FRISCHHEID. Rattegem. Sint-Martens-Gesticht. JEF en STAAF. Aalst-Mijlbeke. Davidsfonds. 7n^setrenfen.- l\ ieuwerker k enQeS- FIJMAMCIENBLAD Rechterlijke kronijk. Aalst. - Stedelijk nieuws. Allerhande nieuws. Als gij hoest of heesch zijl, aJ® «i Werelfl»praak. Er wordt weeral eene nieuwe wereldspraak aanbevolen, de Universel uitgevon den door den Beierschen dokter Mole naar. Zij heeft een groot getal latijnsche wortelwoorden voor grondslag en ont leent aan de hedendaagsche talen de woorden, die, voor dezelfde beteekenis, het meest aan elkander gelijken. m\ Het socialistische juk. Te Verviers is de patroon gestorven van eene herberg welke tot lokaal diende voor een socialistisch syndikaat. Vooraleer te sterven heeft de afgestor vene eenen priester gevraagd en de HH. Rechten ontvangen. Niettemin werd hij Zondag laatst, burgerlyk begraven. Er wordt te Verviers gezegd dat de nabestaanden niets beters zouden wen- schen dan eene kerkelijke begraviDg maar dat ze er geene durfden doen uit vrees dat het socialistisch syndikaat hunne herberg zou hebben verlaten. Dat gerucht zegt genoegzaam hoe de socialisten van Verviers bekend staan in zake van Godsdienst Ziekte in de widauwvelden. De wymenkweekerijen van Oost- Vlaanderen zyn voor het oogenblik overvallen door cryptogamische insek- ten, die groote verwoestingen aanrich- en zeer schadelijk zijn voor de voort- brengst van wissen. In de polderstreek brengt een wijm- bosch van 1 hektaar 175 tot 200 bundels wjjmen voort van 1 meter omtrek aan het ondereinde. De bundels worden verkocht aan 2,25 tot 2,50 fr. volgens do soort en de hoe danigheid der wissen. In de zandstreek verschilt de opbrengst van 200 tot 300 bundels per hek tare, volgens de natuur van den grond. Openbare Zitting van den Gemeenteraad. Pas is de zitting geopend en de heer Van Blazegem steekt den vinger op. De Voorzitter. Heerschap Van Blaze gem g'hebt het woord. Van Blazegem. Mijnheeren In eene voorgaande zitting heb ik reeds aan getoond dat ik meer verstand heb om finan- ciëele zaken te bespreken dan een ezel van frikadellen te fretten. Ik wil dus zoo voorts gaan.. Mijnheeren Ik zie dus in de Stads- begrooting en in de Stadsrekening al de cijfers die er niet in te vinden zyn en, Mynheeren 1 hieruit besluit ik dat de pillen die men ons wil doen slikken wat al te zeer verguld zyn ja, ik zie alles in 't zwart I... Van der Naaide. Zet 'nen blauwen bril op. Bruinvisch. Ik beken dat onze vriend van Blazegem, zoo wat verloren is geloo- pen in dit dal van cyfers dit is overigens te verontschuldigen. Hij vergrijpt zich lijk andere onzer liberale collegas maar die nu heden begrijpen dat vooraleer te spreken loms geen citroenen zyn. Van Blazegem. (Woedend en spar telend als of hij koordedanst). Gij allen be- grypt er niets van Ik heb gelijk en ik houd alles staande 1 Ja, legt mij eens uit hoe die cyfers voorkomen in do buitenge wone ontvangsten en uitgaven en niet in de gewone ontvangsten en uitgaven Ja, legt my dat eens uit 1 Van Moor leg hem. Wel, heer Van Blazegem, ik kan u dat bewijzen lyk 2 en 2 vier maakt maar ik ben hier toch geen schoolmeester... Nu als ge wilt op de Kat bestaat er eene goede avondschool. Voorzitter.— Genoeg Mijnheeren. Wy leggen alleB in stemming. Bruinvisch. En wy stemmen tegen alles zoo lang wy onzen blauwen neus overal niet mogen insteken... Wy stemmen tegen zoo lang wy in alle Besturen onze verhevene eiuuejj van zaken niet mogen toonen ;in een woord, zoo lang wij de E.V. niet hebben... Berniks II! Neen, wy doen niet meê Volgens ons, is de E. V. een wondermiddel, de Revalenta Arabica die alle kwalen, zienlijke en onzienlijke ge neest... Staat ze ons toe en onmiddehjk zult ge de schijven by stroomen naar de Stadskas zien rollen... Ja 'tzal zyn, lijk de groene vriend vanChipka zeev.. holazegt: een hemelsch manna 1 Van Moorleghem. Wy wachten naar 't voorbeeld van de truweel en dry puntjes steden... Voorzitter.. De stemming afgeloopon zijnde, gaan wy over tot 't volgende punt van 't dagorde Stichting eener school ten gehucht Bloemkoolegem of Bollegem.... 't Woord is aan Voetjes. Voetjes. Mijnheeren Ja, ja, Myn- heeren 1... Ik bloos van schaamte!... Ik gevoel men bloed naar 't hoofd stijgen I.... als ik overal in onze scholen witte kappen en zwarte rokken zie Het doet bij my 't effect van den rooden wimpel van den toreador op den woedenden stier. Ja, ik voorzie, o afgrijselijke toekomst dat weldra, in al onze officieele scholen, de schoolmeesters eenen drytip zullen moeten dragen. Ja, nen tippenhoed 1 zeggen ze hier te Rattegem... Bruinvisch. Welgesproken, Voetjes; wij zullen, niettegestaande er kwestie is van 80 duizend franks voor de stadskas te sparen, tegen stemmen... Geen witte cor netten of tippenhoeden in de officieele scho len. Neen, neen. dat mag niet zyn, wat zou men wel in de logie zeggen Rattenvorst. Wel bouwt dan scholen met eigene schijven en stelt er meesters aan met 't maconniek voorschootje en tru weel en winkelhaak op den karbonkel Hazewind. Rattenvorst, ge zyt on beleefd... Ge kunt nooit beleefd zijn, gy Rattenvorst. Hoe 1 ben ik aan beleefd heid te kort gebleven Ik kan beleefder zyn dan gy, maar ik beken zoo hard niet te kunnen loopen dan gy... Voetjes. Wy spreken over scholen en toch niet over konynoten, Jan vermille 1... Hazewind. Over konijneten Maar a propos van konijnen: mag 'nen cham petter president zijn van de konijnen Rattenvorst. Zyt ge jaloersch mis schien Maar een konijn dat champetter is Dat moet 'nen aardigen champetter sijn. Hazewind. Er is hier geen spraak van jaloersch te zijn, maar ik vind dat onze champetters niet alleen te veel in de drank huizen zitten, maar ook to veel in de velden loopen. Als men van Brussel komt ziet men nooit 'nen champetter aan do statie om u te salueeren zelfs als men raadsheer is. Voorzitter. Een zeer erge en gewich tige zaak en weerdig om sr een enkwest over te openenDaar de schoolkwestie nu rijpelijk door de liberale minderheid be sproken is en dus opgelost, gaan wij tot de stemming over... Van Blazegem, Bruinvisch, Voetjes en Hazewind schreeuwen te gelijk Protest wy protesteeren Ze trekken er al pro- testeerende van onder. Men bekommert er zich niet om en de stemming loopt ten einde. Uitslag. Voorstel aangenomen en de zit ting geheven. LEDE. Blokisteenen. Den heer Baron Lodewijk de Bethune, komt van wege den heer Helleputte, den volgenden brief te ontvangen Mijnheer de Baron, Ik heb de eer u de ontvangst te melden der aanvraag van het Gemeentebestuur van Lede, aangaande het kosteloos vervoer van bloksteenen. Ik zal niet nalaten deze zaak, die reeds aan een onderzoek onderworpen is, met aandacht na te zien. Aanveerd, enz. (Get.) J. Helleputte. Brussel, dan 29 Januari 1909. De Tooneelafdeeling In Liefde Bloeiend in den schoot van den Oud-Studentenbond, onlangs ontstaan, heeft verleden Zondag een eerste prachtig avondfeest gegeven. De ruime feestzaal met talryke elektrie- ke lampen schoon en helder verlicht was vóór vijf ure proppensvol. Geen twyfel of die honderde toeschouwers van stad en buiten zijn dien avond huiswaarts gekeerd in de weldoende en genoeglijke overtuiging dat zij eene puike voorstelling kwamen bij te wonen. Het stuk Bloedgeld naar het Fransch Les Piastres Rouges vertaald door M. Odilon Nelis,schrijver van de Davidsfonds, Afdeeling van Zele,was oprecht boeiënd en treffend. Het eerste bedrijfwaarin de hof knapen, opgeleid door Cascamillo,eene zeer schoone rol vervulden en hem uiterst wel vertolk ten, bracht eenen diepgevoelden indruk teweeg. Wanneer de gordyn viel, gaf iedereen lucht aan zyne bewondering door warme en langdurige toejuichingen, en van alle kanten was het't is oprecht schoon, 't is crootsehpn mppaterliik trpfnefld. Wij hadden de tusschenpoozen van het 2e en 3® bedrijf was korter gewild, doch het hoeft gezegd telkens de gordijn terug werd opgehaald, steeg er een kreet van verbazing op bij het aanschouwen van het afgedane werk in den vernieuwden en welgepasten opsmuk van 't tooneel. De twee volgende en laatste bcdryven beantwoordden dan ook heel aan het eerste. De hofknapen verdienen voorzeker eene bijzondere melding, het waren de lievelin gen van de reikhalzende menigte. De gekke kwinkslagen van den hofmeester Bartolo- meo, wiens averechtsche bezorgdheid by- zonder uitscheen in het ledigen der glazen van zijnen meester en dezes uitgenoodigden, wisselden zoowel af met de tragische in drukken van het drama dat de toeschouwer bij die afwisseling van klucht en ernst, diep en zonder vermoeienis al de gewaar wordingen van het stuk en zyne ziel kon opvangen. Volgaarne wilde ik hier aan al de perso- nagiën eene bijzondere plaats geven, maar dat zou my te verre dry ven. De hertog van Campostral, Don José Maria, de hartelooze en vinnige Jood Ma- nasses, gaven door woord en gebaar en los sen zwier, zeer wel de gevoelens weer van hunne personagiën. En dien lof verdienen zy allen, lof zoo veel te grooter als het stuk lang en raoeilyk was. Mochten wij ons echter eene kleine opmerking veroorloven, wij zouden zeggen, naar ons bescheiden oordeel, dat de hevige zielsaandoeningen van Don José Maria en de laatste stuiptrekkingen van den wanho* penden Jood beter wat ingekort zouden geweest zyn. Desniettegenstaande besluiten wy dat het eene prachtige opvoering is geweest die boeiënde belangstelling verwekte tot het einde toe. Het blijspel Advokaten-Rekening en was prettig en mooi, geestig en luimig Of er gelachen is Drie kwaart aan een stuk. En was het stuk hier schoon en doorweven met een onafgebroken zuiver fijn komiek, de opvoering was perfekt. De vijf pcrson- nagiën waren vijf jonge kunstenaars, die aan hun proefstuk niet stonden, maar wel licht vroeger reeds, tydens hunne studiën in 't Sint-Martens-Gesticht, bij prijsdeelin- gen en proclamatiën, hun jong talent beoe fend hadden. Wat keurig en verzettelyk avondfeest! De jonge pasgeborene Tooneelafdeeling - In Liefde Bloeiend laat ons, na zulk eerste optreden, de grootste verwachtingen koesteren voor de toekomst. Wij wenschen die jonge mannen van harte geluk, en gëVen hun de verzekering dat wij op 't eerste woord aan hunne verdere uitnoo- digingen zullen beantwoorden. De jeugdigo kunstenaars zouden het my terecht ten kwade duiden, moest ik hier geen welverdiende hulde brengen aan hun nen gevierden bestuurder den Eerw. Heer Van den Bossche, leeraar aan het Gesticht, wiens talent en onvermoeibare toewyding by allen bekend staan. Novi. (hebben, na de Gemeenteraadszitting van 26 Januari 11., eenen gaan pakken in de Commerce, en zakken huiswaarts de Molen straat af). Staaf. Ze zijn ons te plat, Jef, die dry tippen uit den Gemeenteraad Weêral een Nonnekensschool bij 1 Jef. De duivel weet waar de bokken al dat geld halen Staaf. Wel, uit de coffres-fort der kerken Enfin, wy zullen ook moeten be ginnen met scholen te bouwen Waarom en spreekt gy daar in de Logie niet eens van Jef.Wat avance 'k Ben moei van altyd 't zelfde te vragen. Staaf. Willen ze niet afschieten Jef. Wat zou'n ze Ze snabben mij daar altyd toe B.\ Jef, zwijg ons van Aalst 't Ware al geld in de Dender go- worpen, want aan die vervloekte Water- ratten en is er toch geen hand te steken 1 Staaf zucht. Ne mageren troost. Jef. Scholen bouwen kost schromelijk veel geld Staaf I En in onzen zak tasten, jamais de la vie, zelle I Staaf. Willen we eens 't gedacht vra gen van Vieze Wannes Die kwast heeft alle waterkens doorzwommen Jef, uitschietend. Zwijg mij van dien valschaard Hij ware in staat van in de Cloche of in den Cercle Catholique alles te gaan verraden Wie betrouwt er hem nog, zeg? Staaf. 't Is gelijk hy en kan zonder u toch nooit gemeente-secretaris worden... Allons, tot morgen.(Beiden drukken elkaar de hand en in sombere gedachten verslon den laveeren zij huiswaarts). (Afgeluisterd). Kerk van O. L. Vrouw Bijstand. Dijnsdag, 9 Februari, om 9 ure, Solem- neele Mis, ter eere van de H. Apollonia en Wijding van het beeld der H Apollonia, patrones tegen de tandpijn. Hooger Onderwijs voor het VolTc. 5e VOORDRACHT met Lichtbeelden, op Maandag 8 Februari aanstaande, om 8 uren avonds zeer stipt, ter stedelijke Feestzaal van het Landbouwcomice. Met de dood is alles niet gedaan. Eerw Heer E. Van den Bossche, Leeraar in de Bisschoppelijke Middelbare School. Brussel. De mectingen van Pie de Zeeveraar hebben hier reeds voldoening aan zijne aanbevolene schepsels gege ven sieur Meestergast, alias Mastik heeft al zijneu bon ontvangen en 't werk volk, te vrede over die belooning 11 begint reeds te zingen en al trottende (bis) riep ik 't werkvolk hier bij mij en al stappende (bis) werken wy nu vrij en blij. Pie laat uwen zeever, manifesten extra enz. maar op Chipka onze brave werklieden zyn nu rustig en verfoeien alle opraakerij. Een toerkmansvriend. St. MARTEW8KFIIK. Het Liefdadigheidssermoen, welk verle den Dynsdag in St-Martenskerk is gepre dikt, werd door een talryk en uitgelezen publiek bijgewoond. De sociëteit van Vincentius a Paulo aan ziet het als eene plicht haar vurige dank toe te sturen aan al degene die hunnen oproep hebben beantwoord. Aalat. Schouwburg, Konink. Maatsch. LAND VAN RIEM. VERTOONING op Zondag 7 Pebr. aanst. Men zal opvoeren a Zieleketens, tooneelspel in een bedryf. Vastenavondspel, blijspel in dry be drijven. Verder stukken voor orkest onder de leiding van M. Joseph Cammaert. Plaatsen Voorbehouden fr. 2,00 Beneden fr. 1,50 Boven 1" rangfr. 1,00 2® rang fr. 0,50. Voor verdere inlichtingen raadplege men 't programma. (20® jaar) VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG Abonnement 2,50 frs. 's jaars, REDACTIE 19, Eruidtuinlaan, Brussel INHOUD van het Nr van 6 Februari 1909. Nuttige overwegingen Tramwegen van Rysel. Scheeptimmerwerven van Nicolaieff. Comptoir d'escompte van Brussel. Brusselsche Tramwegen. Dividenden der Kolenmijnen. Beurs- nieuwsje8 Ons roerend fortuin in 1908 Congoleesche maatschappijen Tramwegen van Tiflis De conversie van Brussel 1886; Tramwegen van Rostoff Angleur De Russische metaalnijverheid; Eclairage élec- trique de St-Petersbourg onze Limburg- sche Kolenmijnen Alpine Smederijen van Eich Princo Henri. Beursoverzicht van Brussel en Antwer pen. Beursnieuwsjes uit Antwerpen. Financieel nieuws en berichten over de week. Kostelooze antwoorden en toe lichtingen. Uitslag van den verkoop der niet officieel gekwoteerde waarden. Officieele koerslyst der Beurs van Brussel en Antwerpen. Op aanvraag wordt het blad gedurende eene maand kosteloos toegezonden. PRIESTERLIJKE BENOEMINGEN. Zyne Hoogweerdigheid heeft benoemd Pastoor te Sinte Maria-Leerne, den E. H. Herpelinck, onderpastoor te Cruyshau- tem Bestuurder te Sleidinge, den E. H. Callewaert, leeraar te Deynze. Eerste Communie I909. Album voor Eerste Cummuniekleederen. Verkrygbaar, ten bureele van ons blad alleen, modellen voor Eerste Communie- kleederen bevattend met Vlaamschen of Franschen uitleg. Gewone uitgave fr. 0,75. Prachtuitgavegedrukt op cartonpapier en in kleuren fr. 1,00. Franco per post 10 centiemen meer. De aandacht wordt er op gevestigd, dat deze uitgave niet is, een eerste communie panorama of een enkele gravuur, doch dat ons album voor eersto communiekleederen een boekdeel vormt van 16 bladz., met vergulden omslag. Schrijft spoedig in het getal is zeer ge ring, te laat komende loopen gevaar niets meer te vinden. Moord te St Goorlx-Audenhove. Onze lezers zullen zich nog de moord herinneren op 29 November 1008, te Sint- Goorix-Audenhove gepleegd en waarvan Demets Arthur, 20 jaar, van Ste Maria- Audenhove, het slachtoffer was. De Kamer van in beschuldiginstelling van Gent heeft Demeu voor de rechtbank van Audenaarde verzonden, waar Demeu Donderdag verscheen onder betichting van slagen hebbende den dood veroorzaakt aan Demets. De Rechtbank verwyst Demeu tot eene gevangzitting van 5 jaar. 8TEUFGEVA L. Donderdag morgend is te Ligny over leden, ten gevolge eener verkoudheid, mevr. Anna-Jozefina Rubay, in den ouder dom van 104 jaar. Het was de laatste getuige van het ge vecht van Ligny en de laatste persoon die Napoleon I zag. Verbrand. Verleden Dynsdag is de 5jarige Van der Eist Rosalia, dochter van Judocus, Zonnestraat, 49, in eenen ketel ziedend water gevallen. Het arm kind was deerlijk verbrand en moest naar het hospitaal gebracht worden. Denzelfden dag was Meganck Alfons, oud 4 jaren, zoon van Felix, Asscheren- dries, het voorwerp van een gelijkaardig ongeval. Do knaap bekwam erge brand wonden, die zijn leven in gevaar stellen. Doktoor Claus verzorgd hem. Eene weldaad. De Fos ter Pillen voor de Nieren zyn een onwaar deerbare weldaad, want in weinige dagen doen zy de zieken, die gedurende jaren aan de nieren leden, herleven. Indien al de an dere mlUdelen u geene verlichting brach ten, kan het volgende geval u slechts aan zetten eene laatste proef te wagen, daaren boven niets belet u er inlichtingen over te nemen. Den 21 Januari 1904, zegde ons M' M. Callebaut, 111, Zoutstraatpoort. te Aalst ziedaar nu reeds acht maanden lang, dat ik aan de nieren leed de pijnen beletten my 's nachts te slapen ik had geene rust meer mogelijk en stond altijd vermoeid op, aan houdend had ik bedwelmingen, niettegen staande de voorgeschrevene middelen, welke ik altyd nauwkeurig volgens de aan wijzingen innam, bleef myn toestand zoo als voorheen alsdan werd ik aangeraden de Foster Pillen voor de Nieren te ne men, verkocht in de Apotheek Da Valke neer. Ik nam ze teenemaal volgens de aange- gevene voorschriften en drie dagen later voelde ik mij reeds beter, eene week ver pleging bij middel van dit onwaardeerbaar middel was voldoende om mij van al mijne kwalen te ontlasten. Voor zulk eenen spoedigen als onverwachten uitslag, is het met genoegen, dat ik dit middel wil aan bevelen. 't Is slechts drie jaar en half later dat wij Me Callebaut weder zien, zij ver klaarde ons den 28 Augustus 1907 't Is nog altijd met dezelfde rechtzinnigheid dat ik mag bekennen aan al de nierlijders, dat de Foster Pillen voor de Nieren een merk waardig middel voor de nierziekten zyn sinds ik ze nam voelde ik nimmer de min ste pyn en ben zoo gezond alsof ik nooit ziek geweest ware. Uit dankbaarheid ver oorloof ik U volgaarne myne genezing be kend te maken. De Foster Pillen voor de Nieren (eigen aardig merk) zyn verkrygbaar bij alle apothekers 3 fr. 50 de doos of 6 doozen voor 19 fr. of vrachtvrij per post Engel- sehe apotheek van Ch. Delacre, 50. Cou- denbergstraat, Brussel. In 't belang uwer gezondheid eisch de echte doos met de handteekening James Foster - en weiger alle namaaksels en onderschuivingen. D. A. 5 ffegg" TYPHUS. Nu dat de typhus alom heerscht, schrijft de faculteit van geneeskunde het drinken voor van gestiriliseerd water. Gebruikt dus La Royale Louise-Marie, te verkrygen by O. Taeymans-Druck, 8, Groote Markt, Aalst. Ongeluk in de Statie. Woensdag avond, rond 7 uren, werd de onderstatie overste M. Delplanche, in de Noordstatie, door eenen koopwarentrein verrast en eenen voet afgereden. Hy wordt in het burgerlyk hospitaal verpleegd. Zijn toestand is hach- lijk. Nadere bijzonderheden Dit onge val werd zeer ovorroepen. Ooggetuigen verzekeren ons dat M. Delplanche niet den voet afgereden is, maar wel een been ge broken werd. Aalst en omliggende koopt uwe SCHOENEN by G. Mallego, Groote Markt, 19, te Aalst, daar vindt men de bestkoopste der stad. Alle models en in alle prijzen. Bijzondere prys voor uitver- koopers. Men aanvaardt alle reparation. Bijna verdronken. Zekere J. V., viel 's avonds van lotersdag, aan het Sas, in het water. Gelukkig kon hy spoedig door eenen schipper gered worden. Vaste Cibils is de beste en goed koopste der zuivere vleesch-extracten. LEDE. Maandag werd Remi Ver mast, van Overimpe, aangevallen en ge slagen door twee gekende kerels. Op zyn hulpgeroep kwamen de twee gebroeders Denenbourg toegeloopen en gaven een der aanranders een goed pak slagen. De linker schouder en arm van Vermast waren ont wricht. De geneesheer Moens heeft hem verzorgd. Proces-verbaal is opgemaakt. Maandag had een gevecht plaats te Lede tusschen Van DriesscheTh., De Wae- genaore August en De Kerpel Philemon. Vrouw Van Driessche kwam er tusschen en kreeg zulken hevigen stamp op het horst dat zy moest verzorgd worden door den geneesheer De Smet van Lede. Eene klacht is ingediend. De policie van Lede heeft eene klacht opgemaakt ten laste van Alois De Lathou wer, wegens zedeschendende feiten. aan borst of keel, kinkhoest, asthma of inflnenza, neemt onmiddelyk de borstsi roop van Depratere, zy is zonder twyfel de beste borstremedie der wereld. Zij al leen is onfeilbaar en geneest altijd den he- vigsten hoest in eenige uren Prijs 2 franken da groote flesch. Te be komen bij Od. Depratere, die overal ver zendt tegen postbon van 2,00 fr. (50 cen tiemen meer voor port), alsook te Aalst bij de apothekers De Valckeneer en Callebaut. Joannes Lootens, te Sint-Cornelius- Hoorebeke, gleed, toen liy 's avonds over de wyk Kauwenberg naar huis ging, uit en brak zyn been. Hy bleef een uur ter plaats liggen en werd door Omer Placke gevonden. Hij was bijna versteven. Dokter De Vos heeft het been ingezet. Gij bemint. Ouders gij bemint uwe kinders en gij verlangt ze vrolyk en wel te pas, ehwel, doet hen van tijd tot tijd purgeeren met 1 of 2 Pillen Walthery en dank hier aan zult gij hen en ook aan uzeer slechte oogenblikken sparen. Woensdag vierden de echtgenooten Jacobus Van Herzeele-De Groote, te Zotte- gem, hun gouden bruiloft. Om 10 ure werd eene plechtige dankmis opgedragen en om 1 ure, had een lekker middagmaal plaats, waaraan een vijftigtal familieleden deelnamen. De gebuurte van den Ossenkop was alge meen bevlagd. Donderdag nacht zyn dieven in het klooster gedrongen, te Hofstade, waar zy zich meester maakten van een lOtal hespen en eener som van 100 frank, toehoorende aan de leerlingen. Frisch gelyk bleekrozenrood is een aan gezicht zonder zomersproeten, zwarte puistjes, roodheden en alle andere aandoe ning van het vel. Gy verkrijgt het met het gebruik der Stocki'aauujhm Zeep van Bergmann en C°, Rade- beul, tegen 75 centiemen 't stuk by M. Taeymans-Druckhoek der Groote Mark en Lange Zoutstraat, te Aalst. Een jong meisje van 's Gravenbrakel kwam Dynsdag in een policiebureel van Brussel en vroeg den commissaris te spre ken. By den commissaris gebracht, zegde zy te voet tot hier gekomen te zyn om zyne bescherming af te smeeken tegen de slechte handelwijze, die zy en hare zuster van wege hunne ouders te verduren hebben. Het meisje, zekere Franjoise A., 16 jaar oud, overhandigde aan den commissaris ook eenen brief, dien zy van hare zuster, 20 jaar oud, had meêgekregen, hem vra gende dezen aan den bestemmeling, den verloofde barer zuster te overhandigen. De briefschrijfster verklaarde er in, zich te willen zelfmoorden en vroeg hem, het zelfde te doen. De commissaris heeft het meisje voor- loopig in een gesticht geplaatst en inlich tingen gevraagd aan de plaatselijke over heid. Donderdag meldde men dat te St- Joost-ten-Noode eene soort bom is gevon den aan een schoon huis in aanbouw. De wiek sclieen gebrand te hebben. Het tuig is aan een scheikundige onder worpen om onderzocht te worden. Later. - Het onderzoek, in zake he' geheimzinnig tuig, dat men voor eene deur van een onvoltooid huis heeft gevonden, werd Vrydag morgend voortgezet. De procureur des konings, M. Nagels, de onderzoeksrechter De Vos, do substituut Fauquel, de griffier Deveylder, M. Gody, leeraar aan de krijgsschool, de artillerie officier Van Maldeghem, de commissaris van St-Joost-ten-Noode en zyn adjunkt, enz. zyn naar het huis gegaan waar de bom gevonden werd. Volgens de bestatiging van M. Van Mal deghem, die het voorwerp onderzocht is het wel degelijk eene bom, en wel van zeer gevaarlijken aard. Zij is van de soort, waarvan de Russische anarchisten zich in de laatste tyden bedien den in hun land. Zij zou samengesteld zyn uit groen poeier, picraatzuur en andere zeer ontplofbare stoffen. Men weet nog altijd niet wat het doel kan geweest zyn van dengene die ze hier plaatste. Het oordeel van de magistraten is dat de bezitters zich eenvoudig op de eerste de beste manier er vau hebben willen ont maken. De bom is gebracht naar het laboratorium van M. Godin, die ze zal onderzoeken. De overste van het vreemdelingenbureel en M. Janssen», der rechterlijke brigade van Brussel zoeken sedert eenige dagen naar eene bende Russische anarchisten die onlangs in België aankwam. Het is in die richting dat het onderzoek voortduurt. Op de in aanbouw zijnde tramlijn Bellegem (Brussel) naar Pecq (Doornik) gebeurde Dinsdag morgend een erg onge luk. Men reed met waggonnekens met aarde in de richting van Cooigem, eene groote helling af. Tengevolge van de ijsel op de spoorbaan sloot de machinist vruchteloos de remmen en botste het machien nabij den Balling op een waggonneke dat daar stond. De botsing was verschrikkelijk. De ledigstaande waggon en het machien vlogen uit de riggels, keerden om en wer den verbryzeld. De machinist die te laat 't gevaar bemerkt had en alle pogingen inspande om tegenstoom te geven, stond nog op het machien als de botsing plaats greep, alsook twee andere personen allen vielen ton gronde. Seffens kwam hulp. De machinist, een Turnhoutenaar, was doodelijk gekwetst. Hy had een balk van het machien in den buik gekregen de in gewanden puildon uit zijn lichaam. De tweede gekwetste, van Spiere, de ondermachinist, heeft kneuzingen over gansch het lichaam. Hij is gehuwd en vader van oen kind. De derde, een I4jarige jon gen van Spiere, is de zoon van de men- schen, waar do Turnhoutenaar op logement is. Hy is erg gekwetst aan den buik en de beenen en verkeert in stervensgevaar. Men wanhoopt den machinist, die vader is van drie kinderen, alsook den jongen te redden. Het parket van Kortryk is ter plaatse geweest. Op de hoogte der Kathelynemarkt te Brussel, reed een automobiel tegen het kraam eener koopvrouw. Dezo was daar gelukkig niet. Heel het kraam werd ver nield. Eene oude vrouw uit een godshuis, Sophie V... werd getroffen door vallende planken en op de straatsteenen geworpen. Erg gewond aan hoofd en schouder en ge kneusd op gansch het lichaam, werd zij opgenomen en in rijtuig naar het gasthuis der Vaartstraat gebracht. Het onderzoek wees uit dat het ongeluk toe te schrijven is aan de onvoorzichtigheid vau den chauf feur. Ter gelegenheid der loting waren te Vurste eenige mannen een pint gaan drin ken, Maandag namiddag in de herberg n Mcerschbloem bij Theofiel Do Mulder, langs den Scheldekant. Er ontstond ruzie tusschen de mannen, waarna man handgemeen werd en de mes sen getrokken werden. Jozef Verstraete, zijn broeder Henri, zijn schoonbroeder Gustaaf De Keyzer en Isidoor Du Roy, be kwamen allen versehillige messteken. Ook een andere persoon, zekere De Groote, ook een schoonbroeder, zou insge lijks messteken ontvangen hebben, en zou zelfs zoo erg gekwetst zyn, dat hy in een geburenhuis ligt en naar zijne woning niet kan overgebracht worden. De Keyzer is de vader van een loteling. Dr. Van den Heede, van Gavere heeft de gekwetsten verzorgd. Allen zijn min of meer erg gewond. De daders zyn gekend. Een onderzoek is ingesteld. Marie Van der Heyden, 30 jaar oud, naaister, wonende op de Dorpsplaats van Dadizeele, met haren vader, weduwnaar, had sinds verscheidene jaren kennis met Jozef Gaydent, huisschilder, 30 jaar, wo nende insgelijks op de plaats. Er bestond een kind van 4 jaar. De naaister werd sedert eenigen tyd verlaten door Gaydent, en Zondag morgend vernam zij dat hy binnen kort in het hu welijk ging treden met een meisje van Gheluwe. De verlatene besloot zich te wreken. Zy kocht eenen revolver en ging den ontrou wen schilder Woensdag voormiddag om 10 1/2 ure opzoeken terwyl hy den muur aan het verwen was van het huis der wed. Van Bostyn, bakkerin op bet dorp. Tusschen beide jonge lieden ontstond eene korte woordenwisseling. Eensklaps trok het meisje eenen revolver uit den zak en schoot eenen kogel dwars door de borst van den jonkman. Hy viel dood ten gronde. Dit drama maakte zooveel opschudding, dat niemand aan de moordenares dacht, en toen men haar ging opzoeken, was zy ver dwenen. Later vernam men dat zy onmiddellijk naar Kortryk vertrokken was, en zich bij den heer prokureur had gevangen gegeven. In den namiddag is het parket van Kort ryk te Dadizeele een onderzoek komen doen. Een hevige brand ontstond Donderdag morgend te 5 1/2 uur, in de Kursaal te Spa. Door sterken wind aangehitst, weerstond het vuur aan alle pogingen der pompiers, om de vlammen uit te dooven en reeds te 6 1/4 uur stortte het dak met donderend gekraak in. De concertzaal is gansch ver nield. Men verzekert ons dat de gebouwen verzekerd zyn zonder den inhoud voor 1,700,000 fr. Nadere bijzonderheden. Donderdag morgend, 5 uren, steeg er rook op uit het dak der Kursaal, te Spa, Voorbijgangers verwittigden de Policie. Weldra stond geheel 't gebouw in brand en ondanks de pogingen der redders, kon het vuur niet beperkt worden. Rond 9 uren, was gansch het middenste gedeelte der gebouwen vernield. Het vuur woedde nog voort in de twee zijvleugels. Er zyn geen ongelukken aan personen te betreuren en de oorzaak van den brand is niet gekend. Er zal voor een millioen schade aange richt zyn. De muziekbibliotheek alleen was 200,000 franks weerd. Marbais-bij-Court-St-Etienne werd Woensdag in opschudding gebracht door een doodelijk echtelyk drama. Sinds eenigen tyd reeds leefde de echt genooten Lagneau van elkander gescheiden uit hoofde van het brutaal karakter van den man, eenen meestergast, die zich over gaf aan den drank.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1909 | | pagina 2