«■AHIAFBBBWB» VB AA1BT IV 1913 eën*scïïóöne""dag7 De vrouw en het borgen. Zondag 9 Maant 1913. 5 centiemen het nummer 66s,e Jaar 4573 Vrij onafhankelijk volksgezind orgaan GODSDIENST, HUISGEZIN, EIGENDOM, van de Stad en 't Arrondissement van Aalst. VADERLAND, TAAL, VRIJHEID. Ter gelegenheid van het oSOjarig JURILÉ van de Herbouwing der KAPEL VAN O. L. VROUW TEN DRUIVEN, op de Werf, opvoering van het groolsch mysteriespel HEMELK0HIH6IIC '»«n 8 bedrijven, met machtige Zangkoren en groot Orkest.350 opvoerders. De Feestvertooningen zullen gegeven wonlen in den Katholieken Werkmanskring °p 24 Maart ^r7feÏSJ°„mTurZ. 6 Apr"'telkens °m 3 uren Week- Kalen der Uit den Besloten Tijd. WERKLIEDEN LAAT U NIET BEET NEMEN Land- en Tuinbouw. Ze wasschen zich de handen. DE DENDERBODE Dit blad verschijnt den Zaterdag van iedere week onder dagteekening van den volgenden dag. De prijs ervan is voor de Stad 3 frank met den Post ver zonden 3,5o frank 's jaars, voorop te betalen. De inschrijving eindigt met 3i December. De onkosten der kwittantiën door de Post ontvangen zijn ten laste van den schuldenaar. Vlen schrijft in bij C. VAN DE PUTTE-GOOSSENS, Korte Zoutstraat, n. 3i en in alle Postkantoren des Lands CUIQL'K BL'UM. Annoncen, per drukregel Gewone i5 centiemen Kleine Aankondigingen fr. o;6o (3 a 4 regels) Reklamen fr. l,oo Vonnissen op 3e bladzijde 5o centiemen. Dikwijls te herhalen bekendmakingen bij accoord. Niet opgenomen handschriften worden niet teruggestuurd. Heeren Notarissen worden vriendelijk verzocht hunne inzendingen te doen, uiterlijk tegen den Vrijdag in den voormiddag. Voor de advertentiën uit vreemde landen zich te wenden ten bureele van dit blad. Aalst, den 8 Maart 1913 De zon gaat De dagen ten Eerste kwart ie M A ART ip te 6 u. 28 111. onder te jen van den 1 tot 31, 1 ui Zaterdag 15 Maart or Evang. v. d. Z. De Joden willen Jezus steenigen. Jo ANN. VIII. 9 Zondag Passibzondao. H. Francisca, weduwe 10 Maandag HH. 40 Martelaren van Sebasta, H. Himelinus, priester. 11 Dinsdag H. Vindicianus, biss. H. Angela van Foligno, wed. H. Elogius, mart. 12 Woensdag H. Gregorius de Groote, paus. 13 Donderdag H. Euphrasia, maagd. H. Xicepliorus hiss. H. Christiana, maagd en mart. 14 Vrijdag O.L V. der VII Weeën, H Mathiidis,k# 15 Zaterdag H. Longinus, k rij gsm. H. Zacharius. p Laat de kleinen tot Mij komen, want voor dezulken is het rijk Gods Sedert de H. Kerk, gehoor gevende aan dien dringende roep van Christus, en do oude schoone gebruiken weerom in voege brengende, de heilige Communie ook toegankelijk heeft gemaakt voor onze zevenjarige kleinen, biedt hunne plechtige eerste Communiedag een waar lijk hartroerend schouwspel voor gansch de christene wereld. Het kwam eerst aan velen wal vreemd voor toen zij bij monde en hoog gezag van Paus Pius X hoorden afkondigen dat voortaan de ouderdom van zeven jaar zou vereischt worden om tol de H. Tafel le naderen. Menige huisvader en moeder zat daar mede in verlegenheid, en ze spraken in hun eigen wat gaat er nu gebeuren Ons kind is nog zoo jong, het zal er niets van begrijpen... Maar de H. Kerk wist het wel heter, en zij heeft eens voor goed al de dwaal begrippen weggenomen welke de men- schen hadden omtrent dit zoo belangrijk punt. De H. Communie antwoordde Zij mag niet beschouwd worden als eene belooning, zooals het de Jansenisten destijds aanleerden, maar wel als een onontbeerlijk hulpmiddel voor onze men- sclielijke krankheid, als een voedsel zon der hetwelk onze zielen het geestelijk leven niet zouden kunnen onderhouden Heeft Christus niet zelf gezegd Komt lot Mij, gij allen die belast en beladen zijt en Ik zal u verkwikken - Hij noemt zich dus zelf de Geneesheer onzer zielen, en Hij begeert vurig in ons te kunnen komen, om ons te vrijwaren tegen de zonde, om ons voortdurend te steunen en te sterken in den strijd tegen het kwaad. Is dus de H. Communie terzelver- tijd én geneesmiddel én behoedmiddel voor de zonde, dan mag en dan moet zij ook toegediend worden aan onze duur bare kleinen éénmaal dat zij don ouder dom van zeven jaren bereikt hebben, dus het goede van het kwaad reeds kunnen onderscheiden, en bijgevolg zonde bedrij ven. Zij begrijpen niet wat zij doen Maar, goede vrienden, zal ooit mensc-he- lijk begrip al het verhevene, al het won- Geschiedkundig Verhaal door Petrus COSYN. 1® Vervolg. De daareven doodsche straten komen vol beweging, zacht worden de achterdeuren geopend en tal van schimmen glijden bui ten, zien omzichtig rond en verdwijnen weldra in de donkere schaduw van h"t boscli. Op alle wegen ziet men thans nachtelijke wandelaars, die allen, als op een bevol, zich naar een zelfde punt begeven, den ouden molen ten zuiden van het dorp, s'il als spoken glijden de schaduwen voort slechts wanneer de eene schim do andere voorbijgaat, hoort men den oud Kristen Vlaamschen groet, zacht gesproken God behoede u En telkens luidt liet antwoord Geloofd zij Jesus-Kristus. Geen handdruk wordt gewisseld, dit ligt noch in den aard noch in du gewoonte van den boer, geen gesprek wordt aangevangen, liet een oogenblik onderbroken gebed wordt voortgezet, want onder den blauwen kiel der mannen en onder de katoenen kap mantels der vrouwen is de Rozenkrans geborgen en langzaam glippen de kralen door de bevende van koude verkleumde vinger?. Dit echter voelt de hoer niet, lot gods- derbare van dit groot liefdemysterie kun nen vatten De Heer ziet niet naar liet verstand, Hij ziet naar liet hart, en om tot Hem te gaan is vereischt staat van gratie en goede inzichten. Welnu, die kleintjes, voorbereid en opgeleid door wijze meesters, welen dat zij ter H. Tafel in die kleine hostie het goddelijk lichaam en bloed gaan ontvangen van Jezus, den groolen Kindervriend, die tijdens zijn verblijf op deze aarde zoo gaarne met hen op Zijne knieën speelde, en nu snakt om in hunne zieltjes neer le dalen, om dat Hij ze wil rein bewaren op dezen boozen wereld en ze winnen voor zijnen schoonen hemel. Dan later, naarmate hun versland meer ontluikt zal hun de zin van het evangelie meer bepaald wor den uitgelegd, maar intusschen zullen die kinderen, in de schaduw van het H. Tabernakel waar ze bun hongerig en liefdevol zieltje mogen gaan spijzen, op groeien als zuivere lieve bloemen, en het geluk en den zegen brengen in huis. Aldus redeneerde onze Moeder de H. Kerk, en nam den laatslen twijfel weg uit den geest der ouders die, gelukkigen in het besef van hunnen heiligen plicht, hunne verheugde kleinen toevertrouwden aan de aangestelde leermeesters. En zie, de schoone dag is weerom aangebroken. Lang hebben de kinderen er ondereon van gesproken en gejubeld, in naïeve vreugde, over het groot geluk dat hen le wachten stond... De laatste dagen zijn zij stiller geweest in huis, zij hebben met broerken of zusje niet gevochten, zij heb ben vader en moeder beter gehoorzaamd, zij hebben zoet en braaf hun gebedekens gezegd voor Jezuken... En nu, stoetsge wijs. daar treden ze als blanke engeltjes ter H. Tafel, de overwimperde oogkens neergeslagen, dn witte handjes saam, met den ingehouden juichkreet van hun popelend hartje op '1 zonnigstralend wezentje. Wie voelt in zulke oogcnblikken zijn gemoed niet ontroerd Wie denkt dan niet op liet vers van den dichter A travers un enfant peut resplendir un Dieu J. Serre. Door eene kinderziel weerstraalt de Schepper zelf Wie begrijpt dan niet hoe schoon en echt moederlijk de H. Kerk heeft gehan deld met voor deze kinderen den weg te openen lot de Communiebank, en itoe gaarne de Godmensch moet verblijven in die hartjes welke al onschuld en liefde zijn We wenschen dan voor den schoonen dag van morgen, geluk aan al de ouders die hunnen plicht zoo wel begrepen heb ben. En gij zelf, gezegende kleinen, levende tabernakeltjes, mochtet gij in Jezus opgroeien van Communie tot Communie tot aan de eeuwige Communie des homels Kindervriend. Aalst, 8 Maart 1913. Dat het pofsysteein zeer moeilijk te bestrijden is, is in vele plaatsen mede dc schuld, ja, misschien de hoofdschuld van... moeder de vrouw. Ongelukkig, zoo schrijft een inzender in De Middenstander zien vele huis vrouwen het op crediet koopen aan als iels, wat zoo van zelf spreekt, dat het haar hoogst onaangenaam treft, wanneer de winkelier haar met het bestelde, tevens de rekening zendt, of als hij, na lang wachten, het geld opvordert. Welk een opvoedende kracht ligt or daarentegen in het dadelijk betalen Bij iederen keer, dal men een betaling doet, kan men zich doorzijn eigen oogen over tuigen, hoe zeer de kas inkrimpt, als men meermalen toegeeft aan zijn lust,om dit of dat,nu juist niet noodzakelijk sl.uk, dal ons in de winkelkasten toelacht, te koopen. Anders gaat "het toe bij op crediet ge kochte zaken. Hier maakt men zich volstrekt geen gemoedsbezwaren over het soms hooge beloop der rekening want ton eerste het betalen dezer ligt nog in de verre toekomst en ten tweede men hoopt, door op andere noodzakelijke dingen uit te sparen, dal weer in te win nen dit is echter een valsche bereke ning die gewoonlijk op eeu deficit te recht komt. Is men nu gewend aan borgen, dan overtreffen de behoeften doorgaans de middelen, want op crediet koopen is zoo gemakkelijk. Maar de kruik gaat zoo lang te water tot ze breekt Overdenkt toch eens, «lat ongelukkige omstandigheden onze inkomsten kunnen doen verminderen. Wat gebeurt er dan De onbetaalde rekeningen vallen ons op den rug langs alle kanten, en zijn voor ons een herinnering aan vroegere betere dagen. Maar heeft men op crediet gekocht, men wil toch eerlijk blijven, en mot liet laatste beetje geld, dat ons nu dubbel te pas zou komen, doet men die onbetaalde rekeningen af. En daardoor ziet men voor het oogenblik in troosteloozen toe stand, zoodat men gedwongen is, den sprong naar de hoogere sport van het borgen, het schulden maken, te wagen, maar op zekeren dag staal men voor NIETS en de ellende breekt aan. Op crediet koopen, en alleen bij liet kwartaal of inel Nieuwjaar betalen, is een erge misslag, zoowel op staatliuis- houdelyk als op huishoudelijk gebied. Men denkt gewoonlijk dat zulk een laat betalen zonder nadeeligen invloed blijft op de handelswereld en op den te stellen prijs van sommige verbruiksartikelen. De gevolgen zijn erger dan men liet voor heeft. Door liet borgen verplicht men den koopman, bij zijn leverancier ook van het crediet gebruik te maken, en wal doet dan de groothandelaar o m zijne klanten te behouden De groothan delaar wendt zich in dat geval tot zijn bankier hij neemt geld op, moet hooge rente betalen, daar hij op liet uitslaande geld ge-n intrest mag berekenen, hij verhoogt eenvoudig zijn prijzen. Wat wint men met borgen Niets, ja wel, soms ellende, en zeker vorhoo- ging van prijzen op dc gewone verbruiks artikelen. JüVA. dienstig gevoel diep in zijn hart geworteld, verwa'-mt hem, beurt hem op en geenc macht op aarde zal dit gevoel uitdoen, geen gevaar Item kunnen beletten, zyn gods dienstplichten vervullen. Telkens do wandelaars oen aan dc hoo rnen van den weg hangend Lieve Vrouw beeldje voorbijgaan maken zij eerbiedig bet kruisteekenen prevelen betrouw vól: Heilige Moeder Gods, bid voor ons. Want ja, zoo diep als bet geloof hem is ingeworteld, zoo diep ook ligt den Vlaming den eerbied, de liefde en bet betrouwen tot de Goddelijke Moeder Maagd hem in T harte. In haar ziet de Vlaming, de echte Vlaming, hij weze dan ook rijk of arm, edel of werkman, boer of stedeling, zyno Hemelmooder, in Wie by zich in alle omstandigheden mot een ktndcrlyk be trouwen wendt, hare voorspraak afsmeekt en aan wiens hulp en macht hij niet twijfelt want is Maria, de Koningen van hemel en aarde,vooral toch is zij de Geliefde Vorstin van den kristen Vlaming, is Zij do liefde van zijn bert. Zjj wien zijne voorouders in den loop dor ecuwen, die tal van pracht- vole heiligdommen hebben opgericht. Aan den voet van bet altaar, in den hol len weg met olmen, beuken en struikge was bezemd, knielen de aankomenden neer en hun blik vestigd zich met liefde en geloof op de zilveren remonstrans, die in bet maanlicht, eene fonkelende ster schijnt, ginds uit bet hemelgewelf gekomen, om don God-Schepper van 't heelal tot woon en troon te dienen. Nog altijd komen mannen en vrouwen aan die ziel: bij de cerstgekomeno voegen en in den diepon weg, voor bet altaar neer knielen. Plots wordt door eene heldere kinderstem bet Rozenkransgebed aangeheven in zacht melodiën als engelenzang klinkt het Onzo Vader, die in de hemelen zijt, geheiligd Zy Uw Naam, ons toekome uw Rijk, IJw wil geschiede op de aarde als in den Hemel. En in de takken der boomen en beuken langs den weg, in 't struikgewas ruischt liet als harpgespel, het gebed door al de aanwezigen met half onderdrukte stem op ontroerden toon voortgezet Geef ons lieden ons dagelyks brood en vergeef ons enze schulden gelyk wij ver geven onze schuldenaren en leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van den kwade amen. En 'tzijn niet de lippen die bidden maar wel het hart, 't is 't gebed van het kind tot den Algoeden Eeuwigen Vader, het schepsel dat spreekt tot zijnen Schepper on eerbiedig buigen do hoofden raken do knieën den klammen kleigrond en worden dc handen smekend saamgevouwen. Nog stijgt de sraeekbeè der biddende kristenscliaar op tot don Heer en God en ruisehen de ionen geheimzinnig in hot s'ruikgcwas wanneer plots uit liet mole naars huis con grijsaard treedt met hot Onder dieu titel, komt het rood or gaantje Recht en Vrijheid in zijn nummer van 2 Maart 11. met een hoofd- arlikelljé voor do pinne, dat de werk lieden aanspoort lot den grrrooten strijd der A. W. ofte algemeene uithongering der werkmansklas, en er alles behalve geestdriftig uitziet. Wy rapen tien handschoen op, en roe pen op onze beurt tot die arbeiders mannen laai u niel heet nemen, ziet Uit uwe oogen, en zendt die felle jannen wandelen die u heel vriendelijk komen vragen om het brood uit uwen mond te maren en vrouw en kinderen op hun Candvleesch le laten hijten, terwijl zij deopstokers en de opruiers, hun luie beenen onder de tafel uitsteken en hun buikske zalig dik on rond smullen aan lekkere brokjes. Hun spaarpot staat niet op liet spel, hun boterham is buiten gevaar, maar gij werktnenschen, die van uwdagelijkschen arbeid moet leven, gij zoudt weldra zoo arm zijn als Job en tot over de ooren in de miserie zitten. Eu dan Als ge oenige weken met eenen hollen buik zult geloopon hebben, wat zult gij er bij win nen Zullen de bazen met open arms 'gereed zit Ion om u terug te ontvangen Zal uw werkloon vermeerderd zijn Zult ge min moeten werken 8 uren werken, 8 uren drinken en 8 uren slapen Zal dat fameus Algemeen Stemrecht, waar mede de socialisten hemel en aarde belo ven, n toegestaan worden Niemendal. De regeering is vastbeslo ten niet toe te geven aan gewold noch bedreiging, want moest zij dat doen, dan zou zij den schitterenden uitslag vernie tigen van de laatste kiezingen gansch het land heeft dan met klem en klank getoond aan wien het zijn vertrouwen schonk, en de Katholieke Partij is met eenen verpletterenden triomf uit de stem bus gekomen. Dat vertrouwen wil zij behouden, dien triomf blijft, zij indach tig, en daarom zal zij, evenmin als in 1902. toegeven aan schreeuwende, hol klinkende straatbetoogingen. Wordt de openbare rust gestoord, gaat men over tot gewelddaden, dan zal zij natuurlijk tie gewapende macht oproepen om de orde le handhaven, en dan Dan zult gij, werklieden, nog eens de gebroken ruiten mogen betalen en kennis maken met bajonnet of sabel, terwijl uwe lei ders zich zullen verschansen achter uwe lijven en 't spel van achter de gordijn afsjoeren Dat is dus het schoon vooruitzicht dat er u te wachten slaat uw werk staken voor niemendal, uwen boterham verlie zen, vrouw en kind op 't droog zand brengen, en daarbij nog riskeeren van u blauwe schenen te loopen tegen de gewapende macht. Allo, wie doet er mee 't Werklieden, nog eens laat u niet beet nemen, lacht met uwe opslokers en hunne A W. LEEST EN VERSPREIDT «DE DENDERBODE» priésterlijk plechtgewaad bekleed in de stramme bevende handen een oiferkolk houdende. Eane plechtige aangrijpende stilte heersclit by bet verschijnen van den ouden priester, wiens witte haren, als een zilveren krans om zyn hoofd vormen, 't Is de oude pas toor-deken, de herder van het dorp, die doorzynen minzame» omgang zijn liefderijk woord en gouden hart zich den eerbied en liefde van al zijne parochianen verwierf. I)o herder wou do kudde niet verlaten, maar ook de kudde hield trouwe wacht rond den herder, rond den gecste- lyken vader, dio liet mcerendeel van hen door den huwelijksband vereenigdc en de geestolyke spijs aan hunne ziel toereikte. Langzaam schrijdt de priester door en nadert het altaar.Introibo ad altare Dei. En de lieve stein van den knaap die den Rozenkrans voorbad antwoordt Ad Deum qui loetificat juvontutem moain. En do onbloedige offerande der H. Mis is begonnen. Een ongekend gevoel van vrede en geluk maakt zich van de harten der aanwezigon meester en'met meer dan gewone vurigheid stygt hunne geloof en hoopvolle bede opwaarts tot Hem, wiens troon boren 't starrengew emcl is opgeslagen en hoe ook de wind bitsig nydig, door do rangen jaagt en ritselt in het struikgewas, toch voelt men de hardheid des weders niot, en schijnt de wind de adem Gods, die hunne harten verwaant en ontsteekt. I4daagsche werkzaamheden. GROENTENTUIN. Welhaast zal hel gaan tijd worden, vooral in gezonde gronden, om erwten, wortels, saladé, selder, porei, koolgewassen, sjalotten, ajuinen, enz., buiten te planten of te zaaien, of ten minste worden de bedde kens getrokken om in gereedheid te lig gen. Van nu af mag men in vollen grond eene zekere hoeveelheid suikerijwortelen dekken met losse tuinaarde daksgewijze worden planken of deksels aangebracht om het regenwater af te leiden. Zonder aanjagen met mest aldus eenen laatsten pluk. Men gaat voort met het verbleekcn van molsalade. Op het einde der maand begint men ook met het uitplaiiteii van schorsenee- ren, wortels, pastinaken, selder en kool gewassen voor zaaddragers. Het wordt ook tijd om de aspergebed den, «Ie brokolis en de artisjokken te onlbloolen Men maakt van deze gelegen heid gebruik om die groenten duchtig te bemesten, 't zij met vloeimest, 't zij met scheikundige meststoffen. Voor deze groen ten durven wij gerust eene mengeling aanbevelen van zwavelzuur ammoniak, superfosfaat eu chloorpotasch in verhou ding van 2-3-1.5, d. w. z. 200 kgr. zwavelzuur ammoniak voor 300 kgr. superfosfaat en voor 150 kgr. chloorpo tasch Van deze mengeling werkt men van 50 lot 100 gr. per vierkante meter in den grond. Dezelfde meststoffen, in dezelfde verhouding, mogen insgelijks gegeven worden aan de aardbezicperkcn, waar voor het ook tijd wordt, om den grond op te hakken en te zuiveren. Op den broeibak zaait men voor opvol ging, wortelen, radijzen, latouwen en booncn alsook eenige zaden tetragonë, die langzaam kiemt, komkommers en meloenen, Bloemkool, latouw, selder, porei en tomaten van eerste zaaiing worden ver spreid om kloeke planten voorhanden te hebben. Wat meloenen en lange komkommers aangaat, deze hebben veel warmte noo- dig en worden dus steeds nog onder dubbel glas gehouden De cerate worden het hart uitgenomen met een griffelmes, zoodra ze twee blaadjes buiten de kiem- bladen ontwikkeld hebben. Voor alle nijpingen en verwondingen is hot goed en geraadzaam dadelijk een weinig asch, kalk of zand op de wond te brengen om liet opdrogen te bespoedigen.' FRUITTUIN Het snoeien van den wijngaard in volle lucht moet geëindigd worden. Men geeft hem vloeimest of scheikundige meststoffen in dezelfde evenredigheid als hooger reeds is aange duid. Het is tijd om te zorgen voor enten of griffels on men bewaart die op eene koele, belommerde plaats, want het wellukken hangt er niet zelden van af. I)e griffel immers moet slapend eu den te griffelen slam of tak levend zijn. Men eindigt ook het kuischen, reinigen en snoeien der fruitboomen. De wonden worden onmiddelyk met pek bestreken En stilaan vordert de goddelijke dienst. Zie, de priester heft de Heilige Hostie, 't geoonsacreede Levensbrood tor aanbid ding op. De sterren des firmaments schij nen neer te dalen en eenen stralen krans om do Heilige Hostio te vormen, geen windje, geen zucht is te lioorcn in den god- delijken wonderbaren en genadenvollen stond, waarop de Heer der Heeren de Schepper van Hemel en aarde, op tiet woord van zyn schepsel, uit de hemelen neerdaalt en op de zondige aarde komt ver blijven waarop de Zone Gods, om genade bidt tot zijnen Hemelschen Vader, voor liet schuldige tuenschdoni en nogmaals liet Vader vergeef het hun want zij weten met wat zij doen Laat hooren. En dieper huigen de hoofden, inniger stijgt de bede en aan veler oog ontsnapt een traan bij 't herdenken der oneindige goedheid en liefde van den Goddelykon Verlosser. Verheven plechtig tafereel, grootscher in zyner eenvoud dan de pauselyke mis in Rome's Basilieken. Hier geene wonderen van beeldhouw en schilderkunst, geen rijkversierde autaars, noen kleurige tapijten, geen schetterende muziek noch harmonisch gezang maar een tempel vervuld met Godes oppermajesteit versierd met Godes wondere en eeuwige werken. Hot blau we firmament, bezaaid met rail- liocncn en millocnen fonkelende sterren is of beter met een mengsel van pek en waas. LUSTTUIN. Men begint de schei dingen van Lobelia, Begonia en andere, Angeratum, Abutilon, Cuphea, Fuchsia, Lantana en andere koude kasplanten mogen gestekt worden verder Dahlia's en Chrysanthemen. Men verspeene Petunia, Begonia, Sal via, Colcus, Gloxinia, Enjelieren. Men zaait onder glas Torenia, Verbena, enz. en in vollen grond Papaver, Goudbloem, Centaurea en welriekende Vitsen. William. Pilatus, ziende dat hij niets wou, en dat de opschudding steeds toenam, liet zich water brergen en zich vóór het volk do handen wasschende, zeide hij a Ik ben onschuldig aan het bloed van dezen Rechtvaardige-. De Romeinsche landvoogd offerde eenen onschuldige op aan zijnen hoogmoed, zijn eigenbelang, aan zijne lafheid. Het ras der Pilatusseu is, helaas, niet uitgestorven. Valsche volksvrienden loopen overal rond ze ruien de werklieden op tegen alle gezag, doen het werk staken en de arbeiders, opgehitst door revolutionnaire redevoeringen, voortgezweept door de macht van het woord als het blad door tien stormwind, rukken op tegen de ge wapende macht en vallen slachtoffers hunner blinde lichtgeloovigheid. Waar zitten dan de zoogezegde volksrodders in de schouwburg, aan een lekker maal, of in de eene of andere badstad. want hun vel is te kostelijk om door kogels geschonden te wonlen. Ze wasschen zich de handen, de hoogmoedige lafaards, die langs den rug van het werkvolk hooger willen klimmen, ze werpen de schuld op hel landsbestuur, maar voor God zijn ze verantwoordelijk om de ellendeen de tranen der vrouwen en kinderen hunner slachtoffers, om liet gestorte bloed. Zooals Pilatus handelen de bazen, die iedereen in huizen aanvaarden, tot mees tergasten benoemen, mannen, die be kwame arbeiders zijn, maar zedelijk be dorven. en die dan bederven wat nog goed is. Die bazen wasschen zich de han den, maar vóór God zullen zij verant woorden om hul slechl-worden hunner werklieden, om de gekrenkte eer van vrouwen on kinderen. Pilatusseu zijn de ouders, die naar hunne kinderen niet omzien, ze laten loo pen, waar en met wien ook, ze wasschen zich de handen, zeggende - dat de kin deren oud en wijs genoeg zijn om te weten, wat ze mogen doen en moeten laten maar zo zijn verantwoordelijk vóór God, en oog voor oog, ziel voor ziel. Ze wasschen zich de handen, de lezers van slechte bladen (en hier spreek ik bijzonder van onze katholieke jeugd, dieverzot is op 'La demière Heure ze wasschen zich de handen, maar vóór God zijn zo verantwoordelijk om het ondersteunen, on daardoor het versprei den der slechte pers. en om de vererger nis dio ze geven. Theodoor hot gewelf in de weide verte op schilder achtige heuvels rustende, reusachtige eeu wen oude boomen de pilaron en de kolom men die dat heerlijk gewelf schynen te overdekken. De maan is dc Godslamp, ginds aan den hemelboog door Engelen ontstoken ter viering van liet verheven geheim, de wind in de boomkruinen ritselend, liet muziek en der kristenen ootmoediggebed, de wioroc kwalmen in den reusachtigen tempel. En hij de Nutting naderen taliyke ge- loovigen tot liet altaar om uit de handen van den priester hunnen God en Schepper, liet levendmakend brood te ontvangen en tot dien God in hun hart neergedaald, richt zich hunne bede om erbarming en hulp voor het vertrapt en uitgezogen vaderland, voor 't behoud van hunnen geliefden her- dor en do zegepraal der Kerk De priester keert zich om, dc zilveren Remonstrans zegenend in de hoogte heffend en op ontroerden toon valt het van zijne lippen Bencdicat vos omnipotens Deus Pater et Films'et Spiritus Sanctus! En met hoop on betrouwen vervuld rich ten zich de boeren op. Plots stijgen godslasteringen en woedende krecten achter het struikgewas op, een geweerschot knalt en dc boeren vluchten in alle richtingen heen den priester meesleu rende N. 13. 13i_j ile benedictie zegt de priester g woorden, verdeel, en voeg er dc zegening bij. Verboden nadruk. (Wordt voortg.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1913 | | pagina 1