School- en Legerkwestie. De Reis naar Lourdes Zondag 26 Januari 1913. 5 centiemen het nummer 66ste Jaar 4562. Vrij onafhankelijk volksgezind orgaan GODSDIENST, HUISGEZINEIGENDOM, van de Stad en 't Arrondissement van Aalst. VADERLAND, TAAL, VRIJHEID. Wat de regeering aan de Vlamingen belooft. Uil mijn Congolecsch dagboek Een reisje in de omstreken van Lukonzolwa. Loge-kuiperijen. M, RAYMOND P01NCARÉ, NieuwjaBTsgilt voor den Paus DE DEN DEP BODE Dit blad verschijnt den Woensdag en Zaterdag van iedere week onder dagteekening van den volgenden dag. De prijs ervan is tweemaal Ier week voor de Stad 5 frank.met den Post verzonden 6 frank 's jaars, fr. 3,25 voor zes maanden fr. 1,75 voor drij maanden, voorop te betalen. De inschrijving eindigt met 31 December. De onkosten der kwit- tantiën door de Post ontvangen zijn ten laste van den schuldenaar. Men schrijft in bij G. VAN DE PUTTE-GOOSSENS Korte Zoutstraat, nr 31, en in alle Postkantoren des Lands. CUIQL'E SUUM. Per drukregel Gewone 15 centiemen Reklamen fr. 1,00 Vonnissen op 3d# bladzijde 50 centiemen. Dikwijls te herhalen bekendmakingen bij accoord. Niet opgenomen handschriften worden niet teruggestuurd. Heeren Notarissen moeten hunne inzendingen doen, uiterlijk tegen den Dijnsdag en Vrijdag in den voormiddag. Voor de advertentiën uit vreemde landen zich tewenden ten bureele van dit blad. Aalst, den 25 Januari 1913 Belangrijke verklaringen van eenen Minister. Zondag, 12 dezer, hebben onze vrien den van Antwerpen eene grootsche be tooging gehouden ter eere van hunnen jeugdigen, knappen en veelbelovenden medestrijder,den heer Paul Sogers, onzen eersten Minister van Zeewezen, die in den jongsten - strijd der katholieke partij tegen de vrijmetselarij opstond aden wakker schuddede leiding nam van den strijd, en ons naar de schoon ste, de schitterendste overwinning leidde Handelsblad 13 Januari). Wat daar gezegd werd is van nationaal belang en wij meenen onze lezers aange naam te zijn hun voor oogen te stellen wat volgens onzen verdienstelijken con frater Hel Handelsblad aldaar ver klaard is geworden. In naam zijner Antwerpsche vrienden sprak de heer Senator Ryckmans de ver langens en verzuchtingen uit van minis ter Segers' partijgenooten De schoolkwestie Wij verlangen in de eerste plaats van ons ministerie EENE TOEKOMSTIGE SCHOOLWET. (Daverende toejuichingen). Wij hebben in ganscli het land en vooral hier in het arrondissement Anl werpen aan de kiozers gezegd de school wet zal er komen en «Fe wisselbrief op onze eerlijkheid zullen wij niet laten protestèeren. - Wij vragen voor onze katholieke onderwijzers de definitieve verbetering van hun lot en voor de katholieke huis vaders volledige erkenning hunner rech ten. En ons ministerie zal aan het ver pande woord niet te kort blijven De legerkwestie Wij begrijpen de veranderingen in den internationalen toestand wij buigen met eerbied voor de woorden van de verantwoordelijke staatsmannen, die ons zeggen dat het belang van het vaderland offers van het volk eischt. Doch wij vertrouwen dat die offers niet verder zullen reiken dan het streng noodzakelijke. Wij verlangen eerbied voor de godsdienstige overtuiging en eerbied voor de taal onzer zonen in de kazerne. Flinke verklaringen van minister Segers De legerkwestie Het democratisch karakter van het ontwerp is blijkbaar de vrijstellingen zullen vooral de arme klassen begunstigen voor voldoende voorbereide soldaten zal het eenjarig vrij- willigerschap eene dienslvermindering daarstellen nooit zullen landbouwers weer dan één zoon te gelijk aan de ka zerne moeten afstaan. In 1884, onder hei liberaal gouverne ment, gaf België één man op 140 in «0- DOOR POLYDOOR DE PAEPE 6® Vervolg. V. Zaterdag 6 Augusli 1910. In de stad ontmoet men alle slag van kooplieden, die, evenals de koetsiers, den pelgrim waarlyk uit zyn vel zouden doen springen men betaalt aan de koetsen, waarin tien of twaalf plaatsen zijn, 0,30, 0,50 centiemen of 1 frank, volgens den af te leggen weg er zyn ook ulektrieke trams, die van liet station, voor 0,15 een. naar de stad en de Grot ryden. Do njtqigen binnen de stad betaald men 2 frank per uur de buitengewone koersen kosten 3 frank per uur, want in de stad bestaat geen tarief men moet zich maar verstaan met den koetsier, en.,., zien, dal men niet gefopt wordt. De rijtuigen, voor Cauterets en üavarine, betaalt men naet acht of tien man van 60 a 70, ja tot 80 frank. Men vindt er ook post en telegraaf en brieven bussen op verschillige punten, badplaatsen langsheen de Gave. Lourdes, in het arron dissement d'Argèles, in de Hooge Pyre- nöen, is 7000 zielen sterk meestal zijn Christenen maar, alhoewel zij alle dagen onloochenbare mirakelen zien, zyn er toch nog een groot deel onverschilligen, zooals in het meerendeei der Fransche steden. ners aan hot leger met de nieuwe wet, dank aan de vermeerdering der bevolking en de vermindering van diensttijd, zal het land één Belg op 138 man leveren. Aan hel hoofd van het ministerie staat een zeer knap man, baroti de Bro- queville. Ik geef u de verzekering dat lüj de wenschen door M. Ryckmans, senator, uitgebracht, zal verwezenlijken, hij zal voor d- zedelijke belangen in hel leger zorgen, hij zal in zake taalkwestie de Vlamingen voldoening geven De schoolkwestie De schoolkwestie stond op ons programma voor de wetge vende kiezingen, en daarop is onder andere de strijd gevoerd. Luistert goed Ik ben gelast van wege M. Pon lid, minister van onderwijs, u te verklaren, dat de schoolwet in dezen zittijd zal neergelcg l en beslis send gestemd worden. De rechten der huisvaders zullen gewaarborgd zijn. Heer en vriend Ryckmans, roept de nieuwe minister uit, ais wij ons woord geven, dan blijven wij ons woord trouw -. Bravo, minister Segers Bravo, minister Poullet Bravo, katholiek ministerie Zoo wenschen wij liet hier ook, zoo moet en zoo zal het ook zijn Voor God de nieuwe schoolwet Voor Vaderland de nieuwe legerwet Voor God en Vaderland De centrale seclie der Belgische Kamer heeft verslag uitgebracht over het ont werp-legerwet Daaruit blijkt dat de cen trale sectie den wensch noefl uitgedrukt de gewestelijke indeeiing toe Ie passen, voor zoover de landsverdediging bel toelaat. Op de vraag dienaangaande aan de re- georing gesteld, werd geantwoord De regeering heeft maatregelen ge- Iroffeu om de gewestelijke inde» ling toe le passen voor het voetvolk,de artillerie, de vestinggenie van de versterkte stel lingder Maas en voor de artillerie en de vesling-genie van Antwerpen De regeering verklaart dal deze gewes telijke indeeiing gevergd wordl door de mobielmaking, maar, zegt de regeering - Er kan geen sprake zijn van een meer uitgebreide toepassing der grondgedachte van de gewestelijke indeeling, welke de grootste bezwaren zou opleveren op helge- bied van de Nationale eenheid en van een rechtmatige verueeling dër krijgslasten Over het gebruik van het Vlaamsch in liet leger zegt de regeering in antwoord op haar gestelde vragen onder meer 1. Het Vlaamsch wordt gebruikt voor de Vlaamschc soldaten. 2, Het Vlaamsch en het Fransch zullen op gelijken voet gesteld worden voor het examen der eenjarige militianen van beide reeksen. Volgens de overleveringen, dagtrekent Lourdes van vóór de Romeinen de stad is heel onregelmatig gebouwen, met kleine en bergachtige straten, huizen met platte daken, gelijk in vele stedekens van Italië zy bezit niets merkweerdigs, dan hare overheerlijke omstreken cn de parochiale kerk, die jaarteekent van de XIll® eeuw het inwendige is nogal sierlijk, evenals liet hoog altaar, het orgel en het beeld der Moeder-Maagd. Er werd een nieuwe tempel gebouwd door Monseigneur Pegra- male, die ten tijde van Bernadette leefde en haar menigmaal nopens de Verschymn- gen ondervroeg; de eerbiedweerdige Kerk voogd ligt in do ouderkerk begraven. Nog aan te merken d" rue St. Pierre, Place de la Mairie, Place du Marcadel, het gemeen Plein, het Gerechtshof, het Landhuis en twee sierlijke fonteinen en een oud kasteel, een soort forteresse, op de hoogo bergen liet diende ten tyde, om den inval langs de Pyrenëen te beietien, maar die hedendaags als fori tot niets meer dient. Het meer of 1 lac is eene halve uur van de stad verwijderd er is veel vischop en men kan er per boot spelevaren ik heb er een aan genaam reisje gedaan. ik heb me vandaar begeven naar Pouc y Ferry, fraai dorp, waar het oud kasteel is van den graaf de Narailles, Ihans herschapen in school en pastoreel huis. Een weinig verder ligt Bartes, waar Bernadette Souuu-oux de sehapen vvaentte. Het is een bergachtig dorpje, dat meu uiet zonder grooto moeite De Vlaamsche soldaat zal gemachtigd worden liet examen van koporaal briga dier- in het Vlaamsch af te leggen bij liet korps of in de regimentsscholen. Echter zal de Fransche taal als ver plicht vak gelden, en hierin zullen ten minste tien punten moeten behaald wor den. Eene Vlaamselieafdecling zal opgericht worden in de regimen'sscholen voor de kandidaten-korporaal (brigadier) Voor het examen voor sergeant (kwar tiermeester) en voor de andere graden van onderofficier alsook voor het in gangsexamen voor de krijgsschool, voor onderluitenant, voor de hoogere krijgs school zal de Vlaamsche taal als verplicht vak gelden cn hierin zullen ten minste tien punten moeten behaald worden. De reglementen ten gebruike van sol- datan, korporaals (brigadiers) en onder officieren zullen in tweetalen afgekondigd worden. De gedeelten der dagor.len aan de korpsen meer bepaaldelijk tot de troepen gericht, zullen in 't Vlaamsch worden vertaald. De onderrichtingen en de bevelen aan de soldaten gegeven, zullen in 't Fransch en in het Vlaamsch worden voorgelezen en in deze twee talon op het bord ge schreven. Officieren en onderofficieren zullen gebruik maken van de Vlaamsche taal bij 'l ondericlit van den Vlaamsclien sol daat en wanneer deze geroepen is om voor zijn oversten te verschijnen door PETRUS COSYN. Landbouw te Kitungulu. XXXXII Ik voel mij thans gelukkig en behaag lijk in mijn paleis. Mijn gansclie hart, al mijne krachten wijd ik 1111 aan den voor spoed, den bloei en de verfraiing van hot schilderachtig gelegen Lukonzolwa. En 's avonds, uitgestrekt in mijnen zetel op het terras, doch gelukkig. luister ik droomend naar het zacht melodieus lied dat het meer, kabbelend aan mijn voet mij tegenzingt, naar het dommelend ge- druisch der watervallen achter mij en naar de winden, taterend in de boom kruinen en neuriënd in onbekende taal, hun eeuwenoud zegelied. En als dan de maan haar zilveren licht zendt over het kalm blauwe Moëro en ik naar haar opzie, is 't mij of ik blik in 't glimlachend gelaat mijner goede lieve Moeder,mij toe sturend een gullen avondgroet En 'k zend een kus een wedergroet Haar lieve beeltenis te gemoet, Eu kus een groet, o Moeder zoet Van 't dankbaar kinderlijk gemoed. Luwa, 24 Juli 8 u, 's avonds. Zal u dit genoegen doen,lieve lezers en lezeressen van De DenderbodeZoo ja, volgt mij dan, heden ;a ik een reisje bereikt. Hoogcr op nog ligt de kleine Pie du Gors en de groute van denzelfden naam, op den kleinen, 700 meters hoog, ben ik geklommen. Men heeft er een heerlyk vergezicht op Tal-bes, Pau, Argèles, en met den verrekykor ontwaart men de kus ten van Spanje. Het staat den pelgrim ook vrij, uitstapjes te doen naar Cauterets, Gavarine, Sl. Sebastien, enz. Na een goeden nacht doorgebracht te hebben, bon ik om 5 uur 's morgens opge staan. Van op het balcon van ons gasthof ademde :k met vuile longen de frissche berglucht m liet was er zoo aangenaam, dien schoonen Augustimorgen En dan, het ontwaken dor zen, achter de bergen, hoe grootsch Talmachtig verschijnt de daggodin achter do Pyrenëen en stuurt spra- kelend hare straienbussels over het aard- ■•p... Om 5 1/2 uur was het Aigemeeno Com munie met gelezene mis door den E. H. Bolsius na de mis ging men wat bidden vóór de Grot en daarna terug naar het hotel, om te ontbyten. Ten half tien uur, grooto mis, bediend door de Priesters der Karavaan, gezongen doOr de Bedevaarders en begeleid door het gewoon orgel, be speeld door M. Do Smet, van Mechelen, muziekleeraar, die van de karavaan deel- maukte. De mis geschiedde in do ouderkerk met sermoen van den E. H. Buelens. Vervolgens wierd er eene kleine wan deling gedaan in den omtrek, en om 12 uur doen naarKilunguru om mijn oude vriend Walhélet te bezoeken en den post en de werken eens na te zien. Om 7 1/2 ure, na liet vroegmaal brengt men Cmsar (mijn paard) gezadeld voorde deur,ik wip in den zadel, geef nog eenige bevelen aan Lufungulu, mijnen kok,klop eens zachtjes met de platte hand op den hals van Ccesar en ben weg. Ik volg den met jonge palraboomen bo- zoomden weg die zachtjes afdaalt naai de rivier, steek de rivier ovor, waarover men eene brug geworpen heeft, eenige boomstammen, daarover eene m<il van gekloven bamboustokken en dit alles overdekt graszoden en klim de helling langs den anderen oever der rivier op Weldra ben ik op den heuvel en werp een bewonderenden blik op de omgeving. Rechts de zachte glooring der oevers van het .meer en zoo verre het oog reikt de blauwe wateren van het Moëromeer zachtjes op en neer dreinend onder den koelen adem van den morgend on waarin ziclfde opgaandezon spiegelt achter mij op den anderen heuvel,de groote steenen- geböuwen met strooien daken van het onttroonde Lukonzolwa, waarboven de geliefde Belgische vlag hare drij kleuren ontvouwt zacht lachend in hel windje, aan den voet van den pas bestegen heu vel,' verscholen tussohen de groene ba naan bladeren de dorpen Mupunta, Kon- tamilemba en Tainpa. Links hooge bergen wier hellingen met dichte wouden zijn bewassen, en waarin de rivieren diepe groeven hebben gevormd, waarin de wa teren bruisend en schuimend henen vloei en.Voor mij de rechte drij meters breedc schuon gezuiverde laan, voerende naar Luanza, bezoomd door manioc, millet en maïsbeplantingen waarin inlandsche vrouwen en meisjes, ook eenige mannen vlijtig arbeiden, gebruik n akend van de ochtenkoelle '1 Zijn de inlandsche be plantingen die de dorpen der zwarten omringen want hier is de streek van den landbouw, alle zwarten lie efenen den landbouw die hun een vrij en zorgeloos beslaan verzekert. Andere nijverheids takken beoefent men niet,alleen diegenen der dorpen aan den oever van het meer gaan ter v-schvangsl uit. En die beplan tingen, vooral die van manioc, liet bij zonderste voedsel der zwarten strekken zich uren en uren verre uil en omringen in een wijden groenen kring de dorpen der zwanen. KakeUende kiekens, bla tende geilen cn schapen en bassende honden loopen vrijelijk lusscliè'n de hui zen en op de straten. Ziedaar zijn wij reeds aan een klein onaanzienlijk dorp, twee rijen huizen langsheen de baan naar Luanza. Bij Thooren van den galop van mijn paard zijn kiekens,schapen en geilen ijlings in hunne hokken teruggevlucht, de honden naderen blaffend en de sultauo van het dorp en de thuiszynde vrouwen, mannen en kinderen verschijnen in hun ne deuren en roepen mij een hartelijk moio commant, toe. Immers al dit volkje kent mij, daar zij in gedurige betrekking met den post van Lukonzolwa zijn en wekelijks hunne landbouw voortbrengse len daar ter markt brengen, ('t Verv.) trokken we terug naar liet hotel, waar ons liet eerste middagmaal wachtte alle ge rechten waren van hetzelfde slag als 's avonds te voren, behalve de soep zoo is 't gebruik in deze streken. Na liet ontbyt ledigden we eene tas koffie met cognac en rookten eene Belgische sigaar... Zoo zakte men stillekens af naar liet Heiligdom, waar ten 3 1/2 uur, voor de karavaan, lof en sermoen was. Na het lof, dus om 4 uur, worden al de zieken die te Lourdes ver blijven naar bel groot plein, vóór de kerk gebracht, en daar op stoelen, berriên, rytuigen, in rijen gezet, in volle zon. Om 4 i/2 uur gaan al de mannen met flam beeuwen het H. Sacrament aan de kerk afhalen het Allerheiligste is gedragen, onder oenen baldakyn, door nen bisschop, en woi-dt vergezeld van honderden priesters in wit roket, die aanhoudend lezen of zin gen. Op de plaats gekomen, waar zich de zieken bevinden, tusschen de duizenden menschendie geknield liggen, verschijnt de God der Hen-scharen, als bemiddelaar om de genezing der ongelukkigen te beko men, die smceken, in alle talen der wereld: Heer, wy aanbidden U, wij hopen in U, wy beminnen U Hosanna, Zoon van David, gezegend zij degene die komt in - den Naam des Heeren.. Gij zijt Christus, Zoon van den levenden GodIGy zijt myn Heer en mijn God Heer wy gelooven, maar vermeerder ons Geloof... Gij zijt de Verryzenis en liet Leven Verlos ons, Jezus, want wy vergaan I Heer, Eerlooze uitvindsels. Pater Cambier beschuldigd van echtbreuk en kindermoord. Onder dien titel lezen wij in het Han delsblad liet volgend artikel Pas een jaar is 't geleden dat heel België recht sprong om de eer te wre ken zijner missionnarissen, die door een Br.-, bemorsd en besmeurd werden. Die les is niet voldoende geweest. Met eene verbazende sluwheid'en eene ongelooflijke stoutmoedigheid hebben nu de Logegastcn in Congo andermaal een helscb plan uitgedacht, dat echer door zyn ongehoorde afschuwelijkheid in 't water is gevallen mentis le ver ge gaan in eens Ziehier de geschiedenis. Wij vragen verschooning aan onze lezers, zoo we moeten spreken over eene door en door vuile zaak. Maar dat moet hen niet ver wonderen het Logevat geeft uit wat het in heeft Een löjarige gehuwde negerin, die het echtelijk dak was ontvlucht, is komen zeggen aan den substituut, M. Leclercq die bepaald wereldberoemd wil wor den dat pater Cambier betrekkingen had onderhouden met eene gehuwde christinne, Niemba genaamd en dat, om ile vrucht van die echtbreuk te doen verdwijnen, hij vergift zou verschaft hébben aan eene andere christinne, Tsji- batoka geheeten. Die twee christinnen werden in echte- nisgenomen endoor den Staatsprocureur, een Zweed, tegen alle recht in, eene maand in 't gevang opgesloten. Doch hoor Niemba's kind werd ge boren op 7 Juni 1910 en stierf daags nadien en, pater Cambier vertrok uit Lualaburg op 2 Juni 1910 en is eerst teruggekeerd op 14 September 1910. We hoeven niets verder er bij te voegen. Vindt men niet dat het tijd is, dat er aan die eerlooze lasteringen een einde kome De eer van pater Cambier is [nu dooi de feitelijke onmogelijkheid ongeschon den uit dezen nisdadigen aanlog terug te voorschijn gekomen maar het zou wel eens kunnen dat een even onschuldig mission naris zijn onschuld zoo gemak kelijk niet zou kunnen bewijzen. Deze geloofshelden offeren hun zweet, hun bloed, hun leven voor de beschaving van Congo wij, Belgische katholieken, wij hebben ten plicht tc beletten dat eerloozen hunne faam bezoedelen. Er is een voorbeeld noodig wij eischende bestraffing van den lasteraar. Wij durven gelooven dat er geen blad in België zal zijn, tol welke partij het ook behoore, dat niel met ons een gron dig onderzoek zal vragen, toevertrouwd aan den magistraat, vreemd aan de rech terlijke macht in de kolonie en in wien wij allen vertrouwen hebben. De schuldige, of de schuldigen, mogen hunne straf niet ontgaan. indien Gij wilt, Ge kunt my genezen. Heer, een enkel woord, en ik zal genezen a zyn 1 Jezus, Zoon van Maria, heb mede- lijden met mij Jezus, Zoon van David, heb medelijden met ons Heer, dezen a welke ik bemin, is ziek. Heer, doe dat ik zie Heer, doe dat ik ga Heer, doe dat ik hoore Moeder van God, bid voor ons Nadat al deze gebeden en smeekingen door den priester luidop Voorgezegd en door bet volk beantwoord zijn, gaat de dienaar Gods met het H. Sacrament afzon derlijk by eiken zieke en geeft hem den zegen, terwyl het volk gedurig bidt en smeekt... 't Is gedurende deze plechtige oogenblikken, dat de mirakelen geschie den... Zulk schouwspel overtreft alles Nadat de zieken bediend zijn, wordt het H. Sacrament met dezelfde plech tigheid kerkwaarts terug gebracht. Wij keerden nadien weèr naar het hotel om het avondmaal te nemen, cn trokken dan naar het Cufé Vermon der Belgen, waar we met andere reizigers, eenige potten Duitseh bier dronken en eene lekkere pyp rookten. Het was elf uur, toen we te bed gingen. VI0 Hoordstuk. Zondag 7 Augusli 1910. Om 5 uur 's morgens waren we uit onzen akker spoedig, de beste kleederen aangespeeld, want 't is vandaag Zondag, en om 6 uur geschiedt de Communie mis. Na de mis, ontbijt en daarna, om 9 1/2 uur, naar de Hoogmis, gezongen door het de nieuwe President der Republiek van Frankrijk.'' In hun herderlijken brief van het begin des jaars zetten de Bisschoppen van België de Katholieken bijzonder aan dit jaar mild bij te dragen in de nieuw- jaarsgift voor den Paus, ten einde alzoo - mede te werken tot de vervulling van - eenen vurigen wensch Zijner Heilig- beid te weten de zestien honderdste verjaring van hel Edikt van Miiaan le ieren, door het oprichten eener kerk, in de nabijheid der brug Milvius. De oproep onzer Herders wordt 'aan hoord de inschrijvingslijst bekomt den bijval der schoonste jaren. De zevende lijst op I8e Januari gesloten bedraagt de som van 40,343 fr. 85 dit cijfer over treft grootelijks de lijst van verleden jaar op zelfden datum. Kennis ontvangende van den oproep der Belgische katholieke dagbladschrij vers en van de eerste lijsten, was de H. Vader, zoo schrijft men ons, bijzon der getroffen door dezen nieuwen blijk van verkleefdheid der Belgische katho lieke drukpers, verder zijnen - vaderlij- ken dank betuigende aan de godvruch- - tige inteekenaars, wier liefdadigheid en mildheid by ten hoogste prijst. Hij verleent van ganscher harte aan hen en aan hunne familiën eenen bijzonde- - ren zegen De Katholieken zullen "hierin eene aan moediging vinden om door hunne namen on giften liet welgelukken dezer inschrij ving te verzekeren, welke voor hen geldt als eene openbare belijdenis van geloof en getrouwheid aan den? Heiligen Stoel. volk, met sermoen van den E. H. Beulens. Na de Goddelyke diensten hebben we met honderden menschen den grooten Kruisweg op de bergen gedaan aan elke statie bleef men staan en las den E. H. Bolsius de' gebeden, waarop wij antwoordden... O, dit raakte tot in de ziel. Wanneer alles afgeloopen was, ben ik alleen een tochtje gaan doen in het ge bergte, om alles eens goed af te sjoeren. Niets is meer wonderbaar en aangenaam dan zoo een wandelingsken tusschen bergen en dalen. Hier alleen kan men het grootsche werk der Schepping in vollen glans en rijkdom aanschouwen Het was een schoone dag Diepblauwe lucht, zooals men ze slechts in deze streken kan aanschouwen gouden zonlicht wel doende warmte. Het zweet ik zegde daar, dat het warm was, 't moet zyn - stikkend heet liep my uit alle lichaamsporiën.En zulks was nog 't minste, maar, aangezien ik geen wegen vond en totaal in de streek onbekend was, besta- tigdo ik weldra met ontzetting, dat ik ver doold geraakt was I... Zie rajj nu ganscli alleen, in deze barre streek 1... Na ten minste twee uren lang gemarcheerd te hebben, zonder een levend schepsel te ont- moe'en, tenzij eenige vogelen, die bij mijne komst wegvlogen volgde ik op mijn kompas, die ik bij my had, maar altij'l 'i Zuiden in, ora Noord terug te kee- ren, en zoo weer aan de Gave te komen... Wordt vervolgd.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1913 | | pagina 1