KANADABOOMEN EIGENDOM Meubels LANDEN Meersch en Bosch, LANDBOUWALEM Openbare Verkooping Nijverheidsgesticht WERKMANSWONINGEN, BOOMEN Openbare Verkooping. öpeubare Verkooping. Gevraagd. Grondkrediet van België Oude wonden der beenen en velziekten Dr Vai)ier& B, Dupuyi CA ÏTbOX Y iT" BEHICHT Aug. De Kegel-Mertens. ROOZELAARS Maatschappij van algemeene Assurantiën JOSEPH VAN VAERENBERGH We Rallego Voor Hoest, Bronchiet en Influenza de Balsempillen van Fr. Callebaut, Voor Maagpijn, van Fr. Calleiiaur, J NKKF8, sektie C, nummer 644c, met eene grootte van 5 aren 40 centiaren. Bewoond door den verkooper Cli. Louis Verlioeven. Tweede koop. Een perceel Land te Moorsel-Waver, gekadastreerd sectie C, nummer 845p, groot 27 aren 10 centiaren. Gebruikt door den verkooper Verhoeven. Onmiddelijk ingebruiktreding. ZITDAGEN Instel Maandag 3 Februari .Q.~ Verblijf Maandag 17 Februari om 2 uren namiddag, tor herberg In de Reisduif bij Gustaaf De Block, te Moor- sel, Waver. VENDUTIE op 17 Februari 1913, om 8 1/2 ure voormiddag ter voormelde hof stede van alle de meubelairo voorwerpen, landbouwersïlem, hooi, strooi, vruchten, varken, trekhond, or.z. zich aldaar bevin dende. Gewone voorwaarden. Om uit de onverdeeldheid te scheiden. OPENBARE VERKOOPING van zeer goede TE HOFSTADE. De Notaris Oscar TIBBAUT, te Aalst, zal met gewin van palmslag en gelagen, in het openbaar verkoopen Gemeente Hofstade. Eerste köop. Een perceel Land en Bosch, gelegen op Steenbergbosch, groot volgens meting 70 aren 33 centiaren en gekadastreerd wyk C, nummers 150 en 151, met eene grootte van 69 aren 90 cen tiaren, palende ten ooste aan juffrouw Maria-Antcnia Daelman, ten zuide aan de beek half medegemeten, ten wèste aan den hoer Jan Van Neck en ten noorde aan de heeren Jacques Mertens, Jan Van Neck, Frederic Van Hauwermeiren en juffrouw weduwe Auguste Coppens. Verdeeld in twee loten, als volgt Eerste lot 28 aren 48 centiaren Land ten weste. Boomprijs fr. 470,00. Tweede lot 41 aren 85 centiaren Bosch ten ooste. Boomprijs fr. 1,030.00. Tweede koop. Een perceel LAND, gelegen op Brokenlochting, groot volgens meting 25 aren 52 centiaren en gekadas treerd wijk C, nummer 683, met eene grootte van 24 aren, galende ton ooste aan den heer Albien Daelman en andere, ten zuide aan de beek half medegemeten, ten weste aan de Blektestraat en ten noorde juffrouw Anna Pannekoek. Derde koop. Een perceel Land en Meersch, gelegen op het Strangersveld of Dries, groot volgens meting 64 aren 90 centiaren en gekadastreerd wyk C. num mers 568, met eene grootte van 64 aren 20 centiaren, palende ten ooste aan de hee ren Claessens Leo, Meersschaert Victor, Meersschaert Philemon, De Naeyer Theo dore en De Ridder Désiré, ten zuide met halfbaan aan den heer Petrus Van Caec- kenborge, ten weste aan de erven Jan Bap- tiste Daelman en aan dame Van Wichelen- Van den Steene en ten noorde aan de beek half medegemeten. Boomprys fr 30,00 Verdeeld in westhelft en oosthelft, elk groot 32 aren 45 centiaren. Vierde koop. Een perceel Land, ge legen op het Spiegelveld, groot volgens meting 29 aren 24 centiaren en gekadas treerd wijk C. nummer 792a, met eene grootte van 28 aren 80 centiaren, palende ten ooste aan dame weduwe en kinderen Van den Hauwe-De Smet, ten zuide aan de beek half medegemeten, ten weste aan den heer Jossc Mertens en ten noorde aan den heer Charles Verbeke. Boomprijs fr. 25. Vyjde koop. Een perceel Land, ge legen op de Voorste Baardebrug, groot volgens meting 47 aren 56 centiaren en gekadastreerd wijk C, nummor 585a, met eene grootte van 48 aren 20 centiaren, palende ten ooste a?n den heer Auguste Daeseleire. ten zuide met half baan aan den heer Frans Pannekoek, de erven Mat- thys en juffrouw Antonia Sterck, ten weste aan den heer Joseph De Visscher en ten noorde aan den heer Mertens-Jacob en juffrouw Maria-Antonia Daelman. Verdeeld in westhelft en oosthelft, olk groot 23 aren 88 centiaren. Allo de voorschrevene goederen zyn ge bruikt door de eigenaars de heeren Leopold en Joseph De Vos. ZITDAGEN Instel, Dijnsdag 25 Februari 1913, ten 3 uren namiddag, ter herberg In den Wijnpot by den lieer Charles Claus, te Hofstade, Blekte. Verblijf, Dijnsdag 11 Maart 1913, ook ten 3 uren namiddag, ter herberg In den Watermolen by den heer Désiré Coppens, ook te Hofstade, Blekte. Voor verdere inlichtingen zich te wenden ter studie van bovengenoemden Notaris TIBBAUT, te Aalst, Korte Zoutstraat, nevens de Afspanning De Meiboom alwaar er ten allen tijde groote en kleine kapitalen zyn te bekomen aan gematigen inrerest ofwel aflosbaar met annuiteiten. OPENBARE VERKOOPING van Paardkoeien, varkens, hooi, strooi, beeten, aardappels, mest te Aalst-Schaerbeek St Apoloniastraat. De Notaris Oscar TIBBAUT te Aalst, zal op Dijnsdag 4 Maart 1913, te beginnen om 8 uren 's morgens, ter hof stede van wijlen den heer Frans De Boeck, te Aalst-Schaarbcek Sint-Apoloniastraat, in het openbaar verkoopen 1° Een schoon en jong Merriepaard 2° Dry Melkkoeien, Stier en twee Muttens; 3° Drij schoone Varkens 4° Landbouw - alem, als Drijwielkar, andere kar, hon denkar, kruiwagen, beirstuk, ploeg, egge, vlee8ch- en boirkuipen, eene hoeveelheid kleine landbouwgerieven, ladders, wielen, slede, beirstuk, bakmoolie, weegschaal en gewichten, dorschkleed, enz. 5° Eene groote hoeveelheid hooi, strooi, beeten, aardappels, geerst en haver. 6° Verders paardengerieven, brandhout, 30 kiekens, hond en kot, mest en beir. Gewone voorwaarden en tijd van betaling mits borgstelling. OPENBARE VERKOOPING van 8choone te HOFSTADE. De Notaris Oscar TIBBAUT te Aalst, zal namens de heeren Leopold en Joseph De Vos, te Hofstade, op Maandag 17 Februari 1913, te beginnen om 8 uron voormiddag in liet openbaar verkoopen in de volgende orde, de nagemelde boomen te weten 1. Te Hofstade, op het Strangersveld, 18 kanadas. 2. Op liet Brokenlochting, 4 k?nadas. 3. En op het Spiegelveld, 1 kanada.. All« deze boomen zijn van zuiveren opwas en hebben eenen omtrek van ongeveer twee meters. Gewone voorwaarden en tyd van beta ling mits borgstelling. OPENBARE VERKOOPING van eenen schoonen te SCHOONAERDE Dorp. Do Notaris Oscar TIBBAUT te'Aalst, zal met gewin van palmslag en gelagen in het openbaar verkoopen Gemeente Schoonaerde. Eenen schoonen en welgelegen eigendom bestaande uit woonhuis met verdere gebou 1 en schoonen hof, allerbest gestaan en gelegen te Schoonaerde, Dorp, aan den steenweg van Wetteren naar Dondermonde, groot volgens meting 11 aren 50 centiaren, en gekadastreerd wijk A, nummers 111a, 112b, e:i 109b, met eene grootte van 10 aren 30 centiaren, palende ten ooste aan den heer Charles Moortgat-De Dycker, ten zuide aan den stoen weg, ten weste aa'> de heer Charles Van Nuffel-De Beul, en ten noorde aan de Schelde. De/.en eigendom is door zijne uitgestrekt heid en door zyne nabijheid aan den steen weg, on aan de schelde, zeer wel geschikt voor het uitoefenen van alle bedrijven. Veerdeeld in 4 loten volgens grondplan zich bevindende op bijzondere plakbrieven als volgt Eerste lot Woonhuis met corridor, eetzaal, keuken, verandah, kelders, wasch- huis, stal, koer, tuin en doorgang groot 3 aren. Boomprijs 60 fr. Tweede lot De gebouwen van zaal, spreekplaats, feestzaal en tuin, groot 3 aren 30 centiaren, boomprys 70 fr. Derde lotBouwgrond met eeno breedte ter straat van 7 meters 50 centimeters, groot 2 aren 40 centiaren.Boomprys 120 fr. Vierde lot Bouwgrond, met eene breedte van 7 meters 50 centimeter, ter straat, groot 2 aren 80 centiaren. Boom prys 160 fr. Onmiddelyk in gebruiktreding. ZITDAGEN Instel Woensdag 26 Februari 1913. Verblijf Woensdag 12 Maart 1913. Telkens om 2 uren namiddag ter her berg, bewoond door den heer Frans Van Hauwermeiren-Lievens, te Schoonaerde, Dorp. Do Notaris Oscar TIBBAUT, te Aalst, zal openbaar verkoopen Gemeente Wichelen. 1. Een huis en grond, gehucht Bohemen wijk B, nummer 565a, groot 90 centiaren. 2. Perceel land op Evenrot. wijk B, nummer 819f, groot 7 aren 70 centiaren. EENIGE ZITDAG Woensdag 19 Februari 1913. Ten 2 ure namiddag ter herberg van Joseph De Backer, te Wichelen, Bohemen, Hoek. OPENBARE VERKOOPING van een met PORTIERHUIS, BOUWGROND, te KERKXKEN (Oost-Vlaanderen). De notaris DESADELEER, verblijvende te Erembodegem, Oost-Vlaanderen, zal openbaarlijk verkoopen Gemeente Kerkxken. Koop 1.De gebouwen van een nyver- heidsgesticht met afhangen, bureel en han- gaars,en aanpalend gebouw met verdiepen, wel geschikt voor alle nijverheid, zooals spinnerij, weverij, chocoladery.beschuiterij, maaldery, brouwerij, tulfabriek, in volle streek der kantennijverheid, met do grond, inhoudende volgons kadaster dertig aren veertig centiaren, aan den steenweg van Geeraerdsbergen naar Aalst, gekadastreerd sectie B, nummers 395e, 395b on 394e bis, gelegen op 2 1/2 kilometers afstand dei- statie van Haeltert, baan van Brussel- Kortrijk. Dit nijverheidsgesticht is voorzien van water in overvloed. Op te leggen voor meetgeld 10 fr. De kooper zal het vermogen hebben over tc nemen mits overeenkomst 1° Een stoommachien van 25 HP. j 2° Eene verwarmingsbuis hebbende 50 meters lengte. Koop 2. Een woonhuis met hof, rechtover voornoemd fabriek, geschikt voor bestuurder of andere bestemming, ge kadastreerd sectie A, nummers 591d en 591 e met eene inhoudsgrootte van 29 aren. Op te leggen voor meetgeld 10 fr. Koop 3. Twaalf onlangs nieuw ge bouwd c werkmanswoningen, wijk Hof- meersch, gekadastreerd sectie B, deel van nummers 377a en 377b. 377c, 377d, 377e, 377f, 377g, 377h, 377i, 377k, 377l. 377m, 377n, met eene gezamenlijke grootte van 17 aren 92 centiaren. Jaarlyksch inkomen 900 frank. b) Een bouwgrond, palende aan voor noemde huizen, gekadastreerd sectie B, deel van nummer 377a, met eene grootte volgens meting van 3 aren 48 centiaren. Op te leggen voor meetgeld 4 fr. De eigendommen zyn alle dagen zicht baar. Zich te wenden tot Van Lui, poortier van de fabriek. EENIGE ZITDAG VOOR TOEWIJZING DONDERDAG 27 FEBRUARI 1913 om 3 1/4 stipt van den uam'ddag bij het binnenkomen der treins van Brussel en Audenarde, ter Estaminet De Graaf van Vlaanderen naby de statie van Haeltert. OPENBARE VERKOOPING van sehoonc OLMEN en EIKEN- aan de provinciale baan te ERPE, MEIRE, BAMBRUGGE, BURST. De Notaris MEERT, te Erpe, zal op Dinsdag 18 Februari 1913, om 1 uur van den namiddag openbaarlyk verkoopen do hiernageraelde boomen, staande op de provinciale baan van Aalst naar Audenaarde, tusschen de kilometerspalen 4 en 10, te weten Num. Getal Omtr. Num. 1 Getal Omtr. der boo- i der der I boo- der loten men |boomen loten men boom. A Op het grondgeb. van Erpe 1 Olm 2,15 I 3 Olm 1 2,05 4 I 2,50 0 Eik 1 2.40 I 8 Olm 1 1,40 I B. Op het grondgeb van Meire 1 Olm 1,90 111 Olm 1 ■2 Eik 1,101,20' I3 I 1 1,95 1 1,45 jl5 1 1,95 t Olm a.lo jI7 1 1,95 1 2,10 19 I 1 2,l0 1 Eik 1,40 al I 1 1,75 1 Olm 2,10^33 1 3,lo 2 Eik *,80-1,05'25 1 1,75 1 Olm 1 80 j C Op't grondg. van Bambrugge 1 Olm I 1,55 128 Olm 1 2, lo 1 2,05 .30 1 2,10 1 I 1,30 ;.r- i D. Op het grondgeb. van Burst 2 Eik 1.10-0,95] I De Boomen wassendo op grondgebied Bambrugge en Burst zullen verkocht wor den op het grondgebied van Meire, aan den nummer 26 biervoren.Men zal verga deren bij Jean-Baptiste. Lepage, om 1 uur. te Erpe, Grootenkauter, om de verkooping te beginnen met koop een. Te verborgen ter herberg van den heer Edgard Noel, te Erpe, Dorp, mits goede ter verkooping aanwezig zynde borg, zal er tijd van betaling verleend worden tot 1 Oogst 1913, en de kosten bepaald op 10 t. h. en bovendien 3 t. h, voor putgold, zullen moeten komptant betaald worden. De verdere conditiën zullen ter plaats afgelezen worden. De Notaris BRECKPOT, te Aalst, zal openbaarlyk verkoopen. GEMEENTE HOFSTADE. 1. Een hektaar 65 aren 60 centiaren meersch, genaamd Strymeersoh naby het Dorp. Op te leggen boomprys fr. 1045,00 en afsluitingen 500,00 Verdeeld in 3 deelen. Gebracht op 14,800,00 2. E11 eenen eigendom, aan de Hoog straat, groot 25 aren. Bewoond en gebruikt door den verkooper M. Ferdinand De Wit. Slechts ingesteld 11,000 LAATSTE ZITDAG Donderdag 13 Februari 1913. telkens om 3 uren namiddag ter herberg Het Schipken te Hofstade, naby do Kerk. De Notaris BRECKPOT, te Aalst, zal openbaarlük verkoopen 1° Een Huis, te Aalst, Burgemeesters plaats, groot 4 aren. Bewoond door M. Judocus Van Vaerenbergh. 2° En een Huis, te Aalst,boek der Korte Zoutstraat en Keizerlijke Plaats, bewoond door M. Romuin Van Aerschot. ZITDAGEN Instel, Maandag 10 Februari.Q,„ Verblyf, Maandag 24 Februari iyid' telkens om 3 uren namiddag, ter Estaminet Het Schippershuis bij Juffrouw Vir- ginie De Moor, te Aalst, Vaartkaai. ET. EE MA N, Ingénieur Chimiste, X Analyses et dosages Ma- Q tières fertilisantes Eaux q Minerals Alliages Ma- Q tières grasses Albumine. A N E E M r ZULLEfl U SEIZES! 'ilkliliil; o heil- gei-sle per il-'i mogen deze icmedie geluuiken 1.; 1.-1- sloornis. Belet de heest u te sla ii I ton» enkele Pastil Keating zal herstellen. De geneesheer zal u wel ggen (lal/.ij volstrekt eenigzijn. Eischt it cachet van waarborg Thomas eatinq, scheikundige te Londen. n blikken lonten: fr. <1.25 en fr. 3.50. In alle goede apoleken. KEUKENMEID kunnende goede bur gerskeuken. Zich te bevragen ton bureele NAAMLOOZE .MAATSCHAPPIJ ingericht in 1835 Geldleeningen te bekomen voor liet bouwen van luizen, aankoop van gebou wen en landen, aan gewonen intrest, aflosbaar in eons of met drij maandelijksclie afkortingen, met of zonder levensverzeke ring. Uitgave van obligatiën van 100, 200, 500 en 1000 franken, intrestende aan 4 °/o 's jaars. GBLUIJITZIÜTTINS VAN EERSTEN RANG. Kostclooze inlichtingen te bekomen tor studie van _den Notaris EEMAN te MoOfSel, en in het bureel der maat schappij te Aalst, Leopoldstraat 28, van 8 lot 11 ure 's morgens. Hoofdageritschap van verzekeringen tegen brand, ongevallen, op 't leven, enz. Genezing door de eigenaardige behandeling van Doctor CL. VAN VOSSEL, te Wieze bij-Aalst. Talrijke getuigenissen sedert 20 jaar uit Aalst en omliggende. SPREEKUREN dagelijks 11a de aan komst der Postkoets. Verzorging ook ten huize. OPRECHTE SIROOP VAN aanbevolen door de aanzien lijkste geneeskundigen voor de haastige genezing van alle Borstkwalen, Bronchitis, Hoest, Vallingen, Zinkingen. Hoogst noodzakelijk vóór miswassen aan klierlijdendo kiuders, vn) van humeuren en aangedaan van huiduitslag De flesch hierneven eischen. Depots le Aalst Apothekers Callebaut, Ghysselinckx en Meganck. Algemeee Agencie P. DUPUY, 8, Zaadkorrelstraat Brussel het beste behoudmidd-. 1 van het houl Bederfwerend. Ongediert vernielend Verzekert een driemaal langeren duuraan het hout, en geeft eene schoone bruine kleur. Vervangt voordeeliglijk het teer en de olieverf. Vraagt voor zijne verschillige toepassingen, het prospectus Nr 4. Zilveren eermetaal ter Wereldtentoon stelling van Parijs 1900. Gulden eermetaal ter Wereldtentoonstel ling van Luik igo5. Chauline. Beschermt de zaaisels tegen de aanvallen der kraaien en andere vogels ook tegen de ziekte, verbetert de kwaliteit en vermeerdert de opbrengst. Belgische Maatschappij van Carbonyle Ilervo Frères Goflncrl TROOZ, (België) Depositaris Mr R. SCHLLFHÜUT Bouwmaterialen, Boudewijnkaai. SAALST aan Landbouwers en Hofliefhebbers Indien gij wilt goed en deftig gehandeld worden voor het aankoopen van pulpen van het fabriek Wittouck om U in October of November af te leveren ofwel plantaard- appels afkomstig uit Friesland ook alle soorten van Fruitboomen, Sieraadplanten, Haagplanten, Boschplanten, tegen zeer geringe prijzen wendt U in volle vertrouwen tot de Gebroeders Van Vaerenbergh te Wieze op tien minuten afstand van de statie van Baerdegem, deze handelen altijd met de beste zorgen. AALSTMeuleschettestraat. Fabriek van Cimente Vloertegels, Dak pannen (nieuw model met verbeterde aansluiting), Cimentbuizen, Putbuizen van 0,80 m. tot 1,50 m. doorsnede en grooter op aanvraag, Muurdeksels VarkenBbakken, Paardekribben, enr De vermaarste en schoonste verscheidenheden van ZIJN DIE VAN SOUPERT 8c NOTTING te LUXEMBURG(Gr. Hertogd l Leveranciers van 6 Koningshoven. Eerste Specialist ingericht sedert 1855 Schoon geïllustreerde Prijscourant FRANCO. REKLAAM COLI 20 Dwerg of 15 klimmende Rozelaars, 9 frank, (FRANCO). tegen brandgevaar, op het leven en onge lukken van allen aard. Eenige Premie ongelukken op de. ijzerenweg en tramways. Hoofdagent Aug. DE WINTER, Nieuwstraat, Aalst. VOLKSVERZEKERINGEN met weke Iijksche betalingen voor Eerste Communie Huwelijk, enz., enz. N. B.Agenten worden gevraagd. Zich te wenden op bovengemeld adres Zaakwaarnemer Esplanadestraat 14, Aalst, gelast zich met vernieuwingen van bepande schuld vorderingen, vernieuwingen, opma ken van aangiften van nalatenschap en onderbandscbe akten, voor alle processen en erfenissen en alle mocilykhedun. Bij hem is ook geld te bekomen aan kleinen intrest op eerste hypotheek. Wordt kosteloos raad gegeven. GROOT MAGAZIJN van rechtover het Postbureel, HOPMARKT, N»3,te AALST. Schoone keus er. voordeelige pryzen. zijn de beste geneesmiddelen voorzeker Apotheker, Botermarkt AEl SI. I ,v;tlr. de doos. Deze pillen, aangezien hunne aange namen smaak, mogen opgezogen worden Maagzuur, gal, slijmen, slechte ipijsver- teering, verstoptheid, speen, puisten enz. gebruikt de Bl.OEDZUIVEItEXDE PlLLEX Apotheker Overdekte Boterioarkt AELS T. 1,0<> li", de doos. In dezelfde Apotheek zijn te verkrijgen Remedie voor Eksteroogen 0,50, Tandpijn stillende druppels stillen onmiddelijk de tandpijn o,5o. Pillen tegen de razende tandpijn 1,00 fr. de doos. Pakken tegen het slecht boter geven der Koeien 1,25 fr. Pakken voor het bevruchten van Koeien cn Merrieën. Remedie tegen het snot der Kiekens. Zekere remedie oor den oholera der Kiekens i,oo fr. de 1/2 doos, 2 ,oo fr.de doos. TANDMEESTER SPECIALIST, te Aalst, Statiestraat, 33, naast het Hotel du Cornte de hlandre SEDERT VEERTIEN JAREN TE AALST. Kostelooze raadplegingen alle dagen van 8 tot 5 uren, Zondag morgend, van 8 tot 12 uren. - Dijnsdag voormiddag, te Ni- nove, bij M® Van Laer. Dijnsdag na middag, te Aalst. Genezing en opvulling der bedorven tan den. Plaatsen van Kunsttanden zonder uittrekken en na het vooraf genezen der wortels van de ouJe tanden.Het uit trekken der tanden volgens de keus van den klient, na volledige gevoelloosmaking gewaarborgd zonder de minste pijn Gebitten op Goud, Platine en Caout- chooc. Gebitten zonder plaat, in de wortels vastgezet, nieuw Btelsel. Recht zetten der tanden bij de kinderen (menig vuldige bewijzen). Wit maken der tan den, enz. Reparatiën, Hermaken van Ge bitten, elders gemankeerd. Daar MrNEEFS de gebitten zelf maakt dus uit de eerste hand. kan hij deze goed- kooper leveren en met meer juistheid en gemak voor den Klient maken, dan andere Dentisten die, bij gebrek van kennis hunne Gebitten elders moeten doen maken. Begeeft zich ten huize op aanvraag

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1913 | | pagina 3