UITVERKOOP SER SOL IIE N DEFENSE VOOR INVENT RIS en speende lekoopslellmy der zijden sloffen HUIS OTTO KOENTGES s:zo\i>iiEii>si»iLLi-:\ Nieuwstraat Vaxelaere-Claes YOORTZETTINQ HDISZLT Oud huis: J.-B. JOURET-COQUEREALJX GEBROEDERS SCHOONJANS C. ÏP RA ET-DE WITTE, ACHILLE EEMAN, AALST DE NAAIMACHIENEN SINGER BRUSSEL A. S. 31-12-12. lïefixxjuyt cLb Jt&jc&u, joLujult- £Ji /yrugejZQ TicS cbxyr- cLe. JtCodt q&x/yriaL jëjv jp&e&jï&o, „Xi&dcuxr- joLe cj&xj&nx'*' zid.' JOSEPH VAN VAERENBERGH Belangwekkende uitvinding. Laat U niet omklappen, COURAR D KERSTMIS-NIEUWJAAR GRAMOPHONE De Stem van zijn Meester" STOOM VÉR WERIJ 13, Sint-Jacobsstraat, 13, Brugge. Hulpliuis le Aalst bij Alfons WILLEMS, Opvolgers 27, Sint-Jorisstraat, 27. ALLS'! Broek- en kleefstoffen, l.aulsle A i en w ig lied e 11 V li A I l> geperfectionneer- j t juistheid de Chronometer I V gewaarborgd Horlogicinakerij Juweelen Brillen 6. Lange Zoutstraat, G7 Aalst. Vraagt de llorlogie Louis Uoskoio S. A. Kunsl-Guano en Scheikundige Vetten ZENUWZIEKTEN ZENUWZIEKTEN! S JA!JA! DE BESTE KWALITEIT AAN DEN LAAGSTE PRIJS LA COMPAGNIE SINGER, Vennootschap. Belgische Hypotheekmaatschappij IN SPAARKAS li Juf DatPöfApothe e k" De Bk kor fjg DykstrAntwerpem VOLMAAKTE BUIKZUIVEREND MIDDEL het meest de gan- sche wereld dooi' ge bruikt. Hel VOLKBHULPMIDDEL onmis baar in alle huisgezinnen. AU BON MARCHE Agent général R. KLEIST, Biuxelles Zaakwaarnemer Esplanadestraat I4;,Aalst gelast zich met vernieuwingen van bepande schuldvoideringen, vernieuwingen, opma ken van aangiften van nalatei schap en onderhandsche akten, voor alle processen en erfenissen en alle moeilijkheden. Bij hem is ook geld te bekomen aan kleinen ii.trest op eerste hypotheek. Wordt kosteloos raad gegeven li.ii iklop- De Cachets antinévralgiques Jos. Guthier, zijn een uitnemend »?eii»'Wnt duel tegen HOOFDPIJN (mi graine U !tl iisine, tegen alle (KB PIJNEN zooals tandpijn, enz. zij genezen RAD1KAAL en om zoo te zeggen, oogenblikkelijk. De Cachets antinévralgiques Jos. Gauthier, bevatten goene de minste scnadelijke noch gevaarlijke stoffen; zy mogengenomen worden, zelfs door personen welke geene Anlipyrine kunnen verdragen zij zijn integendeel een hulpmiddel voor onstelde magen. De Cachets antinévralgiques Jos. Gauthier, zijn onderzocht ge weest door de meest bescheiden overhe den in het vak, en hebben de algemeene goedkeuring verworven. De maatschappij van Gezondheids leer van België n heeft ze zorgvuldig ontleed, goedgevonden en aanbevolen (zitting van 24 Juli 1907). De Cachets antinévralgipue Jos. Gauthier zyn in alle gnedinge- richtc apotheken te bekomen, in een doosje van 6 cachetten, aan 1 fr. of van 13 cachetten aan 2 fr. Als echt en onvervalscht aai,zien, en kel en alleen de cachets,welke in biauw gedrukt, het merk dragen jAntiné vralgiques Jos, Gauthier Indien uw apotheker er geen bezit en i iets anders aanraadt, wendt u dan tot liet algemeen depot CENTRAL APO THEEK JOS. GAUTHIER, MECHE- LEN. Tcleph. 96. Dc doosjes worden geheel liet land door vrachtvrij, tegen postmandaat, verzonden mits «-ene verhooging van 10 centiemen. Depóts te Aalst De Valckeneer Esplanade plein en 6atlebaut, Boter markt. tallen en bevangenheid, asthma stekingen in 'Ie z jJe. Iioesi en fluiu pingen, kcelrijn. gejaagdheid, ooriun iwee'en en vriinagi-iiug zijn gantrh - gettczm do ,r de menwe behandeling der d»kter« rperinlixim Tan hei ond en wel gek*n. 102, N.euwstraat, BRUSSEL (Vo ,rd-Slatie) Raadgevingen alle dagen en Zondag van 8 tot 2 uur (Din-dac en Zaterdag uitgenomen) (rechtover iie groute st 7,-i ter dag rit Behandeling ei lingen raadgevin van hoekjes en n n fr. 0.70 in pos J i\ t t 1 s TANDMEESTER SPECIALLY te Aalst, Statiestraat. 33. minst het Hotel du Comte de H-> SEDERT VEERTIEN JAREN Th AALST. Kostelooze raadplegingen alle dagen van 8 tot 5 uren, Zondag morgend, van 8 tot 12 uren. - Dijnsdug voormiddag, te Ni- nove, bij Me Van Laer llijnsdag na middag, te Aalst. Genezin en opvulling der bedorven tan den. - Plaatsen van Kunsttanden zonder uittrekken en na het vooraf genezen der wortels van de ou e tanden. -- Het uit trekken der tanden volgens de keus van den klient, na volledige gevoelloosmaiving gewaarborgd zonder de minete pijn Gebitten op Goud, Platine en Caout- chooc. Gebitten zonder p aat, in de wortels vastgezet, nieuw stelsel, Recht zetten der tanden bij de kinderen (menig vuldige bewijzen). - Wit maken der tan den, enz. Reparatiën, Hermaken van Ge bitten, elders gemankeerd. Daar M'NEEFS de gebitten zelf maakt dus uit de eerste hand. kan hij deze goed kooper leveren en met meer juistheid en gemak voor den Klient maken, dan andere Dentisten die, bij gebrek van kennis hunne Gebitten elders moeten doen maken Begeeft zich ten huize op aanvraag HUIS FRÈRES ATflUS (Bel.) Het bijzonder Beste legs'ei Katalogus grat< Onderzoek, alvorens een geschenk uit te kiezen, of degene voor wie het bestemd is reeds bezitteris van EEN ECHT TOESTEL en onthoud vooral dat dithet schoonste geschenk vormt dat men aanbieden kan. De Gramophone brengt blijd schap in huis, en onophoude lijk vernieuwde vroolijkheid. Bovendien zult ge geen gemakkelijke keus hebben Kostbare meubelstukken, eenvoudige toestellen, goodkoope machines, artistieke, klassieke, vroolijke of kluchtige platen... Alle zijn volmaakr in bonne soort. VKAAG OM ZE TE MOGEN HOORES BIJ een der aangestelde Agenten van den GRAMOPHONE in uwe stad. KERKSTRAAT, 16, AALST. Bijzondere verwerij van zijden met spantuig. Verwen en kuischen in het droog van alle stoffen voorwerpen, zon.ils kleed uyd van dame::, hoeren en hinders, gordijnen, tafel kleederen, tapijten en salonganiiture», sjaals, pane, enz. Wasschen en solferen van beddekens. Verwen en wasschen in liet droog van handschoenen. Df£ ZWARTE STOFFEN VOOR ROUW WORDEN IN 24 UREN GELEVERD (Let wel Of. het adres). Ilorlogiecn Genè\e, mukUen gerrgleord «loor lol Obucrvauu-aiiLi van Geuèvd ou lAeiifclinlcl. (HUIS GESTICHT IN 1876 Prijs volgens samenstel. Vraagt Prijs-eourant Al onze vervaardigde Kunstvetten bevatten 1° de STIKSTOF onder vorm var nitraat en ammoniak 2' h 4 PHOSPHOOKZIJOit «n lor vorm v.m sujierpiiosphapt- 3° de P0TA.SCII o ider vorm van oplosbare zouten. Grondstoffen aan den koers van den dag, zoo als Nitraat van Soda, Sulfaat van Ammoniak, Superpliosphaal Zwavelzuur I'otaar.n Cbloorzuur Potasch. Kaïniet, IJzei slak ken. Zwavelzuur IJzcr, Plaaster. Pliosphaat Bernard eri Magnesium, Sainonge.-telde opgeloste Guano DE ZON n Zuivere blauwe Aluin, middel tegen de aardappel plaag eu 'l zwart tier granen. Ver gruizers VERMOREL Eci.iir Nr 1, aan laagste prijzen. tb een aangenon-n frit De wonderbare Poeders van het Wit Kruis verzachten oogenblikkelijk en genezen spoedig ALLE ZENUWZIEKTEN Pijnlijke u) maandstonden, hoofdpijn, schele hoofdpijn (migraine), draaiingen. zenuwkoorU, O A\ de hevigste tandpijn scheuten in de kinden. hartkloppingen, slapeloosheid, gejaagd- heid op de zenuwen, zenuwzwakte, vallenue ziekte, zenuwaanvallen bij de ui vrouwen (hysterie zwaarmoedigheid, stokken in de keel. rheumatisme. fleuredjn. O jicht. enz., enz. De Poeders van het Wit Kruis versterken de zenuwen, m ze zijn gansch onschadelijk en missen n >oii hun uitwerksel. m PRIJS fr. 1.25 de doos; fr 3.25 de 3 dooz^n of de drie dubb«l« doos; w fr. 6 25 de 6 doozen of de zes dubbele doos V' 1 Algemeen depotApotheek F. TUYPENS, Houtbriel, 24, Sint Nikolaas, alsook Cy Jj) bi' CALLEBAUT, Botermarkt, DE VALKENEI R, Esplanade. Aalst. W en in alle goede apotheken. X Wnrlit l' van namaakRcI*, ze ijn cornier waarde. worden geleverd met groot gemak van betaling, naar keus der klantenper week, per 14 dagen of per maand. Machienen van alle modellen ain eenieders tereik GEOOTE KORTING OP OO MP TA NT Verwisseling van oude machienen aller stelsels. KOSTELOOS ONDERRICHT. GOED VERZORGDE REPARATIËN 27=31, OucLKleerkooperstraat, BRUSSEL, AKIaS'l Albert-Lit'ai'(straat, 9. IMKOVIÜ: Geeraardsbergschestra.il. 20 ÜhT TLULM Neerstraat, 36. NAAMLOOS VENNOOTSCHAP Kapitaal 5.000.000 Frank Zeul lc ANTWhRPUN, TI, liUNHiLii. Beheerraad MMBaron Fredegand Cogels. Voorzitter, Edouard Thys, .Onder voorzitter, Alp. Ullens de Schooten, Lëon Van den Bosch, Henrt-J. Engels Collegie der Commissarissen MM Jean della Faille de Lëverghem, Voor zitter de Graaf Adrien de Borchgraie d'Altena, Lëon Collinet-Plissaert, Baron Auguste Delbeke. Edouard Joly, de Graaf Oscar L e Grelle. SPAARBOEKJES AAN 3,25 en 3.60 Renteboek jes op Naam met z ^smaanielij ksche coupons aan 3.80% of 4 °/0 Uitgifte van grondobligatiën aan 4 LKEMNGEN OP HYPOTHEEK VOORSCHOTTEN OP TITELS. /%GicivrEi*i Aalst, Urbmn Roux, 4 Gentschensteenweg, Baardegem, H. Joostens, Gemeente-Secretaris Erembodegem, L-opoi.d Van Vaerenbergh, Gemeen te-Sekretaris Erpe, René Bogaert, Gemeenie-Secretaris Haeltert, Theophii.e De Brouwer, Melkerij-Bestuurder Herdersem, Denis Cooreman. Gemeente-Sekretaris Herzele, Jules Droeshout, bediende bij de Nationale Bank Meire bij Aalst. Remy Baeten, Eere-S cretaris Molhem, Frans Droeshout, Gemeente-Ontvanger Moorsel, Benoit Carrvn, lustend Onderwijzer Nieuwerkerken-bij-Aalst, Emeri De Kegel, koster; Oordegem, Alfons De Brauwer, Zaakwaarnemer. Ook te verkrijgeft bij Apothekers De Valkeneer, Aelst, De Greef, 8, Sint GuduUipIaats, Brussel en Martin, Haechtschensteenwog, 163, Sehaerboek.Brussel De GEZONDHEIDSPILLEN DEFENSE zyn gemak kelijk om in te nemen en veroorzaken nooit buikpijn.Zij verdrijven slijmen en gal, verzui- veren het bloed en ge nezen Verstoptheid, Maagpijnen, Scheelhoofdpijn, Zenuwpijnen, Jicht en Rhumatism, Speen, Huidziekten, enz. 1 Fr. de doos van 3o pillen, in ALLE APOTHEKEN

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1913 | | pagina 4