ROND DE A. W. Schoonheid JOZIEII MOTJE..! 'T EEN EN 'T ANDER WERKLIEDEN De teer Burgemeester der stad Deelt Der volgende besluit afgekondigdHrr. 310. Zondagrusl. Rechterlijk Kronijk. Petrus Daens veroordeeld Allerhande nieuws. Overwegende dat. het bijgevolg onzin en misdaad is zooveel armoede en ellende onder de werkende klas, en zooveel stoornis en onrust in heel de samenleving nutteloos te verwekken Verklaren eensgezind Dat zij ten krachtigste verzet aantee- kenen tegen deze waanzinnige en doel- looze staking en alle christene werk lieden als één man aan den arbeid zullen blijven Zij vragen uitdrukkelijk Dat de burgerlijke overheden de vrij heid van den arbeid krachtdadig zouden beschermen van af den eersten dag en van af het eerste uur Dat het verantwoordelijk gezag de noodige voorzorgen zou nemen om alle mogelijke opstooten en onlusten te voor komen Dat de vrije werklieden het voorbeeld der Christene Vakvereenigingen zouden navoleen en aan den arbeid blijven. Het geroezemoes over A. S. en A. W. schijnt volle oneenigheid gesticht te heb ben in het kamp der blauwen, rooden en groenen. We zijn thans ver af van de fameuze manifestatie van half-Oogst 1911, waar heel de politieke winkel ver broederde op het kommando der socia listen De vereenigden van gisteren,staan heden kijvend tegenover elkaar. Morgen, als het er zal op aankomen, weerom ge- zamenlUjk storm te loopen tegen de Katholieke llegeering, zullen de geuzen van den nood eene deugd maken en terug - blok vormen, om terug ongenadig geklopt te worden. pin afwachting dier grooto... verbroe dering, is het thans heel plezant om lezen wat al lieve dingetjes die heeren zich naar het haar slingeren. Mijnheer Daens krijgt in de Volksgazet van 6 April 11. eene saus van belang. Pietje heeft de Etoile durven aanranden Dat kond hem duurte staan, en er wordt hem zeer beleefd onder den neus gewreven, dal hij het minst recht heeft te kabassen op den rug der rijke liberalen. In andere woorden heb wat dankbaarheid voor diegenen welke u vroeger in leven hielden. M. Daens heeft thans wat anders te doen dan dankbaar te zijn Hij rnoel zijne politieke zeilen wenden naar den gunstigen wind, en die waait thans niet meer uit het verlaten kamp der liberalen, maar uit hel kamp der socialisten icaarvan zijne partijtrouice bond- genoole, of slavin, (zooals gij 't ver staan wiltis geioorden. Het blijven toch biltere peperbollen die de Volksgazet - hem te knabbelen geeft. Wij lezen daar En die N U T T E L O O Z E Algemeene Werkstakingwaurvuti heelde iverkende bevol king afschrikt, eti waardoor ook vele vrienden van M Daens onverdiend honger, gebrek en armoede zullen lijden, die werkstaking wordt door M. Daens goedgekeurd lii) ook predikt ar- werklieden 't werk verlaten aan, hij zendt straal. Waarom Met welk doel We vragen t -ns radeloos af Is hetr.Utccn plichtige handcl- -r: eene zondige houding van uwent- w'ege, Daens, dat ge de werklieden aanraadt <1.dat ge daa.-dw. den honger, den U hort en t gebrek in hun huishouden voor weken lung zult doen binnendringen, cv dat ge op dat oogenbltk die lieden hulrelov>i zonder onder stand zult laten loopen Want, tot heden hebben we nog altijd naar een woord of eene ver klaring van u gewacht, waarbij ge de stakers ZULT BIJSTAAN. Zelfs voor u-we vrienden zult ge niet zorgenEn ge raadt de menschen aan hun werk te verlaten Wij weten genoeg dat Pietje Daens de man niet is om daarvoor terug te schrikken,en dat hij zich weerom zoo teil zal icasschen als een Zondagkindje hij heeft reeds in andere schoenen gezeten Niettemin staat zijne houding in dil proza heel typiek geschilderd, des to meer dat het komt van politieke... vrienden. We doen ook nog opmerken, dat de toon welke de liberalen thans aanslaan over A. W. heelemaal anders is, dan dien welke zij hielden over eenigo weken. Worden zij het misschien moede voort durend onder de zweep der rooden te draven Ofwel, deinzen zij terug voor de gevolgen die de A. W. gaat hebben, en tot dewelke zij vroeger mede opge hitst hebben En waarom Waarom, als de iverkslaking nutte loos is, belooft de vuil-befaamde liberaal Mar quel, 100.000 ballen per week, om ze te steunen Waarom, grijpen de socialisten nu zoo gulzig toe, zij die vroeger Daar Marquet met modder wierpen Waarom deelt de - Volksgazet dit verheugend nieuws niet mede Wat al komedie Het orgaantje Recht en Vrijheid in zijn nummer van Zondag 11. werpt op zijne beurt den steen aan de liberalen ...Uier, te Aalst, moeten de liberalen den raad volgen en handelen op de bevelen van enkele doc trinairs, die dan nog als 't er op aankomt voor de dompers stemmen En verder Het besluit der heeren liberalen genomen, valt dus in den smaak der Katholieken en dat zegt genoeg. Bericht aan de liberale werklieden die niet willen zien of begrijpen Allo heertjes, speelt maar - haarkec- pluk en valt elkander aan Als ge morgen weer zult vereenigd staan om eenen nieuwen aanval tegen 't goevernement te wagen, zullen de ern stige lieden ook weten wat er onder die... verbroedering schuilt, on met eene nieuwe nederlaag zult ge mogen afdrui pen Komediantenen anders niet. voor die nog leeron willen. Wijsheid bestaat niet in vele zaken te welen, noch zelfs in ze door en door te kennen, maar wel in dat te kiezen en te volgen dat ons het zekerst leidt tot ons eeuwig geluk eu giorio. God vraagt geen lange gebeden van kleine kiuders. Hij gaf ons slechts een eakel gebed wanneer Hij op aarde was, eu «lat gebed is niet zeer lang. Korte ge beden en een kort gedacht op Hem in al wa: we doen, dat maakt den «lag goed. JEn laat hel dan gebeuren dat bel regene, of dat iemand niet wol zij, of smerl heb- be, daar zal toch altijd eenige glans binst den dag blijven blinken. Als het gedacht op God nooit verre weg is, zal een kind niet envriendolyk, of leugenachtig, of' boosaardig wezen, noch zal liet ooit schreeuwende misslagen begaan. Monsters, ja monsters zijn liet, zij die aan den werkman den zoeteu troost van onzen heiligen Godsdienst zoeken te ont trekken. Wreedcr zijn zij dan de wreed ste tijgers. Daar is geen leven zonder last. Van leeg tot hoog moet er in elk leven wat regen vallen en moeten er duistere en treurige dagen komen Maar wanneer wij die lasten gedragen hebben, dan ver staan we, «lat ze in menige gevallen dienst deden als beschermende luiken. Wij zien dan hoe ze onze zielen met geduld gesterkt hebben en ons schoone lessen gaven wegens het wonderbare van liet leven van dat leven hier op aarde, «lat zóó kan geschikt worden «lat liet de deugden der Godheid in breede maat weerkaatse. Wie leert sparen, handelt wijselijk. Al dat waggelt en valt niet, zei Jan De Blok en hij storlte met kar en paard in den gracht, en Jan lag van on der zijn rijtuig te roepen Goil van den Hemel waar lig ik hier nu Fernz. Een woordje over Ferrer. De minister-voorzit ter van Spanje, de heer Romanones, een liberaal, van Ferrer sprekende heeft gezegd Zie eens wa! er gebeurd is ter gele- geilheid van de zaak Ferrer in ver- scheidenc landen is de openbare dek- wijze ontroerd geworden Ferrer was enkel een gewone misdadi- - ger, maar omdat het gebeurde in Spanje voorviel, wilde men in hem den rnar- n telaar zien van een ideaal. Dus h'errer was een gewone misdadi ger En onze liberalen hebben de socios ge- geholpen om aan den moordenaar-brand stichter overspeler een standbeeld te helpen oprichten Zonderlinge geestesgest'eltenis. Het is waarlijk belangwekkend te zien hoe vol vreugde Vooruit meldt dat er hier zooveel honderd, daar zooveel dui zend menschen zullen zijn die op 14 April den arbeid zullen verlaten. Men ziet dat het geen gewone uitslag geldtVooruit is verheugd, niet omdat ze staken eigenlijk, maaroindal door liet getal stakers blijkt hoevelen aan de so cialisten verslaafd zijn on hoevelen ervan benauwd zijn. In een woord, Vooruit is preulschover de macht waarover de socios beschikken, gelijk een generaal fier is over het groot getal troepen welke hij onder zijne beve len lieeft. Evenals de generaal, do troepen over welke hij beveelt eu fier naar liet slag veld leidl,naar vernieling,lijden en dood; evenzoo dry ven de socialistische kopstuk ken de massa's naar den honger, hoewel ze welen en bekennen dat die ellende en dat lijdeo tot niets kunnen dienen. Uitgezongen. Hot refreintje dat Minister de Broque- ville zijn ontslag zou geven of krijgen, schijnt bepaald -»f - le zijn. Geen enkel kartelblad die het nog neuriet. «La Flandre Libérale^ wenscht wel dat M. de Broqueville zooveel verstand zou hebben als M. De Decker, in 1857, «lie er van door trok omdat ei- la wijt was in Brussel, in plaats van te blijven zooais Leopold I hem aanraadde. Maar M. de Broqueville wil nu eens zooveel verstand niet hebben hij weuscht met door de liberale en socialis- I lische gazellen tot groot inan uitgeroe pen te worden. In 1857 was de katholieke partij niet wat ze nu is de eenige steunpilaar der orde de liberale partij lag «ian niet in de,armen van het kartel, want er waren nog geene socialisten. Er is nog al wat verschil tussohen 1857 en 1913. Vreedzame werkstaking. Te Brussel worden strooibriefjes uit gedeeld die de menschen uitnoodigeu mee te doen met de vreeilzame betoogin gen der socialisten Op den rug van liet strooibriefje slaat een reusachtige mijnwerker afgebeeld, die met zijn been eenen trein verbrijzeld; mei den voet een schip verpletterl, met den arm een rijtuig omverwerpt en met zijnen mijnwerkershaak eem menigte personen vermorzelt. Is «lal een zinnebeeld Van de vreed zaamheid der werkstaking. Goede raad. Het liberaal blad -La Gazette raadt alle verstandige menschen aan de on verstandige ook, maar het helpt niét niet al te nieuwsgierig te zijn naar betoo- gingon welke met de werkstakingkunnen plaats hebben. Dal kan zeer gevaarlijk worden, zegt het blad men kan de rustige burgers niets beter aanraden danstillekens te huis te blijven in plaats van er doel aan te ne- men. Die raad is goe«1 en kan ook overal toegepast worden. Alleen het slotwoord van La Gazette» klinkt valscb. Te huis blijven zegt La Gazette is het beste mindel om geene zaken te heb ben met de Bachi-Bouzouks «Ier orde. Vooreen blad dat als •ordegezind- wil doorgaan gaat dat mank. Goed gesproken moeder. Een goddelooze, tor tafel genoodigd in een christen huisgezin, weigerde vóór liet eten te bidden li ij bracht zijne schaamteloosheid zoo verre «lat hij aan het gezelschap zijne verwondering uit drukte, omdat hij in «lil huis alleen van zijn gedacht was. - Gij zijl mis, mijn lieer zegde hem «le vrouw van den huize,mijn hond en mijn kat doen gelijk gij De buitensporige weelde in ili- Uleerdraciit is eene belasting op de jjilelheid, en cen<- belasting, «lie vele per sonen en huisgezinnenongt.'lukkig maakt. De Algemeene Werkstaking- roomt// zet de werklieden aan om te staken. We moeten o: s weren, zegt bij En hel beste middel als al de rest is uitgeput, waarmede Je werklieden zich kunnen weren tegen het patroonschap en de Regeering is de Werkstaking Zoo zegt Vooruit. Het grootste getal, socialistische kop stukken is van dat gedacht niel zij raeencn dat «Ie werkstaking nu een slecht middel is. maar ze buigen voor Anseele en Deslréi'. Anseele heeft eens gezegd tot «Ie libe ralen Ge zult de rooile vlag volgen of niets meer zijn. Hij lieeftj.nu uok gezegd aan de roode leiders Ge zuil doen wat ik zeg, en ze hebben het gedaan. Geiuige daarvan, gezel Vandervelde, tot hiertoe roode opperleider maar nu achter Anseele gezet. Daarom prijst Vooruit de A. W. als boste midilel aan. Alles tot Meerdere e i Glorie van God. GODVRUCHTIG AANDENKEN van den Eerw. Pater LEMOINE S. J. O In de maand September aanstaande, zou den Eerwaarden Pater Lemoine,het vijftigste jaar van zijn kloosterleven intreden. Geheel deStad zag 'i jubeljaar met vreugde naderen; immers zou men er de gelegenheid vinden, den onvermoeiden Werker een openbare blijk van algemeene dankbaarheid te geven. De Heer beschikte er anders over; de Eerw. Pater overleed dezer dagen als slachtoffer zijns zielenijvers. Den blijk van dankbaarheid wil men toch geven en daarom hebben dankbare harten, met goedkeuring van den Zeer Eerw. Heer Kanunik Roelandts, Pastoor-Deken onzer Stad, eene inschrijving geopend ten voor- deele der Zendingen of Missiën der Eer waarde Paters Jezuieten, met het edele gedacht de storting te doen tot lafenis der ziel van den diepbetreurden Pater Lemoine. Zonder twijfel zal dat voorstel met liefde aanvaard worden zoowel door den arme als als door den rijke. Wie weet niet te spreken van de Vaderlijke zelfopoffering van den betreurden overledene? Hoevele zielen heeft hij niet verlicht,getroost en opgebeurd Hoevele zieken bezocht, bijgestaan en hun lijden verzacht Hoevele armen en nederigen heeft hij niet uit den nood geholpen De armen vooral hadden zijne voorliefde, want met eene heilige fierheid noemde hij zich de Vader der armen. Dus,allen te zamen onzen blijk van dank baarheid opgedragen aan den Eerw. Pater Lemoine, in wien wij allen een Weldoener, eenen Vader betreuren. De geringe giften der armen benevens de milde giften der rijken, zullen met gelijke liefde ontvangen worden. De giften mogen van heden af gezonden worden bij de perso nen wier namen volgen Den Z. E. H. Kanunik Roelandts, Pastoor- Deken den E. H. Van Heuverswevn, St- Camillusgesticht; Mmc de barones deBethune Brusselscnestr.; Mmc Camiel De Schaepdry- ver, Keizerlijke PI.M~- Achiel Eeman, St- Annastr.Mmc Romaan Moeyersoen-Liénart, Nieuwstr.; Mmc Ghyselen-De Meeter, Lange Zoutstr.Mmc Eugeen Moens, Keizerlijke PI.: Mejuflr. Gezusters Snel, Lange Zoutstr.; M'nc \'arj Damme-Van Lierde, Korte Zout straat: Mtjuflr. Louise Colinet, Geeraards- bergschesir. Meiufifr. Gehot, Begijnhof; Mejuflr Mar ie- Honner, Brusselscnestr.; M' ;mfr. Küvi Mc-ganck en Thcresia Van de Kerkhove, in 't klooster der Karmelietessen. Hoogs (r. Mejulli'. Colette Reinory, Nieuw- straat Mejuflr. Caroline Vereeken, Zonne- straat; Mejuiïr. Maria Van Bockstael. O. L. Vrouwgesticht Mijlbeek dc Eerw. Overste van 'tkloost van St-Job Mejuflr. Melania Schuteyser, bij de Grot te Mijlbeek; Mejuflr. Van den Brempt, Moorselschebaan Mejuffr. Maria De Saedeleer, Dirk Martensstraat Mejuflr. Seps, gezusters, Nijverheidstr. nabij de statie. De inschrijving zal gesloten worden op 15 Mei. Gelieven de inzamelaars, 't ontvangen geld met de lijsten der gevers te overhandi gen aan den Z. E. H. Kanunik Roelandts, Pastoor-Deken. STAD AELST. De socialistische partij noodigt U uit algemeen het werk stil te leggen om door een onwiltigo drukking op «lo openbare machten de volkomeno gelijkheid in de uitoefening van het kiesrecht te verkrijgen. Of liet Land in handel en nijverheid, in zijne voortbrengst, in zijne welvaart ge troffen wordt, of door de werkstaking de werklieden te lijden hebben, zulks wordt niet ontzien door dezen die de noodlottige beslissing hebben genomen. Nochtans weten zij zeer goed dat noch liet Staatsbestuur, noch de Wetgevende Kamers, zonder eene erge en onherstelbare gezagsvermindering, niet kunnen of mogen toegeven -aan eene oproerige beweging. WERKLIEDEN, luistert dan niet naar dezen die tot een politiek doel U aanzetten uw werk to verlaten dat uw broodguwin uitmaakt al «ie ontberingen die Gij in uw huisgezin gaat moeten doorstaan, zullen nutteloos wezen. De misleiden, die den raad die de gezonde rede -ingeeft niet willen aanhooren, .moet ik verwittigen dat, indien het hun vry staat werkeloos te blijven, zij volstrekt het recht niet bezitten anderen, die deze poli tieke strekkingen niet deelen, te beletten bun werk voort te zetten. Gelast als Burgemeester in de Stad de rust en dn openbare veiligheid te verzekeren en eenieder in zijne rechtmatige vrijheid en in zijn eigendomsrecht te doen eerbiedigen, zal ik al de maatregelen hiertoe gebruiken die de wet mij oplegt. Moesten in eene ongeoorloofde propa- gande de partijgangers van werkstaking bedreigingen, üwangkreten uitbrengen of gewelddaden uitoefenen tegen andersden kenden, en aldus eene oorzaak worden voor gestatigo ruststoornis, de goede orde zal in de Sad gehandhaafd worden in weerwil van gelijk welke pogingen. Werklieden van Aelst, bespaart aan U zeiven en aan uwe medeburgers al de moei lijkheden en de ongelukken die uit woelin gen kunnen voortspruiten. Blijft aan uw werk dat U en uw huisgezin onderhouden moet. Aelst, den 7 April 1913. De Burgemeester, M.-L. Gukeraeudts. LuiJciis Je wet. van 30 Mei 1892 «tullen i) gestraft worden met eene gevangzitting 1 van cc te maand tot twe-- jaren en eene geldboet van vijftig tot duizend franken, of met eene van die straffen alleen, die inbreuk zullen gemaakt hebben op de - vrijheid der meesters of der werklieden, hetzy door samenkomsten nabij do ge- - stichten waar liet werk verricht wordt of a nabij do woonst van ben die het besturen, lietz'j door zicll over te leveren aan daden van vreesaanjaging jegens de werklicdcB a die zich naar hun werk begeven of er van B terug komen, hetzy door ontploffingen uit te lokken nabij de gestichten waar het - werk verricht wordt, of in de plaatsen 0 door de arbeiders bewoond, hetzy door af- sluitingen te vernietigen der gestichten n waar het werk wordt verricht of der wo- ningen of gronden bij de werklieden in gebruik, hetzij door de gereedschappen, n werktuigen, toestellen, werk of nijver- heidsmachienen te verniettigen of on- bruikbaar te maken Alle middelen worden gebruikt door de leiders der Algemeene Werkstaking om de buitenlieden schrik aan te jagen. Men zegt ons, namelijk, dat deze booze kluchtspelers, sinds eenige dagen het gerucht verspreiden dat de werklieden van den buiten, in de Brusselsche omgeving gebe zigd,de vernieuwing van hun abon nement zal geweigerd worden, te rekenen van aanstaande Maandag indien zij geen nieuw certificatjvan hunnen patroon indienen. Sommige streken van Oost Vlaanderen worden bijzonder be werkt. te Eede, Burst en omstre ken zijn deze werklieden te neer geslagen. Hoeven dezevalsche geruchten gelogenstraft Dat onze brave werklieden vrij weg zich aan de winketten der statiën aanbieden en zooals vroeger, zullen zij ge diend worden. Te Ninove. Naar men ons seint uit Ninove, wierd de politieke werkstaking aldaar in eene vergadering der socialistische syndikaten met 40 stemmen tegen 10 gestemd. Men ging ook over tot het aanduiden van 4 afgevaardigden voor congres van Pa sehen Die afgevaardigd«_>n waren de huisbe waarder van het socialistisch lokaal, een kleine sigarenfabrikant 3ie werkt met zijnen vader, een stoker van eene'fahriek en een werkman arbeidende te Brussel. De twee eerste verklaren dat zij zullen werken, de stoker verklaart aan iedereen wie hel hooren wil dat hij niet staakt. Van den vierde kunnen wij niets bepaald zeggen, wij zün niet ingelicht. Maar wat wij weten is dat op de vergadering van 10 dezer tot welke de socialistische werk lieden hij middel van strooibriefjes wor den uitgenoodigd er honderd zestig heb ben beantwoord. Een socialistische spre ker deelde meê «lat men bij geheime stemming zou overgaan tot het heslissen der staking voor Maandag. Doch teleurstelling voor de socialis tische leitierss, de werkstaking is door de socialistische werklieden verworpen met 145 tegen 15 stemmen. Dal heet men fiasco Nooit kregen do leiders zoo'n klinkende kfta!. dag.als men denkt dat er te Ninove 1800 Textielbewerkers zijn. waarvan er 350 lid zijn van het socialistische syn- dikaat. Dus zal er in de garenfabrieken te Ni nove voort gewerkt worden. Is het wezentlijk of zijn het de poepers Schepeno Anseele is naar Berlijn ge vlucht, och neen, gerezen wil ik zeggen, ten er het banksysteem te bestu- deeren en dan ook eene socialistische bank te Gent in te richten. Lam; o-, ook schepeue, is ziekjes 't arm imitscliken. Zoowel als zijn collega nse was hij op de laatste vereenigin- g.-n van het schepencolleg afwezig. Zoo is iiel gemeenlijk met die jannen, ais zij .1 vuur in den wind gestoken h'-bb"ii 'ukken zij er van onderen laten liet de gaaien over zich zeiven te redden. Te Brussel. Wuensdag en Donderdag heeft de nieuwe poll plaats gehad, ingericht door het biickiirukkersverbond van Brussel, om te zien of het nu, al of niet, deel zou ne men aan «ie algemeene werkstaking. De uitslag was tegen de werkstaking 982 voor de werkstaking 559 witte briefjes 72. M. Max. burgemeester van Brussel, heelt n ierdag namiddag een onder houd gehad met de overheden van bur gerwacht en leger voor het nemen der ordemaatregelen in vooruitzicht dor so- cialistische werkstaking. De regies zullen normaal werken in heel de Brusselsche omgeving. Schepen Lemoonier, uit Brussel terug gekeerd, heeft aan een blad als zijn indruk meegedeeld, dat in Brussel al de regie diensten regelmatig zullen werken. Ook le Sint Joost-tcn-Noodo, Schaar beek en I,teken hebben de collegiën be sloten al cc regies normaal te doen wer ken. Alle werklieden der regies, die sta ken. zullen als ontslaggevers aanzien en onmiddelijk vervangen worden. Te Namen. De werkstaking zal hier niet fel opge merkt worden Verschillige groote in- sU-llmgon, als «le - Soc. des Produits Emailles, - blijven doorwerken en vol gens onze meening zal deze staking hier in deze stad bij zeer weinig werkplaatsen beperkt blijven. Kerk der EE. PP. Jezuïeten. Zondag 13 April, Feest van bet Pa tronaat van den H. Jozef, GEDURIGE AANBIDDING, 's morgens, tc 4 1/2 uur, Uitstelling van liet H. Sacrament. De Missen te 4 1/2, te 5 12. te 0 1/2, te 7 1/2 uur. De H. Communie zal alle 1 kwartier uitgedeeld worden. 's Avonds, te 6 uur, plechtig Lof en I Sermoen door den E. P. Van Ekcke. PRIESTERLIJKE BENOEMINGEN. BlSDl heeft c broeck Moirclt van Gent. Zijne Hoogw. lerpastoor benoemil te Verre den E. II. Cooremau, id. te liddags tot middernacht, eenige ie Apotheek, op Zondag 13 Call, l.aal, Botermarkt. RECHTBANK VAN DENDERMONDE. Laffe aanranding te Meire-bij- Aalst. Honoré Baeyens, kandidaat- briefdrager, wonende te Bambrugge en René de Loy, landbouwer te Burst, be vonden zich op Dinsdag 20 Januari laatst in de herberg van E. Bombeeck, wyk Beek, te Mei re. Rond 1 ure 's nachts werden Baeyens en De Loy toen zij huis waarts keerden op den Audenaardschen steenweg aangevallen en verscheidene messteken toegebracht door Kamiel Meuleman en de gebroeders René en Romaan Van der Meersch. De laffe schel men worden verwezen René Van der Meersch tot 15 maanden en 100 fr.; Romaan Van der Meersch en Meuleman ieder tot 6 maanden en 50 fr. Dc onmid dellijke aanhouding van René Van dor Meersch wordt behouden. door het Beroepshof van Gent. In 1908, tijdens eene interpellatie over de Ouderdomspensioenen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, hield P. Daens een redevoering waarin hij de leden van 't Bescliermcomiteit der Werk manswoningen van liet Arrondissement Aalst, die de pensioenen moeten toeken nen, uitschold vour partijdige, politieke dweepers en broodroovers. Hij noemde onder anderen den Uitge ver van De Denderbode, wijlen M. Cle mens Van de Putte, Lid van het Comiteit en tevens Voorzitter van het Bureel van Weldadigheid van Aalst. M. Daens drukte zijne redevoering over in zijne gazetten De Werkman en Het Land van Aelst. M. Van de Putte deed een proces aan voor die beleedigende redevoering die in de gazetten van M. Daens voorkwam,niet omdat hij achtte dat zijn persoon belee- digd was,maar alleenlijk omdat M. Daens hem had aangerand in zijne eer van open bare ambtenaar en bestuurder, en hij daagde tijdens het proces M. Daens uit te bewijzen dat hij partijdig handelde of een broodroover was. M. Daens mocht dat bewijs leveren, maar in plaats van den moed te hebben zijne lage beschuldigingen te bewijzen... pleitte M. Daens dat hij als lid van de Kamers en als gazetschrijver gehandeld had, niet verantwoordelijk was. en dus niet kon of mocht gestraft worden De rechtbank van Dendermonde oor deelde er anders over, en zegde in haar vonnis dat de volksvertegenwoordigers in de Kamer wel mogen beleedigen en verwijten, maar niet in hunne gazetten, dal zij verantwoordelijk zijn voor de verwij'ingen die in hun gazetten voorko men, zelfs voor de redevoeringen in de Kamer uitgesproken, en die in hun ga zetten overgedrukt worden. M. Daens wierd veroordeeld tol eene inlassching van het vonnis, dat de verwijtingen tegen M. Van de Putte gericht als beleedigend en lasterend schandvlekte, tot de kosten der inlassch en tot al de kosten van het proces. M. Daens was niet tevreden en ging in beroep. Maar het Beroepshof van Gent bekrachtigde het vonnis, veroor deelde daarenboven M Daens tot de in- lasschiug van hel vonnis van Dendermonde van het arrest van Gent en tot al «le kosten. Dat vonnis is van groot belang, want het is de eerste maal dat een Volksver tegenwoordiger in die omstandigheden veroordeeld is geweest, Voor M. Daens pleitte advokaat Mecho- lynck, de liberale Volksvertegenwoor diger van Gent; voor M. Van de Putte pleitte M. E. Bostoels, advokaat le Aalst. Aalst. Zondag morgend om i uur is een gevecht ontstaan in eene herborg der Moorselbaan. Gedurende den nacht van Zaterdag op Zondag hadden twee kerels van de koer Backaert, 't fort. zitten drinken. In dronken toestand kwamen zij rond 1 uur buiten, toen daar eenige jon gelingen van Moorsel voorbij kwamen. De dronkaards randden die boerenjon gens aan en sloegen en stampten hun zoo danig, dat zij met moeite recht konden en door hunne makkers naar huis moes ten geleid worden. Eene klacht is inge diend en een onderzoek geopend. Het Huis C. Praet-De Witte, is langs de overzijde der Lange Zoutstraat dichter bij de Groote Markt, in n" 6. Nieuwerkerken. Dinsdag mor gend bestaligde K koopman in steen kolen, dat de woning ledig stond van Thcresia Ganzeman, wonende aldaar, Kwalestraat. Hij ging aan 't roepen, maar daar men niet antwoordde, ging hij eens rond zien en bestatigde dat de beirputopen lag. Hij keek er in en zag dat er kleederen op den heir dreven. Hij riep om hulp, en toen men er in gelukte de vrouw boven te halen, was zij een lijk. Men heeft haar geldbeugel met 85 fr. in, op den boord van den put gevonden. De gendarmen hebben een onderzoek ingesteld. Aankomst der Zomerkleerstof fen,en andere nieuwigheden, mou- selinen voor bloesen, J. Van den Bergh-Jouret, Aalst, Erpe. Dinsdag avond, rond 6 1/2 ure, kwam een brouwerswagen aan de Vijf Huizen gereden, waarop twee meis jes hadden plaats genomen. Zij wilden «iaar afstappen, alvorens de wagen stil stond. De genaamde M. Van de Voorde, 19 jaar, naaister, bleef met haren span- rok haperen en rolde onder den wagen, welke haar over het lichaam en liet rechterbeen reed. Het meisje werd in erbarinelijken toestand in een naburig huis gedragen alwaar een geneesheer haar verzorgde. Haar toestand is hope loos. Indien gij hoest, indien gij be vangen zijl, indien gij moeilijk spuwt, indieu uwe nachten slecht zijn, neemt do smakelijkste Borslpastillen Walthéry en ge zult dadelijk genezen zijm 1 fr. do doos. Wichelen. Zaterdag avond, rond 7 3/4 ure, kwam de genaamde Kare Gheeraerdts van den trein te Wichelen. Op eenige minuten van de statie werd hij door vermomde personen aangevallen. Deze hebben hem zijn weekloon, zijnde eene som van 23 fr., ontstolen en hem daarbij erg mishandeld. Ook heeft hij twee messteken bekomen. Eene klaciii is hij de policie ingediend, die een onder zoek heeft ingesteld. Wichelen. Zaterdag namiddag wilde de landbouwer Van Damme, wo- j uende le Wichelen, i-en imssd strooi doorsnijden. Op eens schoot zijne pik weg en kwam hem in den buik terecht. Van Damme heeft daardoor eeno erge wonde bekomen Hij heeft geneeskundige hulp ontvangen. DE RUGPIJN. Ademhalings hinder. De wonden der nieren (gew. lenden) vergezellen zich zeer dikwijls door eene hevige benauwheid. In het begin is liet eene eenvoudige ademhalingshinder die zich enkel bij de gelegenheid eener krachtinspanning doet gevoelen. Bij de minste beweging bemerkt den zieken dat hij meer buiten adem is dan gewoonte. Deze verpoozende ademhalingshinder wordt onafgebroken, zelfs de rust kalmt hem niet, wel in 't tegenovergestelde ver mist hij des nachts allen slaap belet, en den zieken verplicht zich op zijn bed recht te zetten. Hij kan zich plotselings verklaren met eene schielijke en verschrikkelijke kracht. 't Is met de rugpijn een verraderlijk kenteeken der nierziekten, want men mag zc zeer dikwijls toeschrijven 't zij aan eene longziekte 't zij aan eene hart ziekte. De Foster Pillen voor de Nieren (Aalst Apotheek Do Valkeneer, 15, Esplanade plaats) doen ze regelmatig al de over blijfsels van het stelsel af voeren, deze overblijfsels zouden niet wachten onher stelbare voorvallen le veroorzaken,waar van deze ademhalingshinder vergezeld door zijne slapelooze nachten enkel voor loopend e kenteekens zijn. In alle apotheken (3,50 fr. de doos, G doozen voor 19 fr.) of vrachtvrij per post. Algemeen depot voor België Engelsche Apotheek Ch. Delacre. G4, Coudenberg, Brus sel Vraagt en eischt wel de echte Foster Pillen voor de Nieren weigerl of doet u terugbeta len als het hierne- venslaande merk niet draagt. 15 Zele. Dinsdag avond, rond 8 1/2 ure, ontstond er brand bij Aug. Smekens, wonende in de Stokstraat. Het vuur brak uit in de stallen, en daar er aldaar eene groote hoeveelheid vlas aanwezig was, zoo namen de vlammen spoedig groote uitbreiding Op min dan tien minuten tijds, stond de stalling in vlam en vuur. Er viel aan blusschen niet meer te deu ken. De geburen hadden groote moeite om het woonhuis en de aanpalende hui zen te vrijwaren. Intusschen kwamen de pompiers ter plaats Moedig vielen zij het vuur aan en na een uur werkens, was alle gevaar geweken. Uit de stallen is niets kunnen gered worden. Eene belang rijke hoeveelheid vlas, drie zwingelmo- lens, eene geit, konijnen en duiven, wer den de prooi der vlammen. De schade is door verzekering gedekt. De oorzaak is onbekend. Men vermoedt kwaadwillig heid. Het stuk 0.75 Crème Tube 0.75 Werkdadigheid zonder (rissche gelaals- Onteübaar voor de geneezing van kloven; maakt de huid blank tN EEN MACHT. AJJerfijtisI en op"'t De dOOS 2.SO gefcatblirrendiononlbeer- De 1/2 doos 1.50 «OO» elke loilellalfel. r TE KOOP IM ALLE GOEDE HUIZEM TE AALST le verkrijgen lei Apotheken De Valkeneer, Esplanadeplein, en 'Van Caelenbergh, Leopoldstraat 24, ter dro gerij O. Taymans, Groote Markt, bij A De Paepc-Singelyn, Leopoldstraat, en bij de Gezusters Meganck, Lange Zoutstraat. Schoonaarde. Woensdag mor gend, rond 7 ure, brak een hevige brand uit hij de We Accoleyn, landbouwster, wijk Hoek. De brand ontstond in het kiekenkot, sloeg over op de schuur en de stallingen. De brand woedde zoo hevig dat men alle moeite had om de stalbees- len te redden. 956 kiekens zijn in den brand gebleven. De zoon Octaaf werd zoo vreeselyk gekwhtst aan de bil, dat men hem moest wegdragen. Spoedig daagde het pom pierskorps op. Zes broeimachienen en vier verwarmingsbakken zijn in den brand gebleven. De schade beloopt 17.000 fr. Het huis welke op afstand stond kon met moeite gevrijwaard worden. Rond 11 ure woedde de brand nog voort. Al leen d«> muren stonden nog recht, doch tengevolge der hitte, vielen zij allen om ver. Gansch Schoonaarde was te been. Verscheidene personen, onder meer de jachtwachter Van Wesemael, werden verbrand aan hals en aangezicht. E. Vau de Nest bekwam ook brandwonden en Van Swalm werd gekwetst aan het hoofd, door het vallen van een branden den balk. Overwerking, neurasthenie, ne- vrosis, herstellingen. In elk geval waar het organism moet versterkt wor den, in elk geval dat hot noodig is de roode bloedbolletjes to vermeerderen om aan het bloedserum toe te laten met goed gevolg te strijden tegen de gevaarlijke microben, geeft het Elixir Saint Vin cent de Paul,wonderbare uitslagen met twintig dagen behandeling. (20 jaren bij val) In alle apotheken. Gent. Een man doodgevallen. Donderdag middag werd de wijk der Kerkstraat, te Gentbrugge, door een schrikkelijk ongeluk in opschudding ge bracht. M, Oscar Poelman, werkman in het arsenaal, had toen hij van zijn werk thuis kwam eene ladder genomen, om te zien wat er aan de kornis van zijne woning, waar het water doorlekte, haperde. De man stond op eene hoogte van zes meters loen eensklags do ladder midden door brak. I)e ongelukkige viel met het hoofd op destraalsteenen, waar hij bewusteloos bleef liggen. Het slachtoffer werd door toegesnelde personen opgenomon het hoofd was slechts eene wonde Een hijgeroepen ge neesheer deed hem naar liet gesticht Sint Jozef overbrengen, waar hem de noodige zorgen en door den priester van' het ge sticht de H. Olie werd toegediend. Poelman, die den schedel gekloven was, is rond 1 ure overleden zonder tot bezinning lo komen.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1913 | | pagina 2