Schoonheid KERMIS RONSEVAAL 1906, Fraukrijk. Spanje. Maandag 8 October, om 8 uren 's morgens Jaarlijksche Paarden en eemarkt Merkiprijzen. Hopmerkten. Belangrijk bericht. Handelsrechtbank van Aalst- perceel LAND, perceel ZAAILAND, perceel ZAAILAND, perceel LAi\D, perceel ZAAILAND, TREKKOEIEN ST00MIJZERGIETERIJ behuisde HOFSTEDE, perceel ZAAILAND BOOMERT, Partijen Land Meersch H A IV DELS H IS IJselijk ongeluk. De werkman trdeyen, van Wilsele, werkzaam in de briek «'industrie Chimique, te Leu- m, werd Dinsdag door eenen riem me- gèsleept tn eindelijk in eene machien sleurd. Het slachtoffer werd vreeselijk ver linkt. In eenen hoek van het werkhuis een voet, elders een been, op eene Klere plaats ook een voet van het slacht- ftr. Toen men de machien kon stilleggen [Verdeyen verlossen, was deze geheel jlennelijk. De buik lag open de inge- snden puilden er uit. Het slachtoffer ,efde nog, doch is des nachts overleden, [ij was 26 jaar oud en vader van drie inderen. In eene danszaal te Aarlen, bevon- itn zich een iootal soldaten van het «linie. Er ontstond twist, men weet riet parom, maar in een omzien vlogen rui- tn en spiegels aan stukken. Dan volgden deuren en schutsels, toen een traliehek ken slotte werden vrouwen en meisjes rewond door stetnen, die als eene hagel- rlaag naar binnen vlogen. De militaire orerheid zond eene wacht om de zaal te octniimen, maar toen deze kwam, waren lldewoelmakers verre te zoeken. Eenige manschappen werden ondervraagd, maar ei is niets uit lien to krijgen. DE SCHEIDING. M. de Mai- oèie, opsteller van Gaulois, n heeft, zoo fordt gemeldmet Z. H. den Paus een rek gehad over de scheidingswet in ikrijk. Ik heb gedaan wat mijn plicht was, zegde de H, Vader. De voorzienig heid zal beschikken over de toekomst. Ik wacht lot de Voorzienigheid hare inzich- n zal doen kennen. Verder over de wijzigingen aan de scheidingswet ondervraagd, verklaarde it Paus. dat het verbod der cultusveree- agiDgen zal gehandhaafd blijven, zoolang Kamer en Senaat de noodige wijzigingen niet hebben gebracht aan de wet, strijdig met de catholieke leering. De Paus voegde er bij Het gouver nement moet niet wijken, het moet enkel rechtveerdig zijn. Men wijkt voor, men onderwerpt zich aan een zegepralenden rijand, maar de Paus geeft aan niemand in Frankrijk den naam van vijand. In dien de mannen die de wetten maken te oedertrouwzijn en terugkeeren op hunne waling, zullen zij nergens meer dan te Rome het verlangen van verzoening en vergetelheid ontmoeten. Indien zij met opgezetten wil den oorlog zoeken, zullen xjvoor zich een verdediger vinden van de leering van Christus en de rechten der Kerk, die in zijn oprecht en vertrouwend geloof de hoogste krachtdadigheid zal vinden. De Tribuna verzekert dat 't Vati- kaan in de goedkeuring door de Fransche regeering van de cultusvnreenigingen, de rechtvaardiging ziet van al het mistrou wen van den Paus in de scheidingswet, welke de toekenning der goederen toe laat aan de vereenigingen, die handelen tegen de bevelen van (den Faus. Bijge volg, voegt het blad er bij, zal de Paus onwankelbaar blijven in zijne weigering tn zijn lijdzamen weerstand, zoolang art. :n 8 der wet niet zullen verklaard zijn eenen zin, die voldoening geeft aan de eatbolieken. Hevig onweêr. Talrijke slacht offers. Hevige tempeesten hebben ge woed over de provincies Alicanta, Gre nada en Murcia, waar zij overstroomin gen hebben veroorzaakt. De spoorwegen zijn op verschillende plaatsen vernield. De oogst is verloren en veel gebouwen zijn ingestort. Te Santo Meva zijn reeds 25 lijken in de kerk neèrgelegd. Uit Grenada wordt gemeld dat het tempeest drie dagen lang heeft gewoed over Baza. De wegen zijn afgesneden en overstroomingen hebben groote ver zen veroorzaakt. Men vreest ook dat veel slachtoffers zijn. Te Murcia is de Sigure (rivier) erg gewassen. De wate ren hebben de velden overstroomd. Te Santo Meva zyn de huizen eener wijk en de gebouwen der gendarmerie ingestort. De wateren van den vergaarbak bestemd voor de besproiïng staan 40 meters bui ten de grens. Men neemt ernstige voor zorgen om te beletten dat de dijken zou den doorbreken, want dat ware eene vreeselijke ramp. Tusschen Lorqui en Aicantarilla op eene lengte van 8 kilo meters, ie de spoorweg afgebroken. Te Haldo heeft het tempeest, wind en regen gemengd met hagel, de velden verwoest. De overstroomingen veroor zaken instorting van huizen. De verlie ren zijn overgroot. De baan van Ocana naar Alicante is afgesneden op verschil lende kilometers. Uit Castellon wordt gemeld dat de resem gevallen is op eene alcoolfa- Wek, die in brand vloog. De verliezen eedragen een millioen pesetas. De bladen mt Zamera melden groote schade aan oogstte Funte en la Pena, veroorzaakt door eene waterhoos. Er zijn twee per- zonen verdronken. Te Tarragona zijn oegen personen uit de gevangenis ont vlucht. rivier Rambla is ver buite hare oevers getreden. De verliezen zijn over goot. Men vreest groote ongelukken, 'en richt hulp in voor de slachtoffers. In het dorp Eipeja, by Giudad Rodrigo, provinci ejSal a mancazynjv ier personen bliksem, gedood. lCS* KIPPEN te doen LEGGEN ONOPHOUDEND '2.500 EYEREN per jaar voor 10 kippen 12,00, 12,00, 10,00 ,00 8,00 BESCHBJVIHG Schraan J.-P. VAN AKEN 7, Korte Noorditraat te ANTWERPEN Gemeente Erembodegem. *»00 franks Prijzen en Eermetalen. Voor de schoonste merriepaarden 25,00, 20,00, 15,00, 10,00 Voor de schoonste achtienmaanders, hengsten Voor de schoonste dertigmaanders, merriën Voor den schoonsten zuigeling Voor het schoonste trekpaard der landbouwers dezer gemeente die er ten hoogste 2 bezitten Voor den schoonsten stier, zonder tanden, Voor den schoonsten stier met tanden, Voor de schoonste melkkoeien. Voor de schoonste melkkoeien, een lot van ten minste 3 Voor de schoonste melkkoei der landbouwers dezer gemeente die er ten hoogste 2 bezitten Voor de schoonste vaarzen, bekalfde, Voor de schoonste vaars der landbouwers dezer gemeente Voor de schoonste knappers Voor den schoonsten knapper der landbouwers dezer gemeente Voor het schoonste varken, edel Voor de schoonste zeug Voor de schoonste viggens ,een lot van ten minste 3 Voor de schoonste verzameling kiekens Voor de schoonste verzameling Brakelsche kiekens Voor de schoonste verzameling duiven Voor het schoonste koppel ringslagers Voor de schoonste verzameling kalkoenen Voor de schoonste verzameling konijnen a,uu, z,uu Er zullen 40 fr, afgelot worden tusschen de personen die paarden en hoornvee aangeboden hebben en niet beloond zijn. PRIJSKAMP van STIERS, afstammende van dieren van eerste klas, ingericht door het Landbonwcomice van Aalst. 150 Fr. PRIJZEN. A. Stiers met tanden 1® prijs 20 fr.2® prijs 15 fr. B- Jonge Stiers zonder tanden, die op eene keuring van 1906, een oormerk ontvangen hebben 1® prijs 20 fr. 2® prijs 15 fr. 3e prijs 10 fr. 4® prijs 5 fr. G. Jonge Stiers zonder tanden, die nog niet geoormerkt zijn van ten minste 6 maanden oud 1® prijs 20 fr. 2® prijs 15 fr. 3® prijs 10 fr. 4® prijs 5 fr. 5,00, 4,00 15,00, 10,00 15,00, 10,00 25,00, 10,00, 5,00 15,00 7,50, 5,00 15,00, 12,50, 10,00 10,00 7,50, 5,00, 10,00, 10,00 10,00 5,00, 3,00, 2.00, 5,00, 3,00 3,00, 5.00, 5,00 3,00 5,00 2,50 2,00 1,50 2,00 2,00 2,00 De Secretaris Th. De Winter. De Eere-Voorzitter, L. De Bruyn, Oud-Minister van Landbouw. De Voorzitter, Ridder Schellekens. BURGERLIJKE STAND DER STAD AELST. GEBOORTEN. Mannelijk geslacht 19 Vrouwelijk idem 10 HUWELIJKEN. H. Moreels, bed. met L. Van den Broeck, strikster. OVERLIJDENS. C. Ipersielle, vr. Wellekens, z. b. 70 j. Molenstr.B. Scheerlinck,m. De Smedt, z.b. 61 j. Denderm. Steenw. C. Pilaete, br. 14 j. Moorselbaan. C. Meersman, w« D'Herde,z.b. 64 j. Gentschen Steenw. C. De Groot, w' Verbestel, z. b. 76 j. Leopoldstr.T. Tolleneer, m. Persoons, slachter, 58 j. Moorselb.T. De Somer, w* De Brucker, z. b. 77 j. Leopoldstr. O. Mega nek, z. b. 21 j. Zoutstr. M. De Meyer, z. b. fi8 j, Stoofstr. D. Mayart, z.b. 45 j. Onderwijsstraat. 1 kind onder de 7 jaren. Het publiek wordt herinnerd dat het Bureel des Burgerstands des Zondags open is alleenlijk van 8 tot 9 uren 's mor gens. en volkomene verdwijning van alle vel- aandoeningen zooals zwarte puntjes, roodvonk, dauwworm, sproten, kun nen slechts verkregen worden door het dagelijksch gebruik der vermaarde LELIËNMELKZKEP van 'Bergmann en C° (Radebeul echte fabriekmerk «Stokpaardjes» ir stuk y5 centiemen. Te verkrijgen bij prosper Guillot, coiffeerder, Lange Zout- straat, Hoek van de Sluierstraat, te Aalst. Zaterdag 29 Sept. Tarwe fr. Masteluin Rogge Garst Haver per 100 kil. Aardappelen de 100 kil. Boter per 3 kil. Eiers de 25 Viggenen.per koppel Vlas. de 3 kil. Ajuin de 100 kil, volgk.w, 5 balen primé verkocht aan fr. g5 - ii2,5o 14 gewone pluk aan fr. 82.5o 92,50 Voor de Prijskamp i32 zakken prijs fr. 100 a t 20. Poperinge. fr. 85,00. HOI*. Antwerpen 28 Sept. Men kwoteert Aalst 1905 beschikbaar 60 fr. Aalst 1906 Oct.-Nov. 90 fr.— Dec.-Jan. 90 fr, GENT, 28 Sept. Tarwe, per 100 kilos, fr. «7,00 a 00,00 Rogge 15.50 a O0-00 Haver >5,5o a 16,25 Garst iM° a »7.5° Boter per kilo, 2,7° a 2»®° Eiers per 26, a,5o a 2,60 ANTWERPEN, 28 Sept. Ziehier de prijzen der granen op de markt in het Bolleken gehouden Tarwe per 100 kil. fr. 16,75 a 17,00 Rogge s5,25 a 15,75 Wintergarst t7«2S a 00,00 Zomergerst 00,00 a 00,00 Haver 20,00 a 20,5o Boonen 00.<» a °°'00 Bitterpeën 16,75 a 17,00 1906. 00,00 a 00,00 00,00 a 00,00 00,00 a 00,00 00,00 a 00,00 00,00 a 00,00 5,5o a 0,00 8,10 a 9,45 3,o6 a 3,24 80,00 a 90.00 0,00 a 0,0c 00,00 a 00,00 De ponden of halve kilogr. betaalde men volgens kwaliteit fr. i,6oa 1,80. De aardappels per zak 5,5o a 6,50 fr. De eieren betaalde men per 25 stuks fr. 3.00 a 0,00. VEEMARKTEN. Gent, 28 Sept. Getal te koop gestelde hoornbeesten 532 Melkkoeien Groote ossen Jonge ossen Vaarzen Schapen Lammeren Kalveren 80 84 Vette koeien Stieren Magere beesten 234 Varkens ao3 Loopers 7 83 Viggens 36g Stieren 1® kw. 0,90 a®kw. 0,80 3®kw. 0,70 Koeien o,88 0,75 0,66 Vaarzen 0,92 0,84 0,72 Ossen 0,95 o,85 0,70 Varkens 1,25 1,15 0,00 Kalveren x,38 x,xo 0,00 CUREGHEM-ANDERL. 28 Sept. Veemarkt. Te koop gesteld 714 ossen, 168 stieren, 1020 koeien, totaal 1902 stuks. Men betaalde per kilogram op voet Ossen 0,70 a 0,94, Stieren 0,62 a 0,84 Koeien en Veerzen o,58 a 0,80. Kalverenmerkt Ter merkt gebracht en te koop gesteld 921Prijs per kilogr: fr. 0,95 1,08 a 1,17. BRUSSEL 28 Sept Kalverenm. Getal te koop gesteld 234, per kilogr. op voet fr. 0,90 a i,i5. Huidenmarkt Ossen 1,10 a 1,20, stieren 0,95 a 1,00, Koeien en Veerzen I,i5 a 1,25, Kalveren 1,80 a 1,90. Per occasie te koop xo Velocipeden van 5o en 100 frank bij Josse PERM EN TIER, Horlogiemaker.te Erembodegem. F A I L L I E T Bij vonnis van 25 September 1906, verklaart de Rechtbank de bankbreuk open van steur Gustaaf Wauters, hande laar in ellegoederen, te Meerbeke. Rechter-Commissaris M. Albert Bor- reman. Curator M®r Jozef Kieckens, advokaat te Ninove. Sluiting van het proces-verbaal van nazicht der goedvinden op Donderdag 18 October 1906, om 11 ure voormiddag. Bepleitingen op Donderdag 25 October 1906, om 3 ure namiddag in de Verhoor- zaal der Rechtbank. Aelst, 26 September 1906. Voor gelijkvormig uittreksel. De Griffier, Edm. SCHEERLINCKX. OPENBARE VERKOOPING van een gelegen te VLIERZELE, Papegem. De Notaris SCHELFHOUT, te Oordegem, zal namens wien het behoort, in het open baar verkoopen Eenige koop. Een perceel Land, gelegen te Vlierzele, op Vlierzelekauter, wijk Papegem, allerbest ge schikt voor bouwgrond, groot 10 aren 46 cen tiaren. Gebruikt door den heer Alexis Peerlinck. ENKELE ZITDAG: Donderdag x8 October 1906, om 4 oren namiddag, ter herberg genaamd Au BKU.K vub, n gehouden door aen heer Mortier, te Vlierzele, Papegem. OPENBARE VERKOOPING van een goed gelegen te Erondegem. De Notaris SCHELFHOUT, te Oordegem, zal namens wien het behoort, in het openbaar verkoopen Eenige koop Een goed perceel Zaailand, gelegen te Eron- degem, op het Hemelsveld, bekend by kadas ter sectie B, nummer 820 c/2, aldaar groot 17 aren 40 centiarenpalende ten ooste den heer Joseph Van den Eeckhant, ten zuide den heer Joannes Schockaert en de kinderen van den heer Victor Van den Eeckhant. ten weste en ten noorde den heer Benedict Steenhant. In gebruik by den heer Domien Coppens. EENIGE ZITDAG Donderdag 18 October 1906, om 3 oren van den namiddag, ter her berg gehouden door den heer Vital Coppkns, te Erondegem. OPENBARE VERKOOPING van een goed gelegen te Erpe. De NotariB SCHELFHOUT, te Oordegem, zal namens wien het behoort, in het openbaar verkoopen Eenige koop. Een goed perceel Zaailand, gelegen te Erpe, op den Cottemkauter, aan de Gentsche kassei, bekend by kadaster sectie A, num mer 780a, aldaar groot 17 aren 47 centiaren, palende ten ooste de erven van den heer Jo zef De Boeck, ten zuide den Gentscben Steen weg, ten weste de heeren Constant Schollaert en Bernard Do Bruecker en ten noorde de Straat. In gebruik by den heer Bernard De Bruec ker. ENKELE ZITDAG: Donderdag 25 October 1906, om 3 uren namiddag, ter herberg gehouden door den heer Altons Chkistiae.ns, te Erpe, Vijfhuizen. De kooper zal van de voorschrevén goederen onmiddelijk het gebruik beko men. N. B. De koopprijzen moeten ge reed gekweten worden. Nadere inlichtingen en inzage der stuk ken zijn bij genoemden Notaris EEMAN te bekomen. OPENBARE VERKOOPING van een goed (KA UTERKEN), te E r o ml e g o m De Notaris EEMAN te Erpe, zal, namens wien bet behoort, in het openbaar verkoopen: Ebnioe koop. Een perceel Land, gelegen te Erondegem, op het Kauterken, bekend bij kadaster wijk B, nummer 138, groot 10 aren 30 centiaron en volgens meting groot 11 aren 20 centiaren, palende oost M. Benoit Kennof, znid de erven Schockaert, weel den Voetweg en noord den Arnion van Ottergem. Gebruikt door Jufvrouw weduwe Frans Van den Steen, te Erondegem. ENKELE ZITDAG: Donderdag 11 October 1906, om 3 uren van den avond, te Erpe, Sevekoot, ter herberg In de drjj Wegen, by den heer Amand Wktmekrsch-Van den Steen. OPENBARE VERKOOPING van een goed gelegen te Aalst-Schaarbeke, Sint Job. De Notaris SCHELFHOUT, te Oordegem, zal namens wien het behoort, in het openbaar verkoopen Eenige koop. Een goed perceel Zaailand, gelegen te Aalst, Sint-Job, op hst Kapelleveld, dienstig voor Bouwgrond, bekend Dy kadaster sectie B. nummer 329a, aldaar groot 49 aren 80 centiaren,palende ten ooste den heerAlphonse Van Iseghem, te Oostende en den heer Emile Van der Gucht-Troch, ten zuide den Weg, ten weste den heer Gnstaaf Van de Meeraache en ten noorde den heer Albert Quintyn. Verdeeld in 2 deelen In gebruik by den heer Alphonse Van Coo- ningsloo, te Aalst. ENKELE ZITDAG: Zaterdag 27 October 1906, om 3 uren namiddag, ter herberg gehonden door den heer Petrus Duwkz-Van Mol, te Aalst, SintrJob. By vermindering van bedrijf. OPENBARE VERKOOPING vam twee goede Landbouwalem en Loof te velde. te Erpe, Dorp. De Notaris EEMAN, te Erpe, zal op Maan dag 1 October 1906, om 1 ure nanoen, ten hove van en namens Mevr. Weduwe Gustaaf Dk Boeck en M. Jan De Boeck, to Erpe, aan de Dorpplaats, in het openbaar verkoopen Twee voorname Trekkoeiën (beide bekalfd), twee Koeigareelen, eene Drywielkarre, twes Karreladders, eene Ploeg, Eggen, Aanschij- ven, Kettingen en andere Karregerieveneen Rolblok, een Sledde en allerlei kleine Land- alern. 30 aren 75 centiaren Loof te Velde, was sende op eene party land, te Erpe, Aude- naardscbe kassei, aan de Gemeenteschool, verdeeld in 4 koopen Op gewone voorwaarden en met tyd van betaling, mits te stellen goede en gekende borg. VEILING. Bij gedwongene onteigening van eene en IIUI8 te Aalst, (Brusselschen Steenweg. De Notaris EEMAN, te Erpe, zal in gevolge de wet van 15 Oogst 1854 op Zaterdag i3 Oktober 1906, om 2 uren namiddag, te Aalst, ter Zit tingzaal van het Vredegerecht, krach tens vonnis der Burgerrechtbank van Dendermonde van 25 Augusti 1906, over gaan tot de openbare verkooping en bcalieBendc toewijzing van de nabeschreven onroerende goederen, te weten Eerste koop. Een Eigendom, zijnde eena Stoomijzergieterij met al de vaste en werkende getuigen en alle andere voor werpen onroerend bij destinatie, afhan gende van de gezegde Stoomijzergieterij, gestaan en gelegen te Aalst, ter plaats ge naamd Tafelrond, a aan den Brussel schen Steenweg, bekend bij kadaster wijk G, nummer 2 y, met eene grootte van 3 aren, 40 centiaren, palende van de eene zijde en langs achter Juffrouw weduwe Lodewijk De Naeyer, van de andere zijde het huis onder de volgende koop en langs voren de Straat. Ingesteld fr. 1100. Tweede koop. Een Huis met Aan- hoorigheden, gestaan en gelegen te Aalst, aan den P.russelschen Steenweg, nevens voorgaande goed, gekadastreerd wijk G, nummer 2X, groot aldaar 2 aren, 3o cen tiaren, genummerd 29, palende van de eene zijde het goed onder koop een, van de andere zijde den beer Jan Podevyn, langs achter Juffrouw weduwe De Naeyer en langs voren de Straat. Ingesteld fr. 2000. OPENBARE VERKOOPING van eene te Lede, Kat. De Notaris DE GHEEST, te Aalst, 1 zal in het openbaar verkoopen Eenige koop. Eene Hofstede, te Lede, Kat, gekada- streerd wijk C, nummers 19 en 20, groot 11 aren 40 centiaren. ZITDAGEN vX'vnjii^! 0^.906. ten 2 uren namiddag, bij de kinderen Van Overwalle, te Lede, Dorp. OPENBARE VERKOOPING TE WICHELEN, Heide. De Notaris DE GHEEST te Aalst zal, in het openbaar verkoopen EENIGE KOOP. Een perceel Zaailand, te Wichelen, Heide, wijk B, nr 1582, groot 24 aren 3o cent. en volgens meting 21 aren 3 cent. ZITDAGEN Instel Vrijdag 12 Verblijf Vrijdag 26 0c'°b" '9°6- Ten 3 ure namiddag ter herberg Den Bonten Os bij Jufvr. Wed. Annaert, te Lede. VENDITIE VAN Olmen, Eiken, Kanada en Acasin- X E AALST. De Notaris DE GHEEST, te Aalst, zal namens het Bestnnr der Bargerlyke Gods huizen van Aalst, in het openbaar verkoopen, op Woensdag 17 October 1906 A. Ten 8 uren voormiddag. Te Aalst-Mijlbeek, Meldertschendreef, ter plaats gezegd Putbosch r, aan landen ge- bruikt door de heeren Louis Moens, Charles De Block en andere en in eonen bosch daar- neven, 47 schoone Kanadaboomen. Daarna in den Roozenbosch, nabij de Moor- selsche baan, aan landen in gelimik bij de heeren Frans Boelaert, Petrus De Neef, Sera- phien Arts en andere, 33 Olmen, 3 Eiken en 2 Kanadaboomen. B. Ten 1 ure namiddag. Te Aal8t-Schaarbeek, in den Bekeling, aan moerschen in gebruik bij den heer Petrus Van Mossevelde, 30 Kanadas en 8 Olmen. Verders na voorschreven Venditie in den hof der Koninklijke Harmonie te Aalst, Nienwstraat, 2 schoone Acaaias hebbende eenen omtrek van 1 m. 90 c. en 1 m. 75 c. Voorschrevene boomen allen zuiver van op was. hebbende raeerendeels eene dikte van rond de 2 meters en zyn gestaan in de naby- heid dor Steenwegen. Gewone voorwaarden en tyd van betaling mits stellende goede en gekende borg. N. B. Men zal vergadereu ter herberg van den heer l'etrns Coppens, te Aalst-Myl- beek, Meldertdreef. Om uit gemeenzaamheid ie scheiden. OPENBARE VERKOOPING van twee beste TE WANZELE, op Billegem en Beekveld. De Notaris SOETE, te Lede, zal ten aan- zoeke van wien het behoort, op de hierna ge melde zitdagen, met gewoon gewin van palmslag en gelagenopenbaar verkoopen de volgende goederen GEMEENTE WANZELE. Eerste koop. Een perceel Land, gelegen te Wanzele, op Billegem, gekadastreerd wijk A, n° 35k, groot 34 aren 80 centiaren, palen de oost de staaat naar Schellebelle, zuid Madame Wednwe Alexander Liénarl, te Aalst, west de kinderen Theophile Blondeel en noord don heer Franciscns De Smet. In g ibruik by den heer Frats Melcken- beeck mits fr. 67 's jaars. Tweede en laatste koop. Een perceel Meersch. gelegen te Wanzele, op het Beek veld, bekend bij kaduster wyk A, n° 460a, groot 41 aren 40 centiaren, palende noord, ooBt en znid Mynheer Cnmont en west den heer Frederik Van de Meerssche, het Welda digheidsbureel van Wanzele, de kinderen D'Üooghe en de Straat. Onverpacht. 1/2 ten honderd instelpenning te winnen. ZITDAGEN Instel Maandag 15 October Verblyf 29 telkens om 2 ure namiddag ter herberg van den heer Frans Govakrt, te Wanzele, Bree- destraat. Voor nadere inlichtingen wende men zich ter studie van den Notaris Soete, te Lede. 1906, Bij sterfgeval. OPENBARE VERKOOPING van een nieuw opgebouwd TE AALST, Groote Markt, Nr 7. De Notaris BRECKPOT, te Aalst, daartoe in rechte benoemd, zal ten over staan van den heer Vrederechter des kan tons Aalst, openbaarlijk verkoopen Eenigen koop .- Een schoon en welgelegen nieuw op gebouwd Handelshuis, gestaan en gele gen te Aalst, Groote Markt, Nr 7, gekend bij kadaster sectie A, nummer 1182, met eene grootte van 1 aar 20 centiaren, hou dende van voren aan de Groote Markt, van de eene zijde aan den heer Odilon Van der Schueren en van de andere zijde aan den heer Taeymans-Druck. Bewoond en gebruikt bij den heer Léon Geeroms Aerts, aan 1200 franken 's jaars. Het voorschreven huis met zijne afhan- gelijkheden mag bezichtigd worden den Dijnsdag en Vrijdag van ieder week, van 2 tot 4 uren namiddag. ZITDAGEN In6tel Zaterdag i3 Verblijf Zaterdag 20 0clober '9°b, Telkens om 3 uren namiddag, ter Zit tingszaal van den heer Vrederechter, te Aalst, Groote Markt. Voor nadere inlichtingen begeve men zich ter studie van den genoemden Nota ris Breckpot, alsook ter studiën van de Notarissen Delwart en Clavareau, beide te Brussel. Openbare verkooping. De Notaris BRECKPOT, te Aalst, zal openbaarlijk verkoopen Gemeente Erondegem. t° 28 aren 10 centiaren Land, op Erondegemkauter, gebruikt door Frans Roggeman. 2® 38 aren 3o centiaren Land, op 't He melrijk, gebruikt door de weduwe Frans Rasschaert. Boomprijs fr. 23o. 3° 7 aren 10 centiaren Land, op het Sijp. 4° 17 aren 40 centiaren land, op de Driebunders. 5* 19 aren 5o centiaren Boscb, op de Driebunders Boomprijs fr. i3o. 3, 4 en 5 gebruikt door Frans Rogge man. 6° 61 aren Land en Meersch, op de Driebunders, gebruikt door Petrus De Swaef, verdeeld in deelen zuidhelft en noordhelft. Boomprijs fr. 3o. 7° Een hectaar, 5 aren 10 centiaren Land, op het Gravenveld. Gebruikers Alois Eloot, kinderen Lemaire en Lau rent D'Haeseleer. Boomprijs fr. 5o. Verdeeld in 4 deelen. 8° 14 aren 70 centiaren Meersch, op het Klein Scheerhuis, gebruikt door de kinderen Lemaire. Boomprijs fr. 23o. Gemeente Meire. 9° 22 aren 3o centiaren Land, op den Dael, gebruikt door Charles De Schutter. io° 33 aren 21 centiaren Meersch, te Meire, Blanke Meersch, Gebruikt door Albien Van Vaerenbergh. Boomprijs. fr. i5o xi° 11 aren 60 centiaren Land, op het Segersveld, gebruikt door Joseph Van den Steen. Boomprijs fr. 60. 12° En 24 aren Meersch, in den Lar.- genmecrsch, gebruikt door Frans De Vos. Boomprijs fr. 140. ZITDAGEN Instel Donderdag 11)^.. Verblijf Donderdag aS 0c,ober '9°6. Telkens om 2 uren namiddag, ter her berg Het Gemeentehuis, bij de Kin deren Van Belle, te Erondegem, Dorp. Openbare verkooping. De Notaris BRECKPOT, te Aalst, zal openbaarlijk verkoopen Gemeente Erembodegem. x° 3o aren 90 centiaren Land, op den Heuvel, gebruikt door Adolf De Boom en Jozef Verhofstadt. Gemeente Herdersem. 2° 63 aren 60 centiaren Meersch, op den Bijlboom, gebruikt door Frans Moortgat. Boomprijs fr. 52o. Verdeeld in helft ten westen en helft ten oosten. 3° 37 aren 80 centiaren Meersch, ne vens voorgaande, gebruikt door Moort gat en Van de Meersch. Boomprijs fr. 75. 4° 19 aren 10 centiaren Land, op den Bogt, gebruikt door Alfons Van Leuven. 5° 32 aren 10 centiaren Land, op de Wee, gebruikt door Benoit De Lands heer. 6° 38 aren 5o centiaren Land, op de Wee, gebruikt door de kinderen Wil- lems. 8° 84 aren 20 centiaren Land, op het Kaasveld, gebruikers Frans De Wolf, Petrus De Wolf en René Van Mol. Verdeeld in 3 deelen. Gemeente Moorsel. 8° 26 aren 60 centiaren Land, op den Perrekouter, genaamd De Smes, ge bruiker Frans Hendrickx. 9® 3o aren Land, op de Liekebosch, gebruiker Joseph Van der Biest. io° 3o aren beplanten Meersch, in de Groenemeerschen, gebruikers kinderen Dubois. Boómprijs fr. 180. 1 x° 47 aren Land, wijk Waver, op de Waverhaag, gebruikers kinderen Dubois Gemeente Meldert. 12° 14 aren 90 centiaren Land, op den Kleinen Kammekauter, Steenweg naar Baardegem, gebruikt door de W* De Croes. i3° En 14 aren 60 centiaren Land, op het. Poetstraatveld, gebruikt door de W® De Croes. ZITDAGEN Instel Vrijdag 12 Verbljjf Vrijdag 26 0<:,°ber I9°6. telkens om 2 uren namiddag, ter herberg Het Gemeentehuis, bij M. Louis Van Brempt, te Moorsel, Dorp.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1906 | | pagina 3