KAN ADA BOOM EN EIGENDOM Voor Maagpijn, HUIS, HOFSTEDE EN LAND HOFSTEDE ZAAILANDEN BEHUISDE HOFSTEDE en LAX DEN LA XD BOUW ALE II Openbare Vei'kooping Openbare Vei'kooping. Openbare Vei'kooping. WOONHUIS KEATING PASTILLEN Grondhrediet van België J i\ K E F S Voor Hoest, Bronchiet en GEMASKERDE PERSONEN CAKBOXYLE Maatschappij van algemeene Assurantiën Dr Varjier B. Dupuy' JOSEPH YAN VAERENBERGR ROÜZELAARS Influenza de Balsempillcn van Fr. Callebaut Bloedzuivehe.yde Pillen fan Fr. Galleralt, RERICHT OPENBARE VERKOOPING van te AALST. De Notaris Paul EEMAN te Moortel, tal met gewin van palmslag en gelagen oponbaarlijk vorkoopen Stad Aalst. 1. Een woonhuis dienende voor winkel, naby de Houtmarkt, hoek der Brabant straat en Van Langenhovestraat, gekadas treerd sectie A, nummer 160Ua, groot 60 centiaren. Bewoond zonder termijn door M. Caraiel De Backer. 2. Eene bebouwde hofstede met aanboo- righeden in Mijlbeke aan de Beekstraat, gekadastreerd sectie F, nummers 291a, 293b en 566a, groot 24 aren 40 centiareu. Gebruikt door M. Frans Van Langen- hove. Boomprijs, 200 fr. 3. Een perceel land, geschikt voor bouwgrond, in Mylbeke aan de Moorsel- baan, gekadastreerd sectie E nummers 237 en 238, groot 50 aren 30 centiaren. Gebruikt door M. Petrus Schookaert. ZITDAGEN Instel Dinsdag 25 Februari,Q.q Verblijf Dinsdag 11 Maart lvia telkens om 2 ure namiddag ter herberg Dh Groerpoort gehouden door Dame W* Wellekens te Aalst, Geeraardsberg- schestraat, 46. GELD te bekomen ter studie van voor noemden Notaris EEMAN. 1913 OPENBARE VERKOOPING van eeno TE MOORSEL, WAVER. De Notaris PAUL EEMAN. te Moorsel. zal met gewin van palmslag en gelagen openbaar verkoopen Eorste koop. Eene behuisde Hof stede met schuur, stal,'uin en aankleven, gelegen te Moorsel, Waver, gekadastreerd 8ektie C, nummer 644c, met eene grootte van 5 aren 40 centiaren. Bewoond door den verkooper Ch. Louis Verhoeven. Tweede koop. Een perceel Land te Moorsel-Waver, gekadastreerd sectio C, nummer 845p, groot 27 aren 10 centiaren. Gébruikt door den verkooper Verhoeven. Onmiddelijk ingebruiktreding. ZITDAGEN Instel Maandag 3 Februari Verblyf Maandag 17 Februari om 2 uren namiddag, ter herberg In de Reisduif - bij Gustaaf Do Block, te Moor sel, Waver. VENDITIF. op 17 Februari 1913, om 8 1/2 ure voormiddag ter voormelde hof stede van alle de meubelaire voorwerpen, landbouwersnlem, hooi, strooi, vruchten, varken, trekhond, or.z. zich aldaar bevin dende. Gewone voorwaarden. OPENBARE VERKOOPING te HERDERSEM. De Notaris Paul EEMAN te Moorsel, zal, ten verzoeke van die het behoort, met gewin van palmslag en gelagen, openbaar lyk verkoopen GEMEENTE HERDERSEM. Eerste koop Een perceel Land, gelegen te Herdersem, Denderland, gekend bij kadaster sectie A, deel van nummer 237b, groot ongeveer 7 aren 76 centiaren palende oost Felix De Wolf zuid den steenweg, west de W" Frans Vinck en noord Louis De Leeuw als gebruiker. Gebruikt door de heeren Severicn De Koninck en Alfons Aerts. Tweede koop Een perceel Land, gele gen te Herdersem, Rundersveld, gekend by kadaster sektie B, deel van nummer 195b, met ei-ne grootte van 7 aren 70 centi aren, palende oost Petrus De Meersman, zuid de Weduwe De Block, west en noord den voetweg. Gebruikt door den heer Petrus Mocns. Derde koop Een perceel Land, gelogen te Herdersem, Guldstraat, gekend bij ka daster sektie B, nummer 447a, met eene grootte van 16 aren, palende oost en zuid Felix De Wolf, west Benoit Boel en noord Jan Buyle. Gebruikt door de heeren Jacobus Calle- baut en Constant De Wolf. Boomprys 20 frank. ZITDAGEN Instel, Maandag 10 pe,)fuari m3 Verblyf, Maandag 24 telkens om 2 uren namiddag ter herberg gehouden door M. Joannes Ponnet, te Her dersem, Boschkant. GELD te bekomen mits bezet ten kan- toore van genoemden notaris EEMAN. OPENBARE VERKOOPING van eene ie /lalni -Selin«-i-l)eek. De Notaris Oscar TIBBAUT te Aalst, zal met de pleegvormon der wet van 12 Juni 1816. ten overstaan van Mynheer de Vrederechter des Kantons Aalst, in het openbaar verkoopen. AALST-SCHAERBEEK. Eerste Koop. Eene Behuisde Hof stede met schuur, stallingen, boomgaard en lochting, gestaan en gelegen aan de Sinte Apoloniastraat, gekadastreerd wyk C, nummers 245c, 245d en 246a met eene grootte van 45 aren 50 centiaren, palende ten ooste aan den tweeden koop, ten zuido aan de straat, ten weste aan den lieer Eugeen Claus-De Winne en ton noorde aan den heer Auguste De Kegel Mertens en andero. Ingesteld fr. 2,500 Tweede Koop. Een perceel Land. gelegen aan do Sint-» Apoloniastraat. geka- kastreerd wijk O, nummer 247 met eene grootte van 23 aren, palende ten ooste aan den derden koop, ten zuide aan de Burger lijke Godshuizen van Aalst, ten weste aan koop een en aan de erven I)e Boeck, en ten noorde aan de heeren August De Kegel en Madame de Kerckhove de Denterghera- Lippens, en ten noorde aan den derden koop. Ingesteld fr. 1,000 Derde Koop. Een perceel Land, gelegen aan de Sinte Apoloniastraat, ge kadastreerd wyk C, nummer 248 met eene «•rootte van 46 aren 20 centiaren, palende ten ooste aan den heer Gustaaf Boelaert- Smetryns, ten zuide aan de Burgerlijke Godshuizen van Aalst, ten weste aan den tweeden koop en ten noorde aan Madame de Kerckhove de Dentorghera en juffrouw Laurence Fiévet. Verdeeld in oost- en westhelft. Ingesteld fr. 2,000 Vierde Koop. Een perceel Land, ge legen op Sinte Apolonia, groot 29 aren 39 centiaren, gekadastreerd wijk C, deel ten weste van nummer 233a, palende ten ooste aan den heer Lievin Van der Biest, ten zuide met eenen uitweg aan de Sinte Apoloniastraat, ten weste aan het overig deel behoorendeaan den heer Joseph-Isidore De Boeck, en ten noorde aan den losweg en d'erven Dumont-De Boeck. Ingesteld fr. 1,000 Vijfde Koop. De twee derde deelen onverdeeld in en tot een perceel land, ge legen in het Dykland, gekadastreerd in het geheel wyk C, n. 210a met eene grootte van 47 aren 10 centiaren, palende ten ooste aan den heer Benoit De Prez-Van Hauwer- meiren, ten zuide aan de straat, ten weste aan den heer Gustaaf Boulaert en andere en ten noorde aan de baan. En zonder tusschenkomst van Mynheer de Vrederechter. Zesde Koop. Het derde deel onver deeld in en tot het perceel land, gelegen in het Dijkland, gekadastreerd in het geheel wijk C, nummer 110a met eene grootte van 47 aren 10 centiaren, hierboven be schreven onder den vijfden koop. De koopen vijf on zes zijn verdeeld in twee deelen. Samen ingesteld fr. 2,000 Al.e de voorschrevene goederen zijn be woond en gebruikt door dame weduwe Frans De Boeck. Tweede en laatste Zitdag ZATERDAG 8 FEBRUARI 1913 Ten 2 uren namiddag ter zittingzaal van het Vredegerecht te Aalst, in het Stadhuis. N. B Voor verdere inlichtingen zich te wenden ter studie van bovengenoemde Notaris TIBBAUT, te Aalst, Korte Zout- straat,nevens de afspanning «Do Meiboom- alwaar er ten alle tijde groote en kleine kapitalen zijn te bekomen aan geringen nterest of wel aflosbaar met annuiteiten. OPENBARE VERKOOPING van schoone te HOFSTADE. I)e Notaris Oscar TIBBAUT te Aalst, zal namens do heeren Leopold on Joseph De Vos, te Hofstade, op Maandag 17 Februari 1913, te beginnen om 8 uren voormiddag in liet openbaar verkoopen in de volgende orde, de nagemelde boomen te weten 1. Te Hofstade, op het Strangersvold, 18 kanadas. 2. Op hot Brokenlochting, 4 kanadas. 3. E11 op het Spiegelveld, 1 kanada. All« deze boomen zijn van zuiveren opwas en hebben eenen omtrek van ongeveer twee meters. Gewone voorwaarden en tyd van beta ling mits borgstelling. OPENBARE VERKOOPING van Paard, koeien, varkens, hooistrooi, beeten, aardappels, mest te Aalst-SchaerbeekSt Apoloniastraat. I)e Notaris Oscar TIBBAUT te Aalst, zal op Dijnsdag 4 Maart 1913, te beginnen om 8 uren 's morgens, ter hof stede van wijlen den herr Frans De Boeck, te Aalst-Sc.haarboek Sint-Apoloniastraat, in het openbaar verkoopen 1° Een schoon en jong Merriepaard 2° Dry Melkkoeien, Stier en twee Mutt«ns; 3° Dry schoone Varkens 4° Landbouw- alem, als Driiwielkar, andere kar, hon denkar, kruiwagen, beirstuk, ploeg, egtre. vleesch- en beirkuipen, eene hoeveelheid kleine landbouwgerieven, ladders, wielen, slede, beirstuk, bakmoolie, weegschaal en gewichten, dorschkleed, enz. 5° Eene groote hoeveelheid hooi, strooi, beeten, aardappels, geerst en haver. 6° Verders paardengerieven, brandhout, 30 kiekens, hond en kot, mest en beir. Gewone voorwaarden en tyd van betaling mits borgstelling. OPENBARE VERKOOPING van eenen schoonen te SCHOONAERDE Dorp. De Notaris Oscar TIBBAUT te Aalst, zal met gewin van palmslag en gelagen in het openbaar verkoopen Gemeente Schoonaerde. Eenen schoonen en welgelegen eigendom bestaande uit woonhuis met verdere gebou wen en schoonen hof, allerbest gestaan en gelegen te Schoonaerde, Dorp, aan den steenweg van Wetteren naar Dendennoni5e, groot volgens meting 11 aren 50 centiaren, en gekadastreerd wyk A, nummers 111A, 112b, en 109b, met e«ne grootte van 10 aren 30 centiaren, palende ten ooste aan den heer Charles Moortgat De Dycker, ten zuide aan den steenweg, ten weste aar de heer Charles Van Nuffel-De Beul, en ten noorde aan de Schelde. Dezen eigendom is door zijne uitgestrekt heid en door zijne nabijheid aan den steen weg, en aan de schelde, zeer wel geschikt voor het uitoefenen van alle bedrijven. Veerdeeld in 4 loten volgens grondplan zich bevindende op bijzondere plakbrieven als volgt Eerste lot Woonhuis met corridor, eetzaal, keuken, verandah, kelders, wasch- huis, stal. koer, tuin en doorgang groot 3 aren. Boomprys 60 fr. Tweede lot De gebouwen van zaal, spreekplaats, feestzaal en tuin, groot 3 aren 30 centiaren, boomprijs 70 fr. Derde lotBouwgrond met eeno breedte ter straat van 7 meters 50 centimeters, groot 2 aren 40 centiaren.Boomprijs 120 fr. Vierde lot Bouwgrond, met eene breedte van 7 meters 50 centimeter, ter straat, irroot 2 aren 80 centiaren. Boom prys 160 fr Onmiddelijk in gebruiktreding. ZITDAGEN Instel Woensdag 26 Februari 1913. Verblijf Woensdag 12 Maart 1913. Telkens om 2 uren namiddag ter her berg, bewoond door den lieer Frans Van Hauwermeiren-Lievens, te Schoonaerde, Dorp. De Notaris Oscar TIBBAUT, te Aalst, zal openbaar verkoopen Gemeente Wichelen. 1. Een huis en grond, gehucht Bohemen wijk B, nummer 565a, groot 90 centiaren. 2. Perceel land op Evenrot. wijk B, nummer 819f, groot 7 aren 70 centiaren. EENIGE ZITDAG Woensdag 19 Februari 1913. Ten 2 ure namiddag ter herberg van Joseph De Backer, te Wichelen, Bohemen, Hoek. De Notaris BRECKPOT, te Aalst, zal openbaarlyk verkoopen. GEMEENTE HOFSTADE. 1. Een hektaar 65 aren 60 centiaren meersch, genaamd - Strymeersch nabij het Dorp. Op te loggen, boomprys fr. 1045,00 en afsluitingen 500,00 Verdeeld in 3 deelen. 2. En oenen eigendom, aan de Hoog straat, groot 25 aren. Bewoond en gebruikt door den verkooper M. Ferdinand De Wit. ZITDAGEN Instel. Donderdag 30 Januari Verblyf. Donderdag 6 Februari telkens om 3 uren namiddag ter herberg Het Schipken te Hofstade, naby de Kerk. De Notaris BRECKPOT, te Aalst, zal openbaarlyk verkoopen AALST-MIJLBEKE. 1. 30 aren 70 centiaren 1 ind op Papen- rode. Gebruikt door M. Louis Van Lan gen hove. 2. 30 aren 30 centiaren land op den Ko ning. Gebruikt door do kinderen Van Gyseghem. 3 23 aren meersch, op den Koning, Ge bruikt door Roné Boel. GEMEENTE HERDERSEM. 4. En 12 aren 40 centiaren land. op het Langoveld. Gebruikt door M. Louis Yan Langenhove. ZITDAGEN Instel, Woensdag 29 Januari Verblijf, Woensdag 12 Februari tclk -ns om 3 uren namiddag ter herberg van M. René Matthys-Boel, te Aalst-Mijl beke, Breedestraat. OPENBARE VERKOOPING van een TE AALST aan den Ouden Dendermondschen steenw. De Notaris MEERT, te Erpe, zal ter tusschenkomst van zijnen ambtgenoot den heer Notaris LI M PENS, te Aalst, ten ver zoeke van wie het behoort, met gewin van palmslag en gelagen in het openbaar ver koopen STAD AALST Eenige Koop. Een Huis en Hof, ge staan en gelegen aan den Ouden Dender mondschen steenweg, gekadastreerd sectie I), nummer 885b, met eene grootte van 3 aren 40 centiaren en vok-ens meting 3 aren 27 centiaren, palende ten ooste d*-n Ouden Dendermondschen steenweg, ten zuide en ten weste de Burgerlijke Godshui zen van Aalst en ten noorde den heer Monfils. Bewoond door den heer Felix Keppens. ZITDAGEN Instel Maandag 27 Januari .Q, Verblijf Maandag 10 Februari telkens om 3 uren van den namiddag, ter herberg gehouden door den heer Joseph Keppens. Meester-schrynwerker, te Aelst, Hertstraat, 11. 5. Voor verdere inlichtingen wende men zich ter Studiën van genoemde Notarissen. NEEMT ZULLEN U OE^EZEü Geenc andere remedie werkt zoo heil zaam en zoo vlug. Eene enkele pastil geefl verlichting. Zelfs de tengerste per sonen mogen deze remedie gebruiken zonder sloornis. Belet de hoest u te sla pen Eene enkele Pastil Keating zal u herstellen. De geneesheer zal u wel zeggen dat zij volstrekt eenigzijn. Eisclit het cachet van waarborg Thomas Keating, scheikundige te Londen. In blikken dooien: fr. 1.25 en fr. 3.60. In all* goede apoleken. Eenen bekwamen voyageur-mecani- cien om af roomers te verkoopen en te on derhouden. Kennis van Fransch en Vlaamsch wordt goeischt. Schoone con dities. Schrijven vóór Woensdag aan het bureel van dit blad onder de letters A. S. L. NAAMLOOZE MAATSCHAPPIJ ingericht in 1835 Geldleeningen te hekomen voor het bouwen van luizen, aankoop van gebou wen en landen, aan gewonen intrest, afl'isbaar in eens of met drij maandelijksche afkortingen, met of zonder levensverzeke ring. Uitgave van obligatiën van 100, 200, 500 en 1000 franken, intrestende aan 4 's jaars. GELUIJITZBTTING VAN EERSTEN RANG. Kosteloozo inlichtingen te bekomen ter studie van den Notaris EEMAN te Moorsel, en in het bureel der maat schappij te Aalst, Leopoldstraat 28, van 8 tot 11 ure 's morgens. Hoofdagontschap van verzekeringen tegen brand, ongevallen, op 't leven, enz. TANDMEESTER SPECIALIST, te Aalst, Statiestraat, 33, naast het Hotel du Comte de blandre BED BRT VEERTIEN JAREN TE AALST. Kostelooze raadplegingen alle dagen van 8 tot 5 uren, Zondag morgend, van 8 tot 12 uren. - Dijnsdag voormiddag, te Ni- nove, bij M" Van Laer. Dijnsdag na middag, te Aalst. Genezin en opvulling der bedorven tan den. Plaatsen van Kunsttanden zonder uittrekken en na het vooraf genezen der wortels van de ou ie tanden. Het uit trekken der tanden volgens de keus van den klient, na volledige gevoelloosmaking gewaarborgd zonder de minste pijn Gebitten op GoudPlatine en Caout- chooc. Gebitten zonder plaat, in de wortels vastgezet, nieuw stelsel. Recht zetten der tanden bij de kinderen (menig vuldige bewijzen). Wit maken der tan den, enz. Reparatiën, Hermaken van Ge bitten, elders gemankeerd. Daar MrNEEFS de gebitten zelf maakt dus uit de eerste hand, kan hij deze goed- kooper leveren en met meer juistheid en gemak voor den Klient maken, dan andere Dentisten die, bij gebrek van kennis, hunne Gebitten elders moeten doen maken. Bfgbeft zich ten huizb op aanvraag worden gedurende de Vastenavonduagon niet toegelaten by We De Buck, St. Janstraat, 26, In de Groene Wandeling. het beste behoudmiddt-1 van het houl Rederfwerend. Ongediert vernielend Verzekert een driemaal langeren duuraan het hout, en geeft eene schoone bruine kleur. Vervangt voordeeliglijk het teer en de olieverf. Vraagt voor zijne verschillige toepassingen, het prospectus Nr 4. Zilveren eermetaal ter Wereldtentoon stelling van Parijs 1900. Gulden eermetaal ter Wereldtentoonstel ling van Luik igo5. Cbauline. Beschermt de zaaisels tegen de aanvallen der kraaien en andere vogels ook tegen de ziekte, verbetert de kwaliteit en vermeerdert de opbrengst. Belgische Maatschappij van Carbonyle ■erve Frères Gollaerl TROOZ, (België) Depositaris Mr R. SCHELFHOUT Bouwmaterialen, Boudewiji.kaai, 8AALST tegen brandgevaar, op het leven en onge lukken van allen aard. Eenige Premie ongelukken op de. ijzerenweg en tramways. Hoofdagent Aug. DE WINTER, Nieuwstraat, Aalst. VOLKSVERZEKERINGEN met weke lijksche betalingen voor Eerste Communie Huwelijk, enz., enz. N. B.Agenten worden gevraagd. Zich te wenden op bovenuemeld adres OPRECHTE SIROOP fTi aanbevolen door de aanzien- lijkste geneeskundigen voor de haastige genezing van alle i Borstkwalen, Bronchitis. Hoest. Vallingen, Zinkingen. Hoogst noodzakelijk vóór j>. ~/v8v miswassen aan klierlydendo *- kinders, vol van humeuren F j en aangedaan van huiduitslag L De flesch hietmeven eischen. 1 Depots te Aalst Apothekers Callebaut, Ghysselinekx en Meganck. Algemeee Agencie P. DUPUY, 8, Zaadkorrelstraat Brussel Zaakwaarnemer Esplanadestraat 14, Aalst, gelast zich met vernieuwingen van bepande schuldvoi deringen, vernieuwingen, opma ken van aangiften van nalate' schap en onderhandsche akten, voor alle processen en erfenissen en alle moeilijkheden. Bij hem is ook geld te bekomen aan kleinen intrest op eerste hypotheek. Wordt kosteloos raad gegeven. De vermaarste en schoonste verscheidenheden van ZIJN DIE VAN SOUPERT NOTTING te LUXEMBURG. (Gr. Hertogd Leveranciers van 6 Koningshoven. Eerste Specialist ingericht sedert 1855 zijn de beste geneesmiddelen voorzeker Apotheker, Botermarkt AEl SI. 1 ,Völr. d» «loos. Deze pillen, aangezien hunne aange namen smaak, mogen opgezogen worden Maagzuur, gal, slijmen, slechte pijsver- teering, verstoptheid, speen, puisten enz. gebruikt de Apotheker Overdekte Botermarkt, AELST. 1,00 Ir. de dooti. In dezelfde Apotheek zijn te verkrijgen Remedie voor Ekstero -gen 0,50, Tandpijn stillende druppels stillen onmiddelijk de tandpijn o,5o. Pillen tegen de razende tandpijn 1,00 fr. de doos. Pakken tegen het slecht boter geven der Koeien 1,25 fr. Pakken voor het bevruchten van Koeien cn Merrieën. Remedie tegen het snot der Kiekens. Zekere remedie oor den cholera der Kiekens 1,00 fr. de 1/2 doos, 2.00 fr.de doos. Schoon geïllustreerde Prijscourant FRANCO. REK LA AM COLI 20 Dwerg of 15 klimmende Rozelaars, 9 frank, (FRANCO). aan Landbouwers en Hofliefhebbers Indien gij wilt goed en deftig gehandeld worden voor het aankoopen van pulpen van het fabriek Wittouck om U in October of November af te leveren ofwel plantaard appels afkomstig uit Friesland ook alle soorten van Fruitboomen, Sieraadplanten, Haagplanten, Bosohplanten, tegen zeer geringe prijzen wendt U in volle vertrouwen tot de Gebroeders Van Vaerenbergh te Wieze op tien minuten afstand van de 9tatie van Baerdegem, deze handelen altijd met de beste zorgen. La Pondcuse. Marque iltposée DOET DE HERREK EIERER LEGGER ZELFS IRET DE GROOTSTE KOUDEI Zonder eenig gevaar voor het pluimgedierte Koat 10 cent. per hen en per maand De doos tan t kg. I fr. 10 Verzending franco per uk tan 2 1/2 kg. t fr. 00 5kg. «fr. ALGEMEEN DEPOT Huls FELIX MOULARD 207, Rue des Tannturs, BRUSSEL

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1913 | | pagina 3