Pisten, Gewlcnien en Weegtnigen Een en ander. Rechterlijk Kronijk. NIEUWJAARSGIFTEN BERICHT. Sterfgeval. Allerhande nieuws. HUIS, HOFSTEDE EN LAND ZAAILANDEN HOFSTEDE LANDEN ren er in evenredigheid 1521 bazen; voor het tijdstip 1890 tot 1892, 1612 herber giers;van 1890 tot 1902, 1069. Eene echte zwarte tabel, zal men zeg gen, wier cijfers op Belgiè niet toepasse lijk zijn. Wij zijn het eens. Wij verbruiken hier niet de brandende vloeistoffen uit Lon den, als gin en wisky Maar, wees belaas overtuigd dat wij onze schade inhalen met eene grootere hoeveelheid lichte bieren en sterke dran ken in te nemen. In Henegouwen drinken veel werklie den 's Zondags 40 glazen bier cn 's Maan dags herbeginnen zij. Dit doen zij met de regelmatigheid van een uurwerk. Voor den koffiehuishouder is de bekoring grooter, want de ongelukkige staal ge durig aan den toog, het bier in den schijn kost hem om zoo te zegiren niets en hij kan aan de kameraden het glas niet weigeren, dat ze standvastig aanbieden. Hoe weerstaan hoe het alhoholismus vermijden, als men in de herberg leeft Men zal antwoorden Zij zijn tegen den drank versterkt, nooit zijn ze dronken. Daar is dus voor hen geen gevaar. Dwa ling Het gevaar is hetzelfde als voor de verbruikers, ja, slechter, want het schijnbaar weerstaan aan de gevolgen van den alkohol kan men verkrijgen en be« aard blijven door een standvastig en regelmatig gebruik van groote hoeveel heden. Is het noodig te bewijzen welke de gevolgen zijn op den zedelijken toestand van vrouwen kinderen der bazen Wij gelooven van neen, elk vindt bewijzen bij de vleet. Besluit personen die op maatschap pelijk gebied werkzaam zijn, moeten de werklieden, die zinnens zijn herberg te houden, op de gevaren wijzen die hen, hunne vrouw, hunne kinderen, de familie bed rijgen. DE SCHOOLWET IN LUXEMBURG EN DE PERS. Zondag, zegt de Maasbode is in de kerken van Luxemburg een vastenbrief voorgelezen van den Bisschop, die han doble over het verheven werk der Katholieke Kerk en d>- bijzondere plich ten, welke de Katholieke Luxemburgers in deze moeilijke omstandigheden tegen over de Kerk le vervullen hebben Wederom veroordeelde de Bisschop in dien brief de nieuwe schoolwet. In het tweede deel van den brief somt hij een zestal binnenlandsche bladen op, waar onder ook de - Luxemburger Zeitung die behooren tot do geschriften door de kerkelijke overheid verboden en die door geen katholiek mogen gesteund worden of gelezen worden Ook de volgende week zal debrief voorgelezen worden. Uitdrukkelijk had de Bisschop als zijn wensch te kennen gegeven, dat de vasten brief niet vroeger mocht openbaar ge maakt worden. Toch maakte de Luxein- burgsche Zeitung den dag te voren bet gehecle herderlijke schrijven openbaar en deed liet buitendien voorafgaan van een open schrijven aan den Bisschop waarin deze allerlei beleedigingen naar het hoofd geslingerd werden en de zaak natuurlijk geheel verdraaid werd voorge- sLeld. Zoo werd er onder andere -in be weerd, dat het bisdom aandeelhouder zou zijn van een drukkerij-vereeniging, die. hel dagblad monopolie in den lande wilde.verklijgen Een natuurlijk geheel leugenachtige bewering. De Bisschop heeft, zooals hij uitdruk kelijk zelf verklaart, zich alleen door zijne plicht talen leiden, omdat de veroor deelde bla-ien op ongehoorde wijze tegen de godsdienst werkten. Tusschen de regels door bedreigen de veroordeelde bladen den Bisschop intus schen mei gerechtelijke vervolging Een dergelijke kwestie is echter in Luxem burg reeds vroeger geréc ter lijk b.-lian- Uem eenige jaren geleden werd namelijk de voorganger van de - Luxemburgsche Zeitung door de n toenmaligen Bisschop verboden. De uitgevers stelden eene gerecliterlijke vervolging in, maar wer den algewezen Er zijn er geene meer. - Een lezer schrijft ons Ik ke< rde terug naar mijn huis te Oost Eekloo en bevond mij in den trein tusschen Waregem en Deinze. De treinwachter n. 1239 gelast met het nazien der reiskaarten, vroeg my Oü allez-vous(Waar gaat gij ?j hoewel er duidelijk op mijne reiskaart-abonne ment stond gedrukt IJperen-Ei tvelde. Daar ik geen fransch kan, kon ik niet antwoorden. Hij ging met mijne reiskaart voort en liet mij zonder bewijs totdat bij eindelijk de hulp bad ingeroepen van een ander peisoon die hem op de hoogte stelde hij bracht mij dan mijne kaart terug. Zijn er dan geene treinwachters meer, die het Vlaamsch machtig zijn In de Walenslreek zou men voorzeker geene treinwachters aannemen die niets dan Vlaamsch spreken. Waarom is het anders in Vlaanderen De Eerw. Pater Legrand door slaapziekte aangetast. De eerw. pater Louis Le Grand, jesuiet, afkomstig van Namen, reeds lange jaren mission- narisin Congo, heeft aan zijne familie geschreven dat hij aan den voorarm ge stoken werd door een giossina (tsé-tsé) welke hem met de slaapziekte heeft be smet. De eerw. pater was eenige maanden geleden, na een korj; verblijf in België naar de kolonie wedergekeerd. Het was op eene boot, waarmede hij naar een nieuw te stichten 'missiepost, voer, dat hij, terwijl bij brieven voor Europa zat te schrijven, aan don arm door liet venij nig insekt werd gebeten. De moedige missionnaris zal waarschijnlijk naar het vaderland terugkeeren. Vertrek der missionnarissen uit Scheut. Den 8 Februari zullen te Antwerpen naar Belgisch Congo scheep gaan I. Voor het Apostolisch vikariaat van Congo, de eerw. paler A. Baeten van Turnhout, en Broeder Th. Vande Vrande van Deurne. II. Voor het Apostolisch Prefektoraat van Opper-Kassaï de eerw. paters N. Flamengh van Rousselare en A. Hannes van Meerhout de Broeders G Hollhuy- zeu van Utrecht, P. Vande Mortel van Liessel, on J. Damiaens van Neeroeleren. Algemeene werkstaking. De socialisten dreigen steeds met de alge meene werkstaking en hunne liberale bondgenooten durven niet neen - zeg gen. Algemeene werkstaking beteekent algemeene ondergang, algemeene ellende. Hoort liever hoe de vergadering van lict.socialistischkomiteit der werkstaking heeft beslist Het is wenschelijk aan de slaking de - grootste uitbreiding mogelijk le geven, zonder dat iets uitgezonderd wordt, noch de verlichting, noch vervoer, - noch de diensten der beweegkracht. Alles, alles stilleggen. Wat schiet er dan nog over niets dan eliende en ziekte. Dat hebben de socialisten ook voorzien en zij hebben beslist dat er geene sta king zal zijn in dedienslen der hospitalen en godshuizen. Wat de socialisten en ook de daensisten door het Z. A. S. najagen Pie en zijne aanhangers zijn voor 't oordjo. In Le Peuple van 16 Mei 1909 schreef de heer Vander velde Wij kunnen er niet genoeg op druk ken of het niet dikwijls genoeg herbalen de socialistische partij is eene klassen- partij zij stelt zich niet ten doel eene min of meer ruime plaats in de huidige samenleving in te nemen, het einddoel dat zij betracht, zonder liet ooit uit het oog te verliezen, is Politieke en maatschappelijke onteigening der burgerij. Om dal einddoel le bereiken heeft zij liet algemeen stemrecht noodig. Voor zoover de belangen van het prole tariaat het toelaten is de socialistische partij bereid het zelfde welke regeerin;, .ie steunen, die haar dat onmisbaar wapen in de hand wil geven. In andere woorden - geeft ons het middel om de burgerij op politiek en maatschappelijk gebied le onteigenen, dan zullen wij u steunen ofwel laat ons baas worden "en morgen maken wij de burgerij een kop kleiner. Cijfers die veel zeggen in 1911 1912 waren er op de Katholieke Hooge- school te Leuven2 duizend 735 studenten, over de honderd meer dan bet jaar daar voor. Tusschen die 2735 studenten waren er 295 uit vreemde landen. Dit alles bewijst in hoe hoog aanzien ons katholiek gesticht slaat in en uit Belgie ook kunnen wij de milddadige personen niet genoeg aanzetten bij te dragen l t bloei van liet Welk dat zoo veel nut slicht en dat ons katholiek booger onderwijs zoo doet waardeeren. De wedstrijd van het best ge vormd slachtvee. Deze wedstrijd, ingelicht duor de Breidelszonen -, heeft plaats den 1 Maart, op de Nieuwe Beestenmarkt, te Gent. Er zullen 12 geld prijzen, eereinetalen en diplomas le win nen zijn voor de ossen. Daarbij eene kunstmedalie voor eeroprijs, welke M baron de Kerchove d'Exaerde, gouver neur der provincie, schenkt voor den merkwaardigsten os. Voor de vaarzen 12 geldprijzen, eere- melalon en diplomas daarbij de kuusl- medalic voor eereprijs welke de heer Era. Braun, burgemeester der stad Genl. geeft voor de schoonste vaars. Voor stieren 9 geldprijzen, eeremeta- len en diplomas daarbij eene kunstme dalie als eereprijs, welke de heer De Smet, eere-voorzitter der Breidels zonen geeft voor den scboonsten stier. Voor kalveren 9 geldprijzen, eere- metalen en diplomas, alsook eene kunst medalie als eereprijs, voor het prachtig ste kalf Voor varkens 12 geldprijzen, eere metalen en diplomas daarbij eene kunst- medali- als eereprijs voor het schoonste varken. Voor koeien 3 geld pry zen, eeremeta len en diplomas. De inschrijvingen zullen aanvaard worden bij den heer Gustaaf Van Lacke, lol 12 Maart, om 8 ure 's avonds. Bij de inschrijving van hel vee moeten in bewaring gegeven worden, stukken, bewijzende dat het dier ten minste 4 maanden in het land verblijft. De inrichtingskommissie doet al liet mogelijke om de veekweekers aan te moedigen, best gevormde veerassen aan te kweeken, wat zeer ten goede komt aan de verbruikers. Werkongeluk. J. Van der Strae- ten.landbouwer te Berchem (Oudenaerde) stond met zijnen wagen en paard in de statie van Berchem om boeten te lossen Terwijl de landbouwer zich verwijderd had kwam A Van Moeregliern,knecht bij den landbouwer Van Coppenole,ook met eonen wagen binnen om beeten te laden; doch daar hij niet kon voortrijden, ge zien de paarden van Van der Slraeten in den weg stonden wilde hij deze wat op zijde duwen. Hij ging achter de paarden en kreeg eenen geweldigen slag van een der dieren op den buik. De ongelukkige stierf tengevolge van den hevigen slamp. Voor de rechtbank van Oudenaarde vroeg de weduwe van het slachtoffer, die vier minderjarige kinderen heeft, eenö schadevergoeding van 22,000 fr. De rechtbank van Oudenaarde veroor deelde Jules Van der Straeten tot eene boet van 50 frank voorwaardelijk en lot eene schadevergoeding van 4.0Ö0 fr. aan de weduwe en 1250 fr. aan ieder kind, 't zij te samen 9,000 fr. Het beroepshof van Gent behoudt de straf van 50 fr. boet voorwaardelijk en beslissende over den eisch dor burgerlijke partij, verwijst het hof den betichte tot eene schadevergoeding van 2000 fr. aan do weduwe en tot 625 fr. aan ieder barer vier kinderen, dus tot eene gezamenlijke som van 4500 fr. voorden PAUS Vijfde lijst. Opbrengst der vorige lijsten 750,00 Naamloos, Aalst, fr. 10 H Vader zegen ons, 3 Het parket van Brussel liad hierover een onderzoek ingesteld doch, naar het schijnt, bestond er geen rechtgrond om die spelen te verbieden, al hoewel liet voordeel van den uitbater al te schreeu wend is. De gemeente Op-Woluwe heeft, nu de moeilijkheid opgelost met een bijzondere taks van 30 frank te leggen op elke her berg waar zuke speelkas geplaatst is Zoo deze taks door de bestendige depu tatie wordt goedgekeurd, zou hel wel daar het einde vandiespcelgelenho.id kun nen zijn. Ik was bevangen, ik hoeste dag en nacht en niets kon mij helpen, wan neer men mij aanried de Borstpastile Walhéry le gebruiken die mij op min dan 3 dagen genezen heeft. Extrakt uit een brief van Mej. El. Galeur,Brussel. Alle Donderdagen en Vrijdagen bezon- dere groote keus van vele soorten versclien ZEEVISCH aan de laagste dagprijzen. Alle Viscliwaren worden zeer wel gerei nigd op verzoek ten huize gebracht. Ik beveel mij aan de gunst van eenieder, bezonderlijk aan de achtbare ingezetenen die van leveranciers veranderen. Zeer voordeelige pryzen voor Avondma len, Hoteliers, enz. Ph. VAN STYVENDAEL Eenig huis der stad sedert 25 jaren in do Oostendsche Visscherijen gevestigd. Visscherij Lange Zoutstraat, 38, Aalst Loveraar der bijzonderste huizen der stad. TELEFOON' Nr 44. ZITDAGEN 'tatel, Mandag 10 )pebruari m3 Verblyf, Maandag 24 telkens om 2 uren namiddag ter herberg gehouden door M. Joannes Ponnet, te Her dersem, Boschkant. GELI) te bekomen mits bezet ten kan- toore van genoemden notaris EEMAN. Verleden Vrijdag overleed in den nog jeugdigen ouderdom van twee en vijftig jaren Mijnbeer Emiel Van Rentergiiem, in leven Hoofdonderwijzer der stads school 11. 2. Bestuurlid van den Katho lieken Burgerskring en van den Katho lieken Werkmanskring Gisteren Dinsdag had de begrafenis plaats en zelden zagen wij zoo een groo- ten toeloop van vrienden en kennissen; ook vergezelden eene talrijke menigte, meestal ambtgenooten den aflijvige naar zijne laatste rustplaats. Op den doodmak ker werd door den beer C Van Sinay, Bestuurder der stads jongenschool een lijkrede uilgesproken, in naam van het onderwijzend personneel der Stad Aalst, en door Mijnheer A. Verhegge in naam van den christene onderwijzersbond. De Denderbode biedaande familieleden van den duurbaren overledene zijne op rechte christene deelneming. R. I. P. Te samen 763.00 j *9*3STAD AALST. I9!3- PERIOPISCHE KEURING DER plaats hebbende in de stad Aelst, ter Esta- minet De Oude Postery gehouden door den heer H. De Sacdeleer, Nimw- 8traat, op do navolgende dagen der maand Februari van liet loopend jaar Donderdag 6, Vrijdag 7, Dinsdag 11, Woensdag 12, Donderdag 13. Vriidag 14, Maandag 17, Dinsdag 18, Woensdag 19, Donderdag 20, Vrijdag 21, Maandag 24, Dynsdag, 25, Woensdag 26, Donderdag 27 Februari 1913, telkens in der. voormiddag van 7 1/2 tot 12 en in den namiddag van 1 tot 5 uren en den Vrijdag 28 Februari 1913, alleen, in den voormiddag van 7 1/2 tot 12 uren. Hoest, Verkoudheid of Valling zie annonce,3e blad zijde. Keating Pastil. AALST, Sedert een 8-tal dagen wordt de 14jarigo Edmond Van Sande, zoon van Camiel, wonende Doolhofstraat, vermist. Men vermoedt een ongeluk. De droefheid der ouders is onbeschrijflijk. Men beeft zijne persoonsbeschrijving overal rondgestuurd. AALST. - De Vaslenavonddagen zijn hier als gewoonte afgeloopen. Er werden schier geene onzedige gezangen gehoord en er gebeurden verder ook geene erge baldadigheden. Alleen trof men hier en daar een nachti ustsloorder aan, voornamelijk in de Korte Zout- en Zonnestraten was er een die gedurig op een hoorn blies en de bewoners dier straten in hunne rust van af twaalf ure tot 's morgeus vroeg 5 ure stoorde. LEDE. - - Vrijdag namiddag zat Theodoor Meuleman-Rosschaert met vrouw en kinderen aan tafel, toen eens klaps het dak instortte van bet aanpalend onbewoond huis, alsook de muur van het iiuis door Meuleinan bewoont. LEDE. Vrijdag namiddag werd er in de Rozestraat alhier een hevigon schok gehoord aan het buis, toebehoorende aan M. C. Pilate. Eenige oogenblikken nadien stortte het buis in. Hel was gelukkiglijk onbewoond en dus bepaald zich alles bij stoffelijke schade. Ook het aanpalende buis, bewoond door een gebrekkelijken ouderling, Edmond De Munter, werd ge deeltelijk vernield en bijna al de meubels verbrijzeld. De Munter die by den eersien schok buitengesprongen was, kwam er met den schrik van af. Voor uwe Eerste Communie- kleederen bij J. Van den Bergh- Jouret, Aalst, daar vindt gij altijd een rijke keus in alle prijzen. WICHELEN. Aan de Schelde, waar men bezig was arduin te lossen, stonden drie lossers op eene loopplank, toen deze eensklaps midden doorbrak en alle drie in het water geslingerd werden. Twee konden zwemmend den oever bereiken de derde, zekere De Mey, van Uitbergen' een jongeling van 22 jaar, werd bij mid del van een bootje uit zijnen neteligen toestand gered. Na verzorging werd het slachtoffer, dat gekwetst was, naar liet gasthuis overgebracht. - Het Huis C. Praet-De Witte, is langs de overzijde der Lange Zoutstraat dichter bij de Groote Markt, in u" 6. Herhaaldelijk is gewezen op de spoelgelegenheid aan de werkende klas gegeven, door bet plaatsen van speeikas- sen in berbergen. OPENBARE VERKOOPING van te AALST. Do Notaris Paul EEMAN te Mooriel, zal met gewin van palmslag en gelagen openbaarlijk verkoopen Slad Aalst. 1. Een woonhuis dienende voor winkel, nabij de Houtmarkt, hoek der Brabant- straat en Van Langenhoveslraat, gekadas treerd sectie A, nummer 160Ua, groot 60 centiaren. Bewoond zonder tormijn door M. Camiel i De Backer. 2. Eene bebouwde hofstede metaanhoo- righeden in Mijlbeke aan de Beekstraat, gekadastreerd sectie F, nummers 291a, 293b en 566a, grout 24 aren 40 centiaren. Gebruikt door M. Frans Van Lungen- hove. Boomprys, 200 fr. 3 Een perceel land. geschikt voor bouwgrond, in Mylbeke aan de Moorsel- baan, gekadastreerd sectie E nummers 237 en 238, groot 50 aren 30 centiaren. Gebruikt dooi M. Petrus Schoekaert. ZITDAGEN Instel Dinsdag 25 Februari |Q Verblyf Dinsdag 11 Maart) telkens om 2 ure namiddag ter liet'Derg D- Groei poort - gehouden door Dame VVe Wellekens te Aa'st, Geeraardsberg- 8chestraat. 46. GELD ie bekomen ter studie van voor noemden Notaris EEMAN. OPENBARE VERKOOPING te HERDERSEM. De Notaris Paul EEMAN te Moorsel, zal, ten verzoeke van die het behoort, met gewin van palmslag en gelagen, openbaar- lijk verkoopen GEMEENTE HERDERSEM. Eerste koop Een perceel Land, gelegen te Herdersem, Denderland, gekend by kadaster sectie A, deel van nummer 237b, groot ongeveer 7 aren 76 centiaren palende oost Felix De Wolf. zuid den steenweg, west de W® Frans Vinok en noord Louis De Leeuw als gebruiker. Gebruikt door de lieeren Severien De Koninck en Alfons Aerts. Tweede koop Een perceel Land, gele gen te Herdersem, Rundersveld, gekend bij kadaster sektie B, deel van nummer 195b, met ei 11e grootte van 7 aren 70 centi aren, palende oost Petrus De Meorsman, zuid de Weduwe De Block, west en noord den voetweg. Gebruikt door den heer Petrus Mocn3. Derde koop Een perceel Land, gelegen te Herdersem, Guldstraat, gekend bij ka- dastor sektie B, nummer 447a, met eene grootte van 16 aren, palende oost en zuid Felix De Wolf, west Benoit Boel en noord Jan Buyle. Gebruikt door de lieeren Jacobus Calle- baut en Constant De Wolf. Boomprys 20 frank. OPENBARE VERKOOPING van oen 0 TE MOORSEL, WAVER De Notaris PAUL EEMAN, te Moorsel. zal met gewin van palmslag en gelagen openbaar verkoopen Eerste koop. Eene behuisde Hof stede met schuur, stal, 'uin en aankleven, gelegen te Moorsel, Waver, gekadastreerd sektie C, nummer 644c, met eene grootte van 5 aren 40 centiaren. Bewoond door den verkooper Cli. Louis Verhoeven. Twei de koop. Een perceel Land te Moorsel-Waver, gekadastreerd sectio C, nummer 845p, groot 27 aren J0 centiaren. Gebruikt door den verkooper Verhoeven. Onmiddelijk ingebruiktreding. ZITDAGEN Instel Maandag 3 Februari Verblyf Maandag 17 Februari 0111 2 uren namiddag, ter herberg In de Reisduif - bij Gustaaf Do Block, te Moor sel, Waver. VENDITI!'' op 17 Februari 1913, om 8 1/2 ure voormiddag ter voormelde hof stede van alle de meubelaire voorwerpen, landbouwersilem, hooi, strooi, vruchten, varken, trekhond, enz. zich aldaar bevin dende. Gewone voorwaarden. 1913 Om uit de onverdeeld beid te scheiden. OPENBARE VERKOOPING van zeer goede i\i eerscli en Bosch, TE HOFSTADE. De Notaris Oscar TIBBAUT, to Aalst, zal met gewin van palmslag en gelagen, in het openbaar verkoopen Gemeente Hofstade. Eerste koop Een perceel Land en Bosch, gelegen op Steenbergboscli, groot volgens meting 70 aren 33 centiaren en gekadastreerd «ijk C, nummers 150 en 151, met eene grootte van 69 aren 90 cen tiaren, palende ten oos'e aan juffrouw Maria-Anti nia Doelman, ten zuide aan de beek half medegemeten, ten weste aan den hoer Jan Van Neck en ten noorde aan de lieeren Jacques Mertens, Jan Van Neck, Frederic Van Hauwermciren en juffrouw weduwe Auguste Coppens. Verdeeld in twee loten, als volgt Eerste lot 28 aren 48 centiaren Lnnd ton weste. Boomprijs fr. 470,00. Tweede lot 41 aren 85 centiaren Bosch ten ooste. Boomprys fr. 1,030.00. Tweede koop. Een perceel LAND, gelegen op Brokerlochting, groot volgens meting 25 aren 52 centiaren en gekadas treerd wyk C, nummer 683, met eene grootto van 24 aren, galende ten ooste aan den heer Albion Daelman en andere, ten zuide aan de beek half medegemeten, ten weste aan de Blektestraat en ten noorde juffrouw Anna Pannèkoek. Derde koop. Een perceel Land en Meersch, gelegen op het Strangersveld of Dries, groot volgens meting 64 aren 90 centiaren en gekadastreerd wijk C. num mers 568. met eene grootte van 64 aren 20 centiaren, palende ten o.ste aan de liee ren Claessens Leo, Meersschaert Victor, Meersschai-rt Philemon, De Naeyer Theo dore en De Ridder Désiré, ten zuide met h ilfbaan aan den heer Petrus Van Cacc- kenbergo, ten weste aan de erven Jan Bap- tiste Daelmun en aan dame Van Wiehelen- Van den Steene en ten noorde aan de beek half medegemeten Boompiijs Ir 30,00 Verdeeld in westhelft en oosthelft, elk groot 32 aren 45 centiaren. Vierde koop. Een perceel Land, ge legen op liet Spieg»lveld, groot volgens meting 29 aren 24 centiar en en gekadas- treeid wijk C, nummer 792a, met eene grootte van 28 aren 80 centiaren, palende ten ooste aan dame weduwe en kinderen Van den Hauwc-De Smet, ten zuide aan de beek half medegemeten, ten weste aan den hoer Josse Mei tens en ten noorde aan den heer Charles Verbeke. Boomprys fr. 25. Vijjde koop Een perceel Land, ge legen op de Voorste Baardebrug, groot volgens meling 47 aren 56 centiaren en gekadastreeid wijk C, nummer 585a, met eejie grootte van 48 aren 20 centiaren, nalende ten ooste a?n dei. heer Auguste Daeseleire. ten zuide met half baan aan den heer Frans Pannekoek, de erven Mat- thys 011 juffrouw Antonia Sterck, ten weste aan den hoer Joseph De Visscner en ten noorde aan den heer Mertens Jacob en juffrouw Maria-Antonia Daelman. Verdeeld in westhelft en oosthelft, elk groot 23 aren 88 centiaren. Allo de voorschrevene goederen zijn ge bruikt door de eigenaars de lieeren Leopold en Joseph De Vos. ZITDAGEN Instel, Dijnsdag 25 Februari 1913, ton 3 uren namiddag, ter herberg I11 den Wijnpot by den hoer Charles Claus, te Hofstade, Blekte. Verblijf, Dijnsdag 11 Maart 1913, ook ten 3 uren namiddag, ter herberg In dun Watermolen bij den heer Désiré Coppens, ook te Hofstade, Blekte. Voor verdere inlichtingen zich te wenden

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1913 | | pagina 2