.-:i mum h (UNA DA BOOM EIS EIGENDOM Meubels 1EHU1SDE HOFSTEDE en LANDEN LANDHOUWALEM Openbare Verkooping Nijverheidsgesticht WERKMANSWONINGEN, VAR KENS WOONHUIS BOOMEN Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. PASTILLEN Openbare Verkooping. ©❖©❖©❖©❖©❖©❖©❖O ET. EE MA N, Oude wonden der beenen en velzieklen JOSEPH VAN VAERENBERGH Maatschappij van algemeene Assurantiën J SI K E F S Aug. De Kegel-Mertens. DrVai)ier& B, Dupuy' Voor Hoest, Bronchiet en Influenza de Halsempilleu van Fr. Callebaut, Voor Maagpijn, We Mallego ROOZELAARS jr studie van bovengenoemden Notaris ÏBBAUT, te Aalst, Korte Zoutstraal, pvens de Afspanning a Do Meiboom jwaar er ten allen tydo groote en kleine Ipitalen zijn te bekomen aan gematigen irest ofwel aflosbaar met annuiteiten, OPENBARE VERKOOPING ter to De Notaris Oscar TIBBAUT te Aalst, tl met de pleegvormon der wet van 12 iini 1816. ten overstaan van Mijnbeer de [rederecliter dos Kantons Aalst, in liet penbaar verknopen. AALST-SCHAERBEEK. Eerste Koop. Eone Behuisde Hof- tede met schuur, stallingen, boomgaard en ichting, gestaan en gelegen aan de Sinte poloniastraat, gekadastreerd wijk C, ummers 245c, 245d en 246a met eene rootte van 45 aren 50 centiaren, palende in ooste aan den tweeden koop, ten zuide an de straat, ten weste aan den heer ugeen Claus De Winne en ten noorde aan en heer Auguste De Kegel Mertens en idere. Ingesteld fr. 2,500 Tweede Koop. Een perceel Land, elegen aan do Sinte Apoloniastraat, geka- astreerd wyk C, nummer 247 met eene rootte van 23 aren, palende ten ooste aan an derden koop, ten zuide aan de Burger- Godshuizen van Aalst, ten weste aan oop een en aan de erven De Boeck, en ten oorde aan de heeren August De Kegel en ladame de Kerckhove de Denterghera- ippens, en ten noorde aan den derden oop. Ingesteld fr. 1,000 Derde Koop. Een perceel Land, elegen aan de Sinte Apoloniastraat, ge- adastreerd wyk C, nummer 248 met eene rootte van 46 aren 20 centiaren, palende an ooste aan den heer Gustaaf Boelaert- metryns, ten zuide aan de Burgerlijke lodshui/.en van Aalst, ten weste aan den reeden koop en ten noorde aan Madame eKerckhove de Dentorghem en juffrouw aurence Piévet. Verdeeld in oost- en westhelft. Ingesteld fr. 2,000 Vierde Koop. Een perceel Land, ge- agen op Sinte Apolonia, groot 29 aren 19centiaren, gekadastreerd wyk C, deel an weste van nummer 233a, palende ten toste aan den heer Lievin Van der Biest, zuid a met eenen uitweg aan de Sinte ipoloniastraat, ten weste aan het overig leel behoorendeaan den heer Joseph-Isidore is Boeck, en ten noorde aan den losweg nd'erven Dumont-De Boeck. Ingesteld fr. 1,000 Vijfde Koop. De twee dorde deelen overdeeld in en tot een petceel land, ge- egeu in het Dykland, gekadastreerd in het ehee! wijk C, n. 210a met eene grootte au 47 aren 10 centiaren, palende ten ooste den heer Benoit De Prez-Van Hauwer- neiren, ten zuide aan de straat, ten weste an den heer Gustaaf Boulaert en andere o ten nourde aan de baan. zonder tusschenkomst van Mijnheer de Vred°recliter. Zesde Koop. Het derde deel onver deeld in en tot het perceel land, gelogen in iet Dykland, gekadastreerd in liet geheel lijk C, nummer 110a met eene grootte tan 47 aren 10 centiaren, hierboven be- whreven onder den vyfden koop. De koopen vijf nn zes zyn verdeeld in fee deelen. Samen ingesteld fr. 2,000 Alle de voorschrevene goederen zyn be *oond en gebruikt door dame weduwe Frans De Bo-ck. Tweede en laatste Zitdag ZATERDAG 8 FEBRUARI 1913 Ten 2 uren namiddag ter zittingzaal van tiet Vredegerecht te Aalst, in het Stadhuis. N. B Voor verdere inlichtingen zich te wenden ter studie van bovengenoemde Notaris TIBBAUT, te Aalst, Korte Zout- atraat, nevens de afspanning «Do Meiboom» alwaar er ten alle tijde groote en kleine kapitalen zyn te bekomen aan geringen nterest of wel afl jsbaar met annuiteiten. OPENBARE VERKOOPING van iPaard, koeien, varkens, hooistrooi, beelen, aardappels, mest teAalst-SchaerbeekStApoloniastraat. De Notaris Oscar TIBBAUT te Aalst, wl op Dijnsdag 4 Maart 1913, te beginnen om 8 uren 's morgens, ter hof stede van wijlen den heer Frans De Boeck, te Aalst-Schaarbeek Sint-Apoloniastraat, in het openbaar verkoopen 1° Een schoon en jong Merriepaard 2°Drij Melkkoeien, Stier en twee Muttens; 3°Dry schoone Varkens; 4° Landbouw- alem, als Drywielkar, andere kar, hon denkar, kruiwagen, beirstuk, ploeg, egge, vloesch- en boirkuipen, eene hoeveelheid kleine landbouwgerieven, ladders, wielen, slede, beirstuk, bakmoelie, weegschaal en gewichten, dorschkleed, enz. 5° Eene groote hoeveelheid hooi, strooi, beeten, aardappels, geerst en haver. 6° Verders paardengerieven, brandhout, kiekens, hond en kot, mest en beir. Gewone voorwaarden en tyd van betaling mits borgstelling. OPENBARE VERKOOPING van schoone te HOFSTADE. De Notaris Oscar TIBBAUT te Aalst, tal namens de heeren Leopold en Joseph De Vos, te Hofstade, op Maandag 17 Februari 1913, te beginnen om 8 uron voormiddag in het openbaar verkoopen in de volgende orde, de nagemelde boomen te weten 1. Te Hofstade, op het Strangersveld, 18 kanadas. 2. Op liet Brokenl-jchting, 4 kanadas. 3. En op het Spiegelveld, 1 kanada. All" deze boome" zijn van zuiveren opwas en hebben eenen omtrek van ongeveer twee meters. Gewone voorwaarden en tyd van beta ling mits borgstelling. OPENBARE VERKOOPING van eenen schoonen te SCHOONAERDE Dorp. De Notaris Oscar TIBBAUT te Aalst, zal met gewin van palmslag en gelagen in het openbaar verkoopen Gemeente Schoonaerde. Eenen schoenen en welgelegen eigendom bestaande uit woonhuis met verdere gebou wen en schoonen hof, allerbest gestaan en gelegen te Schoonaerde, Dorp, aan den steenweg van Wetteren naar Dendermonde, groot volgens meting 11 aren 50 centiaren, en gekadastreerd wijk A, nummers 111a, 112b, en 109b, met eene grootte van 10* aren 30 centiaren, palende ton ooste aan den hoer Charles Moortgat-De Dycker, ten zuide aan den steenweg, ten weste aae de heer Charles Van Nuffel-De Beul, en ten noorde aan de Schelde. Dezen eigendom is door zijne uitgestrekt heid en door zijne nabijheid nan den steen - weg, en aan de schelde, zeer wel geschikt voor het uitoefenen van alle bedrijven. Veerdeeld in 4 loten volgens grondplan zich bevindende op bijzondere plakbrieven als volgt Eerste lot Woonhuis met corridor, eetzaal, keuken, verandah, kelders, wascli- huis, stal. koer, tuin en doorgang groot 3 aren. Boomprys 60 fr. Tweede lot De gebouwen van zaal, spreekplaats, feestzaal en tuin, groot 3 aren 30 centiaren, boomprys 70 fr. Derde lot: Bouwgrond met eeno breedte ter straat van 7 meters 50 centimeters, groot 2 aren 40 centiaren.Boomprys 120 fr. Vierde lot Bouwgrond, met eene breedte van 7 meters 50 centimeter, ter straat, groot 2 aren 80 centiaren. Boom prys 160 fr. Onmiddelijk in gebruiktredine. ZITDAGEN Instel Woensdag 26 Februari 1913. Verblijf Woensdag 12 Maart 1913. Telkens om 2 uren namiddag ter her berg-, bewoond door den lieer Frans Van Hauwermeiren Lievens, te Schoonaerde, Dorp. De Notaris Oscar TIBBAUT, te Aalst, zal openbaar verkoopen Gemeente Wichelen. 1. Een huis en grond, gehucht Bohemen wyk B, nummer 565a, groot 90 centiaren. 2. Perceel land op Evenrot. wijk B, nummer 819p, groot 7 aren 70 centiaren. EENIGE ZITDAG Woensdag 19 Februari 1913. Ten 2 ure n uniddag ter herberg van Joseph De Backer, te Wichelen, Bohemen, Hoek. OPENBARE VERKOOPING van een met PORTIERHUIS, BOUWGROND, te KERKXKEN (Oost-Vlaanderen). De notaris DE SADELEER, verblijvende te Erembod"gem, Oost-Vlaanderen, zal openbaarlijk verkoopen Gemeente Kerkxken. Koop 1.De gebouwen van een nijver heidsgesticht met afhangen, bureel en han- gaars,en aanpalend gebouw met verdiepen, wel geschikt voor alle nijverheid, zooals spin nerijweverijchocoladerijbeschuiterij maaldery, brouwerij, tulfabriek, in volle streek der kantennijverheid, met do grond, inhoudende volgens kadaster dertig aren veertig centiaren, aan den steenweg van Geeraerdsbergen naar Aalst, gekadastreerd sectio B, nummers 395e, 395b en 394e bis, gelegen op 2 1/2 kilometers afstand der statie van Haeltert, baan van Brussel- Kortryk. Dit nyverheidsgesticht is voorzien van water in overvloed. Op te leggen voor meetgeld 10 fr. De kooper zal het vermogen hebben over to nemen mits overeenkomst 1° Een stoommachien van 25 HP. 2° Eene verwarmingsbuis hebbende 50 meters lengte. Koop 2. Een woonhuis met hof, rechtover voornoemd fabriek, geschikt voor bestuurder of andere bestemming, ge kadastreerd sectie A, nummers 591d en 591e met eene inhoudsgrootte van 29 aren. Op te leggen voor meetgeld 10 fr. Koop 3. Twaalf onlangs nieuw ge bouwde werkmi-nswoningen, wijk Hof- m«'er8ch, pekadastreord seetie B, deel van nummers 377a en 377b 377c. 377d, 377e, 377f, 377g, 377h, 377i, 377k, 377l 377m, 377n, met eene gezamenlijke grootte van 17 aren 92 centiaren. Jaarlykseh inkomen 900 frank. b) Een bouwgrond, p ilcnde aan voor noemde huizen, gekadastreerd sectie B, deel van nummer 377a, met eene grootte volgens meting van 3 aren 48 centiaren. Op te leggen voor meetgeld 4 fr. De eigendommen zijn alle dagen zicht baar. Zich te wenden tot Van Lui, poortier van de fabriek. EENIGE ZITDAG VOOR TOEWIJZING: DONDERDAG 27 FEBRUARI 1913 om 3 1/4 stipt van den namiddag bij het binnenkomen der treins van Brussel en Audenarde, ter Estaminet De Graaf van Vlaanderen naby de statie van Haeltert. Studio van den Notaris DE SADELEER te Erembodegem. VENDITIE VAN te Erembodegem-Dorp Op Woensdag 12 Februari 1913, om 8 ure 's morgens, ter herberg van den heer Louis DE RYCK, te Erembodegem, nabij de Statie. Tijd van betaling tot 1 Augusti 1913, mits borgstelling. OPENBARE VERKOOPING^""" van een TE AALST aan den Ouden Dendermondschen steen w. De Notaris MEERT, te Erpe, zal ter tusschenkomst van zijnen ambtgenoot den heer Notaris LIM PENS, te Aalst, ten ver zoeke van wie het behoort, met gewin van palmslag en gelag m in het openbaar ver koopen STAD AALST Eenige Koop. Een Huis en Hof, ge staan en gelegen aan den Ouden Dender mondschen steenweg, gekadastreerd sectie I), nummer 885b, met eene grootte van 3 aren 40 centiaren en volirens meting 3 aren 27 centiaren, palende ten ooste d- n Ouden Dendermondschen steenweg, ten zuide en ten weste de Burgerlijke Godshui zon van Aalst en ten noorde den heer Monfils. Bewoond door den heer Felix Keppens. ZITDAGEN Bistel Maandag 27 Januari 'q Verblijf Maandag 10 Februari telkens om 3 uren van den namiddag, ter herberg gehouden door den heer Joseph Keppens. Mecster-schrijnwerker, te Aelst, Hertstraat, n. 5. Voor verdere inlichtingen wende men zich ter Studiën van genoemde Notarissen. OPENBARE VERKOOPING van schoone OLMEN en EIKEN- aan de provinciale baan te ERPE, MEIRE, BAMBRUGGE, BURST. De Notaris MEERT, te Erpe, zal op Dinsdag 18 Februari 1913, om i uur van den namiddag openbaarlyk verkoopen de hiernagemelde boomen, staande op de provinciale baan van Aalst naar Audenaarde, tusschen do kilomcterspalen 4 en 10, te weten Num. Getal Omtr. I Num. j Getal Omtr. der boo- j der der boo- der loten men |boomen| loten men boom. A Op het grondgeb. van Erpe 1 Olm 2,15 I 2 Olm 2,05 4 2,50 6 Eik 2.40 I 8 Olm i,4° I B. Op het grondgeb. 1 Olm Eik t Olm 1,90 ,10 1, 1,45 111 Olm P3 U5 17 2,10 lg 1,40 *1 2, lO 23 0,80-1,05 25 1 Eik 1 Olm 2 Eik 1 Olm C Op 'tgrondg. van Bambrugge 1 Olm I 1,55 28 Olml a,o5 J30 l,8o 1,95 1.95 1,95 2, lo 1,75 2,l0 1,75 1-.30 r I D. Op het grondgeb. van Burst 2 Eik 1.10-0,95! De Boomen wassende op grondgebied Bambrugge en Burst zull-'n verkocht wor den op liet grondgebied van Meire, aan den nummer 26 hiervoren.Men zal verga deren bij Jean-Baptiste Lepage, om 1 uur. te Erpe, Grootenkauter, om de verkooping te beginne» met koop een. Te verborgen ter herberg van den heer Edgard Noel, te Erpe, Dorp, mits goede ter verkooping aanwezig zynde borg, zal er tijd van betaling verleend worden tot 1 Oogst 1913, en de kosten bepaald op 10 t. 1>. en bovendien 3 t. li, voor putgeld, zullen moeten komptant betaald worden. De verdere conditiën zullen ter plaats afgelezen worden. De Notaris BRECKPOT, te Aalst, zal openbaarlijk verkoopen. GEMEENTE HOFSTADE. 1. Een hektaar 65 aren 60 centiaren meersch, genaamd Strymeorse.h nabij het Dorp. Op te leggen boomprys fr. 1045,00 en afsluitingen 500,00 Verdeeld in 3 deelen. Samen ingesteld 7600,00 2. En oenen eigendom, aan de Hoog straat, groot 25 aren. Bewoond en gebruikt door den verkooper M. Ferdinand De Wit. Ingesteld 11,000 ZITDAGEN Instel, Donderdag 30 Januari ,Q1o Verblijf, Donderdag 0 Februari telkens om 3 uren namiddag ter herberg Het Schipken te Hofstade, nabij do Kerk. De Notaris BRECKPOT, te Aalst, zal openbaarlyk verkoopen 1° Een Huis, te Aalst, Burgemeesters plaats, groot 4 aren. Bewoond door M. Judocus Van Vaerenbergh. 2° En een Huis, te Aalst,hoek der Korte Zoutstraal en Keizerlijke Plaats, bewoond door M. Romain Van Aerschot. ZITDAGEN Instel, Maandag 10 Februari) .Q,o Verblijf, Maandag 24 Februari telkens om 3 uren namiddag, ter Estaminet Het Schippershuis bij Juffrouw Vir- ginie De Moor, te Aalst, Vaartkaai. ZULLEN U OENEZEN! hcime andere remedie werkt zoo heil zaam en zoo vlug. iCenc enkele paslil geefl verlichting. Zelfs de lengcrslc per sonen mogen de/.e remedie gebruiken zomli'i' s'oornis. Belet fle hoest u te sla pen I ene enkele Pastil Keating zal u herstellen. De geneesheer zal u wel zeggen «lal zij volstrekt eenigzijn Eischt het cachet van waarborg Thomas Keating, scheikundige te Londen. In blikken doozen: fr. 1.25 en fr. 3.50. In alle goede apoleken. De Notaris BRECKPOT, te Aalst, zal openbaarlyk verkoopen AALST-MIJLBEKE. 130 aren 70 centiaren land op Papen rode. Gebruikt door M. Louis Van Lan gen hove. Ingesteld fr. 3570,00 2. 30 aren 30 centiaren land op den Ko ning. Gebruikt door de kinderen Van Gyseghem. Ingesteld fr. 2050,00 3. 23 aren meerscli, op den Koning. Ge bruikt door René Boel. Ingesteld fr. 1240,00 GEMEENTE HERDERSEM. 4. En 12 aren 40 centiaren land. op het Langoveld. Gebruikt door M. Louis Van Langenhove. Ingesteld fr. 800,00 ZITDAGEN Instel, Woensdag 29 Januari ,Q, Q Verblijf, Woensdag 12 Februari telk ms om 3 uren namiddag ter herberg van M. René Matthys-Boel, te Aalst-Mijl- beke, Breedestraat. Ingénieur Chimiste, Analyses et dosages Ma- Q tières fertilisantes Eaux Minerais Alliages Ma- Q tières grasses Albumine. Grondkrediet van België NAAMLOOZE MAATSCHAPPIJ ingericht in 1835 Geldleeningen te bekomen voor het bouwen van luizen, aankoop van gebou wen en landen, aan gewonen intrest, aflosbaar in eons of met drij maandelijkscho afkortingen, met of zonder levensverzeke ring. Uitgave van obligatiën van 100, 200, 500 en 1000 franken, intrestende aan 's jaars. GBLUIJ1TZËTTING VAN EERSTEN RANG. Kostelooze inlichtingen te bekomen ter studio van den Notaris EEMAN te Moorsel, en in het bureel der maat schappij te Aalst, Leopoldstraat 28, van 8 tot 11 ure 's morgens. Hoofdagentscliap van verzekeringen tegen brand, ongevallen, op 't leven, enz. Genezing door de eigenaardige behandeling van Doctor CL VAN VOSSEL, te Wieze bij Aalst. Talrijke getuigenissen sedert 20 jaar uit Aals' en omlureerde. SPREEKUREN dagelijks na de aan komst der Postkoets. Verzorging ook ten huize. Zaakwaarnemer Esplanadestraat 14, Aalst, gelast zich met vernieuwingen van bepande schuldvorderingen, vernieuwingen, opma ken van aangiften van nalate' schap en onderhandsche akten, voor alle processen en erfenissen en alle moeilijk lieden. Bij hern is ook geld te bekomen aan kleinen intrest op eerste hypotheek. Wordt kosteloos raad gegeven. tegen brandgevaar, op het leven en onge lukken van allen aard. Eenige Premie ongelukken op de. ijzerenweg en tramways. Hoofdagent Aug. DE WINTER, Nieuwstraat, Aalst, VOLKSVERZEKERINGEN met weke lijksche betalingen voor Eerste Communie Huwelijk, enz., enz N. B.Agenten worden gevraagd. Zich »e wenden op bovengemeld adres TAN DM EESTER SPECIALIST, te Aalst, Statiestraat. 33, naast het Hotel du Comte de FlanUre 8EDERT .VEERTIEN JAREN TE AAL8T. Kostelooze raadplegingen alle dagen van 8 tot 5 uren, Zondag morgend, van 8 tot 12 uren. - Dijnsdug voormiddag, te Ni- nova, bij M® Van Laer. Dijnsdag na middag, te Aalst. Genezin. en opvulling der bedorven tan den. Plaatsen van Kunsttanden zonder uittrekken en na het vooraf genezen der wortels van de ou 'e tanden. Het uit trekken der tanden volgens de keus van den klient, na volledige gevoelloosmaking gewaarborgd zonder de minste pijn Gebitten op Goud, Platine en Caout- chooc. Gebitten zonder plaat, in de wortels vastgezet, nieuw stelsel. Recht zetten der tanden bij de kinderen (menig vuldige bewijzen). Wit maken der tan den, enz. Reparatiën, Hermaken van Ge bitten, elders gemankeerd. Daar MrNEEFS de gebitten zelf maakt dus uit de eerste hand, kan hij deze goed- kooper leveren en met meer juistheid en gemak voor den Klient maken, dan andere Dentisten die, bij gebrek van kennis hunne Gebitten elders moeten doen maken. Begeeft zich ten huize op aanvraag AALST, Meuleschettestraat. Fabriek van Cimente Vloertegels, Dak- pinnen (nieuw model met verbeterde aansluiting), Cimentbuizen, Putbuizen van 0,80 m. tot 1,50 m. doorsnede en groitet op aanvraag, Muurdeksels Varkensb »kken, Paardekribben, enz OPRECHTE SIROOP f - j VAN 'i. i'i aanbevolen door de aanzien lijkste geneeskundigen voor de haastige genezing van alle Borstkwalen, Bronchitis, Hoest, Vallingen, Zinkingen, r, - Hoogst noodzakelijk vóór miswassen aan klierlydende V" kinders, vol van humeuren en aangedaan van huiduitslag De flesch hierneven eischen. Depots te Aalst Apothekers Callebaut, Ghysselinckx en Meganck. Algemeee Agencie P. DUPUY, 8, Zaadkorrelstraat Brussel zijn de beste geneesmiddelen voorzeker Apotheker, Botermarkt AE1S7 I de (loos. Deze pillen, aangezien hunne aange namen smaak, mogen opgezogen worden Maagzuur, gal, slijmen, slechte ^ijsver- teering, verstoptheid, Bpeen, puisten enz. gebruikt de ÜLOEbZUIVEItE.VDE PlLLEN »'an Fr. Caleeiiu i, Apotheker Overdekte Botermarkt. AELST. 1,00 fi*. de doos. In dezelfde Apotheek zijn te verkrijgen Remedie voor Eksteroogen 0,50, Tan ipijn stillende druppels stillen onmiddelijk de tandpijn o, 5o. Pillen tegen de razende tandpijn 1.00 fr. de doos. Pakke.i tegen hetslecht boter geven der Koeien 1.25 fr. Pakken voor het bevruchten van Koeien en Merrieën. Remedie tegen het snot der Kiekens. Zekere remedie oor den oholera der Kiekens i,oo fr. de 1/2 doos, 2,00 fr.de dooB. GROOT MAGAZIJN van rechtover het Postbureel, HOPMARKT, N°3,te AALST. Schoone keus er. voordeelige prijzen. i De vermaarste en schoonste verscheidenheden van ZIJN DIE VAN SOUPERT 8l NOTTING te LUXEMBURG, (Gr. Hertogd Leveranciers van 6 Koningshoven. Eerste Specialist ingericht sedert 1855 Schoon geïllustreerde Prijscourant FRANCO. REK LA AM COL! 20 Dwerg of 15 klimmende Rozelaars, 9 frank, (FRANCO).

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1913 | | pagina 3