Achille Eeman, Aalst. HUIS OTTO KOENTGES S.P.N.O. PEN l)Ël\i)ËRB0DË Marktprijzen. VAN ONZE LIEVE VROUW, Maatschappij S1 N G E R m Plus de eheveux gris rAmerican Hair Restorer VALLINGEN EN HOOFDPIJN TER DRUKKERIJ Buitengewone occasie. J. NEEFS, OESTERS Alfred KELDERS, Wasch-& Strijkerij Alois MERTENS, meubels Genees- en heelkundig Gesticht AALST, MOORSELBAAN, Kunstguano en Scheikundige Vetten. STOOMVERWERIJ hulphuis te Aalst, bij Alfoiis Willems, Bericht aan de Damen Likeurhandelaars. M r S 2 B 3. 0 s Huurhouderij Machienen voor huishoudelijk naaiwerk. Machienen voor fabrieken en werkplaatsen. Wereldtentoonstelling van St-Louis (America) 1904 j Zeven Groote Prijzen en Zeven Gouden Medalies. üm LiüGEB par remptoi de du D' MITCHELL'S. BIER'S HLILE EEN DOOSJE EEN DOOSJE Vereenigde Nij veraars I Sust. Van Brantegkem-Ihmilahl IMZETTBEILiö In den Goeden Koop. wordt bij alle Apothekers verkocht SOTTEGEM. Tarwe per 100 kilo 18.00 a 19,00 Mm teluin 00,00 a 00,00 Uilige 14,00 a 15,oo 11iver 17,00 a 18,00 1 later de kilogram 2,70 a 3,oo Lieren de 25 3,75 a 3,8o GKERAERDSBERGEN. faiwe per 100 kilo Masteluin Rogge Haver Roonen Aardappelen IV ter de kilogram Kioren de 25 \'l is per kilogram 18,5o a 19,00 I4.75 a 15,oo 15.35 15,75 a i5,5o a 16,00 17,00 a 00,00 5,00 a 0,00 2,87 a 3,oo 3,oo a 3,75 0,91 a 0,92 325 Verkens en 173 Hoornbeesten. Xe koop t>i| groot e occasie. Schoone nieuwe Mandoline. Schoo- nen nieuwen Luster, (1. mpe beige.) Schoone nieuwe Calorifèi 3 voor salon. Schoon nieuw ijzeren Be I, Engelsch stel sel. Zich te wenden t t Gustaaf Van Branteghem, Lange Zou straat, 37, Aalst. Niets is gebruikt geweest. X© koop. VITKIEN in goeden staat, met dubbel deu gesculpteerde kornis en pilasters, art uinen gepoliste plinten, kunnende dienen voor woningen van 4 meters 5o centimet rs facade. Zich te bevragen ten bureele van De Den- DERBODE. Steengruis. Men laat weten dat er mag gestort worden, allen afval en steengruis, nevens den eigendom van Mr Lejeune, Pontstraatpoort, goede rede. Verzekerde DENDERMONDE. Tarwe per 100 kilo 17,50 a 00.00 Masleluin 00,00 a 00,00 Kogge i5,5o a 00,00 Haver 16,5o a 00,00 icerst 00,00 a 00,00 Lijnkoeken 19,00 a to, OO Koolz iadkoeken 14,00 a 00,00 Raapkoeken 14,00 a 00,00 LEUVEN. Tarwe de 100 kilogr. 16,00 a 16,5o flandelstarwe 16,00 a 00,00 Kogge ■4,75 a 15,00 Voederhaver 16,25 a 00,00 Brouwhaver 16,50 a 00,00 Herfetgarst 17,25 a 00,00 Tarwebloem 22,00 a oo,co Goit Remy 26,00 a 00,00 Tarwezemelen i3,oo a 00,00 Aaidappelen 00,00 a 00,00 Strooi 5,00 a 0,00 Hooi 6,00 a 0,00 Boter, per kilo 3,10 a 0,00 Eieren per 26 3,40 a 0,00 V E E M A R K T E N ANTWERPEN. Prijzen van het Vee, op de markt maan dag lest gehouden Bestendige prijzen op voet. Beesten verkocht. 4.2 Ossen io5 Koeien 3o Veerzen 25 Stieren 21 Kalveren Xaucinieester-speciallst, Statiestraat, 33, Aalst Heeft de eer het publiek te berichten dat zijne tandheelkundige inrichting is overgebracht van het Statieplein, 5, naar de Statiestraat, 33, nabij het Hótel du Comte de Flandre, te Aalst. Let wel op. Raadpleging alle dagen van 8 tot uren. 's Zondags 's morgends tot 12 ure: Dijnsdags 's morgends te Ninove, bij M' Van Laer. Tanden aan alle prijzen met waarborg op goud, platine, en coraal. zonder plaat, (nieuw stelsel). 50 minder dan bij an dere dentisten. Uittrekken zonder pijn (de meeste tan den worden genezen en niet getrokken). Opvullen met porcelein, goud, amal- game en ciment. Herstellen «Ier scheef gewassen tanden, menigvuldige bewijzen). te bekomen bij 8. De Boe«De Coniuck, 32, Nieuwstraat, te Aalst. Eerste kwaliteit van Oostendsche en Zee- landsche Ooesters, aan 7, 10 en 12 fr. de honderd. Door zijne goede waren en gematigde prijzen, verhoopt hij de gunst van een ieder. Huis van vertrouwen. GROOT KLEIN CBisschopstraat2; Aalst. Handel in wol en gesponnen paarden- hair. Specialiteit van echte Brabantsche matraswol aan fr. 3,5o de kiio. Schapenvellen, lammersvellen, schuis- vellen. P. S. Men komt met de stalen ten huize. Men gela-t zich met het maken dei matrassen o,74 0,00 0,72 0,60 0,98 0,94 0,00 0,92 0,80 THIENEN. Op de Veemarkt werden verkocht 398 Hoornbeesten en 979 Varkens. BRUSSEL. Varkensmarkt. Getal te koop gesteld 429. Prijs per kilogram levend gewogen fr. 1,00 tot i,l5. CUREGHEM-ANDERLECHT. Varkensmarkt. Getal te koop gesteld 2151. Prijs per kilogram levend gewo gen fr. 0,97 tot i,i5. KORTRIJK. Ter Veemarkt werden te koop gesteld Koeien 206 Stieren 23 Veerzen g5 Ossen Totaal 345 PARIJS-LA VILETTE. Ter markt ver- i* 2* gebracht. kocht. kwal. kwal. kwal. Ossen 3333 2577 1,48 1,32 Koeien i358 1171 1,44 1,4° Stieren 351 3l3 i,i5 i,o5 halvers 1468 1464 2,10 1,80 Schap.26146 21146 2,00 1,80 Vark*D' 5209 5209 1,50 1,45 I,i5 1.10 1,00 i,5o i,5o 1,40 MECANIEKE Dames 1 Wilt ge uw lijnwaad, name lijk, Cols, Manchetten, Manshemden, Servietten, Tafellakens, Gordijnen, enz. in het nieuw laten strijken, zonder ver hooging van prijs, draagt het naar de Gezusters KIECKEW8, Nieuwstraat, te Aalst. Zij durven I open dat zij, df nk aan hunne nieuwe mecanieken, door haar voortreffelijk werk, spoedige bediening en voordeelige prijzen, uw vertrouwen zul- en winnen In het oud gekend huis 30, Gentschestraat, 30, AALST, zijn te bekomen alle soorten van Genever, Schiedam, Hasselt, Vieux sys- t.ème, enz. Rhum, Cognac. Fijne en ordinaire Likeuren. Porto, Madère, Vermouth, Bourgogne, Champagne, in alle prijzen. BORDEAUX Canon Fronsac, cótes supérieures fr. 1,25 Clos Simard, 2- cru, S' Emilion. fr. i,5o Listrac, Médoc, Bourgeois supé rieurs fr- Chateau Pontet-Canet, Médoc, crü classé fr* 2,00 Buitengbwonen keus van Graan- en Wijnazijnen, bijzonder geschikt voor den opleg. Vermindering van prijs in t groot, voor den uitverkoop. P5 c Groote afbraak van Magazijnen en Fabriek. Buitengewone occasie van «OIJWMAXERIALEM, bestaande uit goede Hollandsche en platte Pannen, Ramen, Deuren, schoone ronde Plavei, Dakvensters, Poutrelles, Roosters, van alle maten, alsook schoone Kepers, Slaghouten, Plancher en oude Ankers. Ook verscheidene eiken Balken. Zich te bevragen bij Rob. Meganck- Kelders, Ondernemer van openbare wer ken, Schoolstraat, Nr 32, te Aalst. GROOT F VBHIEK van rechtover het Postbureel, Hopmarkt, 1*° 3, te Aalst. De Weduwe MALLEGO, heeft de eer bekend te maken, dat bij haar door ver grooting, Eiken Meubels en alle andere nieuwigheden tegen verminderde prijzen te verkrijgen zijn. GROOTE en SCHOONE KEUS. BESTUURD DOOR DE ZWARXE ZUSXERS. Verscheidene specialisten van Brussel, Gent en Aalst zijn aan dit Gesticht verbonden en verleenen er hunne zorgen voor Oogziekten, Neus- Keel- en Oorziekten, Vrouwziekten, algemeene Heelkunde, Kinderheelkunde en Misvor ming van Lichaam en Ledematen. Voor verdere inlichtingen vrage men prospectus. Bijzondere voorwaarden voor het werkvolk. (HUIS GESTICHX II* 18X6). (Prijs volgens samenstel. Vraagt pr ijs-cour ant.. Al onze vervaardigde kunstvetten bevatten i° De stikstof onder vorm van nitraat en ammoniak; 20 Het phosphorzuur onder vorm van superphosphaat; 3° De potasch onder vorm van oplosbare zouten. Zeer voordeelige prijzen van 8 tot 17 fr. de 100 kilogr. volgens inhoud. Nitraat van Soda en andere Grondstoffen aan den prijs van den dag. Zuivere en blauwen aluin. Middel tegen de aardappelplaag en't zwart der gruizers. Vergruizers VERMOREL aan de laagste prijzen. Sint Jacobsstraat, 13, Brugge. KERKSTRAAT, 16, AALST. Bijzondere verwerij van zij ien met spantuig. Verwen en kuischen in het droog van alle stoffen voorwerpen, zooalskleederen van damen, heeien en kinders, gordijnen, tafelkleederen, tapijten en salongamituren, sjaals, pane, enz. enz. Wasschen en solferen van beddekens. Verwen en wasschen in t droog van handschoenen. DE ZWARTE STOFFEN VOOR ROUW WORDEN IN 24 UREN GELEVERD. Beleefd beveel ik mij aan voor het ma ken van Damenkleeding (genre tailleurs) costumen, paletots, pelerinnen met en zonder applicaties, enz. VOOR DE KLEERMAAKSTERS, applicaties op laken, tulle, enz. in allen aard en vorm, voor costumen, pelerinnen, enz. aan voordeelige prijzen. Theophiel Kieckens, Nieuwstraat, 78, Aalst. Koopt al uwe dranken bij Th. Bekabrt, stoker van fijne en ordinaire likeuren, Antwerpsche Steenweg, 64, Sl Amands- berg, 't is het beste en voordeeligste ge- kende huis en doet uitsluitelijk den groot handel. Specialiteiten gedeponeerd, fijne oude genever Rigolo, Vlaamsche Elixir, Elixir de Mont-S'-Amand, Picobiter, Perfect-bitter, Oranjebitter, Primus en Vlaamsche dubbele kwast. Groote prijs Tentoonstelling Luik 1005 N. B. Daar de Vlaamsche Elixir, door eenige likoristen tracht nagemaakt te worden, wordt bericht gegeven, dat streng vervolg volgens de wet, zal ged?an worden, tegen al degenen die dezen naam of deszelfs étiquette zouden gebruiken of namaken en tegen al degene die vreemde dranken uit deze flesschen zouden ver- koopen. FABRIEK van geperste cementtlgels&ilakpannen. REMORY Theofiel, Denderstraat, 5oen Meuleschettestraat, 1, te Aalst. Albums en prijzen op aanvraag. l/pr7pkprinff ,e^en Brand vraagt ei ACkCl Illg Opzichtersvoort brengers. Jaarwedden, Commissien. Waarborg vereischt en voortbreng- agenten, commissiën en jaarwedden na proef. Schrijven M.L. Office de publicité, Bruxelles. o 1 1 N O «-■] c+- 4 p s? r=: =5- cn H m "O CD <- J PI-1 O -== JU CO - O (j) co -x. CU O o "O m ZD DER Gebrdtn Winnepenninck? Veldstraat, 10, Denderstraat, 19, te AALSTnabij de Statie. De grootste RIaaimaehienenfabriek der Wereld. UITMUNTEND FABRIKAAT 31, IJRU8SËL, 31, Oud-KIeerkooperstraat, AAL8X, X, Albert-Liénartstraat, X. Wij laten het geëerd publiek weten dat er bij ons te bekomen zijn, alle soorten van prachtige rijtuigen voor huwelijken doopen en begravingen, alsook opene rijtuigen voor plezierreizen, allen aan prij zen buiten concurrentie. Wij hopen, met matige prijzen en spoe dige bediening, de gunst van eenieder te verwerven. KiiFFE ONOPHOUDEND ';i '1 ZclfJ sédnraada de gtf'jf-ii-v guurste winterkouden Wa.BOO EVE71EN per jaar voor IC kippen Onbeduidende uil^-.ve BESCHRJVIHG Schr aan J.-P. VAN AKEN 7, Korto Noardstraat te ANTWERPEN (üclgio) HUIS VAM VEBTBOUWKW. Confectie voor 't werkvolk, voor de boeren, voor de boerinnen Cette excellente teinture rend aux eheveux gris leur couleur primitive et rétablit complètement le brillant et la fraicheur de la chevelure. son emploi journalier arrête la chute des eheveux, et irritations du cuir chevelu. EN VEN T E Malson Van Melkabeke, rue de Bruxelles. /Vlost.'j (dit disparaltre les pellicules Verzekering tegen brandgevaar. Hoofdagent M. Achille EE MAN, Iloogevesten, fabriek van chemische mest stoffen te Aalst. LET WEL OP HET ADRES IN DEN VOS, IX, Lange Zoulstraai, IX, a A L S T nevens Mr Borreman-Mally en nevens Madame Locus, Groote Bazar. MAGAZIJN van schoone en goede gewaarborgd voor één jaar. P.-J. LOMBAERTS, Meubelmaker, in de Leopoldstraat. N' 23, heeft de eer bekend te maken aan het geëerd publiek, dat bij hem alle soorten van meubels te bekomen zijn zooals bedden in accajou, notelaar, kerselaar en olm lavabos, commoden en kleerkassen, bufetten in accajou, notelaar, enz., tegen zeer gema tigde prijzen. Prijzen buiten alle concurrentie. Groote keus van alle soorten van schoone groote maDskostnms, trouwkostums. pardes sus, eerste communieko8tums,kinderko8tum8, capuchons, kleine en groote cabans, veloure vesten, broeken, gilets met mouwen in alle kleuren, blauwe lijnwaden broeken, bonche- rons en vestons,katoenen broeken en vestons. Allo soorten van schoone fijne laine slaap- lijven, calegons, vareusen effen en met bloe men, jerseys hemden effen en met bloemen, foulards, strikken, cols, plastrons, witteen en gokleurdo gestrekeu hemdeD. Groote Bchoone keus van zwarte lakene mantels. Gaze, kanten en stoffen pelerins. prijzen buiten alle concurrentie, zwarte satyneu rok ken, gestikte rokken in satyn en pachas, schoone dame-cabans, zwarte satijnen voor schoten, corsets, enz. enz. Let wel op het adres IN DEN VOS. Uitstekend middel tegen Aangenaam om te gebruiken. EENIGE PRIJS 50 CENTIEMEN. Te verkrijgen bij de Apothekeis Callebaut, Overdekte Botermarkt, Ghysselinckx Molenstraat, Van Caelenbergh, Leopoldstraat, 24, en in alle goede apotheken. VAN gelast men zfch met alle slach van Boek- en Steendruk werken zooals Boekwerken, Affichen, Omzendbrieven, Facturen, Mandaten, Wissels, Trouw- brieven, Doodbneven en Beeldekens, Adres- en Visietkaarten, Registers, Etiketten, enz. enz., in een woord, met alles wat de Boek- en Steendruk kersstiel betrett. Groote en schoone keus van Docdbeeldekens. Men gelast zich desnoods met den opstel van Doodbeeldekens enz. Schoon werk spoedige bediening en gematigde prijzen.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1906 | | pagina 4