DE MAAGZIEKTEN Gezomhieidspillen DEFENSE BELLARDI, BORSTZIEKTEN MUÏS OTTO KO ENTGES iSiffisTÏCIIT ACH. EEMAN, AALST. Voor Hoest, Bronchiet en Influenza Voor Maagpijn, GRAMOPHONE DE NAAIMACHIENEN SINGER VERMOUTH C. PRAEÏ-DE WITTE, Oud huis: J.-B. JOURET-COOUEREAUX GEBROEDERS SCITOONJANS tter*xxjvgt zie. Ju>££ce joLuur1 m x>fup&xxynjr/ oL»or' cLe JK&Jt yCnem/v jy&x&nd Am. /gzyedj „TLi&cLcuxr- xhe. q&ztynM^icL" Vereenigde Vijveraars. DrVai)ier& B, Dupiry1 JOSEPH VAN VAERENBERGB Belangwekkende uitvinding. Laat U niet omklappen, FBBRIEKV0K SUPERPHOSPHATE#,5CHEIK0NDIGE VETTEN EH KDNITGIIPS. Wat is eene maagziekte ■tie Balsempillen van Fr. Callebaut Bloedzuiverende Pillen van Fit. Callebaut, VOLMAAKTE BUIKZUIVEREND MIDDEL hel meest de gan- sche wereld door ge bruikt. Het V0LKNHULPM1DDEL is- baar in alle huisgezinnen. CARRONYLE BEUICIIT Maatschappij van algemeene Assurantiën Aug. De Kegel-Mertens. Meubels W° Mal lego BERICHT. ZENUWZIEKTEN! JA!JA! V^Ö^;,O^X^X^^XXXN<XXKXX>30IOeiÖêk- LA COMPAGNIE SINGER, VRAAGT DE geperfeclionneer-T 4 v A juistheid de Chronometer I /VzV/V gewaarborgd Horlogiemakerij Juweelen Brillen ©3 Lange Zoutstraat, ©7 Aalst. Vraagt de Horlogie Louis Roskopf, S. A. Belgische Hypotheekmaatschappij EN SPAARKAS STOOM VER WERIJ 13, Sint-Jacobsstraat, 13, Brugge. Hulphtiis te Aalst bij Alfons WILLEMS, Opvolgers 2 T Sint-Jorisstraat, 27- AELST. Broek- en Kleerstoffen, Laatste Nieuwigheden Agent général La Pondeust. .Marque dêposée DOET DE HERDER EIEREN LE66EN ZELFS IRET DE GROOTSTE KOUDEI Zomler eenig gevaar voor het pluimgedierte Kost 10 oent. per hen en per maand De doos vid kg. I (r. 10 Verzending franco per uk tanïf/ïkg. »fr. 00 i 5 kg. sfr.B» ALGEMEEN DEPOT Huls FELIX MOULARD 207, Rue des Tannours, BRUSSEL t iiuiiÉÉH— Krouchiet oude eu pas ouislauc. kuudeu, aau-fj Tallen en bevaneeuheid. asihma. konen adem. a slekinfu-n m de nj.le. hnesi en fluimen, hartklop- S pinnen, keelpijn, gejaagdheid, oorimiiugen, lering, H zweeien eu vriinagning zijn gainrh en volkomen B genczm don- in- nieuwe behandeling der dokters f 102, Nieuwslraal, BRUSSEL (NOard-Stalie) Raadgevingen alle dagen en Zondag van 8 lol 1Ï uur (Dinsdag eu Zaterdag uitgenomen) I'clikaansiraal (rechtover de groile statie), eertien en derden Znieritag der maand, van 8 lot 11 uur. Behandeling en raadgevingen door briefwisseling. Verzekering tegen brandgevaar. Hoofdagent M. Achille EEMAN, Iiooge- vesten, fabriek van chemische meststoffen te Aalst. OPRECHTE SIROOP VAN Ti aanbevolen door dc aanzien lijkste geneeskundigen voor de haastige genezing van alle Borstkwalen, Bronchitis. Hoest, Vallingen, Zinkingen Hoogst noodzakelijk vóór miswassen aan klierlijdende kinders, vol van humeuren en aangedaan van huiduitslag De flesch hiemeven eiscfien. Depots te Aalst Apothekers Callebaut, Ghysselinckx en Meganck. Algemeee Agencie P. DUPUY, 8, Zaadkorrelstraat Brussel Zaakwaarnemer Esplanadestraat 14, Aalst, gelast zich met vernieuwingen van bepande schuldvorderingen, vernieuwingen, opma ken van aangiften van nalatenschap en onderhandsche akten, voor alle processen en erfenissen en alle moeilijkheden. Bij hem is ook geld te bekomen aan kleinen intrest op eerste hypotheek Wordt kosteloos raad gegeven. De Cachets antinévralgiques Jos. Guthier, zijn een uitnemend geneesmiddel tegen HOOFDPIJN (mi graine), tegen Rhumatisme, tegen alle NEVRA LGIEKE PIJNEN zooals TANDPIJN, enz. ZIJ GENEZEN RAD1KAAL en om zoo te zeggen. oogenblikkelijk. De Cachets antinévralgiques Jos. Gauthier, bevatten geene de minste schadelijke noch gevaarlijke stoffen; zij mogongenomen worden, zelfs door personen welke geene Anlipyrine kunnen verdragen zij zijn integendeel een hulpmiddel voor onstelde magen. De Cachets antinévralgiques Jos. Gauthier, zijn onderzocht ge weest door de meest bescheiden overhe den in het vak, en hebben de algemcene goedkeuring verworven. De maatschappij van - Gezondheids leer van België heeft ze zorgvuldig ontleed, goedgevonden en aanbevolen (zitting van 24 Juli 1907). De Cachets antinévralgipue Jos. Gauthier zijn in alle goedinge- richto apotheken te bekomen, in een doosje van 6 cachetten, aan 1 fr. of van 13 cachetten aan 2 fr. Als echt en onvervalscht aanzien, on kel en alleen de cachets,welke in blauw gedrukt, het merk dragen Antiné vralgiques Jos, Gauthier. Indien uw apotheker ergeen bezit en t iets anders aanraadt, wendt u dan tot het algemeen depot CENTRAL APO THEEK JOS. GAUTHIER, MECHE- LEN. Tcleph. 96. De doosjes worden geheel het land door vrachtvrij, tegen postmandaat, verzonden mits oene verltooging van 10 centiemen. Depöts te Aalst I)e Valckeneer, Esplanadeplein en CallebautBoter markt. KLEIST, Bruxelles Huis gesticht in 1876. Prijzen volgens samenstel. Vraagt prijs-courant. Samengestelde opgeloste Guano DE ZON GRONDSTOFFEN aan prijs van den dag Nitraat van Soda Sulfaat van Ammoniak, Superphosphaten, Nitraat van Potasch, Sulfaat van Potasch, Chloorzuur. Potasch, Kaïniet, IJzerslakken (Scones). Plaaster, IJzersulfaat Phosphaat Bernard, Magnesium, Kopersulfaat (blauwen aluin; 98 99 zuiver. Vergruizers Vermorel, Eclair n. 1. Eene maagziekte is eene ware besmetting van de' maag, het is eene maag die de spijzen niet goed meer verteert, liet is een algemeen ongemak vergezeld van oprispingen, zwaartegevoel, zuur, draalingeu, hoofdpijnen, zwellingen, fassen, stikkingen, hartkloppingen, slaperigheid eu afgematheid, bijzonderlijk na et eten. Het is een zenuwachtige toestand der maag, die krampen veroorzaakt, kolijken, brakingen, slechte spijsvertering, pijnen in den rug, den buik, tusschen de schouders nachtmerrie, slapeloosheid, droefgeestigheid, gevoel van droedieid, ontmoediging, neerslachtigheid en zwarte gedachten. Het is een diepen ommekeer van het geheele gestel, het is een pijnlijke en ondragelijke toestand. Er bestaat slechts een waar geneesmiddel dat ten volle de maagziekte kan genezen, dit zijn de Poeiers de Cock, omdat de Poeiers de Cock de maag ontsmetten, alsook de ingewanden, haar al hare krachten terugschenken en de spijsvertering doen werken alsof de maag nooit ziek geweest ware. Het is een onschadelijk middel, volkomen werkzaam en dat altijd gelukt, zelfs in de meest ingewikkelde gevallen. Eene enkele doos Poeiers ae Cock geeft betore uitslagen dan lange maanden van eene andere behandeling. Beproeft eene doos Poeiers de Cock, gij zult er over verwonderd zijn. Do Poeiers de Cock genezen alle dagen maagziekten die door geene enkele andere remedie konden genezen worden. Men kan de Poeiers de Cock koopen in alle goede apotheken, aan 2.50 fr. de doos. Alle andere remediën weigeren. rijn de beste geneesmiddelen voorzeke Apotheker, Botermarkt AEIS1. 1 d<* 11 dos. Deze pillen, aangezien hunne aange namen s naak, mogen opgezogen worden Maagzuur, gal, slijmen, slechte pijsver- teering, verstoptheid, speen, puisten enz. gebruikt de Apotheker Overdekte Botermarkt. AELS T. I.OO Ir. «Ie (loon. In dezelfde Apotheek zijn te verkrijgen Remedie voor Eksterogen 0,50, Tandpijn titillende druppels stillen onmiddelijk de tandpijn o,5o. Pillen tegen de razende tandpijn 1,00 fr. de doos. Pakken tegen liet slecht boter geven der Koeien 1,25 ft-. Pakken voor het bevruchten van Koeien «m Merrieën. Remedie tegen het snot tier Kiekens. Zekere remedie oor den tiholera der Kiekens 1,00 fr. de 1/2 doos, «,00 fr.de doos. De GEZONDHEIDSPILLEN DEFENSE z\jn gemak kelijk om in te nemen en veroorzaken nooit buikpijn.Zij verdrijven slijmen en gal, verzui- veren het bloed en ge nezen Verstoptheid, Maagpijnen, Scheelhoofdpijn, Zenuwpijnen, Jicht en Rhumatism, Speen, Huidziekten, enz. 1 Fr de doos van 3o pillen, in ALLE APOTHEKEN het beste behoudmiddel van het houl 3ederfwerend. Ongediert vernielend Verzekert een driemaal langeren duuraan nel hout, en geeft eene schoone bruine deur. Vervangt voordeeliglijk het teer en de jlieverf. Vraagt voor zijne verschillige toepassingen, het prospectus Nr 4. Zilveren eermetaal ter Wereld tentoon- •telling van Parijs 1900. Gulden eermetaal ter Wereldtentoonstel- .ing van Luik 1905. Chauline. Beschermt dc zaaisels tegen de aanvallen der kraaien en andere vogels ook tegen de ziekte, verbetert de kwaliteit en vermeerdert de opbrengst. Belgische Maatschappij van Curbonyle ■erve Frères Goftaerl TROOZ. (België) Depositaris M' R. SCHELFfWLT Bouwmaterialen. Boudewijnkaai.8AALST aan Landbouwers en Hofliefhebbers Indien gij wilt goed en deftig gehandeld worden voor het aankoopen van pulpen van het fabriek Wittouck om U in October of November af te leveren ofwel plantaard- appels afkomstig uit Friesland ook alle soorten van Fruitboomen, Sieraadplanten, Haagplanten, Boschplanten, tegen zeer geringe prijzen wendt U in volle vertrouwen tot de Gebroeders Van Vaerenbergh te Wieze Op tien minuten afstand van de statie van Baerdegem, deze handelen altijd met de beste zorgen. tegen brandgevaar, op het leven en onge lukken van allen aard. Eenige Premie ongelukken op de. ijzerenweg en tramways. Hoofdagent Aug. DE WINTER, Nieuwstraat, Aalst. VOLKSVERZEKERINGEN met weke lijksche betalingen voor Eerste Communie Huwelijk, enz., enz. N. B.Agenten worden gevraagd. Zich te wenden op bovengemeld aclrcs Ook te verkrijgen bij Apothekers F. Callebaut, Botermarkt en V. De Val keneer, Esplanadeplein, Aelst, De Greef, 8, Sint Gudulaplaats, Brussel en Martin, Haechtschensteenweg, 163, Scliaerbeek-Brussel. TOESTKI GR&IYIOPHONE GROOTE PRACHT n gepolijst nootelaar Volmankt bewerktuiging, drijdubbel ressort Prijs 1250 fr. VERDRIJFT DE VERVELING Hij alleen volstaat om de lange winteravonden aan den haard, doorgebracht, te veraangenamen, te vervroolijken. Aarzel dus niet u van zijne kostelijke mede werking te verzekeren, en koop zonder aarzelen een ECHT GRAMOPHONE TOESTEL. Het zal bij u invoeren, in den familiekring, de meest in zwang zijnde artistische beroemdheden. E1SCH OP MACHINES EN PLATEN, het overal gewaardeerde en bekend merk van den Hond Luisterende naar DE STEM ZIJNS MEESTERS Voor alle Inlichtingen wende men zich tot de Agenten dor GRAMO PHONE In zijne «tad. AALST, Meuleschettestraat. Fabriek van Cimente Vloertegels, Dak- p innen (nieuw model met verbeterde aansluiting), Cimentbuizen, Putbuizen van o,8o*fti. tot 1,50 m. doorsnede en grooter op aanvraag, Muurdeksels Varkensbjkken, Paardekribben, enz GROOT MAGAZIJN rechtover het Postbureel, HOPMARKT, N»3, te AALST. Schoone keus er. voordeel ig": prijzen. Alle Donderdagen en Vrijdagen bezon- dere groote keus van vele soorten vorschen ZEEVISCII aan de laagste dagprijzen. Alle Vischwaren worden zeer wel gerei nigd op verzoek ten huize gebracht. Ik beveel mij aan de gunst van eenieder, bezonderlijk aan de achtbare ingezetenen die van leveranciers veranderen. Zeer voordeeligo pryzen voor Avondina- lon, Hotoliors, enz. Ph. VAN STYVENDAEL Eenig huis der stad sedert 25 jaren in de Oostendsche Visscherijen gevestigd. Visscherij Lange Zoutstraat, 38, Aalst Loveraar der bijzonderste huizen der stad. TELEFOON Nr 44. :SQI©©»Ö€XXXXS! ZENUWZIEKTEN! 1 b een aanj-eno i-11 A-U De wonderbare Poeders van het Wit Kruis verzachten oogei.blikkHijk en genezen spoedig ALLE ZENUWZIEKTEN PifnHjke maandstonden, hoofdpijn, schele hoofdpijn (migraine), draaiingen, zenuwkoorts, A\ de hevigste tandpijn, scheuten in de landen, hartkloppingen, slapeloosheid, gejaagd- heid op de zenuwen, zenuwzwakte, valienup zu-kte, zenuwaanvallen bij d« yj vrouwen (hysterie), zwaarmoedigheid, slokken in de keel. rheumalisme. fleuredjn, jicht, enz.enz. K De Poeders van het Wit Kruis versterken de zenuwta, 7\ ze zijn gansch onschadelijk en missen nooit hun uitwerksel. W PRIJS fr. 1.25 de doos; fn 3.25 de 3 doozen of de drie dubb«l« dOM; vu fr. 6 25 de 6 doozen of de zes dubbele doos. W Algemeen depotApotheek F. TUYPENS, Houtbriel, 24, Sint Nikolaai, alsook 0 bi« "CALLEBAUT, Botermarkt, DE VALKENEER, Esplanade. Aalst. W en in alle goede apotheken. U' Warlit I' van namankacla, ze zijn zonder wMnle. W xoorden geleverd met groot gemak van betaling, naar heus der klanten, per week, per 14 dagen of per maand. Machienen van alle modellen aan eenieders bereik DE BESTE KWALITEIT AAN DEN LAAGSTEN PRIJS GROOTE KORTING OP COMPTANT Verwisseling van oude machienen aller stelsels. KOSTELOOS ONDERRICHT. GOED VERZORGDE REPARATION Naamlooze Vennootschap. 27=31, Oud Kleerkooperstraat, BRUSSEL, Albert-Lienartstraat, 9. Geeraurdsbergscheslraat. 20 ï-;\I Neerstrunt36. mtrnm I fcj AGENT GENERAL! I UKIIH. Gf ACOMINI,BRUXELLES O11 iltuB'tmlp personnes honorables disposant loisirs pour la représentation. Adresser demandes et réfé- rences, I8-20, rue de la Bourse, Bruxelles. (Let wel op het adres). Horlogieën van Genève, stukken geregluerd door liet Oliaervalonuni van Genève en 1%'eufchatol. NAAMLOOS VENNOOTSCHAP Kapitaal 5.000.000 Frank Zei el Ie ANTWLRPKM, !%i° Tl, Iiivhiihi. Beheerraad MM. Baron Fredegand Cogels. Voorzitter, Edouard Thys, Onder voorzitter, Alp. Ullens de Schooten, Léon Van den Bosch, Henri-J. Engels. Collegie der Commissarissen MM, Jean della Faille de Léverghem, Voor zitter, de Graaf Adrien de Borchgrave d'Altena, Léon Collinet-Plissaert, Baro Auguste Delbeke, Edouard Joly, de Graaf Oscar Lu Grelle. SPAARBOEKJES AAN 3,25% en 3.60 Renteboekjes op Naam met zesmaandelijksche coupons aan 4 °/0 Uitgifte van grondobligatién aan 4 LEEN IN GEN OP HYPOTHEEK VOORSCHOTTEN OP TITELS. /%GifireTEiv Aalst, Urbmn Roux, 4 Gentschensteenweg, Erembodegem, Leopold Van Vaerenbergh, Gemeente-Sekretaris Erpe, Rkné Bogaert, Gemeente-Secretaris Haeltert, Theophile De Brouwer, Melkerij-Bestuurder Herdersem, Denib Cooreman, Gemeente-Sekretaris Herzele, Jules Droeshout, bediende bij de Nationale Bank Meire bij Aalst, Remy Baeten, Eere-St-cretaris Molhem, Frans Droeshout, Gemeente-Ontvanger Moorsel, Benoit Carryn, rustend Onderwijzer Nieuwerkerken-bij-Aalst, Emeri De Kegel, koster Oordegem, Alfonb De Brauwf.r, Zaakwaarnemer. KERKSTRAAT, 16, AALST. Bijzondere verwerij van zijden met spantuig. Verwen en kuischen in het droog van alle stoffen voorwerpen, zooals kleedercn van damer., hecren en kinders, gordijnen, tafel kleederen, tapijten en salongarnituren, sjaals, liane enz. Wasschen en solferen van beddekens. Verwen en wasschen in het droog van handschoenen. DE ZWARTE STOFFEN VOOR ROUW^ WORDEN IN 24 UREN GELEVERD.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1913 | | pagina 6