§ujmgHj 'BANQUE CENTRALE DE LA DENDRE Meubels Bericni aan de Landbouwers. Aan de Landbouwers! !M 00 IS 1 :G EST i C11F Meubels KIÏI'AHATIliN LANDEN lYIeersch en Bosch, EIGENDOM ELZEN SLAGHOLT Nijverheidsgesticht WERKMANSWONINGEN, Algemeene Agencie 11 en vraagt. KLEERMAKERS? Gevraagd. Sleekl wel deze waarheid in uw hoofd. KEATING JOSEPH VAN YAERENBERGH ROOZELAARS te LUXEMBURG, (Gr. Hertogd Leveranciers van 6 Koningshoven. Eerste Specialist ingericht sedert 1855 I ET. EE MAN, I Dr VayierB. Dupim Si o Grond krediet van België BERICHT. VVe ftlallego Aug, De Kegel-Mertens. Melröse"" HAAR HERSTELLER Oude wonden der beenen en velzieklen J Belangwekkende uitvinding. Laat U niet omklappen, I J BIKEfS, Maatschappij SINGER Vereen igde IV ij ver aars. Voor tuinen en tuintjes,velden en akkers D. TURKENBURG, De Ontwaking van den grond Landbouwers! ZWAVELZUUR AMMONIAK gemeente Erondegem, ten weste aan den heer Van Kcymeulen en ten noorde aan den lieer Alfons Impens. Gebruiker den lieer Petrus Janssens. Gemeente Erpe. Zesde koop. Een perceel land, gele gen op de Navaal, gekadastreerd wijk A, nummer 299a, met eene grootte vin 1(> aren 20 centiaren, palende ten ooste aan Dame De Sadedeer-Van Lierde, ten zuide aan den weg en daarover den lieer Jan De Boeck, ten west6 aan don lieer Frans Ver hoeven en ten noorde aan Juffrouw Jose- pliina Matlhys. Gebruiker den heer Emile Van Impe. Zevende koop. Een perceel land, ge legen op de Negen Bunders, gekadastreerd wijk B, nummer 47G, met eene grootte van 1,5 aren 10 centiaren, palende ten ooste aan Mijnheer de Korchovo de Denterghcm- Lippens, ten zuide aan den lieer De Boeck- Roman, ten weste aan Juffrouw Isabella De Ryck en andere en ten noorde aan de baan. Gebruiker den lieer Joannes Noël. ZITDAGEN Instel Woensdag 19 Maart ,Q,„ Verbluf 26 - iyid ten 2 ure namiddag, ter herberg van den heer Emiel TROCH.te Lede aan de Markt. N. B. Voor verdere inlichtingen zich te wenden ten kantoore van bovengenoem- den Notaris Oscar TIBBAUT, te Aalst, Korte Zoutstraat, nevens de Afspanning u. De Meiboom VENDITIE van te AALST, Moorselschebaan. De Notaris Oscar TIBBAUT te Aalst ti\ op Dijnsdag 18 Maart 1913. To beginnen ten 1 uur namiddag ten huize van Juffrouw Van Rentergliem en zuster te Aalst, Moorselschebaan, nummer 132, overgaan tot eene openbare verkoo- ping van huismeubelen bestaande voorna- mentlijk in bedstoel met ressort, wolle matras, en verdere toebeboortenPorte mantcau, kuipen, drij vuren met toebo- hoorten, Christusbeeld onder bocaal. twee Hciligbeelden onder bocaal, lampen, stoe len, lijsten, dry laurierboomen, ronde tafel in olm, twee andere tafels, koperen marmit, kopere moor, en kopere kande laars, tobben, koolbakken, een hoeveelheid ledige flesschen, draaibank, en eene groote hoeveelheid schrgnwerkersgerieven van i^lle slach. Gewone voorwaarden en tjjd van betaling mits borgstelling. Om uit de onverdeeldheid te scheiden. OPENBARE VERKOOP ING van zeer goede TE HOFSTADE De Notaris Oscar TIBBAUT, te Aalst, zal met gewin van palmslag en gelagen, jn het openbaar verkoopen Gemeente Hofstade. Eerste koop. Een perceel Land en Bosch, gelegen op Steenbergbosch, groot volgens meting 70 aren 33 centiaren en gekadastreerd wijk C, nummers 150 en 151, met eene grootte van 69 aren 90 cen tiaren, palende ten ooste aan juffrouw Maria-Antonia Daelman, ten zuide aan de beek half medegemeten, ten weste aan den heer Jan Van Neck en ten noorde aan de hceren Jacques Mertens, Jan Van Neck, Frederic Van Hauwermeiren en juffrouw weduwe Auguste Coppens. Verdeeld in twee loten, als volgl Eerste lot 28 aren 48 centiaren Land ten weste. Boomprys fr. 470,00. Tweede lot 41 aren 85 centiaren Bosch ten ooste. Boomprijs fr. 1,030,00. Tweede koop. Een perceel LAND, gelegen op Brokenlochting, groot volgens meting 25 aren 52 centiaren en gekadas treerd wijk C, nummer 683, met eeno grootte van 24 aren, galende ten ooste aan den heer Albien Daelman en andere, ten zuide aan de beek half medegemeten, ten weste aan de Blektestraat en ten noorde juffrouw Anna Pannekoek. Derde koop. Een perceel Land en Meersch, gelegen op het Strangersveld of Dries, groot volgens meting 64 aren 90 centiaren en gekadastreerd wijk C. num mers 568, met eene grootte van 64 aren 20 centiaren, palende ten ooste aan de hee- ren Claessens Leo, Meersschaert Victor, Meersscliaert Philemon. De Naeycr Theo dore en De Ridder Désiré, ten zuide met halfbaan aan den lieer Petrus Van Caec- kenberge, ten weste aan de erven Jan Bap- tiste Daelman en aan dame Van Wicliclen- Van dep Stcene en ten noorde aan de beek half medegemeten. Boompiijs fr 30,00 Verdeeld in westhclft en oosthelft, elk groot 32 aren 45 centiaren. Vierde koop. Een perceel Land, ge legen op het Spiegclveld, groot volgens moting 29 aren 24 centiaren en gekadas treerd wük C. nummer 792a, met eene gaeotte van 28 aren 80 centiaren, palende ten ooste aan dame weduwe én kinderen Van den Ilauwe-De Smet, ten zuide aan de beek half medegemeten, ton weste aan den heer Josso Mertens 011 ton noorde aan den lieer Charles Verbeke. Boomprijs fr. 25. Vijjde koop. Een perceel Land, ge legen op de Voorste Baardebrug, groot volgens meting 47 aren 56 centiaren en gekadastreerd wijk C, nummer 585a, met eene grootte van 48 aren 20 centiaren, palende ten ooste arn den lieer Auguste Daeseleire. ton zuide met half baan aan den lieer Frans Pannekoek, de erven Mat- thys en juffrouw Antonia Sterck, ten weste aan den hoer Joseph De Visscher en ten noorde aan den heer Mertens Jacob en juffrouw Maria-Antonia Daelman. Verdeeld in westhelft on oosthelft, elk groot 23 aren 88 centiaren. Allo de voorschrevene goederen zyn ge bruikt door do eigenaars de heeren Leopold en Joseph De Vcs. ZITDAGEN Instel, Dijnsdag 25 Februari 1913, ten 3 uren namiddag, ter herberg In den Wynpot bij den lieer Charles Claus, te Hofstade, Blokte. Verblijf, Dijnsdag 11 Maart. 1913, ook ten 3 uren namiddag, ter herberg In den Watermolen bij den lieer Désiré Coppens, ook te Hofstade, Blekte. Voor verdere inlichtingen zich te wenden ter studio van bovengenoemden Notaris TIBBAUT, te Aalst, Korte Zoutstraat, nevens de Afspanning Do Meiboom *lwaar er ten allen tijde groote cn kleine kapitalen zijn te bekomen aan gematigen •nrerest ofwel aflosbaar met annuïteiten. De Sunliébt is de meest beleende en be- roemste zeep. HET BEWIJS AI de huismoeders der wereld gebruiken baar sedert vijf en twintig jaar en bevinden erzicb wel mede, a-ij wordt algemeen beeggescbat 0111 bare voortreffelijke hoeda nigheden en wij verre- keren dat zij die altijd zal bezitten,boe boog de prijs der grondstoffen waarmede zij gemaakt wordt ook moge stijgen. 1' ztip i i'! - (oittPwttttHwy A i*»'1" OPENBARE VERKOOPING van eenen sclioonen te SCHOONAERDE Dorp. De Notaris Oscar TIBBAUT te Aalst, zal met gewin van palmslag en gelagen in liet openbaar verkoopen Gemeente Schoonaerde. Eenen sclioonen en welgelegen eigendom bestaande uit woonhuis met verdere gebou wen en sclioonen hof, allerbest gestaan en gelegen te Schoonaerde, Dorp, aan den steenweg van Wetteren naar Dendei monde, groot volgens meting 11 aren 50 centiaren, en gekadastreerd wijk A, nummers 111a, 112b, on 109b, met eene grootte" van 10 aren 30 centiaren, palende ten ooste aan den lieer Charles Moortgat I)e Dycker, ten zuide aan den steenweg, ten weste aan de lieer Charles Van Nuffel-Dc Beul, en ten noorde aan de Schelde. Dezen eigendom is door zijne uitgestrekt heid cn door zijne nabijheid aan don steen weg, en aan de schelde, zéér wel geschikt voor het uitoefenen van alle bedrijven. Vecrdeeld in 4 loten volgens grondplan zich bevindende op bijzondere plakbrieven als volgt Eerste lot Woonhuis met corridor, eetzaal, keuken, verandah, kelders, wasch- liuis, stal, koer, tuin en doorgang groot 3 aren. Boomprijs 60 fr. Tweede lot De gebouwen van zaal, spreekplaats, feestzaal en tuin, groot 3 aren 30 centiaren, boomprijs 70 fr. Derde lotBouwgrond met eeno breedte ter straat van 7 meters 50 centimeters, groot 2 aren 40 centiaren.Boomprijs 120 fr. Vierde lot Bouwgrond, met eene breedte van 7 meters 50 centimeter, ter straat, groot 2 aren 80 centiaren. Boom prijs 160 fr. Omniddelijk in gebruiktredimr. ZITDAGEN Instel Woensdag 26 Februari 1913. Verblijf Woensdag 12 Maart 1913. Telkens om 2 uren namiddag ter her berg, bewoond door den lieer Frans Van Hauwcrmeiren-Lievens, te Schoonaerde, Dorp. OPENBARE VERKOOPING alsmede van Snoeihout te KERKXKEN, Berg. De notaris DE SA DELEER te Erembo- dogom, zal ten verzoeke van den heel' Adrien Smits, nijvo-aar, wonende to Brus sel, ter EstaminetDen Graaf van Vlaan deren nabij de statie van Haeltert, open baarlijk verkoopen Op Donderdag 13 Maart 1913, om 3 ure namiddag, het elzenhout voortsko- mende van eenen boscii, hebbende eene grootte van omtrent 45 aren, alsmede het snoeihout van meer dan honderd boomen, gekapt liggend in eenen boscli te Kerkxken n den Berg. Al dit hout zal in een lot opgeroepen worden. Gewone voorwaarden en verders tijd van betaling mits borgstelling. OPENBARE VERKOOPING van een met PORTIERHUIS, BOUWGROND, te KERKXKEN (Oost-Vlaanderen). De notaris DE SADELEER, verblijvende to Ercmbodegem, Oost-Vlaanderen, zal openbaarlijk verkoopen Gemeente Kerkxken. Koop 1.De gebouwen van een ngver heidsgesticht met afhangen, bureel en han- gaars.en aanpalend gebouw met verdiepen, wel geschikt voor allo nijverheid, zooals spinnerij,weverij,chocoladerg.beschuitorij, maalderij, brouwerij, tulfabriek, in volle streek der kantennijverlieid, met do grond, nhoudende volgons kadaster dertig aren veertig centiaren, aan den steenweg van Geeraerdsbcrgen naar Aalst, gekadastreerd sectie B, nummers 395e, 395b en 394e bis, gelegen op 2 i/2 kilometers afstand der statie van Haeltert, baan van Brussel- Kor tr ijk. Dit nijverhoidsgcsticht is voorzien van water in overvloed. Op ie leggen voor mcetgold 10 fr. I)e kooper zal liet vermogen hebben over to nomen mits overeenkomst 1° Een stoommachien van 25 HP. 2° Eene verwarmingsbuis hebbende 50 meters lengte. Koop 2 Een woonhuis met hof, rechtover voornoemd fabriek, geschikt voor bestuurder of andere bestemming', ge kadastreerd sectie A, nummers 591d cn 591e met eene inhoudsgrootte van 29 aren. Op te leggen voor meetgeld 10 fr Koop 3. Twaalf onlangs nieuw ge bouwde- werkmanswoningen, wijk Hof. meersch, gekadastreord seetio R, deel van nummers 377a en -377b. 377c, 377d, 377e. 377f, 377ü, 377h, 377i, 377k, 377l 377m, 377n, met eene gezamenlijke grootte van 17 aren 92 centiaren. Jaarlyksch inkomen 900 frank, bi Ken bouwgrond, palende aan voor noemde huizen, gekadastreerd sectie B, deel van nummer 377a, met eene grootte volgens meting van 3 aren 48 centiaren. Op te leggen voor rneetgeld 4 fr. De eigendommen zijn alle dagen zicht baar. Zich te wenden tot Van Lui, poortier van de fabriek. Laatste Zitdag voor definitieve toewijzing. DONDERDAG 13 MAART 1913 om 3 1/4 stipt van den namiddag bij het binnenkomen der treins van Brussel Audenarde, ter Estaminet De Graaf van Vlaanderen nabij de statie van Haeltert. eener oude en machtige compagnie, leven ongeval, brandramp en uitdoover, te ver- leenen aan deftig en solvabel persoon. 300 frank ter maand, voorwaarde af te spre ken, (onnoodig bediening te verlaten). Op zichter brengt ter hoogte. Schrijven Z. Postbus 616, Antwerpen. 52.275 Kantwerkhuis makende jabots, neus doeken, enz., middelbare soort. Het iiuis Gillard te Framcries, vraagt goede kleermakers goed loon en werk voor gansch 't jaar verzekerd bij kontrakt. -Men moet te Frameries wonen verhuis kosten worden terugbetaald. KEUKENMEID kunnende goede bur- gerskcuken. Zich te bevragen ten bureele dezer. Eene verwaarloosde valling zet zich ovci van den ecner. mensch aan den anderen en is gevaarlijk ei. zelfs doodelijk voor kin deren en ouderlingen Daarom moeten wij ons er zoo spoedig mogelijk van genezen. De bost.;, ja wij mogen zeggen, do cenigste 1 einedio die u zal alle voldoening 'even is de ëiroup Depratero. Dit is ean wetenschappelijk produkt dat door de Doktors zelf genomen werd. Prijs Fkahikehj in alle Apot heken, namenlijk to Aalst, bij Valkeneer en Callebaut. Tc bekomen bij VAN DER VORST, te Aalst, aan de St-Martenskerk, recht over den ingang links a Oud huis den Biën- korf allerhande soorten van HOVENIERS- ZADEN, eerste kwaliteit van BLOEM KOOLZAAD, extra goed MAASK LA VER- ZAAI), GRASZADEN voor weiden en boomgaards, schoon e keus van BLOEM ZADEN alles gewaarborgd aan goedkoope iryzen. NEEMT ZULLEN U GENEZEN! IL. de me<| nolot de hoest I Koiitlng zal eslic Inlzij volstrek! eenig/ijn. Eischt irborg T lieikundige te Londen In blikke» 'loosen: fr. 1.25 e„ fr. 3.50 In alle goede apoteken. Zaakwaarnemer Esplanadestraat 14,Aalst, gelast zich met vernieuwingen van bepande scliuldvotdcringen, vernieuwingen, opma ken van aangiften van nalatenschap en onderhandsche akten, voor alle processen en erfenissen en alle moeilijkheden. Bij hem is ook gold te bekomen aan kleinen intrest op eerste hypotheek. Wordt kosteloos raad gegeven De vermaarste en schoonste verscheidenheden van ZIJN DIE VAN SOUPERT NOTTING Schoon geïllustreerde Prijscourant FRANCO. REKLAAM COLI20 Dwerg of 15 klimmende Rozelaars, 9 frank, (FRANCO). Geeft de STIKSTOF aan uwe gronden terug onder vorm van Zwavelzuur Ammoniak o 40 fr. per kilogr. Voor groote hoeveelheid prijs volgens overeenkomst. Zich wenden GAZGESTICHT van AALST. X. Ingénieur Chimiste OPRECHTE SIROOP VAN aanbevolen door de aanzien lijkste geneeskundigen voor de haastige genezing van alle Borstkwalen, Bronchitis. Hoest, Vallingen, Zinkingen. Hoogst noodzakelijk vóór miswassen aan klierlydende fep kinders, vol van humeuren en aangedaan van huiduitslag De fleseh hiemeven eischen. Depots te Aalst Apothekers Callebaut, Ghyssebnckx en Meganck. Algemeee Agencie P. DUPUY, 8, Zaadkorrelstraat Brussel Ingénieur Chimiste Analyses et dosages - Ma- Q tières fertilisantes Eaux Minerals Alliages Ma- Q tières grasses Albumine. A ❖❖©❖©❖©❖©❖©❖©*e NAAMÏ.O0ZI! MAATSCHAPPIJ ingericht in 1835 Geldleeningen te bekomen voor liet bouwen van luizen, aankoop van gebou wen en landen, aan gewonen -intrest, aflosbaar in eons of met drij maandelyksche afkortingen, met of zonder levensverzeke- ring. Uitgave van obligatiën van 100, 200, 500 en 1000 franken, intrestendc aan •4» 's jaars. GELDU1TZBTT1NG VAN BERSTEN RANG. Kostcloozo inlichtingen te hekomen ter studio van den Notaris EEMAN te Moorsel, en in liet bureel der maat schappij te Aalst, Leopoldstraat 28, van 8 tot 11 ure 's morgens. Hoofdagentschap van verzekeringen togen brand, ongevallen, op 't leven, enz. Alle Dondei dagen en Vrijdagen bezon- dorc groote keus van vele soorten verschen ZEEVISCH aan de laagste dagprijzen. Alle Visehwaren worden zeer wel goroi- nigd op verzoek ten huize gebracht. Ik beveel my aan de gunst van eenieder, bezonderlyk aan de achtbare ingezetenen die van leveranciers veranderen. Zeer voordeelige prijzen voor Avondma len, Hoteliers, enz. Ph. VAN STYVENDAEL Eonig huis der stad sedert 25 jaren in dc Oostendsche Visschcrijen gevestigd. Visscher ij Lange Zoutstraat, 38, Aalst Loveraar der bijzonderste huizen der stad. TELEFOON Nr 44. INDIEN ÏIJ LIJDT overtollig li, n- - pijnen.liool.il «ji.-l. "n el'sl11 'Illi'l-lvuil.- luilklupioilliell, /«v I. korteadem, ••cvaimenb ui..sjgenicene en v-o y, hein eu niet gene* n ziji, schrijft of wondt u doKiersspeciali«ien vaiheloud pnwci? :K- 102, Nieuwstraat Brussel-Noordstatie Riiulplegingen nlle dagen en Zondag van 8 tol I (Dinsdag en Zaterdag uilgenomen). ANTWERPEN AÏ..ÏÏ.ÏSÏ»,. (rechtover de Groote Statie), ietleren ien 3'» Za terdag van iedere maand, van 8 tol li ure Vei zending der uitleggende broclmur met geinig schriften van genezingen legen fr.O 70 in postzegel* 1 Raadgevingen n Indian lel ing door hriefWi«eliiK nuimwuwdmui i' mi mil i min i GROOT MAGAZIJN rechtover het Postbureel, HOPMARKT, N" 3, te AALST. Schoone keus er, voordeelige prijzen. AALST. Menleschettestraat. Fabriek van Cimente Vloertegels, Dak- p innen (nieuw model met veibeterde aansluiting), Cimentbuizen, Putbuizen van o,8o m. tot 1,50 m. doorsnede en grooter op aanvraag, Muurdeksels Varkenshokken, Paardekribben, enz MEEST GEZOCHTE herstelt grijs, of ver kleurd haar bepaalde lijk tot zijne oorspron kelijke kleur houdt het uitvallen tegen, reinigt de kruin, ver wijdert het schin en deelt er leven, groei kracht, glans enshoon- heid aan mede. I Verkoeld door Coiff. en Pari. Iloofd- DépOl 26, r. kiieune-Marctl, Parijs. Te Aalst bij Prosper Guillot, Lange Zoutstraat. Genezing door de eigenaardige behandeling van Doctor CL. VAN VOSSEL, te Wieze bij-Aalst. Talrijke gotuigenissen sedert 20 jaar uit Aalst cn omliggei de. SPREEKUREN dagelijks na de aan komst der Postkoets. Verzorging ook ten huize. Naamlooze Vennootschap. ASenlschap tier Société Générale de Belgique - SUCCURSAAL VAN AALST 20. NIEUWSTRAAT. Telefoon 113. ,'S Va.? aa" en 4 Disconto 011 invordering van wissels e ïo en op titels Aan- on verkoop van checks, vreemde bankbil- jollen on munten - Beursorders - Uitbetaling vau koepons - lubewaar- neming van waarden. VKRIIUKUVCSTARIEF DEK HRA.VDKOI FËHS J BRANDKOFFERS Afmoting'onbiiinen'waarts Prijs der Verhuring hoogte breedte diepte Per maand Per 3 maand Per 6 maand Per JAAR Meter Meter •Meter rank Frank Frank Model A 0.12 0.30 0.55 2.— 5.- 9.- 15.— B 0.20 0.30 0.55 3. - 8.— 15.— 25.— C 0.50 0.30 0.55 5.- 12.— 20.— 35.— D 0.50 0.62 0.55 8.— 20.- 30.— 50 E 0.53 0.62 0.55 9.- 22.— 35.- 60 zaal der brandkoffers is toegankelijk voor het publiek alle werkdagen van 9 tot 4 uur ('s Zaterdags van 9 tot 2 uur). De Cachets antinévralgiques Jos. Guthier, zijn een uitnemend geneesmiddel tegen HOOFDPIJN (mi graine), tegen Rliumatisme, tegen alle NEVRALGIEKE PIJNEN zooals tandpijn, enz. zij genezen RADIKAAL en om zoo te zeggen, oogenblikkelijk. Dg Cachets antinévralgiques Jos. Gauthier, bevatten gcene de minste schadelijke noch gevaarlyke stoffen; zij mogongenomen worden, zelfs door personen welke geene Antipyrine kunnen verdragen zij zijn integendeel een hulpmiddel voor onstelde magen. De Cachets antinévralgiques Jos. Gauthier, zijn onderzocht ge weest door de ineest bescheiden overhe den in het vak, en hebben de algemeene goedkeuring verworven. De maatseliappy van Gezondheids leer van België n heeft ze zorgvuldig ontleed, goedgevonden en aanbevolen (zitting van 21 Juli 1907). De Cachets antinévralgipue Jos. Gauthier zijn in alle goedinge- i'ichto apotheken te bekomen, in een docsjo van 6 cachetton, aan 1 fr. of van 13 cachetten aan 2 fr. Als echt en onvervalscht aanzien, en kel en alleen de cachets,welke in blauw gedrukt, het merk dragen Antiné vralgiques Jos, Gauthier Indien uw apotheker ergeen bezit en iets anders aanraadt, wendt u dan tot het algemeen depot CENTRAL APO THEEK JOS. GAUTHIER, MECHE- LEN. Teleph. 96. Dc doosjes worden geheel liet land door vrachtvrij, tegen postmandaat, verzonden mits eene verhooging van 10 centiemen. Depóts te Aalst De Valckeneer Esplanadeplein en Callebaut, Boter markt. TANDMEESTER SPECIALIST, te Aalst, Statiestraat, 33, naast het Hotel du Comte de Elandre sedert veertien jaren te Aalst. Kostelooze raadplegingen alle dagen van 8 tot 5 uren, Zondag morgend, van 8 tot 12 uren. Dijnsdag voormiddag, te Ni- nove, bij M8 Van Laer. Dijnsdag na middag, te Aalst. Genezing en opvulling der bedorven tan den. Plaatsen van Kunsttanden zonder uittrekken en na het vooraf genezen der wortels van de ou ie tanden. Het uit trekken der tanden volgens de keus van den klient, na volledige gevoelloosmaking gewaarborgd zonder de minste pijn. Gebitten op Goud, Platine en Caout- chooc. Gebitten zonder plaat, in de wortels vastgezet, nieuw Btelsel. Recht zetten der tanden bij de kinderen (menig vuldige bewijzen). Wit maken der tan den, enz. Reparatiën, Hermaken van Ge bitten, elders gemankeerd. Daar MrNEEFS de gebitten zelf maakt, dus uit de eerste hand, kan hij deze goed- kooper leveren en met meer juistheid en gemak voor den Klient maken, dan andere Dentisten die, bij gebrek van kennis, hunne Gebitten elders moeten doen maken. Begeeft zich ten huize op aanvraag van N A AIMACHIENEN aller stelsels en merken worden zorgvuldig gedaan in de bijzondere werhuizen der Aalst9, Albert Liénartstraat, Spoedige bediening. - Goedkoop Verzekering tegen brandgevaar. Hoofdagent M. Achille EEMAN, Hooge- vesten, fabriek van chemische meststoffen te Aalst. Hofleverancier van H M. de Koningin, BODEGRAVEN, NederlandI Zendt op aanvrage de geïllustreerde PRIJSCOURANT VAN ZADEN van vijftienhonderd soorten Groenten, Kruiden, Bloemen, Landbouwgewassen, enz grond is in werking Tallooze kleine onzichtbare wezentjes, de giststoffen van de aarde zullen zich van de stikstofhoudende stoffen aan den grond toe vertrouwd, meester maken om ze voor de plant te bereiden. maakt van dit oogenblik van krachtige salpetergisting gebruik om het uit te strooien, de rijkste en de spaarzaamste stikstofmest *n bet begin van den wasdom dat de plant het meest stikstof vergt Al de merthandelaren en al de landbouwtyndikaten verkoopen het Zwavelzuur Ammoniak en het COMPTOIR BELGE DU SULFATE D'AMMONIAQUE (Naamloos Vennootschap) 8, Berkmansstraat, te Brussel fSift vrachtvrij, ep aaavraag, slis nattige inlichtingen nopens zl)n gebruik.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1913 | | pagina 3