•EniLWIIi: KOPPIES DE KULDEN BIE lïIUS OTTO KOENTGES S.P.N.O. Achille Eeman, Aalst. Schoonheid VAN ONZE LIEVE VROUW, VALLINGEN EN HOOFDPIJN •3 H Plus de eheveux gris American Hair Restorer GEBRUIKT PASTILLEN VALDA Germania Groote Antwerpschs Stoomkoffiebranderij ANTWERPEN WINKELIERS VERBRUIKERS- op de zakken de handelsfirma. Maatschappij S1A G E R Canada- en Eikenboomen EENE HOFSTEDE, ZAAI L A IV D Buitengewone occasie, j BE DEXDERRODE, WOONHCIS, BOOMEN, Kunstguano en Scheikundige Vetten. STOOMVERWERIJ Sint Jacobsstraat, 13, Brugge. hulphuis te Aalst, bij Alfons Willems, Genees- en heelkundig Gesticht AALST, MOORSELBAAN, EEN DOOSJE wordt bij alle Apothekers verkocht EEN DOOSJE Alfred KELBEIIS, Rooden Pelikaan, c 2 a par l'emploi de du IT MITCHELLS. BIER'S HIJ I L E PASTILLEN VALDA Alois MERTEXS, J. XEEFS, j Vereeuigde Xij veraars Huurhouderij OESTERS Machienen voor huishoudelijk naaiwerk. Machienen voor fabrieken en werkplaatsen. Wereldtentoonstelling van St-Louis (America) 1904 Zeven Groote Prijzen en Zeven Gouden Medalies. PENBARE VERKOOPING I De Notaris BRECKPOT, te Aalst, zal open baarlijk verkoopen Een schoon RENTENIERSHUIS, te Aalst, Hoek der Esplanadestraat en Esplanadeplein, laatst bewoond geweest door Madame Van Hille-Van Ghyseghem. Gebracht op 12,000 fr. LAATSTE ZITDAG Donderdag 20 December 1906, nm 3 uren namiddag, ter Estaminet Au Café de l'Univers, bij den heer Jan Pannbmans, Hoek der Statiestraat, te Aalst OPENBARE VERPACHTING De Notaris BRECKPOT, te Aalst, zal namens het Bureel van Weldadigheid van Meldert, op Dijnsdag i i December 1906, om 9 uren 's morgens, ten Gemeentehuis, van Meldert, openbaarlijk verpachten, de goederen aan gezegd Bestuur behoorende en gelegen te Meldert, Baardegem, Moor- sel en Esschene, alsmede van het Jacht- recht op zelfde goederen. VEN DITIE VAN koop en TE MELDERT, Cravaalbosch. den 17 December 1906, om 9 uren juist voormiddag, door 't ambt van den Nota ris BRECKPOT, te Aalst. OPENBARE VERKOOPING van TE EREMBODEGEM. Kleislraai. De Notaris DE SADELEER, te Erem- bodegem, zal ttn verzoeke van wie het behoort, openbaar verkoopen Eenige koop Eene behuisde Hofstede, gestaan en gelegen te Erembodegem aan de Klei- straat, met eene grootte van 3 aren 3o centiaren, palende oost. zuid en west de erven Janssens, noord de Kleistraat. Bewoond door Adolf Cassiman. Eenige zitdag voor toewijzing Zaterdag 15 December 1906, om een ure namiddag, ter herberg van Arsêne Van den Driessche, te Erembo degem, Brusselbaan. Er zal geen 240 zitdag gehouden worden. OPENBARF VERKOOPING van eene goede partij te Erembodegem, op de Helle. De Notaris DE SADELEER, te Erem bodegem, zal openbaar verkoopen Gemeente Erembodegem. Eene goede partij Zaailand, gelegen wijk Terjoden op de Helle, sectie B, nummers 1746 en 1861, groot 6a aren gi centiaren, palende neord en oost den heer Alfons Van den Steene, zuid den heer Emery Langelet, west den heer Pius De Clercq en de kinderen Dom. Coppens. Gebruikt door Jan-Baptist Nelis. EENIGE ZITDAG Zaterdag i5 December 1906, om 2 uren namiddag, ter afspanning De Graaf van Vlaanderen, te Haeltert, aan de Statie. Er zal geen tweede zitdag plaatshebben. To koop. VITRIEN in goeden staat, met dubbel deur, gesculpteerde kornis en pilasters, arduinen gepoliste plinten, kunnende dienen voor woningen van 4 meters 5o centimeters facade. Zich te bevragen ten bureele van Db Den- DBRBODB. Volledige collectie VAN te koop. Zich te wenden tot Mejuffer De Bclib, te Sint-Nicolaas (Waas.) To h 11 con Schoon Huis met Jt? uuieu MRgazijn o{ Werk. huis, te Aalst, Gheeraerdsstraat, 19. Zich te bevragen bij Mr L. DE COEN* BURNY, Nieuwstraat, 49, Aalst. OPENBARE VERKOOPING van een TE EREMBODEGEM, Kleistraat. De Notaris DE SADELEER, te Erem bodegem, zal openbaar verkoopen Eenige koop. Een Woonhuis, te Erembodegem, aan de Kleistraat, sectie A, nummers 3oo2D en 3oo5b, groot 4 aren 80 centiaren. Bewoond door de weduwe Albeit Van den Bossche. Eenige zitdag voor toewijzing Zaterdag i5 December 1906, om 12 en half ure namiddag, ter herberg van de weduwe Frans Van Vaerenbergh- Van Assche, te Erembodegem, Bouc- houtberg. Er zal geen ade zitdag gehouden worden. AANZIENLIJKE VERKOOPING van Sparren Hopstaken, ESSCHEN ELZEN SLAGHOUT. De Secretaris V-G. BLONDEEL, te Impe, zal door 't ambt van Deurwaarder VAN MUYLEM, te Aalst, op Maandag 10 December 1906, om 8 uren /oormid dag, openbaarlijk verkoopen te SmetledeLede en Impe. 56 koopen schoone Boscheiken, (dikte 1 m. tot 1 m. 76 c.); i5 kuogen zware en gavige Beuken, (dikte 1 m. 40 c. tot 1 m. 86 c.); 3 koopen zeer gavige Abeelen (dikte 1 m. 3o c. tot 1 m. 5o c.) 1 Esch, 1 Linde, 1 Erzelaar, (dikte 1 m. 10 c.) en 45 koopen zeer zware Canadas, (dikte 1 m. 60 c. tot 2 m. 18 c.) 25 koopen zware Sparren Hopstaken, 12 koopen zwaar Esschen- en 42 koopen Elzen Slag hout. Te vergaderen te Smetlede, in den Eik- en Beukenbosch genaamd De Zandputten, wijk Briel, om 8 uren voormiddag. Te huren. Schoon Renteniers- huis met Hof, Vrijheidstraat, Nf 18, te Aalst. Zich te bevragen zelfde straat, N' 4. Te huren. Woonhuis te Aalst, Vaartstraat, N° ix, met of zonder Maga zijn daar nevens. Zich te bevragen Molenstraat, n° 48. Te huren 't Oud Zaagsken, Bui tengoed, Zoutstraatpoort, laatst bewoond door den heer Van Pottelbergh de la Potterie. Te huren Zwarten Hoek, aan de brug, Huis en Magazijn, laatst bewoond door M. Roelandt. Zich te bevragen Nieuwstraat, 34. Te koop. Schoone Betteraven, zich te bevragen bij P. Van Melckebrke, Brusselsche straat, 12. Aalst. (HCJIS GESTICHT I\ 1816). (Prijs volgens samenstel. Vraagt prijs-courantII Al onze vervaardigde kunstvetten bevatten i° De stikstot onder vorm van nitraat en ammoniak; 2° Het phosphorzuur onder vorm van superphosphaat; 3° De potasch onder vorm van oplosbare zouten. Zeer voordeelige prijzen van 8 tot 17 fr. de 100 kilogr. volgens inhoud. Nitraat van Soda en andere Grondstoffen aan den prijs van den dag. Zuivere en blauwen aluin. Middel tegen de aardappelplaag en 't zwart dei gruizers. Vergruizers VERMOREL aan de laagste prijzen. KERKSTRAAT, 16, AALST. Bijzondere verwerij van zij len met spantulg. Verwen en kuischen in het droog van alle stoffen voorwerpen, zooalskleederen van damen, heeren en kinders, gordijnen, tafelkleederen, tapijten en salongarnituren, sjaals, pane, enz. enz. Wasschen en solferen van beddekens. Verwen en wasschen in 't droog van handschoenen. DE ZWARTE STOFFEN VOOR ROUW WORDEN IN 24 UREN GELEVERD. BESTUURD DOOR DE ZWARTE ZUSTERS. SPREEKUREN DER DOCTORS Oogziekten Dijnsdag en Donderdag, M. Dr De Naeyer, Aalst, om 9 uren. Zaterdag M. Dr Eeckman, Brussel, om 9 uren. Neus-, Keel- en Oorziekten Maandag en Donderdag, Dr Herte- cant, te Aalst, om 9 uren. Dijnsdag en Zaterdag, Dr Huybreghs, Brussel, om 8 l/t uren. Algemeene heelkunde en vrouwen ziekten. Dijnsdag en Zaterdag, M. Dr Kennis, Brussel, om 8 uren. Woensdag en Vrijdag, M. D'DbClerq, Aalst, om 9 uren. Kinderziekten en misvorming van lichaam en ledematen, 's Zaterdaags, M. Dr Van Hablst, Gent, van 8 tot 9 */i uren. Op de hierneven] aangeduide dagen en uren worden raadplegingen gegeven door verschillige specialisten. TO Kamera van verschillige prijzen, worden ter be- ichikking gesteld van die zieken, waar van de behandeling een oponthoud o f verblijf in het Gesticht noodzakelijk maakt. Voir verdere ^inlichtingen vragejtnen prospectus. Steengruis. Men laat weten dat cr mag gestort woideil, allen afval en steengruis, nevens den eigendom van Mr Lejeune, Pontstraatpoort. Verzekerde j goede rede. Uitstekend middel tegen Aangenaam om te gebruiken. EENIGE PRIJS 50 CENTIEMEN. Te verkrijgen bij de Apothekers Callebaut, Overdekte Botermarkt, Ghysselinckx Molenstraat, Van Caelenbergh, Leopoldstraat, 24, en in alle goede apotheken. GROOT FABRIEK van rechtover het Postbureel, i Hopmarkt, 3, Ie Aalst. De Weduwe MALLEGO, heeft de eer j bekend te maken, dat bij haar door ver- j grooting, Eik n Meubels cn alle andere j nieuwigheden tegen verminde rde prijzen te verkrijgen zijn. GROOTE en SCHOONE KEUS. IIuit* vn 11 vert rou iViMi. GROOT KLEIN <2isschopslraat, 2. Aalst. j Han lel in wol en gesponnen paarden- hair. Specialiteit van eente Brabanische matraswol aan fr. 3,5ode kiio. Schapenvellen, lammersvellen, schuis- vellen. P. S. Men komt met de stalen ten huize. Men gelaU zich met het maken dei mat 1 assen Drinkt de koffie van den pakken van kilo /r. 1,25 met SCHOONE PREMIES, verkrijgbaar bij de Ge/usters Thybacrl, KORTE ZOUTSTRAAT, 40, AALST. o S - 2 gf 1 4) *o w O e I «j s. c rQ ©.2 B |:g. B V UI c i Cartc Jdakken foordee Cette excellente teinture rend aux eheveux gris leur couleur primitive et rétablit complètement le brillant et la fralcheur de la cbevelure. son emploi journalier arrète la chute des eheveux, fait disparaltre les pellicules et irritations du cuir chevelu. EN VEN T E Malson Van MelkcJbeke, rue de Bruxelles, Alosl. DE CHj «uit niets van Koude, Voohtlgheld noch Mlorobe 10 vreezen hebben Zieleen., Gij zult aanstonds uwen hoest en uwe beklemdheid verzachten zult spoedig uwe Vallingen, Bronchlet, Keelpijn rynglet, Griep, Influenza, Asthma, enz., genezen Maar eisclit vooral de Echte ie dooien van 4.25 met den naam VALDA en het adres van den eenigen fabrikant: H. Canonne, 49, rue Rëaumur, Parijs. LAAT U NIET BE03ILBEN TE KOOP In alle Apotheken van bot land. BROKHITE CHRONIQUE, RHUfflES NEGLIGÉS TOUX OPINIATRES ASTHME. OPPRESSION. CATARRHE Traitement curat» par le véritable 6IROP du O' VAVIEIt «S B. DCPIJY. tix foi* ulus act» que l'hullede foie de morue et scs émulsious. Son usage calme la TOUX, arrête les OUINTES Ir les SUEURS HOCTURNES. rétablit l'APPÉTIT, p•- cniSi.i „ia.., s emulsions. Son usage calme la TOUX. arrête ITir, procure le SOMMlIL, relève les FORCES el ,ti de plu» hmnque que le Sirop «Ju I>' Van u contrefufou. t U. itupuy In liet oud gekend liui» 30, Gentsohestraat, 30, AALST, zijn te bekomen alle soorten van Genever, Schiedam, Hasselt, Vieux sys- tème, enz. Rhum, Cognac. Fijne en ordinaire Likeuren. Porto, Madére, Vermouth, Bourgogne, Champagne, in alle prijzen. BORDEAUX Canon Fronsac, cötes supérieures fr. 1,25 Clos Simard, 2* crü, S' Emilion, fr. i,5o Listrac, Médoc, Bourgeois supé rieurs k» i»75 ChAteau Pontet-Canet, Médoc, crü classé fr* 2.00 Buitengewonen keus van Graan- en Wijnazijnen,bijzonder geschikt voor den opleg. Vermindering van prijs in 'l groot, voor den uitverkoop. en volkomene verdwijning van alle vel- aandoeningen zooals zwarte puntjes, roodvonk, dauwworm, sproten, kun nen slechts verkregen worden door het dagelijksch gebruik der vermaarde LELIËN Al ELKZEEP van 'Bergmann en C° (Radebeul, echte fabriekmerk iStokpanrdjesi tr stuk 75 centieme \crkrijgen bij prosper Guillot, co flesrder, Lange Zout- straat, Hoek van de Sluierstraat, te Aalst. Tandmeestcr-specialiel, Statiestraat, 35, Aalst Heeft de eer h--t publit k te berichten dat zijne tandheelkundige inrichting is overgebracht van het Statieplein, 5, naar de Statiestraat, 33, nabij hut Hótel du Comte de Flandre, te Aalst. Let wel op. Raadpleging alle dagen van 8 lot 5 uren. 's Zondags 's morgends tot 12 uren. Dijnsdags's morgends te Ninove, bij M"" j Van Laer. Tanden aan alle prijzen met waarborg op goud, platine, en coraal. zonder plaat, i (nieuw stelsel). 50 °/0 minder dan bij an- dere dentisten. Uittrekken zonder pijn (de meeste tan- 1 der. worden genezen en niet getrokken). J Opvullen met porcelein, goud, amal- gamc en ciment. Herstellen der scheef gewassen tanden, j menigvuldige bewijzen). KIPPEH te doei LEÜGEH ONOPHOUDEND Zelfs gedurende de guurste winterkouden 2.BOO EYEREN pir jaar voor 10 kippen Onbeduidend* uitgave BESCHRJVIHC a J.-P. VAN AKEN 7, Kort» Noorditraat te ANTWERPEN (Uolgio) Dépót A Alost Pharmacies Callebaut, Ghysselinckx Meganck. Agence générale B. Dupuy, 8. rue du Pepin, Bruxelles. Verzekering tegen brandgevaar. Hoofdagent M. Achille EEMAN, Iloogevesten, fabriek van chemische mest- j Stoffen te Aalst. Gebr""1 Winnepenninckx, Veldstraat, 10, Denderstraat, 19, te AALSTnabij de Statie. Wij laten het geëerd publiek weten dat er bij ons te bekomen zijn, alle soorten van prachtige rijtuigen voor huwelijken doopen cn begravingen, alsook opene rijtuigen voor plezierreizen, allen aan prij zen buiten concurrentie. Wij hopen, met matige prijzen en spoe dige bediening, de gunst van eenieder te verwerven. Naamlooze Maatschappij voor levensverzekering te Stettin. Gesticht 1857, onder toezicht van den Duitsehcn Staat. SEDERT 1869 IN BELGIE GEVESTIGD o Loopende verzekeriugen fr. 880,000,000 Waarborgfonds 379,000,000 Kapitalen, renten, enz., betaald Bedert 1857 n 368,000,000 De Germania - sluit aan de voor- deeligste voorwaarden allerhande verze keringen op het leven, huwelijksgiften, lijfrenten, enz. Verzekeringen met maandelijk- sche betaling der Premièn. Bestuur voor België. 12, CONGRESSTRAAT, BRUSSEL. Huis gesticht in 1854 Rechtstreek8che invoer vraagt stalen aar: de bureelen Verwerarui, %I, Antwerpen te bekomen bij 8. De Boe-De Coninck, 32, Nieuwstraat, te Aalst. Eerste kwaliteit van Oostendsche en Zee- landsche Ooesters, aan 7, 10 en 12 fr. de honderd. Door zijne goede waren en gematigde prijzen, verhoopt hij de gunst van een ieder. De grootste IVaaimachienenfabriek <Jei* 'Wereld. UITMUNTEND FABRIKAAT URUSHEL, 31Oud-Kleerkoopergtraal, 31,] AAL§T, 7, Albert-LiénarUtraat, 7.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1906 | | pagina 4