Gezo DEFENSE BELLARDI, Vallende Ziekte MIHEIDSPILLEN HUIS OTTO KOENTGES ACH. EEMAN, AALST. NOORD-GESTICHT jösephW mmm Voor Maagpijn. VERMOUTH GEBROEDERS SCHOONJATvS UEPAHATIEN Aan de Landbouwers! Meubels C. PRAET-DE WITTE, ILuye. xal ol&JveZft mxTLoLer^ ichjaucL&lyh ux>r- - xJ&n, en de AeJJH Jyetenks?^ door- hem. te iyenmenx^&n. met echie JKxdt JCnejfw. FABRIEK VflN SUPERPHOSPHHTEH.SCBEIKÜADIGE VETTEN EH KUNSTGDHNOS. Te AINTWERPEIM 14, Pelikaan straat, rechtover de groote statie, den 1" en 3*" Zaterdag in de maand, van 8 tot 12 ure voormiddag. Dr Vaijier& B, Dupuyf Belangwekkende uitvinding. Laat U niet omklappen. Voor Hoest, Bronchiet en Influenza Oud huis: J.-8. JOURET-COQUEREAUX 27, Sint-Jorisstraat, 27. AELST. Broek- en li leerstof/en, Maatschappij van algemeene Assurantiën O* GRAMOPHONE am°P Aug. De Kegel-Mertens. ZENUWZIEKTEN! ZENUWZIEKTEN! JA!JA! DE NAAIMACHIENEN SINGER LA COMPAGNIE SINGER, DeBiekorfj6Dykstrmwerpen geperfectionneer-r 1 y A juistheid de Chronometer I gewaarborgd Lange Zoutstraat, Aalst. Belgische Hypotheekmaatschappij EN SPAARKAS STOOMVERWERIJ 13, Sint-Jacobsstraat, 13, Brugge. Hulphuis te Aalst bij Alfons WILLEMS, „Zc&cóaxLr aLe g&u><udJieicL Agent général R. KLEIST, Ëruxeües Huis gesticht in 1876. Prijzen volgens samenstel. Vraagt prijs-courant. Samengestelde opgeloste Guano DE ZON GRONDSTOFFEN aan prijs van den dag Nitraat van Soda. Sulfaat van Ammoniak, Superphosphaten, Nitraat van Potasch, Sulfaat van Potasch, Chloorzuur. Potasch, Kaïniet, IJzerslakken (Scories). Plaaster, IJzersulfaat. Phosphaat Bernard, Magnesium, Kopersulfaat (blauwen aluin) 98 99 zuiver. Vergruizers Vermorel, Eclair n. 1. La Pondeuse. Msrque déposét DOET DE HEIIEI EIEREI LE661I ZELFS RET DE GROOTSTE KOUDEI Zonder eenig gevaar voor het pluimgedierte Kost 10 oent. per hen en per maand De doos nn i kg. I fr. 10 Verzending franco per sak ran S i/9 kg. S fr. 00 1 3 kg. sfr.H ALGEMEEN DEPOT J Huls FELIX MOULARD 207, Rue dis Tiinsurs, BRUSSEL AANVALLEN, CRISEN, DRAAIINGEN AFWEZIGHEID, SCHEMERINGEN GROOTE EN KLEINE ZENUWKWALEN Ganscheen gewaarborgde genezing door eene enkele en weinig kostende behan deling der dokters specialisten van het 102, Nieuwstraat, Brussel-Noord. Raadplegingen alle dagen en Zondags van 8 tot 12 ure. (Dinsdag en Zaterdag uitgenomen i Indien gij niet kunt komen, schrijft om de brochuur te ontvangen tegen fr. 0.70 in postzegels. Talrijke getuig schriften van genezingen volkomen. Knstelooze raadgeving door briefwisseling Vereenigde (Vijveraars. I Verzekering tegen brandgevaar. Hoofdagent M. Achille EEMAN, Hoogc- vesten, fabriek van chemische meststoffen te Aalst. J RIEKFS, TANDMEESTER SPECIALIST, te Aalst, Statiestraat, 33, naast het Hotel du Comte de blandre SEDERT VEERTIEN JAREN TE AaLST. Kostelooze raadplegingen alle dagen van 8 tot 5 uren, Zondag morgend, van 8 tot 12 uren. Dijnsdag voormiddag, te Ni no ve, bij M" Van Laer Dijnsdag na middag, te Aalst. Genezing en opvulling der bedorven tan den. Plaatsen van Kunsttanden zonder uittrekken en na het vooraf genezen der wortels van de oule tanden. Het uit trekken der tanden volgens de keus van den klicnt, na volledige gevoelloosmaking gewaarborgd zonder de minste pijn. Gebitten op Goud, Platine en Caout- chooc. Gebitten zonder p aat, in de wortels vastgezet, nieuw stelsel. Recht zetten der tanden bij de kinderen (menig vuldige bewijzen). - Wit maken der tan den, enz. Reparatiën. Hermaken van Ge bitten, elders gemankeerd Daar M'NEEFS de gebitten zelf maakt dus uit de eerste hand, kan hij deze goed- kooper leveren en rret meer juistheid en gemak voor den Klient maken, dan andere Dentisten die, bij gebrek van kennis hunne Gebitten elders moeten doen maken. B'geeft zich ten huize op aanvraag OPRECHTE SIROOP VAN aanbevolen door de aanzien- lijkste geneeskundigen voor de haastige genezing van alle Borstkwalen, Bronchitis, Hoest, Vallingen, Zinkingen. Hoogst noodzakelijk vóór ■- miswassen aan klierlijdende kinders, vol van humeuren en aangedaan van huiduitslag De flesch hierneven eischen. Depots Ie Aalst Apothekers Callebaut, Ghj'sselinckx en Meganck. Algemeee Agencie P. DUPUY, 8, Zaadkorrelstraat Brussel Zaakwaarnemer Esplanadestraat 14, Aalst. gelast zich met vernieuwingen van bepande 8chuldvoideringen, vernieuwingen, opma ken van aangiften van nalatenschap en onderhandsche akten, voor alle processen en erfenissen en alle moeilijkheden. Bij hem is ook geld te bekomen aan kleinen intrest op eerste hypotheek. Wordt kosteloos raad gegeven De Cachets antinévralgiques Jos. Guthier, zijn een uitnemend geneesmiddel tegen HOOFDPIJN (mi graine), tegen Rhumatisme, tegen alle NEVRALGIEKE PIJNEN zooals TANDPIJN, enz. ZIJ GENEZEN RADIKAAL en om zoo te zeggen. oogenblikkelijk: De Cachets antinévralgiques Jos. Gauthier, bevatten geena de minste Bcnadelijke noch gevaarlijke stoffen; zij mogengenomen worden, zelfs door personen welke geene Anlipyrine kunnen verdragen zij zyn integendeel een hulpmiddel voor onstelde magen. De Cachets antinévralgiques Jos. Gauthier, zijn onderzocht ge weest door de meest bescheiden overhe den ia het vak, en hebben de algemeene goedkeuring verworven. De maatschappij van - Gezondheids leer van België heeft ze zorgvuldig ontleed, goedgevonden en aanbevolen (zitting van 24 Juli 1907). De Cachets antinévralgipue Jos. Gauthier zijn in alle goedinge- nchto apotheken te bekomen, in een doosje van 6 cachetten, aan 1 fr. of van 13 cachetten aan 2 fr. Als echt en onvervalscht aanzien, en kei en alleen de cachets .welke in blauw gedrukt, het merk dragen Antiné vralgiques Jos, Gauthier Indien uw apotheker ergcen bezit en i iets anders aauraadt, wendt u dan tot liet algemeen depot CENTRAL APO THEEK JOS. GAUTHIER, MECHE- LEN. Toleph. 96. De doosjes worden geheel het land door vrachtvrijtegen postmandaat, verzonden mits uene verhooging van 10 centiemen. Depóts te Aalst De Valckeneer, Esplanadeplein en Callebaut, Boter markt. rijn de beste geneesmiddelen vnorzeke «de Balsempilleu van Fr. Callebaut Apotheker, Botermarkt A EIST. I de «Iooh. Deze pillen, aangezien hunne aange namen smaak, nfbgen opgezogen worden Maagzuur, gal, slijmen, slechte pijsver- l.eering, verstoptheid, speen, puisten enz. gebruikt de Bloedzuive»e.\de Pielen van I' llCaLLEILVUT, Apotheker Overdekte Botermarkt. AELS T. I ,00 li". <1*9 «loos*. In dezelfde Apotheek zijn te verkrijgen Remedie voor Ekstero ^gen 0,50, Tandpijn ntillende druppels stillen onmiddelijk de tandpijn o, 5o. Pillen tegen de razende tandpijn i.oofr. de doos. Pakken tegen het slecht boter geven der Koeien 1.25 fr. Pukken voor het bevruchten van Koeien cn Merrieën. Remedie tegen het snot «Ier Kiekens. Zekere remedie oor den (iholera der Kiekens 1,00 fr. de 1/2 doos. 00 fr.de doos. VOLMAAKTE BUIKZUIVEREND MIDDEL hel meest de gan- sche wereld dooi- ge bruikt. Het VOLKBHULPMIDDEL onmis baar in alle huisgezinnen. siap- i Fr de doos van 3o pillen, in De GEZONDHEIDSPILLEN DEFENSE zijn gemak kelijk om in te nemen en veroorzaken nooit buikpijn.Zij verdrijven slijmen en gal, verzui- veren het bloed en ge nezen Verstoptheid, Maagpijnen, Scheel hoofd pijn Zenuwpijnen, Jicht en Rhumatism, Speen, Huidziektenenz. ALLE APOTHEKEN mmm n I AGENT GENERAL I T UKm. Gf AC0MINI,BRUXEUES On rlnmomln personnes honorables disposant loisirs pour cl 11 il la représentation. Adresser demandes et réfé- rences, I8-20, rue de la Bourse, Bruxelles. Opvolgers l.aOlslo Nieuwigheden CAltBOAiYLK het beste behoudmiddel van het houl 3ederfwerend. Ongediert vernielend Verzekert een driemaal langeren duuraan net hout, en geeft eene schoone bruine deur. Vervangt voordeeliglijk het teer en de ïlieverf. Vraagt voor zijne verschillige toepassingen, het prospectus Nr 4. Zilveren eermetaal ter Wereldtentoon- itelling van Parijs 1900. Gulden eermetaal ter Wereldtentoonstel- .ing van Luik igo5. C haul ine. Beschermt de zaaisels tegen de aanvallen der kraaien en andere vogels ook tegen de ziekte, verbetert de kwaliteit en vermeerdert de opbrengst. Belgische Maatschappij van Carbonyle llerve Frères i>l TROOZ, (Belgie) Depositaris Mr H. SCHELFHOUT Bouwmaterialen. Boudewijnkaai.8AALST BERICHT aan Landbouwers en Hofliefhebbers Indien gij wilt goed en deftig gehandeld worden voor het aankoopen van pulpen van het fabriek Wittouck om U in October of November af te leveren ofwel plantaard- uppelB afkomstig uit Friesland ook alle soorten van Fruitboomen, Sieraadplan ten, Haagplanten, Boschplanten, tegen zeer geringe prijzen wendt U in volle vertrouwen tot de Gebroeders Van Vaerenbergh te Wieze op tien minuten afstand van de statie van Baerdegem, deze handelen altijd met de beste zorgen. tegen brandgevaar, op het leven en onge lukken van allen aard. Eenige Premie ongelukken op de. ijzeren weg en tramways. j Hoofdagent Aug. DE WINTER, Nieuwstraat, Aalst. VOLKSVERZEKERINGEN met weke lijksche betalingen voor Eerste Communie Huwelijk, enz., enz. N. B.Agenten worden gevraagd." Zich te wenden op bovengemeld adres TOE8TKI GRAMOPHONE GROOTE PRACHT in gepolijst nootelaar Volmaakt bewerktuiging, drijdabbel ressort Prijs 12S0 Ir. VERDRIJFT DE VERVELING Hij alleen volstaat om de lange winteravonden aan den haard, doorgebracht, te veraangenamen, te vervroolijken. Aarzel dus niet u van zijne kostelijke mede werking te verzekeren, en koop zonder aarzelen een ECHT GRAMOPHONE TOESTEL. Het zal bij u invoeren, in den familiekring, de meest in zwang zijnde artistische beroemdheden. EISCH OP MACHINES EN PLATEN, het overal gewaardeerde en bekend merk van den Hond Luisterende naar DE STEM ZIJNS MEESTERS Voor alle Inlichtingen wende zloh tot de Agenten der PHONE" la Ujae stad. Oude wonden der beenen en velziekten Genezing door de eigenaardige behandeling v.«n Doctor CL VAN VOSSEL, te Wieze bij-Aalst. Tali ijke getuigenissen sedert 20 jaar uit Aalst en omliggende. SPREEKUREN dagelijks na de aan komst der Postkoets. Verzorging ook ten huize. De vermaarste en schoonste verscheidenheden van ROOZELAARS ZIJN DIE VAN SOUPERT NOTTING te LUXEMBURG. (Gr. Hertogd Leveranciers van 6 Koningshoven. Eerste Specialist ingericht sedert 1855 REKLAAM COL1 20 Dwerg of 15 klimmende Rozelaars. 9 frank, FRANCO B F R IC H T Alle Donderdagen en Vrijdagen bezon- dere groote keus van vele soorten verschen ZEEVLSCH aan de laagste dagprijzen. Alle Vischwaren worden zeer wel gerei nigd op verzoek ten huize gebracht. Ik beveel my aan de gunst van eenieder, bezonderlijk aan de achtbare ingezetenen die van leveranciers veranderen. Zeer voordeelige prijzen voor Avondma len, Hoteliers, enz. Ph. VAN STY VENDAEL Eenig huis der stad .sedert 25 jaren in de Oostendsche Visscheryen gevestigd. VlSSCHERIJ. Lange Zoutstraat, 38, Aalst Leveraar der bijzonderste huizender stad. TELEFOON N' 44. van N A AIMACHIENEN aller stelsels en merle 1 worden zorgvuldig gedaan in de bijzondere werhuizen oer j Maatschappij SINGER Aalst9, Albert Liénartstraat,, I Spoedige bediening. - Goedkoop KLEERMAKERS. Het huis Gillard te Frameries, vraagt goede kleermakers goed loon en werk voor ganscli 't jaar verzekerd bij kontrakt. Men moet te Frameries wonen verhuis kosten worden ternghoti-nld. Geeft de STIKSTOF aan uwe gronden terug onder vorm van Zwavelzuur Ammoniak 0.40 fr. per kilogr Voor groote hoeveelheid prijs volgens overeenkomst. Zich wenden GA ZGESTICHT van AALST. GROOT MAGAZIJN van We iM al lego rechtover het Postbureel, HOPMARKT, N»3, te AALST. Schoone keus er. voordeelige prijzen. AALST, Meuleschettestraat. Fabriek van Cimente Vloertegels, Dak- p noen (nieuw model met verbeterde aansluiting), Cimentbuizen, Putbuizen van 0,80 m. tot 1,50 m. doorsnede en grooter op aanvraag, Muurdekeels Varkensbakken, Paardekribben, enz Ik een aaugeso >i--n i«-h De wonderbare Poedert van hel Wit Kruit verzachten oogi-uhlikki-lijk en genezen spoedig ALLE ZENUWZIEKTEN PtjiH|ke maandstonden, hoofdpijn, schele hoofdpijn (migraine), draaiingen. «enuwkoorU, de hevigste tandpijn, scheuten in de landen, hartkloppingen, slapeloosheid, gejaagd heid op de zenuwen, zenuwzwakte, vallend? ziekte, zenuwaanvallen Mj de vrouwen (hysterie!, zwaarmoedigheid, stokken in de keel rheumatisms, leurMtya. jicht. enz., 'enz. De Poeders van het Wit Kruis versterken de zenuwM, ze zijn gansch onschadelijk en missen nooit hun uitwerksel. PRIJS fp. 1.25 de doos; fr 3.25 de 3 doozen of de drie dubb*U ilW; fr. 6.25 de 6 doozen of de zes dubbele doos. Algemeen depotApotheek F. TUYPENS, Houlbriel, M, Sint-KlkoUss, steek CALLEBAUT, Botermarkt, DE VALKENEER, Eiplanade. Aal.t. en in alle goede apotheken. Wacht I' van nnmnnkieli, se zijn aoadar 1 1oorden geleverd met groot gemak van betaling, naar keus der klanten, per week, per 14 dagen of per maand. Machienen van alle modellen aan eenieders bereik DE BESTE KWALITEIT AAN DEN LAAGSTEN PRIJS GROOTE KORTING OP COMPTANT Verwisseling van dude machienen aller stelsels. KOSTELOOS ONDERRICHT. GOED VERZORGDE REPARATIËN 27=31, Oud=Kleerkooperstraat, BRUSSEL, AKLST Albert-Liénartstraat9. YIMIVK: Geeraardsbergschestraat. 20, SdOTYEdiEM Neerstraat, 35. Ook te verkrijgen bij Apothekers F. Callebaut, Botermarkt en V. De Val keneer, Esplanadeplein, Aelst, De Greef, 8, Sint Gudulaplaats, Brussel en Martin, Haechtschensteenweg, 163, Schaarbeek-Brussel. VRAAGT DE Horlogiemakerij Juweelen Brillen 5 (Let wel oj het adres). h j Vraagt de llorlogie Louis Roskopf, S. A. 5 I (lorlo{(ieëu lun Genève, alukken geregleerd door het <2 I Observaioniini van Genève en IVeufchntel. NAAMLOOS VENNOOTSCHAP Kapitaal 5,000.000 Frank Zetel te ANTWERPEM, 1*1° Tl, Kuvbtlki, Beheerraad MM. Baron Fredegand Cogels, Voorzitter, Edouard Thys, Onder voorzitter, Alp. Ullens de Schooten, Léon Van den Bosch, Henri-J. Engels, Collegie der CoMMissARiBSBN MM. Jean del la Faille de Lêverghem, Voor zitter, de Graaf Adrien de Borchgrave (TAItena, Léon Collinet-Plissaert, Baro Auguste Delbeke, Edouard Joly, de Graaf Oscar Le Grelle. SPAARBOEKJES AAN 3,26% en 3.60 Renteboekjes op Naam met zesmaandelijkeche coupons aan 4 °/0 Uitgifte van grondobügatién aan 4 LEENINGEN OP HYPOTHEEK VOORSCHOTTEN OP TITELS. AkftKIVTElV t Aalst, Urb mn Row, 4 Gentschenateenweg, Erembodegem, Leopold Van Vaerenbergh, Gemeente-Sekretsris Erpe, Rkné Bogaert, Gemeente-Secretaris Haeltert, Theophilb De Brouwer, Melkerij-Bestuurder Herdersem, Denis Cooreman, Gemeente-Sekretaris Herzele, Jules Droeshout, bediende bij de Nationale Bank Meire bij Aalst, Remy Baeten, Eere-Sccretaris Molhem, Frans Droeshout, Gemeente-Ontvanger Moorsel, Benoit Carryn, rustend Onderwijzer Nieuwerkerken-bij-Aalst, Emeri De Kegel, koster Oordegem, Alfons De Brauwbr, Zaakwaarnemer. KERKSTRAAT, 16, AALST. Bijzondere verwerij van zijden met spantuig. Verwen en kuischen in het droog van alle stoffen voorwerpen, zooals kleederon van damen, hecren en kinders, gordynen, tafelkleederen, tapijten en aalongarnituren, sjaals, pane enz. Wasschen en solferen van beddekens. Verwen en wasschen in het droog van handschoenen. D£ ZWARTE STOFFEN VOOR ROUYif WORDEN IN 24 UREN GELEVERD.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1913 | | pagina 4