DE MAAGZIEKTEN Gezo DEFENSE BORST «STILLEN Vallende Ziekte HUIS OTTO KOENTGES NDHEIDSPILLEN C. PRAETDE WITTE, ACH. EEMAN, AALST. NOORD-GESTICHT KKPAKAÏIKN GEBROEDERS SCHOONJANS FABRIEK VBH SUPERPHO8PH0TEH.SCHEIKUNDIGE VETTEN EH KUNSTGDflNOS. Wat is eene maagziekte Laai U niet omklappen. BE RICHT. NAAIMACHIENEN SINGER LA COMPAGNIE SINGER, Voor Hoest, Bronchiet en Influenza Voor Maagpijn, Meubels ZENUWLIJDERS! STAAT OP UW HEIL IS NABIJ bij Alfons WILLEMS, Belgische Hypotheekmaatschappij EN SPAARKAS Oud huis: J.-B. JOU RET-COQUEREAUX VRAAGT DE geperfectionneer-T i y A juistheid de Chronometer I AA/l gewaarborgd Horlogiemakcrij Juweelen Brillen 6. Lange Zoutstraat, Q7 Aalst. (Let wel ot het adres). Vraagt de llorlogic Louis Roskopf, S. A. Hoi-lo^ieën au Genève, stukken geregleerd tloor liet Observalonum van Genève en !\leufoh;ilel. Huis gesticht in 1876. Prijzen volgens samenstel. Vraagt prijs-courant. Samengestelde opgeloste Guano DE ZON I GRONDSTOFFEN aan prijs van den dag Nitraat van Soda. Sulfaat van Ammoniak, Superphosphaten, Nitraat van Potasch, Sulfaat van Potasch, Chloorzuur. Potasch, Kaïniet, IJzerslakken (Scories). Plaaster, IJzersulfaat Phosphaat Bernard, Magnesium, s. Kopersulfaat (blauwen aluin) g8/gg zuiver. Vergruizers Vermorel, Eclair n i. AANVALLEN, CRISEN, DRAAIINGEN AFWEZIGHEID, SCHEMERINGEN GROOTE EN KLEINE ZENUWKWALEN Ganscheen gewaarborgde genezing door eene enkele en weinig kostende behan deling der dokters specialisten van hel 102, Nieuwstraat, Brussel-Noord. Raadplegingen alle dagen en Zondags van 8 tot 12 ure. (Dinsdag en Zaterdaiz uilgenomen Te AATWERPEA li'. Pelikaan I straat, rechtover de groote statie, den itu en 3*" Zaterdag in de maand, van 8 tol 12 ure voormiddag. Indien gij niet kunt komen, schrijft om de brochuur te ontvangen tegen fr. 0.70 in postzegels. Talrijke getuig schriften van genezingen volkomen. Knaelnoze raadgeving door briefwisseling Eene maagziekte is eene ware besmetting van de maag, het is eene maag die de spijzen niet goed meer verteert, het is een algemeen ongemak vergezeld oprispingen, zwaartegevoel, zuur, draailiugen, hoofdpijnen, zwellingen, afgematheid, 1" n, stikkingen, hartkloppingen, slaperigheid en aff bijzonderlijk na Maatschappij can algemeene Assurantiën tegen brandgevaar, op het leven en onge lukken van allen aard. Eenige Premie ongelukken op de. ijzerenweg en tramways. Hoofdagent Aug. DE WINTER, Nieuwstraat, Aalst VOLKSVERZEKERINGEN met weke lijksche betalingen voor Eerste Communie Huwelijk, enz., enz. N. 13.Agenten worden gevraagd. Zich te wenden op boveneemeld adres net eten. Het is een zenuwachtige toestand der maag, die krampen veroorzaakt, kolijken, brakingen, slechte spijsvertering, pijnen in den rug, den buik, tusschen de schouders nachtmerrie, slapeloosheid, droefgeestigheid, gevoel van droeiheid, ontmoediging, neerslachtigheid en zwarte gedachten. Het is een diepen ommekeer van het gehecle gestel, het is een pijnlijke en ondragelijke toestand. Er bestaat slechts een waar geneesmiddel dat ten volle de maagziekte kan genezen, dit zijn de Poeiers de Cock, omdat de Poeiers dé Cock de maag ontsmetten, alsook de ingewanden, haar al hare krachten terugschenken en de spijsvertering doen werken alsof de maag nooit ziek geweest ware. Het is een onschadelijk middel, volkomen werkzaam en dat altijd gelukt, zelfs in de meest ingewikkelde gevallen. Eene enkele doos l'oeiers de Cock geeft betere uitslagen dan lange maanden van eene andere behandeling. Beprooft oone doos Poeiers de Cock, gij zult er over verwonderd zijn. De Poeiers de Cock genezen alle dagen maagziekten die door geene enkele andere remedie konden genezen worden. Men kan de Poeiers de Cock lcoopen in alle goede apotheken, aan 2.50 fr. de doos Alle andere remediën weigeren. La Pondeuse. Marque dêposée DOET DE HEME* EIEREI LEDGER ZELFS HET DE GROOTSTE KOUDEI Zomler r.cr.ij gevaar voor het pluimgedierte Kost 10 oont. per hen en per msnnd De doos via 1 kg. I fr. 10 Verzending franco per uk van 21/2 kg. S fr. 00 1 5 kg. *fr.iO ALGEMEEN DEPOT Huls FELIX MOULARD 207, Rue des Tainooro, BRUSSEL Vereeuigde (Vijveraars. Verzekering tegen brandgevaar. Hoofdagent M. Achille EEMAN, Hooge- vesten, fabriek van chemische meststoffen te Aalst. De vermaarste en schoonste verscheidenheden van ROOZELAARS! ZIJN DIE VAN SOUPERT NOTTING te LUXEMBURG, (Gr. Hertogd.) Leveranciers van 6 Koningshoven. Eerste Specialist ingbricht sedert 1855 Schoon geïllustreerde Prijscourant FRANCO. REK LA AM COLI 20 Dwerg of 15 klimmende Rozelaars, 9 frank, (FRANCO). Belangwekkende uitvinding. De Cachets antinévralgiques Jos. Guthier, zyn een uitnemend geneesmiddel tegen HOOFDPIJN (mi graine), tegen Rhumatisme, tegen alle NEVRALGIEKE PIJNEN zooals tandpijn, enz. zij genezen RADIKAAL en om zoo te zeggen, oogenblikkelijk. De Cachets antinévralgiques Jos. Gauthier, bevatten geene de minste scnadelijke noch gevaarlijke stoffen; zij mogongenomen worden, zelfs door personen welke geene Antipyrine kunnen verdragen zij zijn integendeel een hulpmiddel voor onstelde magen. De Cachets antinévralgiques Jos. Gauthier, zijn onderzocht ge weest door de meest bescheiden overhe den in liet vak, en hebben de algemeene goedkeuring verworven. Do maatschappij van Gezondheids leer van België heeft ze zorgvuldig ontleed, goedgevonden en aanbevolen (zitting van 24 Juli 1907). De Cachets antinévralgipue Jos. Gauthier zijn in alle goedmge- ïichio apotheken te bekomen, in een docsje van 6 cachetten, aan 1 fr. of van 13 cachetten aan 2 fr. Als idit en onvervalsclit aanzien, en kel en alleen de cachets,welke in blauw gedrukt, het merk dragen Antiné vralgiques Jos, Gauthier.* Indien uw apotheker er geen bezit en i iets anders aanraadt, wendt u dan tot liet algemeen depot CENTRAL APO THEEK JOS. GAUTHIER, MECHE- LEN. Tclcpli. 90. De doosjes worden geheel liet land door vrachtvrij, tegen postmandaat, verzonden mits eene verhooging van 10 centiemen. Depóts te Aalst De Valchcneer Esplaiiadepleiu en (jallcbautBoter markt. Alle Donderdagen en Vrijdagen bezon - dere groote keus van vele soorten verschen ZEEVISCH aan de laagste dagprijzen. Alle Visckwaren worden zeer wel gerei nigd op verzoek ten huize gebracht. Ik beveel mij aan de gunst van eenieder, bezondei lijk aan de achtbare ingezetenen die van leveranciers veranderen. Zeer voordecligo prijzen voor Avondma len Hoteliers, enz. Ph. VANSTYVENDAEL Eenig huis der stad sedert 25 jaren in de Oostendsche Visschcrijen gevestigd. Vjsschekij. Lange Zoutstraat, 38, Aalst Loveraar der bijzonderste huizon dor stad. TELEFOON Nr 44. J N K F iS TANDMEESTER SPECIALIST, te Aalst, Statiestraat. 33, naast het Hotel du Comte de hlandre SEDBRT VEERTIEN JAREN TE AALST. Kostelooze raadplegingen alle dagen van 8 tot 5 uren, Zondag morgend, van 8 tot 12 uren. Dijnsdug voormiddag, te Ni- nove, bij M° Van Laer. Dijnsdag na middag, te Aalst. Genezing en opvulling der bedorven tan den. Plaatsen van Kunsttanden zonder uittrekken en na het vooraf genezen der wortels van de oude tanden. Het uit trekken der tanden volgens de keus van den klient, na volledige gevoelloosmaking gewaarborgd zonder de minste pijn Gebitten op Goud, Platine en Caout- chooc. Gebitten zonder p aat, in de wortels vastgezet, nieuw stelsel. Recht zetten der tanden bij de kinderen (menig vuldige bewijzen). Wit maken der tan den, enz. Reparatiën, Hermaken van Ge bitten, elders gemankeerd. Daar MrNEEFS de gebitten zelf maakt^ dus uit de eerste hand, kan hij deze goed- kooper leveren en met meer juistheid en gemak voor den Klient maken, dan andere Dentisten die, bij gebrek van kennis, hunne Gebitten elders moeten doen maken. Bfgeept zich ten huize op aanvraag worden geleverd met groot gemalc van betaling naar keus der klanten, per week, per 14 dagen of per rnaand. Machienen van alle modellen aan eenieders bereik DE BESTE KWALITEIT AAN DEN LAAGSTEN PRIJS GROOTE KORTING OP COMPTANT Verwisseling van oude machienen aller stelsels. KOSTELOOS ONDERRICHT. GOED VERZORGDE REPARATION 27=31, Oud=Kleerkooperstraat, BRUSSEL, 8 .Ss'I Albert-Lienurtstraut, 9. TO C l\OVI')Geeraardsbergscheslraat. 20 fv.%1 Neerstraat. 35. Grondkrediel van België NAAMLOOZE MAATSCHAPPIJ ingericht in 1835 Geldleeningen tc bekomen voor het bouwen van luizen, aankoop van gebou wen en landen, aan gewonen intrest, aflosbaar in eens of met drij maandeljjksche afkortingen, met of zonder ievensverzekc- ring. Uitgave van obligatiën van 100, 200, 500 en 1000 franken, intrestende aan --5 's jaars. GELÜIIITZETTING VAN EERSTËK RANG. Kostclooze inlichtingen te bekomen ter studie van den Notaris EEMAN te Moorsel, en in het bureel der maat schappij te Aalst, Leopoldstraat 28, van 8 tot 11 ure 's morgens. Hoofdagentschap van verzekeringen tegen brand, ongevallen, op 'i leven. enz. rijn de beste geneesmiddelen voorzeke de Balsempillen van Fr. Callebaut, Apotheker, Botermarkt AEl SI. 1 ,2ölr. de «loos. Deze pillen, aangezien hunne aange namen smaak, mogen opgezogen worden Maagzuur, gal, slijmen, slechte tpijsver- t.eering, verstoptheid, speen, puisten enz. gebruikt de lïi .oedzuiveuende Pillen van Fr. Callebal c, Apotheker Overdekte Boten aarkt. AELS T.' 1 Ir. «Ie «loos. In dezelfde Apotheek zijn te verkrijgen Remedie voor Eksteroogen 0,50, Tandpijn «(tillende druppels stillen onmiddelijk de tandpijn o, 5o. Pillen tegen de razende tandpijn 1,00 fr. de doos. Pakke.i tegen liet slecht boter geven der Koeien 1,25 fr. Pakken voor het bevruchten van Koeien «;n Merrieën. Remedie tegen het snot der Kiekens. Zekere remedie oor den cholera der Kiekens 1,00 fr. de 1/2 doos, 11,00 fr.de doos. Oude wonden der beenen en velziekten Genezing door de eigenaardige behandeling van Doctor CL VAN VOSSEL, te Wieze bij-Aalst. Talrijke getuigenissen sedert 20 jaar uit. Aalst en omliggende. SPREEKUREN dagelijks 11a de aan komst der Postkoets. Verzorging ook ten huize. Kiii;i{\i\ki:iss7 Het huis Gillard te Frameries, vraagt goedé kleermakers goed loon en werk voor gansch 't jaar verzekerd bij kontrakt. Men moet te Frameries wonen verhuis kosten worden terugbetaald. GROOT MAGAZIJN van Wc Mal lego rechtover het Postbureel, HOPMARKT, N°3, te AALST. Schoone kous er. voonleelige prijzen. Aug. De Kegel-Mertens. AALST, Meuleschettestraat. Fahiiek van Cimente Vloertegels, Dak- p nnen (nieuw model met veibeterde aansluiting), Cimentbuizen, Putbuizen van 0,80 m. tot 1,50-111. doorsnede en gro.iter op aanvraag, Muurdeksels Varkensb ikken, Paardekribben, enz van NA AIMACHIENEN aller stelsels en merken worden zorgvuldig gedaan in de bijzondere werhuizen der Maatschappij SINGER Aalst9, Albert Liénartstraat, Spoedige bediening. - Goedkoop Wielrijders vraagt de velos ver vaardigd met de stuk ken B.S.A. en de velos mark Créator. De beste en onverslyt- baarste rollementen. Het huis levert ook de beste en goedkoopste naaimachienen Sparta Groot gemak van, betaling. Men aanvaardt alle reparatiën, goed en goedkoop. Gustaaf DE BRUYNE, Koolstraat, 113, AALST. BERICHT aan Landbouwers en Hofliefhebbers Indien gij wilt goed en deftig gehandeld worden voor het aankoopen van pulpen van het fabriek Wittouck om U in October of November af te leveren ofwel plantaard appels afkomstig uit Friesland ook alle soorten van Fruitboomen, Sieraadplanten, Haagplanten, Boscliplanten, tegen zeer geringe prijzen wendt U in volle vertrouwen tot de Gebroeders Van Vaerenbergh te Wieze op tien minuten afstand van de statie van Bueidegem, deze handelen altijd met de boste zorgen. JOSEPH VAN VAEREiiBERGH Zaakwaarnemer Esplanadestraat 14. Aalst. gelast zich mot vernieuwingen van bepande schuldvoidoringen, vernieuwingen, opma ken van aangiften van nalatc schap en onderliuudsclio akten, voor alle processen en erfenissen en alle moeilijkheden. Bij hem is ook geld te bekomen aan kleinen intrest op eerste hypotheek. Wordt kost-loos raad gegeven LAKBONYLL het beste behoudmidd 1 van het houl bederfwerend. Ongediert vernielend Verzekert een driemaal langeren duuraan Het hout, en geeft eene schoone bruine deur. Vervangt voordeeliglijk het teer en de ilieverf. Vraagt voor zijne verschillige toepassingen, het prospectus Nr 4. Zilveren eermetaal ter Wereldtentoon- itelling van Parijs 1900. Gulden eermetaal ter Wereldtentoonstel- .ing van Luik igo5. Chauline. Beschermt de zaaisels tegen de aanvallen der kraaien en andere vogels ook tegen de ziekte, verbetert de kwaliteit en vermeerdert de opbrengst. Belgische Maatschappij van Carbonyle llei-ve Frères Goiïaerl TROOZ, (België) Depositaris M' li. SCHELFHOUT Bouwmaterialen, Boudewijnkaai.8AALST Do Wonderbare Poeders van het Wit Kruis (en deze alleen) verzachten oogenblikkelijk on genezen spoedig alle ZENUWZIEKTEN r smart rotte maand stonden, hoofdpijn, schele hoofdpijn (migraine), draaiing, hooldduizeling, zonu w- knorts, de hevigste tandpijn, scheuten in de tanden, hartklopping, slapeloosheid, jachten, zenuwzwakte, vallende ziekte, zenuwaanvallen bij de vrouwen (hystérie), zwaarmoedigheid, stokken in de keel, benauwdheid influenza, koorts, netel- koorts, polderkoorts, rhumatism, llerecijn. jicht, ruggepijn, enz. De Wonderbare Poeders Van het Wit Kruis versteiken de zenuwen, zijn schadeloos voor de gezondheid, en missen nooit hun uitwerksel. Te koop in alle apotheken aan den prijs van fr. 1,25 de doos fr. 3,25 de 3 doozen of driedubbele doos fr. 6,25 de 6 doozen of zesdubbele doos. OPGELET. Aanvaard geen andere doozen dan deze omringd met eenen wnarborgband. en een wil kruis van Sinl-Andreas, tusschen Vlaamschen en Franschen tekst, boven op de doos dragende. Depot: COBBAERT, Apotheker, Ninove. STOOM VER WER1J 13, Sint-Jacobsstraat, 13, Brugge. Ilulphuis te Aalst KERKSTRAAT, 16, AALST. Bijzondere verwerij van zijden met spantuig. Verwen en kuischen in het droog van alle stoffen voorwerpen, zooals kleederen van dame::, heoren en kinders, gordijnen, tafelkleederen, tapijten en salongarnituren, sjaals, pane, enz. WaSschen en solferen van beddekens. Verwen en wassclien in het droog van handschoenen. Dfi ZWARTE STOFFEN VOOR ROUW WORDEN IN 24 UREN GELEVERD. NAAMLOOS VENNOOTSCHAP Kapitaal 5.000.000 Frank ZeLel te AWTUERPEIV, 1*° Tl, lirxwn.ii. Beheerraad MM. Baron Fredegand Cogels, Voorzitter, Edouard Thys, Onder voorzitter, Alp. Ullens de SchootenLêon Van den Bosch, Henri-J. Engels. Collegie der Commissaribsen MM. Jean della Faille de Lëverghem. Voor zitter, de Graaf Adrien de Borchgrave d'Altena, Léon Collinet-Plissaert, Baro Auguste Delbeke, Edouard Joly, de Graaf Oscar Le Grelle. SPAARBOEKJES AAN 3,25% en 3.60% Renteboekjes op Naam met zesmaandelijksche coupons aan 4 °/0 Uitgifte van grondobligatién aan 4 LEENINGEN OP HYPOTHEEK VOORSCHOTTEN OP TITELS^ Agenten Aalst, Urbmn Rouv, 4 Gentschensteenweg, Baerdegem, Oscar Joostens, Gemeentesecretaris Erembodegem, Leopold Van Vaerenbergh, Gemeente-Sekretaris Erpe, René Bogaert, Gemeente-Secretaris Haeltert, Theophile De Brouwer, Melkerij-Bestuurder Herdersem, Denis Cooreman, Gemeente-Sekretaris Herzele, Jules Droeshout, bediende bij de Nationale Bank Meire bij Aalst, Remy Baeten, Eere-Secretaris Molhem, Frans Droeshout, Gemeente-Ontvanger Moorsel, Benoit Carryn, rustend Onderwijzer Nieuwerkerken-bij-Aalst, Emeri De Kegel, koster Oordegem, Alfons De Brauwer, Zaakwaarnemer. VOLMAAKTE BUIKZUIVEREND MIDDEL hel meest de gan- sche wereld door ge bruikt. Hel VOLKSHULPMIDDEL onmis- I baar in alle huisgezinnen. aaj- 1 Fr de doos van 3o pillen, in ALLE APOTHEKEN De GEZONDHEIDSPILLEN DEFENSE zyn gemak kelijk om in te nemen en veroorzaken nooit buikpijn.Zy verdrijven slijmen en gal, verzui- veren het bloed en ge nezen Verstoptheid Maagpijnen, Schee/hoofdpijn, Zenuwpijnen, Jicht en Rhumatism, SpeenHuidziekten, enz. Als men tegenwoordig nog é"èn paard in eenen tramwagen ziet voortsukkelen, lacht men den voerman uit. Werpt ook al die oude bullen van borstsiropen, pillen en poeders van over 10 en 20 jaar weg. Gaat met den vooruitgang mede EN NEEMT der Apotheek "DE BIEKORF" 36, Lange Dijkstraat, Antwerpen, Die pastillen ontsmetten de longtakken door haar vluchtig geneesmiddelen, stillen seffens den hoest en, daar0',nen ze langzaam moet opzuigen, verfrisschen zij de keel en strotten-hoofd. Ook te verkrijgen bij Apothekers F. Callebaut, Botermarkt en V. De Val- keneer, Esplanadeplein, Aelst, De Greef, 8, Sint Gudulaplaats, Brussel en Martin, Ilaeehtschensteenweg, 163, Schaerbeek-Brussel. Opvolgers 2*7, Sint-Jórisstraat, 2*7. AELST. Broeit- en li leerstoffen, Laatste Nieuwigheden

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1913 | | pagina 4