Kleine Burger, Vooruit De Reis naar Lourdes Zondag 16 Februari 1913. 5 centiemen het nummer 66ste Jaar 4568. Vrij onafhankelijk volksgezind orgaan GODSDIENST, HUISGEZIN EIGENDOM, van de Stad en 't Arrondissement van Aalst. VADERLAND, TAAL, VRIJHEID. Land- en Tuinbouw Uil mijn Congoleescli dagboek Een reisje in ne omsireüen van LuüODZOlwa. HARÏAFEESTGNI Het goede Lied. DE DENDËRBODE Dit blad verschijnt den Woensdag en Zaterdag van iedere week onder dagteckening van den volgenden dag. De prijs ervan is tweemaal Ier week voor de Stad b frank met den Post verzonden 0 frank s jaars, fr. 3,25 voor zes maanden fr. 1,75 voor drij maanden, voorop te betalen. De inschrijving eindigt met 31 December. De onkosten der kwit- iantiën door de Post ontvangen zijn ten la?te van den schuldenaar. Men schrijft in bij G. VAN DE PUTTE-GOOSSENS Korté Zoutstraat, nr 31, en in alle Postkantoren des Lands. CUIQUK 81'LM. Per drukregel Gewone 15 centiemen Reklamen fr. 1,00 Vonnissen op 3d® bladzijde 50 centiemen. Dikwijls te herhalen bekendmakingen by accoord. Niet opgenomen handschriften worden niet teruggestuurd. Heeren Notarissen moeten hunne inzendingen doen, uiterlijk tegen den Dijnsdag en Vrijdag in den voormiddag. Voor de advertentiën uit vreemde landen zich tewenden ten bureele van dit blad. Aalst, den i5 Februari 1913 Kleine Burgers, denkt aan uwe bedrij ven, aan uwe huisgezinnen, aan uwe toekomst I-Iet jammeren en 't klagen helpen u niet vooruit. De kleine burger, heeft iels vergeten zich te vereenigen Maar hij heeft ook iets te herstellen, iels te rediicn. T is te zeggen, met moed zijne zaken aanvatten, dat elk zich in zijn vak vereenige en daar blijve strijden met wijs heid en wilskracht. I)e kleine burgerij haar woord en haar wil moet zijn Vooruit door vereeniging liet zal u niet ontbreken aan werk, kleine burgers, en ge kunt, zoo ge wilt, elk in zijn vak, de hiernavermelde punton ten uitvoer brengen 1) Gezamenlijk aankoopen van grond stoffen 2) Gezamenlijken uitvoer van voort brengselen 3) Gezamenlijk aankoopen van werk tuigen 4) Verdedigen der miskende belangen uwer leden door kostelooze» advokaten- dienst 5) Ontwikkelen der beroepsbekwaam heid door het inrichten van leergangen over handelsleer, over kleermakerij, over schrijnwerkerij, enz. enz. 6) Bevorderen van dp'meer verzorgde opleiding der jonge werkknapen, door liet oprichtpn van een secretariat van hel leerlingwezen 7) Bestendige tentoonstelling van voort brengselen 8) Bestendige tentoonstelling van werk tuigen 9) Bureel van handelsinlichtingen 10) Bibliotheek van vakboeken 11) Bestendige verzoeningsraad van bazen en knechten 12) Kredietvproeniging met doel a) Geldleeningen, b) Kredietopeningen, c) Geldbelegging op spaarboekjes en d) espomptecren van handelseffecten, te doen. Js dat geen vast programma Dat alles kunt ge uitvoeren, kleine burgers, als ge maar wilt verstandig en eensgezind werken, en zoo gaat de kleine burgerij zeker en vast naar een betere toekomst. Ziehier, wat ik 0. a. lees in het op de buitengewone algemeeno vergadering der Blokmakershazen van het Land van Waas, voorgelezen verslag - Mijnheeren, het is mij eene eer in naain van ons Hoofdbestuur en van onze 517 leden, hier ook onzen eerbiedigen dank te betuigen jegens onzen Minister van Nijverheid en Arbpid, wiens depar tement ons voortdurend steun verleent bij onze onderneming. En bij den naam van onzen gevierden Minister staat ons voor den geest de edele persoonlijkheid die, ginds in dat zelfde ministerie ook, ons ten alle tijde, met de innige hartelijk heid van een bereidwilligen en vereerden Raadgever geliefde te ontvangen, waar we zijnen wijzen raad gingen inroepen die ons aanmoedigde bij ons werk van maatschappelijken vooruitgang, ons op beurde in dagen van wankelmoed en dien weg aanwees dien wij thans met zooveel zekerheid zijn opgegaan. Ik noem, MM., DOOR POLYDOOR DE PAEPE. 8e Vorvolg. VI. Dijnsdag 9 Augusti 1910. Aan de deur van het gebouw houg eene groote pancarte, waarop in groote letters geschreven stond Geef eene milde aalmoes aan onze kerk, E11 God zal U zegenen. - Men weet immers, dat de pastoors lieden van 't Fransch Gouvernement geen de minste bezoldiging meer ontvangen volcn lijden dikwijls gebrek. Wy reden met eene snelheid van 80 kilometers per uur, berg-op, berg-af, 11a aan het arme kerkje oeno milde gift to hebben geschonken 't was toch voor oen goed werk, en ter eero der Mceder Gods. Na een snellen rit, kwamen wo in bet dorpje St.-Pé (2800 zielen), gelegen te midden der bergen, op de rivier d *ave. den achtbaren heer J. Mommacrt, Algc- mcenen Bestuurder bij het Ambt der Ambachten en Neringen Aan u kleine burgers,zeg ik nogmaals, vereenigt 11 en werkt uw eigen stand omhoog. Door vereeniging alleen komt ge tot macht. Door macht tot vrede en vooruit gang. En zooals ge oordeelen kunt, zal het u in het Ministerie van Nijverheid en Arbei-laan goeden en wijzen raad niet ontbreken. De Peru-guano in de Moesteelt. De bemesting, bijzonderlijk dor kleine moestuinen iaat over het algemeen nog veel te wenschen. Gezien de kleine hoe veelheid hulpmeststoffen welke men voor deze gewoonlijk van nuodc heeft, acht men het de moeite niet eene zekere hoe veelheid handelsmeststoffen aan te koo- pen, en stelt men zich te vreden met liet geiten-, schapen konijnen-, hoender- mest en beir waarover men beschikt, zoodat de burgerstuinen soms jaren lang eene hulpbemesting moeten derven. De echte, natuurlijke Peru-guano kan in de bemesting der moestuinen onschat bare diensten bewijzen. Met hel ingaan der Lente koopt men 50 lot 100 kgr.echte opgeloste Peru-guano Moreels, 7—10—2, De Ploeg aan, waarvan men do noo- dige hoeveelheid gebruikt naarmate men er behoefte aan beeft. Eens de voorraad uitgeput, koopt. men we..-hoe veelheid van 50 tot 100 kgr. aan De kleine bladplanten, lalouw, audij- i vie, enz. ontvangen 2 tot 3 kgr.,do groo- tere bladplanten, selder, kooien, enz 5 tot 6, en de groote bladplanten, kardoe nen, enz., tot 10 kgr. opgeloste Peru- guano Moreels per are. Men (hikt de guano des te dieper in, naarmate de plan ted eene sterkere ontwikkeling nemen en gewoonlijk een sterker ontwikkeld wortelgestel bezitten. De wortels, knol- en bolplarffen ont vangen van 6 tot 8 kgr. Peru-guano per are, en men werkt zc tamelijk diep in, tenzij op ajuin, look, sjalot, waar de Peru-guano alleen duchtig ondergerijfd wordt. De drooge vruchten vergen slechts ge ringe hoeveel lieden stikstof, doordien zij liet vermogen bezitten de vrije stikstof der lucht te vestigen. Toch geeft een matig gebruik van Peru-guano er de beste uitslagen op, vooral op sluimerwten en snijboonen, die meer voor de peul dan wel voor het zaad geteeld worden. Men geeft van 2 tot 3 kgr. echte, natuurlijke Peru-guano por are, en men rijft duchtig onder. De doorlevonde planten vergen vooral bij de planting eene duchtige Peru-guano- bemesting, en men werkt alsdan goed onder. Verders ontvangen zij jaarlijks eene- nieuwe hoeveelheid, verschillende met de ontwikkeling door de plant ge nomen, en men werkt-die bij voorkeur met den riek onder, ten einde zoo weinig wortelen te kwetsen Voor aardbeziën en zeekooien geeft men van 4 tot 5 kgr voor "rhabarber van 8 lot 10 kgr., on voor aspergiën van 6 tot 8 kgr. per are. Voor deze laatste wordt de Peru-guano, wanneer de barmen afgegraven zijn, boven op de bannen uitgestrooid, en zoo mogelijk minstens lichtelijk ondergerijfd. INGA. We zijn liter ruim eene halve uur verble ven, eerstens om ons te verfrissclien.tvvce- dens, om alles goed af te sjoeren, daar het een aloud dorp is, gebouwd in den trant van veel kleine Italiaansche steodjes. De groote plaats of markt, is in Romaansclien stijl, met bogen of arcades, golyk den Katholieken Kring van Aalst, waaronder men, by regenachtig weder, kan schuilen. De huizen zjjn gebouwd in steen van de streek, 'n soort van grijzen arduin, heel ruw verdors, platte daken, met schaliën uit het gebergte, 't Volk leeft hier van de opbrengst der koeien, geiten en schapen, die men melkt, of van kleine wynen, waar mede de lieden van de localiteit naar de steden trekken, ten einde aldaar hunne waar aan den man te brengen men vindt er ook kleine stielmans, maar geen han delaars noch fabriekwerkers. Ik vernam, dat de kerk jaarteekont van de 14® eeuw, en dat zij vroeger deel maakte van een capucienenkloostei', hetwelk nu afgebroken is. Deze tempel heeft drie beuken, met zuilen het hoogaltaar is vervaardigd uit drie verschillige soorten gekleurden, mar- - door PETRUS COSYN. Landbouw te Kitungulu. XXXXV. 't Is altijd meteen waar genoegen dat ik mijn oud Kitungulu terug zie en mijne oude arbeiders ook zij zijn telkens verheugd als ik hen een bezoek breng, immers zij weten wel dat bwana coin- mandaut na Lukonzolwa - hen een inata- biehe meebrengt. De -zwarte liefde» kan men gemakkelijk afmeten naar de mata- biches die men geeft. Ge moet hier niet benauwd zijn dat do zwarte a liefdesbaro meier ooit op 't onstuimig punt zal komen zooals mijn goede Neef Guslaaf mij laalstens schreef. Om 4 ure neem ik afscheid van mijn ouden makker en langs denzelfden weg gaat het naar Luanza terug waar ik den groolen sultano Kuwa eens bij de ooren moet gaan trekken. Ge moet weten, Kuwa een man reeds van 30 jaren is de oppersultan,al de sultans der omliggende dorpen wel een 40-tal zijn zijne vassalen of capilas. Nu, de fameuze Kuwa bad mij beloofd toen hij de laatste maal naar Lukonzolwa kwam mij 10 werklieden te bezorgen voor don post. Maar... wapi Daarom doe ik nu Cassar den weg inslaan naar de woning van Kuwa om hem eens goed den bol te wasseheii.lk trof den man aan omringd van al zijne vrouwen en'eenige' vrienden, met de kalcbaspijp in den mond en met naar oude gewoonte reeds een sluk in den kraag, want Kuwa als groo len sultan is ook grooten liefhebber van «pombé,- het inlandsch bier uit een soort millet gebrouwen en dat de eigenschap bezit de zwarten op korten tijd smoor dronken of zat te maken. Kuwas eerste bewoging wanneer hij mij vlug van mijn paard ziet springen is van ook to sprin gen maar naar de deur om weg te vluch ten, want hij weet dal bula-matari met zijne leugens niet gediend is. Ik spaar den man echter do moeite eene avondwande ling te doen met hem in den nek te grij pen en terug de hut in te duwen.Kuwa is thans de beleefdste gastheer van gansch Katanga, hij biedt mij den eenigsten stoel lie aanwezig is, een soort van langen zetel aan, spreidt eene mat onder mijne voeten uit.beveeltdatmenmijde kalebas- paspijpen de pombékruik aanbiede,beide zaken welke ik lachend van de hand wijs, en begin mijn sermoen over liet niet hou den van zijr. gegeven woord en bedreig hem met de straffon van bula-matari en liet ontnemen zijner medalie van opper hoofdman. De oude veinzaard klapt in zijne handen, wrijft op zijne bloote borst waar ten minste 10 kilos parels en ringen en amuletten op rinkelen, zweert bij al zijne goden en feliclien dal hij een trouwe zoon van bula-matari is, dat hij mijne be velen zal ui voeren.dat thans al de zwar ten weg zi n gaan arbeiden in den post van Pweto (ik weet dat dit nogmaals eene groote leugen is) maar daar de comman dant van Lukonzolwa zijn vriend: is zal hij al 't mogelijke doen om hem te vreden te stellen maar voor den oogenblik kan hij hem niet aanbieden dan... twee zijner schoonste'vrouwen en ditmaal kwam het aanbod uit het hart, 't was gemeend, 'k Moest lachen of mij kwaad maken en 'k verkoos liet eerste en na seigneur mor het plafond, boogvormig, is van eiken houtde zittingen, vroeger ook aan de paters toebehoorende, zijn, tvenals de predikstoel, van eik on zeer morkweerdig do vloer werd gelegd mot groote arduin stenen van een meter vierkant, op de ■welke men hier en daar nog latynsehe woorden aantreft, ergo, grafzerken, waar onder vrome kloosterlingen den eeuwigen slaap sluimeren. Er hangen insgelijks drie merkweerdige schilderijen van groote mees ters, wien eene kranige vernieuwing zeker niet zou misstaan en dal is te betreu ren de muren zyn met kalkwit bestre ken God weet, wat kostelijk fresco's er onder bedolven zyn 1 De ingang van liet bedehuis vertoont een vloer van mosaïek, Men treft hier ook een aftrek aan, waarin den doodenwagen en^eene brandspuit ston den, wellicht zou oud als de kc-k zolf Wat verder op, rechts, ontwaart ge den schoonen kruisweg van Bethérara edocii, de tyd ontbrak ons om er been te ryden. Do Grot- van Bethéram werd over een dertigtal jaren ontdokt door bergbewoners, maar do opening of den toegang voor liet Kuwa. op het hart, neen in het hoofd gedrukt te hebben dat of... sprong ik op Caesar en in volle vlucht,'t wordt avond, gaat het door Luanza den weg op naar Kapeschi en Lukonzolwa.Om 7 ure kwam ik vermoeid doch tevreden over mijnen dag, in mijne residentie aan,waar ik alles iri de beste orde terugvond, daaronder begrepen een flink souper. N. B. Giften voor Mgr De. Hemptinne kan men sturen aan Mgr. abdij van Nr Gaba Katanga, of naar Kantsenia, of ook nog aan '1 bureel van De Denderbode- die zich wel zal willen gelast-11 hoop ik zé ter bestemming te zenden. Wordt voortgezel. Vrijmetselarij en Godsdienst. Onze lezers weten reeds, door talrijke bewijzen, en wij komen er op terug, boe, op geheimzinnige en laffe wijze, onze Missionarissen, die heldhaftige zielen, in Congo vervolgd worden. Iedereen weet hoe Pater Cam bier, sedert 24 jaar in Congo in zijne missie vervolgd werd. Alles werd uitgedacht oin den Patel en zijne familie een broeder van Pater Cambier verblijft er met zijne vrouw en 8 kinderen, te lasteren en te ver volgen. Men bad mevrouw J. Cambier beschul digd handel te hebben gedreven zonder patent, liet onderzoek bewees het t'cgen- th;eirTMi"ilor Vrijspraak volgde. Mijnheer Emerie Cambier, neef van den Pater werd beschuldigd voor 1700 fr. koopwaren uit de magazijnen van den Slaat te hebben misbruikt. Alles werd valscli bevonden en M. Cambier werd in eere hersteld. Twee krislene vrouwen ui' de missie van Pater Cambier werden beticht van kindermoord en medehulp tot inoord, door een 15jarige negerin. De vrouwen werden gevangen genomen, en gedurende meer dan eene maand van alles afgezon derd, opgesloten. Tot groote schande van den Slaatsprocureur, M. Munch, een Zweed, wordt alles valscli bevonden en de twee vrouwen, na erg lijnen, worden in vrijheid gesteld. Tot naar Pater Cambier zei ven had men het speeksel van den laster gespo gen, maar liet viel terug op de spuwers, en bevuilde alleen hen. Ziedaar, hoe de vrijmetselarij in Congo valsclie rollen speelt, om de katholieke missiën hatelijk te maken. Dat heeft nu lang gogoeg geduurd. Die lage handeling moet gekend zijn en go- wrok en. Mgr Roelens, de eerbiedwaardige Mis sionaris-Bisschop, die een der eerste arbeiders was aan de beschaving van Congo, bevestigt nu in brieven, de be schuldigingen van Paler Cambier legen de werking der vrijmetselarij in den Congé- Hij bewijst hoe zij daar den baas speelt en liet werk der Missionarissen overal tegenkant. De goedzakkigheid van den katholieken 'Minister liceft de logiebazen, reeds mees ters in Congo tijdens Leopold II. daar meester gelaten men voelt er nu de ge volgen van. Gelukkig dat die krislene belden, die bun leven hebben gegeven aan de ver publiek geschiedde enkel vóór een ZcsLd jaren. De ingang is op den berg zelf. De Nationale weg, die er u heenleidt, in schoonen macadam, loopt langsheen hot bosch van Subercarrière en de Gave, en de borgen van liet Zuiden, die langsheen deze rivier hunne spitsen ten hemel heffen. Verscheidene dezer bergen, zooals de Sous lastoupioux en andere, bereiken eene hoogte van 1700 tot 2000 meters. Rechts, ten Noorden van den weg, bemerken wy de weiden van Viseus. Nu werden de plei nen nauwer 0111 nauwer de ijzeren weg rydt dwars over «Je baan en de waters der rivier loopen over ontelbare rotsblokken, .vaardoor zy, in hunnen loop gestremd of versperd, cascades of kleine watervallen vormen. Zoo bereiken we Peyrouse, klein dorpje, eigenaardig, maar van weinig belang. Vier kilometers verder heeft men St.Pé, hoofdplaats vart het kanton der Hooge Pyreneën 't is eene oude plaats, in de bergen, van 2800 inwoners door de stad rijdende, komt men aan de brug en nu ontwaart ge de Grot. Do brug, op houten spreiding van lid Geloof op aarde, en aan den dienst van den lijdenden mede mensch, zich nooit laten ontmoedigen, omdat zij liet oog hebben op God, an ders zou de kolonie van «len Congo een avcrechtsche beschaving te gemoet zien. Een onzer beste Vlaainsche letterkun digen en taalkenners schrijft ons na liet tekstboekje De Hemelkoningin gele zen te hebben Verleden jaar stroomde de volksme nigte naar Hallo, om de opvoering van Maria's Leven bij te wonen. Over geen minderen toeloop zal Aalst zich mogen verheugen bij liet voordrageu van De Hemelkoningin, een gansch oorspron kelijk Mariaspel, in opvatting en uit werking heel verschillend van Maria's Leven, met nieuw muziek, door een uit muntend toonzetter gemaakt, met nieuwe tooneelversiering door een kunstenaar Ontworpen. Ja, ik durf liet verzekeren op tweeden Paaschdag, op de Zondagen, 30 Maart en 6 April, op de Maandagen 31 Maarten 7 April, zullen de liefheb bers van goede letterkunde en muziek, van zuivere, godsdienstige ontroering zich van heinde en ver naar de oude hoofdstad van het Land van Aalst bege ven. Wij moeten liet Comiteit der Feestvie ring gelukwenschon, dat het zich voor liet schrijven van hel libretto tot P. Ev. Bauwens,-voorde muziek tot M. G. Pape heeft gewend. Die namen hebben een goeden klank in de Vlaamschc kunstwe reld en met reden mocht men verhopen, dat liet Mariaspel voor het Passiespel van dezelfde schrijvers niet zou onderdoen. Wij durven verzekeren, dat do opvoering aller verwachting zal overtreffen. Dich ter, toonzetter, spelers zijn Aalstenaars <ie hulde door de dankbare stad aan Maria gebracht, zul in den vollen zin des woords Aalslerschzijn. Het zal wel onnoodig wezen een uit gebreide omschrijving te geven van dit. nieuwe Mariaspel, dat met eere de tradi tie voortzet der Middeleeuwsclie Mysterie spelen, die overal in Europa en met voor keur in Spanje en Vlaanderen, niet min der dan kanselonderrichting, er toe bij droegen, om door hun aanschouwelijk heid, het christelijk gevoel wakker te bonden en hot bovendien te omstralen met den ousterfelijken levensgloed van liet schoone. De meesten zullen het lezen 011 herlezen om gemakkelijker en volle diger, bij de definitieve vertooningen, te mogen genieten. Het levert, gelijk de schrijver zoo juist en duidelijk zegt, een spel dat de Heilige Maagd zooveel mo gelijk naar den Evangelisclien tekst en ile overlevering, voor de oogen van ons volk doet herleven. Een bondige en gespierde inleiding geeft de zoo eigenaardige als boeiende legende der Werfkapcl weer Hel is een waardig begin, dat de eeuwenoude gods vrucht der voorvaderen verbindt met >ie hulde van heden. Daarna volgt, in rijke afwisseling, hel boeiende leven van ouze Koningin en Moeder. Hetzij P. Bauwens in oorspron kelijke gedaolitengrocpoering liet huise lijke leven van Maria's ouders of het stille leven te Nazareth schildert hetzij, met groote kennis van de Heilige schrift en Israels geschiedenis, Maria's leven in liet toenmalige midden wordt verplaatst hetzij het lyrische gedeelte de d:epe ge pilasters gebouwen, ligt overeciion afgrond van ten minste 25 motors, en werd ge maakt om den toegang te verkorten, daar men anders verplicht was, een omweg van vijf kilometers te doen. Nu rydt men door smalle wegeltjes, aangezien men de groote baan verlaten heeft, waarover liet boomen- gebladerte oen paviljoen heeft gespannon, hetwelk in den Zomer eene frissdie koelte geeft langsheen don weg fluistert het zoet gekabbel der kleine beekjes u toe a Weest t welkom, gij, die onze grotten komt. bezichtigen 1 Eens over de brug, op den berg, bereikt de reiziger eene restauratie, waar hij alles kan krijgen, wat hij maar wil eten,' drin ken, zichtkaarten en tutti «pianti, maar alles aan gepeperden prijs, aangezien de restauratie aan de Grot toebehoort, er tcencmaal alleen staat, en dus mot géene concurrenten af te rekenen heeft Van hier heeft men een heerlijken blik op de Pyreneën, op liet groot dal of vallei, waar heden een rij ken oogst stond... Wy zaten hier waarlijk lekker en gemakkelyk, en t scheen ons, dat het eten beter smaakte, voelens vertolkt, «lie voor dramatische vertooning te diep liggen overal bewon deren we den vaardigen tooneolkenner, die liet. tooneel niet enkel kent uit dé boeken, den fijnen schrijver, die niet te vergeefs, in Zuid en Noord,, lang ge leefd heeft in innig vorkeer met de groot meesters onzer letterkunde, den rijken theoloog en schriftkenner, die waarlijk in deze eenvoudige bladzijden al de schatten eener volledige Maria-logie wist te leggen. Naar we vernamen, zal voor tooneel- versiering en costumen geen kost ge spaard worden de muzi<>k is, volgens aller oordeel, allerbest gelukt. De roem der Aalslersche tooneelspelers, Catha- rinistenleden van 7 Land van Riem of anderen, moet niet meer uitgebazuind worden. Dat zij hun naam niet zullen onteeren, maar hem met een nieuwen, nog meer -schitterenden glans zullen omkransen, weten we van te voren. De hulde van Aalst aan Maria zal groot wezen en de oude stad ten volle waardig. NOTA. - Het tekstboekje is, voor fr 0.30, te verkrijgen bij den E. II. Van Crompliaut, onderpastoor, 2, Keizerlijke Plaats, of bij M. De Loose, bestuurder, Stadswaag. Ho de eenvoudige, goede en luimige liederen van in 'den tijd Wat betreur ik ze als zij. mij bij stonden met stukskons en brokskensnog te binnen schieten Helaas Alles gaat zoo snol en-ver andert zoé vaak in deze eeuw van nieuws- gezindheid oude zeden, oude gebruiken, oude herinneringen, oude vertelselen, ou«l«: vreugde, oude liederen.; Sinds Parijs is begonnen met ons zijne tlauwiglieden en beestigheden over te zenden, heeft het rein en keurig kunst gevoel van ons volk eenen doodelijken knak gekregen. Tegenwoordig moet het, zoo niet vuil, ten minst»; toch wat vet zijn, om schoon te kunnen heeten Is dat geene schande 't Wordt dan ook hoog tijd, dat er een dam tegen dien onzedelijken stortvloed worde opgeworpen Daarom is liet een plicht voor ons allen stelselmatig en onverbiddelijk al dien Franschen boel de scheurmand in te gooien Verre van ons te beweren dat al de Fransche liederen slecht zijn, doch wat w ij staande houden is, dat het beste nog niet en past voor ons volk, daar wij naar opvatting, gevoelen en karakter te onein dig veel mot de zuidervolken verschillen. Het volk wil en moet zingen de in vloed van het lied is machtig. Lukken wij er dus in de liefde voor de deugdelijke en kernachtige Vlaamsche liederen te doen herleven, dan mogen wij erop roemen grootclyks te hebben bij gedragen tot het besvaren en herbloeien der Vlaamsche eigenaardigheid, der Vlaamsche reine zeden. Wij bevelen onze geachte lezers de Vlaamsche liederen aan van M. Jozef Cammaert, ten bureele van DE DENDERBODE te verkrijgen. hier in deze zuivere lucht, dan elders Maar we moeten weg, om de leidsmannen to volgen, allen flinke bergbewoners Buiten het paviljoen weerkaatst een groote' spiegel de eleetriciteit, waarmede do Grot verlicht is. Een gang van een twintigtal meters lang leidt u in de spelonk rechts eu links zijn liet groote rotsblokken, on op het einde eene houten brug. Hetguwelf is samengesteld uit duizenden luchters, allen van fantastische» vorm, zooals eene' klok een korf, enz., die van marmer gebeiteld zijn door eenen kunstenaar, zou men zeg gen... Maar, mis Al wat men ziet zijn slechts druppeltjes water, door Gods Almacht, geduVende honderden jaren op elkander gesprenkeld We zijn hier in' de Luchterzaal. Voortgaande ziot men rechts, op eenen grooten rotsblok een arend, met groote vleugels,en wiens j'ongs- kens in het nest liggen. Het zy men links of rechts gaat, alles verandert van vorm... Wordt voortgezet.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1913 | | pagina 1