Schoonheid SERÜL1NE in van oen E. H. van Lam. Dada Dada Dada De Waterleiding der Vlaanderen. Zondagrust. LijKplecfiligheaeD van m. LodewijK meeri. Grol van 0. L. V. van Lourdes ie mpeeK. Openbare Vergadering DE KAMER Boekennieuws. Allerhande nieuws. Rich. Van den Broucke. Zij Dezmen He jeugd, maar ZIEKTEN DER INGEWANDEN NESTLES KINDERMEEL Provinciaal Bestuur van Oost-Vlaanderen. BERICHT. De Gouverneur brengt ter kennis zijner bestuurden dat do lijst der kiesbaren tot den Senaat, voorloopig vastgesteld door de Bestendige Deputatie des Proviucieraads, in zitting van li" April 11., ter inzage van het publiek is nedergelegd in de 2e Afdeeling van het provinciaal Bestuur en ter sekretarij der gemeentebesturen in de provincie. De reklamcn uit hoofde van onbehoor lijke uitlatiugen of inschrijvingen kunnen aan gezegd College toegezonden worden tot 31" Mei loopende en moeten verge zeld, zijn van de noodigebewijsslukken. Voor postzegelsverzamelaaars. Japan zal ter gelegenheid van den ver jaardag van den Mikado, op 31 Oogst nieuwe postzegels krijgen. Er zijn drie verschillende teekeningen, een voor de waarde van 5 rin, 1, 1 1/2, 2, 3, 4 en 5 sen een tweede, in grooter formaat, voor de waarden van 10. 20 en 25 sen en een derde, die in twee kleuren ver schijnt, van 1 yen. De 5 en 10 sen van de tegenwoordige reeks blijven in omloop. Te Londen heeft de postzegelhandelaar George Low- den terecht gestaan wegens het verkoo- pen van valsehe postzegels van 1 p. st. met de beeltenis van koning Eduard VII. Ilij had 2679 van die valsehe zegels voor 830 p. st. aan een verzamelaar verkocht. Volgens Lowden waren zij uit Parijs af komstig. Lowden is tegen een borgstelling van •1000 p. st. voorloopig in vrijheid gesteld. De rekening au. b. Voor de werkstaking hebben socialis ten van Brussel eene som van 300,000 frank neergelegd in eene bank van Brussel. Le Peuple schrijft dat er 250,000 liters soep uitgedeeld zijn en 120.000 brooden. (Voor Brussel alleen, zeker Het brood heeft 70,000 fr. gekost de soep aan 10 centiemen per liter, 25,000 fr. Dat is le zamen nog geene 100 dui zend franks. Er is gezegd dat zekere liberaal 100 duizend fr. per week ging storten. De werkstaking heeft daaromtrent twee weken geduurd de milde liberaal zou dus 200,000 fr. moeten storten. Daarbij de socialistische Kamerleden moesten, gedurende do werkstaking, de helft van hunne jaarwedde storten,maar 't schijnt dat er nu eenigen zijn die langs dient kant niet meer hoorei).. Niettemin, het ware goed eens uiteen te doen hoeveel er ontvangen werd hoe veel er uitgegeven werd en hoeveel er over is... tegen de naaste keer. Intusschen hebben de werkstakers 14 miljoen aan dagloon verloren, Er is geen krimp. In Henegouw is men gedurig op zoek naar nieuwe kolenlagen en kolenmijnen. Er worden peilingen gedaan op 75 ver- schillige plaatsen meestal gelegen in het Zuiden der provincie op de Fransche grenzen. Uit die opzoekingen blijkt, zegt men, dat wij nog eenen voorraad kolen heb ben voor 400 jaren. We mogen dus op onze twee ooren slapen en moeten voor geenen kouden winter bevreesd zijn Voor de teringlijders. De Koningin heeft Woensdag du verga dering voorgezeten in welke diplomas uitgedeeld werden aaii de huismoeders, welke het best de voorschriften der ge zondheidsleer naleven. H. M. heeft zelf de diplomas aan de bekroonden overhandigd. Het leger en de vrijmetselarij Het liberaal Italiaansch blad - La Tri- buna tolk van het Italiaansch Gouver nement. schrijft - We wenschen dat er geene geheime genootschappen meer zouden bestaan in de XXe eeuw Welk ook hun doel weze het feit dat zij geheim zijn maakt ze ver dacht. Die meening, die ons eigen is, daar ge laten, aanzien wij als onaannemelijk, dat degenen op wien do veiligheid van het land berust en aan eene andere tucht onderworpen zijn, zouden gehoorzamen aan de tucht der vrijmctselaarslogiën. De officieren van het leger en van de zeemacht zullen verstaan dat zij de uit- noodiging der logen met eene weigering moeten beantwoorden. - La Tribuna klaagt er ook over dat men niet beter het verbod van de logen «teel te maken heeft doen naleven. Opgedragen aan onze geuzengazetten. De Christene Vakvereenigingen van Leuven zijn bezig met een grootsch feestop touw te zetten. Op Zondag 8 Juni vieren zij plechtig de inhuldiging van hun vaandel. Zijne Eminenliedekardinaal Mercier, Aartsbisschop van Mechelen, heeft welwillend aangenomen persoonlijk liet vaandel te wijden en het woord te nemen op de groote feestzitting, Z. Exc. lieer P. Poullet, Minister van Weten schappen en Kunsten, alsmede de zeer eerwaarde en welbeminde Pater Rutten, zullen er eveneens spreken. Het is ten andere niet zonder reden dat «le Christene Werklieden van Leuven die inhuldiging zoo plechtig vieren. Leuven werd sedert lang door de socialisten aan zien als hunne stad. Onze vrienden, dank aan hunne onvermoeibare propaganda, zijn er in gelukt sterke en bloeiende vak vereenigingen op te richten die besloten zijn iie arbeidersklas te leiden op den weg van waarheid, gerechtigheid en liefde, liet feest van 8 Juni heeft daarom ook zulke groote beieekenis voor Leuven en geheel het arrondissement. Het moet cane grootsche betooging zijn en tevens eene aanmoediging voor de toekomst. Den 8 Juni moeten al de christene werk- liederf te Leuven zijn. Wij geven hieron der het programma. Om 9 1/2 u Vereeniging ten lokale, (iilde der Ambachten, Minderbroeders straat, 24, en optocht naar St. Pieters kerk om 10 u. Plechtige Hoogmis in St-Pieterskerk,met pontifikale Assistentie eu Wijding van het Vaandel door zijne Eminentie den kardinaal Mercier, aarts bisschop van Mechelen. - Gelegenheids- aanspraak door den Z. E. P. Rutten, Algeineene Schrijver der Christene Be roepsvereeniging van België om 11 u. Optocht naar de stad om 12 1/4 ure plechtige feestzitting in de groote zaal van St-Pieterscollege, Minderbroeders- Zullen er het woord voeren M. J. Kayaerts, schrijver van hel Ver bond der Christene Vakvereenigingen van Leuven M. René De Bruyne, algc- meene propagandist der Christene Vak vereenigingen Z. E. Pater Rutten, algemeene schrijver der Christene Vak vereenigingen van België Z. Exc Heer Minister Poullet Zijne Eminentie Kardi naal Mercier, Aartsbisschop van Mechelen. Om 2 u. Broederlijk feestmaal in de Gilde. Inschrijvingsprijs 2.50. 's Avonds om 6 uren. op den koer der Gilde, luisterijk volksfeest voor de familie van do leden en vrienden der vakver eenigingen. Muziek, zang, turnvoorstcl- lingen,levende lichtbeeldenen verlichting. De bijtredingen gelieve men ten spoe digste te zenden naar het Sekrelariaat der Maatschappelijke Werken, Minder broedersstraat, 24, Leuven. Den S Juni, allen naar Leuven. Ter nagedachtenis van den heer Beernaert. De eerste inschrijvingsljjst voor hel gedenkleeken, opgericht tor nero van den heer Beernaert bracht 20,0: 0 fr. op. De genezing van den Paus. In de basiliek vaa St Pieters, te Rome,is door kardinaal Rampolla een plechtig Te Dcum gezongen om God te danken voor do genezing van den Paus ver scheidene (luizenden geloovigen en talrijke vreemdelingen woonden de plechtigheid bij. Verscheidene kardinalen, de verte genwoordigers van het diplomatiek korps, do zusters en de nicht van den H. Vader waren aanwezig. De huizen der Rusticucciplaats waren met veelkleurige Venetiaansche lantaarns verlicht, en de gevel van de basiliek en de zuilenreien met duizenden-lampions-. Het kruis van den grooten koepel was, voor de eerste maal sinds 1870 verlicht. AI de kerken van de Eeuwige Stad had den ook voor eene verlichting gezorgd. Provinciaal Bestuur van Oost-Vlaanderen. Getuigschriften van middelbare stu die en voorbereidende proeven tot de academische graden. Zittijd 1913. BERICHT. De aanstaande zittijd dei- jury. ingesteld bij art. 7 der wet van 10" April 1890. om de getuigschriften van middelbare studiën goed te keuren en over te gaan tot de voorbereidende proe ven, voorzien bij artikelen 10 en 12 dezer wet. zal, zoo noodig, geopend worden te Brussel op Vrijdag 1" Augustus 1913, te 10 uur. De vragen tot goedkeuring en tot in schrijving zullen aanvaard worden in do hoofdplaats van elke provincie, van 15 tot en met 25 Juli aanstaande, de Zondag uitgenomen, van 9 tot 12uur. De werken, lot vestiging van de Water leiding gezegd - der Vlaanderen - zullen kortelings begonnen worden Het leggen der leidingsbuizen is door M. Bonna, volgens een bestek, onder nomen. Het werk moet binnen de 36 maanden voltrokken zijn, te rekenen van 16 Maart 1913 en 42 maanden voor de bijkomende waterleiding Assche-Sint- Niklaas. De te leggen leidingen zijn vermoedelijk als volgt van Ukkel naar Assche 21,684m70 van 1 meter doorsnede van Assche over Aalst naar Gent 40,291m75 van 0.90 meterd oorsnede van Gent naar Brugge 43,199m90 van 0.70 meter doorsnede te Brugge l,303m70 van 0,60 meter doorsnede van Brugge naar Oostende 22,109m90 van 0.50 meter doorsnede van Brugge naar Blankenberglie ll,645m70 van 0.30 meter doorsnede van Assche naar DendeAmonde 13,707m80 van 0.30 meter doorsnede van Dendermonde naar St. Niklaas 16,713,u00 van 0.25 meter Joorsnede. De leidingsbuizen, zullen naar het sys teem Bonna vervaardigd zijn uiteene raid- denplaat in gesoldeerd staal voorzien van een in doorsnede uilkomend stalen beslag, het geheel in eene laag ciment-kalk ge huld,al de voegen zullen met lood dicht ge maakt worden en dan met een band ge wapende ciment omringd worden, op de zelfde wijze samengesteld als de overeen stemmende buizen. De dikte van de middenplaat alsook de afmeting en de verwijdering der besla gen, zijn berekend volgens de werkelijke evenwichtsdrukkingen verschillende van 15 tot 15 meter waterhoogte. Het leggen der waterleiding vergt nog vele speciale werken, welke het voorwerp van afzonderlijke onderne mingen zullen uilmaken, zooals het doorgaan van rievieren en kanalen, zuig- bruggen, galerijen onder de ijzeren we gen, sluiskamers, enz. Op tweeden Sinxendag hadden de leden van den Katholieken Werkmanskring er aan gehouden, op weinige uitzonderin gen na volledig, aan hunnen gewezen proost den afscheidsgroet te brengen. Bij zijn binnentreden brak een donde rend bravo los en het muziek onthaalde den beminden bestuurder met eene prach tige Brabanconne. M. Baron Lode wijk de Bolhune schelste in enkele maar treffende woorden het kort maar verdienstelijk verblijf van den Eerw Heer Van Laere te midden des Katholieken Werkmanskrings. en schonk hem als blijk van genegenheid een prach tig koperen kruisbeeld. Eerw. Heer Van Laere bedankte de heer Baron en stuurde vooral en woord van bedanking aan de lalrijke vrienden welke er op den dag zijner aanstelling op de Muide tegenwoordig waren Aalst, zegde hij ten slotte, zal ik nooit vergeten het staat voor oeuwig in mijn hart ge, schreven. Deze woorden wierden op algemeene toejuichingen onthaald. Van 's middags tot middernacht, eenigc dienstdoende Apotheek, op Zondag 18 Mei, M Cnllebaut, Botermarkt om Schepen oer stad Halst. Verleden Dijnsdag had de teraardbe- stelling plaats van den Heer Lodewijk MEERT, oud schepen der stad Aalst, onder een grooten toeloop van vrienden en kennissen, welke er aan hielden den verdienstelijken man. welke aan zijne moederstad zoovele diensten lieefl bewe zen, een laatste hulde te brengen. Op den doortocht was aan bijna al de huizen de vlag hal flop geheschen. Het college van Burgemeester o.i Sche penen na rn volledig deel aan de begra fenis In het sterfhuis werd door de Heer schepenen De IIcrL de volgende lijkrede uitgesproken. MIJNHEEREN De catholieke partij heeft in den tijdver loop van een jaar hier in de stad drij oude, dappere politieke strijders zien verdwijnen de boeren Rudolf Eeman, Clemens Van de Putte en Leirens-Eliaert. Nogmaals wordt zij diep getroffen door het smartelijk verlies van den heer Lodewijk Meert, oud Schepen der stad, Voorzitter der Besturende Commis sie van de stedelijke Spaarkas. Gemeenteraadslid gekozen den 26 October 1875, kwam M. Meert in het politiek leven, dan wanneer de bestuurzaken der stad, min bevolkt, min uitgestrekt, de aanzienlijke be langrijkheid niet opleverden die zij sedert dien hebben verkregen. Door het koninklijk besluit van 20 Januari 1879 tot lid van het Schepencollege benoemd, weigerde hij deze eervolle bediening te aanvaarden. Gedurende achtien jaren vervulde hij met iever en verdienste zijne plaats in den Ge meenteraad, wanneer hem den 23 December 1893, door het vertrouwen zijner ambtgeno ten de gewichtige maar tevens lastige taak werd opgedragen van Schepen van openbare werken in vervanging van wijlen M. Emiel Borreman. Onder de ervarene leiding van Burgemeester Van Wambeke, door de be hendige financieele bewerkingen van Sche- pene Gheeraerdts, was aan onze moederstad op weinige jaren tijds eene buitengewone uitbreiding gegevenin de uitvoering van al die openbare werken, waarop het catho- liek gemeentebestuur met lierheid wijzen mag, verleende Schepene Meert eene kost bare medehulp. Terwijl de stad in het pas geopend kwar tier de Hertshage met een prachtig nieuw hospitaal werd bedeeld, wierden langs alle kanten werken begonnen tot gezondmaking en verfraaiing, en onder deze was wel het allernoodzakelijkste, alhoewel min bemerkt, de stichting van onderaardsche waterleidin gen in alle straten,ondertusschen ontstonden nieuwe wegenisontwerpen wier verwezent- lijking, naarmate nieuwe bouwingen werden opgericht, niet zonder zorgen en moeilijk heden geschiedde. De nieuwe parochie in Mijlbeke vergde de opbouwing van kerk en pastorij ook is de Albrechtlaan aangelegd, de eerste der sierlijke wandelingen rondom de stad. Met grenzenlooze dienstwilligheid bracht Schepene Meert het zijne bij om deze belang rijke werken te besturen, en hierin deed hij de bijzondere hoedanigheden waardeeren die hem zoo zeer kenmerkten. De groote openbare werken veroorzaktL aanzienlijke gelduitgaven Steeds was M. Meert bezorgd ze in de mate van het moge lijke te verminderen door zuinig bestuur en door voorzichtig beleid. Telkens hij de zitting van ons College bijwoonde, en dit deed hij met voorbeeldige regelmatigheid, bewonder den wij in hem deze ongeveinsde behandeling der zaken, deze volledige rechtschapenheid die andersdenkenden wel misnoegen kan, maar nooit verbitteren noch vijandig maken; dan wou hij soms met herhaald aandringen, den waarom en de gebeurlijke gevolgen van iedere beslissing nagaan en gafslechts zijne goedkeurende bijtreding wanneer alle twijfel was weggeruimd; dan liet hii niet na aan zijne bevriende coilegas in volkom ne open hartigheid, ja soms met eanige vergeefbure ruwheid, zijne oprechte meening uit te druk- Man van innig plichtbesef, onverbiddelijk voor zich zeiven, kende hij maar alleen de strenge toepassing van alle bestuurlijke vér ordeningen, hield hij een wakend oog op het uitvoeren van alle onze beslissingen, en be streed hij onmeedoogend al wat den schijn kon hebben van voorrecht of misbruik. Eene eervolle loopbaan van zes en dertig jaren in een openbaar bestuur geeft wel recht op eenige rustdeze gedachte deed M. Meert besluiten in de laatste gemeentekiezingen de vernieuwing van zijn mandaat niet meer te vragen. Dan nog, wanneer zijn lichaamsge stel door de ziekte was aangetast, verwaar loosde hij het beheer der stedelijke Spaarkas niet, en, "tot de laatste dagen, zagen wij hem den weg naar het Stadhuis inslaan om de belangen zijner medeburgers te behartigen en voor de toevertrouwde spaargelden de voordeeligste en zekerste opbrengst te verze keren. De langdurige en verdienstrijke loopbaan van M. de Schepene Meert, moest de aan dacht der hoogere Bestuurlijke Overheden op hem trekken zij vereerden hem met het ridderschap der Leopoldsorde, het Burger lijk eerekruis van i* klas en de Herinnerings- medalie der regeering van Z. M. Leopold'll. Herkentelijk zal de Aelstersche bevolking het aandenken bewaren van de verheven burgerdeugden van onzen diepbetreurden vriend, en, komt het afscheiden van zijne dierbare lamilie hem en de zijnen pijnlijk treffen, toch zal de Allerhoogste, aan wiens opperste gerechtigheid niets ontsnapt, aan zijnen trouwen dienaar, die steeds meer voor zich zei ven dan voor zijnen naaste, naar de rechtvaardigheid streefde, de eeuwige kroon der goeden nebben geschonken, SOLEMNELE OCTAAF van liet Allerheiligste Sacrament des Au- taars in de Kerk der Arme Glaren Cole- tienen. Donderdag 22 Mei feestdag en de vol gende dagen der Octaaf, zal het Aller heiligste Sacrament ter aanbidding uitge steld worden. Om 5 1/2 uren met de ge woonlijke mis, tot 11a het Lof, wolk zal geschieden om 3 ure namiddag Vrijdag 30 Mei feestdag van het Heilig Hart van Jesus en gedurige Aanbidding. Om 5 1/2 are de eerste mis met uitstelling van liet Allerheiligste Sacrament tot na het Lof. Om 7 ure de tweede mis. Om 3 ure het Lof. Zondag 18 Mei, groole plechtigheid. Te 5 ure. Bedevaart en Offerande (looi de inwoners der Brusselsclieslraat Akte van toewijding aan de Allerh. Maagd Maria - Lofzang - Sermoen door den E. P. Torfs- Lofzang en vcrceringder reliquie. van den Gemeenteraad, op Dijnsdag 20 Mei aanstaande, oin 5 1/2 u. 's avonds, in de gewone zittingzaal, ten Stadhuize. DAGORDE 1. Gemeentebelastingen. Rollen voor 1913. 2. Gemeenterekenschap. Overdracht van credielen op het dienstjaar 1912. 3. Grondrente, Aflossing. •1. Burgerlijke godshuizen, verkoop van gronden. 5. Kerkhof, grondafsland. Teeken- muziek, enNijverheidscho- Ien rekening 1912. 7, Burgerwacht, rekening 1912. Be groeiing 191 j. 8. Wegenis, aanwerving jegens M. Strickx. Rechtlijningen voor de ontvvor- pene straat tusschcn de Brnbnntstraat en de Erembodegemstraat 9. Waterloopen. Overwelving van de Nieuwbeek en de Siosegerabeek aan de Capucieiienlaaii. Zitting van 10 Mei. De legerwet. Zitting geopend te 2 uur. M. A. Deli'ORTB dringt aan ten gunste van zijn amendement, dat de hooge- schoolcoinpagnies afschaft. Hij beweert dal het oen voorrecht is voor de rijke lieden, 't welk de milicianen van de arme familiën langer in do kaze;- iio doet blijven, daar al de hoogeschool- studonten in de infanterie worden ge plaatst en de anderen hunne plaats in de cavalerie en artillerie moeten innemen. M. de Bhoquevii.le verklaart dat dit eene dwaling is Do jonge lieden worden eerst volgens hunne lichamelijke be kwaamheden bij voetvolk, paardenvolk of artillerie verdeeld. Indien zij student zijn, gaan ze naar de infanterie, maar moeten desnoods den diensttijd volbrengen van het wapen, waarbij zij ingedeeld werden. M. A Deli'Orte verklaart zijn amen dement staande te houden. M. de Voorzitter. Het is niet ontvang baar. De voorafgaandelijke kwestie wordt aangenomen met 75 stemmen tegen 70. M. Van Cauwelaert wil bij de ver klaringen van de regeering, de militaire wet niet doen mislukken en trekt zijn amendement in. M. Delporte verklaart het amende ment Van Cauwelaert over te nemen, dat verworpen wordt door rechterzijde en liberale linkerzijde, tegen de socialisten en progessiston. De andere amendementen betrekkelijk eénc vermindering van diensttijd worden verworpen en het artikel der regeering aangenomen. De voorloopige kredieten worden ge stemd met 92 stemmen tegen 56. Zuid en Noord. Eene Bloemlezing uit de beste Zuid- en Noordnederlandsclie schrijvers, door P. Ev. BAUWENS, S. J. In-12.Ingebonden Eerste deel, voor min gevorderde leer lingen. Tiende omgewerkte uitgaaf 324 bladzijden. (1913) fr. 1 40 Wilt ge weten, wat een schoolboek waard is zie door hoeveel leeraars het gebruikt wordt. Slaat deze regel vast, zoo is P. Bauwons' Bloemlezing opper best. Op vier jaar, zoo meldt het voor woord, werden veertien duizend exem plaren aan den man gebracht.» Of zulk een bijval ons verwonderd 1 O neen ieder wil weten wat in de letterkundige wereld omgaat en die begeerte wordt immer voldaan door Zuid en Noord. Het werk is en blijft een trouwe weerspiegeling van de altijd ver anderende literatuur. Treedt een jonge sehrijver naar den voorrang, ge vindt hem vermeld werd een nieuw werk gunstig besproken door de critiek, liet wordt aangehaald. Voeg daarbij, dat het boek, door liet Huis Dosciée, De Brouwer en C'e gedrukt, zijn oorsprong waardig is, en go zult begrijpen, dat we aan die tiende uitgave een nog ruimeren aftrek durven belooven, dat aan hare voorgangsters te beurt viel. Tweede deel, voor meer gevorderde leerlingen. Zesde omgewerkte uitgave, met 54 portretten, iv-624 bladzijden. (1912i fr. 2.50 Derde deel, met levensschetsen, beoor deelingen, overzichten. 45 portretten voor leerlingen der Poësis. Vijfde omge werkte uitgave iv-536 bladzijden. (1910) fr 2.50 Vierde deel, met Middelnederlandsche Spraakkunst en Metriek, aanhalingen uit de schrijvers der Middeleeuwen, tooneel- schrijvers en redenaars der volgende eeuwen, levensschetsen beoordcelingen, overzichten, 45 portretten voor leer lingen der rhelorika. Vijfde omgewerkte uitgave iv-498 bladzijden. (1910) fr. 2.25 Het Huis C. Praet-De Witte, is langs de overzijde der Lange Zoulslraat dichter bij de Groole Markt, in n" 6. Programma van 't concert welke zal gegeven worden op de Groole Markt den IS Mei 1813 om 11 u. 30, door de kwe kelingen der Pupillenschool, onder de leiding van M. R. Van den Bivmcke. 1. La DamedeCceur, ouverture. Duval. 2. Retour de la chasse, Gabriei.le Masure. 3. Les vagues bleues,. valse de concert, J. De Mar est. 4. La Traviata, fmitaisie Verdi. 5. Défilé des Pupilles de l'Armée, Aalst. lieinigheidstlienst. Wij beslatigen met genoegen dat liet mate riaal van den Reinigheidsdienst wederom in. goeden staat 'is gestold, wat hoogst noodig was. want dikwijls hebben wij bij ons zei ven gezegd, toen wij de karren over 9 alOmaanden zagen, hoe is het mo gelijk zulk goed. schoon en tevens prak tisch materieel zoo te vcrwaarloozen en te laten vervallen. De dion-L wordt nu door de Stad ver zekerd, zij levert hel werkvolk en een voerman houdt een zeker getal paarden ter hare beschikking Men verzekert ons ook dat de dienst ten beste mogelijk zal uitgevoerd worden. Wij zien ook met genooge i dat som mige straten,die vroeger veel te wenschen lieten, beter zijn opgeruimd. Voor wat liet opladen der vuilbakken aangaat, d:en diens' liet vroeger ook veel le wenschen. Wij kennen straten inde stad waar de bakken 2 a 3 dagen builen ston den en ten slotte door de straatbengels omgeworpen wierden. Het ware wen schelijk dien dienst te regelen derwijze dat het, het publiek bekend is, welke dagen der week zij de bakken aan de deur mogen stellen. Bijvoorbeeld in de wijk dor Zoutstraat enz., komt de kar voor het opladen der vuilbakken don Maandag, Woensdag en Vrijdag,in andere wijken op andere ge stelde dagen. Ieder huishouden heeft niet noodig eiken dag oen bak aan de deur te stellen. Het publiek zou daar op enkele dagen aan gewoon worden en do Reinigheids- dionst zou er voordeel en gemak hij vin- Aalst Zondag 18 Mei opening dor stedelijke Zwemkom. Aalst. Sedert geruimen tijd werd er bestatigd dat men de meersclien van MM. Gheeraerdts, burgemeester en A. D'Hondt, in 'i Schouwbroeck verwoest en er lieele zakken gras weghaalde. Zondag namiddag is do policie er in gelukt drie der daders op heeterdaad te betrappen. Aankomst der Zomerkleerstof fen,en andere nieuwigheden, mou- selinen voor bloesen, J. Van den Bergh-Jouret, Aalst, Aalst. Van de Velde Jan on Van Assche Justina zullen op 20 Mei aan staande hunne gulden Bruiloftfeest vieren. Er zal dus in de Stoofslraat gefeest wor den. Hartelijk geluk wenschen. Aalst. Verleden Woensdag had er bijna een groot ongeluk plaats. Twee meisjes gingen arm aan arm tussclien de riggels van den stoomtram aan St. Anna- plein en gingen door de locomotief ver rast en verpletterd worden, toen Alfred Coessens, likorist alhier, toesprong en beide meisjes redde. Deze moedige daad verdient belooning. Aelst. Brutale kerel. Zondag namiddag werd de politieagent Odilon De Bruyn onverwachts aangevallen door zekeren Krygelman, bijgenaamd Wasj- ken, eene oude kennis van het gerecht. De kerel bracht den agent een zoo ge weldigen stamp toe, dat deze overvloedig bloed uit den mond verloor. Vervolgens ging hij te werk als een bezetene en het kosie veel moeite om hem in bedwang le houden. Wij wenden ons tol U bloedarmc, bloekë jonge meisjes die door een slechte gezondheid ondermijnd wordt. Ziet eens wat de Pink Pillen gedaan hebben voor iemand die eenige dagen geleden nog was als gij. Welnu, men wenscht haar lieden geluk omdat zij er goed uitziet. Gelooft gij niet dat de Pink Pillen in staat zijn hetzelfde voor U te doen. Denkt er aan dat de Pink Pillen goed zijn voor alle gestellen en dat de Pink Pillen die gij bij uwen droogist koopt volmaakt gelijk zijn aan die welke door Mevrouw D. Wouters gekocht zijn en die de dochter van deze dame zoo goed genezen hebben. Mevrouw D. Wouters, geboren Glerum wonende te Middelburg, Noordvvcgn. 12, schreef ons Mijn dochter Dora was door een ernstige bloedarmoede aangetast en zij dankt hare genezing aan de Pink Pillen. De middelen die zij te voren beproefd had. konden haar toestand niet verbeteren. Mijndochter leedaan voortdurende hoofd pijnen, verteerde hare spijzen slecht, door maagpijnen gekweld en zelfs af en toe door brakingen. Mijn doehler was zwak. De behandeling met de Pink Pil len heeft haar de gezondheid weergege ven, Indien de Pink Pillen een onovertrof fen middel tegen bloedarmoede zijn,komt dit doordat zij de kracht hebben het bloed te doen herleven, doordat zij het kwaad aan den oorsprong bestrijden door de samenslelling van het bloed te verbeteren en bel verwarmde bloed in een rijk en zuiver bloed om te vormen. En, liet bloed is het leven. Zij ziju verkrijgbaar in alio apotheken en in het dépöl voor België, Aphotheek Derneville, 66, Waterlooiaan, Brussel. Fr. 3,50 de doos Fr. 17,50 de zes doozen, franco. Aalst, Apotheek Callebaut, Boter markt. Aalst. Hel gerecht onderzoekt erge feiten van mishandeling van een 14jarig meisje, gepleegd door liaar eigen vader, een bewoner van den Ouden Den- dermondschen steenweg. Do dader heeft bekentenissen gedaan. Aalst. - Zijne Majesteit den Koning is gisteren namiddag om 1 1/2 ure door onze stad gepasseerd. Hij begaf zich naar de Tentoonstelling van Gonl om liet Paleis der Coloniën in te huldigen. Rond een uren was de Groote Markt grauw van 't volk dal op de doorluchtige reizigers wachtte, welke dan ook spoedig aankwamen. Overal op den doortocht stonden dicht opeengepakte rijen van meiisclicn en zoodra had men de 2 aulomobiels,gemak kelijk te herkennen aan de kleedij der gelijtlers ontwaard, of een geroep en gejubel ging op, en uit alle borsten klonk lietLeve de Koning. Deze vrijwillige en grootsche belooging geeft een klaar bewijs dat onze werkers- bevolking en de Aalstersche burgerij steeds aan on& Vorstenhuis verknocht zijn, dit lot spijt onzer roode en groene republikeinen. Om de voor te komen of te bestrijden, die voor de zuigelingen gedurende de groote hitte gevaarlijk zijn, is hel beste voedsel KOSTELOOZE VERZENDING eener doos als staal, mits vraag gericht tot M. Ferdinand DENY 15, rue du Grand Hospice BRUSSEL Aalst. Paardendief geknipt. De genaamde Felix Cooman, voorman, wonende alhier Ledebaan, bad een paard gekocht op de markt van Gent en het op de weide laten loopen, op liet voetbal plein Gentschensleenweg. Men oordeele over de verwondering van Cooman toen hij bestatigde dat een hem onbekend persoon bezig was zijn paard te verkoo- peu. De persoon waaraan hij het paar te koop bood, dacht dat het een gestolen paard was en hield hem aan den klap totdat de policie verwittigd was.De agen ten De Veylder en De Smedt snelden ter plaats en gelukten er in den dief aan houden. Het was de genaamden Hendrik Godofroid, geboortig van Antwerpen, sinds twee maanden woonachtig in onze stad Hij loochende het paard gestolen le hebben. Proces-verbaal is tegen hem op gemaakt. Om gezond te zijn en zijn leven te verlegen is hel voldoende allen over daad te vermijden en zorg te hebben zich het lichaam vrij te houden en hel bloed goed zuiver met gebruik te maken van het uitmuntende zuiveringsmiddel genaamd slijmverdrijvende Pil Walthcry. Aalst. Oude munt. Bij het afbre ken van het oud huis Torfs, op den hoek der Kerkstraat, heeft, d ondernemer- Oswald D'IIaenos, een aantal oude geld, stukken gevonden. Deze geldstukken zul len in hot stedelijk museum neergelegd worden. DE RUGPIJN. - - 't Koeren der jaren. 't Koeren der jaren is hij de vrouw eene bron van allerlei soorten van ongelukken. Het verklaard zich door de rugpijn, hoofdpijnen, schemeringen, slaap na de eetmalen, aanvallen van hitte, hartklop pingen, benauwdheid, zwaarte in den onderbuik, 't is te zeggen door al de ken- teekens die de slechte werking der nieren (gevv. lenden) vergezellen. De onzuiverheden van bet stelsel dat maandelijks uit liet lichaam verwijderd werden, blijven nu deels in liet lichaam en kunnen dan niet meer door de nieren afgevoert worden indien deze laatste de noodige werkzaamheid niet bezitten om aanhoudend het bloed te zuiveren. De Foster Pillen voor de Nieren (Aalst apotheek De Valkeneer, 45, Esplanade- straat) zijn dus volstrekt noodig in dil tijdstip om aan de nieren toe te laten hunne zoo moeilijke taak te volbrengen. In alle apotheken (3,50 fr. de doos, 6 doozen voor 19 fr.» of vrachtvrij per post. Algemeen depot voor België Engelsclie Apotheek Ch. Delacre. 04, Coudenberg, Brus- ei sell t wel de echte Foster Pillen voor de Nieren weigert of doet u terugbeta len als het hierne- venstaande merk niet draagt. 48 Lede. Aangerand. Woensdag morgend werd de genaamde Veroecke, verkoopcr van.De Landwacht -, op de wijk Vijver laffelijk aangevallen door J. Presiaux, bijgenaamd -den Gezetten» die hem verscheidene vuistslagen op 't hoofd en hart toebracht. De policie hoeft pro ces-verbaal opgemaakt. Ninove. Valsehe kloostersust(ers aangehouden. Sedert verscheidene dagen boden zich twee kloosterzusters, voorzien van een eertificat te Ninove in al de woningen der bogoode familiën aan om aalmoezen in le zamel, ten voardeele van een liefdadig werk.Zij waren er alzoo in gelukt eene ronde som op te halen. In een huis waar zij in den salon wer den geleid, had de dienstmeid bemerkt dat een dor zoogezegde kloosterzusters een kunstvoorwerp van de sóhouw nam en in hare kleederen verborg. De heer des huizes door zijne meid ver wittigd snelde naar liet salon, doch de twee nonnen waren verdwenen. De gendarmen verwittigd gelukten er in de twee valsehe kloosterzusters aan te houden te Oetingen Alsdan werd vastge steld dat de twee kloosterzusters niemand anders waren dan een man en eene vrouw afkomstig van liet Noorden van Frank rijk die bij Moeder Justicia goed aange- teekend staan. De twee aftroggelaars en dieven wer den tor beschikking van den procureur des konings gebracht. Het nieuwe Modeblad van 15 Mei, weer met kleurplaat van gekleede man tel, 8 modellen zomeiblousen, laatste nieuwigheden voor den zomer, bijz. kin- derklecdcren, damentoiletten, knippatro- Is verkrijgbaar per abonnement ten burecle dezes. Hel sluk 0.75 Crème Poedei Wcrkdadigheid zonder weerga legen zomersproe- len en huid aandoeningen De besje voor "I behour. eener (rissche gelaats kleur. mingcn l behoud g Onfeilbaar vo «eneezing van l maak! de huid «NEEN MACHT De doos 2.50 'De 1/2 doos 1.50 ADerfijnsl en op~'l gelaal blij vend: onontbeer lijk voor elke loilellaffel. r I TE_K00P_m ALLE GOEDE Huizen" TE AALST te verkrijgen lei Apotheken De Valkeneer, Esplanadeplein, en Van Caolcnbergh, Leopoldslraal 24, ter dro gerij O. Taymans, Groole Markt, bij A De Pa'epc-Singelyn, Leopoldslraal, en bij de Gezusters Meganck, Lange Zoutstraat. BURGERLIJKE STAND DER STAD AALST. Geboorten Mannelijk geslacht 5) Vrouwelijk 6) Huwelijken V. Colpaert, smid, met. F. Van Mulders, zb. F. De Lattre, tw.met B. Sterck, tw. Ovcrlydens o H. Boelaert,-\V De Cosier,,meststofbew. 72 j. Groénstr. M. Podnvyn, zb. 51 j. Oud. Dendcrin. stw. C. De Frame, w" Malfroy, zb. 82 j. Ledeb. De lieer L. Meert, m. Schuermans, bopkoopm. 73 j. Houtmarkt. R. Van den Abeel, vr. I)e Coninck, zb. 67 j. Arbeidstr. R. Philips, vr. Van Damme, zb. 27 j. Gentsclienstw. T. Haentjfns, zb. 28 j. Koolstr. M. Cornelis, we Keppens, zb. 71 j. Moorselb. 2 kinderen onder de 7 jaren. wonderbaar Insectenpoeder 40 c. de doos (blaasbalg. Marklprijzeu. Aalst. Zaterdag 17 Mei 1913 Aardappelen do 100 k. 5,00 a 7,00 Boter per 3 kilo 7.18 a 8,09 Roomboter per kilo 3,00 a 0^00 Eiers do 25 2,25 a 2,50 Ajuin de 100 kilo 1,00 a 1,50 Viggenen per koppel 90,00 alOO.OO BOTERMERKT. Heden Zaterdag worden23lkl<.!9. ii boter ter 1111 rkt ge bracht, wegende te samen 1890 kgr.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1913 | | pagina 2