Donderdag 6 Februari 1913. 5 centiemen het nummer 66ste Jaar 4565. Vrij onafhankelijk volksgezind orgaan GODSDIENST, HUISGEZIN EIGENDOM, van de Stad en 't Arrondissement van Aalst. VADERLAND, TAAL, VRIJHEID. Schikkingen voor de Vasten, De Orgeldraaister. De eischen der socialisten en den wil van hel land, Land- en Tuinbouw. De herberg DE DEN DER BODE Dit blad verschijnt den Woensdag en Zaterdag van iedere week onder dagteekening van den volgenden dag. De prijs ervan is tweemaal ter week voor de Stad 5 frank met den Post verzonden 6 frank 's jaars, fr. 3,25 voor zes maanden fr. 1,75 voor drij maanden, voorop te betalen. De inschrijving eindigt met 31 December. De onkosten der kwit- lantiën door de Post ontvangen zijn ten laste van den schuldenaar. Men schrijft in bij G. VAN DE PUTTE-GOOSSENS Korte Zoutstraat, nr 31, en in alle Postkantoren des Lands. CU IQ UK SU UI*1 Per drukregel Gewone 15 centiemen Reklamen fr. 1,00 Vonnissen op 3d# bladzijde 50 centiemen. Dikwijls te herhalen bekendmakingen bij accoord. Niet opgenomen handschriften worden niet teruggestuurd. Heeren Notarissen moeten hunne inzendingen doen, uiterlijk tegen den Dijnsdag en Vrijdag in den voormiddag. Voor de advertentiën uit vreemde landen zich tewenden ten bureele van dit blad. Aalst, den 5 Februari 1913 Ingevolge de bijzondere macht welke Wij van den Heiligen Stoel ontvangen hebben, vergunnen Wij, gedurende de aanstaande Vasten, de volgende dispon- satiën of toelatingen I. Het is toegelaten boter en zuivel te gebruiken alle dagen van de Vasten II Het is toegelaten eieren te eten, alle dagen, uitgenomen op Ascb-Woens- dag en Góeden-Vrijdag. Degenen die ver plicht zijn te vasten, mogen buiten do Zondagen, maar eenmaals daags eieren eten, te weten op de voornaamsten maal tijd, en niet op de collatie en zulks moeten zij ook onderhouden op de andere vastendagen van het jaar. Op al de dagen van de Vasten, is het toegelaten eieren te gebruiken lot het bereiden van andere spijzen. III. Wij staan het gebruik van vleesch toe op den Zondag, Maandag, Diijsdag, Donderdag en Zaterdag van iedere week, uitgenomen op den Zaterdag van Quater temper (15 Februari) en den Zaterdag der Goede-Week. Degenen die verplicht zijn te vasten, mogen, buiten de Zondagen, maar eenmaal daags vleesch eten, te weten, op den voornaamsten maaltijd, en niet op de collatie en dit geldt ook voor de vleeschsoep en jeugd. IV. Het is verboden, zelfs aan degenen e mogen vleesch eten, vleesch en visch te eten op één en denzelfden maaltijd, niet alleen alle dagen van de veertig- daagsche Vasten, de Zondagen inbegrepen maar ook alle andere vastendagen van het jaar. V. Men is verplicht drijmaal te lezen den Vaderons en den Weesgegroeten eens de akten van Geloof, Hoop, Liefde en berouw iederen dag dat men van bovengemelde dispensatie van vleesch te eten, gebruik zal maken. Men zal zich nochtans van deze ver plichting kunnen ontslaan, met eene aalmoes, ieder volgens zij nepmiddelen en godvruchtigheid, in den offerblok van de Vasten te storten. Deze aalmoes, die ver plichtend is voor allen die de voorge- schrevene gebeden niet onderhouden, zal 30* Vervolg. Gij hebt volkomen gelijk, mijnheer, maar met de gedurige waakzaamheid, die in de werkplaatsen uitgeoefend wordt, is hier geen brand te vreozen. Dat weet ik wel, maar het gevaar is hiernaast, in de fabriek van verven eu ver nissen, die vol brandstof is. Het is juist dat gevaar, mijnheer, dat de maatschappy der Assurances Générales onderzoekt, om de gevaren vast te stellen, dat het teekenen der polissen vertraagt. Dat onderzoek zou spoediger moeten gedaan worden. Ik ben ook van die meening, mijn heer, maar ik geloof toch, dat er geen gevaar bij is... Zondag en Maandag wordt er niet gewerkt, de verffabriek is ook ge sloten, evenals de glasblazerij... Er is dus niets te vreezen. Men kan nooit te voorzichtig zyn... Welnu, gij zult naar de maatschappij schrijven, dat ik haar verzoek de poliseen tegon Zaterdag in gereedheid te brengen, en dat ik zelf naar Parijs zal komen om ze te teekonen. Het zal geschieden, mynheer. Maak nu dat de rekeningen tegen Zaterdag avond afgesloten zijn. Gij zult mij het gold brengen met de balans der za ken van hot jaar... Dat is alles wat ik u seggen moet. tot goede werken besteed worden volgens Ons advies en de gebruiken van dit Bisdom. VI. Aan de militairen van allen graad, aan hunne huisvrouwen, kinderen en dienstboden, alsook aan de andere per sonen die dadelijk in militairen dienst zijn, staan Wij het gebruik van vleesch toe op alle dagen van het jaar, uitgeno men op Goed en-Vrijdag. Het gebruik van eieren is hun toege staan alle dagen zonder uitzondering. Met de militairen stellen Wij gelijk de gendarmen, de douaniers, de commissa rissen en bedienden van politie die in werkelijken dienst zijn, deboschwachters en bedienden welke in werkeiijken dienst zijn op de treinen van den ijzerenweg en op de trams, de technische bedienden die werkzaam zijn langs de baan aan tele graaf en telefoonstelscl, alsmede de in dienst zijnde postboden en bedienden der accijnsen. de zeelieden, de schippers en de haven en dokwerkers. Wij vergunnen dezelfde toelating A Aan degenen die, tijdens de krijgs oefeningen of in andere gevallen van dien aard, de soldaten herbergen of voeden. B. Aan de arbeiders die in ovens van glasblazerijen, smeltovens, mijnen of steengroeven werkzaam zijn. VII. Aan alle pastoors en biechtvaders staan Wij de macht toe, in bijzondere gevallen, ten volle of ten deele, te ont slaan van het vleeschderven. ofwel deze verplichtingen in andere godsdienstige werken te veranderen, op voorwaarde dat de aanvraag op eene gegronde reden steune eu niet enkel voortkomen uit vrees der christelijke versterving. Deze toelating kan slechts voor den termijn van één jaar gegeven worden. Zieke en weeke lieden zullen hunne handelwijze schikken volgens de voor schriften van een gewetensvollen genees heer. VIII. Wij meenen aan de geloovigen van Ons Bisdom wederom te moeten her inneren, dat de Vastendagen, buiten de Veertigdaagsche Vasten zijn de Woens dagen, Vrijdagen en Zaterdagen van Quatertemper de Vigiliedagen vóór Sinksen, vóór Onze Lieve Vrouw Hemel vaart, Allerheiligen en Kerstmis en dan nog, dat het al de Vrijdagen van het jaar verboden is, vleesch te eten, behalve de Vrydagen waarop Kerstmis, O.-L.-V. Hemelvaart, Allerheiligen en de Besnij denis zouden vallen. IX. Ingezien de tijdsomstandigheden, en ingevolge de bijzondere macht, Ons verleend door Zijne Heiligheid den Paus van Rome, laten Wij toe aan al Onze diocesanen, dit jaar, vleesch te eten, zelfs Na een buiging gemaakt te hebben, keerde de kassier naar zijn kantoor terug, langs den gang, die de kas in gemeenschap stelde met het kabinet van Richard Vcr- nière. Deze laatste schreef haastig een brief, en, nadat hij dien in een enveloppe gesto ken had, bolde hij den bode. Bij zyn verschijning zeide hij Neem aanstonds den tram Jacques en breng dien brief naar het bestuur van den Noorderspoorweg geef hem aan den over ste van het bureau van liet materieel. Het is een inlichting,waarnaar hij mij gevraagd heeft en die ik hem hier geef. Nadat de bode vertrokken was om het bevel zijns meesters uit te voeren, zette deze zich weer aan den arbeid. Na zyn kort. gesprek met Veronica, had Robert Vernière Saint-Ouon niet verlaten. Zijn broeder pessé willende spreken, en om geen tweede maal vergeefsche moeite aan de fabriek te doen, had hij een uur langs de kade der Seine gewandeld. Zijn gezicht was bijna geheel in een grooten das verborgen. Denkende, dat Richard nu wel terug moest zijn, ging hy wederom naar de Rue Hardoin en belde opnieuw aan, niet zonder eenige ontroering die hy zooveel mogelijk trachtte te verbergen. Veronica deed open. Nu zal mijnheer Vernière zeker wel thuis zijn vroeg Robert. Ja, Mijnheer. meermalen daags op St-Marcusdag en op de Kruisdagen. Om dezelfde beweegredenen en inge volge dezelfde macht vergunnen Wij ins gelijks aan al Onze diocesanen, tot aan de Vasten van het toekomend* jaar, vleesch te eten, zelfs meermalen daags, op al de Zaterdagen van het jaar die geene vastendagen zijn. Ten einde te voldoen aan het verlangen van den H. Vader, moeten Wij de geloo vigen die van deze toelating zouden ge bruik maken, aanwakkeren om daarvoor andere oede werken te doen, en bijzon derlijk het gebod van liet Vasten en van het vleeschderven sliptelijk te onderhou den. X. Wy laten toe, gebruik te n aken van afgesmolten vet, in plaats van boter, alle dagen van het jaar. Deze Herderlijke Brief en Schikkingen voor de Vasten zullen van den predik stoel afgelezen worden in de kerken, openbare kapellen, geestelijke gemeenten en colleges van Ons bisdom, op den Zon dag van Quinquagesima. Zij zullen daar gedurende geheel de Vasten, volgens gewoonte, te lozen hangen. Gegeven to Gent, onder Onze handtee- kening, Onzen zegel en de tegenteekening van Onzen Secretaris, den 24 Januari 1913. t ANTONIUS, Bisschop van Gent Op bev-1 van Zijne Hoogweerdigheid den Bisschop. A. De Meester, kan. secret. Plaats t des zegels. Den avond van 2 Juni 1912, toen het nieuws toekwam en het zeker was dat het katholiek ministerie aanbleef en veel versterkt uit de kiesstrijd kwam, 't was als een steen die van het licrtc viel. Niet alleen van katholieken, maar van anderen ook, die uit vrees dat het kartel meester van het land zou gewor den zijn, ditmaal voor de katholieken gestemd hadden Do algemeene kreet was -. God dank Nu gaan we ten minste rust hebben 1 Die verzuchting naar rust, 't was het kenmerk dei kiezingen van 2 Juni. En ziet Van daags na de kiezingen, eischen de socialisten, omdat zij geklopt werden, nieuwe kiezingen. Want hun voorstel, om de Grondwet te herzien, door de in voering van het zuiver algemeen stem recht, heeft geen ander doel dan nieuwe kiezingen achtereen te verkrijgen. Veronderstelt dat de Kamers het voor stel tot Grondwetsherziening zouden in aanmerking nemen. Seffens zouden de Kamers moeten ontbonden worden en zouden er nieuwe algemeene kiezingen moeten geschieden. Daarop zouden de Kamers bijeenko men om over de nieuwe kieswet te rede kavelen. te midden nieuw geharrewar en nieuwe bedreigingen der socialisten. 1 Om de Grondwet te herzien, om eene nieuwe kieswet voor de Kamers te ma ken, moeten de TWEE DERDEN der volksvertegenwoordigers en der senators I tevreden zijn. 't En zou dus op geen 1 wieltjes loopen. s Veronderstelt nog dat alles ten beste zou uitvallen, en dat men, ten lange laatste, tot de vereischte twee derden zou geraken. Pas zou de nieuwe kieswet er zijn, of aanstonds zouden de Kamers nog een keer ontbonden worden en zouden er, opnieuw, algemeene kiezingen moeten gehouden worden. Dus, om 't kort te maken, een lang, een zeer lang tijdstip van onrust. Zeg, vriend lezer, is 't dat wat ae kie zers wilden die den 2 Juni 1912 voor de katholiekon stemden Altijd nieuwe kiezingen, eenen langen en bangen tijd van onraste Neen, nietwaar Wat ze, door hunnestemming eischton, 't was, integendeel ruste, en het stem men van schoolwet, maatschappelijke verzekeringen,maatregelen ten voordeele der kleine burgerij en volk. Dat wilde de meerderheid van het kie zerskorps, en daarvan dient rekening gehouden te worden, zelfs door de socia listen. Dat was. immers, de wettige uitspraak van den wil van het land. Zou ik hem kunnen spreken Gelief mij uw naam te zeggen, myn heer, en ik zal hem uw bezoek aankondi gen. Robert hield er juist niet aan zich te doen kennen, want, wie weet, zoo zijn broe der niet weigeren hem te ontvangen. Hij wilde zijn broeder verrassen en dan naar het verhaal, dat hij zou genieten, be slissen, op welke wijze hij zou trachten zyn gunst te verkrijgen. Vast besloten om al het mogelijke te doen om dat doel te bereiken en rekenende op de banden des bloeds en het eerlyk hart zijns broeders, had hij toch weinig vertrou wen in het welgelukken zijner poging, en was in den grond der zaak zeer ongerust. Mynheer Vernière kent my niet, ant woordde hij. Dat is een reden te meer, opdat ik hem kan zeggen, wie gij zyl, mynheer, antwoordde Veronica droogjes. Welnu, zeg hem dan dat ik een verte genwoordiger ben van den ingenieur Da- ricr, te Genève. En uw naam vroeg de weduwe Sollier. Adriaan Dietrich. Dat is in orde gelief nu een oogen- blik te wachten Veronica sloot de deur van hot portiers- huisje en ging naar het woonhuis, waar het kabinet van Richard Vernière zich bevond. Witloof. Dit mocsgewas, waarvan wij Belgen, naar liet schijnt de eenige voortbrengers zijn, zal, dank eene beslis sing van minister Helleputte zijne offi- cieele markt met prijszetting hebben. Sedert een jaar of vier wordt het ook naar Amerika verzonden. Uit Antwerpen vertrekken er elke week 12 lot 1800 manden van 10 kilos, behalve de gróote verzendingen naar Engeland en Hol land. De maatregel door den minister van landbouw genomen, is het gevolg van eenige moeilijkheden, verleden jaar on dervonden bij het bepalen van de waarde voor het vervullen van zekere formali teiten bij aankomst in Amerika. Haar naziende, bromde Robert, in zich- zelven. Gy, oude heks, bespiedster... Wacht maar tot ik in dit huis i( ts te zeggen heb gij zult hier niet lang aan do deur zitten Na aan het kabinet des meesters geklopt te hebben, trad Veronica binnen. Mijnheer Vernière keok haar aan met ondervragenden blik. Mijnheer, zeide zij, er is een heer, die u wenscht te spreken. In uw afwezig heid is hij ook hier geweest hy drong zeer aan om binnengelaten te worden. Wat is dat voor een heer Hij zegt vertegenwoordiger te zijn van het huis Darier, to Genève, en Adriaan Dietrich te heeten. Met dat huis doe ik in 't geheel geen zaken, maar dat is het minste. Laat dien man binnen komen. Naar de poort terugkeerende, zeide Ve ronica tot den bezoeker Mijnheer Vernière verwacht u.. Zyn kabinet is beneden, in het gebouw links. Zonder te antwoorden, richtte Robert zich naar de aangeduide plaats. De plaats overgaande, zag hy Claude Ürivot, die wederom op hem wachtte, eu met angst en ongeduld don terugkeer van den broeder van zyn baas afwachtte. Robert trad de gang binnen, die naar het kabinet van den ny veraar leidde. Wagen wij een ernstigen stap, dacht hij, vooraleer aan do deur te kloppen. Ik België is in evenredigheid zijner bevol king, het land dat meest drankhuizen telt. Mod vindt het grootste getal in de provincie Henegouwen. In sommige ste den dier provincie, telt men eene herberg voor tien of twaalf huizen. Daar is er niets eenvoudiger dan baas te spelen de brouwer is zeer dikwijls de eigenaar van het drankhuis; hij schenkt toog en herberggerief en levert de eerste tonnen op krediet. De stiel moet niet aangeleerd worden veel geld is er ook niet noodig in den beginne zet de baas zijnen stiel voort en de vrouw houdt koffiehuis tijdens zijne afwezigheid. Met eene kleine klienteel van vrienden en voorbijgangers, strijkt men winsten op die niet te verachten zijn. Ziedaar wat men ziet. Ziedaar wat er eene menigte van brave monschen aan zet om herberg te houden.Ongelukkiglijk heeft de inedalie een keerzijde. De werk man-herbergier bezigt natuurlijk voor zijne herberg de beste en schoonste plaats van zijne woning. Hij slachtoffert zijne rusturen, het stil leven, alsook dit zijner vrouw en zeer dikwijls dit zijner kinde ren. Hij brengt een groot deel van den nacht door in verpestende lucht van al- kohol cn tabak.Zij hooren er ongehoorde gesprekken en wonen soms vechtparlyen bij. Nu voor den vader en later voor de kinderen staat het monster van 't alko- lisme gereed, om zijn prooi, eene gansche familie te verslinden.Er bestaan daarvoor statieken die verschrikkelijk zijn. Voor het oogenblik ontbreken de cij fers voor wat België aangaat, maar wat men weet over de sterften der kroeghou ders in Frankrijk, Zwitserland, Enge land, is genoeg om de haren ten berge te doen rijzen. In Frankrijk (Parijs) is de algemeene mannelijke sterfte, tusschen 30 en 50 jaren ouderdom 36 per duizend. Voor de herbergiers, gaat zij van 47 op 1000! In Zwitserland, is de verhouding, voor de mannen, van 25 per duizend voor de bazen 42 per 1000. Van de 1000 manne lijke volwassen die sterven, zijn er 7 on derhevig aan de tering op 1000 herber giers sterven er 14 tengevolge dér tering dus het dubbel. In Engeland staat het niet beter ge steld Uit de stertetabeilen, geklasseerd in 19 groote afdeelingen, blijkt dat de drank- verkoopers aan den kop staan met 17 per 1000 Ziedaar anddre cijfers, van 1880 tot 1882 voor 1000 mannelijke, volwassene overledenen tusschen 25 en 65 jaar, wa- moet kalm blyven en bijzonder fijn spelen. Vast besloten zijn rol tot het einde goed vol te houden, klopte hy tweemaal zacht op de deur. De stem van Richard riep Binnen Robert overschreed den drempel en sloot de deur achter zich. Terwijl hij dit deed stond hij met den rug naar zijn broeder gekeerd. Deze had hem nog niet herkend. Daar Robert zich nu naar het schrijfbu- reel richtte, was hij kenbaar, daar zijn gezicht zich nu in het volle licht bevond. Richard Vernière hief plotseling het hoofd op. Doodsbleek werd zijn aangezicht, zijn oogen flikkerden en zijn lichaam hoefde zenuwachtig. Hij wilde spreken, doch geen klank kwam uit zyn mond. De schrik verlamde hem en benam hem het gebruik der spraak. Robert kon zich do ontroering over zyn tegenwoordigheid niet ontveinzen. In Richard's oogen gloeide het sombere vuur der gramschap. IIy zou zijn broeder ruw ontvangen. Robert moest hem trachten te winnen. Hij nam een ootmoedige, smeekende hou ding aan, en met een waar talent van too- neelspeler, strekte hij de hand naar zijn broeder uit, en murmelde met tranen in de stein O, Richard, mijn broeder... (Wordt vervolgd.)

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1913 | | pagina 1