Het AOeraan Soldaat. Zondag- 30 Maart 1913. 5 centiemen het nummer 66stc Jaar 4576. Vrij onafhankelijk voiksg-ezind orgaan GODSDIENST, HUISGKZIN EIGENDOM, van de Stad en 't Arrondissement van Aalst. VADERLAND, TAAL, VRIJHEID. W eek-Kalender. Uit den Besloten Tijd. Politiek overzicht. Land-en Hofbouw. Uit mijn Congoleesch dagboek Zondagrusl. DE DENDERBODE Dit blad verschijnt den Zaterdag van iedere week onder dagteekening van den volgenden dag. De prijs ervan is voor de Stad 3 frank met den Post ver zonden 3,5o frank s jaars, voorop te betalen. De inschrijving eindigt met 3i December. De onkosten der kwittantiën door de Post ontvangen zijn ten laste van den schuldenaar. Men schrijft in bij C. VAN DE PUTTE-GOOSSENS, Korte Zoutstraat, n. 3i, en n alle Postkantoren des Lands CUIQL'Ë 8UU1M. Annoncen, per drukregel Gewone i5 centiemen Kleine Aankondigingen tr. u,6o (3 a 4 regels) Reklamen fr. 1,00 Vonnissen op 3e bladzijde 5o centiemen. Dikwijls te herhalen bekendmakingen bij accoord. Niet opgenomen handschriften worden niet teruggestuurd. Heeren Notarissen worden vriendelijk verzocht hunne inzendingen te doen, uiterlijk tegen den Vrijdag in den voormiddag. Voor de advertentiën uit vreemde landen zich te wenden ten bureele van dit blad. Aalst, den 29 Maart 1913 MAART-APRIL. De zon gaat op te 5u 20 m. onder te 6 u. 14. De dagen lengen van den 1 tol 30, 2 uur 10 ni. Laatste kwartier Zaterdag 28 Maan 12.58 'smid 30 Zondag Quasimodo H. Zozimius. Biss.II. Vero. hel. H. Quirinus, mart. 31 Maandag II. Cornelia, m. en mart. H. Benjamin mart H. Acatius, mart. 1 Dinsdag *0. L. V. Boodschap. H. Hugo, biss. II. Waloricu abt. 2 Woensdag Plechtig? gedachtenis van'den II. Jozef, bruidegom van Maria. H. Franciseus de Paula, bel 3 Donderdag H. Kicliardus, hiss. 4 Vrijdag II. Lidorus hiss, en kerkl H. Plato, abt. 5 Zaterdag H. Juliana, maagd H. Vincentius Kerrerius, belijder. Geene begoocheling meer mogelijk wat elk van ons, over een paar jaren nog voor eene hersenschim van overdre ven militaristen aanzag het Alleman Soldaat gaat er komen. Zoo kan'een drang van hoogere omstandigheden eene denkwijze heelemaal doen omzwenken als wij Mr Woeste zelf, hij die nooit aan militarisme heeft gedaan, thans één dei- eersten zagen optreden om het wetsvoor stel van Minister de Broqueville bij te treden en te ondersteunen, dan moesten wij met Frans Van Cauwelaert beken nen dal er niemand onder ons is die zich lichtzinnig zou durven ont trekken aan alle nieuwe opoffering wanneer het 't behoud van 't vaderland mocht gelden. Doch, dragen wij het bewustzijn van onzen plicht, wij hebben ook ten volle in deze belangrijke zaak, Het bewustzijn van ons recht. Het is onbetwistbaar dat het Minis terie van Oorlog, in vroegere toestan den, nooit openhartig en eerlijk heeft getroefd, en vaak omging met list en behendigheid waaronder zich steeds het militarismein overdreven zin schuil hield. Eene andere misselijke strekking nog, is dat men al to zeer de oogen houdt gericht op de legerinrichting der naburige grootlanden en Frankrijk en Duitschland zou willen naapen, terwijl ons landeken in tijde van oorlog nog- thans tot eenen gansch anderen rol is geroepen, en nooit anders dan eenen verdedigingskrijg zou moeten voeren. Neen, hier verkennen wij wederom den slechten invloed der militaristen, die maar altijd aan van nieuwe krijgsuit gaven droomen. en ons leger zouden willen inrichten precies alsof het aan vallend tegen de vijandelijke grootmach ten moet oprukken. Wat dwaling Tegen dien systematischen geest van overdrij ving. zullen wij ons altijd krachtdadig verzetten, omdat vaderlandsliefde en 's landsverdediging daar niets mede te maken hebben. Daar zijn noodwendig heden die ons dwingen de getalsterkte van onsleger te vcrgrooten: wij willen het erkennen, en zijn bereid de noodige opof feringen te doen, maar die opofferingen mogen nooit verder gedreven worden dan de ware noodzakelijkheid het vereischt. Wij houden het met Frans Van Cauwe laert, die daarover verklaarde - Wij hebben een gemeenschappe- lijken plicht le vervullen 's lands veiligheid te verzekeren. Als vertegen woordigers van het volk, moeien wij Geschiedkundig Verhaal door Petrus COSYN. 4* Vervolg. Kan zijn woede niet meer bedwingen, hij is plots een bloedgierige tyger geworden, die zyne prooi niet zal laten ontsnappen. Oog voor oog, tand voor tand, zegt de boer. En in het koor van vermaledijdinger. en wraakkreten, aan het gewond on getergd hart' der boeren ontsnapt, klinkt slechts eene enkele stem die spreekt van vergiffenis, van vergeven en vergeten. 't Is de stem van den jeugdigen knaap, die opzyne verbrande voeten niet kunnende staan, in eene-i hoek is neergelegd gewor den, en voor wie de oude grootvader met betraanden blik gebogen ligt en het kind ontroerd in de armen drukt. Neen dood hen niet, God alleen behoort de wraak, is de bede van den lijdenden knaap. Doch zijne zwakke stem gaat verloren in het wild geroep en nog immer komen opge wonden boeren toe. Braden wy betook, roepen eenigen. Ja, ja, laten wy de schelmen bradon, klinthet alom. Het plan vindt algomeene instemming. 't Is een kort en bondig rechtsgeding de langs twee zijden waken wij moeien spaarzaam zijn met 's lands geld wij moeten als tegenwicht dienen aan de militaristische overdrijvingen. De Diensttijd. Het zijn de Vlaamsche familiën, door gaans met zoo talrijke kinderen geze gend, die het meest door de nieuwe legerwet gaan getroffen worden. En wie maar oen weinig omging met bui tenlieden, weet hoe die monschen nood hebben aan hun zoons voor het verrich ten \an den veldarbeid. Hier mag dus geen spraak zijn den huidigen diensttijd, bepaald op 12 maanden, te gaan verlen gen het ware die familiën tcenemaal ontmoedigen en van hunnen bijzondcr- sten steun berooven en tweedons, hel is niet noodig voor de gjede opleiding van den soldaat. De militaristen schermen hier opnieuw met. het voorbeeld van Frankrijken Duitschland, waar de sol datendienst 24 maanden duurt. Zij ver geten er bij le voegen, dat die legers met een gansch ander doel worden inge richt hun taak.is wat anders zwaar en grootsch dan de onze, ze zijn bestemd voor den veroveringskrijg, en moeten in vreemde on vijandelijke landen gaan oor- loogen Het Belgische leger daarentegen, heeft slechts ten doël onze onzijdigheid te vrijwaren,en den eigen bodem, in eigene verschanste steden en forten, te verde digen eene veel lichtere taak, tol de welke de soldaat, mits goede en doelma tige opleiding 't zijn vakmannen die spreken gemakkelijk in een tijds ruimte van 12 maanden kan voorbereid worden Eerbied voor taal en zeden. Daar valt een groote kuisch te doen onder dit opzicht. Dat is, met andere woorden er woekeren in het leger schreeuwende misbruiken voor onze Vlaamsche soldaten, die nochtans de meerderheid uitmaken. Hot was een fier woord dat Van Cauwelaert hier nog maals sprak, Dank zij de talrijke Vlaamsche gezinnen, riep hij tot de Walen in de Kamers, kunt gij de leemten (in hel leger) aanvullen, die sedert jaren de neo-malthusiaansche propaganda on der de Waalsche bevolking'maakte De Vlaamsche soldaat mag niet langer in de kazerne als een vreemdeling, als een schooier staan veroordeeld zonder dat hij zich kan verdedigen, gemeesterd door dokters die zijn ziekle moeten raden, opgeleid door officiers die van zijn taal zooveel afweten als een koe van muziek, bedorven en onder den liiel gelegd door Waalsche kameraden, met hunnen Franschen geest van zedeloosheid en spotternij. Die kwalen opsommen is tevens liet geneesmiddel aanduiden. Do Vlaamsche soldaat moet Vlaamsche geneesheeren en Vlaamsche officieren hebben meer vrijheid en gemak voor het uitoefenen van zijne christelijke plichten meer in voeling kunnen zijn met de aalmoezeniers dan eerst zal hij eigenwaarde winnen, vaderlandsliefde, en zal verbroederen met den Waal zonder er zijne starafierheid, zijn geloof, zijne rechten en zijn karakter bij in te schieten. Dan eerst, op dien grondslag van zede lijkheid en taalgelijkheid, zal een sterk vaderlandsleger kunnen opgebouwd wor den. En hot zal voor onze Vlaamsche moe ders, ctinen grooten troost zijn te weten dat hunne duurbare zoons die den ransel op den rug krijgen, van dc kazerne zullen terugkoeren gaaf en rein, bewaard naar ziel en lichaam. Dries. toepassing van het spreekwoord Met de maat waarmeê ge anderen meet zullen wij u ook meten. Weinig denkt de boer voor de al of niet rechtvaardigheid der daad. Hij verdedigt zijn huis tegen dc plunderaars, weê hem die hem zyn bezit rooft. Oog voor oog, tand voor tand. Dat ligt zoo in hunnen aard. Strenge, korte rechtsplegingen. Dra zyn dan ook de stroppen gereed en over do hoofden der van ontzetting en schrik bleek geworden gezichten der republikein- sclie soldaten, geworpen. Vooruit Vooruit 1 roepen de ongedul- digsten En ondanks het tegenspartelen der ver oordeelden, ondanks hunne woedende akelige kreten en hunne bedreigingen wor den zij tot voor de schouw gesleurd waarin de vlammen lustig knetteren, als verwach ten zij hunne prooi. De koorden worden over hot dwarshout der schouw geworpen. Trekt En tien, twintig, dertig, handen grijpen de koorden om de kerkplunderaars, de ge- meene Fransche boeven, in do hoogte te hyschen. Plots dringt een man, in het wit kostura eens molenaars gdhuld, door de dichte drommen en roept met bevende stem Ongelukkigon In Gods Naam,houdt op. Wat ge doet is eene moord. Oostenrijk en Rusland hebben zich omtrent Scutari 't akkoord gesteld. Dit akkoord vloeit echter niet uit eene otficieele verklaring maar is het gevolg van eene kennisgeving verleden Zondag gedaan aan 't kabinet van Cetigne. In Rusland heeft de grondwettige demokralische partij in de Douma een kieshervormingsstelsèl neergelegd. De vergadering stemde met 196 tegen 31 stemmen, dat het voorstel niet voor de commissiën zou komen, maar dat men naar de omstandigheden de noodwendig heid van eene kieshervorming zal be spreken. Verleden Dijnsdag, deed sir Edward Grey in Het Lagerhuis eene verkla ring van het hoogste belang, nopens den toestand der Balkaansche zaken en der onderhandelingen die zich gedurig voort zetten. Do Engelsche minister vertoonde zich zeer optimist aangaande de naaste staking dor vijandelijkheden. Hij kan zooveel te meer gelijk hebben daar het nieuws dat ons daar toekomt, ditmaal bijna zeker is aangaande het innemen van Adrianopel door dc Ser vische en Bulgaarsche troepen. Door den val van Adrianopel is Turkije ten uiterste gebracht, er blijft haar niets meer over dan voor de macht der wapens te bukken. Edoch de moeilijkheden voor de vredesonderhandelingen zullen maar altijd aangroeien daar de Balkstaten door deze nieuwe overwinning meer en meer zullen oischen. Te Herlijn zoowel als te Weenea heeft men het nieuws van deze nieuwe over winning alsook deTurksche nederlaag te Tchalaldja met eeu zeker pessimisme vernomen. Pessimism dat zooveel te meer verrochtveerdigd kan worden, daar men zich in Rusland aan proslavische betoo gingen heeft overgegeven. Verleden Woensdag, binst de bespre king van het hudjet van zeewezen, heeft M. Wiston Churchell zich bitter beklaagd over de uitzinnige vermeerdering van de bewapening en hij vroeg zich af of Enge land en Duitschland niet tot akkoord zouden kunnen geraken om einde te stel len aan dwaze en nuttelooze geldverspil lingen. 't Is een uitnoodigend nieuws aan Duitschland gericht en voorzeker ingege ven door de laatste verklaringen van admiraal Von Tirpitz. De Duitsche pers bespreekt die rede voering met een zichtbaar belang, maar voegt er by dat het haar onmogelijk schijnt de nationale verdediging aan eene vraag van ontwapening prijs te geven. De Duitsche pers is wantrouwend en ziet een valstrik in de voorstellen van M. Wiston Churchil. f Naar officieel nieuws uit Mexico wordt alles rustig en de overgaven ver menigvuldigen. De staten der Federatio sluiten zich allen bij hel nieuw gouver nement aan, uitgenomen een enkele wel ke nog niet beantwoord heeft aan de otficieele mededeeling, waarin bekend gemaakt wordt dat generaal Huerta liet presidentschap in handen genomen heeft. De Kamers zijn met den besten wil be zield om tc werken voor do bevrediging van 't land, 011 de Senaat, welke weiger de 100 miljoen piasters te stemmen voor Eerbiedig openen zich de scharen, de stemmen verstommen de woedendsten en opgewondendsten zelf zoeken een hoekje om zich te. verbergen, want hy die zoo sprak, was de opperherder der gemeente, do oude grijze pastoor-deken, in molenaars knecht vermomd. Het trekken hoeft opgehouden, do sol daten liggen of zitten voor de schouw. De strenge, met tranen gevulde blik, des grijzen priesters vestigt zich op de hem omringde boeren. Ongelukkige kinderen, mompelt hy. Hobt ge dan het 5do gebod vergelen Gij zult niet doodslaan Een ontwapend vyand verdient goone straf maar heeft recht op onze medogendheid en genade. Staat op zegt hy, zich tot dc Fransche soldaten wendende. De godsdienst welken gij vervolgt is thans uwe redding, het kruis is geen teeken van slavernij of geweld, maar van verlossing en vrede. Gij zyt hier gekomen om my gevangen te nemen, ja misschien te doodon op bevel uwer repu bliek. Myn godsdienst echter beveelt my myne vijanden te beminnen. Daarom gaat heen, gy zyt vrij. En meteen opent hy de deur on leidt zyne gevangenen naar buiten dwars door de ryen boeren die geen beleedigend woord durven laten hooren en zwygend den pries ter en de soldaten, tot op den stoep volgen. Vertrekt, zegt de priester tot de soldaten, en dat God u behoede. tors le sleminen voor een krediet ge vraagd door de oude regeering, is gereed eene leoning toe te staan van het dub bel, indien zij noodig is om den vrede, de orde, en liet vertrouwen in het land te herstellen. i4 daagsche werkzaamheden Het weder is in Januari en vooral in de eerste helft van Februari uitmuntend ge.vveest, bij zooverre dat hot meerendeel id voor goed de handen aan 't werk ge slagen hadden. In vele burgers- en werk- manstuinen heeft men erwten geplant, salade en vroegere radijsjes. En zie, daar komt meester Vriezeman alles in eens stil leggen Beter echter dan nu nog later immers, peren, perziken, pruimen, enz. waren op 't punt van hunne .botten te openen en dan ware de schade onherstelbaar ge- weesl. Hopen wij dat dc vorst weinig of geen schade zal veroorzaakt hebben en enkel voor gevolg zal hebben de sapbe- weging wat te sluiten en alzoo alles op zijnen normalen tijd terug te brengen. Dit gezegd vangen wij onze werkzaam heden aan. GROENTENTUINAlles wat wij voor de laatste 14 dagen van Februari gezegd hebben geldt thans nog. Als 't weder zulks toelaat, spit men de best geschikte plaatsen van den tuin om, o. a. de zonnebarmen. Nochtans mag men nooit beginnen met te werken vooraleer de grond volkomen ontdooid en ver warmd zij. Men vergete niet bij de laatste omwer king do zoo noodige scheikundige mos- s'.oflon in te werken, b. v., voor de blad- cwasscn en wortelplanten per are 3 k 'zwavelzuur ammoniak, 5 kg.' superfos faat, 3 kgr. chloorpolasch. Voor de vlinderbloemige als erwten, labboonen 15 kgr. zwavelzuur ammo- uiak, 5 kgr. superfosfaat, 3 kgr. cloor- potasch. Bij gunstig weder plant of zaait men erwten, labboonen, lentesalaad, kervel, petersele, hofmelde, ajuin, spinagie,porei, koolplan ten. Men plant on verplant voortlevende gewassen zooals rhubarber, zuring, zeekool. Deze laatste wordt best verme nigvuldigd door wortelstokken in poljes of lauwen broei, in matig warme serre of onder koud glas. In de. broeibakken gaat men voort allerlei vervroegde groenten te telen, salade op lauwenbroei, die na verspening onder koud glas in vollen grond geplant worden. Daardoor kan men alle lente- soorten gebruiken. Wil men kleine krop jes, dan neemt men de Gotto met wit zaad. Wil men integendeel groote krop pen, hetgeen gewoonlijk voordeeliger is, dan gebruikt men de Trocadero of Lor- thois. Men mag er ook al aan denken in matig verwarmde serren tomaten voor vollen grond besterad te zaaien. ERUITTUIN EN BOOMGAARD. Stilaan begint men met den snoei der perzikboomon aan muren. Men eindigt den snooi der wijngaard in volle lucht. De grond tusschen de boomgewassen wordt omgespit en bemest. De boom- gaards dienen ook sterk bemest te wor den om dc eenvoudige reden dat ze twee vruchten dragen fruit en gras. Belhalve voor kwijnende of door bet dragen uitge putte hoornen, welke men even eene ziekelijke of veelopbrengende melkkoe, al iets in 't bijzonder toesteekt, radon wij aan de messtolTen tijdig over de gan- En zegenend heft de grijsaard dc hand op. De boeren op den stoep en in den gong geschaard zien zwygend de soldaten tus schen liet geboomte verdwijnen en zien met eerbied en bewondering op lot den priester. Een bliksemstraal schittert boven den Kampenlieuvel, een ratelende donderslag doet de hoeve op hare grondvesten daveren, een gloeiende kogel doorkhoft de lucht en ploft in den wal nevens de dekenij neêr. De Franschen beschietéii het dorp, omdat men er de klokken heeft geluid. Snel volgen de slagen elkander op en vallen de gloeiende kolgels op Int dorp, treffen de schuur der pastorij, een hoek dei- kerk of ploffen in den natten grond. Kinde ren bidt zogt de priester, ons laatste uur is gekomen. Bleek, ontsteld, knielen de boeren neer op de stoep der oude hoeve en staren met ontzetting op het vreeselyko schouwspel beneden aan hunne voeten. Uit het dorp stijgt een akelig gerucht op, vrouwen en kinderen verbergon zich huilend in de kelderingon of vluchten het woud in. 't Is een oorverdoovend gehuil en gejammer Snollen wij onze broeders ter hulp, mijne kinderen, zegt de priester, en door de moedigsten gevolgd snelt hij zoo rap als zyn ouderdom liet hem toelaat in de rich ting van liet dorp. Opeens zwegen de vuurmonden en hield de beschieting op, eene plechtige stilte ver- sche oppervlakte to strooien. Op drooge gronden geve men per hectaar 300 k. zwavelzuur ammoniak, 600 k. superfos faat, 250 k. ehloorpotasch. Op vochtige gronden vervangen men het superfosfaat door 1000 kgr slaalslak- ken, doch men strooie dit laatste niet gelijktijdig met het zwavelzuur ammo niak, maar 14 dagen vóór of 14 dagen nadien De boomgnards daarna eens goed eggen en rollen is ten zeerste aan te prijzen. LUSTTUIN. Men gaat voort alles in orde te brengen tegen het hernemen van den groei. Dc eerste lentebloemen beginnen te verschijnen Crocus, Forsy- thix, Viooltjes, bloeien bij do eerste zonnige en warme dagen. In de serren gaat men volop voort met de vermenig vuldiging van de planten voor do zomer- versiering der bloemperken beschikt, zooals Geraniums, Colcus, Iresine, Achyranthes, Hiliotropium. enz. Men eindigt ook het stekken van groot- bloemige Chrysanthemen. William. DOOR PETRUS COSYN. TERUG NAAR 'T VADERLAND. L. 't Is veel aangenamer dan door het zand te sloffen en 'k ben wel kurieus om te zien om welk uur mijne pagasi's, dragers, te Kihva zullen aankomen, vóór of na mij. Wij volgen de oevers van het meer want zeggen de zwarten te midden van het water zijn er samaki mukubwa groote vissehen, zij bedoelen de kroko dillen, die de schuit met één slag van hunnen machtigen staart zouden doen omslaan en dan bantu ana kufa, bwa- na, samaki kulia bantu de zwarten zouden doodgaan, opgeëlen door tie kro kodillen, en tot besluit voegen zij erbij apana musuri bwana dit zou niet goed zijn, en dit waarachtig slein ik uit ganscher harte mee, want ik geloof niet dat de krokodillen onderscheid zouden maken tusschen een blanke en een zwar te. 'k Stem dus volgaarne toe de kans niet te wagen en den weg langs de kus ten le volgen alhoewel die veel langer is en de zon loodrecht op uw hoofd schijnt. Dit juist verschafte mij de gele genheid kennis te maken met eenen stam, tot hiertoe door de Europeanen, geloof ik, weinig gekend. Die stam leeft te water, en hunne hutten zijn vastgemaakt aan de hoogste takken der boomen die in het meer groeien. Hunne eenige bc zigbeid bestaat in het vangen van vis sehen. Daarom dalen zij af in het water, en voorzien van oen net en haken, gaan zij ter vischvangstde buit wordt dan aan de oeverbewoners verruild, tegen maïs, manioc en kiekens, 't Zijn sterk ineengozette mannen, mot spieren aan liet lijf. doch zacht en goed van karakter. Lufungulo, mijn boy, die insgelijks in dc schuit plaats genomen had, zag ze van verre, tusschen de boomen die de oevers bozoomen, bezig aan de vischvangst. Bivana samaki. zegt hij, kuenda oku, daar naartoe, bantu pagasi apana mingi kulia, de dragers van meester hebben niet veel eten en visch is zoo goed. 'k Begrijp den kwast heel goed, hij preekt voor zijne eigene kapel, pardon voor zijnen eigenen buik, niet voorde andoren, maar hij eet zoo gaarne visch als de pagasi's, dragers. Daarom don steven maar gewend naar die waterbewoners. Zooals ik reeds zegde, 't zijn gewillige menschen die mij op 't eerste woord al ving het donderend geraas der kanonschoten en allengs keerde do kalmte in het dorp terug. En wanneer des anderendaags de ver schrikte dorpbewoners met angstigen blik naar den Kampenlieuvel keken zagen zij noch kanonnen, noch soldaten noch kamp moer. De sansculotten waren opgetrokken, een hovel van d"n oppergeneraal Colaud riep hun naar Ivlcin Brabant ter beteugeling van den Boerenkrijg en zoo ontsnapte Burst aan eene totale vernietiging, en do prachtige remonstrans aan de handen der plunder- zieke republikcinsche soldaten. NAWOORD. De vrede was aan de kerk weergeschon- ken, en op een Zondag namiddag toog een luisterrijke stoet door de prachtig versierde en bevlagde straten van het dorp. Onder heerlijke triomfbogen door, om de zilveren romonstrans met allen luister en vreugd, uit hare bergplaats te halen en naar de dorpskerk terug te brengen. Tranen van vreugd en aandoening parelen in allo oogen, vurig stygt do dunkbee van het godsdien stig landvolk op wijl de priesters aan het altaar den blijden lofzang aan heffen Te Deum Laudamus. Op de plaats waar eens de nachtelijke mis werd gecelebreed, werd in latere tijden eene kleine kapel opgericht, waarin liet hunnen visch verkoopen waarna wij terug keeren en voort stevenen naar Kilwa. Om 12 ure zijn wij eindelijk daar. Eerst bij den postoverste om mijne stuk ken te laten teekenen daarna trek ik bij vriend Thiberghien die mij met open armen ontvangt en mij tot morgen vroeg de gastvrijheid zal verleenen. Met klap pen en eten gaal de tijd aangenaam voor bij en om 4 ure komen mijne zwarten toe. Ik deel hun aanstonds den gekochten visch uit, wat hun hart en hunnen buik in vroolijke stemming brengt. 2 December Naar Kapata, slechts 4 uren vandaag zegt Kapinda, mijn kapita of overste mijner cara vaan. Een sclioone wijde velobaan eene uur lang, na 't ver laten van Kilwa, heeft mee huizen, 't Zijn als dorpen die aaneen hangen. Ik koop langs den weg eier§ en kiekens voor mij, vooral eiers, die komen mij goed te pas, want alle dagen om 10 a 11 ure, nam ik 4 eieren geklutst in een glas wijn en daarmee - en avant - mon gargon. Tot hiertoe had ik altijd klaar goed water gevonden, doch thans verandert de meda- lie, het water der rivieren, heel zeldzaam dan nog, is vuil en ongezond, zelfs ge kookt en gebruikt als thé of koffie heeft het eenen slechten ongewenschten smaak. Ook de dorpen, die tot hiertoe een schoon en lachend uitzicht hadden, hebben hunne aantrekkelijkheid verloren en zijn slecht onderhouden, vuil en on zindelijk. (Wordt voortgezet). Goede gazetverkoopers voor den buiten worden gevraagd ten bureele van DE DEN DERBODE DEALGEMEENE UITHONGERING De omstandigheden waarin zij werd uitgeroepen veroordeolen haar op voor hand. Eerst vastgesteld, omdat de socia len in de kiezing werden geklopt; dan terug ingetrokken omdat de haring niet wilde braden nu, tegen den wil der hoofdmannen, terug uitgeroepen omdat de regeering zich door geen listen liet verschalken: is het niet klaar dat de socia listische partij bezig is, met zich zeiven eenen put te graven Jntusschen werklieden bereidtu maar .- Kapitein Anseele heeft geschuifeld en gij moet dahsen Hebt gij wel de beteckenis verstaan van zijne woorden op het sociaal congres van Zondag II. te Brussel Ze zijn kostelijk. Ziehier Wij willen voor eene politieke werkstaking onze si/ndikale kassen niet uitputten, wij moeten onzen voor raad bewaren voor den strijd tegen het patronnaat (Le Peuple 24 Mars). Dus Vasten jongens, uithongeren, en terwijl uwe spaarcentjes dragen naar de kas der roode syndikaten. Men zal ze daar goed bewaren, tegen later... En nu, op 14 April a, allen op post voor de algemeene uithongering De werklieden mogen honger lijden, maar terwijl zul len de syndikale kassen en de man nen die er achter zitten, toch geenen honger lijden. Die goeie Anseele. Van 's middags tot middernacht, eenige dienstdoende Apotheek, op Zondag 30 Maart, M. Meganck, Leopold straat. Maria-beeld eenmaal aan de vlammen ont rukt werd geplaatst. Du windmolen ten zuiden van het derp, is sinds verdwenen naar den noordkant verhuist, de bosschen zijn uitgeroeid en hebben plaats gemaakt voor vruchtbare akkers of immer groene weidon en de landman die bij zomerdag op liet molenveld werkt bij 't luiden van den Angelus, den blik tot de Moeder-Maagd, wier beeld ginds van uit de kapel, hem bowedigeml en liefdevol schijnt aan te blikken. Gods zegen ruste immer op do familie die eens ecno schuilplaats aan zijnen dienaar verleende en in wiens woning de romon strans rustte, de bergplaats in de schouw waar de remonstrans was verborgen be staat nog, en aan een lid dier familie, den geleerden en onvorgeetbaren kanunnik J. Ost, Doctor in dc Godsgeleerdheid, nam de taak op zich een prachtigen tempel te bouwen, om den kostbaren schat, de zil veren remonstrans (1) te bevatten en thans prijkt zij in den sierlijken tempel van Burst, bij kerkelyke plechtigheden op het wit marmeren hoogaltaar, en wordt tweemaal per jaar in de processie rondgedragen. (1) Deze romonstrans, in 't jaar 1903 verguld en hersteld, draagt het ingeëtst opschrift Burst- Bainborge, Lande van Aelst, 1711. Verboden nadruk.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1913 | | pagina 1