Schoonheid Holland. Frankrijk. Belangrijk bericht. Italië. LA BALOISE OESTERS M er klprijzen. Hopmerkten. STOOMIJZERGIETERIJ perceel Bouwgrond, WINKELGERIEF, perceel LAND, behuisde HOFSTEDE, v5$v$3 5} "■j*-** perceel ZAAILAND perceel ZAAILAND, perceel ZAAILAND, perceel ZAAILAND, BOOME IbT, HANDELSHUIS Partijen Land Meersch van het lock-out. Er wordt dus meer gelezen dan op eewone tijden. In den schouwburg is het moeilijk eene plaats te bekomen. Zondag waren al de plaatsen reeds gehuurd om n uren, alhoewel het bureel slechts om 10 uren geopend was. Men ziet dus dat de vrees, die de schouwburgbestuurder scheen te koes teren, ongegrond was. Nu dient er opgemerkt te (worden dat vele werklieden in een zekeren graad van welstand verkeerden Want er is geene stad in België waar meer spaarmaatschsp- pijen of fondsenbonden bestaan, waar men, mits 5 fr. per maand, actiën aan koopt. In vele huisgezinnen zijn zelfs de vrouw en de oudste kinderen ook bij zulke fondsenbonden aangesloten, zoodat de gezinnen niet zeldzaam zijn die hier of daar in een hoekske een spaarpotje van een half dozijn stadsloten hebben liggen. 't Is een appeltje voor den dorst dat nu te pas komt. De voornaamste burgers- en handels- groepen hebben eene vergadering be legd, om eene tusschenkomst te be werken. Negentig kinderen, door werkmans huisgezinnen van Luik aangetrokken,zijn Woensdag namiddag vertrokken. Dit vertrek had veel weg van eene mani festatie. De Algemeene Baad der Werkerspartij heeft te Brussel eene zitting gehouden en eene stemming van solidariteit met de stakers uitgebracht. Dan werd eene commissie benoemd die de zaak zal onderzoeken en zal trach ten te weten of de coöperatieven, mutua liteiten, enz. waarborgen genoeg ople veren voor het doen van belangrijke geldleeningen. I)e bond hoopt zoo in eene week om trent 5oo,ooo fr. ten voordeele de stakers bijeen te krijgen. De algemeene aandacht is gevestigd op bet werkhuis-reglement, dat men bezig is met opmaken. Van de aanneming der werkvoorwaarden, door de arbeiders, zal het openen der werkhuizen afnangen. Op het einde dezer week zal het nieuw werkhuis-reglement gereed zijn. Degroote firma I. Simonis heeft aan hare niet-vereenigde werklieden onder stand doen uitdeelen. Voortaan zal vier frank per man betaald worden aan de onvereenigde werklieden. Men meldt dat andere werkhuizen ook onderstand aan hunne werklieden zullen geven. Even als in eene belegerde stad worden de kinderen naar andere steden gezon den. Wij meldden reeds het vertrek van een 90tal kinderen naar Luik. In een Hollandsch blad kregen wij te lezen dat de Antwerpsche diamantslijpers er 100 aantrekken. Een kiein honderdtal kinderen werd ook naarSeraing gezonden. De socialisten van Seraing hebben die kleine sukkelaars met eene groote betooging ontvangen. Zij werden in eenen stoet, waarin plakkaar ten en opschriften gedragen werden, naar eene meeting geleid. Het wordt onder de burgerij fel be sproken dat de socialistische werkloozen hunne kinderen naar Luik, Seraing, enz. zenden, terwijl zij zelf een onbezorgd leven leiden en zich amuseeren in de foor barakken en den schouwburg. Het syndicaat der scheerders en scheer- sters had zelfs Donderdag een uitstapje met muziek ingericht naar de bosschen van Theux en Sohan. De bijna honderdjarige Cormans, te Verviers, wiens dood gemeld werd, was een voorbeeld van liefdadigheid, een ware vader der armen, zooals men hem overigens te Verviers noemde. Weduwnaar zonder kinderen zijnde en tevens rustend nijveraar. liet zijne fortuin hem toe, vrij gevig te zijn, en zoo komt het, dat hij voor zijn ioon verjaardag eene reeks fees telijkheden had besteld voor 340 ouder lingen en i3o weezen van openbare en bijzondere gestichten der stad. Nog niet lang geleden gaf hij 10.000 fr. voor het nieuwe gasthuis van - Dolhain, 3o.ooo fr. voor het weldadigheidsbureel van Ver viers en 27,000 fr. voor de armen van Mcmbach, zijne geboorteplaats. Hij woonde met eene oude huishoudster, die reeds meer dan 35 jaren in zijnen dienst was. Bij middel van braak zijn dieven in de kerk van Tieghem gekomen en hebben er, behalve den inhoud der offer blokken eene menigte zilveren voor werpen van groote weerde gestolen. Een voddenverkooper, Oostenrij ker van afkomst, die te Verviers met zijne vrouw, zeven kinderen en zeven honden een huis der rue Sancy bewoonde, werd door zijnen huisbaas gelast te verhuizen, omdat hij zijne huur niet betaalde. De deurwaarder die hem het exploot kwam brengen, werd door de honden op eerbie digen afstand gehouden, zoodat hij de hulp der policie moest inroepen. De huis baas kwam r.u ook, juist op het oogenblik dat de slechte betaler eveens thuis kwam. Deze bracht een mes te voorschijn en stak het den huisbaas in den onderbuik. Daarop nam hij de vlucht, maar hij werd door de policie achternagezet en aange houden. In het policiebureel kreeg bij eenen aanval van alcoolwaanzin. De bevolking te Bastenaken werd in opschudding gebracht door de ver schijning van een grooten hert, die uit de bosschen van het Groot-Hertogdom kwam. Dadelijk zetten hem al de honden uit den omtrek achterna, weldra gevolgd door de boeren het dier liep op eenen korten afstand rond de stad. Eene ge kende jagersfamilie werd verwittigd het dier liep nu echter door den eigendom van M. H., die het met een paar geweer schoten neervelde. Het is sedert 100 jaar de derde hert die te Bastenaken gedood wordtde eerste in 1848, de tweede in 1885. Eene meisjes-dievenbende. Te Marum, op de Friesch-Groninger grens, werd in den laatsten tijd des vondags morgends onder kerktijd veel gestolen in huizen, waarvan de bewoners ter kerk waren. Eieren, vleesch, worst, lekker nijen en geld waren gading van de daders. Eene vrouw stelde zich in hinderlaag en snapte eene meisjesdievenbende. Zij bestond uit meisjes van 11 a ia jaar, die in de huizen slopen en haar slag sloegen. Van het geld werden lekkernijen gekocht. Gevraagd voor Notaris op den buiten deftige christrne Keukenmbid, kleiii gezin, 2 meiden. Adres te vragen ten Bureele van De Denderbode. i3o. Per occasie te koop 10 Velocipeden n 5o en 100 frank bij Josse PERM EN TIER, Horlogiemakcr, te Erembodegem KIPPEN TE DOEK LEGGEN y<, DE SCHEIDING. Het uitvoerend comiteit van de radikale en socialistische partijen zou Woensdag het volgende be sloten hebben Tegen 11 December zou men overal waar geen cultusvereenigingen gevormd zijn, de sekwestreering vragen der kerke lijke goederen de in bezitneming door de rechthebbenden van de aartsbisdom men, bisdommen, pastorijen en semina ries de verzending naar het regiment der geestelijke studenten, de afschaffing der pensioenen en toelagen aan de leden der geestelijkheid. Wat de kerken betreft, die zouden niet gesloten wordende geestelijkheid zou er zich mogen van bedienden mits eene matige vergoeding en er de godsdienst oefeningen celebreeren, mits de formali teiten voor gewone openbare vergade ringen. M. Clemenceau heeft verleden Zondag in Vendée veel van de Chouans gespro ken. Eene groep Vendeërs, met graaf Malliè de la Tour-Loudry aan 't hoofd, heeft aan M. Clemenceau een open brief geschreven, hem berichtend dat talrijke Chouans vast besloten zijn, indien men hunne kerken sluit, hunne priesters ver bant en aldus de uitoefening van den eeredienst belet, te strijden en te sterven voor hunnen godsdienst. Uit Rome wordt aan Figaro ge meld Men denkt dat de Paus, diep onder den indruk der beschuldiging van de Fransche regeering, binnenkort een nieuw document zal uitgeven om nog eens de verantwoordelijkheid voor de scheiding te verwerpen. Het graf van Leo XIII. Men is dezer dagen begonnen aan de oprichting van het groote gedenkteeken op het graf van wijlen Leo XIII in de kerk San Gio vanni in Laterano, de cathedraal der Pausen als bisBchop van Rome. Deze kerk is begonnen in 324 onder Paus Syl vester en sedert Gregorius XI hebben bijna alle Pausen aan haar vernieuwing en verfraaiing bijgedragen. Het monument voor Paus Leo XIII komt naast het koor als pendant van dat van Paus Innocentius VIII. Het stelt den Paus voor ten voeten uit, met de hand zegenend uitgestrekt over twee geknielde gestalten, een man en een vrouw. De laatste stelt voor den godsdienst de man is een arbeider in pelgrimskleedij. In December zal alles voltooid zyn. BURGERLIJKE STAND DER STAD AELST. GEBOORTEN Mannelijk geslacht t8 Vrouwelijk idem 9 H UWILIJKBN J. De Schryver, tw. met R. Vercam- men> tw. F. Van Goethem, metser, met V. De Smedt, tw. A. Van Mie- ghem, meubelm. met E. Sterck, z. b. P. Boelens, tw. met M. Van der Eist, vellenb. J. Spins, schrijnw. met M. Van der Sypt, dienstm. OVERLIJDENS. B. Goossens, m. Verhulst, fabriekw. 68 j., Burchtstr. J. Amant, m. Ver- hofstadt, stadswerkm. 79 j Lange Rid- derstr. 6 kinderen onder «ie 7 jaren. Incendie, Vol. Compagnie anonyme d'assurances, fondée en i863. Capital social 10,000,000 de frs. Actif réalisable au 3i Décembre 1905, 19,876,S86 franc» demande des agents serieux dans toutes les local it és oil elle n'est pas représentée. 's Adresser par écrit 3g, rue Brichaut, Bruxelles. en volkomene verdwijning van alle vel- aandoeningen zooals zwarte puntjes, roodvonk, dauwworm, sproten, kun nen slechts verkregen worden door het dagelijksch gebruik der vermaarde leliëxmelkzeep van (Bergmann en C° (Radebeul, echte fabriekmerk «Stokpaardjes» ir stuk '/5 centiemen. Te verkrijgen bij prosper Guillot, coiffeerder, Lange Zout- straat, Hoek van de Sluierstraat, te Aalst. te bekomen bij S. I>e üoe-De Coninck, 32, Nieuwstraat, te Aalst. Eerste kwaliteit van Oostendsche en Zee- j landsche Ooesters, aan 7, 10 en 12 fr. de honderd. Door zijne goede waren en gematigde prijzen, verhoopt hij de gunst van een ieder. ONOPHOUDEND guurste winti 2.BOO EYEREN per jaar voor 10 kippen Onbeduidende ult^urc BESCHRJVIHG Schraan J.-P. VAN AKEN 7, Korte Noorditraat U ANTWERPEN (Belgis) 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 O,co 8,91 3,24 90.00 0,0c 00,00 Zaterdag 6 Oct. 1906. Tarwe fr. 00,00 a Masteluin 00,00 a Rogge 00,00 a Garst 00,00 a Haver per 100 kil. 00,00 a Aardappelen de 100 kil. 6,00 a Boter per 3 kil. 7,92 a Eiers de 25 3,15 a Viggenen.per koppel 70,00 a Vlas. de 3 kil. 0,00 a Ajuin de 100 kil.volgk.w, 00,00 a 63 balen primé verkocht fr. 80,00 k io5,oo i5 ii gewone pluk fr. 70.00 it 81,00 Poperinge. fr. 80,00. HOI*. Antwerpen 5 Oct. Men kwoteert Aalst igo5 beschikbaar 60 fr. Aalst 1906 Nov. j5 fr. Dec.- Jan. 72,5ofr, GENT, 5 Oct. Tarwe, per 100 kilos, fr. 20,00 a 21,00 Rogge 15,00 a 00,00 Haver 21,00 a 00,00 Garst 18,00 a 00,00 Boter per kilo, 3,06 a 3,36 Eiers per 26, 2,70 a 0,00 ANTWERPEN, 5 Oct. Ziehier de prijzen der granen op de markt in het Bolleken gehouden Tarwe per 100 kil. fr. 16,75 a 17,00 Rogge i5,25 a r5,75 Wintergarst 17,25 a 00,00 Zomergerst 00,00 a 00,00 Haver 20,00 a 20,5o Boonen 00,00 a 00,00 Bitterpeftn 16,75 a 17,00 De ponden of halve kilogr. betaalde men volgens kwaliteit fr. i,5oa 1,75. De aardappels per zak 6,00 a 6,50 fr. De eieren betaalde men per 25 stuks fr. 2.75 a 3,oo. VEEMARKTEN. Gent, 5 Oct. Getal te koop gestelde hoornbeesten 590 Melkkoeien 3o Vette koeien 76 Groote ossen o j Stieren 26 Jonge ossen 78 Magere beesten 255 Vaarzen 84 j Schapen 60 Varkens 149 Lammeren o Loopers 6 Kalveren 109 Viggens 402 Stieren re kw. 0,90 2'kw. 0,80 3*kw. 0,70 Koeien 0,80 0,73 o,65 Vaarzen 0,92 0,80 0,75 Ossen 0,95 0,80 0,75 Varkens 1,25 1,14 0,00 Kalveren 1,40 1,10 0,00 CUREGHEM-ANDERL. 3 Oct. Veemarkt. Te koop gesteld 747 ossen, 167 stieren, H23 koeien, totaal 2037 stuks. Men betaalde per kilogram op voet Ossen 0,70 a 0,94, Stieren 0,62 a 0,84 Koeien en Veerzen o,58 a 0,80. Kalverenmerkt Ter merkt gebracht en te koop gesteld 865. Prijs per kilogr: fr. 0,95 1,08 a 1,17. BRUSSEL 5 Oct. Kalverenm. Getal te koop gesteld 23o, per kilogr. op voet fr. 0,90 a 1,15. Huidenmarkt Ossen 1,10 a 1,20, stieren 0,95 a 1,00, Koeien en Veerzen i,i5 a i,3o, Kalveren 1,80 a 1,90. VEILING. Bij gedwongene onteigening van eene en I1U1S te Aalst, (Brusselschen Steenweg. De Notaiis EEMAN, te Erpe, zal in gevolge de wet van 15 Oogst 1854 op Zaterdag i3 Oktober 1906, om 2 uren namiddag, te Aalst, ter Zit tingzaal van het Vredegerecht, krach tens vonnis der Burgerrechtbank van Dendermonde van 25 Augusti 1906, over gaan tot de openbare verkooping en beslissende toewijzing van de nabeschreven onroerende goederen, tc weten Eerste koop. Een Eigendom, zijnde eene Stoomijzergieterij met al de vaste en werkende getuigen en alle andere voor werpen onroerend bij destillatie, afhan gende van de gezegde Stoomijzergieterij, gestaan en gelegen te Aalst, ter plaats ge naamd Tafelrond, aan den Brussel schen Steenweg, bekend bij kadaster wijk G, nummer 2y, met eene grootte van 3 aren, 40 centiaren, palende van de eene zijde en langs achter Juffrouw weduwe Lodewijk De Naeyer, van de andere zijde het huis onder de volgende koop en langs voren de Straat. Ingesteld fr. 1100. Tweede koop. Een Huis met Aan- hoorigheden, gestaan en gelegen te Aalst, aan den Brusselschen Steenweg, nevens voorgaande goed, gekadastreerd wijk G, nummer 2X, groot aldaar 2 aien, 3o cen tiaren, genummerd 29, palende van de eene zijde het goed onder koop een, van de andere zijde den heer Jan Podevyn, langs achter Juffrouw weduwe De Naeyer en langs voren de Straat. Ingesteld fr. 2000. De kooper zal van de voorschreven goederen onmiddelijk het gebruik beko men. N. B. De koopprijzen moeten ge reed gekweten worden. Nadere inlichtingen en inzage der stuk ken zijn bij genoemden Notaris EEMAN te bekomen. Gewone voorwaarden en tijd van betaling Diita stellende goede en gekende borg. N. B. Mon zal vergaderen ter herberg van den heer l'etrus Coppens, te Aalst-Mijl- beek, Meldertdreef. OPENBARE VERKOOPING van een gelegen to VLIERZELE, Papegem. De Notaris SCHELFHOUT, te Oordegen), zal namens wien het behoort, in het open baar verkoopen Eenige koop. Een perceel Land, allerbest geschikt voor Bouwgrond, gelegen te Vlierzele, op Vlier- zelekauter, wijk Papegom, bekend by kadas ter sectie I), nummer 106, aldaar groot 10 aren 50 centiarenpalende ten ooste den Ar men van VJierzele, ten zuide den heer Sixtns Van Box.dael, ten weste den beer Angust Liebrecht-Meganck en ten noorde den weg van Vlierzele naar Impe. Gebruikt door den lieer Alexis Peerlinck. ENKELE ZITDAG: Donderdag 18 October 1906. om -1 uren namiddag, ter herberg gonnamd A la BKi.i.K vub, n gehouden door den heer Joannes Mortier, te Vlierzele, wijk Papegem. Bij uitscheiding van bedrijf. OPENBARE VERKOOPING van Meubels en (Bouwmaterialen te Aalst, Groote Markt. De Deurwaarder DE VOS, te Aalst, zal, op Maandag 15 Octobrr 1906, o n een ure na middag, ten verzoeke en ter woonst van Dame weduwe Matthys-Van den Poel, handelaarster te Aalst, Groote Markt, overgaan tot de openbare verkoopiDg van Winkelgerief en Meubels, beBtaaude voornamelijk in WINKELGERIEF zooals 2 groote Too- Ïen met schuiven, 1 grooten Koffijmolen met opereu versiersels, grooten Specerybak met 12 verdeelingen. 21 schoone Specerij bakken, 12 SpecerijtÓDnekenB, 6 groote glazen Boca- len, 18 vergulde Tabaktonnekens, 3 groote Tabaktonnen, 4 groote Snuifpotten met kope ren deksels, koperen Bascule met Gewichten, eene goed Tabakpers, een Koffijtrommel, 3 groote Koffij tonnen, eene groote hoeveelheid ledige Sigareukussen. 2° Ton verzoeke van anderen MEUBELS 4 Herbergtafels, 2 Banken, 6 Stoelen, Pendule, Herbergbuffet, Aard- en Gleisweik, Bier- en Likeurglazen, eene Kar, Brandhout, enz. I BOUWMATERIALEN bestaande in Deu ren, RameD, Kepers en eiken Balken. De verkooping zal geschieden tegen dade lijke betaling en op ae gewone voorwaarden. OPENBARE VERKOOPING van een goed (KA UT ERKEN), te Erondegem. De Notaris EEMAN te Erpe, zal, namens wien het behoort, in het openbaar verkoopen: Ebnigk koop. Een perceel Land, gelegen te Erondegem, op bet Kauterken, bekend by kadaster wijk B, nummer 138, groot 10 aren 30 centiaron en volgens meting groot 11 aren 20 centiaren, palende oost M. Benoit Kennof, zuid de erven Schockaert, west den Voetweg en noord den Armen van Ottergem. Gebruikt door Jufvrouw wednwe Frans Van den Steen, te Erondegem. ENKELE ZITDAG: Donderdag 11 October 1906, om 3 uren van den avond, te Erpe, Sevekoot, ter herberg u In de drij Wegen, by den heer Amakd Wktmeersch-Van dkn Stkkn. OPENBARE VERKOOPING te Lede, Kat. De Notaris DE GHEEST, te Aalst, zal in het openbaar verkoopen Eenige koop. Eene Hofstede, te Lede, Kat, gekada streerd wijk C, nummers 19 en 20, groot 11 aren 40 centiaren. ZITDAGEN ten 2 uren namiddag, bij de kinderen Van Overwalle, te Lede, Dorp. OPENBARE VERKOOPING van een TE WICHELEN, Heide. De Notaris DE GHEEST te Aalst zal, in het openbaar verkoopen EENIGE KOOP. Een perceel Zaailand, te Wichelen, Heide, wijk B, nr i582, groot 24 aren 3o cent. en volgens meting 21 aren 3 cent. ZITDAGEN Instel Vrijdag 12 Verblijf Vrijdag *6 0c'°ber '9°6' Ten 3 ure namiddag ter herberg Den Bonten Os bij Jufvr. Wed. Annaert, te Lede. OPENBARE VERKOOPING van een goed gelegen te Erondegem. De Notaris SCHELFHOUT, te Oordegem, zal namens wien het behoort, in het openhaar verkoopen Eenige koop Een goed perceel Zaailand, gelegen te Eron degem, op bet Hemelsveld, bekend by kadas ter sectie B, nummer 820 c/2, aldaar groot 17 aren 40 centiaren, palende ten ooste den heer Joseph Van den Eeckhant, ton znide den heer Joannes Schockaert eu de kinderen van den heer Victor Van den Eeckhaut. ten weste en ten noorde don heer Benedict Steenhaut. In gebruik by den heer Domien Coppens. EENIGE ZITDAG Donderdag 18 October 1906, om 3 uren van den namiddag, ter her berg gebonden door den beer Vital Coppens, te Erondegem. OPENBARE VERKOOPING van een goed gelegen te Erpe. De Notaris SCHELFHOUT, te Oordegem, zal namens wien het behoort, in het openbaar verkoopen Eenige koop. Een goed perceel Zaailand, gelegen te Erpe, op den Cottemkauter, aan de Gentsche kassei, bekend bij kadaster sectie A, num mer 780a, aldaar groot 17 aren 47 centiaren, palende ten ooste de erven van den heer Jo zef De Boeck, ten znide den Gentschen Steen weg, ten weste de heeren Constant Schollaert en Bernard De Bruecker en ten noorde de Straat. In gebrnik bij den heer Bernard De Bruec ker. ENKELE ZITDAG Donderdag a5 October 1906, om 3 uren namiddag, ter herberg gebonden door den heer Alfons Chkistiakns, te Erpe, Vijfhuizen. OPENBARE VERKOOPING van een goed gelegen te Aalst-Schaarbeke, Sint Job. De Notaris SCHELFHOUT, te Oordegem, zal namens wien het behoort, in het openbaar verkoopen Eenige koop. Een goed perceel Zaailand, gelegen te Aalst, Sint-Job, op het Kapelleveld, dienstig voor Bouwgrond, bekend bij kadaster sectie B. nummer 329a, aldaar groot 49 aren 80 contiaren,palende leu ooste den heerAlphonse Van Isogbcmto Oostende en den heer Emile Van der Gucht-Troch, ten znide den Weg, ten weste den heer Gnstaaf Van de Meerssche en ten noorde den bee- Albert Quintyn. Verdeeld in 2 deelon In gebrnik bij den Leer Alphonse Van Coo- ningsloo, te Aalst. ENKELE ZITDAG Zaterdag 27 October xgo6, om 3 nren namiddag, ter herberg gehouden door den heer Phtrub Duwrz-Van Mol, te Aalst, Sint-Job. VENDITIE VAN Olmen, Eiken, Kanada en Acasia- XE A A. U 8 X De Notaris DE GHEEST, te Aalst, zal namens bet. Bestuur der Burgerlijke Gods huizen van Aalst, in het openbaar verkoopen, op Woensdag 17 October 1906 A. Ten 8 uren voormiddag. To AalBt-Mijlbeek, Meldertscheudreef, ter plaats gezegd Putbosch n, aan landen ge bruikt door de heeren Louis Moens, Charles De Block en andere en in eenen bosch daar- neven, 47 schoone Kanaduboomen. Daarna in den Roozenboscb, nabij de Moor- selsehe baan, aan landeu in gebrnik bij de heeren Frans Boelaert, Petrus De Neef, Sera- phien Arts en andere, 33 Olmen3 Eiken en 2 Kanadaboomen. B. Ten 1 ure namiddag. Te Aalet-Sckaarbeek, in den Bekeling, aan meerschen in gebrnik by den heer Potrns Van Mossovelde, 30 Kanadas en 8 Olmon. Verders na voorschroven Venditie in den hof der Koninklijke Harmonie te Aalst, Nieuwstraat, 2 schoono Acasias hebbende I eeneu omtrek van 1 m. 90 c. en 1 m. 75 c. i Voorschreveue boomen allen zuiver van op was. hebbende meerendeels eene dikte van rond de 2 meters en zyn gestaan in de naby- heid der Steenwegen. Bij sterfgeval. OPENBARE VERKOOPING van een nieuw opgebouwd TE AALST, Groote Markt, Nr 7. De Notaris BRECKPOT, te Aalst, daartoe in rechte benoemd, zal ten over staan van den heer Vrederechter des kan tons Aalst, openbaarlijk verkoopen Eenigen koop Een schoon en welgelegen nieuw op gebouwd Handelshuis, gestaan en gele gen te Aalst, Groote Markt, Nr 7, gekend bij kadaster sectie A, nummer 1182, met eene grootte van 1 aar 20 centiaren, hou dende van voren aan de Groote Markt, van de eene zijde aan den heer Odilon Van der Schueren en van de andere zijde aan den heer Taeymans-Druck. Bewoond en gebruikt bij den heerLéon Geeroms-Acrts, aan 1200 franken 's jaars. Het voorschreven huis met zijne afhan- gelijkheden mag bezichtigd worden den Dijnsdag en Vrijdag van ieder week, van 2 tot 4 uren namiddag. ZITDAGEN Telkens om 3 uren namiddag, ter Zit tingszaal van den heer Vrederechter, te Aalst, Groote Markt. Voor nadere inlichtingen begeve men zich ter studie van den genoemden Nota ris Breckpot, alsook ter studiën van de Notarissen Delwart en Clavarbau, beide te Brussel. Openbare verkooping. De Notaris BRECKPOT, te Aalst, zal openbaarlijk verkoopen Gemeente Erondegem. i° 28 aren xo centiaren Land, op Erondegemkauter, gebruikt door Frans Roggeman. 2* 38 aren 3o centiaren Land, op 't He melrijk, gebruikt door de weduwe Frans Rasschaert. Boomprijs fr. 23o. 3° 7 aren 10 centiaren Land, op het Sijp. 4° 17 aren 40 centiaren land, op de Driebunders. 5* 19 aren 5o centiaren Boscb, op de Driebunders. Boomprijs fr. i3o. 3, 4 en 5 gebruikt door Frans Rogge man. 6° 61 aren Land en Meersch, op de Driebunders, gebruikt door Petrus De Swaef, verdeeld in deelen zuidhelft en noordhelft. Boomprijs fr. 3o. 70 Een hectaar, 5 aren xo centiaren Land, op het Graven veld. Gebruikers Alois Eloot, kinderen Lemaire en Lau rent D'Haeseleer. Boomprijs fr. 5o. Verdeeld in 4 deelen. 8° 14 aren 70 centiaren Meersch, op liet Klein Scheerhuis, gebruikt door de kinderen Lemaire. Boomprijs fr. 23o. Gemeente Meire. 9° 22 aren 3o centiaren Land, op den Dael, gebruikt door Charles De Schutter. io° 33 aren 21 centiaren Meersch, te Meire, Blanke Meersch, Gebruikt door Albien Van Vaerenbergh. Boomprijs. fr. i5o ii° ix aren 60 centiaren Land, op het Segersveld, gebruikt door Joseph Van den Steen. Boomprijs fr. 60. ia0 En 24 aren Meersch, in den Lac- genmeersch, gebruikt door Frans De Vos. Boomprijs fr. 140. ZITDAGEN Instel Donderdag 11 Verblijf Donderdag ,S 0ctober '906' Telkens om 2 uren namiddag, ter her berg Het Gemeentehuis, bij de Kin deren Van Bellb, te Erondegem, Dorp. Om uit gemeenzaamheid te scheiden. OPENBARE VERKOOPING van twee beste TE WANZELE, op Billegem en Beekveld. De Notaris SOETE, te Lede, zal ten aan- zoeko van wien het behoort, op de hierna ge- molde zitdagen, met gewoon gewin van palmslag en gelagen, openbaar verkoopen de i volgende goederen GEMEENTE WANZELE. I Eerste koop. Een perceel Land, gelogen te Wanzele, op Billegem, gokadostreerd wyk A, n° 35k. groot 34 aren 80 centiaren, palen de oost de stanat naar Schellebelle, zuid I Madame Weduwe Alexander Liénart, to j Aalst, west de kinderen Theophilo Blondcol en noord den heer FranciBcus De Smet. In g ibrnik bij den heer Frans Melcken- 1 beeck mits fr. 67 'a jaars. Tweede en laatste koop. Een perceel Meersch, gelegen te Wanzole, op het Beek veld, bekend bij kadaster wijk A, n°460A, groot 41 aren 40 centiaren, palende noord, oost en zuid Mijnheer Cumont en west den I heer Frederik Van de Meerssche, het Welda- disheidsbureel van Wanzele, de kinderen 1 D'Hooghe en do Straat. On verpacht, j 1/2 ten honderd instelpenning te winnen. ZITDAGEN InBtel Maandag 15 October 1 Verblijf 29 1906- telkens om 2 ure namiddag ter herberg van den heer Frans Govaert, te Wanzele, Bree- destr&at. Voor nadere inlichtingen wende men zich ter stadie van den Notaris Soete, te Lede. Openbare verkooping. De Notaris BRECKPOT, te Aalst, zal open baarlijk verkoopen Gemeente Erembodegem. i° 3o aren 90 centiaren Land, op den Heuvel, gebruikt door Adolf De Boom en Jozef Verhofstadt. Gemeente Herdersem. 2° 63 aren 60 centiaren Meersch, op den Bijl boom, gebruikt door Frans Moortgat. Boomprijs fr. 5ao. Verdeeld in helft ten westen en helft ten oosten. 3° 37 aren 80 centiaren Meersch, ne vens voorgaande, gebruikt door Moort gat en Van de Meersch. Boomprijs fr. 75. 4° 19 aren 10 centiaren Land, op den Bogt, gebruikt door Alfons Van Leuven. 5° 32 aren 10 centiaren Land, op de Wee, gebruikt door Benoit De Lands heer. 6° 38 aren 5o centiaren Land, op de Wee, gebruikt door de kinderen Wil- lems. 8° 84 aren 20 centiaren Land, op het Kaasveid, gebruikers Frans De Wolf, Petrus De Wolf en René Van Mol. Verdeeld in 3 deelen. Gemeente Moorsel.' 8° 26 aren 60 centiaren Land, op den Perrekouter, genaamd De Smes, ge bruiker Frans Hendrickx. 90 3o aren Land, op de Liekebosch, gebruiker Joseph Van der Biest. io° 3o aren beplanten Meersch, in de Groenemeerschen, gebruikers kinderen Dubois. Boómprijs fr. 180. ii° 47 aren Land, wijk Waver, op de Waverhaag, gebruikers kinderen Dudoïs Gemeente Meldert. 12° 14 aren 90 centiaren Land, op den Kleinen Kammekauter, Steenweg naar Baardegem, gebruikt door de W* De Croes. i3° En 14 aren 60 centiaren Land, op het Poetstraatveld, gebruikt door de W* De Croes. ZITDAGEN Instel Vrijdag xa Verblijf Vrijdag i6 Oc,obtr '906. telkens om 2 uren namiddag, ter herberg i Het Gemeentehuis, bij M. Louis Van Brsmpt, te Moorsel, Dorp.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1906 | | pagina 3