SJPPI TANDPIJNEN CENTRALE Dis LA DfiNDRK 5 WOONHUIZEN zsm OEHTQUÉilE SttyiRÏTY fTAIRT D SSSï Wij Verzekeren WOON HUIZEN 3 WOONHUIZEN BOUWGRONDEN 80UV&RQOSK WOONHUIS zWpiijiOiSsMM. ET. EEMAN, Bericm aan de Lanüöouwers. DUIVENMELKERS LEEST HIER Landbouwers! ZWAVELZUUR AMMONIAK volkomenc genezing in 3 uren van den Alloop of 't Schijt der kalvers er» veulens door liet A merikaansche Poeder Dei raterk iiu Constipogene genoemd. Eene enkele doos is voldoende, om versclieidene diereu te redden en liet kost maar een frank. Te bekomen in alle apotheken, namelijk te Aalst, bij De Valkaneer en Callehaul. BERICHT. Grensbepaling Buurtweg n. 2 te Impe Burgemeester en Schepenen der gemeen te Impe,brei.gen ter kennis van het publiek dat er op Maandag 2 Juni 1913, 0111 9 uren voormiddag door den Heer Jos. Van Hoebost, Commissaris der Wegen te Gent, zal overgegaan worden tolde wettige grens bepaling van den Buurtweg n. 2 dezer ge meente. De belanghebbende worden verzocht bij deze werking tegenwoordig te zijn. Impe, den 30 Maart 1913. Du Secretaris, De Burgemeester, V. Blondeel. P. Claus. OPENBARE VERKOOPING van en Meerseh TE MEERBEKE. De Notaris Paul EEMAN, te Moorsel, zal ten verzoeke van de eigenaars, met ge win van een half per honderd instolpremie, openbaarlijk verkoopen Gemeente Meerbcke. EERSTE KOOP. - Eenen eigendom bestaande uit drij Woonhuizen, waaronder eene Herberg, met stal, aanhoorigheden en grond, gestaan en gelegen te Meerbeke, Braband, aan de St-Pietersstraat, geka dastreerd Sektie Anummers 364'/2, 364k'2 en 364,/2, met eene groote van. 4 aren, pa lende aan de Sint- Pietersstraat, aan den heer Jan Jacob-Van Mieghem en aan dame weduwe Van Steenberghe-Berts. Verhuurd per week aan Benoit Van Oudenhove en andore. Jaarlijksche opbrengst 440 frank. TWEEDE KOOP. Een perceel Meerseh gelegen te Meerbeke, in de Kloppers, ge kadastreerd Sektie A, nummer 29, met eene groote van 86 aren 60 centiaren, pa lende aa:i do baan van Ninove naar Meer beke, aan de Godshuizen van Brussel en Ninove, aan Mijnheer Karei Van Vreckem, Senator en aan Mijnheeren Paul en Leo Cosyns, te Meerbeke. Boomprys 200 fr. Onmiddellijke in gebruiktreding. ZTTDAflFNf- Maandag 5 Mei ZUDAUEJN Maan(Jag w Mej 7073 om 3 ure namiddag (na het aankomen van den trein uit Ninove), ter herberg a Ilótel du Comie de Flandregehouden dooi den heer Henri GALLE, te Aalst, Sta- tiepleiu. DOOR STERFGEVAL. OPENBARE VERKOOPING van Bouwgrond en Land TE NIEUWERKERKEN. De Notaris SCH ELFHOÜT te Oordegem, zal namens wien het behoort, in het open baar verkoopen Eerste Kooi». Een woonhuis met grond, gestaan en gelegen te Nieuwerker ken, op den Restert, gekend ten kadaster wyk B, nummer 388a en deel ten weste van nummer 388b, groot volgens meting 9 aren, palende ten ooste den volgenden koop, ten zuide met den voetweg vrouw-weduwe Theophile Vonck-Eeckhout, ten weste het Armburecl van Nieuwer kerken en ten noorde de Restertstraat. Boomprijs fr. 135. Bewoond en gebruikt door vrouw-weduwe Theophile Vonck-Eeckhout. Tweede Koop. Een perceel bouw grond, gelegen te Nieuwerkerken, op den Restert. neven voorgaande koop, gekend op het kadaster wijk B, deel ten ooste van nummer 388b, groot volgens meting 5 aren 89 centiaren, palende ten ooste over de rede den heer Jozei Van den Steen-Laureys, den volgenden koop en vrouw-weduwe Theophile Vonck-Eeckhout, ten weste voor- gaanden koop en ten noorde de Restert straat. Boomprijs fr. 60. Gebruikt door voornoemde wedüwe Vonck-Eeckhout. Derde Koop. Een woonhuisje met grond, gestaan en gelegen te Nieuwerker ken, op den Restert, ten kadaster aange duid wijk B, nummer 393c, met eene groot te van 1 are 40 centiaren, palende ten ooste den heer Alfons Petit, ton zuide den heer Leon Coppens en vrouw-weduwe Theophile Vonck-Eeckhout, ten weste met de rede koop twee hiervoren en ten noorde den hoer Jozef Van den Steen-Laureys. Be woond en gebruikt door M. Jozef Berlan- ger. Vierde Koop. Een perceeltje land, gelegen te Nieuwerkerken, op den Haese- laor, gekadastreerd wijk B, nummer 422b, groot 7 aren 70 centiaren, palende ten ooste den heer Camiel Bogaert-Eeckhout, ten zuide en ten weste de Hospiciën van Aalst en ten noorde de losbaan. Gebruikt door de weduwe Vonck-Eeckhout, voornoemd. Vijfde Koop. Een perceel land, gele gen te Nieuwerkerken, op liet Dooreveld, gekend ten kadaster wijk B, nummer 445b, met eene grootte van 13 aren 90 centiaren, palende ten ooste de Hospiciën van Aalst, ten zuide met den weg de erven Jozef De Moor en den heer Gustaaf Moyevsoen-De Breyne, ten noorde den lieer Clianes Van Hauwerineiren en de Hospiciën van Aalst. Gebruikt door M. Theofiel Coppens, te Nieuwerkerken. Zesde en i.aatste Kooi». Een perceel land, gelegen te Nieuwerkorkcn, op liet Dooreveld, op het kadaster gekend wijk B, nummer 565m, met eene grootte van 8 aren 90 centiaren, palende ten ooste den lieer Vrederechter Ernest Baeten, ten zuide de baan, ten weste juffrouw Marie-Julie De Meyer en ten noorde juffrouw Laurence Fievet en Mijnheer de Volksvertegenwoor diger Romain Moyersoen. Gebruikt door M. Jozef De Schepper, te Nieuwerkerken. ENKELE ZITDAG Donderdag 5 Juni 1913, om 3 ure namiddag, ter herberg genaamd In de Tulp geitouden door den heer Theophile Coppens, te Nieuwerkerken, Restert. Studie van de Notaris TIBBAUT, te Aalst. gUit ter haud te koop Een welgelegen woonhuis, zeer dienstig voor winkel of koffiehuis te Aalst, aan de Groote Markt. Zich le bevragen ten boven gemelde kanloore. De Sunlight is de meest beleende en be- roemstc zeep. HET BEWIJS Al de huismoeders der wereld §ebruiben baar sedert vijf en twintig jaar en bevinden er ziel? wel mede. —ij wordt algemeen hooggeschat om bare voortreffelijke hoeda nigheden en wij verze keren dat zij die altijd zal bezitten,boe boog de prijs der grondstoffen waarmede zij gemaakt wordt ook moge stijgen. SUNLIGHT Zeep tDLPUNLtRÜHtW jhWSK'MiliWSI' OPENBARE VERKOOPING van HOOI-en NAGRAS te AALST-MIJLBEKE, Moorselbaan. De Notaris Oscar TIBBAUT te Aalst, zal ten verzoeke van Mijnheer Eduard Van der Smissen, Professor ter Hoogeschool en grondeigenaar, wonende te Brussel op Dijnsdag 24 Juni 1913. ten 4 uren na middag, to Aalst-Mijlbekc, aan de Moorsel baan, geselleed van Aalst en Moorsel, op eenen meerseh van den aanzoeker overgaan tot eene openbare verkooping van aldaar wassende allerbeste hooigras, verdeeld in 19 koopen. Verders nog het nagras, te wassen op gezegden meersen. Gewone voorwaarden en tijd van beta ling mits stellende goede en gekende borgc. OPENBARE VERKOOPING van te GENT, Maltebrugstraat, nabij de Wereldtentoonstelling. De Notaris Oscar TIBBAUT, te Aalst, zal in het openbaar verkoopen 1. Een huis en grond, wezende winkel huis, n. 20, wijk 111. 610zs, 1 aar 9 cent. Bewoond door de We Richard Colpaert. 2. Een huis en grond, 11. 24, wijk I n. 610ri, 1 aar 9 cent. Bewoond door Henri Derweduwe. 3 Een huis en grond, n. 22, wyk I 11. 610x', 1 aar 9 cent. Bewoond door Pros per Janssens. EENIGE ZITDAG Zaterdag 24 Mei 1913, ten 3 ure zeer stipt namiddag in het Vrede gerecht te Aalst, Stadhuis. OPENBARE VERKOOPING van LANDEN en MEERSCH te AALST en MEIRE De Notaris OSCAR TIBBAUT, tc Aalst, zal krachtens toelating verleend door Myn heer de Voorzitter der Rechtbank van Eer sten Aanleg, zetelende te Dendermonde, in date 19 April 1912, met de pleegvorm der Wet van 12 Juni 1S16 en ter tusschen- komstvan Mijnheer de Vrederechter des Kantons Aalst, in het openbaar verkoopen; Aalst-Schaerbeek. Eerste koop Een perceel land, zeer wel geschikt voor bouwgrond, groot vol gens meting 45 aren 50 centiaren, gelegen aan de lindestraat, gekadastreerd wyk C, nummer 689 b, met eene grootte van 45 aren centiaren, palende ten oosten aan d'crven Van der Eist-Van Neck, ten zuiden ook aan d'erven Van der Eist-Van Neck, ten weste aan de Lindestraat en ten noorde aan den heer Gustaaf Boelaert en Zuster. Gebruiker den heer Gustaaf Schollaert. Verdeeld in zes deelen volgens grond plan opgemaakt door Mijnheer Bernard Goethals, gezworen landmeter te Aalst, en berustende 't elks inzage ten kantoore van bovengenoemde Notaris TIBBAUT, te weten Eerste lot ten noorde groot 9 aren heb bende eene breedte ter straat van 17 m. Tweede lot groot 7 aren 40 centiaren. Derde 7 - 35 Vierde - 7 30 Vyfde 7 - 25 Zesde 7 20 De vijf laatste loten hebben ter straat eene breedte van 10 metors. Tweede koop Een perceel meerseh ge legen in de Vette Bochten, gekadastreerd w ijk C, nummer 55b, met eene grootte van 15 aren 40 centiaren, palende ten ooste aan den heer Frans Van Mooi'ter-Sp'ns, ten zuide aan den heer Leo Van Overstrae- ten, ten weste aan de lieer Gustaaf Boelaert en Zuster en ten noorde aan de straat. Gebruiker den heer Gustaal Schollaert. Derde koop Een perceel land, gelegen op den Siesegemkauter, gekadastreerd wijk Q, nummer 1239d, met eene grootte van 17 aren 10 centiaren, palende ten ocste aan het Weldadigheidsbureel van Aalst, ten zuide aan juffrouw Coleta Haleydt, ten weste aan Dame Cornet d'Elzius en ten noorde aan den heer Gustaaf Boelaort en zuster. Gebruiker den beer Jan VanMosse- velde. Gemeente Meire. Vierde koop Een perceel land gelegen op den Mcirelput, gekadastreerd wijk B, I nummer 929, met eene grootte van 20 aren 60 centiaren, palende ten ooste aan d'erven Van Sande-Leirens, ten zuide aan den lieer Constant Van den Brulle en Juffrouw Ilélèno Do Saedeleer, ten weste met half weg aan don hoer Anatolc De Meester, Juffrouw Weduwe De Smet-Van den Eeck- hout en het Weldadigheidsbureel van Meire en ten noorde aan den lieer Camiel Raes-Piron. Gebruiker den heer Jan-Baptiste Van Impe. Vyfde koop Een perceel land gelegen op het Kapelleveld, gekadastreerd wyk B. nummer 619, met eene grootte van 7 aren 80 centiaren, palende ten ooste aan den weg, ten zuide aan juffrouwen Rosalie on Josephine Van Impe, ten weste aan den heer Victor Do Vos en ten noorde aan den heer Franciscus Sterck Gebruiker don beer Jun-Baptisle Van Impe. EENIGEN ZITDAG ZATERDAG 31 MEI 1913. Ten 2 uren namiddag ter Zittingzaal van het Vredegerecht te Aalst, in het Stadhuis. Voor verdere inlichtingen zich te wenden tor studie van bovengenoemden Notaris TIBBAUT te Aalst, Korte Zoutstraat, ne vens de afspanning De Meiboom alsook ten kantoore van de Notaris VAN WEZE- MAEL te Sint-Martcns-Lennick. OPENBARE VERKOOPING van schoone en welgelegene te AALST, nabij den Gentschensteenweg De Notaris Oscar TIBBAUT, to Aalst, zal met gewin van palmslag en gelagen in liet openbaar verkoopen STAD AALST. Eerste Koop Een w elgelegen perceel bouwgrond, gelegen aan de Steenstraat, gekadastreerd w ijk C,nummers 595 en 613, met eene grootte van 73 aren 30 centiaren en volgens meting 73 aren 56 centiaren, houdende ten ooste aan Mijnheeren August Moyersoen, Henri Marcocn, Frans Schuer- mans, Albert De Wilde, Leo De Nul, Theophile Van der Heyden en de Steen straat, ten zuide aan de nieuwe straat lei dende naar den Gentschen steenweg en daarover aan Mijnheer Victor Moiifils, ten weste aan Mijnheeren Can.ille Liénart en Victor De Saedeleer en ten noorde aan Mijnheer Romain Moyersoen. Gebruiker den heer Theodore Van den Borre. Tweede Koop Een welgelegen perceel bouwgrond, gelegon aan de Steenstraat, gekadastreerd wijk C, nummer 643, met eene grootte van 33 aren 70 centiaren en volgens meting 32 aren 98 centiaren, pa lende ten ooste aan do straat leidende naai de Klottcstraat, ten zuide aan de nieuwe straat leidende naar den Gentschen steen weg en daarover aan Mijnheer Petrus Wauters, ten weste aan de Steenstraat en ten noorde aan Mynheer Joseph De Smet. Gebruiker den heer Theodore Van den Borre. Voorschrevens twee pereeelen bouw grond zijn verdeeld in 46 loten met elks grootte aangewezen in het grondplan opge maakt door Mijnbeer Henri Van Gleynen- breugel, gezworen landmeter te Aalst. Zie plakbrieven. ZITDAGEN Instel, Donderdag 29 Mei Verblijf, Donderdag 12 Juni Ten 4 uren namiddag ter Estaminet De Casino bij den lieer Camille Verleysen, te Aalst, Nieuwstraat. N B. Voor verdere inlichtingen zich tc wenden ter studie van bovengenoemden Notaris TIBBAUT te Aalst, Korte Zout straat, nevens de Afspanning De Mei boom alwaar er ten alle tijde groote en kleine kapitalen zijn te bekomen aan ge ringen interest, mits bezet of wel aflosbaar met annuiteiten. OPENBARE VERKOOPING van een te Z E LE. De Notaris VAN HEMELRYCK te Den dermonde, zal in bet openbaar verkoopen Een woonhuis uitmakende 2 woningen te Zele. op bet Schuitje, wyk C n. 701e, groot 5 aren 20 cent. VERBLIJF 27 MEI 1913, om 2 uren namiddag in het Vredegerecht te Zele, Dorp. N. B. Voor verdere inlichtingen zich te wenden bij bovengenoemde Notaris als ook ter studie van M. OSCAR TIBBAUT te Aalst. Studie van den Notaris BRECKPOT te Aalst V E N D I T I E van 5 schoone Trekpaarden wagens, camions, karren, verhuiswagen, doekar, paardenharnassuren en voermans gereedschappen, te Aalst, Vaartkaai, ten verzoeke van de gebroeders Meert, op Dijnsdag 3 Juni 1913, om 1 ure namid- Openbare Verkooping. Dc Notaris BRECKPCT, te Aalst, zal openbaarlijk verkoopen Een HUIS dienstig voor Bouwgrond, te Erembodegem Dorp, nabij de Statie, groot 6 aren 15 centiaren. Gebracht op fr. 5,050 LAATSTE ZITDAG: Vrydag 23 Mei 1913. Om 3 uren namiddag ter Estaminet In Somergem bij M. Jean Van den Storm, te Aalst. Korte Nieuwstraat. Openbare Verkooping. De Notaris BRECKPOT, te Aelst, zal openbaarlijk verkoopen 1° 3 hectaren, 13 aren 51 centiaren land te Gysegem winning. Verdeeld in 10 dee len. Booinprijzen fr. 519,00 Gebruikers de kinderen J.-B. Van Hau- wermeiren en de kinderen J.-B. Rombaut. 2° 2 hectaren, 08 aren 73 centiaren land te Gysegem, Hoek, verdeeld in 6 deelen. Gebruikers de kinderen Rombaut en de kinderen Van Hauwermeiren. 3e 59 aren 04 centiaren land te Gysegem, Munte. Boomprys fr. 520,00. Gebruiker Gustaaf Van Gyseghcm. 4° 31 aren 78 centiaren land te Gysegem Munte. Boomprijs fr. 20,00. Gebruiker Frans Govaert. ZITDAGEN Instel, Dinsdag 27 Mei (,01o Verblijf, Dinsdag 10 Juni telkens om 3 uren namiddag, tor Ivrberg i 11 DEM UIL-» bij Juffrouw Weduwe Frans I Van Belle, tc Gysegem, Dorp. Openbare Verkooping. De Notaris BRECKPOT, te Aalst, zal openbaarlijk verkoopen Stad Aalst. 1. Drie liektarcn 29 aren 72 centiaren land le Aalst Mylbeke op don Bergen boscli. Boompiijs fr 1000. Gebruikt door Gustaaf Kieckens. de We Petrus Borms en Jai.-Baptist Wouters. Verdeeld in 10 deelen. Samen ingesteld fr. 14,720 2. Een hektaar 63 aren 75 centiaren land te Aalst-Mijlbekc, op don Hoogen- bosch, gescheed met Moorsel. Gebruikt door de kinderen Bencit Ver- eecken en de weduwe Charles Merckx. Samen ingesteld fr. 5,000 Gemeente Erondegem. 3. 62 aren 83 centiaren land te Eronde gem, Gentschen steenweg, genaamd Krom- veldeken. Gebruikt door Augustien Eloot. Verdeeld in 2 deelen. Boomprys fr. 540. Samen ingesteld fr. 2,200 Gemeente Lede. 4. 33 aren 83 centiaren land te Lede, wyk gehucht, genaamd Zavelveldeken. Gebruikt door Aloys Van den Steen. Samen ingesteld fr. 1,300 5. -16 aren boscli te Lede. Suikerstraat, nenaamd de Peerden w eide. Gebruikt door M. Joseph Moons. Boomprijs fr. 940. Samen ingesteld fr. 600 6. 5 liektaren 62 aren 44 centiaren boscli, land en meerseh te Lede, genaamd de Brakkenhaag. Gebruikt ten dcele door verscheidene en ten deele in beheer. Op te leggen boom- en houtpryzen fr. 6074. Verdeeld in 11 deelen. Samen ingesteld fr. 6,900 ZITDAGEN Instel. Dinsdag 6 Mei L,„ Verblijf Dinsdag 20 Mei (iyiJ Telkens om 2 uren namiddag, ter Esta minet van M. Van der Vorst. Zaadliande- laar, te Aalst, aan de St-Martenskrrk. Openbare Verkooping. De Notaris BRECKPOT, te Aalst, zal openbaarlijk verkoopen Een HUIS, wezende eene herberg, te Aalst Mylbeke, hoek der Breedestraat en den weg naar do Kerkstraat, groot 1 aar 57 centiaren. Bewoond dooi Josefh De Brul. Zitdagen Instel, Donderdag 22 Mei 'Q|Q Verblijf, Donderdag 5 Juni Telkens om 3 uren namiddag, ter te ver koopen herberg bij Joseph De Brul, te Aalst Mylbeke, Breedestraat. 3 paar voor slechts fr. 10,75. Uit hoofde van vertraging in de verzen dingen ondergaan in verscheidene groote schoenfabrieken en den Balkan-oorlog, zijn wij verplicht ons van den grooten stock hierboven gemeld, te ontmaken ver bene den den inkomprijs. Wij leveren dus omdat elk belangheb bende er zich zou van overtuigen te begin nen van 3 paar. 3 paar schoenen voor damen of hec- ren met extra leder afgezet, in bruin of zwart, laatste model,men hooft enkel zijn nummer op te geven. De 3 paar schoenen te samen voor fr. 10,75. Verzendingen tegen remboursement door Engl.Schuhimp Ag Gescht Afdeel, n. 28, Luxemburg. In geval van niet voldoening kan men verwisselen of het geld terug vragen. Steek l wel deze waarheid in uw hoofd. Eene verwaarloosde valling zet zich over van den eenen mensch aan den anderen en is gevaarlijk ei. zelfs doodelijk voor kin deren en ouderlingen Daarom moeten wij ons or zoo spoedig mogelijk van genezen. De boste, ja wij mogen zeggen, do oenigste remedie die u zal alle voldoening geven is de Uepratci e. Dit is een wetenschappelijk produkt dat door de Doktors zelf genomen werd. Prys 2 FitA,\iii-;.\ in alle Apot heken, naraenlijk te Aalst, by Valkeneer en Callebaut. ❖©©❖©❖©❖©❖©❖©❖O Ingénieur Chimiste, q Analyses et dosages Ma- tières fertilisantes Eaux Q q Minerals Alliages Ma- tières grasses Albumine. Gevraagd. KEUKENMEID kunnende goede bur- gerskeuken. Zich te bevragen ton bureelc dezer. TE KOOP Groote sparren voor metsersstellingen, in liet Tegel- en Pannefabriek De Kegel- Mertens, te Aalst. Meulesehettestraat. rp 1 een VÉLO hebbende 1 t? KUUp slechts eenige malen gebruikt geweest, zich te wenden ten bu- reole van dit blad. Ageul aanwijzer gevraagd voor boventallige bezigheid, zeer winstgevend in verzekering (zonder bedie ning te verlaten) Jaarwedde tot 3600 fr. volgens beschikbaren tijd, relaties en be kwaamheden, voorwaarden te bespreken. Referencies geëischt en aanwijs liedondaag- sclio bediening. Schrijven Z. Postbus, 616, Antwerpen. 52275- Worden gevraagd in de Werkbuizen DINCQ-G1LBERT te Cuesines een buizenmaker kunnende wer ken met ijzer en koper, ook ketelmakers welke plaat van middelbare dikte kunnen bewerken. To bekomen bij VAN DER VORST, te Aalst, aan do St-Martenskerk, recht over den ingang links Oud huis den Biën- korf allerhande soorten van HOVENIERS ZADEN, eerste kwaliteit van BLOEM KOOLZAAD, extra goed MAASKLAVER- ZAAD, GRASZADEN voor weiden en boomgaards, sclmonc keus van BLOEM ZADEN alles gewaarborgd aan goedkoope prijzen. Iloe dikwijls zijt gij in de onmogelijkheid de cachet ten en conler-mcrken op de vlerken uwer lievelingen te lezen of te ontcijferen Hoe dikwijls gebeurt het niet dat cachetten en conter-merken dooi- den regen worden uitge - wischt Hebt gij u dan niet af- gevraagd, bestaat er dan niets beters in staat de merken te behouden. Toch wel. «Niet smeerend stempelinkt en Stempelkussen - zal u dit ongemak en ook veel leed sparen. No Smudge Inkt of - Niet smeerende Inkt - droogt oogen- blikkelïjkmaakt de stempels niet kapot en kan niet uitgewas- schen worden. Verkrijgbaar alsvolgl Stempeldoos N" 1, fr. 1,30 N° 2 ft*. 2,1-5. Inkt in flesclijes van 0,80 en 1.25 fr. Alleen verkoop te AalstC. VAN DE PUTTE-GOOSSENS. V0LK0MENE GENEZING De geweldigste tandpijnen ziju genezen in één minuut en voor altijd door de Dentogène. Met de D<»nlos;«'ne. geen tand meer te trekken, geen abcessen, geen opzw. iii m geen pijn meer bij het eten. Laatu net bedriegen met gevaarlijke, krachtelooze. namakingen, de Dentogène. is aangeraden en geprezen door de geneesheeren wier familieleden liet geneesmiddel gebruiken. Eischt dus de echte de ilescli lx*. 1.25 In alle Apotheken AALST, De Valekeneer, Esplanade; NINOVE, De RuyverSOTTE- GEM. Vanderscheuren, ot franco binst de 24 uren tegen fr. ,30 in postzegels te sturen aan een der hierboven gemelde Apothekers. I IT <1 Naamlooze Vennootschap. 7"~"~ Agentschap der Sociélé Générale de Belgique -- SUCCURSAAL VAN AALST 20. NIEUWSTRAAT. Telefoon 113. Dépots van geld aan 3 en 4 Disconto en invordering van wissels Voorschotten op titels Aan- en verkoop van checks, vreemde bankbil jetten en munten Beursorders Uitbetaling van koepons Inbewaar neming van waarden. VERIIURINGSTARIEF DER BRViXDKOlFERS BRANDKOFFERS Afmetingen binnenwaarts Prijs dor Verhuring hoogte breedte diepte Per maand Per 3 maand Per 6 maand Per JAAR Meter Meter Meter Frank Frank Frank F rank Model A 0.12 0.30 0.55 2.— 5. 9.— 15.— B 0.20 0.30 0.55 3. - 8.— 15. 25.— C 0.50 0.30 0.55 5. 12.— 20.— 35.— D 0.50 0.62 0.55 8.— 20.— 30.- 50 E 0.53 0.62 0.55 9.- 22. 35.— 60 De zaal der brandkoffers is toegankelijk voor het publiek alle werkdagen van 9 tot 4 uur ('s Zaterdags van 9 tot 2 uur). DRINKT Jl AUU/X HASSELT DE FIJNSTE,DE ZUIVERSTE DERGENEVERS. DE GROOTSTE BELOORIRGEH. Wordt gevraagd in de beste Cafés en Estaminets. GrKJSTT, 4,94, 3.' De Ontwaking van den grond J^e grond is in werking. Ta'looze kleine onzichtbare wezentjes, de gislstoffen van de aarde zullen zich van de stikstofhoudende stoffen aan den grond toe vertrouwd, meester maken om ze voor de plant te bereiden. maakt van dit oogenblik van krachtige salpetergisting gebruik om het uit te strooien, de rijkste en de spaarzaamste stikstofmest Het is in het begin van den wasdom dat de plant het meest stikstof vergt Al de mesthandelaren en al de iandbouwsyndikaten verkoopen het Zwavelzuur Ammoniak en het COMPTOIR BELGE DU SULFATE D'AMMONIAQUE (Naamloos Vennootschap) 8, Berkmansstraat, te Brussel pstt vrachtvrij, op aanvraag, alle nuttige inlichtingen nopens zijn gebruik.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1913 | | pagina 3