Oostenrijk. zoen_ Verkoop van Merklprijzen. Hopmerkten. EEN MAGAZIJN ROSUHROOMEN, ARM-&KERKGOEDEREN ARMGOEDEREIV. ZAAILANDEN perceel ZAAILAND, WINKELHUIS booi/:e ist, ZAAILANDEN, DRIJ WOONHUIZEN Zaailanden Meerschen, EÜEEÜT HUIS Een zonderling. Te Budapest is een oude geestelijke overleden, die een bekende straatfiguur was. Men zag hem altijd in een versleten priestergewaad rondloopen hij had geen vaste verblijfplaats en bracht den nacht door bij arme m.nschen, die hem onder komen verschaften, of ook wel onder den blooten hemel. Hij leefde overigens van bedelen. Nu is gebleken, dat de overleden Frans Gerlach heette en doctor in de godgeleerd- eu de philologie was.Hij laat een vermo gen van a3o,ooo kronen na, dat bij ban ken in Budapest berust en bij testament door hem is bestemd voor den bouw van dorpsscholen. Hoe de zonderling aan de fortuin is gekomen, valt niet ra te gaan. BURGERLIJKE STAND DER STAD AELST. GEBOORTEN. Mannelijk geslacht 5 Vrouwelijk idem 7 12 HUWELIJKEN. D. Franck, tw. met R. Beeckman, str. D. De Ryck, lampist, met L. De Man, tw. D. Van den Eeckhaut, tw. met U. Van Durpe, tw. OVERLIJDENS. A. Van de Velde, wr De Pelsmaecker, landb. 85 j., Breedestr. M. Bastiaens, w® Dc Brucker, z. b. 80 j. Binnenstr. 5 kinderen onder de 7 jaren. Einde van het Sei- eene groote keus nieuwe Pianos, welke een huur gedaan hebben, met eene bui tengewone vermindering van prijs. Tien jaren waarborg. Huis B. Van Hyfte, Gent, Nederkouter, 3a, (tegenover de Bagattenstraat). Zaterdag i5 Dec. 1906. Tarwe fr. 00,00 a 00,00 Masteluin 00,00 a 00,00 Rogge 00,00 a oo ,00 Garst 00,00 a 00,00 Haver per 100 kil. 00,00 5,5o a 00,00 Aardappelen de 100 kil. a 6,00 Boter per 3 kil. 7.9a a 9,18 Eiers de 25 3,5o a 3,75 Viggenen.per koppel 65,00 a 75,00 Vlas, de 3 kil. o,oo a 0,0c Ajuin de 100 kil.volgk.w 00,00 a 00,00 AALST, 15 Dec. o baal primé verkocht fr. oo,oo O gewone pluk fr. 00.00 00,00 Poperinge. fr. 55,00. NUREMBERG, 12 Dec. De markt blijft altijd even vast de vraag naar groenkleurige hop duurt voort. Markt waar 125 fr. Berghop, 125-135 fr.; Spalt, 160-170 fr. Elzas, 132-140 fr. Saaz, 180-210 fr. BRUSSEL, 12 Dec. Op onze markt heerscht de meeste kalmte de brouwers koopen slechts naar gelang van den drin gendsten nood. Aalst (8 merken), 52 */t - 55 fr. Poperinghe (Stad), 52 l/t fr. GENT, 14 Dec. Tarwe, per 100 kilos, fr. 20,00 a 21,00 Rogge 15.00 a 00,00 Haver 21,00 a 00,00 Garst 00,00 a 00,00 Boter per kilo, 3,00 a 3,25 Eiers per 26, 4,00 a 0,00 VEEMARKTEN. Gent, 14 Dec. Getal te koop gestelde hoornbeesten 342 Melkkoeien Groote ossen Jonge ossen Vaarzen Schapen Lammeren Kalveren Vette koeien 82 Stieren 33 Magere beesten i3o Varkens Loopers 2l3 126 Viggens Stieren i® kw. 0,90 2®kw. 0,80 3®kw. 0,70 Koeien 0,86 0,78 0,62 Vaarzen 0,92 0,85 0,70 Ossen 0,95 0,80 0,70 Varkens 1,20 1,00 0,00 Kalveren 1,25 1,00 0,00 CUREGHEM-ANDERL. i3 Dec. Veemarkt. Te koop gesteld 614 ossen, 190 stieren, 849 koeien, totaal: i653 stuks. Men betaalde per kilogram op voet Ossen 0,78 a i,oo, Stieren 0,66 a 0,88 Koeien en Veerzen o,65 a o,86. STAD AALST. Kerkfabriek van den H. Martinus. Openbare Aanbesteding der werken tot het Opbouwen van Het Bureel der Kerkmeesters zal op Maandag 3i December 1906, om 2 uren namiddag, ter herberg La Bourse d'Amsterdam, onder nadere goedkeu ring der bevoegde Overheid, overgaan tot de Openbare Aanbesteding der Werken van opbouw van een Maga zijn aan de Kerk. Deze werken zijn begroot op SJ900.00 Frs. De plans en het bijzonder lastenboek berusten in bovengenoemde herberg La Bourse d'Amsterdam, aan de Groote Markt, te Aelst, alwaar de belangheb benden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uren voormid dag en van 2 tot 6 uren namiddag. De aanbiedingen zullen aan den heer A. Calewaert, Vrederechter, Voorzitter van 't Bureel der Keikmeesters toege stuurd worden overeenkomstig de voor schriften van het algemeen lastenboek, bij aanbevolen brief, dragende den post stempel van uiterlijk den 27 December 1906 zij zullen onder dubbelen omslag zijn, waarvan de binnenste voor opschrift zal dragen Aanbieding voor de onder neming der Werken aan te besteden op 3r December 1906 de binnenste Aai bieding voor de onderneming tot het opbouwen van een Magazijn aan de Kerk van St. Martinus te Aelst. Het le storten pandgrid volgens, en in de voorwaarden van art. 10 van hoogc-r gezegd algemeen lastenboek is vastgesteld op 3oo,oo fr. Voor hit opstellen hunner aanbieding even als voor de verklaring nopens het minimum van dagloon en maximum van werkuren, zullen de aanbieders zich for- muien kunnen verschaffen daar waar de plans berusten. Voor nadere inlichtingen wende men zich tot den heer Julius Goethals, Bouwkundige, Dirk Martensstraat nr 14, te Aelst. Gedaan in zitting van 2 December 1906. Het Burrel der Kerkmeesters De Secretaris, De Voorzitter, F. De Hert. A. Calewaert. OPENBARE VEHKOOPINO van 80 koopen zicare en sc '.oone Eiken- Beuken- en Abeel- te Hmeilerle, Bril. l)e Notaris EEM AN, te Erpe, zal Damens M. Jan Baphstk De Ghendt, eigenaar te Smetlede, in het openbaar verkoopen, den Maandag Si December 1906, om 8 uren van den Morgend. In een perceel bosch, te Smetlede, Bril 24 koopen Eikenboomen, houdende in omtrek tot 1 meter 60 centimeters. 55 koopen Benkenboomen, metende in om trek van 1 meter 50 centimeters tot 2 meters. 1 koop Abeelboom ter dikte van 1 meter 50 centimeters. N. B. De voormelde Boomen zijn van zuiveren wasdom on beste hoedanigheid en gestaan in do nabijheid der kassei. De verkoopiog zal op bovengemelde uur aanvang nemen aan den voet der boomen en zal geschieden op gewone voorwaarden en met tijd van betaling, mits te stellen goede en gekende borg. ~1)PENBARE VERPACHTING dtr VAN HOFSTADE. De Notaris DE GIIEEST, te Aalst, zal op Dijnsdag 18 December 1906, om 8 uren 's morgens, in 't Gemeentehuis, te Hofstade, bij den heer Leo De Scham- pheleer, overgaan tot de openbare ver pachting voor een termijn van 9 jaren, der goederen, behoorende aan het Wel dadigheidsbureel en aan de Kerkfabriek van Hofstade, gelegen binnen de Ge meenten Hofstade, Lede, Schoonaerde, Audegem en Zele. Het recht van jagen op voormelde goede ren, zal denzelfden dag verpacht worden. Tot het bekomen van inlichtingen ver- voege men zich ter Secretary van Hof stade, of wel ten kantore van bovenge- noemden Notaris De Gheest. te Aalst, Keizerlijke Plaats, alwaar de verpach- tingsvoorwanrden berusten. N. B. De pachters die hunne ver schuldigde pachtsommen vöor de ver pachting niet gekweten hebben, zullen noch als pachters noch als borgen, aan vaard worden. ™*0PEN BAZE VERPACHTING dor van Herdersem. De Notaris DE GHEEST, te Aalst, zal op Donderdag 20 December 1906, ten 8 uren 's morgens, ter herberg Het Gemeente huis, n bij den heer Vermoesen, te Herder- sem, aan de Kapel, overgaan tot de openbare verpachting voor eenen termijn van 6 jaren, ingang te nemen met den 1 Januari 1907, van de onroerende goederen behoorende aan het Weldadigheidsbureel van Ilerdersem en be staande in IIof8tedegronden, Landen en Meerschon, gelegen te Ilerdersem, Hofstade, Gysegem en Aalst-Mijlbeek. N. B. 't Recht van jagen op voormelde goederen zal ton zelfden dage ook verpacht worden. De pachters welke nog pachtsommen zul len verschuldigd zijn, zullen noch als pachter noch als borg aangenomen worden. OPENBARE VERKOOPING van goede TE M E I R E De Notaris DE GHEEST, te Aalst, zal met gewin van palmslag en gelagen, in het openbaar verkoopen GEMEENTE MEIRE. Eerste koop. Een perceel Land, groot volgens meting 61 aren 51 centiaren, gelegeu op het Broekveld. gekadastreerd wijk C, nummers 492a en 493, met eene grootte van 63 aren, palende ten ooste aan den heer Ju- docus Rennebong en de Kinderen van den heer Joannes Renneboog, de heeren Alfons Scheorlinck, Camille DeScbryveren Carolus De Bruecker, ten znide aan den heer Gustaaf Van de Maole, ten westo aan de beeren Remi Van der Gucht en Frans Van der Schueren en Juffrouw Stephanie De Schry ver en ten noor- de aan den heer Charles Ernest Baeten. Boomprijs fr. 75. Verdeeld in 4 loten als volgt Eerste lot 15 oren 34 centiaren Land, ten westen over de Rijbaan. Tweede lot 15 aren 39 centiaren Land, ten zuiden. Derde lot 15 aren 39 centiaren Land, te midden. Vierde Lot 15 aren 39 centiaren Land, ten noorden. Tweede koop. Een perceel Land, groot volgens titel 35 aren, gelegen op den .ruU- kanter 0! Molenveld, gekadastreerd wijk L, nummers 423 en 424 met eene grootte van1 36 aren 20 centiaren, palende ten ooste aan den heer Benoit De Groeve, ten zuide aan de hee ren Angelus Van Laethem en Josephus De Nys, ten weste aan de heeren Angelus V an Laethem voorncemd eu Desiré De Vuyst en ten noordo aan den Eerwaarden lieer De Sadeleer en de heeren Van Laethem, Sylve- rius De Pauw en De Hort. Verdeeld in zuid- en noordhelft. ZITDAGEN: 10.1.1 Vrijdag De.ember 1806, Varbfyf Vrgln 91 ten een ure namiddag, ter herberg van den heer Jan-Bartute MaesschalckBkrckmom, te Meire, Oostdorp. OPENBARE VERKOOPING van een to Lede, Speckacrl. De Notaris DE GHEEST, te Aalst, zal in het openbaai verkoopen Een peiceel Zaailand, te Lede, Spec- kaïrt, wijk C, nummer 599, groot 27 aren 60 centiaren en volgens miting 35 aren 94 centiaren. Gebruiker Leo Sme- kens. Boomprijs fr. 5o. ZITDAGEN vSISlS ^°ec«nbe,.906, om een ure namiddag, bij Camiel De Clercq, t In het Molenhuis, te I^de, Steenen Molen. OPENBARE VERKOOPING van een TE AALST, Nieuwstraat. De Notaris DE GHEEST, te Aalst, zal ten overstaan van den lieer Vrederech ter des Cantor.s Aalst, in het openbaar verkoopen STAD AALST. Een Winkelhuis en Herberg groo iaar 60 centiaren, ten voorhoofde in de Nieuw straat, geteekend n. 70. Onmiddelijke ingebruiktreding. Laatst bewoond geweest door den heer René De Waegeneer-Hofman. EENIGE ZITDAG Zaterdag 22 December 1906. Ten 2 uren namiddag ter Zittingzaal van het Vredegerecht, in het Stadhuis, te Aalst. BELANGRIJKE VENDITIE van zware en schoone TE GIJSEGEM. in het Kasteel. De Notaris DE GHEEST, te Aalst, zal op Maandag 24 December 1906, te beginnen om 8 uren voormiddag, in het beluik van het Kasteel te Gijscgem, in het openbaar verkoopen a) 60 koopen Acasia-, Eiken-, Sparre-, Canada-, Erabei- en Kastanjcboomen, metende tot 2 meters 20 centimeters om trek. b) Verschillige koopen gekapt liggende Sparren, Peerelaars, Appelaars en Ker- zclaars, van zwaren omtrek, zeer dienstig voor meubelmakers en beeldhouwers. c) Eene groote hoeveelheid Notelaar, Esschen, Olmen en Kastanje Brandhout, alsook verscheidene koopen Kap- en Brandhout. N. B. Gereede betaling voor de koopen onder de vijftien franken. Verders gewone conditiën en tijd van betaling, mits borgstelling. "'OPENBARE VERKOOPING van TE LEDE De Notaris DE GHEEST, te Aalst, zal in het openbaar verkoopen Eenen goeden en welgelegen blok Zaai land, op het Hofveld of Vrijdagmarkt, groot 2 hectaren, 29 aren 69 centiaren, ge kadastreerd wijk A, nr 525. Gebruikers Felix Baeyens, Karei Van Limbergen en Joannes Coppens. Verdeeld in zes koopen, volgens me ting en grondplan op bezondere plakbrie ven. DERDE ZITDAG VRIJDAG 28 DECEMBER 1906, ten 2 uren namiddag, ter herberg e Db Boerenbond, bij den heer H. Eecke- laert, te Lede, Boschstraat. Bij dadelijke uitwinning. OPENBARE VERKOOPING te Aalst Mijlbeke, Koeistraat. De Notar'u DE GHEEST, te Aalst, zal krach tens bevelschrift verleend door den heer Voor zitter der rechtbank van Eenten aanleg te Den- dermonde, den 19 November 1906, in het open baar verkoopen AALST-M1JLBEKE. Drie aaneenhangende Woonhuizen, roet Grond, gestaan en gelegen ten voorhoofde aan de Koei straat, gekadastreerd wijk F, nummers 273H, 273 1 en 273K, met eene grootte van 4 aren 50 centia ren, palende ten ooste aan Juffrouw weduwe Arys, ten zuide aan den heer Florent Callebaut, ten weste aan de Straat en ten noorde aan den haer Seraphinus Ruyssinck en Juffrouw weduwe Roe landt. EENIGE ZITDAG Donderdag 3 Januari 1907, ten 3 uren namiddag, ter Afspanning Het Klem Gent, bij Juffrouw weduwe Van Neck, te Aalst, Nieuwstraat. Voor verdere inlichtingen zich bevragen ten kan- toore van voornoemden Notaris DE GHEEST, alsook ten kantoore van den Notaris CRUYT, te Gent. OPENBARE VERKOOPING te Vlierzele, Vleckem en Sonnegem. De Notaris SCHELFHOUT, te Oordegem, zal namens wien het behoort, met gewin van palm slag en gelagen, in het openbaar verkoopen, de volgende goederen, te weten GEMEENTE VLIERZELE. Eerste koop. Eene partij Land, gelegen op den Hoogkauter, bekend bij kadaster sectie C, nummer 242, met eene grootte van een hectaar, elf aren 7 3 centiaren, palende of gepaald hebbende oost M. Hendrik De Landtsheer, zuid M. Eugeen De Landtsheer en Jufvr. weduwe De Landtsheer-Van de Meersschê en de Straat, west de Straat en M. Hector De Craecker en ten noorde voornoemden heer De Craecker. Verdeeld in vier deelen. Tweede koop. Een perceel Land, gelegen op het Grootveld, bekend bij kadaster sectie A, num mer i5o, met eene grootte van 49 aren, palende of gepaald hebbende oost M. Karei Libbrecht-Van Cromphaut, zuid Jufvr. Maria-Catharina Blom, west t Bureel van Weldadigheid van Vlierzele en noord MM. Philemon Van den Bergh en Alfons Sehollaeri. Derde koop. Een perceel Land, gelegen wijk Uylenbroeck, bekend bij kadaster sectie A, num mer 207, met eene grootte van i5 aren 20 centia ren. palende of gepaald hebbende oost M. Domi- nicus Verstraeten, zuid Jufvr. Mathilde De Vos en de Straat, west zelfde Jufvr. De Vos en den Pont- weg en noord de erven van M. Karei De Wolf, dan haer De Mil an den Pontweg. GEMEENTE VLECKEM. Vierde koop. Een perceel Land, gelegen op 't Langeveld, gekadastreerd eenige sectie deel van nummer ioa, met eene grootte van 36 aren 24 centiaren, palende of gepaald hebbende oost de kinderen Schockaert en koop 5, zuid de enen Van den Eechout en M. Emile Schockaert, noord voor noemden heer Emile Schockaert. Vijfde koop. Een perceel Land, gelegen op 't Langeveld, aldaar gekadastreerd eenige sectie nummer 2ia, met eene grootte van 27 aren 70 centiaren, palende of gepaald hebbende oost Jufvr. Marie Schockaert en M. Isidoor Van den Steen, zuid MM. Karei Baeten. Isidoor Van den Steen en Jan De Meyer, west koop 4 en MM. Emile Schoc kaert eo Frans De Winter, noord MM. Frans De Winter en Emile Schockaert. Zesde koop. Een perceel Land, op 't Lange veld, aldaar gekadastreerd eenige sectie nummer 18, met eene grootte van 16 aren 20 centiaren, palende of gepaald hebbende oost MM. Hendrik De Landsheer, Benjamien De Clippele-Meuleman en kinderen, zuid M De Clippele voornoemd en M. Isidoor Van den Steen, west M. Isidoor Van den Steen voornoemd an de erven van Jufvr. Elo- dit en Marie De Vos, noord de erven De Vos voornoemd en M. Hendrik Dc Landtsheer. GEMEENTE SONNEGEM. Zevende koop. Een perceel Meersch en Land, gelegen wijk Kattenbosch, aldaar gekadastreerd sectie B, nummers 3ia en 30B, met eene grootte van 53 aren 60 centiaren, palende of gepaald heb bende oost jufvrouw Leontine De Vuyst, de wed. De Vuyst-Van Impe en de wed. en kinderen Hen drik Cosyn, zuid MM. Abel De Clippele, Alfons Rubbens, Domimcus Verstraeten en Polydoor De Vos, west M Polydoor De Vos en 't Godshuis van Gent. noord M. Polydoor De Vos, julvr. Leontine De Vuyst, de weduwe De Vuyst-Van Impe en t Godshuis van Gent. Verdeeld in twee deelen. I. In het perceel Meersch gekadastreerd sectie B, nummer 3ib, mei eene grootte van 38 aren 20 centiaren. Boomprijs i5o frank. II. In het perceel Land, gekadastreerd sectie B, nummer 3ob, met eene grootte van 15 aren 40 cen- Achtste koop Een perceel Meersch, gelegen wijk Kattenbosch, aldaar gekadastreerd sectie B, nummer 40B. met eene grootte van 25 aren 10 cen tiaren, palende of gepaald hebbende oost 't Gods buis van Gent, zuid julvr. weduwe en kinderen Petrus De Moerlooze, west MM. Alions Rubbens en Polydoor De Vos, noord M Rubbens voor noemd en 't Godshuis van Gent. Boomprijs 3o franks. Negende koop. Een perceel Meersch, gelegen wijk Kattenbosch, aldaaa gekadastreerd sectie B, nummer 71c, met eene grootte van 6 aren 70 cen tiaren, palende of gepaald hebbende oost M. Be- noni De Landsheer, zuid de Gemeente Vleckem, west jutvr. Stephanie Boxstael en M. Benoni De Landsheer, noord M. De Landsheer voornoemd. Boomprijs 5o franks. DERDE ZITDAG Dijnsdag 18 December 1906, om 2 uren namiddag, ter herberg gehouden door M. Francois De I.andsheer, te Vlierzele, Oor- degemsche straat. Voor alle inlichtingen, begeve men zich ter studie van bovengenoemden Notaris SCHELFHOUT, te Oordegem, alwaar er ook ten allen tijde, groote en kleine kapitalen te bekomen zijo, mits behoorlijk bezet. "^""OPENDARE VFTIKOOIH van goede Zititilanden, Bouwgronden en Meers schen, gelegen binnen de gemeenten Gijsegem, Schoonaerde, Audegem Mespelacre, Herdersem en Lede. De Notaris SCHELFHOUT, te Oordegem, zal namens wien het behoort openbaarlijk vorkoopen de volgende Goederen te weten Gemeente Gijsegem. Eerste koop. Een perceel Land, gelegen op de Ansmeer, bekend hij kadaster sectie H, nummers 537 en 573, aldaar groot 71 oren 40 ceutiaren en volgenB meting 66 aren 90 centiaren, palemlo ten ooBte Jnffronw do- Renesgp ten zuido den steonweg, ten weste Dame Wed* Jan-Rapt. Van Hauwermeiren en kinderéa den beer Petrus Rombaut en ten noorde den heer Louis De Coniuck te Aalst. Verdeeld in 3 deelen Eerste deel bekend bij kadaster sectie B, deel van nnmmers 573 en 537, groot 7 aren 1 70 centiaren. Boomprijs fr. 120. Tweede deel sectio B, deel van nnmmers 573 en 537, groot 31 aren 60 centiaren. Derde deel sectie B, deel van nnmmer 537, groot 27 aren 60 centiaren. Tweede koop. Een perceel Land op de Ansmeer, bekend by kadaster sectie B, num mers 519 en 520, aldaar groot 29 aren 10 cen tiaren en volgens meting 27 aren 50 centiaren palende ten ooste de kinderen van den heer Amand De Smet, ton znide de heeren Gustaaf Dubois en Gnstnaf Sohuddinck, ten weste de kinderen van den heer Louis Ringoot en ten noordé de kiuderen van den lielr De Smet en den beer Emile Van don Bossche. Boomprijs fr. 120 Derde koop. Een perceel Land en Meersch op do Ansmoer, gekadastreerd sectie B, nummers 340a on 344, aldaar groot 50 aren en volgens meting 44 aren 90 centiaren, palondo ten ooste do kinderen De Smet, ten znide de heeren Dubois en Alphonse Van Limbergen, ten weste over den weg den heer Mf.tthys en ten noorde voornoemde kinderen j De Smet. Verdeeld iu 3 deelen. j Eerste deel bekend bij kadaster sectie B, deel \an nummers 340a en 344, groot 15 aren 1 70 centiaren, naast don eigendom van den i heer Dubois. Boomprijs fr. 50. i Tweede deel bekend by kadaster sectie B, deel van nummer 314, groot 14 aren 20 c. naast den eigeiidoin van de kinderen DeSmet. j Boomprijs fr. 40. j Derde doel bekend bij kadaster sectie B, deel van nummers 340a en 344, groot 15 aren naast den eigendom van den heer Alions Van Limbergen ou de kinderen De Smet. j Vierde koop. Een perceelken grond op j de Ansmeer, bekend bij kadaster sectie B, i nummer 482, aldaar groot 70 centiaren, pa- I lende ten ooste en ton noorde den heer Isidore I l'ieters, ten zuide het Bureel van Weldadig- 1 heid van Gijsegem en ton weste den heer Leo j Beirens. Vijfde koop. Eon perceel Land op de 1 Ansmeer, bekend bij kadaster sestie B, num- mer 386, groot volgens kadaster en volgens meting 27 aren 30 centiaren, palende ten ooste den heer Felix Langlet, ton zuide deu M. Pieters, ten westo do rede en ten noorde M. Arthur Van Medegael. Boomprijs fr.220. 1 Zesde koop. -- Een perceel Met rscb op de Atismeer, bekend bij kadaster sectie B, num mers 480 on 485. groet volgens kadaster en volgens meting 75 aren, palende ten ooste M. Emile Van der Gucht, ten znide Dame I Weduwe Jan Van Limb u-gen en M. Con- j stant Moyer8oen, ton weste verscheidenen en 1 ten noordé M. den baron de Breqneville. Zevende koop. Een perceelken Bouw grond, gelegen op den Hoek, bekend by ka daster sectie B, nnintner 472, aldaar groot 11 aren 20 centiaren en bij meting 11 aren 40 centiaren, palende ten ooste de heeren Leo Borms en Jan-Baptiste Rombaut, ten zuide de heeren Petrns De Wilde en Petros Aloïs Temmerman, ten westo den Steenweg on ten noorde den heer baron de Breqneville. Achtste koop. Een perceel Land gelegen op den Hoek, bekend bij kadaster sectie B, nummer 470a en deel van 469, groot volgens meting 9 aren 9 centiaren, palende ten ooste den heer baron de Breqneville, ten zuide den heer Leo Borms, ten weste voornoemden heor de broqueville en ten noor de den armen van Gijsegem. Negende koop. Een perceel I/tnd gele gen op den Hoek, bekend hij kadaster sectio e. nummer 430, aldaar croot 30 aren 40 oen- tiaren en bij meting 30 aren 10 centiaren, pnlende ten ooste den heer FraDS Van Over- straeten ten znide de heeren Charles Clande en Jan Van den Iianwe, ten weste den heer Ch'-L' Van Cromphaut en ten noorde den heer berr.nrd De llovre. Tiende koop. Een Woonhuisje, gestaan en gelegen aan den steenweg van Aalst naar Dendermonde, bekend bij kadaster sectie b, nummer 107, aldaar groot 50 centiaren, pa lende ton ooste de Steenweg, ten zuide den lieer Frans De block, ten westo en ton noorde den heer Meyts, thans bewoond Elfde koop. Een perceel Land, gelegen op den Molendijk, bekend bij kadaster sectie b, nummer 19, aldaar groot 30 aren 90 cen tiaren en volgens meting 30 aren 49 centiaren, Salende ten ooste den Steenweg, ten zuide en heer Xavier de Meersman, ten weste den heer baron de broqueville en ten noorde Juf. Marie-Nathalie Van Medegael. Twaalfde koop. Een perceel Land, ge legen op den Molendijk, bekend bij kadaster sectie b, r.nmmer 29, aldaar groot 19 aren 30 centiaren en volgens meting 20 aren, palende ten ooste den Steenweg, ten zuide Juffrouw Maria-Melani 1 Van Canter, ten weste den heer baron de broqueville en ten noorde den heer Isidore Pieters. boomprijs fr. 8. Dertiende koop. Eene partij Land, gele gen wijk Roobosch, bekend bij kadaster secj tie A, nnmmer 515 aldaar groot 17 aren 40 centiaren en volgens meting 17 aren 30 cen tiaren, palende ten ooste den beer Gustaaf Van de Meerssche ten znide den heer Lonis Aelbrecht, ten weste Dame wednwe van den heer Emile Van der Cruyssen en ten noorde Dame weduwe van den boor Jan Carlier. Veertiende koop. Eene partij Land, ge legen wijk Roobosch, bekend bij kadaster Bec- tie A, nummer 547, aldanr groot 16 aren 40 centiaren en bij meting 16 aren 20 centiaren, palende ten ooste den heer Pieters, ten zuide Dnme Carlier en Dame weduwe Vnn der Cruyssen en ten noordo den volgenden koop. Vijftiendo koep. Eene partij Land, ge legen alsvoren, wijk Roobcsch, bekend bij kadaster sectie A, nummer 551, aldaar groot 22 aren 80 centiaren en volgens meting 22 aren 90 centiaren palende ten ooste den heer Alph. Janssens-De Schryver, ten zuide den heer Pieters en voorgaanden koop. ten weste den heer Baron de Broqueville en ten noorde de erven Possemiers. Zestiende koop. Eene partij Land, ge legen op bet Kamphof, bekend bij kadaster sectie A. nnmmer 666, aldaar groot 39 aren 70 centiaren en volgens meting zelfdo grootte, palende ten ooste het Godshnis van Dender monde, t»»n zuide verscheidene, ten weste Dame wednwe van den heer Leopold Mede gael en ten noorde den heer de Broqueville. Verdeeld in oost- en westdeel. Oostdeel groot 18 aren 50 centiaren. Westdeel groot 21 aren 20 centiaren. Zeventiende koop. Een partij Land, dienstig voor Bouwgrond, gelegeD nabij hel Dorp, bekend bij kadaster sectie A, nnmmer 143, groot volgens kadaster en volgens me ting 15 aren 40 centiaren, palende ten ooste Madame weduwe De Clippele, ton zuide de Straat, ten weste Dame weduwe Grysolle en kinderen en Jufvr. Daelman en ton noorde de Beek. Boomprijs fr. 110. Achttiende koop. Eene partij Land, ge- legon op den Dries, dienstig voor Bouwgrond, bekend by kadaster sectie A, deel van num mers 432b, 431 en 433, groot volgens meting 56 aren 70 centiaren, palende ten ooete de Straat, de heeren Victor Cochez en Pieter Baeyens, ten weste de Beek en ten noorde Madame weduwe van den heer Mertens. Verdeeld in vier deelen Eerste deel naast Madame Mertens, groot 15 aren 30 centiaren. Tweede deel daarnevens groot 12 a. 15 c. Derde deel daarnevens groot 12 aren 15 c. Vierde deel daarnevens groot 17 aren 10 c. Negentiende koop. Een perceel Bouw grond, gelegen op het Dorp, bekend by ka daster sectie A, nummer 211, aldaar groot 12 aren 30 centiaren en volgens meting 12 aren 33 centiaren, palende ten ooste den hoer Se- raphian Maes, ten zuide Madame De Clippele en kinderen, ten weste voornoemde kinderen De Clippele en ten noorde de Dreef. Ver deeld in drij deelen. Eerste doel natst den eigendom van den heer Maes, groot 3 aren 95 centiaren. Tweede deol daarneven, groot 3 aren 92 c. Dorde deel daarneven, groot 4 aren 46 c. Twintigste koop.Een percoel Land ge legen op do Ansmeer, bekend by kadaster sectie O, nummers 49 en 50, nldaar groot 28 aron en volgens meting 28 rren 10 centiaren, palende ten ooste de kinderen Rombaut, ten zuido Madame Mertens, ten westo den heer Petrus Rombaut en ten noorde den Steenweg. Verdeeld in twee deelen. Eerste deel gekadastreerd sectie C, deel vun nummer 50, naast den eigendom van de kinderou Rombaut, groot 10 aren 20 c mtia- ren. Boomprijs fr. 20. Tweede deel gekadastreerd sectie C, deol van nnmmers 49 en 50, groot 17 aren 70 cen tiaren. Boomprijs fr. 50. Eenen twintigste koop. Een perceel Land dienstig voor Bonwgrond. gelegen in de Muute, bekend bij kadaster sectie C, nummer 146, groot volgens meting en volgens kadas ter 11 aren 40 centiaren, palende ten ooste den heer Donatus Veldeman, ten zuide den heer Felix Langlet, ten weBte den heer Jan- Buptist Rombaut en ten noorde den Steen weg. Boomprijs fr. 335. Twee en twintigste koop. Een perceel Land, dienstig voor Bouwgrond, gologen in de Munte, bekend Lij kadaster sectio C, num mer 150, aldaar groot 25 aren 20 centiaren en volgens meting 25 aren 50 centiaren, pa lende teu ooste het Bureel van Weldadigheid van Aalst, ten zuide den heer Leo Borms, ten weste den heer Piaters en ten noorde den Steenweg. Boomprys fr. 57. Gemeente Schoonaerde. Drij en twintigste koop. Een perceel Land, gelegen op bet Migrodeveld, hekend bij kadaster eenige sectie nummers 1439 en 1442, aldaar groot 3 hectaren, 20 aren 60 centiaren en volgens meling 3 hectaren, 18 aren 85 centiaren, palende ten ooste den heer I Baron de Broqueville, de erven van den heer Philemon Rombaut en den h'.er Theodoor I JaLsscns, ten zuide den Steenweg DAar Schoo- naerde, ten weste Juffrouwen Camilla Uuy- ghens en Maria Geerts en den heer Marcel Van Gendt en ten noorde de Gemeente Aude gem. Verdeeld in 8 deelen. Eerste dtel naast den Steenweg, groot 28 aren 10 centiaren. Boomprijs fr. 220. Tweede deel daarneven, groot 25 aren 50 centiaren. Boomprys fr. 60. Derde deel langsheen den eigendom van Jufvr. Geerts en andere, groot 27 aren 80 c. Vierde deel daarneven, groot 26 aren 90 c. Vyfde deel nevens den eigoniom van de kinderen Van Gendt, groot 45 aren 40 cenlia ren. Boomprijs fr. 50. Zesde deel daarneven, groot 32 area 70 centiaren. Boomprijs fr. 40. Zevende deel nevens de deelen 6 en 8. Achtste deel daarneven, groot 91 aren 60 centiaren. Boomprijs fr. 10, Vïnr eD twintigste koop. Een perceel Land, gelegen op het Migrodeveld, bekend by kadaster eenige sectie nnmmer 1456, aldaar groot 66 aren 60 centiaren en volgens meting zelfde crootte, palende ten ooste den he ir Jozef Veldemnn. ten zuide den heer Constant Moyersoen, Jufvr. Maria Geerts, den heer Gustaaf Iliano en oudereen het Bureel van Weldadigheid van Sohoooaerde en ten noorde de Gemeente Andogem. Verdeeld in 2 deelen. Eerste deel langs achter komende aan de Gemeente Audegom, groot 36 nren. Tweede doel langs voren, groot 30 aren 60 centiaren. Vijf en twintigste koop. Een perceel Land, gelegen alsvoren, op het Migrodeveld, bekend bij kadaster eenige sectie nummer 1393, groot volgens kadaster en volgens me ting 11 aren 10 centiaren, palende ten ooste koop 26, ten zuide den heer Petrus Huybens, ten weste den heer Francois Gravot en ten noorde den beer Lippens-de Kerckhove de Denterghem. Zes en twintigste koop. Een perceel Land, op het Migroveld, bekend by kadaster eenige sectio nummer 1394 aldaar groot 11 aron 20centiaron en volgens meting 11 aren 18 centiaren, palende ten ooste deu heer Pe trus Geerts, ten znide don heer Petrns Huy- bens, ten weste voorgaande koop en ten noor de den beer Lippens de Kerckhove de Denter ghem. Zeven en twintigste koop. Een perceel Bouwgrond, gelegen aan de Langestraat, bekend bij kadaster eenige sectie nummer 851a, aldaar groot 22 aren 50 centiaren en volgens meting 22 aren 48 centiaren, palende ten oosto de hoirou Frans Van Swalraen en Theodoor Janssons eu kicders en Frans Van Boven, ten zuide de Langestraat, ten weste don heor Joannes l'letinck en oonsoorten en noord den hoer Gustaaf Van don Steen-Van Duysse en kinderen. Gemeente Audegem. Acht eu twintigste koop. Een perceel Meersch, gelegen wijk liloostorgoed, bekend by kadaster sectie C, nummer 146a, aldaar groot 14 aren en volgons meting 13 aren 12 centiaren, palende zuid de Beek, west den IJzerenweg, noord en ooit verscheidene. Boomprys. Negen en twintigsto koop. Een perceel Meersch, gelegen alsvoren, wijk Kloostergoed, bekend bij kadaster s sctie C, nummer 146b, aldaar groot 7 aren 30 centiaren en volgens meting 7 aren 40 centiaren, palende ten ooste den IJzerenweg. ten zuide de Beek, ten weste ook de Beek en ten noorde den heer Baron de Broqueville. Boomprys fr. 5C. Dertigste koop. Een perceel Land, gele gen wijk Kloostergoed, bekend bij kadaster sectie C, nummers 142a en 143bis, aldaar groot 60 aren 70 centiaren en volgens meting zelfde grootte, palende ten ooste aeu IJzeren- weg, ten zuide de Beek, ten weste den heer Baron de Broqueville en ton noorde de heeren D'Ilollander. Verdeeld in oost- en west deel. Boomprys fr. 5. Een en dertigste koop. Een perceel Land, gelogen iu do Kruisstraat, bakond by kadaster sectie C, nummer 61, aldaar groot 59 aron 80 centiaren, palende ten ooste den heer Baron de Broqueville 011 andere, ten zni de den heer De liovre-D'IIollander en den heer Karei Van Cromphant, ten weste de hee ren Constant Goossens en Adolf Veldeman en ten noordo Dame weduwe van den heer Em manuel Drake de Castelo. Boomprys fr. 410. Gemeente Mespelaere. Twéo en dertigste koop. Een peroeel Meersch, aldaar gekadastreerd eenige sectie nummer 370, aldaar groot 77 areu 60 centia ren en volgens meting 77 aren 40 centiaren, palende ten ooste den heer Lippens voor noemd, ten znide den Steenweg, ten weste den heer Gtutaaf De Meyer en ten noorde den heer Karei De Roover en andere. Verdeeld in 2 deelen. Ooetdeel groot 33 aren 70 centiaren, naast den eigendom van don heer Lippens, voor noemd. Boomprys fr. 24. Westdeel groot 43 aren 70 centiaren. Boomprys fr. 25. Drij en dertigste koop. Een perceel Land, bekend bij kadaster eenige sectie nnm mer 427a bib, groot 5 aren 80 centiaren, pa lende oost den heer Constant Grysolle-Do Wael, zuid den Steenweg, west den heer Leon De Bruyn en noord do erven De llovre. Vier en dertigste koop. Een perceeltje bouwgrond, gelogen aan don Steenweg, be kend bij kadaster eenige sectie deel van num mer 328d bis, aldaar groot 3 aren 75 centia ren, palende ton ooste den Steenweg, ten zuide den volgenden koop, ten weste <le gemeonta Audegem en ten noorde den heer baron de broqueville. Vyf en dertigste koop. Een perceel bonwgrond, gelegen aan den Steenweg, be kend bij kadaster eenigo sectie, deel van nummer 323dBis, aldaar groot 3 aren 50 cen tiaren, palende ten ooste den Steenweg, ten znide Juffrouw Daelman, ten weete d«u heer Dubois en ten noorde voorgaande nkoop. Zes en dertigste koop. Een perceel Meersch, gelegen op de hooge Donck, bekend by kadaster eenige sectie nummer 449a, al daar groot 31 uren 50 cent. en volgens me ting 31 at en 60 cent. palende ten ooste den beer Lippens voornoemd, ten zuide de beek, ten weete de straat en ten noorde den heer De bruyn voornoemd. Boomprys fr. 350. Gemeente Ilerdersem. Zeven en dertigste koop. Een perceel Meersch, gelegen aan de Kluis bekend by kadaster sectie A, nummer 635, aldaar groot 25 aren 20 centiaren en volgens metiDg 25 aren 40 cent. palende ten ooste het Bureel van Weldadigheid van Herdersem, de heer Karei Caiidron-Lambreobts en Dame Wed* de Ganseman en Kinderen, ten zuide de hee ren Callebaut, ten weste deu heer Jan-Bap tiste ltaes en ton noorde Dame Wed* Muis-De Gheest en den heer Emile Wagon. Boomprijs fr. 1820. Gemeente Lede. Acht en dertigste koop. Een percéel Land, bekend by kadaster seotie A, ur 246, aldaar groot 25 aien 50 cent. eu volgens me ting 23 aren 95 cent. palende tén ooste den heer Constant ien De Corte-De Gheest eo kin deren, ten znide den beer Chsrlee Van Hau- wermeiren-Uofman, ten weste de Btraat en ten noorde de heeren Karei Verbeke-Cobbant, Boomprijs fr. 50. In gebruik by den heer Vinceotios Do Smet, te Lede. ENKELE ZITDAG Donderdag 20 December 1906, voor de koopen van een tot twintig om 9 uren 's morgens en voor de overige koopen om 1 uur namiddag, ter herberg genaamd it In den Uil, bij den heer Frans Van Belle, te Gijsegem, aan den Steenweg van Aalst op Dendermonde,

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1906 | | pagina 3