KLOEAl BAFEEST DE MAAGZIEKTEN Gezonbheiospillen' DEFENSE AsmLEN Nieuwstraat Maandag 10 Maart BRUSSEL. ÏEKOOPSTELLING VAN DE EERSTE NIEUWIGHEDEN r MUIS OTTO KO ENTGES 3 ACH. EEMAN, AALST. GEBROEDERS SCHOONJANS1 C. PUAET-DE WITTE, EN BLOEMEN ZULLEN KOSTELOOS DE DAMEN AANGEBODEN WORDEN. 3Xe MxxU yCrteifur Ae&pt xJ&x&ifiaLe. smauxJ^ olU Jjjyffce. Atyst tfeeZ muvoLer- Xjedcttxr- joLe. q&x&nol/ieioL'' Voor Hosst, Bronchiet en Influenza ■tic Balsem pillen van Fr. Callebaut, Voor Maagpijn, CABBONYLE FHII1EK VPK SOPERPHOSPHHTEN, SCHEIKUNDIGE VETTEN EN NÜNSTBUNNflS. Wat is eene maagziekte STOOM VER WERIJ 13, Sint-Jacobsstraat, 13, Brugge. Ilulpliuis te Aalst bij Alfons WILLEMS, Belgische Hypotheekmaatschappij FN SPAA3KAS V U A V G I geperfectionueer- j BERICHT Maatschappij van algemeene Assurantiën Oud huis: J.-B. JOURET-COQUEREAUX Opvolgers 27 Sint-Jorisstraat, 27. AELST.' Broek- en Kleerslo/Jen, VOLMAAKTE BUIKZUIVEREND MIDDEL hel meest de gan- sche wereld door ge bruikt. Het VOLKSHULPMIDDEL onmis baar in alle huisgezinnen. sxtr 1 Er de doos van 3o pillen, in ALLE APOTHEKEN GRAMOPHONE de Chronometer i) i: juistheid gewaarborgd Horlogiemakerij Juweelen Brillen G Lange Zoutstraat, 6, Aalst. Vraagt de Uorlogie Louis Rosropf, S. A. DE NAAIMACHIENEN SINGER LA COMPAGNIE SINGER, Vennootschap. 1 JA!JA! K NS AU BOH MARCHE Agent général R. KLEIST. Bruxelles zijn de beste geneesmiddelen vuorzeke ApothekerBotermarkt AE1S7 I ,üg£ïlr. ile <lno». Deze pillen, aangezien hunne aange namen smaak, mogen opgezogen worden ff!,Maagzuur, gal, slijmen, slechte tpijaver- teering, verstoptheid, speen, puisten enz. gebruikt de Bloedzdiveiie.vde Pillen vau Fn. C.iLLEUAur, Apotheker Overdekte Botermarkt. AELST. 1 ,OÖ Ir. de doo». In dezelfde Apotheek zijn te verkrijgen Remedie voor Eksterogen 0,50, Tandpijn «tillende druppels stillen onmiddelijk de tandpijn o,5o. Pillen tegen de razende tandpijn 1,00 fr. de doos. Pakken tegen het slecht boter geven der Koeien 1.25 fr. Pakken voor het bevruchten van Koeien »>n Merrieën. Remedie tegen het snot der Kiekens. Zekere remedie oor den oholera der Kiekens 1,00 fr. de 1/2 doos, *,00 fr.de doos. het beste behoudmiddel van het houl Bederfwerend. Ongediert vernielend Verzekert een driemaal langeren duuraan hel hout, en geeft eene schoone bruine deur. Vervangt voordeeliglijk hel teer en de jlieverf. Vraagt voor zijne verschillige toepassingen, het prospectus Nr 4. Zilveren eermetaal ter Wereldtentoon- itelling van Parijs 1900. Gulden eermetaal ter Wereldtentoonstel- ing van Luik igoS. Chauline. Beschermt de zaaisels tegen de aanvallen der kraaien en andere vogels ook tegen de ziekte, verbetert de icwaliteit en vermeerdert de opbrengst. Belgische Maatschappij van Carbonyle ■erve Frères Goüncrl TROOZ, (België) Depositaris M' B. SCHELFHOLT Bouwmaterialen, Boudewijnkaai. 8AALST Huis gesticht in 1876. Prijzen volgens samenstel. Vraagt prijs-courant. Samengestelde opgeloste Guano DE ZON GRONDSTOFFEN aan prijs van den dag Nitraat van Soda Sulfaat van Ammoniak, Superphosphaten, Nitraat van Potasch, Sulfaat van Potasch, Chloorzuur. Potasch, Kaïniet, IJzerslakken (Scories). Plaaster, IJzersulfaat Phosphaat Bernard, Magnesium, Kopersulfaat (blauwen aluin) 98 99 zuiver Vergruizers Vennorel. Eclair 11 i. Eene maagziekte is eene ware besmetting van de maag, het is eene maag sert, het is een algemeen ongemak vergezeld die de spijzen niet goed meer verteert kolijken, brakingen, slechte spijsvertering, pijnen in den rug, den buik, tusschen de schouders nachtmerrie, slapeloosheid, droefgeestigheid, gevoel van droeiheid, ontmoediging, neerslachtigheid en zwarte gedachten. Het is een diepen ommekeer van het geheele gestel, het is e pijnlijke en ondragelijke toestand. Er bestaat slechts een waar.geneesmiddel dat ten volle de maagziekte kan genezen, dit zijn de Poeiers de Cock, omdat de Poeiers de Cock de maa, on'smetten, alsook de ingewanden, haar al hare krachten terugschenken en de spijsvertering doen werken alsof de maag nooit ziek geweest ware._ Het is een onschadelijk middel, volkomen werkzaam en dat altijd gelukt, zelfs in de meest ingewikkelde gevallen. Eene enkele doos Poeiers de Cock geeft betere uitslagen dan lange maanden van eene andere behandeling. Beproeft eene doos Poeiers de Cock, gij zult er over verwonderd zijn. De Poeiers de Cock genezen alle dagen maagziekten die door geene enkele andere remedie konden genezen worden. Men kan de Poeiers de Cock koopen in alle goede apotheken, aan 2.50 fr. de doos. Alle andere remedièn weigeren. KERKSTRAAT, 16, AALST. Bijzondere verwerij van zijden met spantuig. Verwen en kuischen in het droog van alle stoffen voorwerpen, zooals kleedjr011 van damer., hecren en kinders, gordijnen, tafel kleederen. tapijten en salongarniluren, sjaals, pane enz. W.issclien en solferen van boddekens. Verwon en wasschon in liet droog van handschoenen. D£ ZWARTE STOFFEN Y00R ROUW WORDEN IN 24 UREN GELEVERD, NAAMLOOS VENNOOTSCHAP Kapitaal 5.000.000 Frank /,.i< 1 ,v:*'rw■-;■*■»i-ci%r. Tl, Uunstlgi. Beheerhaau MM. Baron Fredegand Cogels. Voorzitter, Edouard Thys, Onder voorzitter, Alp. Ullens de Schooten, Léon Van den Bosch, Henri-J. Engels Collegie der CoMMtssARissEN MM Jean della Faille de LëverghemVoor zitter. de Graaf Adrlen de Borchgrave d'Altena, Léon Collinet-Plissaert, Baro Auguste Delbeke, Edouard Joly, de Graaf Oscar L.e Grelle. SPAARBOEKJES AAN 3,35% en 3.60 °/0 Renteboekjes op Naam met zesmaandelijksche coupons aan 4 °/0 Uitgifte van grondobligatièn aan 4 LEE INvjEN OP HYPOTHEEK VOORSCHOTTEN OP TITELS. Aalst, Urb\IN Roux, 4 Gentschensteenweg, Erembodegem, Lsopold Van Vaerenbergii Gemeente Sekretaris Erpe, Rkné Bogaert, Gemeente-Secretaris Haeltert. Theophile De Brouwer, Melkerij-Bestuurder Herdersem, Denis Cookeman, Gemeente-Sekretarie Herzele. Jules Droeshoutbediende bij de Nationale Bank Meire bij Aalst, Remy Baeten, Eere-S cretaris Molhern, Frans Droeshout. Gemeente-Ontvanger Moorsel, Benoit Carryn, rustend Onderwijzer Nieuwerkerken-bij-Aalst, Emëri De Kegel koster Oordegem, Alfons De Brauwer, Zaakwaarnemer. La Pondeuse, Marque dóponée DOET DE HEUED TIERED LE6SEI ZELFS «ET DE GROOTSTE KOUDEI Zonder eenig gevaar voor het pluimgedierte Kost 10 cent, per hen en per maand De doos no 1 kg. I fr. 10 Verzending franco per zak «n 2 t/ï kg. fr. 00 5 kg. 5 fr. ALGEMEEN DEPOT Huls FELIX MOULARD 207, Rue des Tannaura, BRUSSEL aan Landbouwers en Hofliefhebbers Indien gij wilt goed en deftig gehandeld worden voor het aankoopen van pulpen van het fabriek Wittouck om U in October of November af te leveren ofwel plantaard- appels afkomstig uit Friesland ook alle •oorten van Fruitboomen, Sieraadplanten, Haagplanten, Boschplanten, tegen zeer geringe prijzen wendt U in volle vertrouwen tot de Gebroeders Van Vaerenbergh te Wieze op tien minuten afstand van de statie van Baerdegem, deze handelen altijd met de beste zorgen. tegen brandgevaar, op het leven en onge lukken van allen aard. Eenige Premie ongelukken op de. ijzerenweg en tramways. Hoofdagent Aug. DE WINTER, Nieuwstraat, Aalst. VOLKSVERZEKERINGEN met weke lijksche betalingen voor Eerste Communie Huwelijk, enz., enz. N. B.Agenten worden gevraagd. Zich te wenden op bovengemeld adres Laatste Nieuwigheden De GEZONDHEIDSPILLEL DEFENSE zijn gemak kelijk om in te neme:. en veroorzaken nooit buikpijn.Zy verdrijven slijmen en gal, verzui- veren het bloed, en ge nezen Verstoptheid, Maagpijnen, Schee/hoofdpijn, Zenuwpijnen, Jicht en Rhumatism, Speen, Huidziekten, enz. I*Als men tegenwoordig nog een paard in eenen tramwagen ziet voortsukkelen, lacht men den voerman uit. Werpt ook al die oude bullen van borstsiropen, pillen en poeders van over 10 en 20 jaar weg. Gaat met den vooruitgang mede EN NEEMT der Apotheek "DE BIEKORF" 36, Lange Dijkslraat, Antwerpen. I Die pastillen ontsmetten de longtakken door haar vluchtig geneesmiddelen, stillen seffens den hoest en, daar/.nen ze langzaam moet opzuigen, verfrisschen zij de kéel en strotten-hoofd. Ook to vcrkrijpoi, bij Apothekers F. Callctout, Botermarkt en V. Be Vil- keneer, Ksplum.deplein, Aclst, Dc Grcof, 8, Snit, Gudulaplaats, Biussn 1 «ti Martin, Haechtschensteenwog, 163, Schaerbcek-Brussel. TOESTEL GRAMOPHONE, Amphion-Boudoir (eik) PRIJS 500 FRANK. Eisch het merk dat wil zeggen de HOND, LUISTERENDE NAAR DE STEM ZIJNS MEESTERS, op de wonderschoone platen, in 't Vlaamsch gezongen door J. Jos. VAN KUYK, den uitstekenden baryton der Vlaamsche Opera van Antwer pen. Weiger alle platen die dit merk niet dragen. Vraag te mogen hooren bij een der Agenten van de GRAMOPHONE in uwe stad LIEFJE MIJN - WOUDKLANKEN JOCELIJN (Sluimerlied) VISSCHERSLIEDEKEN, LENTELIED Enz., enz. op platen GRAMOPHONE, aan beide zijden bespeelbaar, voor 4 frauk. (Let wel op het adres). Ilorlo^ieën \an Geneve, «Lukken geregleerd door kei OlMcrvaioriiiiu van Genève en FUeulclmiel. i cord en geleverd met groot gemak van betaling naar heus der klanten, per week, per 14 dagen of per maand. Machienen van alle modellen aan eenieders bereik DE BESTE KWALITEIT AAN DEN LAAGSTEN PRIJS GROOTE KORTING OP COMPTANT Verwisseling van oude machienen aller stelsels. KOSTELOOS ONDERRICHT. GOED VERZORGDE REPARATIËN 27-3x, Oud=Kleerkooperstraat, BRUSSEL, AKL8T Albert-Lienartstraat, 9. MIKIVE: Oeeraardsbergscheslraat. 20 8HTTKGEM s Neerstraat, 35. XXK3OÖOCIOGSXSOCaOO 5 ZENUWZIEKTEN! ZENUWZIEKTEN! T Is een aangenomen feit De wonderbare Poeders van het Wit Kruis if verzachten oogenhlikkeüjk en genezen spoedig AI.I.E ZENUWZIEKTEN PjjnHJfce maandstonden, hoofdpijn, schele hoofdpijn (migraine), draaiingen, zenuwkoorU, A de hevigste tandpijn, scheuten in de tanden, hartkloppingen, slapeloosheid, gejaagd- heid op de zenuwen, zenuwzwakte, vallende ziekte, zenuwaanvallen bgós vrouwen (hysterie zwaarmoedigheid, stokken in de keel. rheumatisme, fleureeqn, jicht, enz., enz. De Poeders van het Wit Kruis versterken de zenuwen, ze zijn gansch onschadelijk en missen nood hun uitwerksel. PRIJS fr. 1.25 de doos; fr 3.25 de 3 doozen of de drie dubbdl* doos; fr. 6 25 de 6 doozen of de zes dubbele doos. Algemeen depotApotheek F. TUYPENS, Uoulbriel, 24, Sint Nikolaaa, alaook bi' *CALLEBAUT, Botermarkt, DE VALKENEER, Esplanade. Aalst. en in alle goede apotheken. Wnclit t' -van namaakseU, ze zijn «onder waarde,

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1913 | | pagina 4