GEBRANDE KOFFIES m JUKI HE SUNLIGHT 11 is "NTGES mnWASCH MN DENDERBODE Achille Eeman, Aalst. Onschatbaar Germania Plus de eheveux gris VAmerican Hair Restorer Maatschappij S11\ G E R VAN ONZE LIEVE VROUW, ANTWERPEN WINKELIERS VERBRUIKERS eisobt op de zakken de handelsfirma. TER DRUKKERIJ Partijen Land Meersch Zeven Gouden Medalies. Kunstguano en Scheikundige "Vetten. Dronkenschap bestaat niet meer. Wasch-& Strijker ij Likeurhandelaars. Genees- en heelkundig Gesticht Groote Antwerpsche Stoomkoffiebranderij OPENBARE VERKOOPING van een goed perceel ZAAILAND, gelegen te Erpe. De Notaris SCHELFHOUT, te Oordegem, sal namens vien bet behoort, in het openbaar verkoopen Eenige koon. Een goed perceel Zaailand, gelegen te Erpe, op den Cottemkaoter, aan de Gentsche kassei. bekend by kadaster sectie A, num mer 780a, aldaar groot 17 aren 47 centiaren, palende ten ooste de erven van den heer Jo sef De Boeck, ten suide den Gentscben Steen weg, ten weete de heeren Constant Schollaert sn Bernard De Brnecker en ten noorde de Straat. In gebruik bij den heer Bernard De Brnec ker. ENKELE ZITDAG Donderdag a5 October 1906, om 3 uren namiddag, ter herberg gehouden door den heer Altonb Chkistiakns, te Erpe, Vijfhuisen. Buitengewone occasie. Te koop. VITRIEN in goeden staat, met dubbel deur, gesculpteerde kornis en pilasters, arduinen gepoliste plinten, kunnende dienen voor woningen van 4 meters 5o centimeters facade. Zich te bevragen ten bureele van Db Dbn- DERBODE. OPENBARE VERKOOPING van een goed perceel ZAAILAND, gelegen te Erondegem. De Notaris SCHELFHOUT, te Oordegem, sal namens wien het behoort, in het openbaar verkoopen Eenige koop Een goed perceel Zaailand, gelegen te Eron degem, op bet Hemelsveld, bekend bij kadas ter sectie B, nummer 820 c/2, aldaar groot 17 aren 40 centiaren, palende ten ooste den beer Joseph Van den Eeckhaut, ten zuide den heer Joannes Schockaert en de kinderen van den heer Victor Van den Eeckhant. ten weste en ten noorde den heer Beuedict Steenhaut. In gebruik by den heer Domien Coppens. EENIGE ZITDAG Donderdag 18 October 1906, om 3 uren van den namiddag, ter her berg gehouden door den heer Vital Coppkns, te Erondegem. Om uit gemeenzaamheid te scheiden. OPENBARE VERKOOPING van twee beste TE WANZELÉ, op Billegem en Beekveld. De Notaris SOETE, te Lede, zal ten aan- soeke van wien het behoort, op de hierna ge melde zitdagen, met gewoon gewin van palmslag en gelagenopenbaar verkoopen de volgende goederen GEMEENTE WANZELE. Eerste koop. Een perceel Land, gelegen te Wansele, op Billegem, gekadastreerd wijk A, n° 35k, groot 34 aren 80 centiuren, palen de oost de staaat naar Schellebelle, suid Madame Wednwe Alexander Liénarl, te Aalstwest de kinderen Theophile Blondcol en noord den heer Franciscns De Smet. In g ibrnik bij den heer Frans Melcken- beeck mits fr. 67 's jaars. Tweede en laatste koop. Een perceel Meersch, golegou te Wanzole, op het Beek veld, bekend bij kadaster wijk A, n°460A, groot 41 aren 40 centiaren, palende noord, oost en znid Mijnheel Cnmont en west den heer Frederik Van de Meerssche, het Welda digheidsbareel van Wanzale, de kinderen D'Uooghe en de Straat. Onvsrpacht. j 1/2 ten honderd instelpenning te wiunon. ZITDAGKN Instel Maandag 15 October )QrtC Verblijf29 iyUb' telkens om 2 ure namiddag tor herberg van den heer Frass Govakrt, te Wanzelo, Broe- destraat. Voor nadere inlichtingon wende men zich ter studie van den Notaris Soete, te I-ede. Weegluizen RU LI NE, vernielend water gedeponeerd. Bevlekt niet. Eene afwassching is vol doende. Te verkrijgen ter apotheek Callebaut, Botermarkt, Aalst. Groote afbraak van Magazijnen en Fabriek. Buitengewone occasie van BOUWMATERIALEN, bestaande uit goede Hollandsche en platte Pannen, Ramen, Deuren, schoone ronde Plavei, Dakvensters, Poutrelles, Roosters, van alle maten, alsook schoone Kepers, Slaghouten, Plancher en oude Ankers. Ook verscheidene eiken Balken. Zich te bevragen bij Rob. Mbganck- Kelders, Ondernemer van openbare-wer- ken, Schoolstraat, Nr 32, te Aalst. Nasralooze Maatschappij voor levensverzekering te Stettin. Gesticht 1857, ondsr toezicht van don Duitsehcn Staat. SEDERT 1869 IN BELG IE GEVESTIGD Loopende verzekeringen fr. 880,000,000 Waarborgfonds 379,000,000 Kapitalen, renten, enz.. betaald Bedert 1857 368,000,000 De - Germania sluit aan de voor- deeligste voorwaarden allerhande verze keringen op het leven, huwelijksgiften, lijfrenten, enz. Verzekeringen met maandelijk- sche betaling der Premién. Bestuur voor België. 12, CONGKESSTRAA.T, BRUSSEL. Steengruis. Men laat weten dat er mag gestort worden, allen afval en steengruis, nevens den eigendom van Mr Lejeune, Pontstraatpoort. Verzekerde goede rede. Vereenigdc Nijveraars, Verzekering tegen brandgevaar. Hoofdagent M. Achille EE MAN, Hoogevesten, fabriek van chemische mest stoffen te Aalst. GROOT FABRIEK rechtover het Postbureel, Hopmarkt, N° 3, te Aalst. De Weduwe MALLEGO, heeft de eer bekend te maken, dat bij haar door ver grooting, Eik-11 Meubels en alle andere nieuwigheden legen vermindt rde prijzen te verkrijgen zijn. GROOTE en SCHOONE KEUS. Sluit* vuil vertrouwen. GROOT KLEIN Alpreu KELDERS, Bisscilüpslnuit2 Aalst. Han lel in wol en gespouncn paarden- liair. Specialiteit van terne Brabantsche matraswol aar, fr. 3,5ode kiio. Schapenvellen, lammcrsvdlen, schuts- vellen. P. S. Men komt niet de stalen ten huize. Men gelau zich met het maken dei matrassen par l'emploi de du D' MITCHELL S. Cette excellente teinture rend aux eheveux gris leur couleur primitive et rétablit complêtement le brillant et la fi dcheur de la chevelure. BIER'S HUILE son emploi journalier arrête la c'aute des eheveux, fait disparaitre les pellicules et irritations du cuir chevelu. EN VENTE Maigon Van Melkebeke, rue de Bruxelles, Alost. De grootste Naaimacbienenfabriek der Wereld. Machienen voor huishoudelijk naaiwerk. Machienen voor fabrieken en werkplaatsen UITMUNTEND FABRIKAAT Wereldtentoonstelling van St-Louis (America) 1904 Zeven Groote Prijzen en BRUSSEL., 31, Oud-Kleerkooperatraat31, AALST, 7, Albert-Liénartstraat, T. (RUIS GESTICHT INI 187G). (Prijs volgens samenstel. Vraagt frïjs-courant. Al onze vervaardigde kunstvetten bevatten i° De stikstof onaer vorra van nitre al en ammoniak; 20 Het phosphorzuur onder vorm van superphosphaat; 3° De potasch onder vorm van oplosbare zouten. Zeer voordeelige prijzen van 8 tot 17 fr. de 100 kilogr. volgens inhoud. Nitraat van Soda en andere Grondstoffen aan den prijs van den dag. Zuivere en blauwen aluin. Middel tegen de aardappelplaag en 't zwart dei gruizers. Vergruizers VERMOREL aan de laagste prijzen. Een monster van het merkwaardige Coza poeder wordt gratis toegezonden. Kan ingegeven morden in Koffie, Thee, ilelh, Likeur. Absint, Bier, Water of in hel voedsel, tonder dat het noodig is, dal de dronkaard er iets van af meet. tailleurs) met en tn m Bericht aan de hamen Beleefd beveel ik mij aan voor het ma ken van DamonkleeJing (g< coslumen, paletots, pelerii zonder applicaties, liiz. VOOR DE KLEERMAAKSTERS, applicaties op laken, (ullc, enz. in allen aard en vorm, voor costumen, pelerinnen, enz. aan voordeelige prijzen. Theophiel Kieckens, Nieuwstraat, 78, Aalst. ■■ui» van vehthol'wkim. 1 Confectie voor 't werkvolk, voor de boeren, voor do boerinnen OESTERS te bekomen bij S. De Boe-De Coninck, 32, Nieuwstraat, te Aalst. Eerste kwaliteit van Ooster.dsche en Zee- landsche Ooesttrs, aan 7, 10 en 12 fr. de honderd. Door zijne goede waren en gematigde prijzen, verhoopt hij de gunst van een ieder. Gevraagd voor Notaris op den buiten deftige christcne Kbukbnmbid, klein gezin, 2 meiden. Adres te vragen ten Bureele van s De Denderbode. i3o. Te buren 't OudZaagsken, Bui tengoed, Zoutstraatpoort, laatst bewoond door den heer Van Pottelbergh de la Potterie. Te buren Zwarten Hoek, aan de brug, Huis en Magazijn, laatst bewoond door M. Roelandt. Zich te bevragen Nieuwstraat, 34. LET WEL OP HET ADRES IN DEN VOS, Gust. Van Branteghem-Ihmdahl 17, LaugeZoutetraat, 17, AALST, nevens MrBorreman-Mally en nevens Madame Locus, Groote Bazar. In den Goeden Koop. Prijzen buiten alle ooncurrentie. Groote keus van alle soorten van schoone groote manskostums. tronwkostams. pardes sus, eerste comnmDiekostains.kiuderkostams, capuchons, kleine en groote cabans, velonre vesten, broeken, gilets met inonwen in alle kleuren, blauwe lijnwaden broeken, bouche- rons en vestons,katoenen broeken en vestons. Alle soorten van schoone fijne laine slaap- lyven, cale^oris, varensen effen en met bloe men, jerseys hemden effen en met bloemen, foulards, strikken, cols, plastrons, witte «n en gekleurde gestreken hemden. Groote schoone keus van zwarte lakens mantels. Gaze, kanten eu stoffen pelsrins, prijzen buiten alle concurrentie, zwarte satijnen rok ken, gestikte rokken in satijn en pachas, schoons dame-cabans, zwarte satijnen voor schoten, corsets, enz. enz. Let wel op het adres IN DEN VOS. Het COZA POEDER bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank (bier, wijn, ab sint enz.) bij den dronkaard op te wekken. Het COZA POE DER werkt zoo onopgemerkt en zeker, dat de echtgenoote, of de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen, zonder zijn medeweten, en zonder dat het noodig is, dat de patiënt ooit behoeft tc weten waaraan hij zijne redding te danken heeft. Het COZA POEDER heeft het huiselijk geluk van duizenden gezinnen hersteld, duizenden perso nen van schaamte en oneer gered, en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatschappij herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd. Het Instituut, waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt, zendt gratis aan hen, die daartoe aanvraag doen, een boek met dankbetuigingen en een monster. Het poeder wordt gewaarborgd vol komen onschadelijk te zijn. Correspondentie in alle talen der wereld. COZA INSTITUTE. 63, Chancery Lane, Londen, 73. Engeland. Wacht U voor namaaksels. Het Coza Poeder is het eenige afdoend middel tegen dronkenschap. MECANIEKE Dames I Wilt ge uw lijnwaad, name lijk, Cols, Manchetten, Manshemden, Servietten, Tafellakens, Gordijnen, enz. xn het nieuw laten strijken, zonder ver hooging van prijs, draagt het naar de Gezusters KIECKEN». Nieuwstraat, te Aalst. Zij durven 1 open dat zij, df-nk aan hunne nieuwe mecanieken, door haar voortreffelijk werk, spoedige bediening en voordeelige prijzen, uw vertrouwen zul- en winnen- MAGAZIJN van schoone en goede TUTTE EL S gewaarborgd voor één jaar. P.-J. LOMBAERTS, Meubelmaker, in de Leopoldstraat, Nr 23, heeft de eer bekend te maken aan het geëerd publiek, dat bij hem alle soorten van meubels te bekomen zijn zooals bedden in accajou, notelaar, kerselaar en olm lavabos, commoden en klecrkassen, bufetten in accajou, notelaar, enz., tegen zeer gema tigde prijzen. Huurhouderij Gebraer' Winnepenninckx Veldstraat, 10, Denderstraat, 19, te AALST, nabij de Statie. Wij laten het geëerd publiek weten da er bij or.s te bekomen zijn, alle soorten van prachtige rijtuigen voor huwelijken, doopen en begravingen, alsook opene rijtuigen voor plezierreizen, allen aan prij zen builen concurrentie. Wij hopen, met matige prijzen eit spoe dige bediening, de gunst van eenieder te verwerven. Xff^vwfi'havino- ,effen Brand vraagt cl Z.CHCI 1UÖ Opzichtersvoort brengers. Jaarwedden, Commissiën. Waarborg vereischt en voortbreng- agenten, commissiën en jaarwedden na proef. Schiijven M. L. Office de publicité, Bruxelles. Fabrique de Pianos fondée en i838 MAISON E- VITS, Fournisseur des Conservatoires et Ecoles de musique Première* Récompenses aux Expositi01" Rue de» Champs, 24 Gaud. Koopt al uwe dranken bij Th. Bbkabrt, stoker van fijne en ordinaire likeuren, Antwerpsche Steenweg, 64, S' Amands- berg, 't is het beste en voordeeligste ge kende huis en doet uitsluitelijk den groot handel. Specialiteiten gedeponeerd, fijne oude genever Rigolo, Vlaamsche Elixir, Elixir de Mont-S'-Amand, Picobiter, Perfect-bitter, Oranjebitter, Primus en Vlaamsche dubbele kwast. Groote prijs Tentoonstelling Luik 1905 N. B. Daar de Vlaamsche Elixir, door eenige likoristen tracht nagemaakt te worden, wordt bericht gegeven, dat streng vervolg volgens de wet, zal gedaan worden, tegen al degenen die dezen naam of deszelfs étiquette zouden gebruiken of namaken en tegen al degene die vreemde dranken uit deze flesschen zouden ver koopen. In bet oud gekend bui» Alois MERTENS, 30, Gentschestraat, 30, AALST, zijn te bekomen alle soorten van Genever, Schiedam, Hasselt, Vieux sys- tème, enz. Rhum, Cognac. Fijne en ordinaire Likeuren. Porto, Madère, Vermouth, Bourgogne, Champagne, in alle prijzen. BORDEAUX Canon Fronsac, eótes supérieures fr. i,a5 Clos Simard, 2" crü, S® Emilion, fr. i,5o Listrac, Médoc, Bourgeois supé rieurs fr. 1,75 Chateau Pontet-Canet, Médoc, crü classé fr- 2,00 Buitengewonen keus van Graan- en Wijnazijnen, bijzonder geschikt voor den opleg. Va mindering van prijs in 't groot, voor den uitverkoop. AALST, MOORSELBAAX, RE8TUURD DOOR DE SPREEKUREN DER DOCTORS Oogziekten Dijnsdag en Donderdag, M. Dr De Naeyer, Aalst, om 9 uren. Zaterdag M. Dr Eeckman, Brussel, om 9 uren. Neus-, Keel- en Oorziekten Maandag en Donderdag, Dr Herte- cant, te Aalst, om 9 uren. Dijnsdag en Zaterdag, D' ITuybreghs, Brussel, om 8 i/t uren. Algemeene heelkunde en vrouwen ziekten. Dijnsdag en Zaterdag, M. Dr Kennis, Brussel, om 8 1/t uren. Woensdag en Vrijdag, M. D'DeClerq, Aalst, om 9 uren. Kinderziekten en misvorming van lichaam en ledematen. 's Zaterdaags, M. Dr Van Haelst, Gent, van 8 tot 9 ljt uren. ZWARTE ZUSTERS. Op de hierneven aangeduide dagen en uren worden raadplegingen gegeven door verschillige specialisten. TO Kamer» van verschillige prijzen, worden ter be schikking gesteld van die zieken,;waar van de behandeling een oponthoud of verblijf in het Gesticht noodzakelijk maakt. Voor verdere inlichtingen vrage men prospectus. Huis gesticht in 1854 Rechtstreeksche invoer vraagt stalen aan de bureelen Verwerarui, 21, Antwerpen STOÜMVERWBRIJ Sint Jacobsstraat, 13, Brugge. hulphuis te Aalst, bij Ali'ous Willems, KERKSTRAAT, 16, AALST. Bijzondere verwerij van zij en met spantuig. Verwen en kuischen in het droog van alle stoffen voorwerpen, zooalskleederen van damen, heeien en kinders, gordijnen, tafelkleederen, tapijten-en salongarnituren, sjaals, pane, enz. enz. Wasschen en solferen van beddekens. Verwen en wasschen in 't droog van handschoenen. DE ZWARTE STOFFEN VOOR ROUW WORDEN IN 24 UREN GELEVERD. VOOR Drinkt «ie koffie van den Rooden Pelikaan, in pakken van i/t kiio fr. 1,25 met SCHOONE PREMIES, verkrijgbaar bij de Gezusters Thybnert, KORTE ZOUTSTRAAT, 40, - AALST a O <D ^3 03 1 1 s- - .2 e t -2 03 -2 al" Ogv," un e "3 JïJ S.S'S u3 o M O *0 VAN gelast men zich met alle slach van Boek- en Steendrukwerken zooals Boekwerken, Afflchen, Omzendbrieven, Facturen, Mandaten, Wissels, Trouw- brieven, Doodbrieven en Beeldekens, Adres- en Visietkaarlen, Registers, Etiketten, enz. enz., in een woord, met alles wat de Boek- en Steendruk kersstiel betreft. Groote en schoone keus van (Docdbeeldekens. Meu gelast zich desnoods met den opstel van Doodbeeldekens enz. Schoon werk spoedige bediening en gematigde prijzen.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1906 | | pagina 4