Een en ander. - NIEUWJAARSGIFTEN Rechterlijk Kronijk. BERICHT. Na een antwoord van M. Casteel, geeft M. Van de Putte, algemeene sekretaris verslag over de werkzaamheden der Federatie in doverloopen tien jaar. Om de beurt worden daarna de leden van het comiteit, zoo in waren als in figuurlijken zin met bloemen overladen. Ridder de Gellinck, senator, drukt de lioopuitdalde mutualisten weldra vol doening zullen bekomen door de stem ming van het wetsontwerp in de Kamer neergelegd, welke veel zal bijdragen tot de verdwijning der volksarmoede. M. Tibbaut, in het Fransch, groet de afgevaardigden uit het Walenland, naar Brussel gekomen om met de Vlaamsche mutualisten te verbroeden M. de Pierpont bedankt en betuigt zijne gehechtheid voor de zaak der mutu alisten en zijne genegenheid voor de Vlaamsche Federatie. Socialistische zeden. Te Seraing bij Luik is de meerderheid van den ge meenteraad socialist. Het gouvernement heeft daar den heer Putseys, liberaal, burgemeester benoemd Deze week kwam de gemeenteraad byeen de socialisten hebben er den nieuwen burgemeester uitgescholden en bespot erger dan op eene vischmarkl kan gebeuren. Dat laat ons toe een gedacht te maken van de deftigheid der socios van Seraing Revolvers In Engeland vraagt men dat de verkoop van revolvers streng geregeld worde. Men kan, zegt men daar, bijna geen enkel geneesmiddel krijgen zonder voor schrift van eenen geneesheer, het is zeer moeilijk zich vergift aan te schaffen maar een revolver kan men alle oogen- blikken krijgen, en zulk wapen is veel gevaarlijker dan het ergste vergift. Men zou hetzelfde kunnen zeggen in België, waar de slechte kerels het eerst mot eenen revolver in den zak loopen. Waarom zou men de aankoopers van revolvers niet verplichten hunne namen op te geven en hun handtceken te zetten op een daartoe bestemd register door den wapenhandelaar te houden. De wet verbiedt wel verboden wapens te dragen, maar dat helpt weinig zooals elkeen weet. Paardenmarkt te Binche. De eerste markt van het jaar was wel voor zien de landbouwers hebben in dit sei zoen immers den tyd. Ruim 1000 paarden werden tekoop gesteld, waaronder vele inlandsche veu lens, van 18 tot3 jaar, alsook trekdieren. De verhandelingen zijn zeer levendig, vooral mut Duitschland Merken wij op dat de paarden in November-December voor Oostenrijk Hongarië opgekocht, voor het leger van dit land niet bestemd waren, maar voor Hongaarscho kooplie den. Op den beestenmarkt werden de- goede melkkoeien aan zeer hooge prijzen verkocht. Op de verkens en viggenmarkl, waar ongeveer 300 dieren tentoongesteld wa ren bleven de prijzen dezelde als ter vorige markt. Drij en dertig waggons paarden werden verzonden in het binnenland, negen en twintig naar Duitschland, vier naar Frankrijk en twee naar Holland. Het liberaal en socialistisch ge meentebestuur der stad Antwer pen verleent geld uit de gemeentekas om aan de kinderen der gemeentescho len toe te laten de doffe stadslucht te ont vluchten en eenige vacantiedagen door te brengen op den buiten. Als do katho lieken dan zeggen tusschen de katho lieke kinderen wier ouders even als de andere belastingen betalen, zijn er ook teringlijders, die snakken naar wat ge zonde buitenlucht geeft ons een doe! van dat gold dat wij zelf in de gemeente kas storten dan antwoorden die ver draagzame karlelbroeders NEEN. Of een borrel verwarmt. Vele werklieden hebben hierover een ver keerd gedacht en denken dat ze aan de koude niet weerstaan kunin n zonder den borrel on dal ze bevriezen gaan als ze geen genever in 't lijf hebben. De waarheid is dal het de genevormannen zijn die het eerste bevriezen. Ziehier een afdoende bewijs. IJsland is hol koudste land van Europa, zijn naam zelf duidt het aan, en men is genegen van koude te bibberen als men hem hoort uitspreken. Daar gaat men met tonnen genever invoeren om die kleine mannekens warm te houden zult ge zeggen. De IJslanders zelve denken er heel an ders over. Dat kleine volk heeft, sedert verscheidene jaren eene wet, waar bij de invoer van alle alkoolische dranken ver boden wordt. En toch bevriezen de IJslanders niet. Integendeel, zij weerstaan zeer wel aan de koude. Vroegor, eer zij die wet hadden, be- vroos er nog al eens eene, die wat te diep in het geneverglas had gezien. Nu heeft het IJslandsche volk in eene algemeene volkstemming beslist, dat voortaan alle fabrikatie en alle verkoop van alkoolische dranken in IJsland streng verboden wordt. En dan Wees er maar gerust op, er- zal geen enkele IJslander meer bevrie zen 't Was te voorzien. Onze lezers weten hoeveel inkt er verkletst werd om over de algemeene werkstaking te schrijven en te wrijven. Het kaarskon is uitgebrand en de werkstaking is in den donkere ver dwenen Niemand spreekt er nog over, niemand schrijft er- nog over, zelfs zij die overtuigd waren dat ze ging uitbarsten, durven er geen woordje meer over lossen, uit vrees van zich belache lijk te maken Hel werkvolk dat aan den band der- socialisten ligt, begint in 't kluchtspel van Vander-velde, Anseele en Cio klaar te zien. Gelijk honden die geplaagd wor den, beginnen zij hunne tanden te too- nen en dooi- hunne houding en hunne woorden, toonon zij te begrijpen dat zij nog eens verraden en bij Frederik ge daan werden. De kleine socialistische bladen zijn tegenwoordig de weergalm van de onte vredenheid van 't socialistische werk volk en met den groven borstel beginnen zij te wrijven op den rug van de kopstuk ken die hen voor den aap hielden en hun centen uit den zak klopten, In Antwei-pen. Luik, Verviers. Ber gen, maakt men tegenwoordig de roode leiders uit voor volksverraders en be driegers. 't Was te voorzien Als 't werkvolk maar wijs genoeg is, om zich voor geene tweede maal te laten muilbanden. In Congo doen de zendelingen toch zoo 1 eel ijk met de kleurlingen zij sluiten hunne kinderen in kapelhoeven op. slaan er op als op stockvisschen, en worden gehaat dooi- de bevolking, - - zoo leeren de Vandervelde's. Goed, maar. waarom geven de roo- den dun geene lessen, met toepassing over de ware manier om de zwarten le beschaven Of schenken zij maar hunne liefde aan de raenschen die op brengen, en de kosten van hun beschaven laten afhouden van hunne pree, alle veertien dagen De wereldlijke bescha- vers bouwen handen af, stellen de onaf hankelijke, zedenleer iri practijk, en laten hunne gezondheid ten ouder gaan meer door den brand der driften, dan door dien der gloeiende zón. Komaan, wereldhervormers, wanneer sticht gij uwe roode missie Met den voet geschreven. Het ging vroeger algemeen voor waarheid door dat gelukskinderen met den helm geboren worden en boeken worden ge schreven met de hand, er zijn thans uil zonderingen aan dien regel, want uil Amerika, natuurlijk, komt het bericht dat aldaar een boek is verschenen dat ge schreven werd met denvoet. Het is de jonge juffer Epkie Virtue, van St-Paul, in den S aat Minnesota, die dit wonderwerk verrichtte. In hare prille jeugd door een hersenschudding getroffen werd het meisje met lamheid geslagen in de armen. Maar geest, echter, was onge deerd gebleven, en de band niet kunnen de gebruiken om hare gedachten uit le drukken, begon zij stilaan met den rech tervoet te leeren schrijven. Men zag hier wel, op foor-en en in kei-miskramen, verminkten die met do voet bun naam konden schrijven, doch miss Virtue schreef een boek van meer dan 100 bladzijden. Confraters van over- den Oceaan, die de gelegenheid hadden het boek in te kijken verklaren dat het daarom niet slechter geschreven is dan andere, wel integendeel. voor den PAUS Tweede lijst Opbrengst der vorige lijst 18,00 Kanunnik Roelandts, Pastoor-De ken, Aalst, 50,00 Aan den Paus der dagelijksche Com munie, Aalst, 50,00 Naamloos, Aalst, 50,Oo Aan den Stadhouder van Christus. Aalst, 50,00 Aan Pius X, Pausen Koning,Aalst, 50,00 Onbekend, Aalst. 25,00 Het klooster, Gysegein, 75,00 Derde Orde van den H. Franciscus, (sectie der vrouwen), 150,00 Te samen 518,00 KERlTvAN SINT MARTINUS Zondag aanstaande, feestdag va.i de H. Familie, te 6 ure Generale Communie voor de Huismoeders van de H. Familie. Maandag toekomende wordt ge vierd de feestdag der H. Dorothea, te 10 ure gezonge Mis van wegc den Bond der Hoveniers. HAELTERT. Zondag 2 Februari aanst solemnele Begankenis, in de kerk van Haeltert van de H. Aldegonde, bij zondere patrouesso tegen den kanker. BURGERLIJKE RECHTBANK VAN BRUGGE. Lasterproces. Er is uitspraak gedaan door de burgerlijke rechtbank van Brugge, in het proces tegen den christen democraat Minnebo, gemeente raadslid, omdat bij in openbare zitting geroepen had, dat het katholiek college de openbare weldadigheid uitbaatte. Hij is veroordeeld tot 4 inlasschingen van het vonnis en de kosten van het proces. Allerhande nieuws. Hoest, Verkoudheid of Valling zie annonce,3e blad zijde. Keating Pastil. AALST. Stoutmoedige bandieterij. Zondag avond tusschen half tien en tien uren werd hier eene stoutmoedige bandieterij gepleegd die onze bevolking in opschudding bracht De familie Praet, Lange Zoutslraat (i, juweliers, bevonden zich in de keuken toen zij opgeschrikt werden door een geweldigen slag in hunne vitrien. Zij gingen zien en bosta- tigden dat een stoutmoedig»? bandiet met een kasseisteen door 't glas bad gesla gen en langs de opening oen twaalftal kettingen in mat goud van verschillige models en hebbende eene waarde van 150 tot 200 frank elk, geroofd had Fenige ooggetuigen konden het signa lement aanwijzen van den dader die ijlings langs het Sluierst raatje of Kerk - straatje de vlucht nam. Eens 't straatje uit en achter- de kerk was hij weldra op vrije voeten daar het moeilijk was de richting te kennen die hij verkozen had. Twee personen die de bandieterij zagen gebeuren haddon den moed niet den schelm vast te grijpen en lieten hem weg vluchten. De bandiet schijnt een kerel Ie zijn van ongeveer 20 jaar oud, kort van gestalte en blond hair. Bijna gansch den namid dag heeft hij in de Lange Zoulslraat op en neêr gewandeld en dit bij zoover re dat het opgemerkt werd door M. Roe- lamlt-Meganck welke recht over 't huis Praet woont. I)it wandelen kwam hem verdacht voor en hij vroeg hem wat dit beteekende en 't antwoord was Ik - wacht hier mijn lief af en wat meer is, de straat is voor mij gelijk voor een ander -. De kerel droeg geen overjas en had een witten halsdoek aan. Een Aalstenaar werd verdacht, doch in tegenwoordigheid gebracht van M. Roelandt en zijne meid verklaarden zij dat het hij niet was, dat de man in kwes tie een Dondermondschen tongval had. Het signalement van den bandiet en de beschrijving der geroofde kettingen werd door de policie in allo richtingen rondge stuurd. Tot hiertoe is de dader onbekend. Het. parket deed een onderzoek. De schele hoofdpij n, de d raai nissen en alle de ongemakken door de slijmen veroorzaakt en de humeurs zijn altijd in weinigen tijd genezen door de slijm- verdrijvendePil Walléry. 1 fr. de doos. Het Huis C. Praet-De Witte, is langs de overzijde der Lange Zoutslraal dichter bij dé Groote Markt, in n° O. MEIRE. Maandag nacht, rond ti uren werden 2 jongelingen de genaamde H. en De L op den Audennarsche steen weg aangevallen door 4 gekende man nen die hen verscheidene messteken toe brachten en daarna de vlucht namen Proces verbaal is tegen de daders opge steld. OKKERZELE. Eene kindermoord is in deze gemeente ontdekt geworden in de volgende omstandigheden: De meid van 't huis ging in den hof eenig groen sel uilst» ken, doch hare spade sliet op een kist die zij boven haalde en dadelijk opende. Men bevond "zich voor 't lijkje van een pasgeboren kindje. H»-l parket van Aüdenaarde kwam eon onderzoek doen. Aankomst der Winter nieuwig heden voor man en vrouwkleede- ren, bijzondere keus voor paletots en pardessus, bij VAN DEN BERGH - jOURET, Korte Zout- straat, 41, Aalst. LEDE. Maandag namiddag is een der paarden van voerman Pressiaux uit zijnen stal ontsnapt ên ging op hol. Het was nu juist hel uur dat de kinderen de school hadden verlaten en 't gevaar was dus groot. Doch Louis Temmerman niets dan zijnen moed raadplegende, sprong naar den kop vaii het holende paar d en gelukte erin het te bedaren en tot staan te brengen Hij bekwam eene nogal ernstige wonde aan 't hoofd. Deze moe dige daad verdient eene beloouing. Op de wijk Hoeksken is een gevecht in regel ontstaan tusschen drij wijven, waarin de kloefen als wapen werden ge bruikt. Hel gevecht was zoo lievig dat de heksen moeilijk te scheiden waren, ook zijn ze er afgekomen met gesclrcurde kleederen en verlies van haar. Proces verbaal werd opgesteld. Zondag middag, rond 12 ure, was Adolf Chrisliaens, metser, te Gent. wer kende, van zijn werk dat hij Zaterdag avond had ver laten, te Zwijnaarde thuis gekomen. Daardoor ontstond ruzie de man was dronken. De zoon Paul en den schoonbroeder- van Adolf verweten den laatste. Weldra ging men aan het vechten. Christiaens r olde ten gronde en kreeg veel slagen en schoppen Men liet hem voor dood liggen ge neesheer en politie wei-den geroepen. De geneesheer deed Christiaens bij hoogdringendheid naar het hospitaal van Gent overbrengen. In den namiddag werd Christiaens in het hospitaal ondervraagd en men tele foneerde naar Zwijnaarde dat Paul Chrisliaens en Kamiel Dhaenens moesten aangehouden worden. De toestand van Adolf Christiaens is zeer erg hij zou eene schedelbreuk heb ben. Dezen morgend was hij nog niet over leden, maar men vreesde alle oogenblik- ken eenen noodlolLigen afloop. De twee aangehoudenen zijn voorloo pig opgesloten. Het parket komt ter plaats. Het slachtoffer is slechts een veertigtal jaar hij heeft maar een kind, zijn zoon Paul. Do Fabriekstraat te Genlbrugge is Zaterdag nacht door een vreeselijk drama in opschudding gebracht. In het nr 12 der voornoemde straal woont de weduwe Ysobaert en hare kin deren, waarvan eene 19jarige dochter-, Hortensia, fabriekwerkster. Sedert een jaar had Hortensia betrek kingen met oenen fabriekwerker, ook een 19tal jareri oud, op logement op den Pendermondschensteenweg, le St Amads- berg, in de herberg I)c Toekomst De moeder verzet te zich tegen die be trekkingenen verbood hare dochter nog roet dion jongeling zekeren, J. De Mild, naar huis te komen. Hel meisje had deze boodschap aan haren minnaar overgebrachtdeze was er woedend oinen besloot zich to wreken. Zaterdag nacht, rond 11 ure. hield hij in de Fabriekstraat, le Gentbrugge, de wacht hij wist dat Hortensia met een harer zusters, naar den cinema gegaan was. De twee meisjes stonden eensklaps voor De Mild en verschrikten De Mild vroeg aan Hortensia uitlegen eene woor denwisseling ontstond. Daar De Mild geen voldoende antwoord kreeg, haalde hij eenen revolver te voor schijn en loste verschillende schoten in de richting van Hortensia die doodelijk getroffen werd Hare zuster liep, om hulp roepende, wegen geburen kwamen buiten. Men hoorde weldra twee nieuwe scholen. Hel was De Mild die liet wapen "tegen zich zei ven gericht had en zich de twee overblijvende kogels in het hoofd had gescholen. De politie snelde ter plaats het meisje was naar hare woning gebracht doch reeds bezweken. Geneeskundige hulp kon niet balen. De toestand van De Mild was zeer erg en hij werd naar het gesticht St-Jozef overgebracht. Zondag was de toestand van De Mild wat heler hij is kunnen ondervraagd worden, en hij heeft bekend dal, hij wel de dader is en. waarom hij gehandeld heeft- -Yad ei bijz onderheden De Mild heeft Zaterdag namiddag eenen revolver gekocht in den bazaar der Vlaanderenstraat, le Gent. (Indien de \erkoop van revolvers gere geld ware dit drama zou waarschijnlijk niet gebeurd zijn1. Hij is zich dan gaan stellen aan den uitgang van den cinema Thienpont in de Vredestraat en heeft er het einde der vertooning afgewacht. Toen het volk huiten kwam, en dat hij gezien had dat Hortensia Ysebaerl met hare zuster uitkwam, is hij voortgeloo- pen naar do Fabriekstraat. Hij heeft zich daar verdoken in den hoek der groote irrgangpoort. Toen de zusters Ysobaert voorbijkwa men is hij voor haar gesprongen en hoeft haar gevraagd om de kennis teherneraen. Hel meisje heeft geweigerd al twis tende had men de woning der weduwe Ysebaerl bereikt. Daar drong De Mild nog eens aan en daar- Hortonso nogmaals neen zegde, trok De Mild zijnen revolver en schoot vier maal op haar Het meisje werd door twee kogels ge troffen in het hoofd en viel dood neer. Het lijk werd in de woning der- we duwe Ysobaert op een bed gelegd. Onnoodig te zeggen dat li-el de ge buurte tengevolge van dit drama over einde stond. De weduwe Ysebaerl is hertrouwd met zekeren Braekeof Braeekma», maar de cchtgenoolen leven gescheiden. De toestand van De Mild was hedei- morgerid wat beter. De geneesheeren hebben nog hoop. De brandkastdieven doen waarlijk hun best te Brussel. Eene derde inbraak, veel belangrijker dan de tweede nog deze week gepleegd, gebeurde yrijdag nacht in de Chair-ot-Pain --straat, op eenige slappen van het bestendig policiebureel. Midd nin deze korte straat is het magazijn van Mr en Mad. Pontus-Roy- naerls, juweliers. Dit magazijn, langs den achterkant palende aan de gewezen slachterij van de Grasmarkt, blijft 's nach's onbewaakt, daar de eigenaars, in hunne bijzondere woning, Lazarus- slraal le St Joosl-ten-Noode, den nacht overbrengen. Vrijdag morgend, een weinig voor 9 ure, kwam M. Pontus volgens gewoonte naar de Vleesch en Broodstraal om zijn magazijn te openen Hij bestatigde met verwondering dat de deur slechts even op slot was en het nachtslot dat M. Pontus zich wel herin nerde vastgedraaid te hebben, los stond. Dooi- een droef voorgevoelen bevangen trad M. Pontus binnen, en begaf zich haastig naar eene achterplaats, door een hou'en beschot van het magazijn ge scheiden. Het elektrisch licht aangestoken heb bende zag M. Pontus een droevig schouw spel De brandkast was verschoven, zoodal de achterkant juist in het licht stond der elektrieke lamp welke midden aan de zoldering hangt. De inbrekers hadden deze zonder vrees doen branden, wel verzekerd dat niemand door de dicht geslotene vensterblinden, van buiten hen zien kon. Een gat van meer- dan 25 cen timeters middellein was in deijzeren plaat gemaakt welke was afgerukt na op me nigvuldige plaatsen met stalen booren, doorboord le zijn. Een dezer boorijzers lag op een tafeltje benevens een schroevendraaier, twee stukken chocolade, van welke een den beet van kloeke tanden toonde; een elek- triek zaklampje, papieren en een groot getal ledige juweelkistjes. Andere doos jes lagen le midden den vloer, met stof en cementbrokken van de brandkast voortkomende Deze laatste was gansch ledig zij bevatte voor 40.000 fr. juwco len. M. Pontus sloot weder zijn magazijn en ging naar liet commissariaat der Koolmarkt klacht neerleggen. M. Jans- sens, overste der rechterlijke brigade. M. Claessens, officier, M. Geerooms, en verscheidene agenten vergezelden seffens den juwelier, ten einde de eerste besta- tigingen te doen. De wanhoop van M, Pontus is des te grooter, daar hij tegen diefstal niet verzekerd was. Het parket samengesteld uit MM. Hoi- yoet, prokureur des konings. Babut du marés, onderzoeksrechter en Haelewae- ters, griffier, is om 4 ure in het geplun derd magazijn afgestapt. Dr De Rechter en de fotograaf Gillet, met. de gerechtsheer-en medugekomen, namen vele vingerindrukken op deopen- gebrokene brandkast waar. Deze stoute inbraak heeft in dit han delskwartier eene groote ontroering teweeggebracht. Zaterdag nacht werd de vitrien van den juwelier, M Purraye. wonende Paardenroaakl, 15, le Antwerpen, met een zwaar voorwerp ingeslagen en al de juweelen, die in de uitstalling lagen, gestolen. Verschillende schilden met gouden uur werken, mans en vrouwen ringen, gou den garnituren, doekspelden, dat alles ter waarde van 8000 fr. is ontvreemd. Vrijdag namiddag, rond 4 ure, kwam een vissclierssloep van De Panne, de haven van Oostende binnengevaren. Een enkel man was aan boord. Deze onverschrokken zeeman ver klaarde aan den reddingsdienst dat hij en zijne makkers eenen verlaten drie master in zee waren tegengekomen. De bemanning der sloep was aan boord van den driemaster gegaan, terwijl hij alleen terugkeerde om de tijding te brengen. Hij vroeg dat de sleper het verlaten schip zou gaan halen. Dit nieuws werd ras verspreid en sef fens was het stakketsel vol nieuwsgieri gen. Rond 5 1/2 ure keerde de sleeper die seffens was uitgevaren weder naai de haven en had den driemaster op sleep touw. Het is een driemaster goëlet, in hout gebouwd. Het schip is in goeden staal en men begrijpt niet waarom de bemanning het heeft verlaten, en evenmin hoe hel langs deze kanten, gansch buiten d->n koers, welke het volgens de papier-en aan boord gevonden volgen moest, is verzeild. Ecu ongewone diefstal had plaats Zaterdag avond te Ensival-'Verviers. Twee mannen drongen ongemerkt bij middel van beklimming en braak in de bureel en der firma Petit en Pernay, we verij, Beaujardinstraat, te Ensival-Ver viers. Zij hadden zich meester gemaakt van eene som van 2,300 franken in bankbil jetten en zilver en gingen de vlucht nemen toen zij werden opgemerkt. Men zette de schelmen achterna doch men kon ze niet herkennen daar zij ge maskerd waren. Ook hielden zij eenen revolver naar hunne vervolgers gericht. De heer policiekornmissaris DelaVig- nelle van hei voorval onderricht, verwit- ttigde de gendarmen van Verviers. Deze gingen over tot de aanhouding van Jan-Jozef J en Toussaint K,., we derzijds 19 en 20 jaar oud, wonende Vegevuursfraat, le Wcgnez. Deze jongelingen wier verleden niet al te zuiver is en die in de fabriek van MM. Fernay en Petit werkzaam zijn, worden als de plegers der diofte ver dacht. Ondanks hunne beweringen van onschuld zijn zij aangehouden gebleven. Het parket van Verviers, te Ensival afgestapt, heeft een nauwgezet onderzoek gedaan. Alle Donderdagen en Vrydagen bezon- dere groote keus van vele soorten versclien ZEEVISCH aan de laagste dagprijzen. Alle Viscliwaren worden zeer wel gerei nigd op verzoek ten huize gebracht. Ik beveel mij aan de gunst van eenieder, bezonderlijk aan de achtbare ingezetenen die van leveranciers veranderen. Zeer voordeelige prijzen voor Avondma len, Hoteliers, enz. Ph. VAN STYVENDAEL Eenig huis der stad sedert 25 jaren in de Öostendsche Vissehcrijeti gevestigd. VlSSCHKRIJ Lange Zoutstraat, 38, Aalst 1,everaar (lei- bijzonderste buizen der slad. TELEFOON Nr 44. PROVINCIE OOST-VLAANDEREN. LAN PBO U W. Verbetering van riet Paardenras. De Bestendige Deputatie van den Provincieraad, Gezien art. 13 van het provinciaal regle ment betreffendu de verbet-ring van het paardenras, dd° 12" Juli 1901, gewijzigd by beslissing van den Provincieraad dd° 20" Juli 1909 en goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 25° November 1909 BESLUIT Eene bijgevoegde keuring voor hengsten van 3 jaar en meer zal plaats hebben te Gent (Beestenmarkt), den Dinsdag, 28" Januari 1913, om 10 uren stipt 's morgens. Die keuring is kosteloos. De houders van niet gekeurde hengsten zullen dezen mogen aanbieden op vertoon van een bewijsschrift afgeleverd door het Gemeentebestuur, en behelzend»), behalve de beschrijving der te keuren hengsten, de verklaring dat, deze de eigendom zijn van den aangever, dat zij in October of 111 No vember 11. uitgesteld of 'er keuring niet aangeboden geweest en dat /.y gestald zijn in eene der steden of gemeenten dezer Provincie. Gent, den 10 Januari 1913. Van we-e de Deputatie De Bestendige Deputatie van den Provincieraad, B°° de KERCKHOVE. De Griffier der Provincie. LOUIS DE REU.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1913 | | pagina 2