Tooneelvertooning Zondagrust. AELST. TURNKRING Allerhande nieuws. VOOR DEN HOEST En gij, Staatoversten, wanneer gij zult genegen zijn het geloof te vernie tigen in de herten der ongelukkigen, zegt bij u zei ven, dat dezen, aan wie gij den hemel van het toekomstig leven zult ontnomen hebben, vroeg of laat u er in het tegenwoordig zullen rekening van vragen, en God geve dat het niet weze door het geweld en door het zweerd Jules Simon. De heeren fabrikanten van Ver- viers, dizjn die de snullen zoo fijnekens weten te scheren tegen 3o en 35 frank ter week heeten ze de Wollebarons die heeren fabrikanten willen meester zijn in hun fabri-k, lijk in hun huishouden en dat is, volgens Groene Pie, heidensch en barbaarsch Dus de meester moet dansen lijk zijne werklieden schuifelen, of 't is heidensch en barbaarsch Charel is zeker ook meester op Chipka en danst Groene Pie lijk Charel schui felt Maar de moeilijkheden tusschen de fabrikanten van Verviers en de werklieden spruiten voort uit de overdrevene aanma tigingen der roode menners die aan 't hoofd der zoogezegde vrije syndicaten staan. Wij willen hier een voorbeeld onder velen aanhalen In zeker fabriek waren twee werklieden overtuigd van diefstal en het syndicaat herkende dat zij zich wezenlijk aan dief stal hadden plichtig gemaakt. De fabrikant zond natuurlijk de dieven weg, maar 't bestuur van 't syndicaat, zegde neen, dat niet die dieven behou den, zoo niet werkstaking De fabri- cant weigerde en de werkstaking ont stond. Ziedaar 1.. Men oordeele nu.... Deze die niet doel denkt aan kwaad te doen. De luiheid is de moeder van al de ondeugden van daar, de noodzakelijkheid ecnen staat aan te ne men, niet alleen als noodige geldwin ning, maar als onontbeerlijk gelukmid- del. Gij moet dan zonder vertoeven de noodige kennissen trachten aan te wer ven, om uwen staat uit te oefenen en eens aan dien staat gerocht, moet gij uw leven slijten met er de plichten van te vervullen vooreerst, om er in te blij ven dan om de algemeene achting te genieten, vervolgens, om uwe fortuin te vermeerderen en voor uwe kinders te doen wat onze vaders voor ons gedaan hebben. Antoine de Courtois. GKKLOPT, ja duchtig ge klopt. Wij hebben even als anderen onzer catholieke confraters den uilslag meêgedeeld van den wedstrijd tusschen de vrije Collegiën en de Athenae's van den Staat. Wij bewezen door onomstootbare cij fers dat de Staats-Athense's duchtig ge klopt werden. Maar de liberale scribenten scholden ons uit voor leugenaars. Eene nadere verklaring is hier noodza kelijk ten einde 't bewijs te leveren van 't gene wij schreven. Wij zeggen dus er dient bemerkt te worden dat de wedstrijd verdeeld is in drij sectién. i® de moderne humanioraklassen, 2° de latijnsche klassen. 3° de Grieksche-latijnsche klassen. Slechts in die 3de sektie mogen de catho lieke collegies mededingen. Welnu in die sektie behaalden de 8 catholieke gestichten, gelijk wij gezegd hebben, i85 onderscheidingen, 't zij 23,1 per gesticht en de 27 Athenea' 3o2, 't zij 11,! 8 per gesticht. Als dat geene duchtige klopping is wat is liet dan Wij dagen het orgaan der firma Vijf ezelskoppen en andere liberale scriben ten uit de;, uitslag van den wedstrijd per sectie mté te deelen. Maar ze zullen er zich wel van wach ten I... DE G/1HKWEHTI1Ï. Zaterdag 11. heeft onze Stedelijke Raad de beraadslaging ove r de openbare gasverlichting voortgezet. Men besprak de voorwaarden. Eindelijk werd de vergunning aange nomen de liberale contróleuis stemden tegen. M. De Glieck verklaarde bereid te zijn de gaskwestie ter dezer of ger.er herberg, in cene tegensprekclijke meeting te be handelen ten einde te bewijzen dat de regie voordeeliger is, daar ze duizenden en duizenden iianks winst voor de stads kas zou afwerpen. In eene openbare meeting, ter dezer of gener herberg voor een publiek die van de kwestie zooveel zou begrijpen als onzen Azor of Fideel van de meetkunde. Kwestie wellicht van pinten bier te laten tappen Neen, vriend Pantoffel, 't zijn vijgen na Pascher, 't is nu niet meer als de zaak is afgehaspeld dat ge 't bewijs der lib.- r de beweringen moet leveren, 't is naderhand niet in eene meeting, maar 't was in de zittingen van den Stedelijken Raad. Daar zijt ge tr aan te kort gebleven. Ja, 't is daar dat gij door afdoende bewijsvoerin gen moest aantoonen dat de regie voor deeliger zou zijn als de vergunning. Maar neen, Charel is te jong Indien waarlijk de liberale controleurs 't afdoende bewijs konden leveren dat de regie voordeeliger zou zijn dan de vergun ning dan bleven zij aan hunne opperste plichten te koit, dan miskenden zij hunne plechtige belofte aan 't kiezerskorps ge daan van de belangen onzer Aalstersche bevolking te behartigen uit alle hunne krachten. Ja, zij hebben er aan gtfaald... Maar wat v.il men Onze liberale con troleurs waren alleen aangedreven door oppositie-maken en had de meerderheid de regie vooruitgezet zij zouden de ver- gunning hebben voorgestaan!... Ziedaar 1 De gansche beraadslaging is door een snelschrijver opgenomen geworden, zal in druk gegeven en verspreid worden, en dan zullen onze Medeburgers in staat gesteld worden met kennis van zaken te kunnen oordeelen. Verwereldlijkte hospitalen te Parijs. Een Vlaamsch werkman, die in een gasthuis te Parijs had verbleven, schiijf aan zijne zuster in Vlaanderen het volgende eigenaardige briefken Parijs, 9 October 1906. Lieve zuster, gij vraagt mij welk voor een hospitaal dat was. en welke nonnen er de zieken bezorgen dat is een hospitaal, waar dat de nonnen weggejaagd zijn en waar nu jonge juf— frouwkens de zieken bezorgen. Ze staan daar met een aardig mutsken op hun hoofd, met een gemaakt bloemken er op en lange strikken van achter. Dan kijken ze meer naar de domesticken dan naar de zieke mcnschen. In korte woorden ge zegd het is juist gelijk in eene aardige herberg zelfs wordt er nog nl dikwijls op een en accordeon gespeeld voor het plezier van die jufvrouwkens. Binst de 3 weken dat ik in het hospitaal was, lijn er 5 gestorven zonder pastoor noch biecht, en 24 uren na hunne dood worden zij begraven. Maar ik ben er nu uit verlost en ik hoop, als het God belieft, dat ik het van binnen nooit meer zal zien. AALST. Veertien familiën der Lock-outed van Verviers verblijven hier in 't socialistische lokaal Hand aan Hand. Zondag werden zij met trommel en fluit ter statie afgehaald en dit gaf aanleiding tot eene betooging door de roode winkel politiekers op touw gezet. Kleine bengels en kleuters waren verre uit in meerderheid verder een honderd- lal jongelingen, mannen en vrouwen. In een woord de roode winkelpoli- tiekers hielden Sinter Goeleken met hunne Verviersche gasten. Venler is alles rustig, te midden der algemeene on verschilligheid afgeloopen. Vooruit van vrijdag boft er op dat de Verviersche gasten l.ier onder alle op zichten worden wel gedaan dat het eten smakelijk is alle dagen vleesch met allerhande groenten en boter op hun brood; en de hoofdopsteller van Recht en Vrijheid zorgt vooreen djg visch.. Enfin de gasten onzer Lteperikken leven in een soort van Luilekkerland. Men denke niet dat wij dat alles afkeuren, neen, neen Als iedere partij voor de zijnen zorgt, dat schijnt ons het best... Men beweert dat de Verviersche syndi caten onzijdig zijn, maar de roode chefs staan er aan 't hoofd en voeren er het hooge woord... Vooruit deelt verder meè dat de ver broedering der roode en groene socialis ten een voltrokken ft t is Groene Pie en Weekers zijn gaan dineeren in Hand aan Hand.. En 't ging er genoeglijk toe, zegt Groene Pie in De Werkman immers Pilatus Daens trakteerde met tien flesscht.n wijn en een doos koekjes ofte desseri. Hebben de priesters die, vroeger jaren, Groene Pie met woord en daad onder steunden en voorstonden, zich daar wel ooit aan verwacht Vrijdag te middag hebben de vinkei- politiekers andermaal, trommel en fluit aan 'thooid. Sinter-Goeleken ge;.ouden met hunne Verviersche kostgasten... Wat comedie toch STAD AELST. STAD AALST. Maatschappij u De Bok kenrijders. Het feest der 40® verjaring eerst bepaald op 29 October is verdaagd tot M AAN DAG 12 NOVEMBER 1906. DRACHTIGE te geven door de Heeren Meesters der Zondagschool van Sint Martinus, Maandag 22 October, o.n 5 1/2 ure 's avonds, in de Zaal van den Calholieken Werkmanskring, Koile Zoutstraat, ter gelegenheid der Piijsdi eling aan de leer lingen drr Zondagschool. Prcgramma i® OPENING VOOR ORKEST. 2® HIGH WCOTT, tooneelspil in de drij bedrijven, naar het drama De Lichttoren van II. Pee- ters. 3° IN DEN TIJD DER PATRIOTTEN, Kluchtsp-d met Zang in één bedrijf, door P.Van Nuffel, Muziek van J. Cahmaeet. Prijzen der plaatsen i® rang fr. 2,00 tweede rang fr. i,oo derde rang fr. 0,50. Kaarter zijn te bekomen ten lokale van den Kring, Korte Zoutstraat, tot den dag der Vertooning. MAGAZIJN van BEHANGPAPIEREN en allerhande MEUBILEERING Karei. VA IN DE DUTTE, Aalst, 29, Korte Zouisiraar, 29. (nevens 't Bureel van De Denderbode.) Matige prijzen.Spoedige bediening Van 's middags tot middernacht eenige dienstdoende Apotheker, op Zondag 21 October 1906, M. Ren neboog, Nieuw- straat. Crecmboter. Markt van Zaterdag 20 October 1906 124 kilogrammen ter markt. Prijs. fr. 3,20 tot 0,00 per kil. Botermarkt. Heden Zaterdag wer den 260 klonten boter ter markt gebracht, wegende te samen 2080 kilogr. ^taatssp oorwe- gen. Hacltert-Eede. Onze Catholieke Volks vertegenwoordigers de hee ren Woeste, De Sadeleer en de Bethune hebben van den Heer Minister van Spoor wegen de volgende brieven ontvangen Mijn waarde Collega's, Antwoord gevende op het schrijven dat ge hebt gewaardigd mij te laten gewor den, heb ik de eer UEd. te laten weten, dat de halte van Eede, buiten onvoor ziene voorvallen, den i5 November aan staande zal open zijn voor den dienst der zware koopworen. Aanvaard, enz. Mijn Waarde Collega's, Ik heb de eer U te laten weten dat te beginnen van 5 Januari toekomende de treinen n® 190 en 191. die wederzijds vertrekken den Zondag van Zee-Brugge (kaai) om 8 uren en den Woensdag van Brussel (Noord) om i5 u. 49, en die in verbinding slaan met «le betrekkingen tusschen Engeland en België door de lijn Huil Zee Brugge, te Aelst (Noord) zullen stilstand houden. Wat betreft de treinen in gemeenschap met de booten der lijn Oostende-Douvres, de noodwendigheden van den interna tionalen handel verzetten zich dat men het getal vermeerdere diergene, die de stad Aalst bedienen. Aunvaard, Mijn waarde Collega's, enz. (get.) Jul. LIEBAERT. Aan de heeren Woeste, De Sadeleer en de Bethune, Volksvertegenwoordigers. a STEUN GEEFT MOED. Wij vernemen dat onze wak kere Turners hun Jaarlijksch Winterfeest zull.n geven op Zondag 23 December aanst., ten lokale van den Katholieken Werkmanskring. Van dit feest, dat belooft puik te zijn, zullen wij later het programma mede- deelen. Wij kunnen echter reeds melden, dat de tooneel-afdeeling het schoon blijspel var. Van Pebne - TAMBOER JANS- SENS, - zal opvoeren. Priesterlijke 'benoemingen Zijne Hoogw. heeft benoemd Bestuurder der Zusiers Apostolinnen (Coupure) te Gent, den E. II. Manssens, pastoor te Impe. Leeraar in St. Martensgesticht te Aalst, den heer Vernimmen, diaken in het Se minarie. Zie Notarieële annoncen op de vierde bladzijde. AALST. Sint-Joriskring, oud- leerlingen van de Broeders viert dit jaar zijn tienjarig bestaan. Bij deze gelegen heid zal het jaarlijksch Avondfeest bijzon der prachtig zijn. De jongelingen zullen uitvoeren het Drama in 4 bedrijven Brancomir genoemd. Sedert lang zal men in Aalst geen schooner stuk gezien hebben. Ook mag men den jeugdigen en altijd bloeienden kring eenen schitteren den uitslag voorspellen. De algemeene snijles- »en die eertijds in de Kostschool der Dames van Maria gegeven werden aan Juffers welke geene leerlingen waren van gezegde Kostschool, zullen voortaan ge geven worden, Vrijheidstraat,3g, te Aalst, den Dijnsdag van iedere week tegen ia fr. de 3 maanden. Afzonderlijke lessen op aanvraag tegen fr. i,5o. Gabrielle Teurrekens, gediplomeerde snijster. AALST- MIJLBEEK. Een iotal leegloopers kwamen Dijnsdag aan 't buitengoed Ten Roozen, 't zomerver blijf van Jen heer Notaris E. Breckpot. Als ware schurken drongen zij door de haag, slojgen al omverre wat onder hun bereik viel, braken stoelen en banken, en meer andere voorwerpen hagen, planten en boomen werden beschadigd, i. a. w. ze gedroegen zich als wildemans. Doch de hovenier De Vulder snelde toe en de schurken kozen het hazenpad... Van daar trokken ze verder op naar d'Abdij van Affligem een tiental boden er zich aan en vroegen een boterham en ze kregen er elk een. Later kwamen er nog vier, doch dezen werden afgewezen omdat zij zich al to samen niet hadden aangeboden. De schurken bemerkende dat het bek van den hof was open gebleven, drongen er binnen en, zeker om de Paters te danken, stolen zij druiven. Een dezer schurken is door onze Policie gekend. HOFSTADE. Zekere Andreas De Coninck, een Aaistenaar, was zijne ouders te Scboonaarde een bezoek gaan brengen. Toen hij huiswaarts keerde, werd hij tusschen Gijsegcin en Hofstade aangevallen door twee personen; zij trok ken hem van zijn rijwiel en mishandelden hem wreedelijk. Zij ontstolen zijn rijwiel en beroofden hem zelfs van zijne kleede ren bij zooverre dat De Coninck, in eene nabijgelegcne woning, eene broek moest gaan ter leen vragen. De daders zijn ge kend en de Gendarmerie zit hun reeds achter de hielen. Ze zullen een aardig pijpje rooken. Snij- on Naailessen voor Damen Jufvrouwen volgens de laatste nieuwe leerwijze gegeven door Madame Weduwe C Bocner-Van den Broeck, gediplomeerde Snijster, Aalst, 27,Brusselsche straat, 27, Aalst. Patronen op maat, Busten, Modegravuren, enz. ST-LIEVENS-ESSCHE. De hofstede, eene tweewoonst, van J. Van Herreweghe, gestaan op den Doorn, is Dijnsdag rond 4 uren namiddag de prooi der vlammen geworden. Niets is kunnen gered worden. Moord te Oordegem. Men verzekert datDeCoensel volledige bekentenis heeft gedaan. Aan den heer onderzoeksrechter Par doen verklaarde hij dat hij zijn hond tegeneen der kinders van Rosalie Schamp, Wed. De Ryck had opgejaagd en dat het gebeten werd. En Rosalie liet hem weten dat ze eene klacht ging doen bij de Gen darmerie. Ik besloot mij te wreken en ging Van der Gucht vinden, die erg kwaad was op de vrouw De Ryck en stelde hem voor haar af te maken. Wij waren seffens 't accoord, namen eenen kluppel en hielden wacht. Rond zes uren kwam ze aan wij sloegen haar in den grond en hebben haar doodge- slagen metenze kluppels. Er zijn geen getuigen de drij metsers van Erondegem en twee personen van Vlierzele die het slachtoffer om hulp heb ben hooren roepen zijn door den heer onderzoeksrechter onderhoord geworden. NOOIT TKLEURGE- 8TELI). De regelmatige wijze waarop in onze dagbladen plaatselijke gevallen zooals het volgende bekend ge maakt zijn, boezemt ons hier te Aalst noodzakelijk belang in. Er is geene wijk onzer stad, die niet vertegenwoordigd werd, ook is het met belang dat wij weke lijks een altijd plaatselijk geval bestatigen en zulks verdient het grootste vertrouwen. M. G. Scheerlinck, 62, Léopoldstraat, te Aalst, zegt ons Ik leed sedert vijf jaren van zoo scherpe nierpijnen, dat het mij dikwijls onmogelijk was te bukken noch te zitten, dag en nacht was ik ruste loos, mijn water was rood en troebel, de middelen bleven zonder uitslag en ik voelde mij verkwijnen ik was moed- hopeloos, toen mij een vriend van de Foster Pillen voor de Nieren sprak, en verkocht bij M. De Valkeneer, apothe ker, en ik beproefde ze op mijne beurt. Eindelijk ha.i ik het zoo langgezoebte middel gevonden, want na zes dagen begon ik reeds eene beternis in gansch mijnen toestand te gevoelen, en na veer tien dagen was ik leenemaal hersteld ik ben zeer tevreden over zulk eenen onver- hoopten uitslag en wil die pillen zeer rechtzinnig aanbevelen. Ik verklaar het bovenstaande waar en veroorloof U het kenbaar te maken. Eisch wel de echte Foster Pillen voor de Nieren waarvan de krachtdadigheid algemeen bekend is; ze zijn éénig in hunne soort; laat U bijzonder geen namaaksel met ecnen min of meer gelijken naam in plaats stellen. Men kan ze in alle apothe ken bekomen tegen fr. 3,50 de doos of 19 fr. de 6 doozen of vrachtvrij per post met het bedrag der som te zenden aan het Algemeen Depot voor BelgiëEngel- sche Apotheek Ch. Delacre, 50, Couden- bergstraat, Brussel. Wacht U voor namaaksels eisch het handteeken James Foster op elke doos. D. A. 12. Er is spraak van eene nieuwe ver gadering der rechterzij voor üe opening der Kamer. Gruwelijk drama.Eene vrouw vermoord door haren man. Te Sint-Joost-ten-Noode is een gruwel stuk ontdekt. Eene 2Öjarige vrouw is vermoord geworden, gedood door haren man. De vermoorde was eene strijkster, Elisa D., welke, te samen met hare zuster, werkte in hetzelfde atelier, in de Aam beeldstraat. De zuster, Elisa niet op het gewone uur ziende komen, ging naar de Twee Torenstraat, waar deze een kamerken betrok. Zij klopte, maar kreeg geen ar.t woord. De deur was gesloten. Door het sleutel gat zag zij, vlak vöor de deur, hare zuster ten gronde liggen. Op haar hulpgeroep kwamen geburen en de policie, welke de deur opende, zoo dat men een gruwelijk tooneel ts aan schouwen kreeg. Elisa D. was dood. Een stroom bloed overdekte de vloer. De hals van de vrouw was doorgesneden en naast het lijk log een groot mes, waarmee het gruwelstuk voltrokken was. Wat was er gebeurd Wie was de plichtige Ziehier wat het eerste onderzoek deed ontdekken In het huis n. 58 der Twee Toren straat, woonden de echtelingen S. De man, een slootmaker, was slecht voor zijne vrouw. Hij twistte den heden dag en sloeg haar, zoodat zij vrijwillig van elkaar gingen, om dit helsche leven niet langer te doen duren. Maar naar het schijnt hadden de echte lingen elkaar Woensdag ontmoet zij hadden dan samen gewandeld en gedron ken en al wie hen ontmoette, dacht dat zij verzoend waren. En zij keerden samen naar huis, volgens ieders gedacht om het gemeenschappelijk leven te hervatten. Des nachts rond 2 ure hoorden de medebewoners van het huis weer twisten en zelfs om hulp roepen. Maar niemand dacht dat het tooneel in zulk afschuwelijk drama zou ontaarden. Korts nadien werd het weer stii en ieder in het huis sliep weer in. Meer weet men niet. Wij zegden hoo gerhoe de misdaad ontdekt werd. Het overige moet het gerecht oplossen. De moordenaar wordt natuurlijke opge zocht. (Nadere bijzonderheden). De moordenaar Karei Steen, trouwde over 8 jaar de jonge strijkster, Elisa Dechamps, met wien hij reeds sedert ver scheidene jaren kennis had, en die dit huwelijk aanging ofschoon zij zijn slecht gedrag kende, alleen om haar zoontje te wettigen, dat toen reeds 3 jaar oud was. Het gedrag der jonge vrouw liet niets te wenschen, maar Steen was jaloersch en maakte haar het leven onmogelijk. Ook mishandelde hij het zoontje, wat natuur lijk de jonge moeder verbitterde. Men oordeele over dat huishouden Eene scheiding volgde, en daarna de schijnbare verzoening, waarvan wij hoo- ger spreken, en die eindigde met het drama dat hooger gemeld wordt. Steen heeft vier broeders en twee zusters. Elisa Dechamps is de jongste van negen kinderen. Hare moeder leeft nog. Deze heeft zich in het huis der misdaad aangeboden om hare vermoorde dochter te zien, doch zij werd afgewezen. Een jongeling, die een gedeelte van den namiddag met den moordenaar had doorgebracht, is naar het parket geroe pen om, desgevallende, inlichtingen te geven. Een hevigen brand heeft Donder- nacht een dtr sukkersalen van de groote firma Delhaize, te Etterbeek vernield. Alles wat het huis bevatte, is verbrand. De heer Nagels, procureur des konings te Brussel,had eene mededeeling te doen aan den weggeloopen pastoor Delarue hij zond hem woensdag namid dag eene uitnoodiging, om bij hem te komen, maar men heeft Delarue niet kunnen vinden. Alle liefhebber» drinken de fijne oude genever Rigolo. De echte Vlaamsche Elixir stokerij Bekaert is de fijnste en aangenaamste, Goede vangst. Een inwoner van Elsene, die met de lijn vischte in het water van het kastee-l van graaf de Mar- rix, te Bornhem, ving met éénen trek der lijn een snoek van 3 pond en een ander van i5 pond, die in zijne vraat zucht den kleine bij den steert had ge grepen en hem zelfs in het gras liggend niet wilde lossen. Groote visschen eten de kleine Bedrog op den spoorweg, Het bedrog dat tegenwoordig met val sche reisbiljetten op den spoorweg ge pleegd wordt, gaat waarlijk alle palen te buiten. Het parket van Brussel gelastte M Herman Druyts, expert-scheikundige te Antwerpen, met bet nazicht en onder zoek van meer dan 60,000 twijfelachtige reiskaarten, die alleen in de twee laatste maanden Augusti en September, afge geven worden. Maandag avond is te Hamme, door de zorgen der policie eene zieke koei gedolven. Pas was het dier den put in, als er een drietal personen ter plaats kwamen en het dier er uithaalden. De nachtwaker Prosper Philips heeft ze op heeterdaad betrapt en het vleesch in besiag genomen. In den nacht van Dijnsdag tot Woensdag zijn te Grembergen dieven in de kerk gebroken zij hebben alles me degenomen wat waarde had en de offer blokken geroofd. Zij hadden in de buurt eene ladder genomen en die tegen een venster van het hoogaltaar geplaatst. Zij hadden eene ruil uitgeslagen en zich in de kerk laten zakken bij middel eener koord, aan de bovensport van de ladder vastgemaakt. Esn buitenkanske van één mil- lioen. In het jaar iB85 bezette M. Hipp. Nicaise, gewezen consul-generaal van België in China, die te Brussel over leed, aan de stad Gent heel zijn fortuin, geschat op 900,000 fr., om eene leer- of beroepschool voor jongens op te richten, die zijnen naam zou dragen. Daar nu zijne weduwe, Mev. Lucie Meynne ech ter het vruchtgebruik was toegekend van de fortuin, zou het de stad vóór hare dood onmogelijk geweest zijn, den wensch van M. Nicaise uit te voeren, hadde zijne weduwe niet dadelijk aan de stad eene som afgestaan van 3oo,ooo fr., waarvan een deel moest dienen om eenige bezetten, in het testament vermeld, te vereffenen en de rest om in de Guinard- straat de beroepschool Nicaise te openen. Mev. Lucia Meynne is nu op hare beurt overleden, waardoor heel de for tuin van wijlen M. Nicaise aan de stad komt, terwijl Mev. Lucia Meynne, het edele voorbeeld van haren man volgende, gansch hare persoonlijke fortuin, geschat op 3oo,ooo fr., ook aan de stad vermaakt heeft, met dezelfde bepaling, zoodat de vereenigde fortuinen van wijlen M. en Mev. Nicaise-Meynne ongeveer 1 millioen 200,000 fr. bedragen, alles te besteden voor de uitbreiding van het beroepsonder wijs voor Jongens. Op die overgroote nalatenschap zijn er boven de erfeniskosten te betalen drie bijzondere bezetten van 25,000 fr. en eene levensrente van 800 fr. aan eenen persoon, die thans 45 jaar oud is. De eenige wettige erfgenaam van Mevr. Lucia Meynne, M. Alfons Meynne, advo- kaat te Brugge, heeft ten voordeele der stad afstand gedaan van al zijne rechten. 20,000 fr. ontvreemd te Antwer pen. In eepe groote fabriek zijn onre gelmatigheden vastgesteld in de boeken van den onderbureeloverste. De policie werd verwittigd. Men heeft bevonden dat de boeken sedert het jaar i883 vervalscht zijn geworden. Cijfers waren uitgekrabd en door andere vervan gen. Ook was er vervalsching gepleegd door het verplaatsen van kommas. Het juist bedrag der gepleegde ont vreemdingen zal moeilijk kunnen vastge steld worden. Het beloopt in alle geval voorzeker 20,000 fr. De bedrieger is aan gehouden. Het stelsel van boekenvervalsching was zeer eenvoudig. Ontving de bediende, bij voorbeeld, 65,60 fr., dan schreef hij in zijne boeken 5,60 fr. en stak het verschil in den zak. Daar hij den dienst van het winket had, was zulks heel gemakkelijk en baart het geene verwondering dat de bedriegerij zoo lang heeft kunnen duren. De bestuurder der bestolene firma de Bell Téléphonb Manufacture Com pany ondervroeg den bediende in tegenwoordigheid van den policie-officier De Winne, waarna de bedrieger naar het policiebureel werd gebracht. Daar deed hij weldra bekentenissen. Maandelijks stool hy omtrent twee hon derd frank. De bedrieger is 43 jaar oud en won 350 fr. per maand. Hij is nog maar sedert den 6 Oktober gehuwd. De man scheen heel verwonderd te zijn, toen hem gemeld werd dat hij ter beschikking van het parket zou gesteld worden. De boeken der Telefoonmaatschappij zijn Dinsdag, ten 2 uren, aangeslagen, ten einde nader onderzocht te worden. Einde van het Sei- riaiivo. zoen Verkoop van eene groote keus nieuwe Pianos, welke een huur gedaan hebben, met eene bui tengewone vermindering van prijs. Tien jaren waarborg. Huis B. Van Hyftb, Gent, Nederkouter, 32, (tegenover de Bagattenstraat). Woensdag avond heeft eene erge zaak de Hemelstraat en omtrek te Ant werpen in opschudding gebracht. Een bediende van de post, X., had betrek kingen gehad met eene gazettendraagsjer, doch die waren in den Taatsten tijd afge broken. X. wilde haar echter niet ver geten en bleef haar gedurig opzoeken. Woensdag avond wilde hij er den doorslag aan geven. Hij wachtte haar af met een rijtuig in de Hemelstraat, waar zij volgens gewoonte rond 6 u. 3o met hare gazetten voorbijging, Hij trof haar op het gestelde uur aan en hernieuwde zijne vraag om de betrek kingen te hernemen. Het meisje weigerde vlakaf. Alsdan trok de 21-jarige X. eenen revolver uit den zak en mikte op het meisje, maar gelukkig ging het schot niet af. Hij had vergeten het verzekerings staafje er uit te trekken. Hij wilde dit nu doen, doch in zijne zenuwachtige be weging lukte dat ook niet. Ziende dat al zijne pogingen mislukten nam hij haar op en droeg haar in het rijtuig. Dit alles had plaats op veel minder tijd dan noodig om te verhalen. Op het hulpgeschreeuw van het meisje waren inmiddels verscheidene voorbij gangers toegesneld, waardoor X. op de vlucht ging maar eene straat verder werd hij aangehouden en naar het poli ciebureel gebracht, waar hij zegde het gebeurde te betreuren. Van het oogenblik van verwarring heeft de koetsier gebruik gemaakt om er met zijn rijtuig in volle vaart van door te trekken. Den revolver, welke men aangeslagen heeft, had hij over drie dagen gekocht. Deze was met vier kogels geladen. Het meisje heeft dus haar leven te danken aan de verzekeringsbaget. Na proces-verbaal van het gebeurde te hebben opgemaakt, is^X, in vrijheid gesteld. Dinsdag namiddag wilde Jozef De Cauwer, meestergast bij M. Heyndrickx, brouwer, te St-Nicolaas, op het Brugs- ken, eenen riem opleggen, maar werd bij de kieederen gevat en medegetrokken. Welhaast waren beenen en armen inge draaid. De arme man werd alzoo verscheidene keeren rondgeslingerd. Gelukkig dat de riemstaaf nog al verre van den muur ver wijderd was of de ongelukkige ware ver pletterd geweest in 't rondslingeren. M. Baeck, heeft de machine onmiddellijk stil gelegd. Een priester heeft het slacht offer de H.Olie toegediend, terwijl Dr De Belie de eerste geneeskundige hulp bracht. De Cauwer klaagt van inwendige pijnen aan borst en hart. IS DE BORSTSIROOP DE PRATERE -wereldberoemd. Hij alleen geneest zonder gevaar, ter wijl andere onbekende pillen, tabletten of andere siroopen, schadelijk zijn voor het hart, maag, nieren, en de longvezeltjes verbranden. De siroop De Pratere bevat geene schadelijke stoffen, stopt niet op, en mag zelfs door de kinderen genomen worden, want hij geneest ook de kink hoest in 10 dagen. Prijs 2 franken de groote fiescb. Te bekomen te Oostende, bij den uitvinder Od. De Pratere die overal verzendt tegen een postbon van fr. 2,50 (5o centiemen meer voor port), alsook te Aalst, bij deapothekers De Valc- keneer en Callebaut, Men heeft in de statie van Oostende twee wagons, komend uit Duitschland, en geladen met manden pruimen, voor Engeland bestemd, moeten wegbrengen, daar de lading, verscheidene honderde kilos, gansch bedorven was. Dat fruit was bestemd om er confituren van te maken. Het schijnt dat er nog al dikwijls bedorven fruit naar Engeland wordt gezonden, waar men er, door de eene of de andere bereiding, moes of confituren van maakt, die dan in Belgiö verkocht worden. Er zou daar wel een strenger toezicht mogen over ingesteld worden. Het postkarken, dat dienst doet tusschen Hoei tn Hèron werd overvallen door bandieten, die de lanteerns uitdoof den, den voerman ten gronde sloegen en de brievenzakken, roofden, denkelijk in de verwachting, er weerden in te vinden.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1906 | | pagina 2