Zondag' 19 Mei 1912. 5 centiemen het nummer. 65ste Jaar 4490. Vrij onafhankelijk volksgezind orgaan GODSDIENST, HUISGEZIN. EIGENDOM, van de Stad en 't Arrondissement van Aalst. VADERLAND, TAAL, VRIJHEID. Katholieke Kandidaten. Arrondissemenl Aalst, DE LIBERALEN verplich ten d on der wijs GELOOF EN LIEFDE Weg met den i eigendom Ls Over 't Cartel Vit mijn Congoleesch dagboek DITJES en DATJES. DE DENDERBODE Dit blad verschijnt don Woensdag cn Zaterdag van iedere week onder dagteckening van den volgenden dag. De prijs ervan is tweemaal ter week voor de Stad 5 frank met den Post verzonden 0 frank 's jaars, fr. 3,25 voor zes maanden fr. 1,75 voor «1 rij maanden, voorop te betalen De inschrijving eindigt met 31 December. De onkosten dor kwit- lantiën door de Post ontvangen zijn ten laste van den schuldenaar. Men schrijft in bij C. VAN DE PUTTE-GOOSSENS Korte Zoutslraat, nr 31, en in alle Postkantoren des Lands. CIJIQL'E 8UUM. Per drukregel Gewone 15 centiemen Reklamen fr. 1,00 Vonnissen op 3d' bladzijde 50 centiemen. Dikwijls te herhalen bekendmakingen bij accoord. Niet opgenomen handschriften worden niet teruggestuurd. Heeren Notarissen moeten hunne inzondingen doen, uiterlijk tegen den Dijnsdag en Vrijdag in den voormiddag. Voor de advertentiën uit vreemde landen zich te wenden ten bureele van dit blad. Aalst, 18 Mei 1912 Voor den Senaat TITEI.VOERENDE KANDIDATEN M. DE SADELEER, uittredend Volksver tegenwoordiger, Haeltort. M. RAKPSAET, uittr. Senator, Burge meester, Oudenaarde. M. Baron de KERCH.OVE d'KXAERDE, uittr. Senator. M. Burggraaf A.de GHELLINClv d'ELSE- GHEM, Burgemeester, Elseghem. Plaatsvervangende kandidaten M. Baron de KERCHOVE n'EXAERDE, voornoemd. M. Burgraaf A.DE GHELLINClv d'ELSE- GHEM, voornoemd. M. GHEERAERDTS,Burgemeester,Aalst. M. E. DE BEER, Notaris, St-Maria- Hoorcbeke. Voor de Kamer T1TELVOERENDE KANDIDATEN M. WOESTE, Staatsminister, uittredend Volksvertegenwoordiger, Elsene. M. MOYERSOEN, uittr. Volksv., Aalst. M. baron L. de BETHUNE, pl. Volksv., 1st. M. VAN DER LINDEN, pl. Volksv., Goeftërdinge. M. COSYNS, Burgemeester, Meerbeke. PLAATSVERVANGENDE KANDIDATEN M. VAN DER LINDEN, voornoemd. M. COSYNS, voornoemd M. VAN DER TAELEN, Burgemeester Idegem. M. ROLLIER, pr. Raadslid, Denderleeuw. EN HET Onze geusehe kaïtelisten, willen ru aan ons. Katholieken, doen gelooven dat wij voor de vrijheid van geweten met de invoering van het verplichtend onder wijs, gelijk zij het verstaan, niets te vreezen hebben. De ouders zouden de volkoraene vrijheid behouden voor hunne kinders de school te verkiezen aan de welke zij ze verlangen toe te vertrouwen. Nu dat de kiezingen voor de deur staan beijveren zich geusehe redenaars en schrijvelaars, die vroeger te velde trokken om hot onderwijs van hoog tot laag te vergoddeloozen ja, ze beijveren zich 0111 ons gerust te stellen bevestigen de dat het onzijdig onderwijs onder liet stelsel van den schooldwang, niet aan alleman zal opgedrongen worden. Geschiedkundige ridderroman uit den eereten kruistocht door Petrus Van Nuffel. le Vervolg. I)e krijgsoverste, wien^de sterkte toe hoorde, aanschouw de don jongen, wiens gansch voorkomen do edelheid van zynen stam verried, van het hoofd tot de voeten. Dit vorsciicnd onderzoek duurde zóo lang, dat Wilfiied niets anders dacht, of hij was ontdekt... Gelukkig was aldra alle twyfel des-aangaande gebannen. Laat zien, kuntgc lezen en schrijven? Ja, edele heer. WilUed <r een bewijs van i Overbodig. Gy blijft aanvaard. Dik werf heb ik iemand van noóde,die g< leerd- tieid bezit, en dien ik te vergeefs onder mijne manschap zoeken zou. Misschien heb ik in u den geschikten man gevondon. Genoeg Ga thans tot uw e makkeis, bij wie gij uitspanning en mondbehoeften Vinden zult. b De aauvoeder klopte hem, bij het heen gaan, aanmoedigend op de schouders. Wat was de jongeling gelukkig j,Hoe 1 onsde hem 't hart van innige voldoening Die geusehe redenaars en schrijvelaars spreken tegen hun gemoed zij hebben een schijnheilig masker opgezet, 't Is immers niet aan te nemen dat zij zoo in eens, lijk een donderslag, zonder gekende reden, zouden doordrongen zijn gewor den van gevoelens van eerbied en ontzag voor de gewetensvrijheid der huisvaders, 'I gene ze nooit hebben erkend. Hunne verklaringen dezer laatste dagen ter Wetgevende Kamers, hunne artikels in de geusehe drukpers bewijzen ten duidelijkste dat zij nog altijd bezield zijn met hunne dweepzuchtige gevoelens van vroeger dat hun waar doel is en blijft zooveel mogelijk den godsdienstzin uit het hart des volks to rukken. Die houding onzer schijnheilige tegen strevers vinden wij weinig moedig en is verre van eervol le zijn. Wij houden liet voor veel deftiger en weerdiger de handelwijze van die geuzen die rechtzinnig voor hunne inzichten uitkomen, en hunne plannen niet onder stoelen of banken steken om hunne tegen strevers te bedriegen. Wij achten het deftiger en eerlijker van te bekennen dat onder 't verplich tend onderwijs in de officieele onzijdige school de leergang van Godsdienst gansch en geheel zal afgeschaft zijn dat voor de ouders welke een godsdienstige op leiding zullen verlangen, de catechismus- les in de Kerk alleen zal bestaan. De onderwijzer in de school en de Priester in de Kerk dit is, volgens hen, de recht- veerdige oplossing van 't vraagstuk. Wat denkt gij hierover katholieke ouders? Voor een betrekkelijk klein getal geu zen en vrijdenkers die van geene chris telijke opvoeding hunner kinderen willen hooren, zouden al de zonen en dochters van de overgroote meerderheid, ja, de schier algemeenheid der bevolking van alle godsdienstig onderwijs moeten ver stoken blijven. Feitelijk zouden zij cene onzijdige opvoeding ontvangen, eene opvoeding, die, op zijn best genomen, onverschilligen, maar meest altijd god- deloozen zou kweeken. Nu, de zeldzame uren welke de Pries ter in de Kerk aan de catecliismusles kan besteden, zijn niet van aard om eene grondige christelijke opvoeding te ver schaffen. Onze geuzen weten dit ook en daarom willen zij do school gansch ver wereldlijken. Overigens 't is eene hatelijkheid het in naam der reehlveerdigheid en loyauteit te eischen, Wat rechlveerdig en loyaal is, 't is dat alle kinders eene opvoeding en een ouder wijs ontvangen volgens de keus en liet verlangen der ouders. Wat wij voor ons eischen, zijn wij volgaarne bereid toe te staan aan hen die onze godsdienstige en staatkundige ge dachten niet deelen. Nogthans onze geusehe tegenstrevers weigeren ons, Katholieken, dit recht maar wat wil men?... ze staan als dwecpzuclitigen en volksverdrukkers hekend. Neen, hij zou zich by de dronken makkers niet begeven buiten moest hij, in de opone, onbezwangerde lucht, verre van alle gewoel cn uitgelatenheid. En daar, aan den voet van het klaterend .en kabbe lend beekje, door 't spookachtig licht dei- maan beschenen, kon bij. ongestoord mijmeren en denken... Eerst diep in den nacht werd by uit den maalstroom zijner gedachten gewekt en dacht hij er aan zich naar de legertenten te spoeden. Een bussel stroo was er zijne legerstee een soldeniersmantel zyn dek kleed. Hoe hy zich keerde of wende, de slaap kwam niet, en boe kon bet anders De luidruchtige vroolykheid zijner nieuwe gezellen, welke zy door zang en dans ver tolkten, drong tot in zijne slaapplaats. Hy hoorde hoe verwarde stemmen stotterden Turken,... Bijlen,... Messen,... Bloed,. Triomf,... Jeruzalem... Eindelijk sloot hy de oogen en geraakte in eenen loodzware» slaap. I I. Het eerste morgenrood verscheen aan de kimme. De legerschaar stond reisvaardig. Luide vreugdekreten, wapengekletter, hoorn- en klaroengeblaas waren gemengd met de be velen der oversten. In de rangen heerselite geestdrift en moed, opgetogenheid en krygslust. Zóo nam de marscli, de groote tocht, aanvang. Nu daarom ook moeten wij ons kracht dadig verzetten tegen het verplichtend onderwijs gelijk'zij het verstaan, om dat het onze tegenstrevers zou in staat stellen aan onze kinderen een onzijdig of goddeloos onderwijs op le dringen. Onze leus blijft en zal blijven Weg met de geusehe belagers en verkrachters onzer gewetens vrijheid. En hierom als een man gestemd op 2 Juni voor de Katholieke Kandidaten In de socialistische 1 maatschappij zal nie mand iets mogen bezit ten. (Pacha Anseele 25 De cember 1893). Eigenaars groot en klein overweegt wel deze verklaring eer gij ter stembus gaat Vriend Lezer, ge weet zeker zoo goed als ik, wat men door Cartel verstaat Maar ge weet denkelijk niet waar het Cartel geboren of liever uitgevonden is. Deze enkele regelen hieronder zullen 't u leeren In een onlangs verschenen boek Le mouvement ouvrier en Belgique - door L. de Brouckère, een der groote hoofd mannen van 't Belgisch socialismus, kan men op hl. 41 't volgende lezen Het. zijn bijzonderlijk de Vrijmetse- laarslogién, die bij ons een aanzien lijken invloed uitoefenen, en bij de welke, ten tijde der zóó bepaalde - liberaal-socialistische toenadering, de - meest werkende Gezellen zich hebben aangesloten.» Dus volgens gezel de Brouckère zijn de beste gezellen bij de Logie aangeslo ten, 0 a. Vandervelde, Furnémonl, An seele, enz. Wilt ge nu andere bewijzen, Vriend Lezer eb wel die ga ik u geven, ik heb ze gevonden in de y it gaven der Vrijmet selarij zelve Na lange reizen hield men in de nabijhoid van Constantinopel stil. En Wilfried Elke dag was de jonge krijger zonder hoeeenaamde afwisseling steeds vermoeiende dagmarschen, zware kleeren, zware wapens,... droeve gepeia- zen.Welk verschil maakte hij met de vroo- lijke soldaten, die aan zijne zyde voortstap ten, alsof op hunnen weg niets dan bloemen gestrooid lagen, altijd opgewekt, immer geestig en van alle zorgen vry Nu voelde hy, hoezeer hij zich in den beginne over hunne inborst bedrogen had. Ongevoelig van aard, dat waren zij, maar in de harten van velen hunner lag eene kiem van onge veinsde vriendschap, de zucht naar weldoen en plichtsbesef. In de weinige ledige uren, hem voorbe houden, dacht hij onophoudend aan zijne edele ouders, aan Maria. Ach wat mo-s- ton deze beminde wezens geleden hebben, hunne harten gebloed sedert zyne vlucht, sinds Malia's vader de liefdehetrokkingen zijner dochter met hem onverbiddelijk ver brak Zou men heden in liet vaderlijk erfslot nog aan hein denken hem nog zoo innig liefhebben Grievende twijfel, bange onzekerheid Soms welde in zijn brein do gedachte op terug te keeren en vader, moeder vergiffenis af te smeeken voor den onbezonnen stap.Maar dan riep hem eenesid- derende stem tegen: a Weg van liier, ontaarde telg, die den roem van onzen aloudcn ge slachtsboom zoo schandelijk bozoedeldet, die eer en geluk met de voeten trappeldet, Op 5 April 1908 had de plechtige aan stelling plaats van den Z.\ Gr.-. Nat.-. Mees.\ Jozef Descamps. Op die plechtige aanstelling sprak Br.-. Des camps, de volgende woorden 't Is nutteloos, dat de anti-klerikale partijen, het klerikale fort aanvallen, zoo lang gezegde anti klerikale par tijen geen verbond hebben gesloten en bet niet eens zijn, over een in ge meonzaainheid uit te voeren hervor- mingsprogramma. Zoo een verbond is mogelijk... 't Is. aan de verwezenlijking van dat ver bond dat ik u verzoek te werken 't Is in eenen Vrijmetselaarstempel dat DIT VERBOND MOET UITGEWERKT, VOOR- BEREIDT EN VERWEZENLIJKT WORDEN. Ik smeek er U om Mijne B.\ Br.*. houdt U met dat werk onledig, want ER IS GEEN ENKEL DAT ZOOZEER DE VOOR INGENOMENHEID EN DE KRACHTEN VAN HEEL DE VRIJMETSELARIJ VERGT. - (Bulletin du Gr.-. Or.-, de Belgique, 5908. bl. 43.) Beste Lezer, nu kunt ge oordeelen, wie bet Cartel aan liberaal en socialist op legt. De Vrijmetselaars zei ven zeggen liet ons. Nu weet gê nogmaals waaraan u te houden wanneer de cartelmannen u zullen zeggen dat zo tegen den Godsdienst niet zijn; want, vergeet hetniet.de Logie is de aarlsvyandiu der Roomsch Kalho lieke Kerk. De Logie wil de ziel hebben onzer kinderen, dat mag niet en dat zal niet. Op 2 Juni zal de kiezer bet hun wel wijs maken O. Tantieic. door Petrus Cowvi*. Stichting van den landbouwpost van Kitunguru. VII. 21'October': Ik heb vandaag juist 7 maanden verblijfik kan het. waarlijk zelf maar slecht gelooven zoo rap vlie gen de dagen,de weken en maanden bier voorbij, bijzonderlijk wanneer men met hart en ziel aan bet werk is en werken in Congo is voor den blanke eene nood wendigheid, anders zou men hier sterven van verveling. Men moet bier zijne bezigheid hebben en zijn werk ter hart nemen dan vliegen de dagen aangenaam voorbij. Als ik spreek van werken bedoel ik van zelfs geen handwerk, daarvoor heeft men zijne zwarten, maar bet bewaken en bevelen van het. werk, bet maken dei- plans enz. Al mijne werklieden zijn vertrokken om bambous te kappen, daarmede zal ik ruim voorzien zijn om gansch het dak en de woning af te dekken. Maandag zal men beginnen met bet strooien dak le plaatsen, 'l Is echter geen strooi dat men hier daarom gebruikt, maar een soort van lang sterk gras. 't is wel 2 meters a de roemrijkste loopbaan verstiet, om een leven van eeuwigdurende ballingschap, van onafgebroken lijden te beginnen Hij meende in die woorden de spraak van vader te herkennen on zij klonken hem tegen als eene vermaledyding, als eene vervloeking... Gedurende de lange reis, met hare ontel bare hinderpalen en vele moeilijkheden, getroostte Wilfried zich nochtans zoo goed als Dij maar kon. Zijn overste, ridder Theobald, droeg hem eene ware genegen heid toe en bewees hem dikwerf daden van bescherming. Werden in het leger de rant 8oenen karig, verminderde de soldij, toch morde hy niet. Nocli de geschillen en onderlinge veoten der soldaten, noch de schoonheden der natuur, welke de land streek kwistig ten toon spreidde, niets van dit alles kon zijne aandacht boeion. Eens gebeurde het, dat de schaarscheid van levensmiddelen ten toppunte was gestegen. Op een enkelen oogwenk des aanvoerders drong hij in de woningen, bij den doortocht gelegen, en vergde er, niet door wapenge weld of door barbaarsche wreedheid, maar door dezachtheid zijner edele wezenstrek ken, door den gloed van zijn mannelijke» blik, datgene wat in hun aller onderhoud moest voorzien, Do legerschaar bereikte de Turkache hoofdstad. Men toefde er niet lang, daar het gebrek aan voorraad steeds dreigender werd en men, door spoedig reizen, hoopte eene karavaan kruisvaarders, voorop 2 1/2 m. lang en daarmede maakt men. de beste daken die ondoordringbaar zijn voor den regen. Het dak dient goed gemaakt te zijn want in hel regenseizoen regent het hier niet zooals hij u, maar giet het w.ater en dat soms 2 uren lang en zoo ge geen goed dak op uwe woning hebt, zoudt ge wel kunnen zwemmen in uw bed. Insgelijks daarom moei de vloer uwer woning ten minste 1/2 meter verheven zijn boven den grond anders staat ge soms 2 a 3 maal per dag onder water en zoudt ge wel verplicht zijn uwe maaltijden op het dak te nemen want huizen met een of twee verdiepingen zag ik hier nog niet. Men hoeft immers den grond niet le sparen hier en men bouwt zich een huis zoo lang en breed als men maar wil. Een gerieflijke en gezonde woning be hoort tol de levensnoodwendigheden, doch in het schoonste huis zou men het zonder eten niet lang uithouden, daarom wil ik even de kwestie der voeding aan- rakon die vooral voor den blanke in de colonie van overwegend belang is bnder opzicht van gezondheid en weerstandver mogen aan 't klimaat. Iedere agent, zoodra hij difinitief is ge vestigd in zijnen post, moet zich eenen persoonlijken moeshof aanleggen. Ge woonlijk is aan den post oenen moeshof gehecht ten dienste van al de agenten, maar gewoonlijk ook is de opbrengst aan legumen onvoldoende, vooral zoo de post een groot aantal agenten huisvest.Daarom zal de agent wel doen zich een eigen tuin le maken en te verzorgen, zoodoende zal hij nooit gebrek hebben aan versche groenten. Het regiem te volgen in Congo vol gens de geneeshceren moet aan voedsel bevatten 3/4 legumen en 1/4 vleesch en meestal is bet juist omgekeerd. Men eet 3/4 vleesch en 1/4 legumen bij gebrek aan deze laatsten. Men kan wel opwerpen er zijn ingelegde legumen om le eten en ja, doch om Uvee gewich tige redenen zijn de versche legumen te verkiezen boven de ingelegde of gedroog de 1) de versche zijn veel aangenamer van smaak en op congoleeschen grond gekweekt zullen zij beter in de voeding de rol vervullen tot welke zij moeten dienen en meer verteerbaar zijn 2) zij zijn veel goedkooper daar zij niets kosten dan de zorgen er aan besteed terwijl geconserveerde groenten bier stukken van menschen kosten. Dus eene groote besparing in uitgaven. Eene tweede zaak welke ik iederen nieuwen vertrekkende of aankomende niet genoeg kan aanraden is zich een^ klein neerhof aan te schaffen zoo van* een twintigtal kiekens en van eigen tol voortkweeking, een of twee banen. Aldus zal de agent allo dagen versche eieren op zijne tafol hebben en kan van tijd tot tijd eens smakelijk een kieken oppeuzelen, van eigen kweek zoo het moest gebeuren dat de inlanders geene kiekens te koop hebben en de jacht niet veel opbrengt (soms door de schuld van den schutter, soms bij gebrek aan wild op weg naar Jeruzalem, te kunnen inha len en er zich bij aan te sluiten. Het leger stak onverwijld in zee en wendde den steven dieper het Mahomedaansch rijk in. Pas stond den voet ten lande, of er begon met den te recht gevreesde» vijand eer.e bloedige schermutseling. De Turken, des aan vals bewust on op alles voorbereid,begroetten de verschijning der chmtene soldaten met medelijdend schouderophalenEdochdes overste scherpe opvattingsgcest had ras alle kansen bere kend pijlsnel gaf hij de mindere oversten eenige bevelen, die zich, als een voortloo pend vuur, onder do krijgslieden verspreid den. Bij tooverslag stond de schaar in dicht gelid, eenen ondoordringbare!) muur gelijk de veelkleurige vaandels dansten en wap perden op de onzichtbare vlerken van een zacht zuiderwindje ;daar galmde eenestem Vooruit i) en, in oogverblindenden stormpas, toog het leger den vijand toe. De gewaagde, onverschrokken aanval der clipistenen had hunne tegenstrevers met schrik en verbazing geslagen on, bij den aanblik der goed uitgeruste keurbende, deinsden zy in vertwijfeling terug. Dit duurde echter éen oogenblik. Een nieuw leven scheen den Mahomedanen in de ziel gestort, want, bij het gejaagd trompetge- schetter, op de aanwakkerende bevelen hunner r-pperhoofdon, ijlden zij in dolle vaart op de christenen los en braken met verpletterende overmacht hunne rangen. Alsdan greep een akelig schouwspel plaats dan zal hij zeer tevreden zijn in zijn neerhof zulke machtige hulpbron voor zijne tafel te vinden en eene hulpbron die hem niet bet vierde zal kosten van wat hem de doozen ingelegd vleesch zouden kosten, wat dan ook weeral niet zoo smakelijk is als een fijn gebraden kieken. Eene derde zaak die insgelijks de hoogste aandacht verdient is de kwestie van versche melk. Versche melk is het voedsel bij uitmuntendheid zoo voor gezonden als voor zieken cn 't is van overgroot belang ja eene hoofdkwestie voor de herstellende zieken, en de koorts lijders(altijd talrijk, onder de tropenzon) dagelijks over eene voldoende hoeveelheid versche molk te beschikken en niet altijd kan den post in de noodwendigheden voorzien, zelfs is er soms totaal gebrek aan melk. Algemeene vergadering van den Belgischen Boerenbond. De alge meene vergadering zal plaats hebben op tweeden Sinxendag, den 27 Mei, in de groote zaal van den Boerenbond, Min derbroedersstraat, 24, te Leuven, zij zal volgens gewoonte, beginnen te 10 uren en voortgezet worden 's namiddags. Deze is de dagorde 1. Verslag over den toestand van den Belgischen Boerenbond en zijne werking in 1911, door Kan. Luytgaerens, alge meen schrijver. 2. Onze dienst voor toezicht, door M. Alb. Van Gunderbéeck, hoofdopziener. 3. Een enkel woord over den Boerin- nenhond en de boerinnengilden, door Kan. Luytgaerens. 4. Een paar opmerkingen betrekkelijk den duren tijd, door M. Frans Hermans, bestuurder der Aan- en Verkoopvennoot. schap. 5. Erfrechten, door M, Gysen, advo- kaat. 6. Eenige nieuwe gegevens der over- ervingsleerhunne beteckenis voor de verbetering van onze huisdieren, met lichtbeelden, door Prof. Fratenr. De socialisten die de buiten lieden altijd beschimpen en bespotten metlompen boer alhier, en stom men boer aldaar, zetten nu hun zoetste smoeltje dm de buitenlieden te vleien diezelfde mannen, die het janhangel toe juichten over eene maand of frcht, dat de landbouwers afroste, hunne boter afnam, hunne eiers langs de straat wierp, en zelfs tot in de hofsteden drong om de boeren te dwingen hunne boter beterkoop aftegeven diezelfde mannen, gaan nu tot de buitonlieden om ze de baud toe te steken en den vredekus te geven. Ze zijn echter leelijk mis als ze moenen dat de landbonwers zich daarmee laten beetnemen. men streed man tegen man vreeselyk zwaaiden de Turken hunne kronkelachtige krissen, druipend van rookend bloed, om zich heen ongenadig kloofden, kapten en kerfden de wapenen der soldaten van Christus pijnlijk steeg liet doodagereutel der stervenden op, versmolten in het tan dengeknars der gewonden, liet grijnzend wraakgehu 1 der stryders. Een ènkole kreet overheerschte alles Voor Jezus- Christusen het H. Land Allengs scheen do zegevierende schaar der Mahomedanen voor de onvermoeibare en vernieuwde aanvallen der kruisvaarders te wijken. Een tweede stormloop volgde den eersten. Tharis werd de slag zoo afschuwelijk, zoo onmenschelijk, dat zy de Turken zelve» met verstomming sloeg en hun zulken doodelijken angst op den hals wierp, dat allen aarzelden, wankelden, en achteruit deinsden. Zy leenden geen gehoor meer aan du aansporende en wanhopige bevelen der oversten en, in de grootste verwarring, zochten zy in de vlucht het levensbehoud. Ridder Theobald's aamoedi- gend woord vuurde den ijver zyner dappe ren ten top Der overwinning bewust, vervolgden zy den vyand in zyne verschan singen, alwaar, den Turk onmachtig gedoemd, de menschenslachting een einde nam. Der stad was voorzeker eene onverbid delijke verwoesting beschoren. Wordt voortgezet.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1912 | | pagina 1