loitsti. De Beetwortel. Het van Weiden. aan De Denderbode Zondag 27 April 1913 LANDBOUW BIJVOEGSEL Stikstof is een duur bestand deel. 't Is de stikstof die den prijs regelt van voederstoffen en van meststoffen hoe meer stikstof- houdende besianddeelen in die waren voorkomen, hoe duurder ze zijn. Daarbij komen dan soms nog bijzondere omstandigheden die de prijzen verhoogen: beurspe- cuiatien, overvloedige vraag naar een product tegenover minder aan bod ter markt enz. Dit heeft zich nu in de laatste tijden weer voor gedaan met het Chilinitraatde prijs van die meststof stond hoo- ger dan hij in eene gansehe reeks van jaren geweest is, daarom achten wij het nuttig hier eens te onderzoeken of de hooge prijzen van het Chilinitraat ons moeten belet ten deze meststof te gebruiken 't Is zeker aangenamer en voor- deeliger 100 kg. nitraat te kunnen aankoopen aan 25 frank dan er 30 fr. aan te moeten besteden doch zou het ook voordeeliger zijn in plaats van die 30 frank uit te geven aan chilinitraat, ze te beste den aan een anderen stikstofmest, ofwel geen stikstofmest aan te koopen. Inderdaad die twee wegen staan open voor hem die geen nitraat wil gebruiken Maar welke stikstofmest zal hij gebruiken Ammoniaksulfaat, bloedmeel, cyanamied of guano om niet te gewagen van hoornmeel, leder- meel, wolafval of andere traag werkende meststoffen, dienevens nitraat niet in aanmerking kun nen komen. Een kilogram stikstof heeft niet dezelfde bemestingswaarde in alle meststoffen een kilogram ammoniacale of amidische stikstof in zwavelzuren ammoniak of in cyanamied heeft niet zooveel waarde tot bemesting als een kilogram nitrische stikstof in chi linitraat en daarmede moeten wij rekening houden, wanneer wij onderzoeken willen of de prijzen van de stikstof in die meststoffen voordeeliger zijn dan in nitraat. Ammoniaksulfaat bevat een vierde meer stikstof dan chilini- nitraat, doch de bemestingswaar de van die stikstof staat, volgens alle landbouwkundigen een vier de lager dan die der nitrische, zoodat de bemestingswaarde van 100 kg. ammoniaksulfaat daar door gelijkstaat met de bemes tingswaarde van 100 kg. nitraat, en dat de bemestingseenheid in nitraat aan 30 frank, 1.93 fr. kost en in sulfaat ;an 35 fr. tot 2 fr. 29 stijgtmerk wel op dat het nitraat gewoonlijk minder kost dan 30 fr. en het sulfaat meer nog dan 35 fr. Zal men bloedmeel gebruiken 26 De kilogram stikstof in bloed meel heeft zelfs niet zooveel waar de als 3/4 kg. stikstof in nitraat, doch door de dwaze navraag der Franschen naar die meststof kost de kg. minstens 2 fr.; onnoodig daar meer over te zeggen. En de nieuwe stikstofmest, cyanamied geheeten. De land bouwkundigenhebbende verge lijkende bemestingswaarde daar van onderzocht en voorgesteld door 69, indien men die van het het nitraat door 100 verbeeldt Daar nu deze beide stikstofmes- ten per 100 kgr ongeveer dezelfde hoeveelheid stikstof bevatten, staan de prijzen, ingevolge de verschillende bemestingswaarde, ais volgt 1 Kilogr. nitrische stikstof. 1 fr. 93. 1 Kilogr. amidische stikstof 2 fr. 21. De opgeloste peruguano einde lijk is de meststof welke de stik stof tegen den hoogsten prijs doet betalen geven wij aan de 10 kg. phosphorzuur eene waarde van 3 fr. 50 en aan de 2 kg. potasch eene waarde van 0.80 fr. dan betaalt men voor de 7 kg. stikstof, die dan nog maar meest ammoni acale stikstof is, niet minder dan 2 fr. 52 per kilogram. Uit al die berekeningen blijkt, dat de stikstof in het chilinitraat feitelijk aan den laagsten prijs wordt verkocht, al steeg dan de prijs per 100 kg. nitraat nog hoo- ger dan 30 frank. Als die waar dan toch zoo duur is, zou de onbedachtzame land bouwer kunnen zeggen, zal ik maar geen stikstofmest meer aan wenden Goed zoo, maar zonder stikstof mest is een krachtbebouwing mogelijk en krachtbebouwing is tegenwoordig onmisbaaar omdat men zonder hooge opbrengsten de aigemeene kosten van iand- huur, bewerking, bemesting, zaai ing, zaadgoed enz. niet kan dek ken. 't Is wel mogelijk, bij kracht bebouwing, al eens een jaar door te springen zonder aanwending van potaschmest, bij voorbeeld, dcch zonder stikslof gaat het niet, omdat in al onze gronden de stik stof te kort schiet. Maar het zou toch ook eene verkeerde speculatie zijn de stik stofmest achterwege te laten, want doelmatig aangewende stik stofmest geeft bij alle teelten zoo veel vermeerdering van op brengst, dat de uitgave aan stik stofmest zelfs verscheidene malen steeds wordt terugbetaald. Hiervan is iedereen overtuigd die ooit nitraat op behoo:»:jke wijze heeft gebruikt. Wij kurnen het ook bewijzen door gansehe reeksen nauwkeurig aangeteeken- de proefuitslagen. Haver Spelt Aardappelen Voederbeeten Suikerbeeten Hooi Nemen wij slechts een van die verslagen ter hand, welke door M. prof. Pipers, werden uitgege ven van beraestingsproeven, door belgische landbouwleeraars, ge durende verscheidene jaren uitge voerd. In het verslag van 1904, waarin de uitslagen van honder den proefvelden worden medege deeld, vinden wij dat 100 kg. nitraat de volgende gemiddelde meeropbrengst hebben verschaft Tarwe en garst 186 kg. graan •235 394 i) '266 1717 knollen 2883 n wortelen 2025 1044 t Zal wel niet noodig zijn door berekeningen aan tè toonen, dat het gebruik van nitraat in al die gevallen zeer loonend is geweest, toch willen wij nog doen opmer ken dat in de meeste gevallen de opbrengstvermeerderirr en nog veel hooger z ju kunnen stijgen, want Dr Wagner geeft als maat staf van wat 100 kg. nitraat als vermeerdering kunnen opleveren: 400 k. graan en de daarmede over eenstemmende hoeveelheid stroo, 5000 kg. voederbeeten, 2500 kg. aardappelen. Wij zelf in onze proeven hebben dikwijls die getallen zien overtreffen- Wij besluiten daarom dit artikel met de volgende bevestigingIndien het gebruik van nitraat duur kost, het niet georuiken van die mest stof komt nog veel duurder te staan. Ara De veewaag ontbreekt nog op vele boerderijen. Dit is te betreuren want dit werktuig is volstrekt onmisbaar niet alleen voor den handel in beesten maar ook om op doelmatige wijze het rantsoen van elk huisdier vast te stel len. Eik jaargetijde biengt ongeveer dezelf de bezigheden voor den landbouwer mede en zoo komt het dat degene die voor taak heeft over landbouw-order- werpen te schrijven, "ok ongeveer op dezelfde tijdstippen des jaars dezelfde teelten behandelt. Reeds spraken wij over haver en aardappelen, heden is het de beetwortel die onze opmerkzaamheid gaande maakt daarna komt het hooi, de oogst, de ontstoppeling, de herfst werkzaamheden en de winterarbeid. Het jaar :s dan afgeloopen, doch met het nieuwe jaar begint ook wederom een nieuwe kringloop derzelfde bezigheden en wederom zullen wij tot groot nut van oude en nieuwe lezers, dezelfde onder werpen moeten behandelen. Zoo moet bet zijn en daaraan is niets te verandeien, tenzij dat we kunnen opsporen of er geene nieuwigheid is mede te deelcn. In de teelt der beetwortels, zoowel der voederbct l als der suikcrb;-et, moe men altcos trachten naar do grootste hoe veelheid dioge stof per hectare. Reeds hebben wij gezegd dat het o standig is te trachten naar monsterachtig dikke beeten, welke toch maar uitmunten door hun hoog watergehalte. Beter is het wortelen te winnen van middelmatige grootte, zacht en vast van zetmeel, met hoog suikergehalte. Daarir. zal men gelukken door goede bewerking van den grond en door do imatige bemesting. De beet verkiest een lossen grond, diep bewerkt, zeer vruchtbaar, niet te droog, niet te vochtig. Rechtstreeksche aanwending van vcr- schen stalmest is niet aan te bevelen, daardoor vermindert het suikergehalte, vermeeldert het gehalte aan minerale zouten en vertakken de wortels. De stal mest moet zoo lang mogelijk vóór het planten aangebracht worden. In eenen middelmatig vruchtbaren grond geeft en van 30.000 tot 40.000 kg. per hect- e en daarbij scheikundige meststoffen Van de kunstmesten kan men de eene. metaalslakken (600 tot 800) e i kaïniet, in den Herfst toepassen, de andere, superphosphaat (300 tot 700 kg.) en chili nitraat (40C tot 500 kg.) in de Lente. Wat niet af te keuren valt is het toe dienen van 300 tot 400 kg. melaalslakken den Herfst en 300 tot 400 kg. super phosphaat in de Lente. Heeft men in den Heifst geen kaïniet gebruikt, dan kan men in het voorjaar 100 tot 200 kg. chloor potasch uitstrooien. De aanwending van chilinit'aat dient dat we er even stil bij blijven, omdat er wa nieuws valt aan te stippen aangaande de toepassingswijze d- zer meststof. Vreezende dat het Chilinitraat door zijn groote oplosbaarheid zou verloren gaan in den ondergrond, werd over 't algemeen vermeden sterke hoeveelheden in eenmaal te gebruiken. Tegenwoordig, tengevolge der proeven van MM. Schreiber, Muntz en Gaude- chon, Demoion en Brouet, Decoux, gevoelt men zich veel vrijer in de aan wending van deze meststof, men heeft zelfs de overtuiging opgedaan dat e geen mestverlies te vreezen is, zelfs bij aan- wending van de geheele dosis nitraat in één maal. Wij willen evenwel doen opmer; en dat in de beetenteelt een gedeelte van het nitraat met voordeel kan toegepast woi den na het eerste ophakken en een gedeelte na het uitdunnen daardoor r- deeit het nitraat zich beter door de bcuw laag. Om de beide stelsels in overeenstem ming te brengen zou men het volgend, kunnen aanraden 300 Kg. fijn gemalen nitraat zullen 8 of 14 dagen voor de zaaiïng ingedolven worden. Bij het eerste or-hakken, zal 100 kg. en vóór het uitdunnen nog ééns 100 kg. nitraat toedienen. Op die wijze zal het de planten nooit san beschikbare stikstof te kort schieten en vooral niet den eersten groei, wanneer dit best., ad- deel zoo onontbeerlijk is tot eene spoedt ge ontwikkeling, ten einde geen tegen stand te ontmoeten van alierhande ziekten en ongedierten. De verbruikers betalen het vleesch tegen 0-80 tot 1.15 fr. den kilogram, onder vorm van bifstecks en 0.70 tot 0.90 fr. onder den vorm van gewone stukken. (Verboden nadruk) F. Pirard Het verbruik van paan ten cleesch neemt van dag tot dag toe in lielgie. In de slachthuizen van Brussel en Cureghem-Anderlecht is het getal slachtpaarden gedurende de laatste vijf jaren gestegen van 1847 tof 3809. In 1908 werden in Belg ie 16.099 paarden ingevoerd om geslacht te wordenze werden door het tolwezen op 90 fr. per stuk geschat. Tegenwoordig betaalt, men voor de engelsche slachtpaarden van 150 tot 300 fr. vooreen gewicht van 300 tot 400 kg. 12.500 8 kg. 6 kg. 6 kg. 5 kg. 5 kg. 3 kg. 2.500 kg. 1.250 kg. M. Morvacki als Reeds hebben wij er op gewezen in het Landbouw-Bijvoegsel dat het onver standig is het zoogenaamd hooizaaid, of keersel van den hooischelf te bezigen tot aanleggen van grasland. Ook den Aan koop van toebereide zaadumngsels heb ben wij afgekeurd. Zooals MDe Vuyst het zegt in zijn handboek over bijzondere teelten, de verstandige landbouwer zal alleen gebruikt maken van een mengsel bestaan de uit goede variëteiten, met allerbeste kiemkracht'en in behoorlijke verhouding samengesteld. Het zaadkeersel bestaat meestal uit gras zaden van de g meenste soorten en uit onkruidzaden. Wolgras, raygrass, en andere grassoorten met harde stammen, woekerplanten, renonkelen enz. zullen uit zulk graszaad voortkomen. De goede gewassen Welke wij in ons vorig nummer hebben leei kennr k. men in zulk mengsel maar zeer zelden voor. I depi ife clten, doorM. Damseaux, te Gembloers. uitgevoerd heeft men jaar lijks een opbrmgst gewonnen van 19.370 kg op een graslan i met zaadkeersel aan gelegd en i e opbrengst van 32.810 k. met een zaadmengscl als volgt samenge- Veldbeemdgras 2<J t.h. of per heet. 12.500 kg. Ruw beemdgras 20 t.h Tbimothee 12.5 t.h. ltallaansch Raygrass 10 t.h. Engelsch Raygrass 10 t.h. Gewoon Raygrass 8 t.h. Zsvenkgras 8 t.h. Kropaar 5 t.h, Witte klaver 4 t.h. Hopperupsklaver 2 t.h. Te Zurichheeft gemiddelde opbrengst van acht jaren de olgendc hoeveelheden per hectare geoogst Met zaadkeersel 7.208 kg. Met goede zaden 11.567 kg. 't Is mees;al onder voorwendsel van besparing, dat de landbouwer het zaad- keersel gebruikt, doen zulke spaarzaam heid is noodlottig. Ook moet het aanko- pen van zaadmeng- sels afgekeurd worden. Beter is net bijeen ernstig zaadhaudelaar de verschillende soorten aan te koopen, m de verhouding welke voor grond en voor het doel dat men beoogt past. Al de zaden moeten overigens niet onder elkander gemengd worden om aldus het mengsel in éénmaal uit te zaaien zaden van hetzelfde soor telijk gewicht kunnen vermengd worden en moeien ut. ell< afzonderlijk worden gezaaid. Ziehier wat Schribaux, Bestuurder van het zaadproefstation te Parijs, over de zaadmengsels zegt Indien de zaadkeersels géheel en al slecht zijn om grasland aan te leggen, de zaadmengsels die in den handel voor komen zijn niet veel beter. Meestal worden ze samengesteld door een hande laar die geen rekening heeft gehouden met den aard van den grond, met den duur der aan te leggen weide, zijn grootste bezorgdheid is geweest verschil lende goedkoop» ariëteiten samen te bpengen. Iletza.d an engelsen raygrass, dat niet duur kost en gemakkelijk ont kiemt, komt in grootefao veelheid in de mengsels voor. 't Is niet zelden de eenige goede variëteit, die men ei in groote hoe veelheid in vindt de andere goede variëteiten kunnen zich toevaliig bevin den tusschen za ien van onkruid en vreemde nuttelooze stoffen (kaf, giasaf-

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1913 | | pagina 3