'Schoonheid' WOONHUIS Dada Dada Dada A. S. DOOR A. W. DITJES en DATJES. Nog veertien dagen NIEUWJAARSGIFTEN Stad Halst. - Gemeenietaadziding, Stad Aalst. - Werkbeurs Zondagi'ust. Allerhande nieuws. Aög een reeks. Wij Verzekeren Twee Woonhuizen HUIS, HOFSTEDE EN LAND Openbare Verkooping Openbare Verkooping. Opeubare Verkooping. Openbare Verkooping. LANDEN MEERSCK en BOSCH Eene nieuwe plakkaart der socialis ten draagt als titel bovenstaande.letters die willen zeggen Algemeen Stemrecht door Algemeene Werkstaking. Onder de stellingen die daarin vooruit- gezet worden komt er voor dat de over groote meerderheid der Belgische Bevol king opgestaan is om liet A. S. te eischen Laat ons eenen oogenblik aannemen dat er vele Belgen tegen het meervoudig stemrecht zijn zooals het nu bestaat daarover willen wi.' niet redetwisten. Doch waar hebben de socialisten liet gehaald dat de overgroote meerder heid van het Belgisch Volk aan hunne zijde staat om hunne beweging te onder steunen Moeten wij hier nog de verschillige dagorden herhalen gestemd door allerlei vereenigingen van nijverhcidshoofde» Vergeten zij dat er 85,000 gesyndi- keerde christene werklieden zijn die vlakaf de Algemeene Werkstaking afkeu ren en weigeren do socialistische bewe ging voor een politiek doel bij te treden De Burgerij ook, die nochtans in be doelde plakkaart gezegd wordt hunne beweging te steunen, heeft door ver schillige dagorden van Landsbond dei- Kleine Burgerij, Middenstandsbond - De Kleine Burger en anderen verklaard zulken schandelijken aanslag op Handel en Nijverheid niet te kunnen goedkeuren. Verleden week werden zij veroordeeld door 165 nijverheidshoofden, door de heeren Boël en Waroqué samengeroe pen met het doel aan de regeering te vragen van eene verzoenende houding aan te nemen. Deze week nog werd A. S. door den Onparlijdigcn bond der Letterzetters - over de A. W. uitspraak gedaan. De A. W. werd gestemd met 807 stemmen tegen 721 stemmen, een verschil dus van 86 stemmen. Het rood orgaan Le Peu- ple - verwachte zich aan iets beter, ook zwijgt als een karpel... en met reden. Liberale bladen, waarvan niet liet minst hetJournal de Liège - het Jour nal des Débats houden niet op, de re- volutionnaire beweging ten sterkste aan de socialisten af te raden. En na dit alles komt men ons op de ernstigste manier der wereld verklaren dat bijna de gansche Belgische Bevolking aan hunne zijde zal staan den 14 April aanstaande Neen, de overgroote meerderheid dei- Belgische bevolking is van het gedacht van onzen Middenstandsbond Eene regeering mag niet toegeven on der de bedreiging van A. W. Do menschen kunnen niet goedkeuren dat door de A. W. voor eene politieke kwestie die niets met Handel en Nijver heid te stellen heelt deze laatste moeten lijden en in den grond geboord worden. Neen, dat de socialisten eerst en vooral hunne inrichting van A. W. eindigen, en dan zullen misschien tal van Vereeni gingen aan het Gouvernement vragen veranderingen in het kiesstelsel te bren gen. Sparen Sparen Recht en Vrijheid luidt de alarmklok Werk- menscben, roept het bladje, spaart spaart Riemt uwen broekband wat vas ter toe. eet droog brood,haalt uwe spaar centjes af naar den post u Sparen en nog sparen,roepen we reeds 7 a 8 maan den de werklieden toe, en we moeten het blijven herhalen, omdat in dat enkel woord alleen den triomf van 't Zuiver Algemeen Stemrecht besloten ligt (R. en V. 2 Maart 1.1.1 Hebt ge dat van uw leven al gehoord En, op de 3e blz. gaal het rood orgaantje nog verder Dat al dezen die wat spaarcenten op den post hebben, ze maar onverwijld, gaan afhalen, in 't vooruitzicht van 14 April, begin der A. W. want bet is onbetwistbaarbeter een vogel in de hand, dan tien in de lucht Dat staat gedrukt, zwart op witIs het niet om van omver te vallen Is dat niet wraakroepend Wclhoc? De socialist-miljonnair Van- dervelde, die geen kinderen heeft en zwemt in 't goud en de plezieren, hij geeft een arm bankbriefke van honderd frankskons (het zijn voor hem half- centjes) om vijfhonderd duizend werk stakers te steunen. De dikke Terwagne, die met graven en markiezen deel uitmaakt van kapita listische ondernemingen en zoo rijk is als de zoo diep is, de schatrijke gezellen Furnémont, Anseelo e. a, die alle dagen wijn en gebraden kiekens op hun tafel hebben, ze geven nog veel min, en* de arme duts van den werkman zou voor het plezier van die heeren met hun joden- hart,niet alleen de korst brood uit zijnen mond moeten sparen, maar ook nog de spaarcentjes gaan aansprehenwelke hij, voor zijnen ouden dag op den post zette - Recht en Vrijheid wie houdt ge voor den zot Goed voorbeeld. De Hon- gaarsche socialisten waren van zin de algemeene werkstaking uit te roepen. Men heeft gemeld dat zij van dat ont werp afgezien hebben. Waarom I>e rede is dat zij vreezen dat bij de uitroeping der werkstaking het Hon- gaarsch gouvernement dat liberaal is de kopstukken zou in den bak steken Dat is andere peper hè Zij ligt in de patatten Wij hadden het voorzien, het moest er van komen de A. W. waarmede de socialen het land meenden in repen roer le zetten, ligt in de patatten Onze werklieden hadden nog te veel gezond verstand om zich als onnoozele lammekens le laten scheren, of als eene kudde willoos vee op te draven onder de zweep hunner roode hoeders Zij hebben ditmaal fijnekens hun eigen vel verde digd, en of ze gelijk hadden Van der Velde, de brave edelmoedige man. die honderd frankskens op de werkstaking had gezel, en de andere roode fortuinheeron die heel hun hart in hun kotlerfort ofte brandkist hebben opgesloten, zullen nu veel geruster slapen want het is zeker dat ze reeds verschei dene weken met de nachtmerrie lagen. Het gevaar is nu geweken .- dat leelijk spook der A. W. zal hen niet langer komen kwellen. Hetschynt nochtans dat de datum voor de werkstaking goed bepaald was hel is immers rond half April dat de Waal- schó mijnwerkers, alle jaren, den arbeid slaken voor eenige dagen om hunne patatten te planten. Zo noemen dat Grève des paloUcs De icerhslaking der patatiers Er zal dus dit jaar toch werkstaking zijn, maar in plaats van achter de roode vaan te loopen met een- n ledigen huik, zullen onze mannen heel wijselijk hunne patatten gaan planten, zoodat de aange kondigde A. W. met al haar lawaai en geschreeuw, ten slotte uitdraait op - La grève des palolles Ai mij, wat een fiasco. Toekomende week meer daar over. Inlusschen hebben wij de reeds ingezon den artikels over de A. W. behouden, omdat zij nog eens te meer doen zien hoe de roode chefs met den werkman kunnen spelen, en hem willen doen draaien gelijk eene doode muis onder de klauwen van de. kat, maar ditmaal zijn zij deerlijk door de mande gevallen. Vive la grèvo des palot les Verleden Maandag, toen 't avond werd, hoorde ik zeggen «'t is van dezen avond den eersten - ensemble voor de kooren der Mariafeesten - Doch eerst trok ik eens lot aan den Werkmanskring.. 't Is daar in de zaal een groot werkhuis geworden Op de scène is het atelier van den schilder geplaatst in de zaal is het een echt houtmagazijn Reeds ziet men een deel van den plankenvloer gereed liggen. Hij z il aan het uiteinde der zaal eene hoogte van 1 m. 20 bereiken. Iedereen zal bijgevolg goed op zijn gemak zitten en goed de scène kunnen zien mis 't vrouwvolk geene torens opzet Een hoekje van 't doek 'dat geschilderd wordt (want er zijn verscheidene nieuwe dekors, is reeds zichtbaar en getuigt van eene grootsche opvatting iels in den aard van 't beroemde Luciferdécor, uil 't College, 't Belooft een machtig groot werk te wezen, die Mariaspelen inlus schen zijn de spelers reeds volop aan de herhaling bezig en wordt hier koortsig gewerkt., buitengewoon gewerkt. Haastig trok ik nu naar do St. Joris- slraat om te zien hoever het er daar mee zat. Reeds van aan den trap bleef ik luis terend staan. Van boven rolden klank rijke akkoorden naar beneden en ik ver keerde een oogenblik in" den waan dat het de uitvoering was van een meester stuk van Bonoit, zoozeer was ik door die statige muziek getroffen dat ik aan den voet van den trap bleef luisteron lot het einde. Toen stoof ik naar boven en zag dat ik mij bedroog 't was een koor der Mariaspelen dat ik kwam te hooren.... 't Eene koor volgde 't andere op en allen mochten, met eenige kleine repris sen, reeds goed doorgaan. Vooral 't koor dat de komst der Koningen begeleidt trof me diep De oostersche muziek heeft iels mysterieus in hare klanken en het naboot sen van doedelzak muziek brengt ons dadelijk naar 't stalleken van Bellchem.. De verwerking van den - Gloria in exel- cis - was ook bijzonder machtig vooaal in de orkestratie... In een woord, die eerste ensemble uitvoering was iels buiten verwachting. En voor er veertien dagen verloopen zijn zal d-t machtig werk, door den toondichter zelf geboet seerd en hertocst, een meestergewrocht zijn... Waren er in de muziek der passiespe len schoone brokken, het valt al dadelijk op, hoe Meester Pape de studie zijner kunst sedertdien zooveel dieper heeft doorgrond en men mag zeggen dat DIT werk waarlijk eenen mei kweerdigen vooruilgang daarstcll legen het werk geleverd in de Passiespelen. Toe, mannen van Aalst, gewerkt, nog veertien dagen... 'I Is zoo kort en men verwacht zooveel goed van U. Gij hebt uw volk bedorven, vertroeteld. Sedert eenige jaren voedt gij het jaarlijks met iets puiks De Mariafeesten en vooral de Tweede Paaschdag moeten geboekt staan in de Aalstersche annalen als eene der merk waardigste feesten in onze sted lijke geschiedenis. Vooruit Vooruit 1 't IsGodes Moeder MARIA, die vereerd moet worden en gevierd Dal die viering haren naam waardig weze Luistervink. voorden PAUS Negende lyst. Opbrengst d.-r vorige lijst fr. 1141,00 Opdat de Heilige Vader onze huisgezinnen en een aanstaan de lniwelyk zou zegenen. fr. 5,00 Mr en Mevr. Jules Goelhals, Aalst. 20.00 fr. 1100,00 PRIESTERLIJKE BENOEMINGEN Bisdom Gent Zijne Hoogweerdig- lieid de Bisschop heeft benoemd Pastoor te Vurste den E. II. Meulen- yzer, onderpastoor te Nevele. op Maandag 10 Maart aanstaande, om 5 1/2 uren 's avonds, in de gewone Zittingszaal, ten Stadhuize. DAGORDE 1 Gemeentebelastingen Bijvoeglijke centiemen op hel patentrecht. 2. Wegenis Aankoop voor de open bare plaats, Vrijheidstraat voor de rechtlijniug der Binnenstraat, en voorde verbreeding der Windmolenslraat. 3 Burgerlijke Godshuizen Grondver- koopingen Reglement in het Meisjes- weezenhuis. 4. Spaarkas Rekening 1912 Begroo- liiig~i9I4. 5. KerkhofGrondafstand. li. Kerkfabrieken Rekeningen 1913. 7 Kanlschool Begrooting 1913 8. Politiereglement op deCinemazalen. 9. Gasverlichting. Worden gevraagd door de Patroons 2 Schrijnwerkers, 1 voerman-koetsier, 1 letterzetter-leerjongen. Vragen der werklieden 1 vuursmeder, paswerker. Werklieden van allen aard. Van 's middags tot middernacht, eenigé dienstdoende Apotheek, op Zendag 9 Maart, M. Bonner, Bisschopslraal. Hoest, Verkoudheid of Valling zie annonce,3e blad zijde. Keating Pastil. Aalst Sehoelieslreek.— Tusschen den nacht van Woensdag tol Donderdag hebben lol hiertoe onbekende slraatleiren voor de tweede maal- de woning van onzen geachten Burgemeester vol blauw sel geworpen. Nu hebben ze toch dit maal de reden hunner gomeene streek la ten kennen,een briefje van eenen geèzel- soorden schrijver, want tusschen haakjes gezeid cr stonden meer fouten in dan woorden, is onder de. poort geschoven en luidde ongeveer in korte worden alsvolgl: Wij zijn verplicht lol dezen middel onzen toevlucht le nemen, om le, bewijzen dat de policiü haren dienst niets doet en dat de agenten meer in de herbergen dan op hunnen post te vinden zijn, enz. De plegers van die laffe daad zou den meer moed gehad hebben waren zij, als ze reden van klagen hadden het hoofd der Stad gaan spreken dan hadden zij ten minste wat welgemanierdheid aan den dag gelegd, maar wat wil men als jaloerschheid op 't spel staat, klaar is het le zien dat de dader zeker een conku- rcnl van de zoogezegde herbergier, waai de polieieagenlen hunnen diensttijd zou den boorbreiigen, moet zijn. Ten andere dit blauwsel werpen bclee- kent niets, men moet hoegenaamd het poer niet uitgevonden hebben, om daar mee eene gansche straat huizon te be strooien al waren er daar tien agenien tegenwoordig. Heldhaftig was de blauwselman niet. Wij hopen, nu dat het de eer van het policiekorps geldt, er eenoogzal in 'tzeil gehouden worden om de schuldigen te knippen. Het Huis C. Praet-De Witte,is langs de overzijde der Lange Zoulstraal dichter bij de Groote Markt, in n° 6. Aalstersche Geschiedenis. Gaal ter pers i'e oude grafzerken der Sint- Marlinuskerh, door Petrus Van Nuffel, eene belangwekkende verzameling van een 50lal oude grafstrenen, die eertyds in onze hoofdkerk te zien waren en lol heden ongekend bleven. Wie dozo merk- weerdige bijdraag uitgegeven op last van 't Gouvernement verlangt, wonde zich schriftelijk tol den schrijver, om dezelve twsleloos te bekomen/ DE LEEUW - Delhaize Gebroe ders en C|L\ Koffie IDEAL MENGELING G 1.50 den 1/2 kilog aanbevolen voor zijnen zeer fijnen smaak. Aalst. Drenkeling. Donderdag avond rond 8 12 ure kwam de genaamde De Bruyn Alfons van onder de brug des ijzerenwegs en volgde de deksleenen der Denderkaai. Door de duisternis bemerkte bij de opening van den trap niet en liep in bet water. Op zijn hulpgeroep kwa men de genaamde De Smedt Filip en Sterck Leo hem ter lmlp en brachten hem op hel droge. Hetjaarlijksch Congres der Ka tholieke Jonge Wachten van België, zal dit jaar te Brugge plaats hebben, op 5 en 6 April. Het Nationaal Verbond der Katholieke Jonge Wacht< n zal van deze gelegenheid gebruik maken om ter eere van zijn Oud- Voorzitter, M. Maurice Primez, Volks vertegenwoordiger, eene belooging van dankbaarheid en genegenheid in te rich ten. Ziehier nog eenige belangrijke getuig schriften gezonden door zieken die het aan de Pink Pillen danken dat zij heden weer gezond zijn Mevr. Thomas. 180 rue Cuvier te Lyon (Rhóne,Frankrijk), schreef onsover haar dochtertje Eva. oud 12 jaren, liet vol gende. - Mijne kleine Eva was, tengevolge van een zeer ernstige typhus-koorts, in een verontrustenden toestand van zwakte gebleven.liet kind at niet,zij was mager, bleek, treurig zij beklaagde zich over steken in de zijde, zoodra wij uitgingen om builen te wandelen. Terwijl zij liet weinige voedsel dal zij opnam slecht ver leerde, had zij des nachts een bewogen slaap, door boozo droomen verstoord' Bovendien bad zij dikwijis schele hoofd pijn. Zoodra zij de Pink Pillen had geno men,is haar toestand veel beter geworden en door met de behandeling gedurende eenigen tijd voorl te gaan, heeft zij liaro gezondheid weergevonden. Ik zelve heb, zes jaren geleden, do Pink Pillen mot goeden uitslag gebruikt. De heer Eugènc Penau, juwelier, 15 rue de la Grande-Mesuro te Rouaan, (Seine-Inférieure, Frank rijk), schrijft ons: Uwe Pink Pillen hebben mij genezen van een verschrikkelijke maagziekte die mij sedert drie jaren deed lijden. Ik had reeds alle mogelijke middelen gebruikt en ik had geen genezing kunnen verkrij gen. lien mijner vrienden, die mij zoo zag lijden, heeft mij de Pink Pillen aan gewezen omdat een zijner familieleden dank zij dat middel genezen was. De Pink Piilen hebben mij onmiddelijk ver lichting gebracht en na een behandeling van eenigen duur ben ik genezen. Mevr. Petit Lcvastre, wonende te Ha- motet, bij Corbie (Somme, Frankrijk), heeft ons geschreven - Ik heb veel aan de maag geledon en ik ben overtuigd dat ik er nog lang aan zou geleden hebben, indien ik niet den goeden inval bad gehad de Pink Pillen te nemen, waarvan ieder hier den lof vi r- koïidigt. De andere middelen te voren door mij genomen, hadden mij zelfs geen verlichting gebracht. Mijne spijsvertering le voren zoo slecht, is uitmuntend en ge makkelijk geworden en ik kan alles eten zonder dat ik behoef op te passen. De Pink Pillin hebben ook een zeer goede werking gehad op mijn algemeenen toe stand. Zij hebben mij alle krachten weer gegeven die ik verloren had ten gevolge van vele jaren ziekte. Mevr. Gabrielle Verstraat, keukenmeid te Duinkerke (Noord Frankrijk), 17 rue Marengo, drukt zich aldus uil - Ik at niet meer en had geen smaak voor niets meer, wat het ook zij. .Mijn ademhaling was kort en ik had een ge voel van verstikking, zoodra ik slechts de eerste treden van onze trap beklom. Ik sliep des nachts niet meer en overdag had ik voortdurend schele hoofdpijn Vele personen met wie ik bevriend ben, heb ben de Pink Pillen genomen en zijn ge nezen Ik lieb gedaan zooals zij deden en ik heb bet geluk gehad denzelfden uitslag le bereiken. Al mijne kwalen zijn ver dwenen, ik zie er opnieuw goed uit en heb vooral een uitmuntende gezondheid De Pink Pillen worden verkocht in alle apotheken en in liet depot Apotheek Dorneyille. CC Watci loolaan, Brussel.Fr. 17,50 de 0 doozen, franco.Depot, le Aalst: Apotheek Gallebaut, Botermelk I. Namens de 40,000 leden,wonschl het Bureel van liet Nationaal Verhond dei- Katholieke Jonge Wachten van België, vergaderd op 5 Maart 1913, den hoor Ba- roii de Broqueville, Kabinetsoversle en zijne medeministers warm geluk om hun krachtdadige houding die overeenstemde met de ware belangen van liet Belgische volk en mol di 11 vereisc-hten eerbied voor do beginselen van orde en gezag. Doodelijk ongeluk te Moorsel. Dinsdag namiddag rond 3 ure, kwam de genaamde Constant Van Damme, wo nende te Moorsel, met zijn voertuig met koei bespannen naar zijn land gereden opeens werd liet dier dol en ging op hol. De landbouwer wilde het inhouden, maar gleed uit en viel onder 't wiel, dal hem over de borst reed en hem zoo doodelijk kwetste. Overwerking, neurasthenie, ne- VROSIS, HERSTELLINGEN. lil elk geval waar het organism moet versterkt wor den, in elk geval dat het noodig is de roode bloedbolleljes te verminderen om aan het bloedserum toe te laten met goed gevolg le strijden tegen de gevaarlijke microben,geeft het Elixb SainlVincent de Paul wonderbare uitslagen met twin tig dagen behandeling (20 jaren bijval In alle Apotheken. A. Aankomst der Zomerkleerstof fen.en andere nieuwigheden, mou- selinen voor bloesen, J. Van den Bergh-Jouret, Aalst, Bambrugge. Het parket van Deudermonde is Dinsdag aldaar afgestapt ten einde een onderzoek te doen nopens den persoon van Van Impc. Na ter plaats een onderzoek gedaan te hebben, begaf het parket zicli met Victor Bcerens, de dader, naar Vlierzele om er hel slacht offer tc onderzoeken. Beerens heeft be kentenissen gedaan. Hol slachtofier is in den nacht van Woensdag op Donderdag overleden Ontgraving te Cherscamp. Het parket van I)< ïnlermonde heeft liet lijk doen ontgraven van den houtzager Erauw, die over acht dagen te Cherscamp bezweek aan wonden hem toegebracht bij eene aanranding, die eene maand of twee geleden plaats bad. 11 ij had als zijnen aanrander eenen persoon doen kennen, welke sinds dien, voor andere feiten lot 3 jaar gevang veroordeeld werd. De verstoptheid. I)e verte ringsorganen putten uit het voedsel dc noodige bestan-ddeelen voor de zuiver heid des bloeds. De onnoodige overschotten moeten regelmatig dagelijks afgevoerd worden, want indien zij in de ingewanden verr blijven, ontbinden zij zich, geven oor sprong aan vergil ten en gistslofiën die al in het bloed te dringen allerhande soorten van wanorden in liet lichaam bij brengen. Het verlengd verblijf van deze schadelijke stoften noemt men verstop ping, die indien men ze laat inplanten moeilijker en moeilijker wordt om te overmeesteren. De verstoptheid erkent een aantal oor zaken vooral het zitten 1 leven. Het is altijd van belang hetzij de oorzaken, het zij de verstoptheid zelf te bestrijden, ver mits zij de eeuwige bron is der gevaren door de vergiftiging die zij kan veroor zaken. Men moet nochtans waken op de ge woonte van het gebruik der buikzuive rende middelen, waaraan de ingewan en zicli kunnen gewennen, meer en mem- hevigere geneesmiddelen worden noodig, en de ziekte doet alzoo niets anders dan verslechten. Dc Foster Maagpillen versterkend en zacht purgeermiddel, tegen galachtig (Aalst, Apotheek Do Valkeneer, 15 Espla- nadeplaals) hebben op dc ingewanden eene natuurlijke en zachte werking, maar zeker en volstrekt, zij herstellen de goede werking van al de verteringsorga nen zonder ze aan 't purgeeren le gevyen- neii, gebrek van zoovele andere genees middelen. 't Is omdat zij op eene natuur lijke wijze op de maag, lever en inge wand troebelen handelen, dat zij zoovele duurzame genezingen volbrengn. Alle apotheken ii,25 fr. het fleschje, 6 fleschjes voor 7 fr.) of vrachtvrij per post. Algemeen depot voor België En- gelsche Apotheek, Ch. Delaere, 04 Cou- denberg, Brussel. 12 Hevige brand te Brussel. Woensdag morgend rond 6 ure, was brand uitgebroken in de lokalen van de Normaalschool van de Staat, gelogen Bei-laimoiitstraat, Hol vuur ontstaan in done plaats op liet gelijkvloers, dienende tot bureel, breidde zicli snel uit. Het mobilier is de prooi der vlammen geworden en liet vuur had reeds den trap bereikt toen de pompiers ter plaats kwa men en na een uur werkens liet vuur meester waren. Indien gij een slecht bloed hebt (puisten, darters, roodheden, jeukingen) zuivert u hel lichaam met de slijmver- drijvendo Pil Walthéry en ge zult vlug genezen zijn. 1 fr de doos. Aanhouding te Brussel. Henri Gciderman, van Duitschen oorprong, door hel Fransch gerecht opgezocht voor talrijke aflroggelarijen, gepleepd le Brus sel, had de wijk naar België genomen en zicli le Brussel gevestigd. Woensdag namiddag werd den kerel door den rechterlijke agentVan Uubreclit aangehouden,op T oogenbljk dathy zijne briefwisseling in hel middenpostburcel tc Brussel in ontvangst nam. De behendige aftroggel aar werd naar 't bureel gebracht en afgetast. Op hora werd eene lijvige briefwisseling alsook eene groote soin geld in zilver gevonden. Geiderman werd vervolgens in het gevang van Vorst opgesloten, in afwach ting dal de noodige pleegvormen voor zijne uitlevering zijn opgemaakt. STAD AALST OUDERDOMSPENSIOENEN De personen geboren in het jaar 1847 of vroeger, die vermeenen recht te heb ben, op de jaarlijksche toelage van 05 fr, worden vorwiliigd dat hunne aanvragen zullen aangenomen worden, ten Stadhuize bureel der Werkbeurs, alle werkdagen van 9 tot 11 ure 's voormiddags, te reke nen van 3 Maart 1913. De Burgemeester; M. L. Gheeraerdts. BURGERLIJKE STAND DER STAD AALST. Geboorten Mannelijk geslacht 14) Vrouwelijk 9) Huwelijken C. Van Laothcm, fabr. mi t M. Van der Borg lit. bi-, P. Van Bruyssei, koopm. met. I. Meulande, zb. JJ.J. Poriau, lustr. met A. Sterek, bob. IT is£r.-f^jjOverlydens B Boms, wr Mergan, seln-ijnw. 66 j. Dèmlerm.stw. C Van Nuffel, zb. 36 j. Keikstr. R. De Nil, zb 67 j, Begijnh. - M Brauvvers, wr Bogaert zb. 83 j Stoofslr. L. Parowyck. renten. 74 j. Statiostr. F. Van der Heyden, koopm. 55 j. Gentscbestraat. 8 kinderen onder do 7 jaar. Miti-U 1 prijzen. Aalst. Zaterdag S Maart 1913 Aardappelen do 100 k. 5.00 a 7,00 Boter per 3 kilo 8,64 a 9 36 Roomboter per kilo 2,88 a 3/16 Eiers de 25 2,00 a 2,25 Ajuin do 100 kilo 1,50 a 2,00 Viggenen per koppel 85,00 a 95,00 BOTERMERKT. Heden Zaterdag werden 216 klonten boter ter markt ge - bracht, wegende te samen 1730 kgr. volkomene genezing in 3 uren van den Afloop of 't Scliijt der kalvers en veuleDS door liet A merikaansche Poeder I)ki ratere nu Constipogone genoemd. Eene enkele doos is voldoende, cm verscheidene dieren te redden en liet kost maar een frank. Te bekomen in alle apotheken, namelijk te Aalst, bij De Valkeneer en Callehaul. Om uit de onverdeeldheid te scheiden OPENBARK VERKOOPING VAN TE AALST, Geeraardsbei -gs che straat. De Notaris PAUL EEMAN, tc Moorsel, zal namens vien het behoort, met gewin van palmslag en gelagen openbaar ver- koopon STAD AALST. Eerste koof).Een welgelegen WOON HUIS. dienende voor Winkel, met aan- hooriglieden en tuin aan du Geeraerds- bergscliestraat, geteekend 11. 5, gekend ten kadaster sektie A,nummer 1900b en 1909d met eene grootte van 2 aren, palende langs voren aan de straat, van d'eeno zijde aan M. Karei De Mette, langs achter aan de Brouwery van M. Camu en van de andere zyde aan Dame Wede Louis de Naeyer en M. Boulemberg. Bewoond door den medeverkoopor M. Joseph Bossnhacrt-Van de Meersohe. Tweede hoop. - Een goed WOONHUIS met aanlioorighedon en grond aan de Goer- aerdsbergscbe straat, geteekend n. 41, ge kend ten kadaster sektie A, nummer 2164a met ccno greotto van 1 are 10 centiaren, palende langs voren aan de straat, van de eene zijdo aan M. De Glicost, langs ach ter aan M. Meganck on van de andere zyde aan M. Hyppolitè Verbeiren. Bewoond door den medeverknoper, M. Adolf Geerom -Van dc Mcerselie. Iiigcbruiktreding der beide koopnn dry maanden na de toewijzing. ZITDAGEN Instel Maai dag 31 Maart )f0 Vlrbli/i' - 7 April )1Jlu telkens om 2 liren namiddag ter herberg - De Groenpooi t gehouden door Dame Wed. Wei.lekens t-i Aalst, Geeracrdsberg- scli est raat, GELD. Aflosbaar met jaarlykse.li kortin gen of op vasten termijn, te hekomen mits bezet bij voornoemde:: Notaris EEMAN. OPENBARE VERKOOPING van Lochting en Landen te VLIERZELE en IMPE. Dc notaris Paul EEMAN te Moorsel, zal openbaarlijk verknopen 1 Een nieuw gebouwd woonhuis met stal en aanhooriglieden gestaan te Vlier zele, Paepegem. sectie I) n. 247<i groot 5 aren. 2. Lochting te Vlierzele, Paepegem, sec tie I) n. 230a groot 10 aren 70 centiaren. 3. Land te Vlierzele op «Kapi-llekouter» sectie O n. 162 groot 12 aren 80 centiaren. 4. Land to lmpe op Paepenberg 0 sectie A p. 593 groot 17 aren 40 centiaren. 5. Land te lmpe op «Paepenberg» sectio A n. 578 gioot 8 aren 40 centiaren. Het alles bewoond en gebruikt door M. Alois en Juffer Anna-Maria De Spiegcleer. Oniniddelyke ingebruiktreding. ZITDAGEN Instel, Donderdag 20 Maart Verblijf, Donderdag 3 April om 3 ure namiddag ter herberg In de Post gehouden door M. Dominicus De Spiegelcer, te Vlierzele, Paepegem. O P E N B A R E- V E R K O 01IN G van te AALST. Do Notaris Paul EEMAN tc Moorsol, zal met gewin van palmslag en gelagen openbaarlijk verkoopen Stacl Aalst. 1. Een woonhuis dienende voor winkel, nabij do Houtmarkt, hoek der Brabant straat en Van Langenhovestraat, gekadas treerd sectie A, nummer 1600a, groot 60 centiaren. Bewoond zonder termijn door M Camiel Do Backer. 2. Eonc bebouwde hofstede met aanhoo riglieden in Mijlbeke aan do Bcekstr-iat, gekadastreord sectie F, nummers 291a, 293b en 566a, groot 24 aren 40 centiaren. Gebruikt door M. Frans Van Langen- liove. Boomprys, 200 fr. 3 Een perceel land, geschikt voor bouwgrond, in Mylbeke aan de Moorsrl- baan, gekadastreerd sectie E nummers 237 en 238, groot 50 aren 30 centiaren. Gebruikt door M. Petrus Schockaert. ZITDAGEN Instel Dinsdag 25 Februari ,Q,0 Verblijf Dinsdag 11 Maart) telkens om 2 ure namiddag ter herberg De Groenpoortgehouden door Dame We Wellekons te Aa'st, Geeraardsberg- achestraal, 46. GELD te bekomen ter studie van voor noemden Notaris EEMAN. Studie van den notaris EEMAN te Moorsel. op MAANDAG 17 MAART 1913, om 2 ure namiddag, tor herberg van dame Wc Van don Bergh te Moorsel, Dorp, van Een perceel land te Wieze, gekadastreerd sektie B, nummers 718, 719 en 720, groot 14 aren 30 cent. Gebruikt door Jan Putte- man tc Wieze. ia aandoeningen :sle voor 'I behoud (rissche gelaals- 0.75 Onleilbaar voor de geneezing van kloven; maak! dc huid blank tN EEN NACHT. wDe 1/2 doos_1.50 TEK00P in ALLE GOEDE HUIZEM TE AALST te verkrijgen ter Apotheken De Valkeneer, Esplanadeplein, en Van Caelenbergh, Leopoldstraal 24, ter dro gerij o. Taymans, Groote Markt, bij A De Paope-Singelyn, Leopoldslraat, en by de Gezusters Meganck, Lange Zoulstraal. De notaris BRECKPOT, te Aalst, zal openbaarlijk verkoopen 1. 74 aren 43 centiaren land te Aalst- Mylbeke, op den Borgenkautcr. Gebruik- ster de weduwe Louis De Bisschop cn de weduwe Christiaan Rogiers. Verdeeld in 2 deelen. 2. 83 aren 76 centiaren land te Aalst- Mijlbeke op den Roozcnkauter. Gebruikt door Frans De Petter en de weduwe Florent Callebaut. Verdeeld in 2 deelen. 3 72 aren 88 centiaren land te Aalst- Mijlbeke op bet Zandbeek. Gebruikt door Joseph De Ries en dc weduwe Gustaaf Van Geit. Verdeeld in 2 deelen. 4. 2 iiektaren 20 aren 8 centiaren land te Aalsl-Schaarbeke op den Hoesekauter. Gebruikers Albert, Alfons en Tbeopliiel Quintyn en Beeckman. Verdeeld in 8 dee len. 5. 57 aren 4 centiaren land to Aalst- Scliaarbeke op don Sicsogcmkautor. Ge bruikt door de gebroedors De Kegel. Ver deeld in 2 deelen. 6. 76 aren 6 c intiai-en bosch to Aalst- Schaarbeke in de Broookmoerschen, in beheer. Op te leggen boom- bout en af- sluitingsprijs 680 fr. niet begrepen 17 kanadaboomen ton westen. 7. 58 aren 2 centiaren land te Erembode- gem op den Boukhoutberg. Gebruiker Felix De Schryvor Op te leggen boomprijs 25 fr. 8. 84 aren 43 centiaren boscli en deeltje land to Erembodogem, Bouklioutberg. Go- bruiker Felix De Sclu-yver. Op te loggen boomprys 230 fr. 9. En een hektaar 22 aren 29 centiaren land te Scbellebelle Doolageboscli, nabij de halt van Cherscamp. Gebruiker Frans ■Van den Abeele. Verdoold in 3 deelen. ZITDAGEN Instel, Donderdag 13 Maart Verblijf, Donderdag 27 Maart telkens om 3 uren namiddag ter Estaminet vau M. Van der Vorst, Zaadhandelaar .te Aalst aan St-Martonskerk. Dn Notaris BRECKPOT, te Aalst zal den Dinsdag 25 Maart 1913, om 3 uren namiddag, ter Estaminet van Gustaaf De Nerf, te Aalst, Geeraerdsbergsctie straat. 33, openbaarlyk verkoopen 1Een HUIS inet Afhangen, te Aalst, Binnenstraat, groot 5 aren 53 centiaren bewoond door Alfons llendrickx. 2. Een HUIS met Afbangen, te Aalst, Binnenstraat, groot 5 aren 30 centiaren bewoond door Prosper Van de Velde. De Notaris BRECKPOT, te Aalst, zal den Zaterdag 29 Maart 1913, om 3 uren namiddag op het Vredegerecht, te Aalst, Groote Markt, openbaarlyk ver koopen. 1. 1"2 aren 53 centiaren bouwgrond te Aalst, boek der Bmne- cn Geldliofslraat, verdeeld in 5 deelen. 2. 20 aren 20 centiaren bouwgrond, te Aalst Groenstraat, verdeeld in 7 deelen. Gebruikt door J. Van Giets. OPENBARE VERKOOPING van .te LEDE, IMPE en ERPE. Do Notaris Osoar TIBBAUT, te Aalst, zal met gewin van palmslagen en gelagen, in liet openbaar verkoopen Gemeente Lede. Eerste koop. Een perceel land, gelo gen op den Groeten Kautor, gekadastreord wijk C, nummer 82, met eene grootte van 19 aren 90 centiaren, palende ton ooste aan Dame Coppens-Dc Saedcleer. ton zuido aan den Ommegangweg, ton weste aan liet Bureel van Weldadigheid van Lede en Dame Osselaor-Doscamp on ten noorde aan Juffrouw Gudula Van Ilerzelo en Dame Do Spiegeleer-De Smet. Gebruiker den lieer Gustaaf Liovens. Tweede koop. Een perceel land, ook gelegen op den Grooten Kauter, gekadas treerd wijk C, nummer 277, met eene grootte van 10 aren 30 centiaren, palende ten ooste aan Dame Coppens De Saedeleer, ten zuido aan den heer Notaris Velgo, teil weöte aan het Weldadigheidsbureel van Lede en ton noorde aan den Ommegangweg. Gebruiker don lieer Gustaaf Lievens. Derde koop. Een perceel land, gele gen op den Grooten Kauter, gekadastreerd wijk C, nummers 121 en 122, met eene grootte van 15 eren 40 centiaren, palendo ten ooste aan de heeren D'Haeseleor en Juffrouw Gudula van Horzele, ten zuide over den weg aan den lieor Philemon Lieven», ten weste ook aan den lieer Ph. Liovens en ten noorde aan Dame De Spic- geleer-l)e Smet. Gebruiker den heer H. Van Handenliove. Gemeente lmpe. Vierde koop. E>-n perceel bosch, ge legen op 1. Zelf baar gekadastreerd wijk B, nummer 464, met eene grootte van 17 aren 40 centiaren, palende ten ooste aan den lieer Herbert Drory, ten zuide aan do beek en het geseheed met de gemeente Erondegtm, ton weste aan den heer Emiel De Wint en ten noorde aan liet Weldadig heidsbureel van lmpe. Onyerhuurd, Vijfde koop. Een percoel land, gele gen op Papegeinkauter, gekadastreord wijk B, nummers 619 en 620, met eene grootte van 19 aren 80 centiaren, palende teil ooste aan Dame Van d.-r Smissen-Do Wint, teil zuide aan de beek cn liet geseheed met de

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1913 | | pagina 2