Pink Pillen KEATING BANQUE CENTRALE DE LA DENDRE De Hoefsmid ook... HUIS, HOFSTEDE EN LAND WOONHUIS Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. HOPSTAKEN Verkoop van Varkens, LANDEN MEERSCH en BOSCH Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. Meubels de HOEST PASTILLEN Steekt wel deze waarheid in uw hoofd. Benefit aan ie LanflDouwers. Aan de Landbouwers! ❖©©❖©❖©❖©❖©❖©❖O ET EElïIflN, Melrose HAAR HERSTELLER BERICHT. Oude wonden der beenen en velzieklen ltOOZELAAItS A geul aanwijzer IIen vraagt. Gevraagd. KLEERMAKERS. J i\ K K t S Wv^/^Wii(IÊÊÈÈm De Ontwaking van den grond Landbouwers! ZWAVELZUUR AMMONIAK De heerS. M. Dullemans, hoefsmid, Elandstraat 155 te 's Gravenhage, heeft ook de Pink Pillen gebruikt en is natuurlijk er door verlost van de maag kwaal waaraan hij gedurende twee jaren leed. "Ik was door bloedarmoede aange- 'ast, schrijft hij. Sedert langen tijd gevoelde ik dat ik alle dagen een weinig verzwakte en sommige dagen was het mij onmogelijk te werken. "Ik had bij tusschenpoozen vol hardende hoofdpijnen, ook leed ik aan duizelingen, aan schemeringen voor de oogen, aan suizingen in de ooren. Mijn spijsvertering was moeie- lijk. Na mijne maaltijden, was het gedurende twee of drie uren alsof ik vuur in de maag en een groot ge wicht op de borst had. Ik geeuwde, ik had walgingen en brandenden dorst. Mijn voedsel diende mij tot niets en ik vermagerde. Ik gebiuikte verschil lende geneesmiddelen, maar zonder Je minste verbetering waar te nemen. Eindelijk heeft men mij uwe pillen aangeraden; dezen hebben mij onmid- delijk goed gedaan en mij zoo spoedig genezen, dat het mij zeer heeft gespe ten zeniet eerder te hebben genomen." Depot te Aalst Apotheek Callebaut, Botermarkt. OPENBARE VERKOOPING van te AALST. Do Notaris Paul EEMAN to Moorsel, zal met gewin van palmslag en gelagen openbaarlijk vorkoopen Stad Aalst. 1. Een woonhuis dienende voor winkel, nabij do Houtmarkt, hoek der Brabant straat en Van Langenhoveslraat, gekadas treerd sectie A, nummer 1600a, groot 60 centiaren. Bewoond zonder tormyn door M Camiel De Backer. 2. Eene bebouwde hofstede met aanhoo- righedon in Mijlbeke aan de Beekstraat, gekadastreerd sectio F, nummers 29lA, 293b en 566a, groot 24 aren 40 centiaren. Gebruikt door M. Frans Van Langen- hove. Boomprijs, 200 fr. 3 Een perceel land, geschikt voor bouwgrond, in Mylbcke aan de Moorsel- baan, gekadastreerd sectie E nummers 237 en 238, groot 50 aren 30 centiaren. Gebruikt door M. Petrus Schoekaert. DERDE ZITDAG Dijnsdag 1 April 1913, om 2 uren namiddag, ter herberg De Groenpoort gehouden door Dame We Wellekens te Aa'st, Geeraardsberg- schestraat, 46. GELD te bekomen ter studie van voor noemden Notaris EEMAN. den Notaris Paul EEMAN, te Moorsel. Studie De Notaris Paul EEMAN, te Moorsel, zal namens wien het behoort, overgaan, te Aalst,Moorselbaan, op Dinsdag 25 Maart 1913, om 1 uur namiddag, tot de open bare verkooping van ongeveer 1°) 30 koopen Brandhout 2° 10 koopen Bouwmaterialen, eiken Balken, enz. De te verkoopen voorwerpen bevinden zich te Aalst, Moorselbaan, aan den wind molen, eigendom van M. De Maesschalck- Eeman. Gewone voorwaarden tijd van botaling voor de koopen boven de tien franken, mits borg. OPENBARE VERKOOPING van Lochting en Landen te VLIERZELE en IMPE. De notaris Paul EEMAN te Moorsel, zal openbaarlijk verkoopen 1. Een nieuw gebouwd woonhuis met stal en aanhoorigheden gestaan te Vlicr- zele, Paepegem. sectie D n. 247g groot 5 aren. 2. Lochting te Vlierzele, Paepegem, sec tie D n. 230a groot 10 aren 70 centiaren. 3. Land te Vlierzele op «Kapollekouter* sectie C n. 162 groot 12 aren 80 centiaren. 4. Land te Impe op Paepenberg sectie A n. 593 groot 17 aren 40 centiaren. 5. Land te Impe op «Paepenberg» sectie A n. 578 groots aren 40centiaren. Het alles bewoond en gebruikt door M. Alois en Juffer Anna-Maria De Spicgeleer. Onmiddelijke ingebruiktreding. ZITDAGEN Instel, Donderdag 20 Maart) Verblijf, Donderdag 3 April om 3 ure namiddag tor herberg In de Post gehouden door M. Dominicus I)e Spiegelcer, te Vlierzele, Paepegem. De Notaris BRECKPOT, te Aalst, zal openbaarlijk vorkoopen 1. Eene Hofstede te Aalst Mijlbeke, Langestraat en Bergenkouterbaan, groot 17 aren 78 centiaren. Bewoond door de kinderen Jan Baptist Van Mulders. Ver deeld in 9 dcclcn. 2. 17 aren 60 centiaren 1 md te Aalsl- Mijlbcke, Bergonkouler. Gebruikt door de kimWen Do Witte. 3. 2 huizen te Aalst-Mylboko, aan de Moorselsche baan, groot 9 aren 40 cen tiaren. Bewoond d< or de Weduwe Leopold Meirt en Joseph Van Driessche. 4. En 8 werkmanshuizen, met hof en meersch, te AalsLMiilbeke, Moorselsche baan, groot 29 aren 80 centiaren. Bewoond door verscheidene. ZITDAGEN Instel, Maandag 31 Maart 1913, by ltomain Rogier, to Aalst-Mijlboke, aan de kerk van O. L. Vr. Bijstand. Vprblijf, Maandag 14 April 1913, bij de kinderen J.-B. Van Mulders, te Aalst- Mylbeke, Langestraat. Telkens om 3 uren namiddag. De notaris BRECKPOT, to Aalst, zal openbaarlijk verkoopen 1. 74 aren 43 centiaren land te Aalst- Mijlbeke, op den Boigenkautcr. Gtsbruik- 8tcr de weduwe Louis De Bisschop en de weduwe Christiaan Rogiers. Verdeeld in 2 deelen. Samen ingesteld 4200 fr. 2. 83 aren 76 centiaren land te Aalst- Mijlbeke op den Roozenkauter. Gebruikt door Frans De Petter en de weduwe Florent Callebaut. Verdeeld in 2 deelen. Samen ingesteld 4850 fr. 3. 72 aren 88 centiaren land te Aalst- Mylbeke op het Zandbeek. Gebruikt door Joseph De Ries en do weduwe Gustaaf Van Geit. Verdeeld in 2 deelen. Samen ingesteld 1800 fr. 4. 2 hektaren 20 aren S centiaren land te Aalst-Schaai beke op den Hoesekauter. Gebruikers Albert, Alfons en Theophiel Quintyn en Beeckman. Verdeeld in 8 dee len. Samen ingesteld 11050 fr. 5. 57 aren 4 centiaren land te Aalst- Schaarbeke op den Siesogcmkautcr. Ge bruikt door de gebroedors De Kegel. Ver deeld in 2 deelen. Samen ingesteld 2800 fr. 6. 76 aren 6 centiaren bosch te Aalst- Schaarbeke in de Broeckmecrschen, in beheer. Op te leggen boom- hout en af- sluitingsprijs 680 fr. niet begrepen 17 kanadaboomen ten westen. Ingesteld 1000 fr. 7. 5S aren 2 centiaren land te Erembode- gem op den Boukhoutberg. Gebruiker Felix De Schry ver. Op te leggen boomprijs 25 fr. Ingesteld 800 fr. 8. 84 aren 43 centiaren boscli en deeltje land te Erembodegem, Boukhoutberg. Ge bruiker Felix De Schry ver Op te leggen boomprijs 230 fr. Ingesteld 800 fr. 9. En een liektaar 22 aren 29 centiaren land te Scbellebelle Doolagcbosch, nabij de halt van Cherscamp. Gebruiker Frans Van den Abeele. Verdeeld in 3 deelen. Samen Ingesteld 2100 fr. ZITDAGEN Instel, Donderdag 13 Maart Verblijf, Donderdag 27 Maart telkens om 3 uren namiddag ter Estaminet van M. Van der Vorst, Zaadhandelaar te Aalst aan St-Martonskerk 1. 12 aren 53 centiaron bouwgrond te Aalst, hoek der Binne- en Geld hofstraat, verdeeld in 5 deelen. 2. 20 aren 20 centiaren bouwgrond, te Aalst Groenstraat, verdeeld in 7 deelen. Gebruikt door J. Van Giets. Studie van den Notaris DE SADELEER, te Erembodegem. VENDITIE VAN 4000 Larixen- en 501.0 Sparren- te Erembodegem, aan de Statie en aan de Dcuderbrug, op Dijnsdag 18 Maart 1913, om 1 ure namiddag. N. B. De koopen onder en tot 10 fr. inbegrepen, zullen comptant moeten be taald worden, voor de andere tijd van betaling mits goede en welgekende borg te stellen. Studie van den Notaris DE SADELEER, te Erembodegem. te Erembodegem, Dorp, door den heer Jules Moens, koopman in varkens te Ilaekendover, op Maandag 17 Meert 1913, om 8 ure 's morgens, ter herberg van den heer Louis Do Ryck, te Erembodegem, Dorp, nabij do Statie Tijd van betaling tot 1 September 1913, mits borgstelling. OPENBARE VERKOOPING van te LEDE, IMPE en ERPE. De Notaris Oscar TIBBAUT, te Aal3t, zal inet gewin van palmslagen en gelagen, in het openbaar verkoopen Gemeente Lede. Eer3te koop. Een perceel land, gele gen op den Groeten Ivauter, gekadastreord wijk C, nummer 82, met eene grootte van 19 aren 90 centiar mi, palende ten ooste aan Dame Cojipens-De Saedeleer. ten zuido aan den Ommogangweg, ten weste aan het Bureol van Weldadigheid van Lede en Dame Osselaer-Descamp en ten noorde aan Juffrouw Gudula Van Herzelc en Dame De Sjiiegeleer-De Smet. Gebruiker den hoer Gustaaf Lievens. Tweede koop. Een perceel land, ook gelegen op den Grooten Kauter, gekadas treerd wijk C, nummer 277, met eene grootte, van 10 aren 30 centiaren, palende ten ooste aan Dame Coppens-De Saedeleer, ten zuide aan den lieer Notaris Velge, ten weste aan het Weldadigheidsbureel van Lede en ten noorde aan den Ommogangweg. Gebruiker den heer Gustaaf Lievens. Derde koop. Een perceel land, gele gen op den Grooten Kauter, gekadastreerd wijk C, nummers 121 en 122, met eene grootte van 15 eren 40 centiaren, palende ten ooste aan de heeren D'Hacselecr en Juffrouw Gudula van Herzele, ten zuide over den weg aan don keer Philemon Lievens, ten weste ook aan den lieer Ph. Lievens en ten noorde aan Dame De Spic- geleer-De Smet. Gebruiker den heer H. Van Handenhove. Gemeente Impe. Vierde koop. E'-n perceel bosch, ge legen op k Zelf baar gekadastreerd wijle B, nummer 464, met eene grootte van 17 aren 40 centiaren, palende ten ooste aan den lieer Herbert Drory, ten zuide aa" de beek en het gescheed met de gemeente Erondegtm, ten weste aan den lieer Emiel De Wint en ten noorde aan het Weldadig heidsbureel van Impe. Onverhuurd. Vijfde koop. Een perceel land, gele gen op Papegemkauler, gekadastreerd wijk B, nummers 619 en 620, met eene grootte van 19 aren 80 centiaren, palende ten ooste aan Dame Van der Smissen-De Wint, ten zuide aan do beek en het geselleed met de gemeente Erondegem, ten weste aan den heer Van Kcymeulen en ten noorde aan den heer Alfons Impens. Gebruiker den heer Petrus Janssens. Gemeente Erpe. Zesde koop. Een perceel land, gele gen op de Navaal, gekadastreerd wijk A. nummer 299a, met eene grootto vin 16 aren 20 centiaren, palende ten ooste aan Dame De Sadeleer-Van Lierde, ten zuide aan den weg en daarover den heer Jan De Boeck, ten weste aan den heer Frans Ver hoeven en ten noorde aan Juffrouw Jose- phina Matlhys. Gebruiker den heer Emile Van Impe. Zevende koop. Een perceel land, ge legen op de Negen Bunders, gekadastreerd wijk B, nummer 476, met eene grootto van 15 aren 10 centiaren, palende ten ooste aan Mijnheer de Kerchove de Denterghcm- Lippons, ten zuido aan den heer De Bocek- Roman, ten weste aan Juffrouw Isabella De Ryck en andere en ten noorde aan de baan. Gebruiker den lieer Joannes Noël. ZITDAGEN Instel Woensdag 19 Maart Verblijf 26 ten 2 ure namiddag, ter herberg van den lieer Emiel TR0CH,te Lede aan do Markt.. N. B. Voor verdere inlichtingen zich te wenden ten kantoore van bovongonoem- den Notaris Oscar TIBBAUT, te Aalst, Korte Zouistraat, nevens de Afspanning De Meiboom Dn Notaris BRECKPOT, te Aalst zal den Dinsdag 25 Maart 1913, om 3 uren namiddag, ter Estaminet van Gustaaf De Neef, te Aalst, Geeraerdsbergsche straat, 33, openbaarlyk verkoopen 1. Een HUIS met Afhangen, te Aalst, Binnenstraat, groot 5 aren 53 centiaren bewoond door Alfons Hendrickx. 2. Een HUIS met Afhangen, te Aalst, Binnenstraat, groot 5 aren 30 centiaren bewoond door Prosper Van de Velde. De Notaris BRECKPOT, lo Aalst, zal den Zaterdag 29 Maart 1913, om 3 uren namiddag op het Vredegerecht, te Aalst, Oroote Mark*, openbaarlijk ver koopen. VENDITIE van te AALST, Moorselschebaan. De Notaris Oscar TIBBAUT te Aalst zal op Dijnsdag 18 Maart 1913. To beginnen ten 1 uur namiddag ten huize van Juffrouw Van Rcnterghem en zuster te Aalst, Moorselschebaan, nummer 132, overgaan tot eene openbare verkoo ping van huismeubelen bestaande voorna- mentlijk in bedstoel met ressort, wolle matras, en verdere toebohoorton. Porte mantoau, kuipen, dry vuren met toebe- hoorten, Christusbeeld onder bocaal, twee Ilciligbeelden onder bocaal, lampen, stoo- len, lijsten, dry laurierboomen, ronde tafel iii olm, twee andere tafels, koperen marmit, kopcre moor, en kopere kande laars, tobben, koolbakken, een hoeveelheid ledige üosschen, draaibank, en eene groolc hoeveelheid schry 11 werkorsgerieven van alle slach. Gewone voorwaarden en tijd van betaling OM TE GENEZEN NEEMT DE lieene andere reme lug. E< geeft verlichting. Zeil mogen <1 n te slapen Eene enk Keating /al u hersl ncesliecr zal u wel zegge •olsirekt eenigzijn. I het cachet van waar) Thomas Koating, schei kundige te l.oud kken fr, 3.50 In alle goede apotekent Eene verwaarloosde valling zet zich over van den oenen menseh aan den anderen en is gevaarlijk ei. zelfs doodelijk voor kin deren en ouderlingen Daarom moeten wij ons er zoo spoedig rnogelyk van genezen. De beste, ja wij mogen zeggen, de cenigste remedie die u zal alle voldoening geven is de ëiroop Dcpralere. Dit is ejn wetenschappelijk produkt dat door de Doktors zelf genomen werd. Prys Fhaivkek 111 alle Apot heken, namenlijk te Aalst, bij Valkeneer en Callebaut. Te bekomen bij VAN DER VORST, te Aalst, aan de St-Martenskerk, recht over den ingang links 0 Oud huis den Bièn- korf» allerhande soorten van HOVENIERS ZADEN, eerste kwaliteit van BLOEM KOOLZAAD, exlra goed MAASKLAVER ZAAD, GRASZADEN voor weiden en boomgaards, schoone keus van BLOEM ZADEN alles gewaarborgd aan goedkoope prijzen. Geeft de STIKSTOF aan uwe gronden terug onder vorm van Zwavelzuur Ammoniak o 40 fr. per kilogr. Voor groote hoeveelheid prijs volgens overeenkomst. Zich wenden GAZGESTICHT van AALST. Ingénieur Chimiste, Q Analyses et dosages Ma- tières fertilisantes Eaux Q Q Minerals Alliages Ma- - tières grasses Albumine. 0 Gronilkrediel van Belyië NAAMLOOZE MAATSCHAPPIJ ingericht in 1835 Geldleeningen to bekomen voor het bouwen van luizen, aankoop van gebou- en landen, aan gewonen intrest, aflosbaar in eens of met drij maandelijltsche afkortingen, met of zonder levensvorzeke- 1 g. Uitgave van obligatiën van 100, 200, 500 en 1000 franken, intrestendc aan -4 's jaars. GELD01TZSWING VAN SERSTEN RANG. Kostclooze inlichtingen te hekomen ter studie van don Notaris EEMAN te Moorsel, en ill het bureel der maat schappij te Aalst, Leopoldstraat 28, van 8 tot 11 ure 's morgens. Hoofdagentschap van verzekeringen tegen brand, ongevallen, op 't levi HEEST GEZOCUTE l'e Aalst by Zoutstraat Naamlooze Vennootschap. Agentschap der Sociélé Générale de Belgique SUCCURSAAL VAN AALST 20. NIEUWSTRAAT. Telefoon 113. Depóts van geld aan 3 en 4 Disconto en invordering van wissels Voorschotten op titels Aan- en verkoop van checks, vreemde bankbil jetten en munten Beursorders Uitbetaling van koepons Inbewaar- neming van waarden. VERIIUIUNGSTARIEF DER RRAXDKOI FERS J Alle Donderdagen en Vrydagen bezon- dcre groote keus van vele soorten verschen ZEEVISCH aan de laagste dagprijzen. Alle Vischwaren worden zeer wel gerei nigd op verzoek ten huize gebracht. Ik bevoel mij aan do gunst van eeniedor, bezondcrlijk aan de achtbare ingezetenen die van leveranciers veranderen. Zeer voordeelige prijzen voor Avondma len, Hoteliers, enz. Ph. VAN STY VEND AEL Honig buis der stad sedert 25 jaren in do öostendsche Visscherijen gevestigd. VlSSCHElUJ Lange Zoutstraat, 38, Aalst Loveraar der bijzonderste huizen der stad, TELEFOON Nr -14. De zaal der brandkoffers is toegankelijk voor het publiek alle werkdagen van 9 tot 4 uur ('s Zaterdags van 9 tot 2 uur). herstelt grijs, of ver kleurd haar bepaalde lijk tot zijne oorspron kelijke kleur houdt het uitvallen tegen, reinigt de kruin, ver- wijdert het schin en deelt er leven, groei kracht, glans en shoon- heid aan mede. Verkocht door Coilf. en Parf. lloofd- Dépöt 26, r. Étiennc-liai'cel, Parijs. Prosper Guillot, Lange Genezing door de eigenaardige behandeling van Doctor CL VAN VOSSEL, te Wieze bij-Aalst. Talrijke gotuigonissen sedert 20 jaar ui Aalst en omliggoi do. SPREEKUREN dagelijks nu de aan komst der Postkoets. Verzorging ooi- BRANDKOFFERS Af metingen binnenwaarts Prijs der Vorlmriiig hoogte breedte diepte Per maand Per 3 maand Per 6 maand Per JAAR Meter Meter Meter Frank Frank Frank Frank Model A 0.12 0.30 0.55 2.— 5.— 9.— 15.— B 0.20 0.30 0.55 3. - 8.— 15.— 25.— C 0.50 0.30 0.55 5. 12.— 20.— 35.— D 0.50 0.62 0.55 8.— 20- 30.— 50.— 1 E 0.53 0.62 0.55 9.- 22.- 35.- 60 .- De vermaarste en schoonst verscheidenheden van ZIJN DIB VAN SOUPERT NOTTING te LUXEMBURG, (Gr. Hertogd Leveranciers van 6 Koningshoven. Eerste Specialist ingericht sedert 1855 Schoon geïllustreerde Prijscourant FRANCO. REK LA AM COLI 20 Dwerg of 15 klimmende Rozelaars, 9 frank, (FRANCO). evraagd voor boventallige bezigheid, zeer winstgevend in verzekering (zonder bedie ning te verlaten). Jaarwedde tot 3600 fr. volgens beschikbaren tijd, relaties en be kwaamheden, voorwaarden te bespreken. Referencies geëischt en aanwijs hedendaag- sche bediening. Schrijven Z. Postbus, 616, Antwerpen. 52275. Kantwerkhuis makende jabots, neus doeken, enz., middelbare soort. KEUKENMEID kunnende goede bur- gerskcuken. Zich te bevragen ton bureele Het huis Gillard te Frameries, vraagt goede kleermakers goed loon en werk - voor gansch 't jaar verzekerd bij kontrakt. Men moet te Frameries wonen verhuis kosten worden terugbetaald. TANDMEESTER SPECIALIST, te Aalst. Statiestraat, 33, naast het Hotel du Comte de Blandre sedert veertien jaren te Aalst. Kostelooze raadplegingen alle dagen van 8 tot 5 uren, Zondag morgend, van 8 tot 12 uren. - Dijnsdag voormiddag, te Ni- nove, bij M" Van Laer. Dijnsdag na middag, te Aalst. Genezin^ en opvulling der bedorven tan den. - Plaatsen van Kunsttanden zonder uittrekken en na het vooraf genezen der wortels van de ou Ie tanden. Het uit trekken der tanden volgens de keus van den klient, na volledige gevoelloosmaking gewaarborgd zonder de minste pijn. Gebitten op Goud, Platine en Caout- chooc. Gebitten zonder plaat, in de wortels vastgezet, nieuw stelsel. Recht zetten der tanden bij de kinderen (menig vuldige bewijzen). Wit maken der tan den, enz. Reparatiën, Hermaken van Ge bitten, elders gemankeerd. Daar MrNEEFS de gebitten zelf maakt/ dus uit de eerste hand, kan hij deze goed- kooper leveren en met meer juistheid en gemak voor den Klient maken, dan andere Dentisten die, bij gebrek van kennis, hunne Gebitten elders moeten doen maken. Begeeft zich ten huize op aanvraag J^e grond is in werking. Tallooze kleine onzichtbare wezentjes, de giststoffen van de aarde zullen zich van de stikstofhoudende stoffen aan den grond toe vertrouwd, meester maken om ze voor de plant te bereiden. maakt van dit oogenblik van krachtige salpetergisting gebruik om het uit te strooien, de rijkste en de spaarzaamste atikstofmest Het is in het begin ven den wasdom dat d* plant het meest stikstof vergt Al de mvsthundelnren en al da landbouwayndikatea verkoopen het Zwavelzuur Ammoniak an bat COMPTOIR BELGE DU SULFATE D'AMMONIAQUE (Naamloos Vennootschap) 8, Berkmansstraat, te Brussel leeft vrachtvrij, f aanvraag, alls nuttige inlichtingen nopens zijn gabrnlk. Om alle besmettingen te voorkomen, om uwe duiven van alle lichte aandoeningen te bevrijden, die hun in den tijd der Prijsvluchten een deel hunner middelen ontnemen, ontsmet, maakt uwe instellingen gezond met den A. R. PEARSON. HET EENIGSTE ontsmettingsmiddel, dat in duivenliefhebberij zonder gevaar mag gebruikt worden hij mengt zich met water, met kalkwit. Om de vochtigheid te doen verdwijnen en de jongen tegen alle insekten en ongedierte te bevrijden, be- poeiert de nesten, schalen en potten met het OntsmettendOpdroogend Voeder, Créspptone A. R. V. inhoudende. Voor dokumenten, verklarende uittreksels A. R. PEARSON <S C", 39, Bleelierijstraat, BRUSSEL Het Huis A. R- PEARSON C'" heeft niets gemeens met j»elijknami(;e firma's.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1913 | | pagina 3