Zondag 23 December 1906 5 centiemen per nummer. 57* Jaar 5907 Vrij onafhankelijk volksgezind orgaan van de Stad en 't Arrondissement van Aalst. GODSDIENST, HUISGEZIN, EIGENDOM. VADERLAND, TAAL, VRIJHEID. KERSTLIED Godsdienstoorlog in Frankrijk. zonderlinge verdwijning Bond der comp- tante betaling. op rcTep DE DENDERBODE. rit Wad verschijnt den Woensdag en Zaterdag van iedere Treek onder dagtee- emng van den volgendon dag. - De prijs ervan is tweemaal ter week voor e ad 5 frankmet den Post verronden 6 frank 's jaare, fr. 3-26 voor res maandenfr. t-76 voor dry maanden, voorop Jte betalen. De inschrijvtng 611. ïgt met 31 December. De onkosten der kwittantiën door de Post ont eigen r(jn ten laste van den schuldenaar. Men schrijft in bij C. Van de Putte-Goossens, Korte Zoutetraat, N' 31, en in alle Postkantoren des Lands. CHIQUE aUUM. Per drukregel. Gewone 16 centiemenReklamen fr. i-00Vonnissen op 3° bladzijde 60 centiemen. Dikwijls te herhalen bekendmakingen by acccord. Niet opgenomen handschriften worden niet teruggestuurd. Heereu Nota rissen moeten hunne inzendingen doen, uiterlijk tegen den dynsdag en vrydag in den voormiddag. Voor de advertentiën uit vreemde landen zich te wenden ten bureele van dit blad. AALST, 22 DECEMBER 1906. 1. 't Heelal Weerkaatst 't triomfgeschal Dat Davrend dreunt in Sions dal TriomfTriomfHij is geboren Daar kiemt de dag, liet uclitendgloren Uit 't neevlig duister van den stal 't Weerklinkt van luid geschal, 't Heelal De nacht Onthult zijn gloriepracht, Zijn Ster, door de eeuwen lang ver- fwaclit. Zijn Zon, die neerstraalt uit den hoogen, Weleer door 't nevelwerk omtogen, Blinkt heerlijk in zijn stralenpracht, Verdrijft des onweers macht, Dien nacht 3. De Zoon Van Davids koningstroon Praaltheerlykmctder Godheid kroon; De Telg van Sions koningsstede Verschijnt op de eeuwenlange bede 0 Heemlen, zendt van uit uw troon, 0 Dauwt van uit uw woon Den Zoon 4 De dood Des levens Licht ontvlood Nu daagt weer 's levens Morgendrood! Triom Triomf De dood zinkt neder Nu troont de God des Levens weder Nu daagt des Levens Zonnerood, Voor wien het duister vlood Der dood Meermaals hebben de groene volksfop- pers beweerd dat er in Frankrijk, geen godsdienstoorlog hoegenaamd woedt, dat het een uitvindsel is der catholieken en dit wel uit politieke berekeningen. Die bewering is eene volksfopperij te meer aan't actief der groenen. E11 in derdaad Le Gaulois deelde de vol gende nota meê die door een zyner lezers 40* Vervolg. werd ingezonden en die aantoont hoe de vervolging werd aangevangen en traps gewijze vooruitging. Bedoelde nota her innert het volgende Het is belangwekkend, op het oogen- bliK dat het concordaat van 1801 ver valt, na te gaan welken weg de vervol ging heeft afgelegd cn hoe zij trapsge wijze tot den tegenwoordigen toestand is gekomen. Zij begon in 1879 met dc stemming der wet die aan de catholieke liooge- scholen do toekenning der academische graden on neemt en mot de stemming van het berucht artikel 7 van gemelde wet Daarna hebben wij 1880. Uitdrijving der Jesuïten. Jules Ferry treft 261 mannenkloosters. Verwereldlijking der gasthuizen. 1882. Invoering van hel wereld lijk onderwijs. Afschaffing der krygsaal- moezeniers en der processiën. 1884. Verwereldlijking der kerk hoven. Herstelling van do echtscheiding 1885. Verandering eenor catho lieke kerk van Parijs in Pantheon. 1886. Redevoering van M. Go- biet tegen het catholiek geloof. Sluiting der kapel van Chatcauvillain. 1889. Wet die de seminaristen tot den krijgsdienst verplicht. 1891. Veroordeeliug van Mgr Gouthe-Soulard. 1892. Belastingen op de kloos ters. 1895. Wet op het aangrociings recht. 1897. - - Aanplakking der redevoe ring van Br. Brisson tegen pater Oli vier. 1899. Plundering van Sint-Jo- zefskerk, te Parijs. 1900. Afschaffing der mis ter eere van den H. Geest by de opening der Ka mers. 1901. Wet tegen de kloosters. 1902. Aankomst van het Com- bcs-Ministerie. Sluiting der klooster scholen. 1903. Uitdrijving der klooster lingen. 1904. Wegneming der kruisbeel den uit de rechtbanken en uil de scho len. President Loubet te Rome. Te rugroeping van den gezant by den Paus. Vertrek van den Pauzelijken Nuncius. 1905. Wel op de scheiding van Kerk en Staat. Inventarissen in de ker ken en onlusten. 1906. Encykliekcn van den Paus. Sluiting der laatste kloosterscholen. Laatste inventarissen. Wat gebeurde er dezer laatste dagen en wat gebeurt nog dagelijks?.. D, godsdienstoorlog woedt er heviger dan ooit. De kerkvervolgers, de gods diensthaters gaan in hunne helsche woede altijd verder om verder. Ik was nog steeds in mijne vermom ming, het gelaal van hem afgewend, en stond op om te doen wat hij gezegd had. Maar toen hij een oogenblik later flink gebonden was en eene prop in den mond had, nam ik bet stuk rood krijt, dal ik nog in mijnen zak had, en teckcnde het kruis weer op de deur, waarna ik weer als te voren mijne piaais innam op den lagen stoel aan het venster. Ons doel was den tweeden booswicht op dezelfde wijze te vangen en daarom gelastte Grijce nu, den reus in het naaste kamertje te sleepen, waar ook hij en zijne mannen post vatten, terwijl zij aan mij overlieten hoe mij bij het binnentreden van den jongen Schoenmaker te gedragen. Ik deinsde er niet voor terug. Het was of ik met de kleeren van die moedige vrouw ook iets van bartn cnversaagjen geest had overgenomen, en hoewel ik verwachtte doch ik zal mijn verhaai niet vooruitloopen. Er ging een half uur voorbij bij was vroeger nooit zuolang uitgebleven, dat meende ik ten midste, en reeds begon ik mijzelven af te vragen of deze toestanu vau •panning uren lang zou moeten duren, toen ik zijn zwaren tred in den gang boorde met een luk, die toorn of drift verried, stiet hij de deur open en trad binnen. Ik zag niet om. Waar is vader snauwde bij, en bleef op korten afstand van de deur staan. Ik schudde even het boofd en bleef uit het raam zien. Hij stampte met zijnen stok op den vloer. Waarom blijft gij daar als een ware gekkin uit het venster staren en antwoordt pij mij niet als ik u beleefd iets vraag Nog gaf ik geen antwoord. Dit was bijna meer dan bij verdragen kon. Toch werd hy in toom gehouden door een onbestemd gevoel, dat er gev.iar in de luci.t zat, Hetgeen dikwijls voldoen de is om zelts den meest stoutmuedige terug te houden. Hij bleef staan en ver roerde zich met, doch het was of ik ge voelde, welke woeste blikken hij op mij wierp. Nu stond ik op, bleef uit net venster zien en deed alsof ik met de hand een teeken gaf aan iemand, die aan de overzijde van de straat stond. Deze list miste hare uitwerking niet. Met een vloek,die mij nog in de ooren klinkt, hief nij zijn zwaren stok op, en sprong op mij toe, om het zelfde lot te gimoei te gaan ais zijn vader en 111 de i.andcn dei waakzame detectives to vallen; echter was zijn dikke rotung reeds op mijn hoofd neergekomen, en was ik aan zijne voeten ineengezakt, hetgeen den' grondslag gelegd heeft van die vreeselijke Mgr. Montagnini, zaakgelastigde van Z. H. Pius X, Paus. werd uit liet paleis der Nuncialuur le Parijs verdreven en brutaal weg uit 't land verjaagd De papieren en schriften der Nunciatuur werden aangeslagen. Al de cathedralcn, kerken, bidplaat sen. bisschoppelijke paleizen, scmina- riën en pastorijen zijn in beslag geno men. De Aartsbisschoppen, de Bisschoppen zijn uit lmnue vorblyfplaatsen ver dreven De Seminaristen zijn uit hunne semi nariön verjaagd De Pastoors zijn uit de pastoryen op straat gozet Op vele plaatsen zijn do kerken reeds gesloten in afwachting dat zij het allen zullen wezen om dan te dienen tot pak huizen, theaters, danszalen, enz. enz. De Priesters mogen geene Mis lezen of zingen, geene Vespers en Lof zingen of ze moeten er op voorhand inken van doen hij de politie. Wie er nalatig aan blijft wordt rechterlijk vervolgd Die schandalige maatregoi is tegenstrijdig aan wet en recht en verscheidene recht banken spraken de Priesters, hierom vervolgd, vrij. Zoo verre is liet reeds gekomen dat daar waar de kerken en bidplaatsen zijn gesloten de Priesters de goddelijke Diensten in bijzondere lokalen en huizen moeten uitoefenen en de geloovigen zich van eene kaart moeten voorzien om hunne godsdienstige plichten te kunnen volbrengen, 't Is de beloken tijd gelijk in de jaren 1790 onder de heerschappij der Fransche sansculotten, de roovers die België uitplunderden en 't volk ver drukten. Het mager pensioen dat aan tal van oude priesters voor 4 en 8 jaren werd toegestaan, is afgeschaft. Dc arme oude dompelaars zyn dus tot den hedelstof veroordeeld. Ziedaar, Landgenooten, en dan durven de groene volksfoppers uit roepen dat er in Frankrijk geen gods dienstvervolging bestaat. Landgenooten Catholieken Onthoudt het wel Indien de liberalen cn socialisten, geholpen door de groene volksfoppers in ons land, meester wor- den dan mogen wy ons aan den zelfden godsdienstoorlog verwachten Men betwiste het niet. l'Indéuen- dance t van Brussel, een liberaal orgaan dat als zeer gematigd doorgaat, voor zegde het ons op 9 Februari 1904 0 Ja, wij willen de politiek van Com bes. En den dag dat er mogelijkheid zal bestaan den zelfden anticathoiieken strijd te voeren, zullen we daar zijn om de strijders te ondersteunen, gelijk wij c e anticatholieke. strijders van Frankryk hebben ondersteund. Landgenooten herinnert u steeds de spreuk Wie zich aan anderen spiegelt, spiegelt zich zacht. hoofdpijn, die mij thans nog van tijd tot tijd zoo kwellen kan. Maar deze afloop van de zaak was niet erger dan ik mij van af het begin reeds had voorgesteld. Ik liet er mij daarom niet al te zeer door uit tiet veld slaan zoo spoedig ik kon stond ik op, trok mijn zonderling kostuum uit en wijdde mij aan de voort zetting van mijn werk. dat ik met zulk goed gevolg begonnen was. LIEFDE EN PLICHT. Wij lieten nu de mannen, die ons ge- liolp- n hadden, uit de kamer gaan en gingen met onze gevangenen spreken. Nu, zegde mijnheer Grijce, is het met rumoermaken en vloeken uit gij zit de val en zult er u zoo goed gij kunt moeten schikken. Als ik die meid nog eens één oogen blik in mijne macht had, dat is al wat ik verlang, zegde de vader. Waar is zij Laat mij tiaar zien, iedere vader heeft recht zijn eigen dochter te zien. Gij zult haar zien, antwoordde mijn overste, maar niet voor dat haar echtge noot tiier is om haar te beschermen. Haar echtgenoot Ah, kent gij die geschiedenis, schreeuwde de zoon. Zij zeggeu dat hij rijk is en trotsch. Laat hem komen, dan kan hij ons hier als bonden zien liggen, en zeggen hoe aan-' genaam bij bet wel vinden zal, als de De jaarlij ksclie algemeeue vergade ring van den Nationalen Bond der comp- tante betaling werd Zondag gehouden in het Hotel Ravenstein te Brussel lil de zaal bemerken wij MM. staats minister Beernaort, markies de Beau fort, Stevens, algemeen bestuurder van net ministerie van arbeid en nijverheid, Carton de Wiart, volksvertegenwoor diger. Vele afgevaardigden van vereeni- giDgon uit liet binnenland, onder andere van den bond De Kleine Burger van Antwerpen. M.Georges Lejeune, de ieverige secre taris geeft verslag over het afgedane werk waarvan wy terloops aanstippen, dat duizenden brochuren werden rond gezonden Het ledental groeit van dag tot dag aan nochtans is liet wonder, de leden verkoopers in minderheid te zien zij zouden dc eersten moeten zijn. elke poging te steunen welke tot hun voor deel zou kunnen strekken. Te Antwerpen, Gent, Brugge, Luik en Bergen zullen kortelings comiteiten worden ingericht, wolke geheel onaf hankelijk zullen werken. M. de secretaris brengt nog eene war me hulde aan de hoogoro en gegoede standen, welke den Bond der comptante betaling slichten en steunen. Dit schoone verslag verwierf eenen warmen by val. Als voordrachtgever treedt op, M. J. Jacobs, advoc at te Antwerpen, welke spreekt over slechte betalers. Deze voordracht legt in al hare waar heid, in al hare naaktheid de droevige ellende uit, welke de gevolgen zijn der slechte betaling, en waarvan de gegoede standeu onbedachtzaam, maar ook soms vrijwillig oorzaak zijn. Nevens de oorzaken geeft zy ook de redmiddelen, en eindigt, wel terdege, met den uitroep zoo het lang crediet werd afgeschaft, het vraagstuk der klei 11e burgerij zou dicht by zijne oplossing zyn Luide toejuichingen vielen den be kwamen voordrachtgever te beurt. M. Dalle, bestuurder van het alge meen Syndicaat, doet daarna eene aan spraak tot de verkoopers, om lnin liet nut van den Bond der comptante beta lingen te doen inzien. De bijdrage welke slechts tot één frank beloopt, is toch wel gering. M. Beernaert, staatsminister, gelooft dat er van wege de leden verkoopers eene verkeerde opvatting bestaat. De hond wil niet comptant. dit is te zeggen onmiddelijk verplichten te betalen, doch trekt te velde tegen de achterstalligcn, tegen de betalingen op lang termijn. Men verbindt zich enkel aan hen, welke comptant betalen, 2 korting te ver- leenon. Langdurige toejuichingen) M. Moreau bremgt 'nogmaals hulde aan do oprichters van dezen schoonen hond. Hij huldigt bijzonder den onvor- moeibaren en bekwamen secretaris, M. Georges Le Jeune, want het is vooral dank aan zijne werking, dat de bond op korten lijd zulke groote uitbreiding heeft genomen. Dat was een echt reuzenwerk [Levendige toejuichingen M. Canon de Wiart, volksvertegen woordiger, zegt ook dat lang krediet eene der oorzaken is van het verval der burgerij. Wil men nu dat kwaad nog niet langer lat 11 woekeren met het wetsvoorstel dat M Henderickx met zyne Antwerpsche collegas in do Kamer heeft neergelegd Zal dat wetsvoorstel, welk de korte verjaring van één op vijf jaren brengt, den winkelier, den kleer maker, den schoenmaker, enz. niet min der krachtdadig doen optreden tegen zijnen schuldenaar, welken hij nu ver plicht is, binnen het jaar te vervolgen 1 Versta wel, dat ik enkel ocne opmer king in het midden breng, en geenszins dc degelijkheid van het wetsvoorstel bestrijd. Brengt het de menschen van nu af aan 't verstand dat voor burger lijke zaken de leverancier zich binnen het jaar moet doen betalen, zoo hij niet het slachtoffer wil zijn der korte verja ring. Spreker spoort ieder aan in do mate an het mogelyke de comptante beta ling in te'voeren. (Langdurige toejui chingen). De lieer markies de Beaufort, voorzit ter, dankt de sprekers en de aanwezi gen, hoopt dat de vergadering goede vruchten zal dragen. vader en broeder van zijne vrouw hun leven in de gevangenis moeten slijten. M. Blake zal komen, antwoordde Grijce, die naar het venster liep en een vooraf bepaald teeken gaf, waarop M. Blake zijn huis verliet en de straat over liep om het mijne binnen te treden. Hij zelf zal u zeggen dat hij de gevangenis de beste plaats voor u acht. Vervloekt I maar hij Maar hij, wat vroeg ik, doch tege lijk werd de deur geopend en trad M. Blake, gejaagd en opgewonden de kamer binnen. De ellendeling gaf mij geen antwoord. Vader en zoon slaagden er niet zonder eenige moeite in, op de beenen te komen en sloegen een min of meer vragenden en onderzoekenden blik op het gelaat van den lieer, die voor hen stond, alsof zij gevoelden dat hun lot op dat gelaat te lezen stond. De zoon was de eerste, die sprak. Hoe vaart gij, schoonbroeder klonk het onbeschaamd en op beleedi- genden toon. M. Blake huiverde en zag rond. Mijne vrouw stamelde hij. Die is volmaakt wel, zegde M. Grijce geruststellend, en vertoeft in eene andere kamer. Als gij het verlangt, zal ik om haar zenden. Neen, nog niet, klonk het gejaagd laat mij eerst deze ellendelingen eens aanzien, om te leer.n begiijpen wat mijne- vrouw moet geleden hebben. Stad Aalst. Sint Martensgilde. Geachte Medeburgers Evenals wij, zijt Gij reeds met innig genoegen en christene fierheid getroffen geweest door de wonderbare wijze waar op onze Sint Martenskerk in de laatste jaren is verfraaid. Wij bezitten ongetwijfeld een der schoonste kerken van het land wio nochtans kende (tot voor eenigejaren nogj hare echte waarde Het opknappen van vouten en pilaren was een eerste uitmuntend middel om haren edelen bouwtrant in hel licht tc stellen maar liet aanbrengen der ge schilderde vensters is er voorzeker de bekroning van. Zooals elk weet hebben wij de reeds bestaande vensters te danken aan de mildheid van eenige weldoeners. Doch, ware bet niet edel en schoon, zoo redeneerden over weinige weken, eenige werklieden en burgers, dat liet volk zelve, do Aalslenaars in 't algemeen van den minsten arbeider tot den besten burger, eens hun penriingsken samen brachten om bij middel van volksin- schrijving het groote venster langs den kant der Brusselsche straat, van een geschilderd raam te voorzien. Uwe vrouw, viel hem de vader in de reden. Wat komt dat er op aan. De vraag is hoe u dit alles beval, en wat wij te doen hebben om ons hieruit te helpen Daar zal ik niets aan doen, ant woordde M. Blake. Gij verdient uwe straf ten volle, eri zult die ook, wat mij betreft, tot het einde toe ondergaan. Dat alles zal in de dagbladen met groot genoegen gelezen worden, riep de zoen uit. De dagbladen zullen er niets van hooien, kwam ik tusschenbeide. Alles, wat uwe verhouding tot den heer of mevrouw Blake betreft, zal in dit huis btgrazen worden vóór gij het verlaat. Geen woord over hetgeen hem of haar betreft zal van af dit uur over uwe lippen komen. Dit is mijn eerste eisch en die moet gehoorzaamd worden. Zoo, waarlijk, zoudt gij iets willen bevelen riepen vader en zoon, als in koor. En wie zijt gij wel, dat gij meent iets te kunnen bevelen En wat denkt gij van ons dat wij ons aan uwe eischen zou den storen Kunt gij iets meer doen dan ons brengen naar de plaats, die wij ont vlucht zijn Als antwoord baalde ik den ring uit mijnen zak, dien ik in hunne keuken uit de asch had opgevischt, bij dat gedenk- weeruig bezotk aan hun huis ik hield hun dezen voor, en zag hen daarbij strak in de oogen. Een plotselinge schrik gevolgd dooi1 eene bleekheid, die bun alia sporen van Dit gedacht viel buitengewoon goed in den smaak van eiken rechtgeaarden Aalstenaar. Gesteund door dien bijval heeft dit kleine groepje zich uitgebreidhet beeft zich ingericht als maatschappij, en de laak op zich genomen te werken en te ijveren tol als het schoone doel is be reikt. Als begin onzer werking hebben wij de oer onze stadsgenooten aan te kondi- gon, dat wij eerlang eene Inschrijvings- lijst zullen laten rondgaan, welke wij ten zeerste in de gunst van eenieder aanbevelen. Ons werk zal een echt volkswerk zijn, de kleinste gillen zoowel als de grootste zullen mot dank aanvaard worden. Wij M-illen later kunnen zeggen Aan dit prachtig venster, getuige van ons geloof on van onzo onwankelbare getrouwheid aan den godsdienst onzer vaderen, hebben alle Aalstonaars der jaren 1900 zonderonderscheid van stand medegewerkt, opdat onzo nazaten op hunne beurt, ons voorbeeld zouden in roepen om oven als wij hunne plichten te vervullen. Al de Aalslenaars van den ouden eed zullen 0113 steunen. Niemand zal zijne gift weigeren aan dit edel werk. HET COMITEIT De Eerevoorzitter, E. H. Van Laere. De Ondervoorzitter, De Voorzitter, Henri Aercke. Leo Geeroma. Dc Schrijver, De Schatbewaarder, P.VSchuylonbergh. A. Meganck. II- besprak men in liet Senaat do milicielichting van 1907. In zyne redevoering zegdo Mgr. Keesen ondor ander Eene partij, die met bare anti-gods- dienstige strekking hoog oplooptdie in aanbidding staart op dc kerkver- i' volging in een naburig land die «jammert en weeklaagt, omdat hier geen Combes of dergelijke aan het 11 roer zit om ook ons te vervolgen die vooraan in haar programma per il soonlyken dienst schreef naast ver- plicht onderwijs voor zulke partij hooit men de hulp der X-Stralen niet in te roepen, om to weten, wat staat- kundigen zin achter haar programma ligt verscholen. [Gelach). De liberale drukpers laat het genoeg blyken iih- mers zij toch vond do wachtspreuk de priester met den ransel op den rug - met vertolking van ieder- een soldaat. Onverholen poogt zij het 3 aanwerven te stremmen van priesters en kloosterlingen. Wie onzer wezo dwaas genoeg om in die val te loopen.« (Rechts zeer wel.) Ja, zeer wel en wij raden al onze geachte lezers aan die beschuldigirigsakto van Mgr. Keesen, tegen de liberalen en hunne roodo bond- genooteu, grondig te overwegen. driestheid of wraakzucht van het gelaat joeg, was voor my een antwoord, Dog duidelijker en beslister dan ik had durven hopen. Dezen ring heb ik uit de kachel ge- haaid, waarin gij uwe gevangeniskleediug hebt verbrand, zegde ik. Het is een goed koop ding, maar het zal u aan de galg brengen, ais ik er gebruik wil van maken. De marskramer... Sst, riep de vader, zacht en geheel ontsteld, iets wat zeer in contrast was met zijne geheele houding tot op dit oogen blik. Gooi dien ring het venster uit en ik beloof 11, dat ik mijn mond zal houden over alles wat gij wenscht. Ik ben niet zoo gek... En ik ook niet, luidde mijn ant woord terwijl ik den ring weer in mijnen zak siak. Zoolang ik dezen in mijn bezit heb, benevens nog eenige andere zaken die met uwe levenswijze in dat huis in betrekking staan, waaromtrent ik den laatsten tijd zeer veel ben te weten geko men, hangt uw leven aan een zijden draad, dien ik elk oogenblik kan door knippen. M. Blake heeft een gedeelte van ztkeren nacht in uw Luis doorgebracht en weet hoe dicht het gelegen is bij eenen afgrond, op welks bodem... Mijn God, vader, waarom zegt gij niels I riep de zoon vol angst. Als zij willen dat wij zwijgen, dat zij het dan zeggen, en niet gaan spreken over dingen die. 0 Wordt voortgezet.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1906 | | pagina 1