Hunne schijnheiligheid steekt de oogen uit. ZONDAG 18 MEI 1913. 5 centiemen hel nummer 66ste Jaar 4583. GOD SDI ENST HUISGEZIN, EIGENDOM, VADERLAND, TAAL V R I J HEID vv llG. Vertrekuren uit Aalst naar Vertrekuren uit de volgende Statiën naar Aalst Week-Kalencler. DE GGÖCEEDMR Politiek overzicht. Hof en Tuinbouw Wat een officier er toen over dacht. Uil mijn Congoleesch dagboek 'T EEN EN 'T ANDER Dit blad verschijnt den Zater dag van iedere week onder dagteekening van den volgenden dag. De prijs ervan is voor de Stad 3 frank met den Post verzonden 3,50 frank 's jaars. voorop te betalen. De inschrij ving eindigt met 31 December - De onkosten der kwittanticn it ontvangen zijn ten laste v i den schuldenaar. Men schrijft in bij C. VAN DE PUTTE-GOOSSENS, 31. Korte Zoutstraat en in alle Postkan toren des Lands. DENDERBODE Vrij onafhankelijk volksgezind orgaan van de Stad en 't. Arrondissement van Aalst. Annoncen, per drukregel Ge wone 15 centiemen Kleine Aankondigingen fr. 0,60 3 4 regels,; Reklamen fr. 1,00; Von- op 3e bladzijde 50 centie- - Dikwijl herhaler kingen bij accoord. jl opgenomen handschriften rden niet teruggestuurd. leeren Notarissen worden vriendelijk verzocht hunne in zendingen te doen,uiterlijk tegen den Vrijdag in den voormiddag. advertentiën uit vreemde landen zich te wenden bureele van dit blad. t.t. q.l. DenderleeuwBrussel (Noord) 3ö3 4>T4 5>°7 5.26 5,39 6,12 6,46 7,44 *7.31 *8,54 *9,26 9,26 j 10,ox li,50 *12,48 14,05 14,33 15,30 *16,16 16,28 *16,501 17,37 *i8>36 18,55 *19,32 *19,37 *19,45 21,08 *22,20 *22,54 j Denderleeuw, Ninove, Geeraardsbergen,Lessen, Ath, Bergen: 5,39 7,44 i°>01 ">5° M.33 16,28 17,37 18,55 21,08 Erpe-Meire, Burst, Herzele, Sottegem, Ronsse, met aanslui ting te Sottegem en Ronsse voor Kortrijk *3,23 447 7,4° 8,59 11,54 I4,4° *17,42 *gaat tot Sottegem. Moorsel, Opwyck, Londerseel, Wiliebroeck, Boom, Ant werpen, met aansluiting te Londerzele naar Mechelen *4,02 3,45 9,02 ix,55 M,48 18,00 *19,50 (*naar Opwyck) De treinen met een of eenaangeduid zijn rechtstreeks. Hofstade. Gijsegem, Dendermonde, Lokeren, Moerbeke, Eecloo, met aansluit, te Denderm. naar Antwerpen (Mid.st.): 3,32 4,ox 6,13 7,37 8,27 10,50 14,42 15,20 17,44 19,13 21,10 Gent (Zuid) °,55 6,40 7,44 '8,15 8,38 10,24 12,06 12,17 14,34 ri5,i6 16,26 ^7,04 17,39 '17,46 18,09 18,44 19,38 20,41 (Z. n.) 21.08 22,18 '22,57 '°,39- Lede Wetteren ro,55 6,40 8,38 ^10,24 12,06 ri2,i7 14,34 '16,26 18,09 '18,44 19,38 20,41 (Z. n.) 22,xS Brugge Blankenberghe ^,08 7,44 9,59 10,24 '12,55 I5,I5 i7,04 r8,38 18,44 21,08 Brugge Heyst 6,08 7,44 9,59 10,24 I2,55 15, r5 17,04 18,38 18,44 21,08 |Tf T|> rrrii I| Aalst (Koophamlelstf.) naar Oofdegein 7,32 8,55 11,55 15,20 19,12 >U I t I H A." Aaisl (Zeebergbr n. Aflligem, Assclie 8,25 11,55 14,24 16,45 20,14 Brussel Denderleeuw 0,06 '-5,40 5,58 6,14 7,00 7,07 7,47 '8,15 f8,25 9,o6 9,32 io,44 11,40 12,09 !3,24 'I4,42 ri5,57 '16,07 16.26 T6.29 16,32 '17,13 17.16 ri8.ö8 18.14 '20.40 20.57 r22.2i 23.55 Bergen, Ath,Lessen,Geeraardsbergen, Ninove, Denderleeuw: 4.42 5.16 6.43 8.45 11.41 13.47 17.23 18.30 19,50 Ronsse, Sottegem, Herzele, Burst, Erpe-Meire met aanslui ting te Ronsse en Sottegem van Kortrijk naar Aalst (Zaterd. v. Sottegem 5,36) 6,24 10,23 11,45 15,33 (r9,43 tot Sottegem) 21,34 van Sottegem. Antwerpen (Zuid), Boom, Willebroek, Londerzele, Opwyck, Moorsel, met aansluiting van Mechelen naar Aalst 4,55 6,126,42 8,14 9,49 (10,05 over Denderm. 1 11,22 13,40 15,22 17,04 19,04 Eecloo, Moerbeke, Lokeren, Dendermonde, Gijsegem, Hofstade, met aansluit, van Antwerpen (Middenst.) n. Aalst 5.xi 8.12 10.02 11.38 13.27 16.52 19.05 20.38 Gent (Zuid). 4.42 f5,42 f5.50 f7.11 f8.22 f8.43 f9.28 10.55 '12.18 f13,32 13.40 15.00 Terv. f15.47 f16.24 17-33 r8-59 20.10 f21.50 21.53 WetterenLede. 4.59 6.18 7,27 f9.44 11.22 14.07 18.01 rig.i5 20.37 22.18 Blankenberghe Brugge. 5-50 6.53 fS.28 10.53 I4-53 14-53 17-20 20.04 Heyst Brugge. 5.33 f6.07 '6.30 '9-47 io-34 I3-56 '17-14 r9-47 C1UIQI li MIIIJJM. - Aalst Aalst 5,15 8,11 11,11 14,20 18,25 Assche (Staatsstatie) Aalst 6,30 10.53 13,18 15,30 19,15 6,56 11,17 13,18 15,56 19,41 UURTABEL van den 1 Mei tot den 30 Juni. Aalst, den 17 Mei 1913. •••••••••••••••••••••••••••••a MEI. Ev.i 18 Zondag II. Drieculdijh a ids fees t 11. Venan- tius, in. H. ICrieus, koninc van Zweden, mart. 10 Maandag II Petrus Cudestinus, paus. II. Ivo, pr. H. Pudentiaba, maagd. 2(1 Dinsdag ri. Bernard v Senen, hel. II fdalla, H. Irina. 21 Woensdag II. Valens. hel. II. ltisherca, maagd. 22 Iiouderdag 11. Sakramentsdag. II. Julia, m II. Basiliscus, mart. 23 Vrijdag H. Joannes-Baptista de Rossi, hel. II. Uuibèrtus, tnouu. II. Desiderius, his. en m. 24 Zaterdag O. L. Vr. hulp der Christenen. H Donatus. mart. Van wie Van de mannen uit het Volks- Na de herhaalde en groote Zeden-schandalen die overal aan het licht komen in hunne verwereldlijkte hospitalen, 011 waarvan zij tot nu toe geen woord hebben durven reppen halen zij op hunne beurt een feit aan 0 't is verschrikkelijk voorgevallen in het Roomsch katholiek gasthuis te Nieuw-Kuyk in Holland, en- de echt verklaard door de groote koppen van 'tVolksgazetje Ziehier Uvee oude mannekens kregen daar ruzie. De eene sloeg met zijn stok op liet hoofd van den andere, die bewus teloos neerviel, weer bijkwam en 's an derdaags dood op zijn bed werd gevon den. E11, hier gaat de kat te koorde geen enkel klerikaal blad dit wreed nieuws durven mededeelon' heeft, alleman daar over zwijgen als een graf Ocli schrijvertje, wat bewijst dat Ten eerste dat onze bladen niet alles achterhalen kunnen, het onbedui dendste het eerst (genre La Dernièrc Heure om aan hunne lezers verhaal tjes op te dissclien als dit van. twee oude mannekens die vechten Ten tweede dat de gasthuisnonnen daar voor geen tola in gemengd zijn, zooals gij' in uwe schijnheiligheid zelf hekent 't Valt geenszins in onze bedoeling te be- weeren (beweren schrijft men met oéuc e, magister) dal de doodslag van Nieuw-Kuyk, de gasthuisnon nen van aldaar is aan te wrijven Volksgazet 11 Mei 1913). Schrijvertje van alhier, vermits de nonnekens van aldaar heelemaal buiten dit avontuurtje staan, zooals gij zelf verklaart, Waarom dan volgens u, zou de klerikale pers liet moedwillig verzwegen hebben O, logica van hot - Volksgazetje - Ten derde dit feit bewijst ons dat de zusterkens Engelen van toewijding moeten zijn om zoo heel hun leven te slijten met oude mannen die twisten, die allerlei krankheden en ellenden mede brengen, en dikwerf gelijk kleine kinde ren moeten gevoed en behandeld worden. UIT HET BESTAAN DER Vrijdenkers onzer eeuw DOOR D' J. R. SNIEDERS. EERSTE DEEL.= 6e Vervolg. Een ongeluk was het erg, Landrij Neen, juist dat niet maar ik ben ongelukkig geweest aan de speeltafel... ik heb alles verloren wat ik bezat. Het spel geeft aanleiding tot veel kwaad, zei Blits op meesterachtige» toon in mijne school heb ik altijd aan mijn leer lingen dat voorgehouden. Zedelessen heb ik nu juist niet noodig; geld zou my almachtig wel te pas komen... Blits, hebt gij Isaac Galerini gezien Is hij sedert een geruinion tijd niet afwezig Hij is gisteren avond wedergekeerd wat denkt gij, zou die goochelaar geen geld hebben Goochelaars zijn zelden rijk hebt gy er nooit gekend, die niet vandaag ver teerden, wat zij gisteren hadden gewonnen? Ja, dat geloof ik doch wat waag ik er aan kom, wy gaan hem een bezoek brengen. Een goochelaar is wel maar een goochelaar doch do man kan ons misschien van dienst zyn. - Van dienst De behendigste gooche- Ziedaar wal dit voorvalletje ons leerthet werpt nog wat meer licht op h<-t leven onzer nonnekens een leven van lijden, van naastenliefde en zelfopoffering. Doch, onze scribent wil lot gansch andere gevolgtrekkingen komen. Hij schrijft heel ernstig Wij willen er alleenlijk op wijzen dat ook onder bet waakzaam oog van geprofeste zieken- nonncn zekere ongevallen kunnen plaats hebben en dal kloosterzusters, niet meer dan wereldlijke zie kenverpleegsters zekere voorvallen kunnen belet ten (Wij cursiveei-en) Schijnheiligaard Wilt ge daarmede uwe ziekenverpleegsters trachten wit Ie wasschen van de wraakroepende zeden- schundalen en zorgeloosheden die meer om meer aan het daglicht komen en al Ie deftige, menschen verontwaardigen? Dan is dit eene armzalige verdediging! Ons dtinkens, bestaat er een Hemelsbreed verschil tusschen dit voorval van twee oude peêkens die haarkenpluk spelen, en al de eerlooze en laffe feilen in hospitalen begaan Dal kan men niet vergelijken,mijnheer. Of moeten wij nog eens den sluier lichten van over de schandalige tooneelen uit Laekcn en elders Nog eens gewagen van die zieken- oppasters die zich aan den wijn dronken zwelgden, en alle plichten van betame lijkheid en deftigheid onder de voeten trapten Van die zieke vrouwen die hot gesticht liever verlieten dan lauger te verblijven in een huis waar hunne deugd iu gevaar was? Moeten wij neg eens spreken van die arme kranke die men in een bad kokend water legde Van al die arme zieken die moeten kreveeren bij gebrek aan geneeskundige hulp of te laattijdige ver pleging En al die Wandaden noemt gij in uwe farizeërstaal heel een voudig zekere voorvallen Waarom zoo onduidelijk zijn,mijnheer? Waarom zoo algemeen spreken Waarom niet eens de hooger ver noemde schandalen op het tapijt ge bracht Gij beticht onze pers van onwetendheid en moedwillig zwijgen omdat zij niet op de hoogte was van dit ruziehistoriekon in liet Hollandsch ziekenhuis. Wat moeten wij dan zeggen van uwe pers Over al die - voorvallen (om in uwen stijl te blijven te Laeken gebeurd, blijfl zij zoo stom als een visch Dat is andere peper, nochtans Men beschuldigt uwe oppasters van de Ergste en grofste feiten en gij zwijgt, gij brengt niet één woord in ter hunner verdediging Wie zwijgt in zulke omstandigheden mijnheer, bewijst dat hij reden hee/l tot zwijgen. Nog eens uwe schijnheiligheid steekt de oogen uit, en voor de zooveelste maal zien wij hoe zwaar uwe waarheidsliefde en ridderlykeid wegen O man van liet Licht O Ridder der Waarheid EENE NOTA TE BELGRADO AFGEKON DIGD, meldt ons dat het onnauwkeurig is dat er eene overeenkomst tusschen Bulgarië en Servië aangaande hun geschil, voorwat de ver deeling der Turksche veroverde landstreken .betreft, is gesloten, of dat de twee Staten beslo ten hadden het scheidsrecht van Rusland in te roepen. Op het oogenblik komt alles enkel uit op dit laar, dien ik ooit ontmoette, was nog maar een arme duivel... de goocliolaar behoort tot dat soort van volkje, dat voor grond regel aanneemt Zoo gewonnen, Zoo geronnen. Ten andere het gezicht van den zwarten man bev?lt mij niet. Kom, wy gaan een oogenblik met hem praten, drong Ketzer aan. Hij nam Blits bij den arm, en ging mot. hem de deur uit. Komt maar binnen, riep Isaac door de openstaande kamerdeur, toen zij nog slechts in de« gang waren, die naar den trap zijner kamer geleidde. Hoe kan die duivelsche kerel weten, dat wij voornemens zyn juist bij hem aan te kloppen fluisrerde Ketzer den school meester in het oor. Goochelaai'S hebben goede ooron en oogen, meende Blits, zoo zacht, dat hem niemand anders dan Ketzer konde hooren. Ja, goede oogen en ooron heb ik, riep Galerini hun toe zoo stil kan niemand spreken, of oen goed goochelaar hoort liet. Neen, de duivel alleen zou kunnen gohoord hebben, wat ik daar zegde, dacht Blits ik sprak zoo stil, dat Ketzer zelf mij bijna niet vei-staan kon. Isaac zat in een boek te lezen op zijne tafel brandde eene lamp, want daar de avond begon te vallen, was liet op zijne kamer, die zelfs bij klaren dag niet licht was, geheel donker geworden. Met zijn twee maand geleden heeft het kabinet van Bel grado aan Bulgarië gevraagd de overeenkomsten aangegaan voor den oorlog te herzien. Het blijkt dat het kabinet van Sofia daar geen antwoord op gaf. Nu heeft het Servisch goeverncment nieuwe voetstappen gedaan en de nota de her ziening vragende van het traktaat zal kortelings te Sofia afgegeven worden. DE MOEIELIJKHEDEN TUSSCHEN JA PAN EN DE VEREENIGDE STATEN ont staan door het stemmen eener wet op de vreem delingen, hebben eene nieuwe scherpere wen ding aangenomen Gehoor gevende aan de opgewondenheid welke te Tokio hcerscht heeft het Japaansch goeverncment de aandacht van het kabinet van Washington op het ernstig karakter der zaak getrokken M. Bryan heeft aan de overheden van Californië gevraagd de toepassing der wet te verdagen, maar de goe- yei neur van den Slaat komt zijn inzicht, name lijk de wet aanstonds af te kondigen, te laten kennen. Daar er van eene inwendige wetgeving kwes tie is, en aangezien Californic van eene vol strekte onafhankelijkheid geniet, weet men niet hoe men het te Washington zal aanleggen om den Staat te overhalen de zaak in eene redelijker opvatting daar te stellen. DE «TIMES» MELDT, aangaande de Chi- neesche leening dat het bijna zeker is, dat die leening door dc vijf mogendheden toekomende week zal uitgegeven worden, waarschijnlijk Woensdag.De somgeldsvan Londen verzonden bedraagt 1.416.6S0 pond sterling, die van Parijs 7.416 660 fr.Duitschland zal 6 miljoen,St-Peters- hurg 2 777.773 en Brussel 1.388.687 fr. sturen. V eertiendaagsche Werkzaamheden. Dank hot uitmuntende weder, waar mede wij in do laatste dagen van April en begin der Meimaand begunstigd werden, zijn de werkzaamheden op land en in den tuin snel vooruitgegaan. Wij mogen dus zeggen dat zij in de beste voorwaarden zijn kunnen verricht worden. Niettemin blijft er voor den hover.ier heel deze maand nog veel te doen en hij moet overigens op alles een waakzaam oog houden. Daarom beginnen wij als naar gewoonte met den GROENTENTUIN. Wij mogen thans beginnen met onze teedersto gewassen te zaaien en uit te planten. l)e komkommers verkiezen eenen lich ten warmen grond. In zwaren grond maakt men bedden een weinig verheven in het midden en men zaait eene enkele rij per bed. De kardoenzaden worden, een paar bijeen, op 'non meter afstand, in alle richtingen, in een hoopje teelaarde ge plant: eene tusschentcelt b. v. van salade, is aanbevelingswaardig, tiaar de kardoen maar laat tot eene groote ontwikkeling komt. Men mag ook de klauwen van artisjok planten vergeet niet de jonge planten in den beginne te beschutten. De tomalen ook worden ter plaats gezet, niet te dicht echter 50 c. 111 de lijnen en deze (50 tot 70 c. van elkander. Al deze planten vragen eene overvloe dige snelwerkende bemesting. Men geve per are 4 kilogr. zwavelzuren ammoniak, 5 kgr. superfosfaat en 2 kgr. cloorpot- asch. Het is ook tijd om een derde bed erw ten te planten, alsmede onze vroegste struik- en staakboonen. Voorts verspeent men dc jonge zaaiingen op liet kweek bed, als koolplanten, enz. Men dunt, wiedt en bakt de kleine groenten, als sa lade, ajuin,worteltjes, schoorsonecr, enz. Bij droog weder zal eene besproeiing tegen den avond met eene oplossing van 30 gr. zwavelzuur ammoniak per 10 lit. water, het ïioodigo vocht en voedsel aan- zwart kroeshaar, sterk afgeteekende ge laatstrekken, en oogen, die in de schaduw der lamp evenals twee vuurkoolijes in zijn hoofd stonden te branden, had hy wel iets van die holsclie persoonaadjes der oude volkslegenden, waar ik in mijne kinder jaren zoo gretig naar luisterde, en die mij zoo dikwijls, vooral des avonds, de doodskou op het lijf joegen. Galerini's kamer had eon vreemd aanzien recht tegenover de deur een bed, rechts eene groote, zwarte eiken houten kas, links eene poppenkas met roodwit geruit doek omhangen. Galerini had dat kleine kermistheater, zegde hij dikwijls, als een aandenken uit vroeger jaren, altijd als een heiligdom bewaard. Nevens de lamp op de tafel stonden fles- 8chen met rum, cognac en kirsch een half uitgedronken wijnglas leverde het bewijs, dat de goochelaar niet alleen een voorraad van keurige dranken op zijne kamer had, maar er ook degelijk gebruik van maakte. Komt binnen, heeren, sprak hij vrien delijk lachend zooals gij ziet, ben ik bezig mot het versje van mynheer Blits op mij zeiven too te passen... Gaat zitten, en drinkt een glasj0 rum, cognac of kirsch, dan zal mijn zwart gezicht u misschien beter bevallen. Abraham Blits en Ketser stonden beiden stom van verbazing want al had de goochelaar met het oor op het sleutelgat gelegen, ware het nog niet mogelijk ge weest de woorden, die zij gesproken hadden af te luisteren. Was dat nu oen staaltje brengëa en aldus de groeikracht verze keren. Onnoodig te zeggen dal men op tijd en stond de erwten zal rijzen, de zaaddra gers steunen en aanbinden. FRUITTU1N.De beschuttingen mo gen thans voor goed weggenomen wor den en .welhaast moeten wij er aan don ken del innijpingen te doen, vooral aan de steenvruchten. Zoohaast de neven vruchtslaande of de eindscfeuten eenige bladeren ontwikkeld hebben, worden zij door innijpen in bun nen groei gekrenkt. Allo andere scheu ten, behalve dc vervangers, worden onmeedoogend weggenomen. De boomen worden op tijd met tabaksop besproeid, te einde de bladluizen te dooden ofte voorkomen. In de 'lruifserren zorgc men dal er altijd solfer aanwezig is van drie tot zes we ken vernieuwd. William. LET OP UW OOGEN. Sluit voor Begeerte uw graag gezicht Zij loert, zij loert om in te varen. Sluit d'oogen, vensters van het licht, Indien gij wilt uw hart bewaren Want zoo Begeerte eens binnensluipt, Zij zal bederf en jammer baren. Dal eeuwig smert en eeuwig druipt. D<"uingen zijn niet als ze schijnen D 'worm zit binnen lekker ooft. En levend kleur bedekt venijncn Hij doolt zeer licht, die licht gelooft. In paradijzen nestelen slangen De slangen hangen boven 't hoofd. Daar goude en blozende appels hangen Dies wacht uw vingers, wacht uw hand. Noch vat de dood niet met uw tand UitJozef in Egypte. Joost Van de Vondel. Z. &N. i° deel, bi. 6. ISO iiai met de nieuwe legerwet, zoo menige lans wordt gebroken voor de rechten onzer Vlaamsche soldaten, wij Vlamingen, hebben op taalgebied, tot op lieden slechts beloften verkregen van den Oorlogsminister, achten wij het van belang hier een artikeltje over te drukken, dat we aantroffen in De llalleloren van Brugge van den 25 Augustus 1S78, ur 11 Het Vlaamsch in het leger. Wij lezon liet volgende in eenen brief door eenen officier aan de Gazette van Brussel ge stuurd Het is 9 uren van den morgen. De klaroen schalt voor den oproep tot de oefeningen. De con- scripten zijn op één rang verzameld,per kompagnie Ten einde het voorbereidend onderricht te verge makkelijken en ie verhaasten, maken de Vlamingen en de Walen afzonderlijke klassen uit. De onder richting wordt aan de Vlamingen in hunne moeder taal gegeven. Het zou nuttig en noodzakelijk zijn. dat hot persooneel van het kader der officieren en onder officieren, in het regiment werd verdeeld derwijze dut iedere kompagnie, zooveel mogelijk den helft van haren kader vlaamschsprekend had. I let is van helang en zei Is volstrekt noodig dat de bevelen van den overste altijd volledig kunnen verstaan worden door de soldaten. Daar komen omstandigheden voor, en namelijk tijdens den veldtocht, waarin men tot den soldaat zijne moedertaal moet spreken om zijne zedelijke waarde te verheffen, en zijnen moed hoogte houden. Die officier verstond dus reeds in 1878, dat liet noodig is de moedertaal in het leger in eere le houden, om goede sol daten en vaderlanders te vormen. En zeggen dat wij na zooveele jaren, in ons landekcn nog hooge koppen aantreffen die zoodanig vlaamschiiatend zijn, dat zij moord en brand roepen omdat wij voor onze vlaamsche jongens, die de meerderheid uitmakenom een brok recht moeten komen bedelen. 't Is waarlijk schande van zijne uitstekende behendigheid in de goochelkunst I)eze vraag werd door Blits en Ketzer natuurlyk bevestigend beant woord beiden waren dan ook van gevoe len, dat men den cerrang der goochelaars aan Isaak Galerini moest afstaan. Wij kwamen een oogenblik met u praten, zoo begon Landry Ketzer is de reis goed afgeloopen, mijnheer Galerini Goed afgeloopen vroegde Blits vriendelijk erby. Zeer goed, wel verplicht gaan de heeren een oogenblik zitten sprak Isaac, terwijl hij aan elk een stoel aanwoes. Hy schonk aan paar wijnglazen kirsch in voor de heeren, die aan de tatel plaats namen Hinderen wy u niet vroeg Blits met opgeheven glas wij kwamen een oogen blik praten uit gebuurschap. Wel gedaan, wel gedaan, hoeren. Goede buren mogen zich niet te veel van elkander verwyderd houden... Do vriend schap moet onderhouden worden dat is een gouden raad, dien ik aan mijne leerlin gen, toen ik nog iu het onderwijs was, altijd heb voorgehouden. Of ik niet wist, waarom gij eigenlijk hier kwaamt, lachte Galerini. Wat bedoelt gy vroeg Ket/.or. Kom, kom, waarom maakt gy omwe gen Ik zelf was in myn leven meer dan eens 0111 geld verlegen en is dat schande Op oene of andere wijze kwam ik toch altijd uit de verlegenheid. door PETRUS COSYN. TERUG NAAR T VADERLAND. LVII. Laat mij echter eersl nog mijn onuit- sprekelijken cn hartelijken dank uitdruk ken aan de Zoete Onbevlekte Ontvangenis de gebenedijde Maagd en Moeder Gods Maria en aan '1 Goddelijk Hart van Jesus die onuitputbare bron van liefde en zege ningen voor dc zoo zichtbare bescher ming mij verleend gedurende mijn ver blijf in onzen geliefden Congo. Gebenedijd zij Jesus Godelijk Hart Gebenedijd zij de Oubevlek te Ontvangenis' en als Belgisch burger roep ik luide Leve onzen schoonen Congo Groeie en bloeic onze heerlijke Kolonie 1'. Cosyn. E/ville 18 Dec. 1912. Alles in orde. Morgen verlaat ik de schoone hoofdstad van Katanga Vaarwel dus, morgen om 6 1/2 uren. voert de trein mij verre weg. Vaartwel blanke, pas ontluikende roos en Katanga's maagdelijk woud met uwe prachtige gebouwen, üwe lange breede met boomen bczoomde lanen, uwe ho tels. waarin men u stroopt dat ge huilt, uwe schoone maar ook uwe reeds ver- rote bladeren, vaarwel dus. Wat al wegs, moest ik alieggen, voor- alleer mijne papieren in orde waren,doch dank zij den heer Woesle, algemeene Se cretaris vandenOndergouverxiouren zoon van onzen achtbaren en geliefden lieer Volksvertegenwoordiger, geraak te buiten alle verwachting alles in orde 011 kon ik na afscheid van den heer alge- meenen Ondergouverneur genomen te hebben, op Donderdag 10 Dec, dc lange reis naar 't Vaderland aanvangen. Hier nogmaals, zeg ik den heer Woeste voor zijne beminnelijkheid en zijne nooit ge noeg volprezen dienstwilligheid mijn vu- rigsten dank. Om 6 1/4, aan den trein, reeds gezeten in mijnen wagon, kwam op 't ontver- wachts de goede heer Godin, mijn oud chef van Lukonzolwa en thans inspecteur van landbouw, mij een laatste vaarwel en goede reis lo zeggen. Of ik aangenaam verrast was en dankbaar hoeft ge niet te vragen. Zoo ver van iiuis vond ik toch één trouw hart dat voor mij op 't vroege morgenduur het bed verliet om mij eene laatste maal de hand te drukken. Goede heer Godin welke trouwe eu groote plaats bewaar ik u in mijn hart. Een laatste stevige handruk, eene laatste be lofte, M. Godin te zullen gaan bezoeken 111 België, hij keert immers ook terug binnen 8 dagen cn daar hen ik reeds liui- Elisabethstad op weg naar Sakania, de grenspost. Daar vond ik een oud gezel mijner eerste reis M. Heuneton, maar't is een geluk of een ongeluk, de man gaal hier trouwen binnen 8 dagen. Daarom echter is 't weerzien niet minder harte lijk en kouten wij zoolang dat ik mij moet haasten, of de Rhodosia-expres, mijn trein, gaat er van door zonder mij. Op den trein van Bulawayo tot Cape town, krijg ik gezelschap van transvaal- sche boerenzonen die naar Cape-town Gbristmas-day, Kerstdag, gaan vieren. Wij kouten gedurende 3 dagen Vlaamsch en of ik gelukkig was.Doch 't is te, schei den. In een van Kaapstads voorsteden verlaten mijne vrienden den trein, ik doe hun tol op de kaai uitgeleide en slechts wanneer het laatste signaal klonk keer ik terug in mijnen -coupé». O aangename verrassing, op de rugleuning mijner bank is een briefje vastgespeld met de woor- Ja, dat wil ik gelouven, zei Ketzer doch hoe ik mij het hoofd breek... Kunt gy geen uitweg vinden Voor iemand, die slim is, en daarbij de noodige wilskracht heeft, bestaat or altijd middel om uit den nood te geraken. Of ik slim genoeg ben, weet ik niet, hernam Landrij dat ik wilskracht bezit, lijdt geen twijfel. Doch dat alles neemt niet weg, dat w ij beiden in verlegenheid zitten Niemand kan 11 dat kwalijk nemen, meende Isaac op ernstigen toon ik heb groote heeren gekend, die in hun leven meer dan eens om geld verlegen waren. Dat wil ik gaarne gelooven, zei Blits, terwijl hij zijn glas al wederom aan den mond bracht. -- Er zijn koningen en keizers, die niet altijd bij kas zijn, lachte de goochelaar. Ja, het is een doorslechte tijd voor eerlijke lieden, merkte Blits aan en zijn glas tegen het lamplicht houdend, voegde hy met het welgevallen van een echt lief hebber erbij, dat kirsch een heerlijke drank was. Ja, Blits, die kirsch is uitmuntend van sinaak, zei Ivetzcr terwijl hij zijn glas ledigde doch om op do zaak ueêr to komen... Op welke zaak vroeg Isaac. Och, ja, ik wilde u vertellen, dat ik gisteren avond alles heb verloren wat ik bezat. Wanneer gij u den oen of anderen den Aan hoer Cosyn de gulle trouwe vriend uit 't oude land, een vroolijko Kerstdag. - Zijne Transvaalsche vrienden. Ik buig mij door het venstér en ontwaar de vrienden welke reeds de statie gaan verlaten en roep hun gulhartig toe: Zalige Kerstdag. Ja 't is Kerstdag vandaag, men ontwaart het, overal zijn de staties met groen en bloemen getooid .zelfs de restau rant van onzen trein en het machien heb ben eene versiering van bloemen en loo- ver ontvangen Welk verschil, iu Europa sneeuw, hier bloemen. Cape-town 25 Dec. De stad in feest tooi, op de machienen der traras in let ters van alle kleuren Merry Christmas, vroolijko Kerstdag. I)e Kildonan-boot, dezelfde welke mij Over 2 jaar geleden wegvoerde en mij nu gaat terugvoeren naar '1 Vaderland, verdwijnt onder bloe men, vlaggen en loover, en onder feeste lijke stemming door do muziekenstru- menten begeleid, verlaten wij Cape-town om 4 ure op Kerstdag 1912. Slot. Orde Orde wat eenvoudige en toch Wat groote zaak hen werkman, die geen orde heelt in zijn werk, heeft nooit gedaan, en is altijd overlast, meent hjjen verricht veel minder dan een ander die zijne bezigheden weet le schikken en alles vast op tijd en stond le doen. Uit eene keuken, waar eene keukenmeid of eene huisvrouw in loopt, die geen orde kent, zou men 's morgens met geen krukken weten buiten te springen... lin nogtans men moet geen held of geene hel din zijn, om orde in zijne bezigheden te kunnen brengen, hoegenaamd niet. Het is enkel voldoende de zaak eens goed en door en door te willen, en dan gedurende een zekeren tijd de LUIAARDSNEIGING naar uitstellen en wachten te bevechten, telkens als zij zich laat gevoelen. Die in de wieg KWA' PERTEN heeft, Behoudt ze meest zoolang hij leeft. VVeest vroolijk in den Heere. Geen heil zamer kruid dun de VROOLIJKHLID. Een blij gemoed Doet 't leven goed. Hoe gelukkig, als eene heele buurt des Zondags naar de Mis gaatén de vaders, en de moeders, én de kindersdie reeds de jaren hebben Hoe gelukkig voor al de huisge zinnen Wat al hemelsche zegen komt er neder over zulke buurt en WAT AL RAMPEN en onheilen worden er afgeweerd van de huishoudens... en wat laat dat schoon gebruik vast verhopen, dat ieder van die godsdienstige menschen eens het onuitspre kelijk geluk zal smaken den schoonen hemel te mogen binnentreden, om daar eeuwig, in het hoogste genot, den goeden God te loven, dien zij zoo trouw eiken Zondag gingen vereeren. Elke natie heeft een eigen ZORGVER- DRIJI'. De Duitschers verdrinken de zor gen de Eranschen verzingen ze de Span jaards verwanen ze de Engelschen verdan- sen ze; dc Italianen verslapen ze en de goede christenen wat doen die, 't' is gelijk tot welke natie ofte volk zij behooreh zij verbidden ze. KERNZ. Naar de bergen. H. M. de koningin is vooniemens eenige weken in Zwitserland te gaan doorbrengen. Zij zal denkelijk Maandag vertrekken. De Koning heeft gisteren aan M. de Broqueville, hoofd minister, op het kasteel van Laeken, een lang verhoor verleend. avond nog eens aan de écartétafel nederzet, aprak de goochelaar, moet gij doen zooals uwe vrienden deden. Hoe zooals mijne vrienden onder brak Ketzer. Uwe vrienden speelden gisterenavond met valsclie kaarten, zei Isaac. Wat zegt gij daar Die aartsschel men Ja, dat is best mogelijk... 'tzijn ook ellendige kerels hoe zijt gij dat te weten gekomen Ik heb u reeds gezegd, dat oen be kwaam goochelaar, zoo als ik, goede ooren en oogen heeft. Waart gij daar in liet koffiehuis aan wezig vroeg Ketzer nieuwsgierig. Ik heb alles gehoord, alles gezien, en indien ik op uwe plaats had gezeten, was uwe tegeupartyj ^geruïneerd naar lmia gegaan. Waarom hebt gy mij dat niet gewaar schuwd Neen, dat niet de spelers van gis teren avond waren u te knap slechte spelers, zooals gij or een zyt, moeten on vermijdelijk verliezen. Zeer wel doch hebt gij mij daar niet gezegd, dat men met geteekende kaarten speelde. Ja, dat heb ik gezegd en dat is waar ook doch dat is de zaak uwer tegenpartij doe dat voortaan ook, of hebt gy somtijds ook nog zoogenaamd eergevoel lachte Isaac. (Wordt voortgezet).

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1913 | | pagina 1