'KEATING BANQUE CENTRALE DE LA DENDRE Kam million pastillen/ Zwavelzuur Ammoniak EIGENDOM STAD AAI ST POLITIEVERORDENINGEN Vastenavonddagen. <La ï.iberlé Alostoise» HUIS, HOFSTLÜE EN LAND HOFSTEDE ZAAILANDEN LANDBOEW'ALEM Openbare Verkooping Openbare \Terkooping. de HOEST Openbare Verkoopine'. VEMHTIKA WOONHUIS Wij vragen Wij Verzekeren Sleekl wel deze waarheid in uw hoofd. GEMASKERDE PERSONEN Heer van jaren GEVRBflGD VOOR OOST-VLBflNDEBEN Grondkrediet van België SPEELKAARTEN. Melrose HAAR HERSTELLER Meubels Meubels PRACHTIGE MEUBELEN Ferdixavd DE SMET, Onze schoonste Comptoir Beige du Sulfate d'Ammoniaque BURGERLIJKE STAND DER STAD AALST. Geboorten Mannelijk geslacht 9) Vrouwelijk 17) Huwelijken Do heer J. Duquesno, eigenaar, met Juf. Barones M.de Béthune.bezondere.F.Van de Meer8sche, smid. met M. Smekens, tw. A. de Greef, werkman, met P. Van der Biest, tw. J. De Moor, lustreerder, met C Van Poel, tw. A. Carton, meubeltn. met B. Walbrecht, lacetbew. A. Carton, verwer, met C. Walbrecht, inpakster. L. Van Cauwenbergh, tw. met M. De Neve, z. b. P. D'Haese, werkman met C. Verhoeven, br. F. Van Mulders, kleerm. met J Van Dorpe, br. C. Van NufF 1, bed. met K. De Boeck, z. b. Overlydens E. Helon, wrNeetens, zb. 80 j Gent- schemitw. - R. Van de Maele, m. Roe- landt, smid, 66 j Bergemeersch'str. K. Wauters. m. Hoens, zb.43j. Esplan»- destr. C. C«queriaux, vr De Stoppo leere, zb. 59 j. Zoutstraatpoort. P. Van Driessche, wr D'Haese, tw. 76 j. Breedestr. J. Bosman, m. De Neef, zb. 75 j. Bin- nen8tr. C Aerts, m Van der Haegen, houtz. 50 j. Ledeb. C Maes, m Ver- Btraeten, blokm. 33 j. Moorselb. 7 kinderen onder de 7 jaren. OP DE De Gemeenteraad, Gezien de Wet van 16 en 24 Augusti 1799, art. 3 en art. 78 van de Gemeentewet en de be staande. Art. 1. Het is toegelaten langs de straten der Stad verkleed en gemaskerd zich te vertooncn des Zondags, 's Maandags en 's Dijnsdags der Vas avonddagen, alsook den opvolgenden Zondags tel kens tot 's middernachts. Art. 2. Het is verboden aan de gemaskerden te dragen, vuurroeren, pistolen, sabels, degens, stokken, blazen, spruiten, poeder of zemelzakken of elk ander wapen of getuig waardoor zij iemand kuDnen hinderen of bezeeren vermommingen te gebruiken die de zeden of de godsdienstige over tuigingen zouden krenken militaire of geestelijke kleederen aan te trekken, gesprekken te houden, liederen te zingen of druksels uit te deelen dewelke iemands eer of de goede zeden zouden kunnen kwet sen Anderen aan te randen of tergen, verzet in de huizen binnen te dringen Art. 3. Het is insgelijks verboden de gemas kerden te tergen, te beleedigen of te mishandelen. Art. 4. Het is streng verboden naar het aan gezicht van iemand te werpen met iets dat hem kan deren of vuil maken. Geen confetti mogen geworpen worden in de openbare gestichten of lokalen ten zij na de toestemming bekomen te hebben van de ouders of van degenen aan wien waakzaamheid dezer gestichten toevertrouwd zijn. De confetti mo gen langs den openbaren weg niet opgeraapt worden Art. 5. Alle gemaskerde ol verkleede persoon zal op het eerste verzoek van eenen politiehediende dezen moeten vergezellen naar het politiebureel om zich aldaar te laten kennen en de inlichtingen te geven die hem zullen gevraagd worden. Ari. 6. Het is uitdrukkelijk verboden aan eenieder zedenschendende of ontuchtige liederen t* zingen. Art. 7. De overtreders van de huidige veror deningen zullen aangehouden en geleid worden naar het Burgerlijk Arresthuis alwaar ten hunnen op zichte zulke maatregelen zullen genomen worden als het hehooren zal onder voorbehoud van alle rechterlijke vervolgingen zoowel tegen hem als tegen de ouders of personen wettelijk verantwoor delijk krachtens de bestaande politiewetten en reglementen. Art 8. De overtredingen aan het tegenwoordig politiereglement zullen gestraft worden met de straffen van enkele politie aangeduid door het straf wetboek. Art. g. De aftochtsklok zal op de Vastenavond- dagen niet geluid worden Art. 10. De commissarissen en agenten van politie zijn gelast met de uitvoering, en het tegen woordig reglement zal afgekondigd worden op de gewone wijze der bekendmakingen. Aldus vastgesteld door den Gemeenteraad in zittingd van 26 Januari 1908. De Burgemeester. M. L. Gheeraerdts. De Burgemeester der stad Aalst, verwittigt het publiek dat het verkleeden en maskeren slechts toegelaten is op Dijnsdag 4 Februari aanstaande tot middernacht. De politie is gelast met de strenge uitvoering op dien dag van het reglement op het openhouden van herbergen; de politiestraffen zul len knnnen treffen de personen die na één uur 's morgends van den volgenden dag zich bevinden in huizen waar men drank sckent. AeUt, den 24 Januari 1913. De Burgemeester, M. L. Gheeraerdts. SOCIÉTÉ ANONYM E k ALOST. Messieurs les actionnaircs sont priés ü'assister a l'assemhlée générale ordinaire qui fee tiendra lo Lundi 10 fevrier 1913 a 15 heures au siège social a Alost, Grand' Place 5. ORDRE DU JOUR 1° Rapports du Conseil d'administration 2° Approbation du bilan et du compte de profits et pertes 3° Nominations statutaires 4° Divers. Pour assister a l'assemblée, les action nairesdevrontêtre poiteurs de lours actions. ALHAMBRA. II faut retenir ses places d'avanco pour les deux dernièies repré-entations domini- cales d'- EVA que tout le monde veut voir dans Sa merveilkuse mise en scène a l'Ailiambra. Diuiaiiclic, dernière maliiié lundi soir, dernière repi éseniation d'«EVA Mardi première de BABY-BuBBY OPENBARE VERKOoT'ÏnG te AALS T. De Notaris Paul LKMAN te Moorsel, zal met gewm van palmslag en gelagen openbaarlyb. verknopen Stad Aalst. 1. Een woonhuis dienende voor winkel, naby de Houtmarkt, hoek der Brabant- straat en Van Langei hovesiraat, gekadas treerd buclie A, nummer IÖUUa, groot 6ü centiaren Bewoond zonder termijn door M. Camiel De Backer. 2. Eene bebouwde hofstede met aanhoo- righeden in Mijlbeke aan de Beekstraat, gekadastreerd sectie F, nummers 291a, 293b en 566a, groot 24 aren 40 centiaren. Gebruikt door M. Frans Van Langen- hove. Boomprijs, 200 fr. 3 Een perceel land, geschikt voor bouwgrond, in Mylbeke aan de Moorsel- baan, gekadastreerd sectie E nummers 237 en 238, groot 50 aren 30 centiaren. Gebruikt door M. Petrus Schoe.kaert. ZITDAGEN Instel Dinsdag 25 Februari Verblyf Dinsdag 11 Maart telkens om 2 ure namiddag ter herberg De Groei pooit» gehouden door Dame We Wellekens te Aa'st, Geeraardsberg- schesfra.tt, 46. GELD Ie bekomen ter studie van voor noemden Notaris EEMAN. 1913 Nutteloos bet linnen te verslijten met bet in j stulpen te wrijven, of scheikundige mengsels te gebruiken. De Sunlight doet bet werlf geheel alléén. Het is niet nccdig meer den wascb te b©- lfenbij zal beter gerei nigd zijn en bet linnen zal veel langer duren. «wkpiav/j «at.pcRuiijf't*, OPENBARE VERKOOPING van eeno TE MOORSEL, WAVER. Do Notaris PAUL EEMAN, te Moorsel, zal met gewin van palmslag en gelagen openbaar verkoopen Eerste koop. Eene behuisde Hof stede met schuur, stal, tuin en aankleven, gelegen te Moorsel, Waver, gekadastreerd sektie C, nummer 644c, met eene grootte van 5 aren 40 centiaren. Bewoond door den vorkooper Ch. Louis Verhoeven. Tweide koop. Een perceel Land te Moors"l-Waver, gekadastreerd sectie C, nummer 845p, groot 27 aren 10 centiaren. Gebruikt door den verkooper Verhoeven. Onmiddelyk ingebruiktreding. ZITDAGEN Instel Maandag 3 Februari Verblijf Maandag 17 Februari om 2 uren namiddag, ter herberg - I» de Reisduif bij Gustaaf Do Block, te Moor sel, Waver. VENDITI!"'. op 17 Februari 1913, om 8 1/2 ure voormiddag ter voormelde hof stede van alle de raeubclaire voorwerpen, landbouwersdem. hooi, strooi, vruchten varken, trekhond, cr.z. zich aldaar bevin dende. Gewone voorwaarden. OPENBARE VERKOOPING van te HERDERSEM. De Notaris Paul EEMAN te Moorsel, zal, ten verzoeke van die het behoort, met gewin van palmslag en gelagen, npenhaar- lyk verkoopen GEMEENTE HERDERSEM. Eerste ko<>p Een perceel Land, geb gen te H"rd"rs<'in, Denderland, gekend by kadister sectie A, deel van nummer 237b, groot ongeveer 7 aren 76 centiaren palende oost Felix De Wolf zuid den steenweg, west de V\ 6 Frans Vinck en noord Louis De Leeuw als gebruiker. Gebruikt door de hceren Severien De Komuck en Alfons Aerts. Tweede knop Een perceel Land, gele gen te Herdersem, Rundersveld, gekend by kadaster sektie B, deel van nummer 195b, met e- ne grootte van 7 aren 70 centi aren, palende oost Petrus De Meersman, zuid de Weduwe De Block, west en noord den voetweg. Gebruikt, door den heer Petrus Moens. Derde koop Een perceel Land, gelegen te Herdersem, Guldstraat, gekend bj ka- dastor sektie B, nummer 447a, met eene grootte van 16 aren, palende oost en zuid Felix De Wolf, west Benoit Boel en noord Jan Buyle. Gebruikt door de hoeren Jacobus Calle- baut cn Constant De Wolf. Boomprijs 20 frank. ZITDAGEN Instel, Maandag 10 4n,o Verblijf, Maand»! 24 Ftb™"n 1913 telkens om 2 uren namiddag ter herberg gehouden door M. Joannes Ponnet, te Her dersem, Boschkant. GELD te bekomen mits bezet ten kan- toore van genoemden notaris EEMAN. OPENBARE VERKOOPING van schoone te HOFSTADE. De Notaris Oscar TIBBAUT te Aalst, zal namens de heeren Leopold en Joseph De Vos, te Hofstade, op Maandag 17 Februari 1913, te beginnen om 8 uren voormiddag in het op«*nbaar verkoopen in de volgende orde, de nagemelde boomen te weten 1. Te Hofstade, op het Strangersveld, 18 kanadas. 2 Op het Brokenlochting, 4 kanadas. 3. En on liet Spiegelveld, 1 kanada. All" deze boomer- zijn van zuiveren opwas en hebben eenen omtrek van ongeveer twee meters. Gewone voorwaarden en tijd van beta ling mits borgstelling. OPENBARE VERKOOPING van Paardkoeien, varkens, hooistrooi beelen, aardappels, mest teAalst-SchaepbeekStApoloniastraat. De Notaris Oscar TIBBAUT te Aalst, zal op Dijnsdag 4 Maart 1913, te beginnen om 8 uren 's morgens, ter hof stede van w ijlen den heer Frans De Boeck, te Aalst-Sehaarbcek Smt-Apoloniastraat, in het openbaar verkoopen 1° Een schoon 011 jong Merriepaard 2° Drij Melkkoeien, Stier en twee Muttens; 3° Drij schoone Varkens 4° Landbouw- alem, als Driiwielkar, andere kar, hon denkar, kruiwagen, beirstuk, ploeg, egge, vleeseh- en boirkuipen, eeno hoeveelheid kleine landbouwgerieven, ladders, wielen, slede, beirstuk, bakmoelie, weegschaal en gewichten, dorschkleed, enz. 5° Eene grooto hoeveelheid hooi, strooi, beeten, aardappels, geerst en haver. 6° Verders paardengerieven, brandhout, 30 kiekens, hond en kot, mest en beir. Gewone voorwaarden en tijd van betaling mits borgstelling. OPENBARE VERKOOPING van eenen sehoonen te SCHOONAERDE Dorp. Do Notaris Oscar TIBBAUT te Aalst, zal met gewin van palmslag en gelagen in bet openbaar verkoopen Gemeente Schoonaerde. Eenen sclioonen en welgelegen eigendom bestaande uit woonhuis met verdere gebou wen en sehoonen hof, allerbest gestaan en gelegen te Schoonaerde, Dorp, aan den steenwee' van Wettercn naar Dendermonde, groot volgens meting 11 aren 50 centiaren, en gekadastreerd wyk A, nummers 111a, 112b, e:i 109b, met eene grootte van 10 aren 30 centiaren, palendo ten ooste aan den heer Charles Moortgat-De Dycker, ten zuide aan den steenweg, ten weste aar- de heer Charles Van Nuffel-De Beul, en ten noorde aan de Schelde. De'.en eigendom is door zijne uitgestrekt heid en door zijne nabijheid aan den steen - weg, en aan de schelde, zeer wel geschikt voor het uitoefenen van alle bedrijven. Vccrdeeld in 4 loten volgens grondplan zich bevindende op bijzondere plakbrieven als volgt Eerste lot Woonhuis met corridor, eetzaal, keuken, verandah, kelders, wasch- liuis, stal. koer, tuin cn doorgang groot 3 aren. Boomprijs 60 fr. Tweede lot. De gebouwen van zaal, spreekplaats, feestzaal en tuin, groot 3 aren 30 centiaren, boomprijs 70 fr. Derde lotBouwgrond met eene breedte ter straat van 7 meters 50 centimeters, groot 2 aren 40 centiaren.Boomprijs 120 fr. Vierde lot Bouwgrond, met eene breedte van 7 meters 50 centimeter, tol straat, groot 2 aren 80 centiaren. Boom- prys 160 fr Onmiddelyk in gobruiklreding. ZITDAGEN Instel Woensdag 26 Februari 1913. Verblijf Woensdag 12 Maart 1913. Telkens om 2 uren namiddag ter her berg, bewoond door d«;n heer Frans Van Hauwermeiron Lievens, te Schoonaerde, Dorp. De N< taris Oscar TIBBAUT, te Aalst, zal openbaar verkoopen Gemeente Wichelen. 1. Eon huis en grond, gehucht Bohemen wijk B, nummer 565a, groot 90 centiaren. 2. Perceel land op Evenrot. wijk B, nummer 819f, groot 7 aren 70 centiaren. EENIGE ZITDAG Woensdag 19 Februari 1913. Ten 2 ure n uniddag ter herberg van Joseph De Backer, te Wichelen, Bohemen, Hoek. De Notaris BRECKPOT, te Aalst, zal openbaarlyk verkoopen. GEMEENTE HOFSTATE. 1. Een hektaar 65 aren 60 centiaren meersch, genaamd - Strymeorseh nabij liet Dorp. OH TE GENEZEN NEEMT OE Geene andere remedie werkt zaam cn zoo vlug. Eene enkele geeft verlichting. Zelfs de len: personen mogen deze remedn bruiken zonder stoornis. Belj: hoest u tesIapen?Eeneenkele l'.is Kealing zal u herstellen. De nucsheer zal u wel zeggi zij volstrekt eenigzijn.Ei liet cachet van waarbo. Thomas Keating, schei kundige te Londen In blikken doozen /V. 1.25en/, .3.50. In alle goede apoleken'. Op te leggen boomprys fr. 1045,00 en afsluitingen 500,00 Verdeeld in 3 deelen. 2. En eenen eigendom, aan de Hoog straat. groot 25 aren. Bewoond en gebruikt door den verkooper M. Ferdinand De Wit ZITDAGEN Instel. Donderdag 30 Januari .n Verblijf, Donderdag 6 Februari telkens om 3 uren namiddag ter herberg Het Schipken te Hofstade, nabij dè Kerk. De Notaris BRECKPOT, tc Aalst, zal open baarlijk verkoopen "aalst-mijlbeke. 1. 30 aren 70 centiaren land op Papen- •ode. Gebruikt door M. Louis Van Lan- genhove. 2. 30 aren 30 centiaren land op den Ko ning. Gebruikt door do kinderen Van Gyseghem. 3 23 aren meersch, op den Koning. Ge bruikt door René Boel. GEMEENTE HERDERSEM. 4. En 12 aren 40 centiaren land. op het Langcveld. Oebruikt door M. Louis Van Langenhove. ZITDAGEN Instel, Woensdag 29 Januari ,Q Verblijf, Woensdag 12 Februari tclk -ns om 3 uren namiddag ter herberg van M. René Mattliys-Boel, te Aalst Mijl beke, Breedestraat. Studio van den notaris BRECKPOT te Aalst. A. Venditie op Maandag 27 Januari 1913, om 9 uren 's morgens, ten huize en herberge van de kinderen Van Mol, te Meldert, Dorp, van Sparre en Larixhop- staken, Boonstaken, Sparre, Snippel, El zen Schaarhout, te Meldert, op do Cravaa- bosschen. De liefhebbers zyn verzocht de koopen op voorhand te gaan bezichtigen. B. E11 venditie op Dijnsdag28 Januari 1913, om 9 uren 's morgens van 32 koo pen zware Kanadaboomen, te Meldert, Klooster Atlligem, Falliantjes en Hooge- meerschen en 95 koopen zwaar Elzen Schaarhout, te Meldert, ouden houw, Hoo- gemoerschcn en Affligem. OPENBARE VERKOOPING van een TE AALST aan den Ouden Dendermondschen steenw. De Notaris MEERT, te Erpe, zal ter tusschenkomst van zynon ambtgenoot don heer Notaris LIM PENS, te Aalst, ten ver zoeke van wie het behoort, met gewin van palmslag en gelag m in het openbaar ver koopen STAD AALST Eenige Koop. Een Huis en Hof, ge staan en gelegen aan den Ouden Dender- mon.lsehen steenweg, gekadastreerd sectie I). nummer 885b, met eeno grootte van 3 aren 40 centiaren en voLens meting 3 aren 27 centiaren, palende ten ooste d 11 Ouden Dendermondschen steenweg, ten zuide en ten weste de Burgerlijke Godshui zen van Aalst 011 ten noorde den heer Monöl8. Bowoond door den heer Felix Keppens. ZITDAGEN istel Maandag 27 Januari Verblijf Maandag 10 Februari telkens om 3 uren van den namiddag, ter herberg gehouden door den iieer Joseph Keppens. Moester-schry 11 werker, te Aolst, Hertstraat, 11. 5. Voor verdere inlichtingen wende men zich ter Studiën va i genoemde Notarissen. voor AALST en omstreken, deftig en vlijtig BEDIENDE, voor den verkoop on zer Ndniraachieneii. Vast loon. Commissie en reiskosten. Kleine borgstelling. Schrij ven met aanduiding van ouderdom en vroe gere bel rekkingen aan Maatschappij -SINGER-, 9. Albert Liénarlstraat Aalst. volkomene genezing in 3 uren van den Alloop of 't Schijt der kalvers en veulens door het A merihuansche Poe<ler I)nr ratere Constipogene genuemd. Eene enkele doos is voldoende, om verscheidene dieren ;e redden en het kost maar een frank. Te bekom n in alle apotheken, namelijk te Aalst, bij De Valkcneer en CallebuiU. Naamlooze Vennootschap. Agentschap der Société Générale de Belgique SUCCURSAAL VAN AALST 20. NIEUWSTRAAT. Telefoon 113. Dépóts van geld aan 3 en 4 Disconto en invordering van wissel» Voorschotten op titels Aan- en verkoop van checks, vreemde bankbil jetten en munten Beursorders Uitbetaling van koepons Inbewaar neming van waarden. VURHURINGSTARIEF DER R RAND KOFFERS BRANDKOFFERS Afmetingen blnnonwaarts Prijs der Verhuring hoogte breedte diepte Per maand Per 3 maand Per 6 maand Per JAAR Meter Meter Meter ^rank Frank Frank Frank Model A 0.12 0.30 0.55 2.— 5.— 9.— 15.— B 0 20 0.30 0.55 3. - 8.— 15.— 25.— C 0.50 0.30 0.55 5.— 12.— 20.— 35.— D 0.50 0.62 055 8.— 20- 30.- 50 - E 0 53 0.62 0.55 9.- 22. 35.- 60.— 1 der brandkoffers is toegankelijk voor het publiek alle werkdagen van 9 tot 4 uur ('s Zaterdags van 9 tot 2 uur). Eene verwaarloosde valling zetzich over van den eenen inensch aan den anderen en is gevaarlyk ei. zelfs doodelijk voor kin deren en ouderlingen Daarom moeten wij ons er zoo spoedig mogelyk van genezen. De besto, ja wij mogen zeggen, de oenigste remedie die u zal alle voldoening geven is de £»ii*oo|> Depratei 1». Dit is «jjii wetenschappelijk produkt dat door de Doktors zelf genomen werd. Prijs Si F»»a\ki;\ in alle Apot heken, namenlijk te Aalst, by Valkeneer en Callebaut. worden gedurende de Vastenavonddagon niet toegelaten by We De Buck, St. Janstraat, 26, In de Groene Wandoling. wel te pas en bemiddeld verlangt eene eerbare catholieke vrouw te trouw.-n in den zelfde.1 toestand, 55 a 60 jaar Schrij ven A. S. Office de Publicité, Brussel. Eenen bekwamen voyageur-mecani- cien om afroomc-s te verkoopen en te on derhouden. Kennis van Fransch en Vlaamsch wordt geeischt. Schoone con dities. Schrijven vóór Woensdag aan het bureel van dit blad onder de letters A. S L. NAAMLOOZE MAATSCHAPPIJ ingericht in 1835 Geldleeningen to bekomen voor .liet bouwen van luizen, aankoop van gebou wen en landen, aan gewonen intrest, aflosbaar in eens of met drij maandelyksche afkortingon, met of zonder levensverzeke ring. Uitgave van obligatiën van 100, 200, 500 en 1000 franken, intrestende aan 41 's jaare. GELDUITZBTTINGVAN EERSTEN RANG. Kostclooze inlichtingen te bekomen ter studio van den Notaris EEMAN te Moorsel, en in liet bureel der maat schappij te Aalst, Leopoldstraat 28, van 8 tot 11 ure 's morgens. Huofdngentschap van vorzekeringoii t-gen brand, ongevallen, op 't leven, enz. TE KOOP ten Bureele 7^ van f'e Denderbode. ft V/ Korte Zoutstraat, 31, Aalst, Prachtige Speelkaarten (Whist) aan fr. 9,50 de 144 spelen, dus een gros, 5 fr. voor een half gros en 0,90 c. het dozijn spelen. Bijzonder voordeelig voor herbergiers, Patronagien, Zondagscholen en Werk- manskringen. MEEST GEZOCHTE herstelt grijs, of ver kleurd haar bepaalde lijk tot zijne oorspron kelijke kleur houdt het uitvallen tegen reinigt de kruin, ver wijdert het schin ei} deelt er leven, groei kracht, glans en shoon- heid aan mede. Verkocht door Coilf. en Pari. Hoofd- Dépflt 26i r. Éliennc-llarcel, Parijs. Te Aalst bij Prosper Guillot, Lange Zoutstraat. WILT GE koopen, wend U by Ferdinand DE SMET, byiondorste Huis voor Aalst en omliggende. Groote keus van volledige Slaapkamers, Eetplaatsen, Salong&rnituren in alle hout en alle stylen, Bureaux Américains, Coffre- Forts, Bureaux Minister, Bibliotheken, Tapyten, Lusters, volledige Ameublemen ten voor Cafés, alles wat er noodigis om uw huis rykelijk te versieren. Alles wordt U ten huize kosteloos be zorgd en geplaceerd. Prijzen buiten alle concurentie. Uw getrouwe Dienaar, Molendries, NrS 8 en 10, (nabij de Varkensmarkt). N. B Er zijn ook gestadig UCCASIE- MEURELEN in Magazijn. z/jn bemest bg middel van het die ten andere de beste stikstofmest is. HET BEVAT 20 TOT DLL STIKSTOF WELKE DE PLANTEN RECHTREEKS of NA SALPETERGISTING OPSLORPEN Met deze meststof, geen stikstofvoriiet door ultlooging der gronden, geene korsten aan de oppervlakte der volden, geen te kort gewicht bij de aankomst, geene verliezen onder weg en gedurende de lossing ten gevolge van den slechten staat der zakken, geen gevaar voor het vee, geene vrach ten vernietigd door onzuiverheden, voor den wasdom schadelijk. Spaarzaamheid van varvoerkesten, van verhandelen en van uitstrooien ten gevolge zijns grooteren rjjkdoms.Mindere hoeveelheid te gebruiken pei hectaar, gezien zijn hooger stikstofgehalte en zijne regelmatiger uit- strooiing. Betere verdeeling in den bonwgroad. Regelmatiger wasdom mm bijgevolg betere oogst. Ontvangst, onderzoek en verdeeling tusschen verscheidene koopers ver gemakkelijkt, dank aan kot regelmatig gewicht on asm de goede hoedanig heid dor makkon. Zelden renral»cht. Levering vrachtvrij ter bestemmingsplaats, snel en verzorgd. Schoone, op 100 kilos geregelde en met lood verzegelde zakken. Overvloedige oogst van goede hoedanigheid. Dat zijn de voordeelen dezer meststof, welke door al de handelaars en door al de landbouwsyndikaten verkocht wordt. VOOR ALLE INLICHTINGEN NOPENS HET GEBRUIK, d

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1913 | | pagina 5