BELLARDI, Oiidikns:"rBJÏÏÜ¥ÉÏ-TÖÖTE¥EAirX HUIS OTTO ICO ENTGES Gezomhieidspillex DEFENSE VERMOUTH Ili.l'Ui 111KN praktisch Modeblad, j, Ach EEMAN, Aalst. GEBROEDERS SCHOONJANS C. PUAET-DE WITTE, DE NAAIMACHIENEN SINGER Al a ikl in* ij ze n. Vereenigde X ij veraars. Vlaatsch ppij SINGER belangwekkende uitvindins. Laai U niet omklappen. Verschijnt tweemaal per msand 1 FHBB1EK VIN SUPEBPHüSPHflTEH.SGHEIKlJPIGE VETTEN EN KUNSTBDBNOS. Opvolgers 27, Sint-Jorisstraat, 21/'. AÊLST. Itroek- en Kleerstoflen Laatste Xiciiwiglieden STOO M VER WERIJ 13, Sint-Jacobsstraat, 13, Brugge. Hulp huis te Aalst bij Alfons WILLEMS, VOLMAAKTE BUIKZUIVEREND MIDDEL het meest de gan- scke wereld door ge bruikt. Het V0LKBHULPM1DDEL onmis baar in alle huisgezinnen. osxsotosxsoooocs ZENUWZIEKTEN! ZENUWZIEKTEN! JA!JA! kj&iCSCtÖO^KXK^OOtXJOKKXSOiÖOIOCIÖ^ Belgische Hypotheekmaatschappij EN SPAARKAS VRAAGT DE geperfectionneer-T 4 -xr juistheid de Chronometer 1gewaarborgd Horlogiemakerij Juweelen It rillen 3 6, Lange Zoutstraat, Q Aalst. s Vraagt de llorlogie Loeis Roskopi-, S. A. DE BESTE KWALITEIT AAN DEN LAAGSTEN PRIJS LA COMPAGNIE SINGER, TUKIM. GIACOMINIBRUXEUES SOTTEGEM. Tarwe per teokilo 20,50 a 00,00 Masteluin 18,00 a 00,00 Rogge 16.50 a 00,00 Haver 20,00 a o >,oo Boter de kilogram 3,00 a 3 10 Eieren de 25 2,40 a 0,00 GEERAERDSBERGEN. Tarwe per ioo kilo 22 50 a 00.00 Masteluin 19,00 a 00.00 Rogge '8.75 a 00,00 ilaver 23,00 a 00,00 boonen 22,00 a 00,00 Aardappelen 6,50 a 0,00 Boter de kilogram 3,10 a 0,00 Eieren de 25 3,52 a 0,00 Vlas per kilogram 0,94 a 0,00 Veemarkt. VerkochtVerkens 140 van Fr. tot - en 153 Hoornbeesten DENDERMONDE. Tarwe per 100 kilo Masteluin Rogge Haver Garst Lijnkoeken Koolzaadkoeken Raapkoeken LEUVEN. Tarwe de 100 kilogr. Handels tarwe Rogge Voederhaver Brouwhaver Garst Tarwebloem Gort remy Tarwezemelen Aardappelen Strooi Hooi Boter, per kilo Eieren per 26 20,00 a 00,00 00,00 a 00,00 16,75 a 00,00 21,00 a 00,00 00,00 a 00,00 21,00 a 00,00 15,00 a 00,05 15,50 a 00,00 20,00 a 21,00 22,00 a 00 00 17,25 a 18,50 17,00 a 00,00 21,25 a 00,00 21,25 a 22,00 27,25 a 00,00 32.75 a 00,00 16,00 a 00,00 6,00 a 00,00 4,00 a 0,00 7,00 a 3.4° a 3,10 a 0,00 0,00 0,00 mark ANTWERPEN. Prijzen van het Vee, op de markt maan dag lest gehouden Beesten verkocht. 21 Ossen 182 Koeien 27 Veer/.en 23 Stieren 28 Kalveren Bestendige prijzen op voet. 0,92 tot 1.12 0,00 tot 0.00 0.88 tot 1 08 0,80 tot 1,02 0,90 tot 1,20 ANDERLECHT-CUREGHEM 4 F' b. Ter veemarkt werden 3010 varkens te koop gesteld. Prijs per kilo van fr. 1.05 a 1,22. BRUSSEL 4 Feb. Er werden 320 varkens ter markt gebracht. Prijs per kilo van fr. 11.20 a .30 Verzekering: tegen brandgevaar. Hoofdagent M. Achille EEMAN, Hooge- vesten, fabriek van chemische meststoffen te Aalst. v an N A AIMAOHIENE N aller stelsels en merkei worden zorgvuldig gedaan in de bijzondere werhuizen der Aalst 9, Albert Liénartstraat, S Or.ii^e bediening. - -oeJ oof De Cachets antinévralgiques Jos. Guthier, zijn «en uiin.-m- i.d _ei,eesu:nl<J-l legen HOOFDPIJN (n.i- gi aimtegen R'-umatisiue, tegen nlli NEVRALüIEKE PIJNEN /.o.mls TANl'PIJN. enz. ZIJ GENEZEN KAP1KAAL en om zoo te zoggen, oogenblikkeiijk. De Cachets antinévralgiques Jos. Gauthier, bevatten geene de minste scnadelijke noch gevaarlijke stoffen; zij mogongenomen worden, zelfs door personen welke geene Anlipyrine kunnen verdragen zij zijn integendeel een hulpmiddel voor onstelde magen. De Cachets antinévralgiques Jos. Gauthier, zyn onderzocht ge weest door de meest bescheiden overhe den in liet vak, en hebben de algemeene goedkeuring verworven. De maatschappij van Gezondheids leer van België heeft ze zorgvuldig ontleed, goedgevonden en aanbevolen tzitting van 24 Juli 1907). De Cachets antinévralgipue Jos. Gauthier zijn in alle goe.niige- nchic apotheken te bekomen, in een docsjo van 6 cachetten, aan 1 fr, of van 13 cachetten aan 2 fr. Als echt en onvervalscht aanzien, en kel en alleeD de cachets,welke in blauw gedrukt, het merk oragen Antiné vralgiques Jos, Gauthier Indien uw apotheker ergeen bezit en iets anders aanraadt, wendt u dan tot het algemeen depot CENTRAL APO THEEK JOS. GAUTHIER, MECHE- LEN. Teleph. 96. De doosjes worden geheel het land door vrachtvrijtegen postmandaat, verzonden mits eene verhooging van 10 centiemen. Depóts te Aalst De Valckeneer, E8planadeplein en Callebaut, Boter markt. te Litga telkens in 14 pag's rijk geïllustreerd, waaraan toegevoegd: een Titelblad dikwijls in KLEURENDRUK en een Knippatronenblad Prijs frs. 1.30 per 3 maanden. Verki i'gbaar INTER KEN" BILJET. De andergetee bende verlangt geregelde toezending van Het Nieuwe Modeblad tegen frS- 1 l Ope 3 maanden Naam: W -onjla ta bfj den UITGEVER van DIT BLAD. Huis gesticht in 1876. Prijzen volgens samenstel. Vraagt prijs-courant. Samengestelde opgeloste Guano DE ZON GRONDSTOFFEN aan prijs van den dag Nitraat van Soda. Sulfaat van Ammoniak, Superphosphaten, Nitraat van Potasch, Sulfaat van Potasch, Chloor?uur, Potasch, Kaïniet. IJzerslakken (Scories). Plaaster, IJzersulfaat Phosphaat Bernard, Magnesium, Kopersulfaat (blauwen aluin) g8/gg zuiver. Vergruizers Vermorel, Eclair n. 1. KERKSTRAAT, 16, AALST. Bijzondere verwerij van zijden met spantuig. Verwen en kuischen in het droog van alle stoffen voorwerpen, zooals kleed jron van damer., heoren cn kimlers, gordijnen, tafelkleederen, tapijten en salongarnit.uren, sjaals, pane, enz. Wasschen en solferen van beddekens. Verwen en wasschen in het droog van handschoenen. - DE ZWARTE STOFFEN Y00R ROUW WORDEN IN 24 UREN GELEVERD Ook te verkrijgen bij Apothekers F. Callebaut, Botermarkt en V. De Val keneer, Esplanadeplein, Aelst, De Greef, 8, Sint Gudulaplaats, Brussel en Martin, Haechtschensteenweg, 163, Schaerbeek-Brussel. De GEZONDHEIDSPILLEN DEFENSE zijn gemak kelijk om in te nemen en veroorzaken nooit buikpijn.Zij verdrijven slijmen en gal, verzui- veren het bloed en ge nezen Verstoptheid Maagpi/nen, Schee/hoofdpijn, Zenuwpijnen, Jicht en Rhumatism Speen, Huidziekten, enz. i Fr de doos van 3o pillen, in ALLE APOTHEKEN tb een aangenomen feit De wonderbare Poeders van het Wit Kruis W verzachten oogenblikkeiijk en genezen spoedig ALLE ZENUWZIEKTEN Pijnlijke yj maandstonden, hoofdpijn, schele hoofdpijn (migraine), draaiingen, zenuwkoorts, m de hevigste tandpijn, schouten in de tanden, hartkloppingen, slapeloosheid, gejaagd- yZ heid op de zenuwen, zenuwzwakte, vallenne ziekte, zenuwaanvallen bij d« w vrouwen (hysterie;, zwaarmoedigheid, slokken in de keel rheumatisms. fleurwUn, AA jicht, enz., enz. De Poeders van het Wit Kruis versterken de zenuwen, m ze zijn gansch onschadelijk en missen nooit hun uitwerksel. PRIJS fr. 1.25 de doos; fr. 3.25 de 3 dooz?n of de drie dubbel* doos; W fr. 6 25 de 6 doozen of de zes dubbele doos. Algemeen depotApotheek F. TUYPENS, Houlbriel, 24, Sint-Nikolaas, alsook W '"'"CALLEBAUT, Botermarkt, DE VALKENEER, Esplanade, Aalst. en in alle goede apotheken. Whrlit i' -van nntnanknel*, ase zijn zonder waarde. NAAMLOOS VENNOOTSCH AP Kapitaal 5.000.000 Frank Ze lel te ANTWbltPEN, I%° Tl, Kuxktlci. Beheerraad MM. Baron Fredegand Cogels. Voorzitter, Edouard Thys, Onder voorzitter, Alp. Ullens de Schooten, Léon Van den Bosch, Henri-J. Engels. Collegie der Commissarissen MM. Jean delta Faille de Lêverghem, Voor zitter. de Graaf Adrien de Borchgrave d'Altena, Léon Collinet-Plissaert, Baron Auguste Delbeke, Edouard Joly, de Graaf Oscar Le Grelle. SPAARBOEKJES AAN 3,25% en 3.60% Renteboekjes op Naam met zesmaandelijksche coupons aan 4 Uitgifte van grondobligatiën aan 4 LEENINGEN OP HYPOTHEEK VOORSCHOTTEN OP TITELS. \Gi-:rv"r Aalst, Urbain Roux, 4 Gentschensteenweg, Erembodegem, Leopold Van Vaerenbergh, Gemeente-Sekretaris Erpe, René Bogaert, Gemeente-Secretaris Haeitert, Theophilb De Brouwer, Melkerij-Bestuurder Herdersem, Denis Cooreman, Gemeente Sekretaris Herzele, Jules Droeshout, bediende bij de Nationale Bank Meire bij Aalst, Remy Baeten, Eere-S cretaris Molhem, Frans Droeshout, Gemeente-Ontvanger Moorsel, Benoit Carryn, rustend Onderwijzer Nieu werkerken-bij -Aalst, Emeri De Kegel, koster Oordegem, Alfonb De Brauwer, Zaakwaarnemer. (Let wel op het adres). "3 2 I Hm lugieên \an Genève, «tukken yeregleerd door liet 03' dbrnirvMioriuiu van Genève en IXt-uicliulel. worden geleverd met groot gemak van betaling naar keus der klanten, per week, per 14 dagen of per maand. Machienen van alle modellen aan eenieders bereik GROOTE KORTING OP COMPTANT Verwisseling van oude machienen aller stelsels. KOSTELOOS ONDERRICHT. GOED VERZORGDE REPARATION 27-31, Oud=Kleerkooperstraat, BRUSSEL, Afrsl-ÖT Albert-Liénartstraat, 9. WiniOVE: Geer aar dsberyschestraat. 20, SiOTTKCilijM s Neerstraat36. ■f> I I O I KJ AGENT general: On tflpnvmdp personnes honorables disposant loisirs pour la représentation. Adresser demandes et réfé- rences, I8-20, rue de la Bourse, Bruxelles.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1913 | | pagina 4