!T GENDOM Voor Maagpijn, HKPAKAÏIK-N HOFSTEDE IAAILANDEN AND BOU W A I.Eil Openbare Verknoping M e e f s e h BEHUISDE HOFSTEDE en LANDEN Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. vendItiën WOONHUIS R O O Z E L A A R S KEAT ft Grondkrediet van België JOSEPH VAN YAERENBERGH Bronchiet en Influenza dc Balsempillen van Fr. Callebaut Dr Vayier B, Dupuyj BERICHT CARIiOiV YLE Meubels Meubels PRACHTIGE MEI BELEN Ferdinand DÉ SMET, J N fc K b S Maatschappij SINGER HOPMARKT. ANTWERPEN, 21 Jan. Men kwo- jprt Aalst beschikbare lf'5,106, (aart-April 106,- a 107,50. Poperinghe kschikbare 91,a 92,Maart-April 1.a 92,50 de 100 lui.Markt kalm. OPENBARE VERKOOPING van eeno TE MOORSEL, WAVER j De Notaris PAUL EEMAN, te Moorsel. ilmet gewin van palmslag en gelagen Lnbaar verkoopen [Eerste koop. Eene behuisde Hof (ede met schuur, stal, rum en aankleven, wegen te Moorsel, Waver, gekadastreerd •ktie C, nummer 644c, met eene grootte in 5 aren 40 centiaren. Bewoond door den irkoopcr Ch. Louis Verhoeven. Twe< de koop. Een perceel Land te |oors°l-Waver, gekadastreerd sectie C, pmmer 845p, groot 27 aren 10 centiaren, ebruiktdoor den verkooper Verhoeven, piddelijk ingebruiktreding. ZITDAGEN Instel Maandag 3 Februari Verblijf Maandag 17 Februari n2 uren namiddag, ter herberg In de eisduif bij Gustaaf De Block, te Moor- il Waver. VENDITIF op 17 Februari 1913, om 1/2 ure voormiddag ter voormelde hof ede van alle de meubelairc voorwerpen, ndbouwers ilem, hooi, strooi, vruchten, irken, trekhond, er.z. zich aldaar bevin- >nde. Gewone voorwaarden. OPENBARE VERKOOPING ile HERDERSEM. De Notaris Paul EEMAN te Moorsel, I, ten verzoeke van die het behoort, met win van palmslag en gelagen, openbaar- k verkoopen GEMEENTE HERDERSEM. Eerste koop Een perceel Land, gelegen Hordersem, Denderland, gekend bij daster sectio A, deel van nummer 237b, oot ongeveer 7 aren 76 centiaren palende st Felix De Wolf zuid den steenweg, sst de We Frans Vinck en noord Louis iLeeuw als gebruiker. Gebruikt dooi' de heeren Severien De ininck en Alfons Aerts. Tweede koop Een perceel Land, gele- n te Herder8em, Rundersveld, gekend kadaster sektie B, deel van nummer 5b, met ei no grootte van 7 aren 70 centi- m, palende oost Petrus De Meorsman, d de Weduwe De Block, west en noord q voetweg. Gebruikt door den heer Petrus Moens. Derde koop Een perceel Land, gelegen Herdersem, Guldètraat, gekend bij ka- itcr sektie B, nummer 447a, met eene jotte van 16 aren, palende oost en zuid lix De Wolf, west Benoit Boel en noord aBuyle. Gebruikt door de heeren Jacobus Callc- it en Constant De Wolf. Boomprys 20 frank. ZITDAGEN Instel, Maandag 10 F ,Q,o Verblijf, Maandag 24 *e,'ruari 1913 telkens om 2 uren namiddag ter herberg louden door M. Joannes Ponnet, te Her- sem, Boschkant. GELD te bekomen mits bezet ten kan- re van genoemden notaris EEMAN. OPENBARE VERKOOPING van tard, koeien, varkens, hooi, strooi, beelen, aardappels, mest ialst-SehaerbeekStApolonlastpaat. Se Notaris Oscar TIBBAUT te Aalst, op Dijnsdag 4 Maart 1913, te (innen om 8 uren 's morgens, ter hof- Je van wijlen den het r Frans De Boeek, Aalst-Schaarbcek Sint-Apoloniastraat, het openbaar verkoopen Een schoon èr. jong Merriepaard Dry M'-lkkneien, Stier en twee Mutt"iis; brij schoone Varkens 4° Landbouw- m, als Dri-»ielkar, andere kar, hon- ikar, kruiwagen, beirstuk. ploeg, egire. esfih- en boirkuipen, eene hoeveelheid ine landbouwgerieven, ladders, wielen, le, beirstuk, Uakmoclie, weegschaal en richten, dorschkleod, enz. Eene groot" hoeveelheid hooi, strooi, 'ten, aardappels, geerst en haver. Verders paardengerieven, brandhout, kiekens, hond en kot, mest en beir. ïewone voorwaarden en tyd van betaling is borgstelling. 'PENBARE VERKOOPING van eenen schoonen te SCHOONAERDE Dorp. Do Notaris Oscar TIBBAUT te Aalst, met gewin van palmslag on gelagen in openbaar verkoopen Gemeente Schoonaerde. ïenen schoonen en welgelegen eigendom pande uit woonhuis met verderegebou 11 en schoonen hof, allerbest gestaan en egen te Schoonaerde, Dorp, aan den enweg van Wetteren naar Dmdennonde, iet volgens meting 11 aren 50 centiaren, gekadastreerd wyk A, nummers 111a, 1b, e:i 109b, met eene grootte van 10 30 centiaren, palende ton ooste aan iheer Charles Muortgat-De Dycker, ten ie aan den steenweg, ten weste aar> de heer Charles Van Nuffel-De Beul, en ten noorde aan do Schelde. Dezen eigendom is door zijne uitgestrekt heid en door zijne nabijheid .-an den steen weg, en aan de schelde, zeer wel geschikt voor het uitoefenen van alle bedrijven Veerdeeld in 4 loten volgens grondplan zich bevindende op bijzondere plakbrieven als volgt Eerste lot Woonhuis met corridor, eetzaal, keuken, verandah, kelders, wasch- huis, stal. koer, tuin en doorgang groot 3 aren. Boomprijs 60 fr. Tweede lot De gebouwen van zaal, spreekplaats, feestzaal en tuin, groot 3 aren 30 centiaren, boomprijs 70 fr. Derde lot: Bouwgrond met eene breedte ter straat van 7 meters 50 centimeters, groet 2 aren 40 centiaren.Boomprijs 120 fr. Vierde lot Bouwgrond, met eene breedte van 7 meters 50 centimeter, ter straat, groot 2 aren 80 centiaren. Boom prys 160 fr Onmiddelyk in gebruiktreding. ZITDAGEN Instel Woensdag 26 Februari 1913. Verblijf Woensdag 12 Maart 1913. Telkens om 2 uren namiddag ter her berg, bewoond door den heer Frans V.in Hauwermeiren Lievens, te Schoonaerde, Dorp. De Notaris Oscar TIBBAUT, te Aalst, zal openbaar verkoopen Gemeente Wichelen. 1. Een huis en grond, gehucht Boheraen wijk B, nummer 565a, groot 90 centiaren. 2 Perceel land np Even rot. wijk B, nummer 819f, groot 7 aren 70 centiaren EENIGE ZITDAG Woensdag 19 Februari 1913. Ten 2 ure n uniddag ter herberg van Joseph De Backer, te Wichelen, Bohemen, Hoek. OPENBARE VERKOOPING van een perceel te HAELTcRT. De Notaris Oscar TIBBAUT te Aalst zal in het openbaar verkoopen GEMEENTE HAELTERT. Een perceel Meersch, gelegen op het Mespel rot, groot 11 aren 25 centiaren en gekadastreerd wyk A, nummer 1483. met eene groote van 10 aren 30 centiaren, palende ten ooste aan den heer De Graeve- I)e Loos, ten zuide aan den heer Sylverius Lauwereys. dame Hendrickx-Van Cromp- hout en Juffrouw Maria De Graeve, ten weste aan den heer Provost-I)e Smedt en ten noorde aan de heeren De Smet, De Backer, De Sadeleer en De schepper. Gebruiker de heer Frans Do Schepper- De Boom. EENIGE ZITDAG. Donderdag 23 Januari 1913. Ten 3 uren namiddag ter herberg van den heer Frans Bomon, te Aalst, Kerk straat. OPENBARE VERKOOPING van eene *0 Aalsl-gcliacrbeek. De Notaris Oscar TIBBAUT te Aalst, zal met de pleegvormen der wet van 12 Juni 1816. ten overstaan van Mynheer de Vrederechter des Kantons Aalst, in het openbaar verkoopen AALST-SCHAERBEEK. Eerste Koop. Eene Behuisde Hof stede met schuur, stallingen, boomgaard en lochting, gestaan en gelegen aan de Sinte Apoloniastraat, gekadastreerd wijk C, nummers 245c, 2-15d en 246a met eene grootte van 45 aren 50 centiarenpalende ten ooste aan den tweeden koop, ten zuide aan de straat, ten weste aan den lieer Eugeen Claus De Winne en ten noorde aan den lieer Auguste De Kegel-Mertens en andere. Tweede Koop. Een perceel Land. gelegen aan d- Sint Apoloniastraat. geka- kastreerd wyk C, nummer 247 met eene grootte van 23 aren, palende ten ooste aan den derd» 11 k<>op, ten zuide aan de Burg* r- lijko Godshuizen van Aalst, ten weste aan koop een en aan de erven De Boeck, en ten noorde aan do heeren August Dn Kegel en Madame de Kerckhove de Dentcrghem- Lippens, en ten noorde aan den derden koop. Derde Koop. Een perceel Land, gelegen aan d-- Sinte Apoloniastraat, ge kadastreerd wijk C, nummer 248 met eene grootte van 46 aren 20 centiaren, palende ten ooste aan den heer Gustaaf Boelaert- Smetryns, ten zuide aan de Burgerlijke Godshui/.en van Aalst, ten veste aan den tweeden koop en ten noorde aan Madame de Kerckhove de Dentorghem en juffrouw Laurence Fiévet. Verdeeld in oost- en westhelft. Vierde Koop. Een perceel Land, ge legen up Sinte Apolonia, groot 29 aren 39 centiaren, gekadastreerd wyk C. deel ten weste van nummer 233a, palende ten ooste aan den heer Lievin Van der Biest, ten zuid j met eenen uitweg aan de Sinte Apoloniastraat, ton weste aan het overig deel behoor ondeaan den heer Joseph-Isidore Do Boeck, en ten noordo aan den losweg en d erven Dumont-De Boeck. Vijfde Koop. De twee derde deelen onverdeeld in en tot een peiceel land, ge legen in het DijklaDd, gekadastreerd in het geheel wijk C, n. 210a met eene grootte van 47 aren 10 centiaren, palende ten ooste aan den heer Benoit De Prez-Van Hauwer meiren, ten zuide aan de straat, ten weste aan den heer Gustaaf Boulacrt en andere en ten noorde aan de baan. En zonder tusschenkomst van Mijnheer de Vred rechter Zesde Koop. Het derde deel onver deeld in en tot het perceel 1 md, gelegen in het Dijk land. gekadastreerd in het geheel wijk C, nummer 110a met eene grootte van 47 aren 10 centiaren, hierboven be schreven onder den vijfden koop. De koopen vyf on zes zyn verdeeld in twee deelen. Al.c de voorschrevene goederen zijn be woond en gebruikt door dame weduwe Frans De Boeck. EENIGE ZITDAG Zaterdag 25 Januari 1913. Ten 2 uren namiddag ter zittingzaal van het Vredegerecht te Aalst, in het Stadhuis. N. B Voor verdere inlichtingen zich te wenden ter studie van bovengenoemde Notaris TIBBAUT, te Aalst, Korte Zout- straat,nevens de afspanning «Do Meiboom- alwaar er ten alle tijde groote en kleine kapitalen zyn te bekomen aan geringen nterest of wel aflosbaar met annuiteiten. D-' Notar-is BRECKPOT, te Aalst, zal openbaarlijk verkoopen. GEMEENTE HOFSTADE. 1. Een hektaar 65 aren 60 centiaren meersch, genaamd - Strymeersch nabij het Dorp. Op te leggen boomprys fr. 1045,00 en afsluitingen 500,00 Verdeeld in 3 deelen. 2. En oenen eigendom, aan de Hoog straat. groot 25 aren. Bewoond en gebruikt door den verkooper M. Ferdinand De Wit. ZITDAGEN Instel. Donderdag 30 Januari ,Q.Q Verblyf. Donderdag 6 Februari1913 telkens om 3 uren n middag ter herberg Het Schipken te Hufstade, nabij de Kerk. De Notaris BRECKPOT, te Aalst, zal openbaarlijk verkoopen AALST-MIJLBEKE. 1. 30 aren 70 centiaren land op Papen rode. Gebruikt door M. Louis Van Lan- genhove. 2. 30 aren 30 centiaren land op den Ko ning. Gebruikt door de kinderen Van Gyseghem. 3 23 aren meersch, op den Koning. Ge bruikt door René Boel. GEMEENTE HERDERSEM. 4. E11 12 aren 40 centiaren land. op het Langoveld. Gebruikt door M. Louis Van Langenhove. ZITDAGEN Instel, Woensdag 29 Januari ,Q Verblijf, Woensdag 12 Februari telkens om 3 uren namiddag ter herberg van M. René Matthys-Boel, te Aalst-Myl- beke, Breedestraat. Studie van den notaris BRECKPOT te Aalst. A. Venditie op Maandag 27 Januari 1913om 9 uren 's morgens, ten huize en herherge van de kinderen Van Mol, te Meldert, Dorp, van Sparre en Larixhop- staken, Boonstaken, Sparre, Snippel, El zen Schaarhout, te Meldert, op do Cravaa- bosschen. De liefhebbers zyn verzocht de koopen op voorhand te gaan bezichtigen. B. E11 venditie op Dijnsdag28 Januari 1913om 9 uren 's morgens van 32 koo pen zware Kanadaboomcn, te Meldert, Klooster Affligem, Falliantjes en Hooge- meerselien en 95 koopen zwaar Elzen Schaarhout, te Meldert, ouden houw, Hoo- gemcerschen en Affligem. OPENBARE VERKOOPING van een TE AALST aan den Ouden Dendermondschen steenw. De Notaris MEERT, te Erpe, zal ter tusschenkomst van zijnen ambtgenoot den heer Notaris LI M PENS, te Aalst, ten ver zoeke van wie het behoort, met gewin van palmslag en gelag w in het openbaar ver koopen STAI) AALST Eenige Koop. -Een Huis en Hof, ge staan en gelegen aan den Ouden Dender- inonoschen steenweg, gekadastreerd sectie D, nummer 885b, met eeno grootte van 3 aren 40 centiaren en vol.-ens meting 3 «ren 27 centiaren, palende ten ooste d'-n Ouden Denderinondschen steenweg, ten zuide en ten weste de Burgerlijke Godshui zen v.iu Aalst eu ten noorde den heer Monfils. Bewoond door don heer Felix Keppens. ZITDAGEN Instel Maandag 27 Januari Verblijf Maandag 10 Februari telkens om 3 uren van den namiddag, ter herberg gehouden door den heer Joseph Keppens. Meester-schrijnwerker, te Aclst, Hertstraat, n. 5. Voor verdere inlichtingen wende men zich ter Studiën van genoemde Notarissen, De vermaarste en schoonste verscheidenheden van ZIJN DIE VAN SOUPERT NOTTING te LUXEMBURG. (Gr. Hertogd Leveranciers van 6 Koningshoven. Eerste Specialist ingericht sedert 1855 j Schoon geïllustreerde Prijscourant FRANCO. NEE IV] T ZULLEN II SEfSEZEil erkt zoo heil- cukelc pastil geeft verlichting.Zelfs (Ie tengerste per- e gebri zonder stoornis. Belet de hoest u te sla pen 7 Hem- enkele Pastil Keating zal u herstellen. I)«- geneesheer zal u wel zeggen dal zij volstrekt eenigzijn. Eischt hel cachet van waarborg Thomas Keating, scheikundige te Londen. In blikken uozen: fr. 1.25 en fr. 3.50. In alle goede apoteken. NAAMI.OOZÊ MAATSCHAPPIJ ingericht in 1835 Geldleeningi n te bekomen voor het bouwen van luizen, aank nip van gebou wen en landen, aan gewonen intrest, afl sbaar in eens of m t drij maandelijksche afkortingen, met of zonder levensverzeke ring. Uitgave van obligatiën van 100, 20(1, 500 en 1000 franken, mlrestende aan 4 's jaars. GELDtJlTZBTTING VAN BERSTEN RANS. Kostelooze inlichtingen te bekomen ter studio van den Notaris EEMAN te Moorsel, en in het bureel der maat schappij te Aalst, Leopoldstraat 28, van 8 tot 11 ure 's morgens. Hoofdagentschap van verzekeringen tegen brand, ongevallen, op 't leven, enz. Zaakwaarnemer Esplanadestraat I4;Aalst, gelast zich met vernieuwingen van bepande schuldvoi deringen, vernieuwingen, opma ken van aangiften van nalatenschap en onderhandsche akten, voor alle processen en erfenissen en alle moeilijkheden. Bij hem is ook geld to bekomen aan kleinen intrest op eerste hypotheek. Wordt kosteloos raad gegeven. zijn de beste geneesmiddelen voorzeker ApothekerBotermarkt AE1 SI 1,2ölr. tie doos. REKLAAM COLI 20 Dwerg of.' 15 klimmende Rozelaars, 9 frank, (FRANCO,. Deze pillen, aangezien hunne aange namen smaak, mogen opgezogen worden Maagzuur, gal, slijmen, slechte pijsver- teering, verstoptheid, speen, puisten enz. gebruikt de ItLOEDZÜIVEItENDE I'll,LEV ^au Fit. Calleuaut, Apotheker Overdekte Botermarkt. A B L S T. 1 ,00 Ir. tie «loot*. In dezelfde Apotheek zijn te verkrijgen Remedie voor Ekstero gen 0,50, Tan ipijn stillende druppels stillen onmiddelijk de tandpijn o, to. Pillen tegen de razende tandpijn 1,00 fr. de doos. Pakken tegen het slecht boter geven der Koeien 1.25 fr. Pakken voor het bevruchten van Koeien en Merrieën. Remedie tegen het snot der Kiekens. Zekere remedie oor den cholera der Kiekens 1,00 fr. de 1/2 doos, 2,00 fr.de doos. aanbevolen door de aanzien lijkste geneeskundigen voor de haastige genezing van alle Borstkwalen, Bronchitis. Hoest, Vallingen, Zinkingen. Hoogst noodzakelijk vóór miswassen aan klierlijdendo kinders, vol van humeuren en aangedaan van huiduitslag De flesch hiemeven eischen. j-p'.vr Depots te Aalst Apothekers Callebaut, Ghysselmckx en Meganck. Algf.meee Agencie P. DUPUY, 8. Zaadkorrelstraat Brussel aan Landbouwers en Hofliefhebbers Indien gij wilt goed en deftig gehandeld worden voor het aankoopen van pulpen van het fabriek Wittouck om U in October of November af te leveren ofwel plantaard- appels afkomstig uit Friesland ook alle soorten van Fruitboomen, Sieraadplan ten, Haagplanten, Boschplanten, tegen zeer geringe prijzen wendt U in volle vertrouwen tot de Gebroeders Van Vaerenbergh te Wieze op tien minuten afstand van de statie van Baerdegem, deze handelen altijd met de beste zorgen. het beste behoudmiddel van het houl Bederfwerend. Ongediert vernielend Verzekert een driemaal langeren duuraan hel hout, en geeft eene schoone bruine kleur. Vervangt voordeeliglijk het teer en de olieverf. Vraagt voor zijne verschillige toepassingen, het prospectus Nr 4. Zilveren eermetaal ter Wereldtentoon stelling van Parijs 1900. Gulden eermetaal ter Wereldtentoonstel ling van Luik igo5, Cbauline. Beschermt de zaaiselB tegen de aanvallen der kraaien en andere vogels ook tegen de ziekte, verbetert de kwaliteit en vermeerdert de opbrengst. Belgische Maatschappij van Carbonyle Herve Frèret* Gollaurt TROOZ, (België) Depositaris M' R SCHELFHOUT Bouwmaterialen, Boudewij* kaai. «AALST WILT GE koopen, wend U bij Ferdinand DE SMET, bijzonderste Huis voor Aalst en omliggende. Groote keus van volledige Slaapkamers, Eetplaatsen, Salongaruituren in alle hout en allo stylen, Bureaux Amérieains, Coffre- Forts, Bureaux Minister, Bibliotheken, Tapijten, Lusters, volledige Ameublemen ten voor Cafés, alles wat er noodigis om uw huis rijkelyk te versieren. Alles wordt U ten huize kosteloos be zorgd en geplaceerd. Prijzen buiten alle concurentie. Uw getrouwe Dienaar, Molendries, NrS 8 en 10, (nabij de Varkensmarkt). N. B Er zijn ook gestadig OCCASIE MEUBELEN in Magazijn. TANDMEESTER SPECIALIST, te Aalst, Statiestraat, 33, naast het Hotel du Comte de Handre SEDERT VEERTIEN JAREN TE AAL8T. Kostelooze raadplegingen alle dagen van 8 tot 5 uren, Zondag morgend, van 8 tot 12 uren. Dijnsdag voormiddag, te Ni- nove, bij M® Van Laer. Dijnsdag na middag, te Aalst. Genezing en opvulling der bedorven tan den. Plaatsen van Kunsttanden zonder uittrekken en na het vooraf genezen der wortels van de ou le tanden. Het uit trekken der tanden volgens de keus van. den klient, na volledige gevoelloosmaking gewaarborgd zonder de minste pijn Gebitten op Goud, Platine en Caout- chooc. Gebitten zonder plaat, in de wortels vastgezet, nieuw stelsel. Recht zetten der tanden bij de kinderen (menig vuldige bewijzen). Wit maken der tan den, enz. Reparatiën, Hermaken van Ge bitten, elders gemankeerd. Daar M' NEEFS de gebitten zelf maakt dus uit de eerste hand, kan hij deze goed- kooper leveren en met meer juistheid en gemak voor den Klient maken, dan andere Dentisten die, bij gebrek van kennis, hunne Gebitten elders moeten doen maken. Begeeft zich ten huize op aanvraag van NA AIMACH1ENEN aller stelsels en merken worden zorgvuldig gedaan in de bijzondere werhuizen der Aalst9, Albert Liénartstraat, Spoedige bediening. - Goedkoop OPRECHTE SIROOP La Poniicuse. Marque déposée DOET DE HENNER EIEREN LEGSEI ZELFS BIET DE GROOTSTE KOUDER Zomler etnig gevaar voor hel pluimgedierte Kost 10 cent, per hen en per maand L-rzemiing franco FELIX LARD

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1913 | | pagina 3