BOSCHBOOM EN, ARMGOEDEREN. perceel ZAAILAND, WINKELHUIS ZAAILANDEN BO O l/ilElsr ZAAILANDEN, DRIJ WOONHUIZEN EEN EÏTJIS BOOMEN Openbare verkooping. werkuren, zullen de aanbieders zich for- j ten noorde aan den Eerwaarden Heer I)e üüïtüïïS." verschafïen daar waarde j en de he ren Van Laethem, Sylve- plans berusten. y°°r nadere inlichtingen wende men zich tot den heer Julius Goethals, Bouwkundige, Dirk Martensstraat nr u te Aelst. r' Gedaan in zitting van 2 December 1906. Het Burrel der Kerkmeesters De Secretaris, De Voorzitter, F. De Hert. A. Calewaert. OPENBARE VERKOOPING van 80 koopen ztcare en sc '.oone Eiken- Beuken- en Abeel- te Hmeilede, Bril. Be Notaris EEMAN, te Erpe, zal namens o t^' tsAPTisTB Be Gbkkdt, eigenaar te Smetlede, in het openbaar verkoopen, den Maandag 24 December 1906, om 8 uren van den Morgend. In een perceel boBch, te Smetlede, Bril 24 koopen Eikenboomen, houdende in omtrek tot 1 meter CO centimeters. 55 koopen Beukenboomen, metende in om trek van 1 meter 50 centimetere tot 2 meters. 1 koop Abeelboom ter dikte van 1 meter 50 centimetere. N. B. Be voormelde Boomen zijn van zuiveren wasdom en beste hoedanigheid en gestaan in de nabijheid der kassei. De verkooping zal op bovengemelde uur aanvang nemen aan den voet der boomen en zal geschieden op gewone voorwaarden en met tyd van betaling, mits te stellen goede ongekende borg. OPENBaIzEVERPACHTING dor van llorderacm. Be Notaris DE GUEEST, te Aalst, zal op Bokdrrdao 20 December 1906, ten 8 uren morgens, ter herberg Het Gemeente huis, n bij den heer Vkrmoesbn, te Herder- sem, aan de Kapel, overgaan tot de openbare verpachting voor eenen termijn van 6 jaren, ingang te nemen met den 1 Jaunari 1907, van de onroerende goederen beboorende aan het Weldadigheidsbureel van Herdersem en be staande in Hofstedegronden, Landen en Meerschen, gelegen te Herdersem, Hofstede, Gysegem en Aalst-Mijlbeek. N. B. 't Recht van jagen op voormelde goederen zal ten zelfden dage ook verpacht worden. De pachters welke nog pachtsommen zul len verschuldigd zyn, zullen noch als pachter noch als borg aangenomen worden. OPENBARE VERKOOPING van een le Lede, ^peckaert. De Notaris DE GHEEST, te Aalst, zal in het openbaar verkoopen Een perceel Zaailand, te Lede, Spec- kaert, wijk C, nummer 599, groot 27 aren 60 centiaren en volgers meting 35 aren 94 centiaren. Gebruiker Leo Sme- kens. Boomprijs fr. 5o. ZITDAGEN Instel Woensdag ra r. c Verblijf Woensdag 19 December ,906, om een ure namiddag, bij Camiel De Clercq, t In het Molenhuis, te Lede, Steenen Molen. OPENBARE VERKOOPING van een TE AALST, Nieuwstraat. De Notaris DE GHEEST, te Aalst, zal ten overstaan van den heer Vrederech ter des Cantons Aalst, in het openbaar verkoopen STAD AALST. Een Winkelhuis en Herberg groo i aar 60 centiaren, ten voorhoofde in de Nieuw straat, geteekend n. 70. Onmiddelijke ingebruiktreding. Laatst bewoond geweest door den heer René De Waegeneer-Hofman. EENIGE ZITDAG Zaterdag 22 December 1906. Ten 2 uren namiddag ter Zittingzaal van het Vredegerecht, in het Stadhuis, te Aalst. openbare' verkooping"^ van goede TE ME I R E De Notaris BE GHEEST, te Aalst, zal met gewin vau palmslag eu gelagen, in het openbaar verkoopen GEMEENTE MEIRE. Eerste koop. Een perceel Land, groot volgens meting 61 aren 51 centiaren, gelegen op het Broekveld, gokadastreerd wijk C, nummers 492a en 493, met eene grootte van 63 aren, palende ten ooste aan den heer Ju- docus Renneboog en de Kinderen van den heer Joannes Renneboog, de heeren Alfons Scheerlinck, Camille DeScbryveren Carolus Be Brnecker, ten znide aan den heer Gustaaf Van de Maele, ten westo aan de beeren Remi Van der Gucht en Frans Van der Schneren en Juffrouw StepLanie De Schryver en ten noor de aan den heer Charles Ernest Batten. Boomprijs fr. 75. Verdeeld in 4 loten als volgt Eerste lot 15 aren 34 centiaren Land, ten westen over de Rijbaan. Tweede lot15 aren 39 centiaren Land, ten zuiden. Derde lot 15 aren 39 centiaren Land, te midden. Vierde Lot15 aren 39 centiaren Land, ten noorden. Tweede koop. Een perceel Land, groot volgens titel 35 oren, gelegen op den ft "ris kanter of Molen veld, gekadastreerd wijk B, nummers 423 en 424 met eene grootte van 36 aren 20 aentiaren, palende ten ooste aan den heer Benoit De Graeve, ten znide aan de hee ren Angelus Van Laethem en Josephni1 Be Nys, ten weste aan de beeren Angelus Van Laethem voornoemd en Beeiré Be Vuyit en rio. De Pm De Hert - Verdeeld in zuid- en noordhelft. ZITDAGEN: Instel Vrijdag 14 n Verblijf Vrijdag 21 Member 1906, ten een ure namiddag, far herborg van don Boer Jak-Baptists Maissctiai.ck-Bkkckmohb, te Metro, Oostdorp, BELANGRIJKE VENDITIE van zware en schcone TE GIJSEGEM. in het Kasteel. De Notaris DE GHEEST, te Aalst, zal op Maandag 24 December 1906. te beginnen om 8 uren voormiddag, in het beluik van het Kasteel te Gijsigem, in het openbaar verkoopen a) 60 koopen Acasia Eiken-, Sparre-, Canada-, Erabei- en Kastanjeboomen, metende tot 2 meters 20 centimeters om trek. b) Verschillige koopen gekapt liggende Sparren, Pecrelaars, Appelaars en Ker selaars, van zwaren omtrek, zeer dienstig voor meubelmakers en beeldhouwers. c) Eene groote hoeveelheid Notelaar, Esschen, Olmen en Kastanje Brandhout, alsook verscheidene koopen Kap- en Brandhout. N. B. Gereede betaling voor de koopen onder de vijftien franken. Verders gewone conditiën en tijd van betaling, mits borgstelling. OPENBARE VERKOOPING van TE LEDE. De Notaris DE GHEEST, te Aalst, zal in het openbaar verkoopen Eenen goeden en welgelegen blok Zaai land, op het Hofveld of Vrijdagmarkt, groot 2 hectaren, 29 aren 69 centiaren, ge kadastreerd wijk A, nr 525. Gebruikers Felix Baeyc-ns, Karei Van Limbergen en Joannes Coppens. Verdeeld in zes koopen, volgens me ting en grondplan op bezondere plakbrie ven. DERDE ZITDAG VRIJDAG 28 DECEMBER 1906, ten 2 uren namiddag, ter herberg a De Boerenbond, n b'j den heer H. Eecke- laert, te Lede, Boschslraat. Bij dadelijke uitwinning. OPENBARE VERKOOPING te Aalst Mijlbeke, Koeistraat. De Notaris DE GHEEST, te Aalst, zal krach ten» bevelschrift verleend door den heer Voor zitter der rechtbank van Eersten aanleg te Den- dermonde, den 19 November 1906, in het open baar verkoopen AALST-MIJLBEKE. Drie aaneenhangende Woonhuizen, met Grond, gestaan en gelegen ten voorhoofde aan de Koei straat, gekadastreerd wijle F, nummers syia, 373 1 en 2731c, met eene grootte van 4 aren 50 centia ren, palende ten ooste aan Juffrouw weduwe Arys, ten zuide aan den heer Florent Callebaut, ten weste aan de Straat en ten noorde aan den heer Seraphinus Ruyssinck en Juffrouw weduwe Roe landt. EENIGE ZITDAG Donderdag 3 Januari 1907, ten 3 uren namiddag, ter Afspanning Het Klein Gent, bij Juffrouw weduwe Van Neck, te Aalst, Nieuwstraat. Voor verdere inlichtingen zich bevragen ten kan- toore van voornoemden Nolaris DE GHEEST, alsook ten kantoore van den Notaris CRUYT, te Gent. OPENBARE VERKOOPING van goede Zaailanden, Bouwgronden en Meert schen, gelegen binnen de gemeenten Gijsegem, Schoonatrde, Audegem, Mespelacre, Herdersem en Lede. De Notaris SCHELFHOUT, te Oordegem, zal namens wien het behoort openbaarlijk verkoopen de volgende Goederen te weten Gemeente Gijsegem. Eerste koop. Een perceel Land, gelegen op de Ansmeer, bekend bij kadaster sectie B, nummers 537 en 573, aldaar groot 71 aren 40 oeutiaren en volgens meting 66 aron 90 centiaren, palende ten ooste Juffrouw de- Renesso ten znide den steenweg, ten weste Dame Wed* Jan-Bapt. Van Hauwenneiren en kinderóo den heer Petrus Rombant en ten noorde den heer Louis De Coninck te Aalst. Verdeeld in 3 deelen Eerste deel bekend bij kadaster sectie B, deel van nummers 573 en 537, groot 7 aren 70 centiaren. Boomprijs fr. 120. Tweode deel sectie B, deel van nummers 573 eu 537, groot 31 aren 60 centisren. Derde deel seclie B, deel van nummer 537, groot 27 aren 60 centiaren. Tweede koop. Een perceel Land op de Ansmeer, bekend by kadaster sectie B, num mers 519 en 520, aldaar groot 29 aren 10 cen tiaren en volgens meting 27 aren 50 centiaren palende ten ooste de kinderen van den heer Amand De Smet, ton zuide de heeren Gnstaaf Dubois en Gustaaf Sobuddinck, ten weste de kinderen van den heer Louis Ringoot en ten noorde de kinderen van den belr De Smet en den heer Emile Van den Bossche. Boomprijs fr. 120 Derde koop. Een perceel Land en Mcersch op de Ansmeer, gekadastreerd seof ie B, nummers 340a en 344, aldaar groot 50 aren en volgenB mcling 41 aren 90 centiaren, palende ten ooste de kinderen De Smet, ten znide de heeren Dubois en Alpbonse Van Limbergen, ten weste over den weg den heer Mattbys en ten noorde voornoemde kinderen De Smet. Verdeeld in 3 deelen. Eerste deel bekend bij kadaster sectie B, deel \an nummers 340a en 344, groot 15 aren 70 centiaren, naast den eigendom van den heer Dubois. Boomprys fr. 50. Tweede deel bekend bij kadaster sectie B deel van nammer 344, groot 14 aron 20 c, naast den eigendom van de kinderen DeSmet. Boomprijs fr. 40. Derde doel bekend.by kadaster sectie B, deel van nummers 340a en 344, groot 15 aren naast den eigendom van den heer Allons Van Limbergen on de kinderen I)e Smet. Vierde koop. Een perceelken grond op de Ansmeer, bekead by kadaster sectie B, nummer 482, aldaar groot 70 centiaren, pa lende ten ooste en ten noorde den heer Isidore Pietera, ten znide bet Bureel van Weldadig heid van Gijsegem en ten weste den heer Leo Beirens. Vijfde koop. Een perceel Land op de Ansmeer, bekend bij kadaster sestie B, nnm- mer 386, grcot volgens kadaster en volgens meting 27 aren 30 centiaren, palende ten ooate den he<r Felix Langlet, ten zuide deu M. Pieters, ten weste de rede en ten noorde M. Arthur Van Mwdegael. Boomprijs fr.220. Zesde koop -- E< n perceel Meereeh op de Ansmeer, bekend bij kadaster sectie B. num mers 480 en 485. groet volgens kadaster en volgens meting 75 aren, palende ten ooste M. Emile Van der Gucht, ten znide Dame Weduwe Jan Van Limbergen en M. Con stant MoyerBoen, ten weste verscbeidenen en ten noordó M. den baron do Broqneville. Zevende koop. Een perceelken Rouw- §ror>d, gelegen op den Hoek. bekend bij ka- nater sectie B. nummer 472, aldaar groot 11 aren 20 centiaren en bij meting 11 aren 40 centiaren, palende ten ooste de heeren Leo Borms en Jsn-Bnptiste Rombant, ten znide de heeren Petrna De Wilde en Petrus Aloïs Temmerman, ten we6te den Steenweg en ten noorde dan heer baron de Broqneville. Achtste koop. Een perceel Land gelegen op den Hoek, bekend by kadaster sectie B, nummer 470a en deel van 469, groot volgens meting 9 aren 9 centiaren, palende ten ooste den heer baron de Broqneville, ten zuide den heer Leo Borras, ten weste voornoemden boer de 2?roquoville en ten noor de den armen van Gysegem. Negende koop. Een perceel Land gele» gen op den Hoek, bekend bij kadaster sectie e. nummer 430, aldaar groot 30 aren 40 cen tiaren en bij meting 30 aron 10 centiaren, pnlondo ten ooste den heer Frans Van Over- 8traeten ten znide de heeren Charles Clando en Jan Van den Hanwe, ten weste den heer Ch'-L' Van Crompbaut en ten noorde den heer Bernard De liovre. Tiende koop Een Woonhaisje, gestaan en gelegen aan den steenweg van Aalst naar Dendermonde, bekend bij kadaster sectie b, nummer 107, aldaar groot 50 centiaren, pa lende ten ooste de Steenweg, ten zuide den heer Frans Deblock,ten weste en ten noorde den heer Meyts, thans bewoond Elfde koop. Een perceel Lnnd, gelegen op den Molendijk, bekend bij kadaster eectie b, nummer 19, aldaar groot 30 aren 90 cen tiaren en volgens meting 30 aren 49centiaren, palende ten ooste den Steenweg, ten znide den heer Xavier de Meersman, ten weste den heer baron do broqneville en ten noorde Jnf. Marie-Nathalie Van Medegael. Twaalfde koop. Een perceel Land, ge legen op den Molendyk, bekend bij kadaster sectie b, rummer 29, aldaar groot 19 aren 30 centiaren en volgens meting 20 aren, palende ten coste den Steenweg, ten zuide Juffrouw Maria-Melania Van Canter, ten westo deu heer baron de broqneville en ten noorde den heer Isidore Pieters. boomprijs fr. 8. Dertiende koop. Eene partij Land, gele gen wijk Roobosch, bekend bij kadaster seoj tie A, nummer 545 aldaar groot 17 aren 40 centiaren en volgens meting 17 aron 30 cen tiaren, palende ten oóste den heer Gustaaf Van de Meerssche ten zuide den heer Louis Aelbrecht, ten weste Dame weduwo van den beer Emile Van dor Crnyssen en ten noorde Damo weduwo van den hoor Jan Carlier. Veertiende koop. Eene partij Land, ge logen wijk Roobosch, bekend bij kadaster sec tie A, nummer 517, aldaar groot 16 aren 40 centiaren en bij meting 16 aren 20 centiaren, palende ten ooste den beer Pieters, ten znide Dame Carlier en Drnne weduwe Van der Cruyssen en ten noorde den volgenden koop. Vijftiende koep. Eene partij Land, ge legen alsvoren, wijk Roobosch, bekend bij kadaster sectie A. nummer 551, aldaar groot 22 aren 80 centiaren en volgens meting 22 aren 90 coutiarcn palende ten ooste den heer Alph. Janssens-De Schryver, ten znide den heer Pieters en voorgaanden koop, ten weste den heer Baron de Broqneville en ten noorde de erven Possemiers. Zestiende koop. Eene party Land, ge legen op bet Kamphof, bekend bij kadaster sectie A. nummer 666, aldaar groot 39 aren 70 centiaren en volgens moting zelfde grootte, palende ten ooste het Godshuis van Dender monde, ten zuide verscheidene, ten weste Dame weduwe van den heer Leopold Mede gael en ten noorde den heer de Broqneville. Verdeeld in ooBt- en westdeel. Oostdoel groot 18 aren 50 centiaren. Westdeel groot 21 aren 20 centiaren. Zeventiende koop. Een partij Land, dienstig voor Bouwgrond, gelegen nabij het Dorp, bekend by kadaster sectie A, nummer 143, groot volgens kadaster en volgecs me ting 15 aren 40 centiaren, palende ten ooste Madame weduwe De Clippule, ten zuide do Straat, ten weste Damo weduwe Grysollo on kinderen en Jnfvr. Daelman en ten noorde de Beek. Boomprijs fr. 110. Achttiende koop. Eene partij Land, ge legen op den Dries, dienstig voor Bouwgrond, bekend bij kadaster sectie A, doel van num mers 432b, 431 en 433, groot volgens meting 56 aren 70 centiaren, palende ten oostede Straat, de heeren Victor Cochez en Pieter Baeyens, ton weste do Boek en ten noorde Madame weduwe van den heer Mertens. Verdeeld in vier deelen Eerste deel naast Madame Mertens, groot 15 aren 30 centiaren. Tweede deel daarnevens groot 12 a. 15 c. Derde deel daarnevens groot 12 aren 15 c. Vierde deel daarnevens groot 17 aren 10 c. Negentiende kx>p. Een perceel Bouw grond, gelegen op het Dorp, bekend by ka daster sectie A, nummer 211, aldaar groot 12 aren 3D centiaren en volgens metiDg 12 aren 33 centiaron, palende (en ooste den heer Se- raphien Maes, ten znide Madame De Clippele en kinderen, ten weste voornoemde kinderen De Clippele en ten noorde de Dreef. Ver deeld iu drij deelen. Eet8ie doel na 1st den eigendom van den heer Maes, groot 3 aren 95 centiaren. Tweede dool daarneven, groot 3 aren 92 c. Derde deel daarnevon, groot 4 aren 46 c. Twintigste koop. Een perceel Land ge legen op de Ansmser, bokend bij kadaster sectie C, nummers 49 en 50, aldaar groot 28 aren en volgens meting 28 rren 10 centiaren, ten ooBte de kinderen Rombaut, ten 1 zuide Madame Mertens, ten westo den heer Petrus Rombaut on ten noorde don Steenweg. Verdoeld in tw6e deelen. Eerste deel gekadastreerd sectie C, deel van nummer 50, nanet deu eigendom vau do kinderen Rombant, groot 10 aren 20 c mtia- ren. Boomprijs fr. 20. Tweede deel gekadastreerd sectie C. deel van nummers 49 en 50, groot 17 aren 70 cen tiaren. Boomprijs fr. 50. Eenen twintigste koop. Een perceel Land dienstig voor Bouwgrond, eelegeu in de Munte, bekend bij kadaster sectie C, rummer 146, groot volcens meting en volgenB kadas ter 11 aren 40csntiaren, palende ten ooste den heer Donatus Veldeman, ten zuide den heer Felix Langlet, ten weste den heer Jan- Baptist Rombant en ten noorde den Steen weg. Boomprijs fr. 335. Twee en twiutigste koop. Een perceel Land, dienstig voor Bouwgrond, gelegen in de Munte, bekend lij kadaster sectie C, num mer 150, aldaar groot 25 aren 20 centiaren en volgens meting 25 aren 50 centiaren, pa lende ten ooste het Bureel van Weldadigheid van Aalst, ten znide den beer Leo Borms, ten weste den heer Pieters en ten noorde den Steenweg. Boomprys fr. 57. Gemeente Sehoonaerde. Drij en twiotigste koop. Een perceel Land, golegen op bet Migrodeveld, bekend bij kadaster eenige sectie nummers 1439 en 1442, aldaar groot 3 hectaren, 20 aren 60 centiaren en volgens meting 3 hectaren, 18 aren 85 centiaren, palende ten ooste den heer Baron de Broqneville, de erven van den heer Philemon llombnnt en den hoer Theodoor Janssens, ten zuide den Stoenweg uanr Sehoo naerde, ton weste Juffrouwen Camilla Ilny- ghons en Maria Geerts en den heer Marcel Van Gendt on ten noorde de Gemeente Aude gem. Verdeeld in 8 deelen. Eerste dtel naast den Steenweg, groot 28 aren 10 centiaren. Boomprys fr. 220. Tweede deel danrneven, groot 25 aren 50 oentioren. Boomprijs fr. 60. Dordo deel langsheen den eigendom van Jufvr. Goerts en andere, groot 27 aren 80 c. Vierde deel daarneven, groot 26 aren 90 c. Vijfde deel nevens den eigendom vau de kinderen \ran Gendt, groot 45 aren 40 centia ren. Boomprys fr 50. Zesde deel daarneven, groot 32 aren 70 centiaren. Boomprijs fr. 40. Zevendo deel nevens de deelen 6 en 8. Achtste deel daarneven, groot 94 aren 60 centiaren. Boomprys fr. 10, Vier en twintigste koop. Een perceel Land, gelegen op het Migrodeveld, bekend by kadaster eenige sectie nummer 1456, aldaar groot 66 uren 60 centiaren en volgens meting zelfde urootte, palende ten ooste den he r Jozef Veldeman. ten znide den beer Constant Moyersoen, Jnfvr. Maria Geerts, den heer Gustaaf Iliano en audere en het Bureel van Weldadigheid van Sehoonaerde en ten noorde de Gemeente Audegem. Verdeeld in 2 deelen. Eerste deel langs achter komende aan de I Gemeente Audegem, groot 36 aren. Tweede deel langs voren, groot 30 aren 60 centiaren. Vijf en twintigste koop. Een perceel Land, gelegen nisvoren, op het Migrodeveld, bekend bij kadaster eenige sectio nummer 1393, groot volgens kadaster en volgens me ting 11 aren 10 centiaren, palende ten ooste koop 26, ten zuide den heer Petrus Huybens, ten westo den heer Frangois Gravet eu ten noorde den heer Lippens-de Keickhove de Denterghem. Zos en twintigste koop. Een perceel Land, op het Migroveld, bekend bij kadaster eenigo sectio nummer 1394 nldaar groot 11 areu 20 centiur.m en volgens meting 11 aren 18 centiaren, pnlende ten ooste don heer Pe trus Geerts, ten zuide den heer Petrus Huy bens, ten weste voorgaande koop en ten noor de den beer Lippens-de Kerckhovo de Denter ghem. Zeven en twintigste koop. Een percoel Bouwgrond, gelegen aan de Langt straat, bekend by kadaster eenige sectie nummer 851a, aldaar groot 22 areD 50 centiaron en volgens meting 22 aren 48 centiaren, palende ten ooste do hen-en Frans Van Swabnen en Theodoor Jai.ssens en kindere en Frans Van Boven, ten znide de Langestraat, ten weste den heer Joannes Pletinck en consoorten en noord den heer Gnstaaf Van deB Steen-Van Duysse en kindereD. Gemeente Audegem. Acht en twintigste koop. Een perceel Meersch, gelegen wyk Kloostergoed, bekend by kndaster sictie C, nummer 146a, aldaar groot 14 aren en volgons meting 13 aren 12 centiaren, palende zuid de Beek, west deu IJzeren weg, noord en oost verscheidene. Boomprijs. Negen en twintigste koop. Een perceel Meersch, gelegen alsvoren, wijk Kloostergoed, bekend by kadaster S3ctie C, nammer 146b, aldaar groot 7 aren 30 centiaron en volgens meting 7 aren 40 centiaron, palende ten oosto den iJzprenweg, ten zuide de Beek, ten westo ook de Beek eu ten noorde den hoer Baron de Broqneville. Boomprijs ft 5C. Dertigste koop. Een perceel Land, golo- gon wijk Kloostergoed, bekend bij kadaster sectie C, nummers 142a en 143bis, aldaar groot 60 aren 70 centiaren en volgens meting zslfdo grootte, paleudo ton ooste den IJzeren- wog, ten zuide de Beek, ten weste den heer Baron de Broqneville en ten noorde de heeren D'Hollunder. Verdeeld in oost- en west- doe). Boomprijs fr. 5. Een en dertigste koop. Een perceel Land, gelegen in de Kruisstraat, bekend bij kadaster sectie C, nummer 61, aldaar groot 59 aron 80 centiaren, palende ten ooBte den heer Baron de Broqueville en andere, ten zui de den heer De flovre-D'Hollander en den heer Karol Van Cromphaut, ten weste de hee ren Constant Goossens en Adolf Veldeman en ten noorde Dame weduwe van den heer Em manuel Drake de Castelo. Boomprys fr. 410. Gemeente Mespelaere. Twee en dertigste koop. Een perceel Meersch, aldaar ge.kadastreerd eenige sectie nummer 370, aldaar groot 77 aren 60 centia ren en volgens meting 77 aren 40 centiaren, palende ten ooste den heer Lippens voor noemd, ten zuide den Stesnweg. ten westo den lieer GuBtaaf I)e Meyer en ten noorde den heer Karei De Roover en andere. Verdeeld in 2 deeien. Oostdeel groot 33 aren 70centiaren, naast den eigendom van den heer Lippens, voor noemd. Boomprijs fr. 24. Westdeel groot 43 aren 70 centiaren. Boomprys fr. 25. Drij ou dertigste koop. - Een perceel Land, bekend by kadaster eenige sectie num mer 427a bib, groot 5 aren 80 oentinren, pa lende 0081 don heer Constant Grysolle-De Wael, zuid den Steenweg, west den hoer Leon De Bruyu on noord do erven Do Ilovra. Vier eu dertigste koop. Eon perceeltje bouwgrond, gelegen aan don Steenweg, be kend bij kadaster eenige seclio deel van num mer 328n bis, aldaar groot 3 aren 75 centia ren, palende ten ooste den Steenweg, ten znide don volgenden koop, ten weste le gemeente Audegem en ten noorde den beer 2?aron de broqneville. Vyf en dertigste koop. Een perceel bouwgrond, golegen aan den Steenweg, be kend uy kadaster eenigo sectie, deel van Dummer 328Jbis, aldaar groot 3 aren 50 cen tiaren. palende ten ooste don Steenweg, ten znide Juffrouw Daelman, ten weste den beer Dubois en ten noorde voorgaande nkoop. 7 s en dertigste koop. Een perceel Meersch, gel -gen op de hooge Donck. bekend bij kadaster eenige sectie nummer 449a, al daar groot 31 aren 50 cent. en volgens me ting 31 aten 60 cent. palende ten ooste den heer Lippens voornoemd, ten zuide de beek, ten weste de straat en ten noorde den lieer De bruyn voornoemd. Boomprijs fr. 350. Gemeente Herdersem. Zeven es dertigste koop. Een perceel Meersch, gelegen aan de Klnis bekend by kadaster sectie A, nummer 635, aldaar groot 25 aren 20 centiaren en volgens meting 25 aren 40 cent. palende ten ooste het Bureel van Weldadigheid van Herdersem, de heer Karei Caudron-Lambrechts en Dame Wed* de Ganseman en Kinderen, ten zuide de hee ren Callebaut, teu weste den heer Jan-sap- tiste Raes en ton noorde Dame Wed* Muis-De Gherst en deu heer Emile Wagon. Boomprijs fr. 1820. Gemeente Lede. Acht en dertigste koop. Een percéol Land, bekend bij kadaster sectie A, n' 246, aldaar groot 25 aren 50 cent. en volgens me ting 23 aren 95 cent. palende ten ooste den heer Constaotieu De Corte-De GheOst en kin deren, ten znide den heer Chsrles Van Hau- wermoiren-llofman, ten veste de straat en ten noorde de heeren Karei Verbeke-Qobbaut. Boomprijs fr. 50. In gebruik by den beer Viucentius De Smet, te Lede. ENKELE ZITDAG Donderdag 20 December 1906, voor dc koopen van een tot twintig om 9 uren 's morgens en vo-tr de overige koopen om 1 uur namiddag, ter herberg genaamd In den Uil, bij den heer Frans Van Belle, te Gijsegem, aan den Steenweg van Aalst op Dendermonde. OPENBARE VERKOOPING van zware Canadas, Eiken, Beuken en Esschen- en ringhout, te Vlierzele ei Smetlede. D» Notaris SCHELFHOUT, te Oordegem, zal op Maandag 3i December 1906namens de vol gende eigetiaars, in het openbaar eerkoopen A. Binnen de gemeente Vlierzele, om 8 uren 's morgens namens t. Juffrouw Maria Van den Bcrghe, te Haeltert a. t5 schoone en zware Cana- daboomen, wassende aan haren eigendom, in het Rol b. 3o koopen elzen Slaghout, liggende in een perceel bosch, nabij de Pastorij. 2. Namens M. De Mulder, te Melle 3o koopen zware en zuivere Canadas, Eiken en Esschenboo- men, wassende ie een perceel bosch, wijk Hoeks- ken. B. Binnen de gemeente Smetlede, om 11 uren voormiddag Namens M. Francois De Ryck, Ge neesheer, wonen de te Oordegem bo koopen zware Beuken, meest allen van 1 meter 5ocent. tot a me ters, wassende in een perceel bosch, genaamd Drij Koningenbosch wijk Briel, Men zal vergaderen te Vlierzele, aan deu eigen dom van Juflronw Van den Berghe, in het Rot en voor de boomen te Smetlede, terberg van den heer Jan-Baptiste Brantegem, boschwachter, Kapellen- bosch. Al deze boomen zijn van zeer zuiveren opwas en staan zeer gemakkelijk voor het vervoer. Verders op gewone voorwaarden en tijd van be taling mits te stellen goede en gekende borg en be talende comptant het ongeld. De Notaris BRECKPOT, te Aalst, zal openbaarlijk verkoopen Gemeente Erembodegem. i° Eene Hofs'.ede, aan den Holleweg, groot 17 aren 98 centiaren. Bewoond en gebruikt door de heeren Emiel eu Aloyse Abbeloos. Verdeeld in 6 loten dienstig voor bouwgrond. 2® Eene partij Land, op den Molcn- kauter, groot 3i aren 56 centiaren. Verdei ld in 2 deelen. Gebruikt door M. Petrus Van Mol. Instel Vrijdag 28 December 1906, Ver blijf Vrijdag 11 Januari 1907. om 3 uren namiddag, ter Estaminet van den heer Prosper De Kegel, te Aalst, Burgemeestersplaats. OPENBARE VERKOOPING De No'aris BRECKPOT, te Aalst, zal openbaarlijk verkoopen Een hi'Ctaar, 51 aren 80 centiaren Land, te Aalst-Mijlbeke, op Somergem, aan den Immerzecldret f. Gebruikt door B. Troch en Joseph Callebaut, verdeeld in 4 deelen. ZITDAGEN Instri Donderdag 27 December 1906, Verblijf Donderdag 10 Januari Ï907, telkens om 3 uren namiddag, ter Esta minet van den heer Joseph van der Vors r, Zaadhandelaar, te Aalst, aan de S Mar- tenskeik. OPENBARE VERKOOPING Dc Notaris BRECKPOT, te Aalst, zal openbaarlijk verkoopen Een schoon RENTENIERSHUIS, te Aalst, Hoek der Esplanadestraat cn Esplanadeplein, laatst bewoond geweest door Madame Van Hille-Vac Ghyseghera. Gebracht op 12,000 fr. LAATSTE ZITDAG Donderdag 20 December 1906, om 3 uren namiddag, ter Estaminet Au Café de l'Univers, bij den heer Jan Pannemans, Hoek der Statiestraat, te Aalst

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1906 | | pagina 3