SERULINEi 'i? CENTRALE DE LA DE CO V1TÏÏÏY PfAlRT D De "Bloedarmoede en de Lente. PINK PILLEN Lachkruid LAATSTE TIJDINGEN. Wij Verzekeren HOFSTEDE MEUBELS HOPSTAKEN S ET. EE MAN, S Per occasie te koop Berin!)) aan He LaoMioiiwers. imm-/, '1w/t/umïm Landbouwers! ZWAVELZUUR AMMONIAK W.ULES INK OUR ERSONN ES A.LES Het is in de lente, op het oógenblik dat alles in de natuur nieuw leven heeft, dat de bloedarmoede, die kwaal die, zoo zij niet krachtig bestreden wordt, den dood te weeg brengt, zich bij jonge meisjes voordoet. De storing die wij allen op hetoogenblik der eerste mooie dagen ondervinden, is voldoende om m het bijzonder teergevoelige organisme der kleine en jonge meisjes de ontwikkeling van een ziekte te voorschijn te roepen, die reeds sedert eenigen tijd sluimerde. Indien de behandeling met de Pink Pillen gunstig is voor iedeeren in de lente, is zij voornamelijk aan te bevelen voor jonge meisjes. Depot te Aalst Apotheek Callebaul, Botermarkt. Gent. Woensdag avond, om 8 ure 15, \yas uit de Heirnis (Gent) de laatste reizigerstrein vertrokken in bestemming voor Kalken. Aan Destelbergen-statie kwam uit de richting van Kalken een lokomotief met eenen koopwarenwaggon aangereden. Op het laatste oogenblik stelde men vast dat beide treinen op dezelfde lijn waren. Onmiddellijk sloten de machinis ten de remmen, doch eene botsing was overmijdelijk. Do schok was nog al geweldig de ruiten van den reizigerstrein werden ver brijzeld en de reizigers ondereen gewor pen. Een tiental reizigers werden door de glasscherven gekwetst de heer notaris De Wilde van Laarne, bekwam kneuzin gen aan het hoofd. Andere reizigers kloe- gen over inwendige pijnen. Seffens was er veel volk ter plaats en werden de gekwetsten de noodige zorgen toegediend. Ook de beide lokomotieven en de waggons werden beschadigd wonderbaar Inscctenpoeder de doos Moerdeke-Waes. De wachtmees ters Boutens'en Truyts der gendarmerie van Moerbeke. en de Veldwachter Do Backer, waren op nachtdienst aan de grens Koewacht, waar zij vernamen dat de gevreesde bandiet Zaman, bijgenaamd Sois du Due afkomstig van Stekene, doch sinds jaren voortvluchtig, daar hij tot drie jaren gevangenis was verwezen, voor diefstallen van kiekens, messenge vechten, enz., in België gepleegd, over de grens was gekomen. De wetsdienaars begonnen' dan seffens eene opzoeking en na eenige minuten ontmoetten zy Zaman in de danstent der wed. De Mol, van Lokeren, aldaar opge slagen. Op zicht der gendarmen wilde de handiet vluchten, alhoewel hij reeds gewapend stond met een dolkmes in de hand. De nieuwe formuul Handen om hoog werd dadelijk door de gendar men toegepast. Zaman, een onbevreesde kerel, wilde zich niet onderwerpen, doch werd niette min door de gendarmen ontwapend cn geboeid. Toen wilde hij niet meegaan en men moest hem voorttrekken. Buiten vielen een 100 tal kerels van hollandsch grondgebied, de gendarmen aan, om Zaman te verlossen, doch dank zij de kloeke houding van de vertegenwoordi gers der openbare macht, werden zij over de grenzen gejaagd, waar zjj revolver schoten begonnen te lossen en met steu nen en pintglazen wierpen, die zij uit de danstent van August De Schryver gesto len hadden. De gendarmen en de veld wachter schoten terug. Eenige aanran ders zouden gewond zijn. Een gezament- lijk onderzoek is door de parketten van Gent en Middelberg ingesteld geworden. De aangehoudene Zaman werd in het gevang van Gent opgesloten. Ukkel. Een dreigbrief. Aan den heer onderzoeksrechter Delaruwière, gelast met het onderzoek der moord op Mev. Pelsef, te Ukkel, is door zijnen collega te Amsterdam een dreigbrief over gemaakt. De heer M. schilderhaas te Gent, voor wiens rekening Bestebroer gewerkt heeft gedurende twee dagen, had dezen brief ontvangen den dag vóór zyn vertrek naar Amsterdam, waar hij moest gaan getui gen. De brief was geteekendde groep.» Men verwittigde er den lieer M.., in, dal zijne dagen geteld waren, dat hij moest sterven om Beslobrocr verraden te hebben. De beschuldiging is echter valsch, want het is niet de heer M.., maar wel oen vriend van Bestebroer, een anarchist gelijk hij, die dezen verraden heeft. Toen ile heer M.., te Amsterdam toe kwam, overhandigde hij de onderzoeks rechter dezer stad den dreigbrief. Een onderzoek is door het Belgisch gerecht geopend om de schrijvers van den brief te ontdekken. Vorst. Zekere Pieter Paulette, van Aalst, was Zondag met zijn 7jarig zoontje Jan-Baptist naar Brussel geko men. Na menig glas gedronken te hebben namen Paulette en zijn zoontje den tram naar Vorst. Paulette en zijn zoontje vie len in den tram in slaap. Toen deze stil stond aan de Koningslei schoot Paulette wakker, sprong af en vergat hel kind. Sinds weet men niet wat er van den kleine geworden is. De Konstantijnfeesten te Rome. Zaterdag namiddag had in de groote zaal der Zaligverklaringen eene plechtige ontvangst plaats van ongeveer duizend bedevaarders. Links van den Pauselijken troon wa ren de Italiaansche bedevaarders gerang schikt en rechts stonden de Fransche pelgrims de bedevaart van Mans, en deze van Lyon St-Etieniio, Marseille cn eenige andere steden. De Paus kwam in do zaal, gezeten op de Sedia gestatoria. Antwoordende aan den Kardinaal Fei rari, hield dc Paus er aan de onbe twistbare rechten der kerk te bevestigen, en voor dezelfde de vrijheid te eischen die haar in sommige landen wordt ge weigerd. De aanspraak des Pauzen ontroerde diep de omstanders. Het gehoor eindigde met den Pauze lijken zegen. Grenadier zegde een onderofficier tegen eenen rekruut op het appel, wat is dat hier voor eene weiierspannigheid Daar slaat het nu reeds zes ure, en heb ik u niet duidelijk gezegd, juist ten vijf ure hier te zijn - Ja, wel sergeant, sprak de nieuwe verdediger des vaderlands, Gij hebt dat wel gezegd maar Ik had het U toch niet beloofd. Vader. Wat Mina Buiten mijn weten minne brieven schrijven, dat is verschrikkelijk Mina. Ah hemel doet u open Het is maar eene oefening in het briefschrij ven. Vader. Mooie oefening Weet ge wel wat Sirach zegt Als de booze kna pen lokken, zoo volgt ze niet. Mina. Maar als het nu eens een goede knaap is, lieve vader Vader. Papperlapap Paulus zegt Trouwen is goed, maar niet trouwen is beter. Mina. Ah, vadertje, laai. mij dan maar goed doen, en het beter doen voor anderen laten. Het Senaat zal Dijnsdag en de Ka mer Woensdag hunne zittingen herne men. Ten gevolge van oproerige inciden ten worden de militaire avondtochten door hooger bevel tot nader orde ge schorst. Uit Parijs wordt geseind den li April, dat de moeder van President Poincaré overleden is. Luidens den Huidigen toestand dor diplomatische onderhandelingen, kan men niets bepaald aanstippen, maar het verlangen naar den vrede is algemeen en men hoopt dat de geheime traktaten met Montenegro voornamelijk aangeknoopt er zullen in slagen de laatste moeielijk- heden uit den weg te ruimen. Diensvol. gons zijn do operatieën rondom Scoetari voor zooveel opgegeven. Men spreekt zelfs dat de belegeringstroepen zullen teruggeroepen worden. Naar men seint uit Londen zal Griekenland enkelijk de kleine eilanden van hel Archipel krijgen en niet de groo te. 15 °/o der bevolking gaat dus aan Griekenland over. Uit Rome wordt gemeld den 11 April De dokters hebben een bezoek gebracht aan Zijne H. den Paus en ver klaren dat de algomeeno gezondheids toestand van den H. Vader geruststellend is. De lichaamswarmte is niet 3S graden. BURGERLIJKE STAND DER STAD AALST. Geboorten Mannelijk geslacht 14) g. Vrouwelijk - 7) Huwelijken A. Geeroms, fabrikant, met M. De Wil de, zb. R. Van der Mculon, gasw., met M. D< Neef. tv. M. De Koek. oever, met II. Willem?, tw. J. Scliulyzer, lacetbew., met F. Verhulst, tw. A. De Vleeschauwer, lampist, met E. Ruyssinck, tw. F. De Neef, caoutchoucbew., met M. Hulsbosch, tw. C. De Cock, schr.w. met O. De Brucker, tw. F. Lievens, meubelm., met M De Haeck, kantw. A. Stevens, lustreerdcr, met R. Dierickx, br. A. Moert, voerman, met B. De Win ter, zb. Overlydens «B. Van Audenhove, vr. Van Aerscliot, zb. 52 j. Korte Zoutstr. M Beeckman, vr. Schollaert, zb. 53 j., Korte Riddcrstr. M. Francqué, vr. Cortlials, zb. 34 j., Binnenste J. Batens, m. Van Mol, landb., 53 j., Binnenstr. M. Van Hols- beeck, vr. Demacsenier, zb., 26 j., Gast- huisstr. A. Van Asscke, M. Geens, fa- briekw., 59 j., Drie Sleutelsstr. M. Roelandt, vr. Van Cauteren, zb ,45j., Schoolste. 8 kinderen onder de 7 jaren. Marktpriizen. Aalst. Zaterdag 12 April 1913 Aardappelen de 100 k. 5,00 a 7,00 Boter per 3 kilo 8,46 a 9,18 Roomboter per kilo 3,30 a 0.00 Eiers do 25 2,25 a 0,00 Ajuin de 100 kilo 1,00 a 0,00 Viggenen per koppel 80,00 a 90,00 BOTERMERKT. Heden Zaterdag werden 173 klonten boter ter markt ge-; bracht, wegende te samen 1390 kgr. HOPMARKT ANTWERPEN, 11 April. Men kwo- teert Aalst beschikbare a April-Mei 100 a nieuwe oogst 1913, 92,50 a - Poperinghe beschik. a April-Mei 92.50 a Nieuwe oogst 1913 80,50 a de 100 kil. Markt standh. LONDEN, 7 April. Markt vast de stemming van den handel blijft onveran derd, alhoewel de omzettingen niet belang rijk zyn. (S.E.) BRUSSEL, 9 April.Markt kalm.Men kwoteert Poperinghe(stadslood), 92 1/2 fr.; Aalst (stadsmerk), 95 tot 100 fr., althans voor beschikbare waar NEURENRERG (Beieren), 9 April. Handel standhoudend, met onveranderde prijzen. Zeer beperkt aanbod van Beicrsche hop,doch ook geen belangrijke vraag. H.Z. POPERINGHE, 10 April. Handel kalm. Men betaalt Poperinghe (1912) 90- 92 1/2 fr. Poperinge (1913), aanstaande gewas, 85-90 fr., volgens voorwaarden van verkoop. BERICHT. Grensbepaling Buurtweg n. 2 te Impe Burgemeester en Schepenen der gemeen te Impe,brengen ter kennis van bet publiek dat er op Maandag 2 Juni 1913, om 9 uren voormiddag door den Heer Jos. Van Hoebost, Commissaris der Wegen te Gent, zal overgegaan worden tolde wettige grens bepaling van den Buurtweg 11. 2 dezer ge meente. De belanghebbende wordenverzocht bij deze werking tegenwoordig te zijn. Impe, den 30 Maart 1913. De Secretaris, De Burgemeester, V. Blondeel. P. Claus. volkomeno genezing in 3 uren van den Afloop of 't Schijt der kalvers en veulens door bet A merikaansche Poeder Dei ratere nu Constipogene genoemd. Eene enkele doos is voldoende, om verscheidene dieren ie redden en liet kost maar een frank. Te bekomen in alle apotheken, namelijk te Aalst, hij De Valkeneer en Callehaut. Le Vieux Bruxelles L'amusant acteur Prince, des Variétés de Paris, a toujours le don do plaire dans les pièces cinématographiques, aussi est-ce avoc plaisir qu'on le reverra cette semaine au Vieux Bruxelles dans Le Bon Jege l'amusant vaudeville d'Alexandre Bisson alors que dans Le Fiancé d'une autre comédie dramatique de M. Daniel Riche, paraïtront, Melle Révonne, de la comédie Frangaise dans le röle de Miche- line et M. Maupré dans celui de Jacques Dufour. Voila, pour les amateurs de cinéma, le plat de résistance, mais pour ceux qui aiment la musique et le chant, la direction nous a réservé uno grosse sur prise, uil véritable festival artistique que l'on en juge par ce qui va suivre vendredi et lundi, exécution des ceuvres du réputé compositeur Francis Popy mardi et jeudi, concerts Saint-Saens, audition de Melie Kisselstein, soprano et de M. F. Ivurth, qui clianteront le grand due d'Hamlet. Samedi 12 avril a l'occasion de !a date anniversaire de l'ouverture du pittorosque hall de la rue de Malines, grande soirée artistique avec le concours de Mad. G. Godard, soprano aigu, Me Kisselstein, so prano Mad. Delval, soprano dramatique Me E. Francet, mezzo soprano M. L. Servais, ténor d'opéra comique M. R. Delonnoy, fort ténor M. E. Baugnies, baryton de grand opéra M F. Kurth, lre basse M. Vodé, chanteur de genre M G. Santerre, monologuiste. domme on le voit la direction du Vieux Bruxel les i) a pris pour principe de gater son fidéle public et le talentueux Chef d'Or- cliestre qu'est M. Jules Blangenois, a droit a touts los éloges, surtout quand on saura que pour octte soirée unique, il eon- duira l'exécution de l'Ave Maria dc Gounod, clianté par tons los artistes préci- tés et la fantaisic de Faust dont les principaux passrges seront egalement clian- tés avec accompagnement d'orgue et d'or- che3tre. Le fameux trio Ange Pur enlevé par-toutes les voix que nous venons de nommer fera ccrtes sensation. A 111 am hi»*» Dimanche 13 avril, /i,,,aillül e rour la premiere fois en matinée a l'Alhambra, Mad. Germaine Huber, entourée de la petite Yoyo et de la petite Blanchette, MM. Bourdon, R. Go- dier, George, Rousseau, etc. intreprèto- ront le Joycux Paysan le joli chef d'oeuvro de Léo Fall qui a obtcnu en tous pays les faveurs du public des families et dont, aux répétitions de ces derniers jours a Bruxelles, on a auguré le gros succès de charme et de gaité graco au brio des inter- prètes et aux soms de la mise en scène. Jeudi, dermère de la «Petite Quacker j»; vendredi, relaclie samedi, première du Joyeux Paysan Openbare Verkooping. De Notaris BRECKPOT, to Aalst, zal openbaar!ijk verknopen 1. Eene Hofstede te Aalst Mijlbeke. Langestraat en Bergenkouterbaan, groot 17 aren 78 centiaren. Bewoond door de kinderen Jan Baptist Van Mulders. Ver deeld in 9 deelen. Ingesteld 5270 fr. 2. 17 aren 60 centiaren land te Aalst- Mijlbeke, Bergonkouter. Gebruikt door de kinderen De Witte. Ingesteld 740 fr. 3. 2 huizen te Aalst-Mylbeke, aan de Moorselsclie baan, groot 9 aren 40 cen tiaren. Bewoond door de Weduwe Leopold Meert en Joseph Van Driessche. Ingesteld 5000 fr. 4. En 8 werkmanshuizen, met hof en meersch, te Aalst-Mijlbeke, Moorselsclie baan, groot 29 aren 80 centiaren. Bewoond door verscheidene. Ingesteld 9150 fr. ZITDAGEN Instel, Maandag 31 Maart 1913, by Romain Rogier, te Aalst-Mijlbeke, aan de kerk van O. L. Vr. Bijstand. Verblijf, Maandag 14 April 1913, bij de kinderen J.-B. Van Mulders, te Aalst- Mijlbeke, Langestraat. Telkens om 3 uren namiddag. VENDITIE De Notaris OSCAR TIBBAUT, te Aalst, zal op Maandag 5 Moi 1913, om 8 1/2 ure voormiddag, ten huize van dame Alfons Van der Varent-Marckx, te Wichelen, Oud Dorp, overgaan tot de verkooping der roe rende goederen. OPENBARE VERKOOPING van eene behuisde EN LAND TE VLIERZELE. De Notaris OSCAR TIBBAUT, te Aalst, zal met gewin van palmslagen en gelagen, in liet openbaar verkoopen Gemeente Vlierzele. Eerste koop. Een Huis met boom gaard en tuin, wezende alsnu herberg, ge staan en gelegen gehucht Oordegcmsclie- straat, aan den Kerkweg, gekadastreerd wijk E, nummers 150n, 150e en 150f, met eene grootte van 15 aren, palende ten ooste aan den lieer Auguste Danneboom, ton zuide aan den Kerkweg. ten weste aan den beer Désiré Lahaye en Juffrouw Ste phanie Simoens en t<-n noorde ook aan Juffrouw Stephanie Simoens. Tw eede koop. Een perceel land. zeer wel geschikt voor Bouwgrond, gelegen gehucht Oordegemschestraat, aan den Kerkweg, gekadastreerd wijk E, nummer 199e, met eene grootte van 16 aren 10 centiaren, palende ten ooste aan Juffrouw Manie Blom, ten zuide aan den lieer Domien De Brouwer Hofman, ten weste aan den lieer Remi Fies en ten noordo aan den Kerkweg. Verdeeld in oost- en westlielft. Bewoond en gebruikt door deechtgenoo- ten heer Auguste De Vuyst-Ficquère. ZITDAGEN Instel, Maandag 21 April (,Q)o Verblijf, Maandag 5 Mei (iyi>3 ten 3 uren namiddag, ter herberg genaamd - Het Hof van Weenen n, bij den lieer Adolphus De Gendt, te Aalst, Boterstraat. VENDITIE VAN le Aalst Dirk Martensslraat. De Notaris Oscar TIBBAUT, te Aalst, zal op Maandag 28 April 1913, te beginnen om 1 uur namiddag, ten huize van Dame Van Neck-Van Rillas te Aalst, Dirk Marlensstraat, n. S2, overgaan tot de openbare verkooping van alle de aldaar te bevinden huismeubelen bestaande voorna melijk in jacht met toebehoorten, tafels, stoelen, kassen met marmeren blad en an dere, spiegels, horlogie, hedstocicu met matrassen en slaapgeneven, coulisse-tafel, wasolimachien, bank, flessehenrek, seliouw- garnituren, keukengerieven van allen aard, curaffen, roomers en glazen, tellooren, sauspannen en kommen, kuipen, ladder, borstels, brandhout, drapeaustok, ijdele flessehen en meer andere voorwerpen. Gewone voorwaarden en tijd van beta ling mits borgstelling. Studie van den Notaris DE SA DELEER, te Erembodegem. VENDITIE VAN 4000 Larixen- en -1000 Sparren- te Erembodegem, aan de Statie en aan de Denderbrug, op Dijnsdag 15 April 1913, om 1 ure namiddag. N. B. De koopen onder en tot 10 franken inbegrepen, zullen comptant moe ten betaald w orden, voor de andere tijd van betaling mits goede en welgekende borg te stellen. Steekt wel deze waarheid in uw hoofd. Eene verwaarloosde valling zet zich over van den eenen raensch aan don andoren en is gevaarlijk ei. zelfs doodelijk voor kin deren en ouderlingen Daarom moeten wij ons er zoo spoedig mogelijk van genezen. De beste, ja wij mogen zeggen, de eenigste remedie die u zal alle voldoening geven is de £»ii*o<>|> Depratei e. Dit is een wetenschappelijk produkt dat door de Doktors zelf genomen werd. Prijs Si I n wivi x in alle Apot heken, naraenlyk te Aalst, bij Valkeneer en Callebaut. ❖©©❖©❖©❖©❖©❖©❖O Ingénieur Chimiste, Q Analyses et dosages Ma- tières fertilisantes Eaux Q Minerais Alliages Ma- tières grasses Albumine. ❖❖©❖©❖©❖©❖©❖©❖e TE KOOP Groote sparren voor metsersstellingen, in het Tegel- en Pannefabriek De Kegel Mertens, te Aalst. Meu 1 eschettestraat. Sterke mtj'allieke kabels, dienstig voo afsluitingen. Zicli te wenden ten bureele. BRANDKOFFERS Afmeting-on binnenwaarts Prfjs der Verhurlng hoogte breedte diepte Per maand Per 3 maand Per 6 maand Per JAAR Meter Meter Meter Frank Frank Frank Frank Model A 0.12 0.30 0.55 2.— 5.— 9.— 15.— B 0.20 0.30 0.55 3. - 8.— 15.— 25.— C 0.50 0.30 0.55 5.— 12.— 20.— 35.— 1 - D 0.50 0.62 0.55 8.— 20.- 30.- 50 - E 0 53 0.62 0.55 9.- 22.- 35.— 60 Naamlooze Vennootschap. Agentschap der Société Générale de Belgique SUGGURSAAL VAN AALST 20. NIEUWSTRAAT. Telefoon 113. Dépöts van geld aan 3 en 4 Disconto en invordering van wissels Voorschotten op titels Aan- cn verkoop van checks, vreemde bankbil- jetteii en munten Beursorders Uitbetaling van koepons Inbewaar- neming van waarden. VERHURIXGSTARIEF DER RRANDKOEFERS De zaal der brandkoffers is toegankelijk voor het publiek alle werkdagen van 9 tot 4 uur ('s Zaterdags van 9 tot 2 uur). Grondkrediet van België NAAMLOOZE MAATSCHAPPIJ ingericht in 1835 Geldleeningen te bekomen voor liet bouwen van luizen, aankoop van gebou wen en landen, aan gewonen intrest, aflosbaar in eens of met drij maandelyksche afkortingen, met of zonder levensverzeke- ring. Uitgave van obligatiën van 100, 200, 500 en 1000 franken, mtrestende aan geldihStting van eersten rang. Kostelooze inlichtingen te bekomen ter studie van den Notaris EEMAN te Moorsel, en in het bureel der maat schappij te Aalst. Leopoldstraat 28, van S tot il ure 's morgens. Hoofdagentschap van verzekeringen tegen brand, ongevallen, op 't leven, enz. Hen vraagt. Kantwerkbuis makende jabots, neus doeken, enz., middelbare soort. Gevraagd. KEUKENMEID kunnende goede bur gerskeuken. Zich te bevragen ten bureele dezer. Agenl aanwijzer gevraagd voor boventallige bezigheid, zeer winstgevend in verzekering (zonder bedie ning te verlaten). Jaarwedde tot 3600 fr. volgens beschikbaren tijd, relaties en be kwaamheden, voorwaarden te bespreken. Referencies geêisclit en aanwijs liedendaag- sciie bediening. Schrijven Z. Postbus. 616, Antwerpen. 52275- Te bekomen bij VAN DER VORST, te Aalst, aan de St-Martenskerk, recht over den ingang links 0 Oud huis den Biën- korf allerhande soorten van HOVENIERS ZADEN, eerste kwaliteit van BLOEM KOOLZAAD, exlra goed MAASKLAVER ZAAD, GRASZADEN voor weiden en boomgaards, sclioone keus van BLOEM ZADEN alles gewaarborgd aan goedkoope pryzen DUINKT X XLXU AL HASSELT DE FIJNSTE.DEZUIVERSTE DERGENEVERS. DE GROOTSTE BELOOHIHGEN. Wordt gevraagd in de beste Cafés en Estaminets. atBjsrg, gB38fDeaoasy3Baa.XB:a ta&a. WVF- De Ontwaking van den grond grond is in werking. Tallooze kleine onzichtbare wezentjes, de giststoffen van de aarde zullen zich van de stikstofhoudende stoffen aan den grond toe vertrouwd, meester maken om ze voor de plant te bereiden. maakt van dit oogenblik van krachtige salpetergUting gebruik om het uit te strooien, de rijkste en de spaarzaamste stikstofmest Het ie in het begin ven den wasdom dat de plant het meest stikstof vergt Al A masthandelaren ea al da Iandboawiyndikatea rarkoopen het Zwavelzuur Ammoniak en bal COMPTOIR BELGE DU SULFATE D'AMMONIAQUE (Naamloos Vennootschap) 8, Berkmanntraat, te Bruical gSift vrachtvrij, uitrui, all* anttige inllchtUgan nopen zlja gibrolk. Om alle besmettingen te voorkomen, om uwe duiven van alle lichte aandoeningen te j bevrijden, die hun in den tijd der Prijsvluchten een deel hunner middelen ontnemen, ontsmet, maakt uwe instellingen gezond met den NIET GIFTIG NIET BRANDEND I A. R. PEARSON. HET EENIGSTE ontsmettingsmiddel, dat in duivcnliefhebberij zonder gevaar mag gebruikt worden hij mengt zich met water, met kalkwit. Om de vochtigheid te doen verdwijnen en de jongen tegen alle insekten en ongedierte te bevrijden, be- poeiert de nesten, schalen en potten met het Ontsmettend-, Opdroogend Poeder, Créseptone A. R. Pinhoudende. Voor dokumenten, verklarende uittreksels A. R. PEARSON C,e, 39, BleeKerijstraat, BRUSSEL Hu.s A. R P..ARSON C" hc11 niets gemeens mei gelijknamige firma's.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1913 | | pagina 3