p BANQUE CENTRALE DE LA DENORE RËPA RAT1EIN Lentekuur. PINK PILLEN Wij Verzekeren Twee Woonhuizen HUIS, HOFSTEDE EN LAND WOONHUIS MEUBELEN HOPSTAKEN MEUBELS Varken s TWEE WOONHUIZEN HOFSTEDE, WOONHUIS, HOPSTAKEN Per occasie te koop: Aan de Landbouwers! ET. EEMAN, I I^ELRQSË Maatschappij SINGER Bericnt aan de LandDouwers. Landbouwers! ZWAVELZUUR AMMONIAK U.U LES INK OUR ERS ONNES ALES De geneeskunde heeft te allen tijde aanbevolen in de lente een lichte kuur te doen die tot doel heeft ons bloed te herstellen en het te ontlasten van alle onzuiverheden die er zich gedurende het slechte jaargetijde in hebben opgehoopt. Wij gevoelen allen door verschillende ongemakken die wij nu ondervinden dat die kuur zeer noodig is. Er is niet aan te twijfelen dat indien wij niet, langs de natuurlijke wegen, de onzuiverheden verwijderen die in ons lichaam een grooten getale aanwezig zijn, deze onzuivei heden op een abnormale wijze er zullen uitgaan, in den vorm van uitslag, roode vlekken, puisten en zweeren. zuiveren het bloed. s Depot te AalstApotheek Callebaut, Botermarkt. Mark l prijzen. Aalst. Zaterdag 29 Maart 1913 Aardappelen de 100 k. 5.00 a 7,00 Boter per 3 kilo 8,72 a 9,18 Roomboter per kilo 3,06 a 0.00 Eiers do 25 2,00 a 0,00 Ajuin de 100 kilo 1,00 a 1,50 Viggenen por koppel 80,00 a 90,00 BOTERMERKT. Heden Zaterdag werden 192 klonten boter ter markt ge bracht, wegende te samen 1530 kgr. ANTWERPEN,28 Maart. Men kwo- teeit Aelst beschikbare a Maart-April 100 - a 102;50 nieuwe oogst 1913, 91, - a 92,50 Poperinghe beschik. a-,Maart-April 91.a 93, Nieuwe oogst 1913, 88,— a 90,— de 100 kil. Markt standh. Le Vieux Bruxelles Grace a ses sites pittoresquos, a ses mimes réputés est a ses auteurs remarqua- bles, 1'Italië est a mème de nous fournir des films de grande valeur, des vues ciné- malographiqucs dont la variété et le bon gout font l'admiration du public.Tempéte d'aines que l'on donne en ce moment au Vieux Bruxelles en est unepreuve éclatante. Ces tableaux coloriés don nan t l'illusion absolue de la vie réelle sont véritablement raerveilleux, surtout avec accompagnement d'orgue et du grand orchestre symphonique si habilement dirigé par Mr Jules Blange- Tout le monde ira voir Tempête d'ames au Vieux Bruxelles, ou dans la partie do concert M"e S. Verbruggo, une excellente mezzo soprano, Mr Raidich, première basse et Mr Servais lo réputé ténor, charmeront les oreilles des plus diffi- cilles par leurs voix prenantes et bien con duces. Matinée et soiréc tous le jours au Vieux Bruxelles rue de Malines a deux de la gare du Nord. „LH PETITE ODflKEB" 8 LILJBPIBHH La presse a été unanime a constater le grand succes de la «Petite Quaker- a l'Al- hambra. L'interprétation parfaite avec Mmos Qeruiaine Huber, Suzel, Gérard, Lepers, MM. Berryer, Ferrières, Camus, De Veldi, etc, la somptueuse mise en scène, l'intaris- sable gaité, le charme délicat de cetto opérette en font un spectacle de choix qui obtient les faveurs du grand public des families. On retient ses places d'avancetélóphone A. 9625. volkomene genezing in 3 uren van den Afloop of 't Schijt der kalvers en veulens door liet A merikaansche Poeder Dei ratere nu Constipogene genoemd. Eene enkele doos is voldoende, om verscheidene dieren te redden en het kost maar een frank. Te bekomen in alle apotheken, namelyk te Aalst, bij De Valkeneer en Callebaut. uit de onverdeeldheid te scheiden OPENBARE VERKOOPING VAN TE AALST, Geeraardsbergsche straat. De Notaris PAUL EEMAN, te Moorsel, tal namens wien het behoort, met gewin 'an palmslag en gelagen openbaar ver koopen STAD AALST. Eerste koop.Een welgelegen WOON HUIS. dienende voor Winkel, met aan hoorigheden en tuin, aan do Geeraerds- bergschestraat, getoekend 11. 5, gekend ten kadaster sektie A,nummer 1900b en 1909d met eene grootte van 2 aren, palende langs 'oren aan de straat, var. d'eeno zyde aan H. Karei De Mette, langs achter aan de irouwery van M. Camu en van do andore (jde aan Dame Wede Louis de Naeyer en Boulemberg. Bewoond door den medeverkooper M. oseph Bo88chaert-Van de Meersche. Tioeede hoop. —Een goed WOONHUIS Bt aanhoorigheden en grond aan do Geer- Brd8bergsche straat, geteekend n. 41, ge- end ten kadaster sektie A, nummer 2164a iet eene grootte van 1 are 10 centiaren, Blende langs voren aan de straat, van leene zijde aan M. De Gheost, langs ach- •r aan M. Meganck en van de andore zijde in M. Hyppolitè Verbeiren. Bewoond door den medevorkooper, M. dolf Geeroms-Van de Meersche. Ingebruiktreding der beide kopen dry landen na de toewyzing. ZITDAGEN Instel Maandag 31 Maart ).Q.Q Verblijf - 7 April 91c{ Wkens om 2 uren namiddag ter herborg 'De Groenpoort gehouden door Dame Wed. Wellekens, te Aalst, Geeraerdsberg- fehestraat, QELD. Aflosbaar met jaarlyksch kortin- enof op vasten termijn, te bekomen mits '&et by voornoemden Notaris EEMAN. OPENBARE VERKOOPING van te AALST. De Notaris Paul EEMAN te Moorsel, zal met gewin van palmslag en gelagen openbaarlyk verkoopen Stad Aalst. 1. Een woonhuis dienende voor winkel, nabij de Houtmarkt, hoek der Brabant straat en Van Langenhovestraat, gekadas treerd sectie A, nummer 1600a, groot 60 centiaren. Bewoond zonder termijn door M Camiel De Backer. 2. Eene bebouwde hofstede met aanhoo righeden in Mijlbeke aan de Beekstraat, gekadastreerd sectie F, nummers 291a, 293b en 566a, groot 24 aren 40 centiaren. Gebruikt door M. Frans Van Langen- hove. Boomprys, 200 fr. 3 Een perceel land, geschikt voor bouwgrond, in Mylbeke aan de Moorsel- baan, gekadastreerd sectie E nummers 237 en 238, groot 50 aren 30 centiaren. Gebruikt door M. Petrus Schockaert. DERDE ZITDAG Dynsdag 1 April 1913, om 2 uren namiddag, ter herberg De Groenpoort - gehouden door Dame We Wellekons te Aalst, Geeraardsberg- sc bestra at, 46. GELD te bekomen ter studie van voor noemden Notaris EEiMAN. OPENBARE VERKOOPING van Lochting en Landen te VLIERZELE en IMPE. De notaris Paul EEMAN te Moorsel, zal openbaarlyk verkoopen 1. Een nieuw gebouwd woonhuis met stal en aanhoorigheden gestaan te Vlier- zcle, Paepegem, sectie D n. 247g groot 5 aren. 2. Lochting te Vlierzele, Paepegem, sec tie D n. 230a groot 10 aren 70 centiaren. 3. Land te Vlierzele op «Kapellekouter-» sectie C n. 162 groot 12 aren 80 centiaren. 4. Land te Impe op Paepenberg sectie A n. 593 groot 17 aren 40 centiaren. 5. Land te Impe op Paepenbergsectie A n. 578 groot 8 aren 40 centiaren. Het alles bewoond en gebruikt door M. Alois en Juffer Anna-Maria De Spiegeleer. Onmiddelyke ingebruiktreding. ZITDAGEN Instel, Donderdag 20 Maart Verblijf, Donderdag 3 April om 3 ure namiddag ter herberg In de Post gehouden door M. Dominicus De Spiegeleer, te Vlierzele, Paepegem. Om uit onverdeeldheid te scheiden. OPENBARE VERKOOPING van Landbouwalem, 2 Drijwielkarren, Trekos, 5 Melkkoeien, 4 Zeugen, Rund. Kalf, Varkens, enz., te OORDEGEM, Stichelendries De Notaris SCHELFHOUT te Oordegem, zal op Maandag 7 April 1913, om 8 ure voornoen, ten sterfhuize der echtgenooten Petrus Leys-Impens, le Oordegem, wyk Stichelendries, openbaarlyk verkoopen Huismeubels zooals Stoelen, tafels, kassen, spiegels, stoven, lampen, tellooren, potten, pannen, lepels,vorken, easserollen, manden, bakmouillie, kernen, mclkkuipen, tobbens, zaanpetten, vleecLkuip, iiorlo- giën, tassen, jatten,lantaarns en allerhande huisraad. Landbouwalam zooals 1 groote drywiel- karre met toebehoorten, 1 kleine drywiel- karre met toebehoorten, kruiwagen, ploeg, egge, wanmolen, duivel, beirpomp, beir- stuk, vleeschblok, slijpsteen, groote en kleine bascuul met gewichten, vlasreep, beirkuipen, rieken, gaffels, schuppen, spa den, ladders, reepen, loofmolen, ossen- en koegareelen, aanschijnen, zwingen, enz. Landbouwgerieven zooals Eene hoe veelheid mest, aal in put, hooi, rogge- en (arwestroo, aardappelen, betteraven, loof, putpulp, gedorschen tarwe, rogge, haver, eiken geteerd hout, schelfhouten, brand hout, oudyzer, enz. Beestialen zooals groote schoone werk os,5 Melkkoeion,waaronder 2 werkkoeien, 1 rund, 1 vet kalf, 3 volle zeugen, 1 zware leege zeug, 1 vet varken, 1 goede trek hond, 1 haan en 18 hennen. De beestialen zullen opgeroepen worden om 1 uur nanoen, gewone voorwaarden. Tyd van betalen tot 1 October 1913, voor de koopen boven de 10 frs mits goede borg stelling en komptante betaling voor de koo pen onder de. 10 ira en van de onkosten van al de koopen. Openbare Verknoping. De notaris BRECKPOT, te Aalst, zal openbaarlyk verkoopen Gemeente Baardegeoa. 1° 10 aren 40 centiaren land, op den hoevekauter. 2° 21 aren 30 centiaren land, Kleinen Molenkauter. 3° 29 aren 70 centiaren land, aan de Molen baan. 4° 34 aren land, Hoevcnkauter. Gebruikt door Philemon De Block. Gemeente Opwyok. 5° En 29 aren 90 centiaren land, Groot- veld of Rau wakker. Gebruikt door de Wed. Joseph Haverals. EENIGE ZITDAG Zaterdag 12 April 1913 Om 2 uren namiddag, Vredegereclitzaal, te Aalst, Groote Markt. V E N D I T I E van 5000 en 2000 BOONSTAKEN te Aalst, Vaart, op WOENSDAG 9 APRIL 1913, om 2 uren namiddag, door 't ambt van den Notaris BRECKPOT. te Aalst. Openbare Verkooping. Dc notaris BRECKPOT, te Aalst, zal openbaarlijk verkoopen 1. 74 aren 43 centiaren land te Aalst- Mylbeke, op den Bergenkauter. Gebruik- ster de weduwe Louis De Bisschop en de weduwe Christiaan Rogiers. Verdeeld in 2 deelen. Samen gebracht op fr. 4900,00 2. 83 aren 76 centiaren land te Aalst- Mijlbeke op den Roozenkauter. Gebruikt door Frans De Petter en de weduwe Florent Callebaut. Verdeeld in 2 deelen. Samen gebracht op fr 4950,00 3 72 aren' 88 centiaren land te Aalst- Mylbeke op het Zandbeek. Gebruikt door Joseph De Ries en de weduwe Gustaaf Van Geit. Verdeeld in 2 deelen. Samen gebracht op fr. 1900,00 4. 2 hektaren 20 aren 8 centiaren land to Aalst-Schaarbeke op den Hoesokauter. Gebruikers Albert, Alfons en Theophiel Quintyn en Beeckman. Verdeeld in S dee len. Samen gebracht op fr. 11500,00 5. 57 aren 4 centiaren land te Aalst- Schaarbeke op den Siesegemkauter. Ge bruikt door de gebroedors De Kegel. Ver deeld in 2 deelen. Samen gebracht op fr. 3500,00 6. 76 aren 6 centiaren bosch te Aalst- Schaarbeke in de Broeckmeerschen, in bolioer. Op te leggen boom- bout en af- sluitingsprijs 680 fr. niet begrepen 17 kanadaboomen ten westen. Gebracht op 1000,00 7. 58 aren 2 centiaren land te Erembode- gera op den Boukhoutberg. Gebruiker Felix De Schryver. Op te leggen boomprijs 25 fr. Gebracht op 1750,00 8. 84 aren 43 centiaren bosch en deeltje land te Erembodegem. Boukhoutberg. Ge bruiker Felix De Schryver. Op te leggen boomprys 230 fr. Gebracht op 1150,00 LAATSTE ZITDAG DONDERDAG 10 APRIL 1913. telkens om 3 uren namiddag ter Estaminet van M. Van der Vorst, Zaadhandelaar te Aalst aan St-Martenskerk Openbare Verkooping. De Notaris BRECKPOT, te Aalst, zal openbaarlijk verkoopen 1. Eene Hofstede te Aalst Mylbeke, Langestraat en Bergenkouterbaan, groot 17 aren 78 centiaren. Bewoond door de kinderen Jan Baptist Van Mulders. Ver deeld in 9 deelen. 2. 17 aren 60 centiaren land te Aalst- Mijlbeke, Bergonkouter. Gebruikt door de kinderen De Witte. 3. 2 buizen te Aalst-Mijlbeke, aan de Moorselsche baan, groot 9 aren 40 cen tiaren. Bewoond dc or de Weduwe Leopold Meert en Joseph Van Driessche. 4. En 8 werkmansbuizen, met bof en meersch, te Aalst-Mijlbeke, Moorselsche baan, groot 29 aren 80 centiaren. Bewoond door verscheidene. ZITDAGEN Instel, Maandag 31 Maart 1913, bij Romain Rogier, to Aalst-Mijlbeke, aan de kerk van O. L. Vr. Bijstand. Verblijf, Maandag 14 April 1913, 'bij de kinderen J.-B. Van Mulders, te Aalst- Mylbeke, Langestraat. Telkens om 3 uren namiddag. VENDITIE VAN te Aalst Dirk Martensslraat. De Notaris Oscar TIBBAUT, te Aalst, zal op Maandag 28 April 1913, te beginnen om 1 uur namiddag, ten huize van Dame Van Neek-Van Rillas te Aalst, Dirk Martensstraat, 11. 82, overgaan tot dc openbare verkooping van alle de aldaar te bevinden huismeubelen bestaande voorna melijk in jacht met toebehoorten, tafels, stoelen, kassen met marmeren blad en an dere, spiegels, horlogie, bedstoclen met matrassen en slaapgerieven, coulisse-tafel, wa8chmachien, bank, flesschenrek, schouw- garnituren, keukengerieven van allen aard, caraffen, roomers en glazen, tellooren, sauspannen en kommen, kuipen, ladder, borstels, brandhout, drapeaustok, ijdele flcsschen en meer andere voorworpen. Gewone voorwaarden on tyd van beta ling mits borgstelling. Studie van den Notaris DE SADELEER te Erembodegem. OPENBARE VEKKOOPINü van te Erembodegem en Haeltert. I. Te Erembodcgem-Dorp by M. L. De Ryck op Maandag 31 Maart 1913, om 8 u. 's morgens. II. Te Haeltert-Statie by M. Remy Van de Perre op Woensdag 2 April 1913, om 8 ure 's morgens. Studie van den Notaris DE SADELEER te Erembodegem. OPENBARE VERKOOPING te HAELTERT-Eede op aanzoek van d'ervon Donatus Scheer- linck, ter herberg van M. Cns Arys, op DONDERDAG 3 APRIL, 1913 om 1 uro namiddag. Zie plakbrieven. Studie van den Notaris DE SADELEER te Erembodegem. OPENBARE VERKOOPING van eene LAN D&KOEI BEESTEN te Erembodegem. Op aanzoek van d'erven Felix Hoefs- D'Haeseleer, ter herberg van M. Marinus Brys, te Erembodegem-Meersclidi ies. Op DONDERDAG 3 APRIL 1913, om 3 ure namiddag. Zie plakbrieven. Studie van den Notaris DE SADELEER, te Erembodegem. VENDITIE VAN 5000 Larixen- en 3000 Sparren- te Erembodegem, aan do Statie en aan de Denderbrug, op Dijnsdag 1 April 1913, om 1 ure namiddag. N. B. De koopen onder en tot 10 fr. inbegrepen, zuilen comptant moeten be taald worden, voor de andere tijd van betaling mits goede en welgekende borg te stellen. Steekt wel deze waarheid in uw hoofd. Eene verwaarloosde valling zet zich over van den ecnen tnensch aan den anderen en is gevaarlijk ei. zelfs doodelijk voor kin deren en ouderlingen Daarom moeten wij ons er zoo spoedig mogelijk van genezen. De beste, ja wij mogen zeggen, de eenigste remedie die u zal alle voldoening geven is de Siroop Depratei e, Dit is een wetenschappelijk produkt dat door de Doktors zelf genomen werd. Prijs H FitAiVKEN in alle Apot heken, namenlyk te Aalst, bij Valkeneer en Callebaut. 11 en vraagt. Kantwerkhuis makende jabots, neus doeken, enz., middelbare soort. Gevraagd. KEUKENMEID kunnende goede bur gerskeuken. Zicli te bevragen ten bureele dezer. Sterke metallieke kabels, dienstig voor afsluitingen. Zich te wenden ten bureele. Geeft de STIKSTOF aan uwe gronden terug onder vorm van Zwavelzuur Ammoniak 0 40 fr. per kilogr Voor groote hoeveelheid prijs volgens overeenkomst. Zich wenden GAZGESTICHT van AALST. ❖©©❖©❖©❖©❖©❖©❖O Ingénieur Chimiste, X Q Analyses et dosages Ma- tières fertilisantes Eaux q Q Minerais Alliages Ma- tières grasses Albumine. A Grondkrediet van België NAAMLOOZE MAATSCHAPPIJ ingericht in 1835 Geldleeningen te bekomen voor bet bouwen van luizen, aankoop van gebou wen en landen, aan gewonen intrest, aflosbaar in eens of met dry maandelyksche afkortingen, met of zonder levensverzeke ring. Uitgave van obligatiën van 100, 200, 500 en 1000 franken, intrestende aan 4 's jaars. GELOOITZETTING VAN EERSTEN RANG. Ivostelooze inlichtingen te bekomen ter studio van den Notaris EEMAN te Moorsel, en in bet bureel der maat schappij te Aalst, Leopoldstraat 28, van 8 tot 11 ure 's morgens. Hnofdagontscliap van verzekeringen tegen brand, ongevallen, op 't leven, enz. HAAR HERSTELLER herstelt grijs, of ver kleurd haar bepaalde lijk tot zqne oorspron kelijke kleur houdt het uitvallen tegen reinigt de kruin, ver wijdert het schin en deelt er leven, groei kracht, glans en shoon- heid aan mede. Fcrloclil door Coiff, en l'arf floofd- Dépól 26, r. tliciiDC-llarcel, Parijs, Te Aalst bij Prosper Guillot, Lange Zoutstraat. Oude wonden der beenen en velziekten Genezing door de eigenaardige behandeling van Doctor CL. VAN VOSSEL, te Wieze-bij-Aalst. Talrijke getuigenissen sedert 20 jaar uit Aalst en omliggende. SPREEKUREN dagelijks na de aan komst der Postkoets. Verzorging ook ten huize. van N A AIM ACHIENEN aller stelsels en merken worden zorgvuldig gedaan in de bijzondere werhuizen der Aalst9, Albert Liénartstraat, Spoedige bediening. - Goedkoop Naamlooze Vennootschap. Agentschap der Sociélé Générale de Belgique SUGGURSAAL VAN AALST 20. NIEUWSTRAAT. Telefoon 113. Depóts van geld aan 3 en 4 °/0 Disconto en invordering van wissels Voorschotten op titels Aan- cn verkoop van checks, vreemde bankbil jetten en munten Beursorders Uitbetaling van koepons Inbewaar- neming van waarden. VERHURINGSTARIEF DER Iï RAND KOFFERS BRANDKOFFERS Af mot ingon binnenwaarts Prijs dor Verliurlng hoogte breedte diepte Per maand Per 3 maand Per 6 maand Per JAAR Meter Meter Meter Frank Frank Frank Frank Model A 0.12 0.30 0.55 2.— 5.— 9.— 15.— B 0.20 0.30 0.55 3. - 8.— 15. 25.— C 0.50 0.30 0.55 5.— 12.— 20.— 35.— D 0.50 0.62 0.55 8.— 20.— 30.— 50.— 1 E 0.53 0.62 0.55 9.- 22.- 35.— 60 De zaal der brandkoffers is toegankelijk voor het publiek alle werkdagen van 9 tot 4 uur ('s Zaterdags van 9 tot 2 uur). Te bekomen bij VAN DER VORST, te Aalst, aan (le St-Martenskerk, recht over den ingang links 0 Oud huis den Biën- korf allerhande soorten van HOVENIERS ZADEN, eerste kwaliteit van BLOEM KOOLZAAD, extra goed MAASKLAVER- ZAAD, GRASZADEN voor weiden en boomgaards, schoone keus van BLOEM ZADEN alles gewaarborgd aan goedkoope pryzen. De vermaarste en schoonste verscheidenheden van ROOZELAARS ZIJN DIE VAN SOUPERT NOTTING te LUXEMBURG, (Gr. Hertogd.) Leveranciers van 6 Koningshoven. Eerste Specialist ingericht sedert 1855 Schoon geïllustreerde Prijscourant FRANCO. REK LA AM COLI 20 Dwerg of 15 klimmende Rozelaars, 9 frank, (FRANCO). Agent aanwijzer gevraagd voor boventallige bezigheid, zeer winstgevend in verzekering (zonder bedie ning te verlaten), Jaarwedde tot 3600 fr. volgens beschikbaren tijd, relaties en be kwaamheden, voorwaarden te bespreken. Referencies geëischt en aanwijs hedendaag- sche bediening. Schrijven Z. Postbus, 616, Antwerpen. 52275- KLEERMAKERS. Het huis Gillard te Frameries, vraagt goede kleermakers goed loon en werk voor gansch 't jaar verzekerd bij kontrakt. Men moet te Frameries wonen verhuis kosten worden terugbetaald. J N E E F S TANDMEESTER SPECIALIST, te Aalst, Statiestraat, 33, naast het Hotel du Comte de flandreJ sedert veertien jaren te Aalst. Kostelooze raadplegingen alle dagen van 8 tot 5 uren, Zondag morgend, van 8 tot 12 uren. - Dijnsdag voormiddag, te Nl- nove, bij M8 Van Laer. Dijnsdag na middag, te Aalst. Genezing en opvulling der bedorven tan den. Plaat9en van Kunsttanden zonder uittrekken en na het vooraf genezen der wortels van de ou le tanden. Het uit trekken der tanden volgens de keus van den klient, na volledige gevoelloosmaking gewaarborgd zonder de minste pijn. Gebitten op Goud, Platine en Caout- chooc. Gebitten zonder plaat, in de wortels vastgezet, nieuw stelsel. Recht zetten der tanden bij de kinderen (menig vuldige bewijzen). Wit maken der tan den, enz. Reparaticn, Hermaken van Ge bitten, elders gemankeerd. Daar M'NEEFS de gebitten zelf maakt, dus uit de eerste hand, kan hij deze goed- kooper leveren en met meer juistheid en gemak voor den Klient maken, dan andere Dentisten die, bij gebrek van kennis, hunne Gebitten elders moeten doen maken. Begeeft zich ten huize op aanvraag De Ontwaking van den grond J^e grond is in werking. Tallooze kleine onzichtbare wezentjes, de gislstoffen van de aarde zullen zich van de stikstofhoudende stoffen aan den grond toe vertrouwd, meester maken om ze voor de plant te bereiden. maakt van dit oogenblik van krachtige salpetergisting gebruik om het uit te strooien, de rijkste en de spaarzaamste stikstofmest Het ie in het begin van den wasdom dat de plant het meest stikstof vergt Al d* nMthaadalaren al da landbouwtyndikatae varkoopan het Zwavelzuur Ammoniak an kal CO MP TO IR BELGE DU SULFATE D'AMMONIA QUE (Naamloos Vennootschap) 8, Berkmansstraat, te Brussel fsslt vrachtvrij, ap aasvrasfslis nattige iallchtlafsn nopess zl|s fsbralk. J Om alle besmettingen te voorkomen, om uwe duiven van alle lichte aandoeningen te j bevrijden, die hun in den tijd der Prijsvluchten een deel hunner middelen ontnemen, ontsmet, maakt uwe instellingen gezond met den NIET GIFTIG Nè, NIET BRANDEND A. R. PEARSON. f HET EENIGSTE ontsmettingsmiddel, dat in duivenliefhebberij zonder gevaar mag gebruikt worden hij mengt zich met water, met kalkwit. Om de vochtigheid te doen verdwijnen en de jongen tegen alle insekten en ongedierte te bevrijden, be- Lj poeiert de nesten, schalen en potten met het OntsmettendOpdroogend Voeder, Créseptone A. R. V. inhoudende. Voor dokumenten, verklarende uittreksels A. R. PEARSON <S C'", 39. BleeKerijstraat, BRUSSEL Het Huis A. R. PEARSON C heeft niets gemeens met gelijknamige firma's. ..-.wsV jry.jgTN» jaaisi

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1913 | | pagina 5