Donderdag 23 Januari 1913. 5 centiemen het nummer 66ste Jaar 4561 Vrij onafhankelijk volksgezind orgaan GODSDIENST, HUISGEZIN. EIGENDOM, van de Stad en 't Arrondissement van Aalst. VADERLAND, TAAL, VRIJHEID. DE VRIJHEID volgens de liberalen. De Orgeldraaister. Land- en Tuinbouw 'Haamsch in het Leger. Onze Handel. der Vlaamsche Mutualiteiten DE DENDERBODE Dit blad verschijnt den Woensdag en Zaterdag van iedere week onder dagteekening van den volgenden dag. De prijs ervan is tweemaal ter week voor de Stad 5 frank met den Post verzonden 6 frank 's jaars, fr. 3,25 voor zes maanden fr. 1,75 voor 1 rij maanden, voorop te betalen. - De. inschrijving eindigt met*31 December. De onkosten der kwit- iantiën door de Post ontvangen zijn ten laste van den schuldenaar. Men schrijft in bij G. VAN DE PUTTE-GOOSSENS Korte Zoutstraat, nr 31, en in alle Postkantoren des Lands. CUIQUK SUUM. Per drukregel Gewone 15 centiemen Reklamen fr. 1,00 Vonnissen op 3d* bladzijde 50 centiemen. Dikwijls te herhalen bekendmakingen bij accoord. Niet opgenomen handschriften worden niet teruggestuurd. Heeren Notarissen moeten hunne inzendingen doen, uiterlijk tegen den Dijnsdag en Vrijdag in den voormiddag. Voor de advortentiën uit vreemde landen zich tewenden ten bureele van dit blad. Aalst, den 22 Januari 1913 De liberalen schreeuwen maar altijd van - Vrijheid Vrijheid 1 Waciit maar tot wij aan 't bestuur zijn, schreeu wen zij, dan zal de vrijheidsboom over het land zijne takken uitspreiden Nu heerscht er niets dan verdrukking en dwang Ah! om ons daarvan te overtuigen moeten wij slechts zien wat het libera- lismus beoogt, hoe hot onder zijne regee ring die vrijheid begreep. Wat is het liberalismus Goede liberalen hebben het over lang gezegd Liberalismus is Vrijdenkerij ofwel niets en de ondervinding heeft het ons geleerd dat de liberalerij aan 't roer maar ééne enkele zaak beoogt, bewerkt en doordrijft de ir.enschen van de praktijk van het catholiek geloof af te houden. Zoo iets bekennen dat ware voor de liberalen te zeer den aap laten uit de mouw komen. Het liberalismus, zeggen zij, werkt en strijdt om in iederen mensch zooveel vrijheid mogelijk te verzekeren. Als hot maar waar is De mensch heeft geen liberalismus noodig om vrij te zijn, en zeker zal hij zich niet lot het liberalismus wonden om van zijne vrijheid gebruik te maken want, wat de liberalen ook beweren of niet, het liberalismus kent niets dan dwang, en nog wel dwai g om den chris ten, den catholiek te beletten van zijne vrijheid gebruik te maken. Velen van ons hebben den schoolstrijd beleefd en meegemaakt wij wet' n zeer goed dat de minste catholieke - mensch -, die iets of wat gebruik van zijne vrij heid wilde maken, geplaagd, bedreigd en vervolgd werd. Was het een mensch die eene officieele plaats bekleedde, al was hel maar een dorpsfacteur, die werd gedwongen zijne kinderen naar de school van framasson Van Humbeek te sturen was het een mensch - die onafhankelijk was van Staat, Provincie of Gemeente, dan preekte men hem de ooren haast af met Niets is veranderd Het ging zoo ver dat arme, doodarme, menschen door liberale weldadigheidsbureelen vervolgd werden, omdat zij van hunne vrijheid als mensch gebruik maakten. Verzekerde toen het liberalismus iede ren mensch zooveel vrijheid mogelijk Raadpleegt uw geheug< n eens, lezers, onderzoekt de verslagen nog eens van du 28" Vervolg. Indien mijnheer haast heeft, kan hij spreken met mynheer Prieur, den kassier. Ik zeg u nog eens, dat ik mijnheer Vernière alleen wil spreken. Dan zal er niets te doen zijn dan terug te komen, mynheer. Dat zal ik doen. De portierster deed de deur weer open. Na een vluchtigen blik langs den kant der fabriek geworpen te hebben, zeide de vreemdeling Dinner een uur ben ik terug. Hoe vluchtig die blik ook was, had de bezoeker e.-n man bemerkt, die door een half geopende deur icheeu te loeren. Die man was niemuud anders dan Claude Grivot. Dien tegenslag had ik niet verw acht, mompelde de vreemdeliiu op straat, m wien onze lezers den broeder van Rich .rd Vernière reeds herkend hebben, den man wien de meesterknecht afgehaald had van den trein uit Berlijn. Nadat de deur weder was toegevallen, ging Veroniea haar w. chthuis binnen. Kort daarna werd er wederom gebeld. Ditmaal was het juffrouw Aubin, die Martha by haar grootmoeder bracht, 011 Magloire, die kwam vertellen, wat hij had verricht. Daar haar ^kleindochter nog aan lievige School-Iukwistie en... gij zult u verwon deren boe zulke mannen den moed nog hebben zulken flauwen onzin en zulke onwaarheden !e verkoopen Zij werken en strijden opdat de politiek anti catholiek weze opdat de politiek de Roomsche Kerk bestrijde in hare vrij heid, in hare ontwikkeling, in hare be dienaars, in de toepassing van hare leor en van hare voorschriften omdat die genen, die niet liberaal zijn, geen deel zouden mogen hebben aan lands-, pro vincie- of stadsbestuur Bestaat de heele liberale poliueke ontwikkeling niet hier in hel princiep van den grooten liberaal Laurent toe te passen Die katholiek is, is onbekwaam om iets in de politieke wereld te bekomen of te ver- richten Dat alles, liberalen, weet gij goed, zeer goed, en dan hebt gij toupet genoeg om ons appelen en nog wel rotte appelen voor citroenen te willen verkoopen Kwestie van Frederik te foppen niet waar Maar dat gij met uwe looze streken niet zult jukken, dal zal van ons niet afhangen. Wij ook, wij zullen werken en strijden opdat de menschen zich niet laten misleiden door uwe fleemerijen en uwe slimme, sluwe liberale predication. Wij zullen het volk, de menschen aan het oude spreekwoord doen denken Als de vos de passie preekt. - DE WEIDE Hc-t tijdstip der weidebemesling is aan gebroken. Geen beter oogenblik dan de wintermaanden om aan de graslanden phosphoorzuur en potaschmeslen toe te dienen. Immers, de landbouwer vindt daartoe alsdan de gestikte tijd, en, zoo hij in de Lente er aan denkt diezelfde weide nog eenig stikstofraest te gunnen, dan is er eene volledige bemesting toege past, waardoor een rijken hooioogst kan verkregen worden. Alle phosphoorzuurmeslen zijn echter niet even voordeelig 0111 hier als voedsel te dienen iets wat reeds meermaals door ondervindin rijke proeven is gebleken. Zoo bekwamen de heeren Van Eisten Garlier uitstekende opbrengsten door liet gebruik van pbospbaat Bernard op weiden. Wij ook, wij vergeleken laatst de wer king der metaalslakken met deze van het Bernardpliosphaat en ziehier onze uitsla gen per ha. berekend, met 1000 k. metaalslakken 800 k. kaïniet en 150k. ammoniaksulfaatbekwamen wij 7200 k. hooi. koorts leed, haastte Veroniea haar te bed te leggen en keerde toen by den eenarm terug, Bii den burgerlijken stand was het over lijden der arme Germaine aangegeven. Overmorgen te 4 uur, zooals de pastoor van Saint Ouon het had bepaald, zou de droevige plechtigheid der begrafenis plaats hebben De rouwbrieven zouden binnen een uur door een bediende van den begrafonisdienst gebracht worden. Den braven Magloire voor zijne diensten dankende, verzucht zij hem by naar te blij ven, voor het geval dat zij zijn diensten nog zou van noodt* hebben. Moeder Aubin ging weder naar huis. De eenarm, gelijk allen, die niet links geboren zyn. schreef met zijn linkerhand, maar hy schreef toch leesbaar. Hij vroeg aan vrouw Sollier of zij geen lijst zouden opstellen der personen, die zij tot de begrafenis zouden uitnoodig»n. Na een bevestigend antwoord van Ve roniea, schreef hy de namen op die zij 0|lg»f Hij had juist met dit werk gedaan, toen een der dienstboden van het hotel kwam zeggen, dat de dokter van het stadhuis daar was. Magloire ging daarop naar het hotel. In haai* droefheid verdiept, bleef Vero niea alleen achter Zonder dat er gebeld was, ging de deur der Rue Hardoin plotseling open en Ri- met lcOO k. pliosphaat Bernard 800 k. kaïniot en 150 k ammoniaksulfaat verkregen wij 8950 k. hooi. 't ls dus niet zonder belang dat de landbouwer met zulke proeven in kennis komt, opdat hij er voorlaan ook zelf zijne zaken kunne naar regelen. Veritas. De Fransche pers in België, zoozeer gewend aan het afkeuren van elke vor- vlaamsching, begint nu in te zien hoe erg de toestand is van den Vlaamschen soldaat. Het catholiek dagblad, Le Bien Pu bliczegt in een artikel dat het billijk en noodzakelijk is, dat officieren en krijgsgeneesheeren Vlaamsch kennen. Beter laat dan nooit. Het is reeds 80 ja ren dat de Vlamingen onrecht geleden hebben, het wordt nu eens tijd dat men dit onrecht bekent en herstelt. Het liberaal dagblad, La Flandre libéraleschrijft in den zelfden zin, on zegt onder meer We zijn van dezen die denken, dat het noodig is zoowel in het belang van het leger, van zijn onderricht en van zijn gebruik ais Ju het belang van den Vlaamschen soldaat, dal zijne onmiddel lijke oversten zich door hem kunnen doen verstaan en hem kunnen verstaan. Van daar, voor de onder-officieren en voor de officieren geroepen om de corapagniën, schadrons en batterijen te onderrichten en aan te voeren, de ver plichting Vlaamsch te kennen van daar voor de krijgsgeneesheeren, die Vlaam- sclie soldaten moeten verzorgen, dezelfde verplichting. Deze verplichting is noch onmogelijk, noch ongrondwettelijk. Wie een ambt in het leger verlangt, moet zonder dat de verkregene rechten, uit dien hoofde kunnen in gevaar ge bracht worden, de plichten kunnen aan nemen welke het ambt medebrengt. Zijne vrijheid, die beperkt wordt uit hoofde zijner bediening, wordt in niets gekwetst, en dat hij Waal of Duitscher weze, het is hem mogelijk de kennis van het Vlaamsch te verwerven. De wensch, ja, we zeggen meer, de eisch van het Vlaamsche volk is, dat zijne zonen in het leger zonden behan deld worden door eene overheid die hun ne taal kent en spreekt niemand kan tot een graad komen zonder degelijk Fransch te kennen, het is even noodig dat elke overheid van de minste af, ook degelijk Viaamsch kunne spreken met onze Vlaamsche jongens. cliard Verii'ère. de eig'-naar der fabriek kw.ira binnen. Hij had zelf natuurlyk een sleutel derp.iort. Zoodra Veroniea hem bemerkte, ging zij hem in haar rouwkleederen en met roodge weende oogen tegemoet. Diep in gedachten over zyn zaken, be merkte de fabr kant in het eerst de veran dering niet in kleeding en gelaat der por tierster. Hy bleef voor het wachthuis staan, in de uieening, dat zij hem iets te zeggen had over zaken, die in zijn afwezigheid waren voorgevalbn. Op vriendeliiken toon vroeg hij Hebt gij mij iets te zeggen, Veroniea? Mijnheer, stamelde de arme vrouw, ik m-jpt u vergiffenis vragen, omdat ik hier mijn plicht verzuimd heb. Richard Vernière keek verwondern op. Uw plicht verzuimd.,, herhaalde hij. Ja, mijnheer. Hoe dat Op liet oogenblik, dat de werklieden moesten binnenkomen, was ik niet hier. Zij vonden de d« ur gesloten en hebben wel twintig minuten motten wachten. Dit is tijd, die. ik hun heb doen verliezen. Dit is inderdaad een zwaar verzuim, Vercnica, antwoordde Riïhard Vernière met strengheid. De werklieden zijn het niet die dat zullen te boeten hebben, maar wel mijn kas, want die tyd is verloren geld. Welke reden hadt gij dan om uw dienst niet te doen Want ik begrijp in Alle maanden worden statist oken uit gegeven over den toestand van den han del tusschen de verscheidene landen. Zoo leert de laatst verschenen statis tiek dat de handelsbetrekkingen tusschen België en Holland, in het jaar 1912, mer kelijk grooter zijn geweest dan in 1911. In 1911 kochten wij aan Holland voor 295,051,548fr.; in 1912 voor 34r,653,811 fr. dus voor ongeveer 52 millioen meer dan in het jaar te voren. In 1911 verkochten wij aan onze Noorderburen voor 351,593,986 fr. en in 1912 voor 362,180,578 fr. dus 10 1/2 mil lioen meer dan in 1911. Het liberale Vaderland van Gent ge baart dat het tot den dood toe bedroefd is over deze cijfers. Immers in 1912, is de toeneming van onzen inkoop in Holland veel grooter dan de toeneming van onzen verkoop. Toch blijft het nog altijd waar dat wij aan onze Noorderburen merkelijk meer verkoopen dan zij aan ons. In- en Uitvoer. Gedurende het jaar 1912 heeft ons land 31,216.855 ton koopwaren ingevoerd voor eene waarde van 4,681,642,000 fr., T zij 2,048,419 ton en voor 297,152,000 fr. meer dan in 1911. De invoer is dus met 7 t. h. geklommen, en de weerde der ingevoerde artikels met 6,8 t. h. De uitvoer in 1912 bedroeg 20,795,430 ton koopwaren, voor eene weerde van 3,787,889,000 fr. 't zij 980,832 ton meer dan in 1911, en eene meerdere weerde van 319,884,('00 fr. De uitvoer is ver meerderd met 5 t. h. en de weerde der uitgevoerde artikels met 9,2 t. h. Do uitvoer van Congo naar België be loop 11,932,982 kilos voor eene weerde van 5-1.077,823 fr. tegen 8,134,328 kilos en eene weerde van 52,653,96S fr. in 1911. De uitvoer van België naar Congo in ^912 beliep 64,468,300 kilos voor eene weerde van 1.619,593 fr. tegen 43,561, 571 kilos en 1,419,031 fr. in 1911. Men ziet dus dat onze invoer uit Congo klei ner in hoeveelheid doch grooter in weer de is dan onze uitvoer naar de colonie. De ontvangen tolrechten in 1912 belie pen 74,460,572 fr., 't zij 9,035,452 fr. meer dan in 1911, of eene vermeerdering van 13,8 t. h. In de Belgische havens zijn verleden jaar 11,230 schepen binnengevaren en 11.213 vertrokken, tegen 11,106 en 11,122 in 1911. De Staatsspoorwegen. De ontvangst op onze Staatsspoorwe gen voor 1912 is als volgt reizigers, 103,708,900 fr., koopwaren, 224,512,000 het gsheel niet, boe liet mogelijk is, dat gjj afwezig waart op het uur, dat gy op het binnenkomen der werklieden moest let ten Het aangezicht in haar handen verber gende, barstie de weduwe in tranen los. Toen eerst bemerkte Richard Vernière db rouw kleederen die zy droeg. Hij kwam naderby. Wat is er gebeurd? vroeg hij op zachteren toon... Is er u een nieuw onge luk overkomen, Veroniea, dat gy rouw kleederen draagt Heden morgend waart gij geheel anders gekleed... en ge weent Hebt gy iemand van uwe familie verloren? Mijn kind... mijn dochter... stamcldo de arme moeder al snikkende. Is dit uw dochter, die vertrokken was, zooals gij mij gezegd hebt, met dien zeeofficier, die haar zeker verleid en veria ten beeft Ja, mijn Germaine, mynheer... Hebt gij haar gevonden Hier te Saint Ouen, in tiet logement van juffrouw Aubin, waar zy met haar dochter woonde, heb ik haar gevonden, maar zij was dood Gij hebt haar gevonden met haar dochter, zegt ge Ja, mijnheer Vernière, myn klein dochter, een kind van ruim zeven jaar... Het is boven op myne kamer, want het schaapje is vermoeid en ziek. O, het arme weesje beeft zooveel verdriet over het ver lies barer moeder. fr., T zij een totaal van 328.220,000 fr., tegen 3"7,289,000 fr. in 1911 (reizigers 99,113,000 fr. en koopwaren 208,176. 000 fr.) In 1912 was er dus 20.931,000 meer ontvangst dan in 1911, terwijl er slechts 15,500,000 fr. meer voorzien was. Doch de uitgaven zijn ook grooter ge weest dan men voorzien had. De opslag der steenkolen alleen heeft het beheer der spoorwegen tien millioen ineer on kosten berekend. Voor een milliard papieren geld. Voor de eerste maal sedert haar be staan boekt de Nationale Bank in haar weekstaat een totaal aan van meer dan een millard frank, onder vorm van bank noten in omloop, juist 1,013,738,190 fr. hetzij 50 millioen meer dan de vorige week Op eene week is er dus voor 50 millioen papieren geld onder het gemeen gebracht. De fondsen en waarden, in het bezit der bank als tegenwaarde van haar pa pier, bedragen 451,830.400 frank. De overvloed van papieren geld heeft het agio op Parijs doen stijgen tot 7 1/2 t. h., wat een gevaar mag genoemd wor den voor Handel en Nijverheid hier te lande. ALGEMEKNE VERGADERING Te BRUSSEL. Zondag vierde de Federatie der Vlaam sche Mutualiteiten teBrussel haar lOjarig bestaan. M. Tibbaut, volksvertegenwoordiger van Dendermonde, zat de jubelvergade ring voor. Aan zijne zijde waren gezeten MM. Van Stappen, voorzitter van het komiteit Gasteel, voorzitter der Fede ratie Van do Putte, algemeene sekre- taris de Gellinck d'Elseghem, senator van Audenaarde; MoyersoeD, do'Pierpont, enz. Bij het openen der zitting brengt de heer Tibbaut de verontschuldigingen voor van M. den minister Poullet, door eene gelukkige familiegebeurtenis weer houden. (Toejuichingen). M. Tibbaut heet de afgevaardigden welkom, en werpt eenen blik in het ver leden der Federatie er is reuzen werk gedaan. De redenaar wenscht de bewer kers van dezen verbazenden vooruitgang geluk MM. Casteel van Sint-Nikolaas Vliebergh en de Bock van Brussel Van de Putte van Haren Stroobant van Leuven wijlen Ch. de Quecker, enz. Hij wakkert de leden aan voort te wer ken, samen met de twee andere groote mutualiteitorganismen van het land, de Nationale Vereeniging en het Christen Verbond. Was de fabrikant soms hard, hy bezat toch een goed hart en hy werd diep getrof fen door de smart van Veroniea, die hy hoogschatte. Op het oogenblik, dat hij haar als por tierster der fabriek in zijn dienst nam, op de dringende aanbeveling van een zyner vrienden, had hij haar over haar verleden ondervraagd, en Veroniea had gedacht hem nii-ts te mogen verzwijgen. Hij wist dus ook, dat Germaine met een man vertrokken was. De weduwe Sollier had zich van dien tijd af altijd waardig getoond het vertrouwen dat hy haar be tuigde. Was zij vandaag voor de eerste maal aan haar plicht te korf geschoten, iets, waar zij zichzelven ootmoedig van beschuldigde, mynheer Vernière begreep, dat de reden van dit verzuim volkomen gegrond en rechtvaardig was. Zijn toon was bedaard. Arme Veronica, zeide hy goedaardig, sctiep moed, en zeg mij hoe gy dat kind, dat gij nooit meer hooptet terug te zien, teruggevonden hebt. Nu verhaalde de weduwe Sollier aan Richard Vernière hetgeen voorgevallen was. Onze lezers kennen reeds al die bij zonderheden. De handelwijze der werklieden werd door den fabrikant goedgekeurd, en hy sprak troostende woorden tot de arme moeder, die zoo bedroefd was. Wordt vervolgd.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1913 | | pagina 1