Gezo.muieidspille.n DEFENSE HUIS OTTO KOENTGES praktisch Modeblad, j DE NAAIMACHIENEN SINGER Meubels Oud huis: J.-B. JOU RET-COQUEREAU) GEBROEDERS SCHOONJANï C. PRAET-DE WITTE, Mjirktnrijzen. Maatschappij van algemeene Assurantiën Vereenigde iM ij veraars. Belangwekkende uitvinding. Laat U niet omklappen. V. Uuye xccL cb&Juelflt rrusvcLarxchaxLetyh uxyr- den. &n de. het£t tyetenkxxyfx. door* hem te. v-erm&suyen met echte jKatt jfCneifijt „Zt&oCcuxj* cte ge^oondhetd LA COMPAGNIE SINGER, Belgische Hypotheekmaatschappij I N SPAA3KAS Aug. Lie Kegel-Merteus. \Ve Mal lego STOOM VERWERIJ 13, Brugge. Sint-Jacobsstraat, 13, Hulphuis te Aalst bij Alfons WILLEMS, Opvolgers 2*7, Sint-Jorisstraat, 2*7. AELS'l Broek- en Kleerstoffen, Laatste IVieuwighedei VRAAG T I» E geperfectionneer-r A juistheid de Chronometer I AAA gewaarborgd Hor loipe maker ij Juweelen Brillen 6 Lange Zoutstraat, Q7 Aalst. Vraagt de ilorlogie Loins Roskopf, S. A. ZENUWZIEKTEN! ZENUWZIEKTEN! JA!JA! VOLMAAKTE BUIKZUIVEREND MIDDEL het meest de gan- sche wereld door ge bruikt. Hel VOLKSHULPMIDDEL onmis baar in alle huisgezinnen. I£K0RF56DyKSTRANTWERPE sottegem" Tarwe par lookilo 20,50 a 00,00 Maateluin 18,00 a 00,00 Rogge 16.50 a 00,00 Haver 20,00 a o >,oo Bjter de kilogram 3,00 a 3 10 Eieren de 25 2,40 a 0,00 GEERAERDSBERGEN. Tarwe per 100 kilo 22 50 a oo.oo Maateluin x9,oo a 00.00 Rogge '8.75 a 00,00 liaver 23,00 a 00,00 boonen 22,00 a 00,00 Aardappelen 6,50 a 0,00 Boter de kilogram. 3,10 a 0,00 Eieren de 25 3,52 a 0,00 Viae per kilogram °.94 0,00 Veemarkt VerkochtVerkens 140 van Fr. tot en 153 Hoornbeesten DENDERMONDE. Tarwe per 100 kilo Masteluin Rogge Haver Garst Lijnkoeken Koolzaadkoeken Kaapkoeken LEUVEN. Tarwe de 100 kilogr. Handelstarwe Rogge Voederhaver Brouwhaver Garat Tarwebloem Gort remy Tarwezemelen Aardappelen Strooi Hooi Boter, per kilo Eieren per 26 20,00 a 00,00 00,00 a co,00 16,75 a 00,00 21,00 a 00,00 00,00 a 00,00 21,00 a 00,00 15,00 a 00.05 15,50 a 00,00 20,00 a 2i,00 22.00 a 00 00 17,25 a 18,50 17,00 a 00,00 21,25 a 00,00 21,25 a 22,00 27,25 a 00,00 32.75 a 00.00 16,00 a 00,00 6,00 a 00,00 4,00 a 0,00 7,00 a 0,00 3,40 a 3,io a 0,00 0,00 Veemarkten. ANTWERPEN. Prijzen van het Vee, op de markt maan dag lest gehouden Beesten verkocht. 21 Ossen 182 Koeien 27 Veerzen 23 Stieren 28 Kalveren Bestendige prijzen op voet. 0,92 tot 1,12 0,00 tot 0,00 0,88 tot 1,08 0,80 tot 1,02 0,90 tot 1,20 ANDERLECHT-CUREGH EM 21 Jan. Ter veemarkt werden 3010 varkens te koop gesteld. Prijs per kilo van fr. 1.05 a 1,22. BRUSSEL 21 Jan. Er werden 320 varkens ter markt gebracht. Prijs per kilo van fr. 1.20 a 1.30 tegen brandgevaar, op het leven en onge lukken van allen aard Eenige Premie ongelukken op de. ijzerenweg en tramways. Hoofdagent Aug. DE WINTER, Nieuwstraat, Aalst. VOLKSVERZEKERINGEN met weke lijksche betalingen voor Eerste Communie Huwelijk, enz., enz. N. B.Agenten worden gevraagd. Zich te wenden op bovengemeld adres Verzekering tegen brandgevaar. Hoofdagent M. Achille EEMAN, Hooge- vesten, fabriek van chemische meststoffen te Aalst. De Cachets antinévralgiques Jos. Guthier, zijn een Uitnemend geneesmiddel tegen HOOFDPIJN (mi graine), tegen Rhumatisme, tegen alle NEVRALGIEKE PIJNEN zooals TANI'PIJN. enz. ZIJ GENEZEN RAI'IKAAL en om zoo te zeggen, oogen I>1 ikke lijk. De Cachets antinévralgiques Jos. Gauthier, bevatten geene de minste scnadelyke noch gevaarlijke stoffen; zjj mogen genomen worden, zelfs door personen welke geene Anlipyrine kunnen verdragen zij zijn integendeel een hulpmiddel voor mi8t<*lde magen. De Cachets antinévralgiques Jos. Gauthier, zijn onderzocht ge weest door de meest bescheiden overhe den in het vak, en hebben de algemeene goedkeuring verworven. l)e maatschappij van Gezondheids leer van België n heeft ze zorgvuldig ontleed, goedgevonden en aanbevolen «zitting van 24 Juli 1907). De Cachets antinévralgipue Jos. Gauthier zijn in alle goe imge- nchlo apotheken te bekomen, in een docsjo van 6 cachetten, aan 1 fr. of van 13 cachetten aan 2 fr. Als echt en onvervalscht aanzien, on kei en alleen de cachets,Welke in blauw gedrukt, het merk dragen Antiné vralgiques Jos, Gauthier.* Indien uw apotheker ergoen bozit en 1 iets anders aanraadt, wendt u dan toi het algemeen depot CENTRAL APO THEEK JOS. GAUTHIER, MECHE- LEN. Tolcph. 96. De doosjes worden geheel het land door vrachtvrijtegen postmandaat. verzonden mits uene verhooging van 10 centiemen. Depóts te Aalst De Valckeneer Esplanadeplein en CallebautBoter markt. - Se Uitga Verschijnt tweemaal ptmaan; telkens in 14 pag's rijk geïllustreerd. waaraan toegevoegd: 'eau. Titelblad dikwijls J in kleurendruk en een Knippatroncnblad Priis frs. 1-30 per 3 maandei INTEEKENR1LJET. De 9ndergeteeh etidr verlangt geregelde toezending von Het Nieuwe Modeblad tegen frs. MO pc o maanden Naam: W«>on| laats- Verki i'gbaai bij den UITGEVE Agent général R. KLE1ST, BruxeOea worden geleverd met groot gemak van betaling naar keus der klantenper week, per 14 dagen of per maand. Machienen van alle modellen aan eenieders bereik DE BESTE KWALITEIT AAN DEN LAAGSTEN PRIJS GROOTE KORTING OP COMPTANT Verwisseling van oude machienen aller stelsels. KOSTELOOS ONDERRICHT. GOED VERZORGDE REPARATION Naamlooze Vennootschap. 27=31, Oud=Kleerkooperstraat, BRUSSEL, AH.M Albert-Lienartstraat, 9. AIAOVK: Geeruardsbergsc/ieslraut. 2C NOT Neerstraat, 35. NAAMLOOS VENNOOTSCHAP Kapitaal 5.000.000 Frank Ie A\T\\ hltPfCN, i%° 71, Ilij.vstlci. Beheerraad MM. Baron Fredegand Cogels. Voorzitter, Edouard Thys, Onder voorzitter, Alp. Ullens de Schooten, Lëon tan den Bosch, Henri-J. Engels Collegie df.r Commissarissen MM Jean della Faille de Léverghem, Voor zitter de Graaf Adrien de Borchgra\>e d'Altena, Léon Collinet-Plissaert, Baron Auguste Delbeke. Edouard Joly, de Graaf Oscar Le brelle. SPA uOEKJES AAN 3,25 en 3.60 Renteboekjes op Naam metzasmaanielijksche coupons aan 3.80 of 4°/0 Uitgifte van grondobligatiën aan 4 °/0 LEEMNGEN OP HYPOTHEEK VOORSCHOTTEN OP TITELS. GI-LX'TKiX' Aalst, Urbun Roux, 4 Gentschensteenweg, Baardegem, H. Joostens, Ge ueente-Secretaris Erembodegem, Leopold Van Vaerenbergh, Gemeente-Sekretaris Erpe, René Bogaert, Gemeeme Secretaris Haeltert, Theophile De Brouwer, Melkerij-Bestuurder Herdersem, Denis Cooreman, Gemeente Sekretaris Herzele, Jules Droeshout, bediende bij de Nationale Bank Meire bij Aalst, Remy Baeten, Eere-S cretaris Molhem, Frans Droeshout, Gemeente-Ontvanger Moorsel, Benoit Carrvn, ru>tend Onderwijzer Nieuwerkerken-bij-Aalst, Emeri De Kegel, koster Oordegem, Alfons De Brauwer, Zaakwaarnemer. AALSTMeuleschettestraat. Fabriek van Cimente Vloertegels, Dak- pinnen (nieuw model met verbeterde aansluiting), Cimentbuizen, Putbuizen van 0,80 m. tot 1,50 m. doorsnede en grooter op aanvraag, Muurdeksels Varkensbakken, Paardekribben, enz GROOT MAGAZIJN van rechtover het Postbureel. HOPMARKT, N° 3, te AALST. Schoone keus er. voordeelige prijzen. KERKSTRAAT, 16, AALST. Bijzondere verwerij van zijden met spantuig. Verwen en kuischen in het droog van alle stoffen voorwerpen, zooals kleedsron van dame::, becren cn kinders, gordijnen, tafelkleederen, tapijten en salongarnituren, sjaals, pane, enz. Wasschen en solferen van beddekens. Verwen en wasschon in het droog van handschoenen. - DE ZWARTE STOFFEN Y00R ROUW WORDEN IN 24 UREN GELEVERD, (Let wel 0£ het adres). Ifloi-lo^ieëih tan Genève, alukken geregloerd dooi* hel OhaervaioiMiiiu van Genève en Heulclialel. lk een aaugenom-n feil De wonderbare Poeders van het Wit Kruis V verzachten oogenblikki-lijk en genezen spoedig Al.I.E ZENUWZIEKTEN Pijnlijke Q maandstonden, hoofdpijn, schele hoofdpijn (migraine), draaiingen, zenuwkoorU, m de hevigste tandpijn. s«heuton in de tanden, hartkloppingen, slapeloosheid, gejaagd- y heid op de zenuwen, zenuwzwakte, vallenup zirkte. zenuwaanvallen bij de u) vrouwen (hysterie!, zwaarmoedigheid, stokken in de keel. rheumatisme, fleurodjn, m jicht, enz., enz. H De Poeders *an het Wit Kruis versterken de zenuwen, A\ ze zijn gansch onschadelijk en missen n >oii hun uitwerksel. PRIJS fr. 1.25 de doos; fr 3.25 de 3 dooz?n of de drie dubb«l« doos; ur fr. 6 25 de 6 doozen of de zas dubbele doos Algemeen depotApotheek F. TUYPENS, llouibriel, 24, Sint-Nikolaas, alsook bi' "CALLEBAUT, Botermarkt, DE VALKENE1 R, Esplanade. Aalst. I en in alle goede apotheken. Win-tit i va» namaakscli), aee zijn zonder waarde. HQOOOOOÓ ji De GEZONDHEIDSPILLEI DEFENSE z(jn gemak kelijk om in te nemen en veroorzaken nooit buikpijn.Zij verdrijven slijmen en gal, verzui veren het bloed en ge nezen Verstoptheid, Maagpijnen Schee/hoofdpijn, Zenuwpijnen, Jicht en Rhumatism, Speen, Huidziekten, enz. 1 Fr. de doos van 3o pillen, in ALLE APOTHEKER Ook te verkrijgen bij Apothekers De Valkeneer, Aelst, De Greef, 8, Sint Gudulaplaats, Brussel en Martin, Haeohtschensteénwog, 163, Schaerbeek-Brussel

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1913 | | pagina 4