Schoonheid DE IEPIELIIOKINGID Nestlé's Kindermeel DE HEMELKONINGIN. Groot mysteriespel in 5 Dearljven HET NIEUWE LEGER. Verliüod der Katholieke UITJES en DATJES. Lachkruid. Rechterlijk Kronijk. Allerhande nieuws. No® diep zit het geloof in de ziel van ons volk. Spijts de lokstem van sport, cinema's, en andere vermaken met al hun schreeuwen de reklaam en ontzenuwende werking op hoofd en zinnen, blijft het tooneel toch nog eenen machtigen invloed uitoefenen op de menigte, dan vooral als het eene godsdien stige gedachte door de kunst uitbeeldt en verheerlijkt. Die bedenking maakten wij ons op zic Paas.hdag 11. toen we de prachtige feestzaal van den Werkmanskring proppende vol zage.i van ingetogen toeschouwers voor de eerste opvoering van het vermaarde stuk DE HEMELKONINGIN. Op den voorrang bemerkten «eden E. H. Vicaris de Bock, den E. H. Roelandts, Pastoor-Deken van Aalst, den E. H. Kanun nik Thibaut, en tal van andere geestelijken uit de omliggende dorpen en steden. Verders den Heer Burgemeester Gheeraerdts, en de Heeren Schepenen De Wolf en De Hert. En dan, de heele zaal vol, was het een berg van menschen, toegestroomd van hein de en ver, tot zelfs uit Brugge. Deze eerste opvoering is een triomf zonder weergade geweestTriomf voor den talent vollen schrijver, triomf voor den zoo rijk begaafden toondichter, triomf voor spelers én zangers én figuranten kortom, voor al dezen, inrichters en uitvoerders, die geza- mentlijkt hebben gewerkt en geijverd aan het opbouwen en voltooien van dit heerlijk en grootsch werk dat geroepen schijnt om de beroemde Mariaspelen van Halle te over treffen. Het ware een zoo vermetel als dwaas pogen, den indruk te willen weergeven die u heelemaal overweldigt en meevoert tijdens de urenlange vertooning van dit reuzig spel, waaralle kunsten muziek, dékors, plasti sche beèlden, wedijveren om u te verblinden met hunnen luister en uwe ziel dronken te maken van genot. Zulke avonden plaatst een mensch gerust nevens zijne schoonste levensavonden, en hij dankt den Heer om zooveel heerlijks. Heel het wonderbaar leven der Hemel koningin is daar, onder den adem van too- verschoone muziek, in dieptreffende visioe nen voor onze oogen opengegaan, zoodat we smaakten de zalige aandoening van men schen die aarde en al hebben vergeten om eenige uren in hemelsche sferen te zweven. Dat is een volheid van genot die men ge voelen, maar niet beschrijven kan. Hulde aan u, schaar van werkers en kunst minnaars, die u geene opofferingen noch moeite gespaard hebt om onze goede Moeder des hemels uaar waarde te vieren, en het op zulk eene prachtige wijze hèbt gedaan Nu komt de belooning voor al uwen arbeid het kunstlievend Aalst, reeds zoo befaamd om zijn Passiespelen, zijn Lucifer, enz., gaat weerom geroemd worden in den mond van duizenden menschen het GE- LOOVIG Aalst vooral, dat in 't verleden zulke grootsche betoogingen ter eere der Moedermaagd op touw zette, zal "met deze opvoeringen dank en bewondering verwek ken bij het nageslacht, en nieuwe zegenin gen en hemelgunsten over ons allen doen Halen. Gelukkig de stad, waar Geloof en kunst, zich zoo broederlijk de hand "kunnen geven om ter eere van Maria zulke prachtige kronen van dankbaarheid en vrome liefde te vlechten Mochten de volgende opvoeringen der HEMELKONINGIN immer versehe stroomen van menschen binnen onze muren lokken, en in de harten kwistig strooien het zaad dat opwekt tot gebed en kinderlijk ver trouwen in de Hemelmoeder Vini. Woorden van E. P. Bauw ens S. J. Muziek van G. Pape. Soli, gemengd koor en orkest onder de leiding van den toondichter. Volgende Opvoeringen: Zondag0 April, om 3 ure. Maandagen 31 Maart en 7 April, om 5 ure. Bureel open op de dagen der vertooningen, van 2 ure 's na middags. PRIJZEN DER PLAATSEN Voorbehouden genummerde plaats (zetels) 5 fr.. te bekomen bij E. H. Van Cromphaut, Keizerlijke Plaats, 2. ie Rang 3 fr., 2C Rang 2 fr. 3e Rang 1 fr., te bekomen alle dagen bij M. F. De Looze, bestuurder der Stadswaag, Hopmarkt, telefoon 118 ten lokale Katholieke Werk manskring, Korte Zout- straat, en ten lokale Katholieke Kring, Groote Markt, alwaar men mits opleg van 0,25 c., de plaatsen van le, 2e en 3e rang kan voorbehouden. OUDE VAANDELS VAN AALST. In ons nummer van verleden Zondag heb ben wij de beschrijving gegeven van het vaandel in de i8c eeuw gebruikt door den wiik der Molenstraat- Wij laten hier de beschrijving volgen van de vaandels der andere wijken, zooals die voorkomt in het Stadsarchief Actum den 2 Augusti 1791. Ten voornoemden dage hebben d'onder- schreven Commissarissen, benevens hun- lieden Greffier, ter interventie van dheer Major, twee Capiteins ende twee Eerste Lieutenants vant Regiment d'Alton, alhier in statie zijnde, geexamineert ende gevisi- teert het vaendel van den WIJK DE NIEUWSTRAETE ende bevonden dat het selve verbeeld Onse Lieve Vrouwe ten bijstand ofte ter nood. waer onder staen de waépens vande stad, omset van d een zijde een kleyn vaendel- ken verbeeldende den dobbelen arent int swartop gouden grond, aen d'ander zijde een toegevauwen vaendelken int swart, ende de boorden int geele ende violet, ende in het midden nieuwstkaetf.. Het vaendel van den WIJK DE K ATTESTRAETE - verbeeldende den h. Anthonius de Padua, hebbende boven het hoofd den h. Geest, staende onder den selven heyligen eenen dobbelen arend met de keyserskroon daer- boven, hebbende achter sig een kruvs van twee vaendelkens, het eene verbeeldende de waepens van het huys van Oostenrijk ende het ander de waepens van dese stad, rondom geboort int geel en violet op w itten grond, welk vaendel door de marchaussées van Brabant faitelijk is afgehaalt in de maand mev laast gepasseert, welke door den heer Major aan die wijk is gerestitu- eert geweest. Het vaendel van den WIJK DE PONTSTRAETE verbeeldende de waepens van het huys van - Oostenryk in eenen dobbelen arendt van d'eene zyde, ende van d'andere zyde de waepens deser stad, van onder inscriptis op d'een zyde J. R. Luycx dedit, van d andere zyde F. J. Moens restai ravit, alles witten grond sonder boorden. Het vaendel van de ZOUTSTRAETE wesende oud ende gansch versleten, heb- bende alleenlijk nog eenige stuken aen - Jen stock, geweest hebbende van wit en groen couieur, ende volgens traditie van - 'tjaar 1400. L. L. Ziehier de samenslelling van het nieu we legeï in den tijd van vrede, zooals het beginsel werd aangenomen. Voetvolk. Het voetvolk zal bestaan uit 18 regimenten van 3 bataljons, bevat tende elk 1 kompagniën1 regiment van 4 bataljons, bestaande elk uit 3 kom- pagnies (het 14C. 1 regiment van 3 ba taljons van 3 kompagnics (het 13ei20 kompagnies milrailleuzen, van 3 sekties van 2 stukken 3 kompagnies velorijders in 't geheel 237 kompagnies. meer 20 kompagnies mitraillenzen, en 3 kompa gnies cyclisten. Ruiterij. De ruiterij zal bevatten 0 regimenten jagers te paard, verdeeld in twee groopen of vijf schadrons, eene afdeeling ruiterij van 3 brigaden bestaan de uit 2 regimenten van groepen van 5 schadrons (afdeelin.: bevattende 2 regi menten gidsen en 4 regimenten lanciers) in 't geheel 12 regimenten of 60 schadrons ruiterij. Veldartillerie. I)e veldartillerie zal bevatten 6 afdeelingsregimenlen, 20 eigenstandige groepen van 3 batterijen en eene lichte kolom ammunitie 3 zelf standige groepen en 2 batterijen bereden geschut, en eene lichte ammunitiekolom. Vestingartillerie. De samenstel ling blijft gelijk als vroeger, tenzij dat de vesting van Antwerpen 50 aktieve batterijen zal bevatten in plaats van 20. De reserve batterijen blijven dezelfde. Trein. Het regiment van den trein wordt herschapen in regiment van ver voer en ingelijfd bij de artillerie. Er zul len 8 eenheden zijn. Op Oorlogsvoet. Het veldleger be vat zes legerafdeelingen elke legeraf- deeling bestaat uit 3 gemengde brigaden, bevattende een regiment infanterie, een regiment ruiterij, een groep van drie bereden batteryen, eene kompagnie mitrailleuzen en een pelelongendarmerie. Builen deze drie gemengde brigaden, bev.it do legez'afdeeling een regiment ge schut, een vervoerbatterij, een regiment jagers te paard, een bataljon pionniers en eene afdeelingschool. De zesde afdeeling zou daarenboven nog een regiment gendarmerie en drie batterijen obusiers bevatten. Op 2e Paaschdag had te Brussel in liet werkmanshuis der Loequenghienstraat., de eerste algemeene vergadering phats sedert de stichtingsvergadering van 6 Januari laatst. Een en Zeventig bladen zijn reeds bij het verbond aangesloten. De vergadering stelde de standregelen vast, waarop de wettelijke erkenning als bcroepsvereeniging wordt aangevraagd, alsmede de huishoudelijke verordening. Het bestuur werd bepaald gekozen en bestaat uit: Voorzitter, M. Van Haver te St. Nikolaas Proost, Z. Eerw. Pater Dr Valerius Glaes, Leuven Leden MM. Leën, Hasselt Peeters, Zout-Leeuw Taeymans, Lier Theelen, Tongeren Van Schuylenbergh, Aalst Vereist, Vil voorde Vervenne, Thielt Wils, Sint Amands Schrijver Penningmeester, Beeckx, Terasche. Het voorloopig bestuur (thans tot be paald bestuur aangesteld) gaf verslag van de werkingen sedert de slichting op touw gezet, tot stoffelijk voordeel der leden en de vergadering sloot zich aan bij de voor- slellen van het bestuur. Zóó werd eene werkafdeeling gesticht met last een dei- belangrijkste kwesties van stoffelijke aangelegenheid voor de weekbladpers le studeeren en bepaalde voorstellen aan de naaste algemeene vergadering voor te leggen. Kennis werd gegeven der onmiddelijke voordeden die worden toegezegd, voor de leden, bij het doen van zekere aan- koopen, alsook van 't inrichten van een inlichlingsbureel. Verder werd uitgeweid over het zedelijk belang onzer weekblad pers in de vereeniging. Eindelijk heeft dus de katholieke vlaam- sche weekbladpers, die door hare propa- gande zoovele vereenigingen hielp stich ten, ingezien dat zij haar eigen zelve ver geten bad en dat ook voor haar in de vereeniging hare macht zoo op stoffelijk als op zedelijk gebied gelegen is. Wie nog niet aangesloten is ga onver wijld het leger der vereenigde katholieke vlaamsehe weekbladpers vervoegen. Per luchtschip naar den Noordpool. De Fransche wetenschappelijke zen ding naar de Noorderstreken, onder leiding van M. De Paeyer, zal onverwijld de voorbereidselen tot het vertrek aan vangen. In Juni eerstkomende, zullen M. De Payer, en zijne medewerkers, MM. Xozal en Bolland, kapiteins ter lange omvaart, Dr Chasseroi, beroemde ijskundige, ma joor Garnier van het koloniale leger en de zeedokloor Ployé, te Havre inschepen aan hoord der Petit-Fivre Zij zullen naar de Noord-Oostelijke streken steve nen. Het oogwit der zending is hel onder zoek der nog onbekende streek van Zichy. en der groep eilanden Line, Eva, Adelaide en Huitlaml. De luitenant-luchtvaarder Menard van de luchtvaartafdeeling van Rein.s zal M. Payer vergezellen. Geboren te Rocheforl, den 8 Juni 1881, had de luitenant Victor Ménard, eene rasse en schitterende loopbaan. Hij was adjudant bij de genie, wanneer bij in 1910 zijn diploma van luchtvaarder verwierf. Het volgende jaar onderscheid de bij zich bijzonder in de manceuvers van Granvillers. De luchtreizen die bij per tweevlak deed waren zoo stoutmoedig en liepen zoo goed af dat zijne oversten de militaire medalie vroegen voor den luchtvlieger. Zes maanden nadien was hij officier en is nu reeds ridder van het eerelogioen. Het is voorzeker eene gevaarvolle en glorierijke onderneming die luitenant Ménard gaat wagen. De eerste zal bij de luchtvaart beproeven om onderzoek en navorschingen te doen boven en in de Noordpoolstreken. Zoo hij op zijne tochten gelukt; die bij doen zal bij middel van twee speciaal gebouwde vliegraachieneii, dan zal bij veel weerkundige natuur- en sterrekun- dige waarnemingon kunnen doen, van groot belang voor de wetenschap. Cinema rijtuig. Als laatste nieuwigheid voerde eene grootu (Amenkaansehe) spoorweginaal schappij een rijtuig in dat vooral is be stemd voor cinema voorstellingen. I)e reizigers kunnen kosteloos daarvan ge nieten. Eerst vreesde men dat. liet gescliok van den trein de zichten zon doen trillen, doch de ondervinding beeft geleerd dat de cinema daartegen bestand is, al rijdt de trein nog ?.oo snel. Het nut der aankondiging. Barrett, de president-commissaris van Pears' Zeep beeft Woensdag op eene vergadering beweerd, dat zijne maat schappij in 23 jaar lijds ongeveer drie millioen pond sterling aan aankondigin gen heeft besteed. Dat zou dan ruim drie millioen frank in bet jaar zijn. Hij verze kerde verder, dat die ad verten tiekosteu haar product niet duurder hebben ge maakt. Integendeel beeft de uitbreiding van het bedrijf, die van liet adverteeren het gevolg was, de bedrijfskosten zoo zeer verminderd, dat de zeep tegenwoor dig bet publiek 30 minder kost. Onze burgerij, die in 't algemeen zeer weinig van aankondigingen houdt, kan daar een lesje aan nemen. Alleenspraak tusschen M. Coppieters-Gentenaar, Cop- pieters-socialist en Coppieters Emiel Coppieters-GenteimarEmiel, beste vriend, de opening der Expositie nadert, met rasse schreden, er moet doorge werkt worden hoe staat 't in d'Expo- sitie zal men gereed zijn; gij als bestuur der moei dat weten Coppielers-socialist. Emiel, ver geet niet dat op 11 April, dus acht dagen voor de opening der Expositie, de Alge meene Werkstaking begint. Zeg, hoe zit het met de kas der werkstaking Coppieters-Emiel. Maar, laat me gerust met uwe Expositie, Werkstaking en Cie. Coppieters-Gentenaar. Maar ge zijt toch bestuurder van d'Expositie. Coppielers-Emiel. Zeker. Ja, ik Coppieters-Gentenaar. Hewel ge moet dan zorgen voor 't wellukkcn «lor Expositie. Coppieters-Socialist. Hobo! Miel! Ge zijt eerst en vooral socialist, ge hebt het gezegd te Brussel op 't Kongres. Ge moet eerst en vooral do A. W. doen lukken. Coppieters-Gentenaar. Maar als de A. W. voortgaat en lukt, 't is een doodsteek voor d'Expositie. Coppieters-Socialist. D'Expositie dat is eene plaatselijke zaak. De werksta king dat is voor geheel het land. Leve d'algemeene werkstakingo Coppieters-Emicl. Jongen, jon gen, wat hebt ge U daar in nesten ge stoken. Coppieters Gentenaar. Een eerlijk man heeft maar een woord Goppieters-Socialisl. 't Is klaar, we zijn 't akkoord. Eerst socialist Coppieters-Gentenaar. Niemand kan twee heeren dienen, d'Expositie en de Werkstaking. Coppielers-Emiel. 't Is lastig om te kiezen. Coppielers-SocialislDe politiek gaat voor alles 1 Coppielers-Emiel.Expositie!... Bij al de groote feesten met al de groote mannen van Europa, prinsen, koningen, keizers, misschien, wierook, lintjes en kruiskensl. De Werkstaking ...zetel van senator...gemeenteraadslid van Gent, later wie weel, in een kartelminislerie, minister van openbare werken... Emiel ik versta bet: de kous is moeielijk! (Laat HET HOOFD OP DE BORST ZAKKEN.) (Fondsenblad). De Spaansche Katholieken en de Regeering. Een Spaansch dagblad do Epoca deelde verleden week mèe dat de eerste Minister aldaar, graaf de Romanones, beslist heeft niets te veranderen aan het decreet dat bet onderwijs van den cate chismus in de lagere scholen niet ineer verplichtend maakt. Wij zijn bijna zeker dat de graaf nog- tans op zijn besluit zal terug komen. Als de meerderheid van een land aan eenen wetgever klaar, bewijst, dat bij eene poli tiek voert rechtstreeks tegen de belan gen van de bevolking moet bij ophouden, en een uitvlucht traehlen te zoeken om zich te verzoenen Spanje heeft immers in vele omstan digheden aan graaf de Romanones bewe zen dat bet, "t decreet niet verdragen zal. De katholieken hebben hem doen zien dat zij het als een groot gevaar beschou wen. De ijverige Bisschop van Scvilla heeft verzekerd dat hij dit aanziet als de eerste stap naar de verwereldlijking, uitgevaar digd om den invloed van den godsdienst in Spanje te verflauwen en eindelijk le vernietigen. Acht duizend Spaansche damen. waar van eenige van hen behooren tot de partij van den Eerste Minister zeil, ver gaderden te Madrid en leek enden een hevig protest aan tegen het decreet, en de beweging voor het behoud van liet godsdienstig onderwijs is gansch Spanje door verspreid. Het doet deugd te zien dal de Spanjaards zoo'n kloekmoedige houding aannemen De Goddelooze school zou er weldra bet ongeloof en de misdaad doen aangroeien. Waarom de Algemeene Werksta king Een socialistische afgevaardigde beeft de reilen opgegeven .en we gelooven dat het de ware reden is Dat wij de werkstaking niet stem den, zegde bij, men zou te veel melons lachen. Ze zijn dus benauwd van den lach Maar als de A. W. eens in eenen hoop valt, zal men dan misschien niet lachen Vreedzame werkstaking. De werkstaking moet vreedzaam zijn zeggen de kopstukken, of anders wordt ze seffens opgeschorst. De kopstukkeu meenen dat ze veel machtiger zijn dan inderdaad het geval is. Ze zijn gelijk iemand die eenen zeer kwaden hond heeft en dio Azor toch zou willen loslaten. Maar hij zal bijten, roept men hem toe Wees gerust, antwoordt hij, als hij los is, dan zal ik hem zeggen dat hij niet mag bijten Wat zoudtgc denken van dien snellen hoer Algemeene misbakte. La Gazette, liberaal blad van Brussel, denkt dat het de socialisten niet zullen zijn die voordeel zullen trekken uit de algemeene werkstaking maar wel de ka tholieken. Het blad is verwonderd dat de socialisten dat al niet sedert lang heg repen hebben. Ka Flandre Libérale meldt dat een liberale senator het gevoelen heeft uitge drukt dat de socialisten naar de neerlaag leopen. Weinige menschen denken er anders over. Misverstaan. Dokter Hewel, moeder, hoe is 't met uwen man Heel slecht, menheer doktoor. Hoe, slecht Dat is onmogelijk Hij is dood Wat, dood Ja, het schudden heeft niets gehol pen. Wat schudden Wel ja, toen gij uwe flesch voor- schreeft, zegdet ge dat ik moest schudden en ik heb den boer doen schudden door onzen peerdenknecht, onze koewachter en tw»e sterke geburen en 't duurde pas twee minuten of hij was dood. Varkens. Pachter Sanders schrijft aan zijnen eigenaar, die een groote varkensfokker was, over hetgeen hij op de veetentoon stelling had gezien. Mijnheer, schrijft hij, ik heb hier veel schoone varkens gezien daar wa ren ook veel verschillige soorten viggen, en't heeft mij verwonderd u niet gezien te hebben. Kerk der Theresianen. Volle aflaat ter gelegenheid van de Ge durige Aanbidding,op Zondag 6 April. De goddelijke diensten als volgtZondag 6 April ten 5 uren, de eerste Mis en uit stelling van het. Allerheiligste. De plechtige Hoogmis om 8 uren. 's Namid dags, ten 5 uren solemneel Lof, Vlaamsch Sermoen en Te Deum. RECHTBANK VAN DENDERMONDE.' Bedreigingen. Adolf Van der St., poeldenier, te Oordegem, bij verstek 2 maand en 15 dagen en 122 fr. boet, voor moiidelingsche beleedigingen jegens Ma- tbilde Bogaert en smaad jegens de gen darmerie RECHTBANK VAN OUDENAARDE. Slagen. Remi Delpaeve, koolinij- nei', te Santbergen, voor slagen aan zij nen broeder Jozef en zijne moeder, krijgt 1 maand en 15 dagen en 26 fr. voorwaar delijk voor 5 jaar. Aalst. Dinsdag avond rond 7 ure was August De Boeck, zoon Kamiel, wo nende Kcrrcbroeckstraat, aan het spelen op de vaart met de afsluitingsketons. Eensklaps brak een dezer en hij viel met een stuk in don Dender. Op zijn hulpge roep sprong Jan Van Brakel gansch ge kleed in 't water en gelukte erin hem op het droge te brongen. Na verzorging in eene naburige apotheek heeft men den kleine naar huis overgebracht. Aankomst der Zomerkleerstof fen,en andere nieuwigheden, mou selinen voor bloesen, J. Van den Bergh-Jouret, Aalst, Aalst. Dinsdag was de genaamde Benedikt Varewyk, op dril gegaan des avonds dronken zijnde wilde hij zich rond 8 ure aan de Zeeborgkaai verdrinken en sprong in den Dender,gelukkig voor hem zag dit Gustaaf Van der Steene dewelke hein achterna sprong en hem niet zonder moeite op het drooge bracht. Aalst. Dinsdag morgend rond 2 u. werd op den Brussolschensleenweg,waar het kennis was, Alfons De Backer, bloe mist, wonende te Moorsel, door verschil lige kerels van Erembodegem aangevallen en erg mishandeld. Op zyn hulpgeroep kwamen de gebu ren toegesneld waarop de aanranders de vlucht namen en hun slachtoffer bewuste loos achterlieten I)r Hertekant ontboden stelde vast dat liet oog uit de holte hing en zijn hoofd slechts eene wonde vormde. Aalst. Het parket van Dendermon- de is alhier afgestapt om het onderzoek voort te zetten over het doodelijk onge luk op den Gentschensteenweg met den tram Aalst-Oordegem, voorgevallen. De magistraten hebben na het lijk geschouwd te hebben, de toelating tot begraving ge geven. Aalst. Brand. Woensdag avond rond 9 ure, is brand uitgebroken in de stallingen van Bernard Scheerlinck, kolenkoopman, Beekveldstraat Het vuur deelde zich mede aan het huis. De pom piers konden spoedig het vuur uitdooven. Het paanl dat in den stal stond, is de rechterkant geheel verbrand. Oorzaak onbekend. Er bestaat verzekering. Het Huis C. Praet-De Witte, is langs de overzijde der Lange Zoutstraat dichter hij de Groote Markt, in n° 6. Aalst. Het Bestuur der Kantschool van Mijlheek komt de heeren Achille Keman, Riet Daens en Eugeen Bosteels uit te nooiligen ten einde die inrichting te bezoeken. Die heeren zullen vergaderen Dijnsdag aanstaande, 0111 9 ure, op liet eiland Elba en zullen zich vandaar per rijtuig naar de school begeven. Aalst. Overwelving van den Ouden Dender. De aanbesteding dier werken ïsuoor het Provinciaal Be stuur goedgekeurd en met aanstaande maand April slaagt men de hand aan 't werk. Zij zullen door de heeren Gron del, ondernemers te Gent, uitgevoerd worden. Lede. Maandag namiddag viel P. Uyttendaele, 73 jaar oud, landbouwer, wonende Groenstraat, van zijnen hooi schelf en kwam op eenen balk terecht waar hij bleef hangen Op zijn huigge roep kwam Frans Rombaut toegeloopen welke hem uit zijnen neleligen toestand verloste Uyttendaele werd twee ribben gebroken en klaagt over inwendige pij- non. Te Ternath was een jongen dronken thuis gekomen. Zijne ouders gaven hem over zijn gedrag eene welverdiende be risping. De jonge dronkaard hier over in woede ontstoken, greep een mes en wilde zijne moeder treffen. De arme vrouw sclirikto hierdoor zoodanig dat zij dood op den grond viel. DE RUGPIJN. Hoofdpijnen. Do hoo'dpijnen overkomen zeer dikwijls bij de g-wricht-, jicht- en rliumaliek- lijdeide en in de scherpe en slecpende uierontsteking (Bright ziekte). De hoofdpijn is algemeen of in het voor of achterhoofd gelegen. In eenige gevallen is zij kalm, zonder bijzondere kenteekens. Zij kan onafgebroken of tusschenpoozend zijn, rond den avond verergeren en zich vergezellen door eene eenvoudige rugpijn, draaiingen, duizelin gen. Zij veroorzaakt dikwijls het gevoel van eenen zwaren cirkel of helm rond hel hoofd. Al deze kenteekens maken een teeken uit dat moeilijk is aan zijne ware oor zaak te hechten, die zeer dikwijls de slechte werking der nieren (gew. lenden) is. 't Is een der voornaamste kenteekens van al de gevallenj waar de nieren ge kwetst zijn (nierontsteking, Brightziek- te) of zelfs eenvoudig vertraagt (ge- w lichtziekte1. In dit geval moet men de echte oorzaak aanvallen, 't is te zeggen, de nieren. De Foster Pillen voor de Nieren (Aalst Apotheek De Valkeneer, 15 Esplanade- plaats) verdrijven de hoofdpijnen oor- spronglijk der nieren. Inderdaad het zijn de niet door de zieke nieren afgedrevene vergiften, die op de hersens werken, om alzoo de hoofdpijnen te veroorzaken. Het lichaam van de vergiften, eerste oorzaak der hoofdpijnen, bevrijden, al aan de ni( ren hunne kracht en sterkte terug te geven, is hetgeen de Foster Pillen doen. In alle apotheken (3,50 fr. de doos, 6 doozen voor 19 fr.) of vrachtvrij per post. Algemeen depot voor België Engelsche Apotheek Ch. Delacre. 61, Coudenberg, Brus sel. Vraagt en eisclit wel de echte Foster Pillen voor de Nieren weigert of doet u terugbeta len als het hierne venslaande merk "«■f niet draagt. 15 Wetteren.De knecht van brouwer Oscar Beseme; wonende Benedenstraat, kwam met eene geladen bierkar ter wijk Statiekouter gereden, toen hij eensklaps door eene onverwachte beweging van den bok der kar ten gronde stuikte met het ongelukkig gevolg dat de wagen den lin kerkant van zijn hoofd laakte, die dan ook erg gekwetst werd. De man die erg bloedde, werd onmiddelijk huiswaarts gevoerd. Hij klaagt daarenboven van in wendige pijnen. Wetteren. Maandag avond was den genaamde B ter wijk Gransveldo tor herberg van Van Brussel, toen hij eens klaps een revolver voor don dag haalde en zonder de minste reden verschillige schoten loste naar de verbruikers welke zich in voornoemde herberg bevonden gelukkig werd niemand gekwetst. Indien gij hoest, indien gij bevangen zijt, indien gij moeilijk spuwt, indien uwe nachten slecht zijn, neemt de sma kelijke Borslpastillen Wallhéry en ge zult dadelijk genezen zijn. 1 fr. de doos. De misdaad te Ukkel. De vin gerindrukken van Jan Bestebroer verge leken met die welke men gevonden heeft op de wijnflesch in de woning der ver moorde rentenierster te Ukkel, raad. wed. Clara Pelsef, zijn deze niet van den verdachte. Zulks bewijst natuurlijk nog niet dat do aangehoudene de moordenaar niet is. De heer Angerhauser, officier bij de rech terlijke brigade is naar Amsterdam ver trokken om Annie Prins, de minnares van Bestebroer te ondervragen. De verdachte ondervraagd over het geld dat hij in zijn bezit had, verklaarde het ontvangen te hebben van oenen vriend, wiens naam hij weigerde ken baar te maken. De Hollandsche anarchist door den on derzoeksrechter ondervraagd waarom hij gedurig van woonst veranderde, ant woordde dat hij vrij was te gaan waar hij wilde en daar niemand rekenschap moest van geven. Ik ben anarchist, vervolgde hij, en niemand heeft het recht een onderzoek te doen over mijn privaat leven. Daarover zal ik u ook niet inlichten. De zaak Wilmart. Nestor Wil- mart die bij zijne aankomst te Brussel zeer terneergeslagen was, heeft al zijne wilskracht weergevonden en zal zich krachtig verdedigen. Dijnsdag bracht hij gansch den voor middag door iu het gevang, in onderhan deling met den heer Morichar, zijnen verdediger, en de twee kurators zijner failliet M. Martin van Brussel en den heer Boulange van Dinant. De zaak werd onderzocht met het oog op de burgerlijke belangen van Wilmart en deze laatste heeft inlichtingen verstrekt, die zekere navorschingen veel zullen vergemakke lijken. Uit het onderzoek schijnt geble- kea dat het tekort minder zou zijn dan men het vermeende. Wilmart, M. Morichar en de kurators hebben daarna verschillige maatregelen genomen voor de konkordataire verga dering der maatschappij Gent-Terneuzen. welke op 1 April plaats heeft. In den namiddag werd Wilmart naar het Justiciepaleis gebracht, waar hij in de tegenwoordigheid werd gesteld van M. W... met wiens sekretaris hij gekon- fronteerd werd, M. W... heeft erkend in verschillige Brusselsche bankhuizen, voor rekening van Wilmart. veel titels Gent-Terneuzen in bewaring te hebben gegeven. Nestor Wilmart houdt zich aan zijn voorgenomen verdedigingsstelsel. Hij be vestigd 8 millioen valsche titels uitgege ven te hebben. Van deze som zegt liij heeft hij vier millioen en half betaald aan intresten voor de geldschieters op deze titels, hij was voornemens de iu bewa ring gegeven titels weer le halen, met de opbrengst eener groote uitgifte van titels iels wat hij juist ging doen toen alles aan hot licht kwam. Hologne-aux-Pierres. Dank aan de ophitsingen der socialisten hebben de deelnemers aan de werkstaking in de fa brieken der 1 Vielle Montague, alhier, tot incidenten aanleiding gegeven. Zij eischen de heraanneming van 48 ontsla genen, onder bedreiging van algemeene staking. Het bestuur dreigde daarop met de sluiting der fabriek. Daarop hielden de socialisten eene meeting en Donderdag was het werk personeel, 12 of 1400 man, volledig op post. Werkdadighe legen zomersproe ten en huid aandoening ^■inssche gelaals- Het stuk 0.75 Crème Tube 0.75 NACHT Poeder ABerfijnsl en op'I xDe dOOS 2.50 gela«l blij»end:onontbeer- De 1/2 doos 1.50 li* wo» Hke loilellaffel. TEKOOP in ALLE GOEDE HUIZEri TE AALST te verkrijgen ter Apotheken De Valkent-er, Esplanadeplein, en Van Caelcnbergh, Leopoldstraat 24, ter dro gerij O. Taymans, Groote Markt, bij A. De Paepe-Singelyn, Leopoldstraat, en hij de Gezusters Meganck, Lange Zoutstraat. Verviers. Men zal zich herinne ren dat bij het uitbetalen der werkloonen in eene fabriek, een zak met 4000 fr. ge stolen werd van het wagentje,op dewelke het geld door de verschillige afdeelingen der fabriek werd rondgereden. Na lang zoeken, heeft men eindelijk het geld ge vonden in eene oude «calorifère» waarde dief denkelijk den schat verstopt had. 0111 hem bij de eerste gelegenheid te kunnen meenemen. Nu moet men den dief nog opzoeken. EEN MIDDEL. - een voudig en gemakkelijk om struische en gezonde kinderen te hebben is ze te voeden met het best de moedermelk vervan gend. KOSTELOOZE TorzBnding «enir doos als staal, mits vraag gericht tot M.Fernand Deny, IS, rue du Grand Hospice BRUSSEL. J Petroolvuur ontploft te Verviers. Een erg ongeluk te wijten aan do ont ploffing van een petroolvuur had plaats Lambermont, Verviers. Eene huishoudster, 40 jaar, de echtge- noote Henriette Plumer,wonende Pillage- straat was aan haar huiswerk bezig ter wijl haar man, een schoenmaker, naar Spa was gegaan. Eensklaps ontplofte haar petroolvuur en in een oogenblik was de arme vrouw door de vlammen omringd. Zij liep bui ten om hulp roepende. Geburen die kwa men toegesneld, konden de vlammen uitdooven, doch het slachtoffer had reeds over gansch het lichaam schrikkelijke brandwonden. Haar toestand is beden kelijk. Hevige brand te Caen. De groote staalfabriek van Dives-sur Mer, hij Caen (Frankrijk), waar 1500 werk lieden werkzaam zijn, is door een hevi- gen brand vernield geworden. Het vuur breidde zich zoo snel uit dat weldra de groote fabriek, die eene opper vlakte van 100,000 vierkante meters heeft, in vuur en vlam stond De pompiers van Caen, die per bijzonderen trein met hun materiaal toekwamen, moesten zich bepalen de naburige gehouwen te vrij waren. Van liet gebouw blijven nog slechts do verkoolde muren over. De gebouwen welke oorlogsvoorraad bevatten, alsook de gieterij en het dynamietmagazijn, zijn kunnen gevrijwaard blijven. De schade wordt op 10 miljoen franks geschat. 1500 werklieden zijn daardoor werkeloos. Het tempeest in Amerika. Men meldt geweldige overslrooiningen ten gevolge van hel tempeest in verschillige streken van Ohio en Indiana. Volgens een bericht uit Colombus, in in Ohio, zijn er een 40lal dooden te Dayton, waar in de straten het water verscheidene meters hoog staat. Duizen den personen zijn zonder dak. Op andere plaatsen ontbreken do levensmiddelen. Te Middleton, in Ohio, zyn 200 huizen overstroom.I. De inwoners zochten een onderkomen in de kerken, scholen en stadhuizen. Veel gebouwen stortten in ten gevolge der overstroomingen. Het water steeg tot 7 voet hoog. Er zijn veel dooden. Viaduks en bruggen werden door de strooming in den Miami medegesleept. Te Delaware verdronken 12 personen. Branden horsten uit te Colombus. Het vuur dreigt zich uit te breiden. De krijgs- overheden hebben besloten de groote spoorwegbrug over den Miami te doen spriogen, daar zij de strooming van het water belemmert. Volgens de laatste berichten werden er tijdens het tempeest van Zondag 200 per sonen gedood en 1000 gekwestst. BURGERLIJKE STAND DER STAD AALST. Geboorten Mannelijk geslacht 13) .q Vrouwelijk 6) Huwelijken J. Vandevyver, onderw., met H. Van der Linden, zb. J. Gorten, sclirijnw. met P. Van Mol, tw. J. Milo, werkman aan^poorw., met C. Van Schuylenbergh, kloorm. L. Bomon, vlasbew., met C. Jan8sens, tw. H. Gysbrecht, machinist, met M. Bauwcns, dienstmeid. P. Mat- tliys, olieslagersg., met C. De Koek, zb. G. Scliollaert, siroopbew., met M. Van Paemel, tw. L. Van der Poorten, hout- bew., met A. Hereman, naaister. Overlydens P. Noël, vr. Van den Steen, zb., 69 j., Oude Gentschebaan. M. De Saodoleer, schol., 10 j Gentsclienst.w. K. Hebbe- linck, wr Van Broeck, zb., 84 j., Ouden Dendormondscliest. F. Du Four, man Arys, loodg., 60 j. Windmolenstraat. 2 kinderen onder do 7 jaar.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1913 | | pagina 2