Gezommieidspillen DEFENSE RST Vallende Zie Ae LÜ i HUIS OTTO KO ENTGES KKPAKATIKN NOORD-GESTICHT Voor Hoest, Bronchiet en Influenza Voor Maagpijn, ACHILLE EEMAN, AALST Oud huis: J.-B. JOURET-COQUEREAUX GEBROEDERSSCHOONJANS C. PI! AET-DE WITTE, DE NAAIMACHIENEN SINGER SJe jec/iie. Mxxit JGveifip. Ae&jft cLe/zeljZcljp snvauxk, clU Juyffie. &n Axyst 'Xiecicta.r- ale. j^e^uynx/AeioL Aug. De Kegel-Mertens. Maatscha ppij SIN G R Dr Vatjier B, Dupuyjf ROOZELAARS JOSEPH VAN VAERENBERGR BERICHT T e AYI WEK i'Ei\u. Ij Vereenigde (Vijveraars. de ISalscmpillen van Fr. Callebaut, Rloedzuiveue.vde Pillen van Fit. Calleihi r, c ut ito \yli; Kunst-Guano en Scheikundige Vellen Belgische Hypotheekmaatschappij FN SPAARKAS 27, Sint-Jorisstraat, AELST. Broelc- en Kteerslofjen, Laatste Nieuwigheden Maatschappij van algemeene Assurantiën M e u b e 1 \Ve llallego x 1; 1; 1 s Belangwekkende uitvinding. Laat U niet omklappen. JS0 VOLMAAKTE BUIKZUIVEREND >st dc door MIDDEL hel meest de ga 11- sche wereld bruikl. ge- Hel VOLKSHULPMIDDEL onmis baar in alle huisgezinnen. ZENUWZIEKTEN ZENUWZIEKTEN! JA!JA! VRAAGT RE geperfectionneer-1 4 y A juistheid de Chronometer I ilA/l x gewaarborgd Horlogiemakerij Juweelen Brillen 6, Lange Zoutstraat, 6 Aalst. Vraagt de Ilorlogie Louis Roskopi, S. A. STOOM VER WERIJ 13, Sint-Jacobsstraat, 13, Brugge. Hulphuis te Aalst bij Alfons WILLEMS, LA COMPAGNIE SINGER, xb&eZ ■rrLLrtsaLej^ Agent général R. KLEIST. Bruxelles AALSTj Meuleschettestraat. Fal riek van Cimente Vloertegels, Dak pannen (nieuw model met verbeterde aansluiting), Cimentbuizen, Putbuizen van 0,80 m tot 1,50 m. doorsnede en gro>>ter op aanvraag, Muurdeksels Varkenshokken, Paardekribben, enr van NAAIMACHIENrN aller stelsels en mer ei worden zorgvuldig gedaan in de bijzondere werhuizen oer Aalst9, Albert Liénartstraat, Spoedige bediening. - Goedkoop OPRECHTE SIROOP VAN aanbevolen door de aanzien lijkste geneeskundigen voor de baastige genezing van alle Borstkwalen, Bronchitis, Hoest, Vallingen, Zinkingen. Hoogst noodzakelijk vóór miswassen aan klierlijdende kinders, vol van humeuren en aangedaan van huiduitslag De flesck hiemeven eischen Depots te Aalst Apothekers Callebaut, Ghysselinckx en Meganck. Algemeee Agencie P. DUPUY, 8, Zaadkorrelstraat Brussel MVU-ffe, De vermaarste en schoonste verscheidenheden van ZIJN DIE VAN SOUPERT NOTTING te LUXEMBURG, (Gr. Hertogd Leveranciers van 6 Koning shovetf. Specialist ingericht sedert 1855 Schoon geïllustreerde Prijscourant FRANCO. REK LA AM COLI 20 Dwerg of 15 klimmende Rozelaars, 9 frank, (FRANCO). Zaakwaarnemer Esplanadestraat 14, Aalst, gelast zich met vernieuwingen van bepande schuldvoi deringen, vernieuwingen, opma ken van aangiften van nalatc schap en onderhandsche akten, voor alle processen en erfenissen en alle moeilijkheden. Bij hem is ook geld te bekomen aan kleinen intrest op eerste hypotheek. Wordt kosteloos raad gegeven. aan Landbouwers en Hofliefhebbers Indien gij wilt goed en deftig gehandeld worden voor het aankoopen van pulpen van het fabriek Wittouck om U in October of November af te leveren ofwel plantaard* appels afkomstig uit Friesland ook alle soorten van Fruitboomen, Sieraadplanten, Haagplanten, Boschplanten, tegen zeer geringe prijzen wendt Uin volle vertrouwen tot de Gebroeders Van Vaerenbergh te Wieze op tien minuten afstand van de statie van Baerdegem, deze handelen altijd met de beste zorgen. AANVALLEN, CRIS..N, DRAAIINGEN AFWEZIGHEID. SCHEMERINGEN GROOTE EN KLEINE ZENUWKWALEN Gansoheen gewaarborgde genezing duo eene enkele en weinig kostende behan deling d> r dokters «ppcialisten van het 102, Nieuwstraat, Brussel-Noord Raadplegingen alle dagen en Zond -gs van 8 toi 12 ure. (Dinsdag en Zaïena uitgenonv straat, rechtover de groote statie, den lta en 3d" Zaterdag iri de maand, van 8 t"i 12 ure voormiddag. Indien gij niet kunt komen, schrijft om do brochuur te ontvangen tegen fr. 0.70 in postzegels. —Talrijke getuig schriften van genezingen volkomen. Koatelnnze raadgeving door briefwisseling Verzekering tegen brandgevaar. Hoofdagent M. Achille EEMAN, Ilooge- vesten, fabriek van chemische meststoffen te Aalst. zijn de beste geneesmiddelen voorzeker Apotheker, Botermarkt A El 57. 1 <li>> dooit. Deze pillen, aangezien hunne aange namen smaak, mogen opgezogen worden Maagzuur, gal, slijmen, slechte pijsver- teering, verstoptheid, Bpeen, puisten enz. gebruikt de Apotheker Overdekte Boterioarkt A E LS T. 1 ,00 Ie. tic .loos. In dezelfde Apotheek zijn te verkrijgen Remedie voor Ekstero gen 0,50, Tan 1 pijn stillende druppels stillen onmiddelijk de tandpijn o,->0. Pillen tegen de razende tandpijn i.oofr. de doos. Pakke tegen het Biecht boter geven der Koeien 1.25 fr. Pakken voor het bevruchten van Koeien en Merrieén. Remedie tegen het snol der Kiekens. Zekere remedie oor den cholera der Kiekens 1,00 fr. de 1/2 doos, 2,00 fr de doos. het beste belioudmidd 1 van het houl Bederfwerend. Ongeoiert vernielend Verzekert een driemaal langeren duuraa het hout, en geeft eene schoone bruine kleur. Vervangt voordeeliglijk het teer en de olieverf. Vraagt voor zijne verschillige toepassingen, het prospectus Nr 4 I Zilveren eermetaal ter Wereldtentoon stelling van Parijs 1900. Gulden eermetaal ter Wereldtentoonstel ling van Luik igo5 Cbauline. Beschermt de zaaisels tegen de aanvallen der kraaien en andere vogels ook tegen de ziekte, verbetert de kwaliteit en vermeerdert de opbrengst. Belgische Maatschappij van Carbonyle llei've Fi ères «Sfc Gollaert TROOZ. (België) Depositaris M' U SCHELFHOUT Bouwmaterialen, Boudewiji.kaai,8AALST (HUIS GESTICHT IN 1876 Prijs volgens samenstel. Vraagt Prijs-eourant Al onze vervaardigde Kunstvetton bevatten 1° de STIKSTOF onder vorm vaD nitraat en ammoniak 2° het PHOSPHOORZUUR. onder vorm van superphosphaat 3° de POTASCH onder vorm van oplosbare zouten. Grondstoffen aan den koers van den dag, zoo als Nitraat van Soda, Sulfaat van Ammoniak, Suporphosphaat, Zwavelzuur Potuatu Chloortuur Potasch, Kaïniet, IJzerslakken, Zwavelzuur IJzer, Plaaster, Phosphaat Beanard en Magnesium, Samengestelde opgeloste Guano DE ZON o Zuivere blauwe Aluin, middel tegen de aardappelplaag en 't zwart dor granen. Ver gruizers VERMOREL Eclair Nr 1, aan laagste prijzen. NAAMLOOS VENNOOTSCHAP Kapitaal 5.000.000 Frank Zei«»l ie AM Wf ltPFH. Tl, Uunstlei. Beheerraad MM. Baron Fredegand Cogels. Voorzitter, Edouard Thys, Onder voorzitter, Alp. Ullens de Schooten, Léon Van den Bosch, Henri-J. Engels Collegie df.r Commissarissen MM Jean della Faille de Léverghem, Voor zitter de Graaf Adrlen de Borchgwe (TAIlena, Léon Colhnet-Plissaert, Baron Auguste Delbeke. Edouard Joly, de Graaf Oscar Lts brelle. SPAARBOEKJES AAN 3,25 en 3.60 Renteboek j es op Naam met zeemaan iel t j ksche coupons aan 380°/0 of 4 °/0 Uitgifte van grondobligatién aan 4 °/3 LEENINGEN OP HYPOTHEEK VOORSCHOTTEN OP TITELS. Aalst, URB'IN Roux. 4 Gentschensteenweg, Baardegem, H. Joostens, Ge i-eente-Sccretaris Erembodegem, L opold Van Vaerenbergh, Gemeente-Sekretaris Erpe. René Bogaert, Gemeente-Secietaris Haeltert, Theophile De Brouwer, Melkerij-Bestuurder Herdersem, Denis Cookeman, Gemeente Sekretaris Herzele, Jules Droeshout, bediende bij de Nationale Bank Meire bij Aalst. Remy Baeten, Eere-S cretaris Molhem, Frans Droeshout, Gemeente-Ontvanger Moorsel, Benoit Carryn, iu*tend Onderwijzer Nieuwerkerken-bij-Aalst, Emeri De Kegel, koster Oordegem, Alfons De Brauwer, Zaakwaarnemer. La Pondeuse, Marque déposóe DOET DE HEDDEI EIEREN LE66EI ZELFS DIET DE GROOTSTE KOUDE! Zonder eenig gevaar voor het pluimgedierte Kost 10 cent. per hen en per maand De doos vin 1 kg. I fr. 10 Verzending franco per zak van 21/2 kg. S fr. 00 8 kg. 'fr.50 ALGEMEEN DEPOT Huls FELIX MOULARD 207, Rue das Tinntun, BRUSSEL tegen brandgevaar, op het leven en onge lukken van allen aard. Eenige Premie ongelukken op de. ijzerenweg en tramways. Hoofdagent Aug. DE WINTER, Nieuwstraat, Aalst. VOLKSVERZEKERINGEN met weke lijksche betalingen voor Eerste Communie Huwelijk, enz., enz. N. B.Agenten worden gevraagd. Zich te wenden op bovengemeld adres GROOT MAGAZIJN van rechtover het Postbureel. HOPMARKT, N"3, te AALST. Schoone keus ei. voordeelige prijzen. TANDMEESTER SPECIALIST, te Aalst, Statiestraat. 33, naast het Hotel du Conite le Hum/re SEDERT VEERTIEN JAREN Tl- AALST. Kostelooze raadplegingen alle dagen van 8 tot 5 uren, /onduy morgend, van N tot 12 uren. - Üijnsdug voormiddag, te Nl- nove, bij M" Van Lakr. Uijnsday na middag, te Aalst. Genezin en opvulling der bedorven tan den. Plaatsen van Ku nsttanden zonder uittrekken en na het vo raf genezen der wortels van de ou e tanden. Het uil trekken der tanden volgens de keus van den klient n-* volledige gevoelioosmauing gewaarborgd zoud* r it- miin-te pijn Gebitten op Goud Platine en Caout chooc. Gebitten zonder p aat, in de wortels vastgezet, nieuw stelsel. Recht zetten der tanden bij de kinderen (menig vuldige bewijzen) Wit maken der tan den, enz Reparatiën, Hermaken van i,e- bitten, elders gemankeerd. Daar MrNEEFS de gebitten zelf maakt dus uit de eerste hand, kan hij deze goed- kooper leveren en met meer juistheid en gemak voor den Klient maken, dan andere Dentisten die, bij gebrek van kennis hunne Gebitten elders moeten doen maken. BrGEEFT ZICH TEN HUIZE OP AANVRAAG De Cachets antinévralgiques Jos. Guthier, zijn een uitnemend geneesmiddel tegen HOOFDPIJN (mi graine), tegen Rliumatisiue, tegen alle NEVRALGIEKE PIJNEN zooals TANDPIJN, enz. ZIJ GENEZEN RADIKAAL en om zoo te zeggen, oogenblikkeiijk. De .Cachets antinévralgiques Jos. Gauthier, bevatten geene de minste schadelijke noch gevaarlijke stuffen; zij mogon genomen worden, zelfs door personen welke geene A tilipyrine kunnen verdragen zij zijn integendeel een hulpmiddel voor instelde magen. De Cachets antinévralgiques Jos. Gauthier, zijn onderzocht ge weest door de meest bescheiden overhe den in In-t vak, en hebben do algemeene goedkeuring verworven. De maatschappij van Gezondheids leer van België heeft ze zorgvuldig ontleed, goedgevonden en aanbevolen izit ing van 24 Juli 1907). De Cachets antinévralgipue Jos. Gauthier zijn malle goe onge richte apotheken te bekumen, in een do( sje van 6 cachetten, aan 1 fr. of van 13 cachetten aan 2 fr. Als «ebt en onvervalscht aanzien, en kel en alleen de e,icln ts.w-Ike in blauw gedrukt, het merk ragen Anliné- vralgiques JosGauthier Indien uw apotheker ergeen bezit en 1 ï-ls anders aanraadt w endt u dan tot liet algemeen depot CENTRAL APO THEEK JOS. GAUTHIER, ME0HE- l.EN. Toleph. 96. De doosjes worden geheel het land door vrachtvrij, tegen postmandaat, verzonden mits eene verhooging van 10 centiemen. Depóts te Aalst De Valckeneer, Esplanadeplein en CallebautBoter markt. CARUSO ZINGT DEZEN AVOND bij al de gelukkige bezitters van echte Toestellen i-;n Schij ven GRAMOPHONE "DE STEM VAM ZIJN MEESTER TCESTfl GP.M0PK0I E Reine Anne Zoudt ge gaarne hebben dat hij bij u zong Bezorg u dus oen toestel evenals eene verza meling schijven Gramophone. Gij zult maar te kiezen hebben. Al de toestellen, het publiek aangeboden, welke ook hun prijs weze, zijn VOLMAAKT als klankweergaaf en BE WONDERENSWAARDIG als afgemaakt werk. Vraagt om ze te zien en ze te 1 hooren bij een der in uw stad aangestelde agenten van den G A2VIOPHONE iatf 1 Fr dedoos van 3o pillen, in ALLE APOTHEKEN De GEZONDHEIDSPILLEN DEFENSE zijn gemak kelijk om in te nemen en veroorzaken nooit buikpijn.Zy verdrijven slijmen en gal, verzui- veren het bloed engi nezen Verstoptheid, Maagpijnen, Schee/hoofdpijn, Zenuwpijnen, Jicht en Rhumatism, Speen, Huidziekten, enz. een aangenomen feit De wonderbare Poeders van het Wit Kruis verzachten oogenblikkeiijk en genezen spoedig ALLE ZENUWZIEKTEN Pijnlijke yj maandstonden, hoofdpijn, schele hoofdpijn (migraine), draaiingen, renuwkoorU, A\ de hevigste tandpijn, scheuten in de tanden, hartkloppingen, slapeloosheid, gejaagd heid op de zenuwen, zenuwzwakte, vallende zi'-kte, zenuwaanvallen hij da vrouwen (hysterie zwaarmoedigheid, stokken in de keel rheumatisms, fleureeijn, jicht, enz., enz. De Poeders van het Wit Kruis versterken de zenuwea, ze zijn gansch onschadelijk en missen nooit hun uitwerksel. PRIJS fr. 1.25 de doos; fr 3.25 de 3 doozan of de drie dubbel* dOM; fr. 6 25 de 6 doozen of de zes dubbele doos Algemeen depotApotheek F. TUYPENS, Houtbriel, 24, Sint Nikolaas, alsook b]j "CALLEBAUT, Botermarkt, DE VALKENEER, Esplanade. Aalst, en in alle goede apotheken. Waelit l' van namnnkitcls, ze zijn zonder waarde. (Let wel op het adres). tf 1 5S lloi logiucn 4»II Genève, (Hukken gerolleerd i door liel (B Olwcrvatoi iuiu vnn Genève en Aeulcliiilel.' ''Als men tegenwoordig nog een paard in een en tramwagen I ziet voortsukkelen, lacht men den voerman uit. Werpt ook al die oude bullen van borstsiropen, pillen en poeders van over 10 en 20 jaar weg. Gaat met den vooruitgang mede EN NEEMT S der Apotheek "DE BIEKORE" 36, Lange Dijkstraat, Antwerpen. Die pastillen ontsmetten de longtakken door haar vluchtig geneesmiddelen, I stillen seffens den hoest en, daar/.nen ze langzaam moet opzuigen, verfrisschen zi; de keel en strotten-hoofd. Ook te verkrijgen bij Apothekers De Valkeneur, Aelat, De Greef, 8, Sint Gudukiplaats, Brussel en Martin, Haechtschensteen weg, 163, Seliaerbeek-Brussel KERKSTRAAT, 16, AALST. Bijzondere verwerij van zijden met spantuig. Verwen en kuischen in het droog van alle stoffen voorwerpen, zooals kleedjrun van dame::, hoeren en kinders, gordijnen, tafelkleederen, tapijten en salongarnituren, sjaals, pane, enz. Wasschen en solferen van beddekens. Vorweii en wassclien in liet droog van handschoenen. D£ ZWARTE STOFFEN VOOR ROUW WORDEN IN 24 UREN GELEVERD» worden geleverd met groot gemak van betaling naar heus der klunten, per week, per 14 dagen of per maand. Machienen van alle modellen aan eenieders tereik DE BESTE KWALITEIT AAN DEN LAAGSTEN PRIJS GROOTE KORTING OP COMPTANT Verwisseling van oude machienen aller stelsels. KOSTELOOS ONDERRICHT. GOED VERZORGDE REPARATIËN 27-31, Oud=Kleerkooperstraat, BRUSSEL, At' l-S I Albert-Liénartstraat, 9. rtilKOVE: Oeeraurdsbergschestraat, 2C, eioX rjL.t**üiH Neerstraat, 36,

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1913 | | pagina 6