focwrlijKe Eernersieiiing. ZOXDAG 1 JUNI 1915. 5 centiemen het nummer 66slc Jaar 4585. GODSDIENST HUISGEZIN, EIGENDOM. VADERLAND, T A A L VRIJHEID Vertrekuren uit Aalst naar RUURI TRAM. Vertrekuren uit de volgende Statiën naar Aalst W eek-Kalender. juni. LICHT EN SCHADUW IE GODSDIENST EU DE WERKfDflN. Politiek overzicht. GEZONDHEIDSLEER, ÖE UITWIJKING □ER BUITENBEVOLKING CARNAVAL STOET Dit blad verschijnt den 7.ater- dag van iedere weck onder dagtcekening van den volgenden dag - De prijs ervan is voor de Stad 3 frank met den Post verzonden 3.50 frank 's jaars. voorop te betalen. De inschrij ving cindigt_ met 31 December De onkosten der kwittantiön door de Post ontvangen zijn ten laste van den schuldenaar. Men schrijft in bij C. VAN DE PUTTE-GOOSSENS, 31. ICorte houtstraat en in alle Postkan toren des Lands. DE DENDERBODE Vrij onafhankelijk volksgezind orgaan van de Stad en 't Arrondissement van Aalst. 15. 1. per drukregel Ge- 3 a 4 V-u nissen op 3= bladzijde 50 centie men. - Dikwijls tc herhalen bekendmakingen bij aceoord. Niet opgenomen handschriften worden niet teruggestuurd. Moeren Notarissen worden vriendelijk verzocht hunne in zendingen te doen,uiterlijk legen den Vrijdag in den voormiddag. Voor de advertentiën uit vreemde landen zich te wenden ten bureele van dit blad. t.t. q.l. DenderleeuwBrussel (Noord) 3,53 4,14 5,07 5,26 5,39 6,12 6,46 7,44 *7.31 *8,54 *9,26 9,26 10,01 11.50 *12,48 14.05 14,33 15,30 *16,16 16,28 *16,50 x/,37 *18,36 18,55 '19.08*19,32*19,37*19,45 21,08*22,20*22,54 Denderleeuw, Ninove, Geeraardsbergen,Lessen, Ath, Bergen 5«33 7.4+ i°'01 I3;>50 14.33 16,28 17,37 18,55 21,08 Erpe-Meire, Burst, Ilerzele, Sottègem, Ronsse, met aanslui ting te Sottegem en Ronsse voor Kortrijk *3.23 4,17- 7,40 8,53 11,54 I4.4° *i7.42 *Saat tot Sottegem. Moorse)* Opwyck, Londerseel, Willebroeck, Boom, Ant werpen, met aansluiting te Londerzele naar Mecheleu *4,02 3,45 9,02 11,55 *4.48 *8>oo *i9.5o (*naar Opwyck) De treinen met een of eenr aangeduid zijn rechtstreeks. Hofstade, Gijsegem, Dendermonde, Lokeren, Moerbeke, Lecloo, met aansluit te Denderm. naar Antwerpen (Mid.st.): 3.32 4,ox 6,13 7,37 8,27 10.50 14,42 15,20 17,44 19.13 21,10 Gent (Zuid) 0.55 6,40 7,44 '8,15 8,38 10,24 12,06 12,17 14,34 r5.16 16,26 '17,04 17,39 ""17.46 18,09 iS,44 19,38 20,41 (Z. n.) 21,08 22,18 '22,57 '0,39. Lede Wetteren r°.55 6,40 8,38 '10,24 12,06 '12,17 14.34 r 16,26 18,09 '18,44 19,38 20,41 (Z. n.) 22,18 Brugge Blankenberghe '6,08 '7,44 9,59 10,24 12,55 15,15 17,04 18,38' 18,44 2i,08 Brugge Heyst 6,08 7,44 9,59 10,24 I2>55 15. r5 17.04 18,38 18,44 21,08 Aalsl (Koopiiandclstr.) naar Öordegem Aalsl 'Zoebergbr 1 n. Affligeiq, Asschc ',32 8,55 11,55 15,20 19,12 1,25 11,55 14,24 10.45 20,14 Brussel Denderleeuw 0,06 '5,40 5,58 6.14 7,00 7,07 i Kecloo, Moerbeke, Lokeren, Dendermonde, Gijsegem, 7.40* 7.47 7.53* '8,15 f8,25 9,06 ..27 9,32*10,10 to,44 11,40 Hofstade, met aansluit, van Antwerpen (Middenst.) n. Aalst: .03*12,25 13,24 '14,42 '15,57 '16,07 16.26 16.29 16,32 *17,06 I 5.H 8.12 10.02 11.38 13.27 16.52 19.05 20.38 Gent (Zuid). 4.42 '5,42 '5.50 '7.11 ''8.22 '8.43 '9.28 10.55 ri2i8 '13,32 1340 15.00 I'crv. '15.47 '16.24 17-33 io-59 2010 '21.50 21.53 WetterenLede. 4.59 6.18 7.27 '9.44 11.22 14.07 18.01 '19.15 20.37 2218 Blankenberghe Brugge. 5.50 6.53 '8.28 xo.53 14.53 14.53 17.20 20.04 Heyst Brugge. 5.33 '6.07 '6.30 '947 10.34 I3-56 '17-14 x947 CUiQt Hl l i»l. '17,13 17.16 'iS.oS 18.I4 '2O.4O 20.57 "*22.21 23.55 Belgen, Ath,Lessen,Geeraardsbergen, Ninove, Denderleeuw: 442 5.16 643 845 ix.41 1347 17.23 18.30 19,50 Ronsse, Sottegem, Herzele, Burst, Krpe-Meire met aanslui- i ting te Ronsse en Sottegem van Kortrijk haar Aalst (Zaterd. v. Sottegem 5,36) 6,24 10,23 11,45 15,33 (x9»43 tot Sottegem) 21,34 van Sottegem. Antwerpen (Zuid), Boom, Willebroek, Londerzele, Opwyck, Moorsel, met aansluiting van Medielen naar Aalst 4,55 6.126,42 8,14 9,49 (10,05 over Denderm.) 11,22 13,4a 15,22 17,04 19,04 üofdegem Aalsl Afflig'ia Aalsl 5,15 8,11 11,11 14,20 18,25 Assche (Slaalsslalie) Aalst 0,30 10,53 13,18 15,30 19,15 0,50 11,17 13.IS 15,56 19,41 UURTABEL van den 1 Mei tot den 30 Juni. Aalst, den 31 Mei 1913. Den 1 gaal de zon op ten 3 u. 35 m onder ten 7 u. 41'."min. Van den 1 tot don 18 lengen de «huren 23 min. Van den 18 tot den 30 korten do dagen 2 min. Nieuwe maan den 4 7 u 57 's avonds. 15 v. d. Z. Jcsus ontvangt de zonduren. Luo. xv. 1 Zondag H. Pamphylius, priester en martelaar. Maandag HH. Marcellinus en Petrus m. H. Eras mus. h. en m. H. Eugenius, paus. 3 Diju.sdac H.CIotildis, koningin van Frankrijk. 1 Woensdag H. Franciscus Caracciolo, bel. II. Optatns, bisschop. 5 Donderdag H. Bomfacius, biss. en m. H Vale- G Vrijdag H. Robertus, biss. 7 Zaterdag H Norbertus, abt. H. Valenunne van Tongeren. De burgerlijke rechtbank van ic aanleg, zitting houdende te Dendermonde, is,c Ka mer, 'heeft het volgende vonnis verleend In zake van Mijnheer Clemens VAN DE PU I Th, druk keruitgever van De Denderbode en lid van het Beschermingskomiteit van Werk manswoningen en instellingen van Voor uitzicht van het Arrondissement Aalst, wonende te Aalst, voor wie optreedt als pleitbezorger Meester Jan Cooreman advo- kaat Meester Bosteels. tegen Mijnheer Petrus DAENS, drukker-uitgever van De Werkman en van Het Land van Aelst lid der Kamer van Volksver tegenwoordigers, wonende te Aalst, voor wie optreedt als pleitbezorger Mlcr Martens advokaat M'« De Schaepdryver. Partijen gehoord Gezien de stukken van het geding over wegende dat indien de grondwet de kamer leden beschermt, hm: toelaat vaj en. vrank het woord te voeren en ongehoord hunne gevoelens te uiten, dit voorrecht nochtans slechts dan gehandhaafd wordt als wanneer de volksvertegenwoordiger of sena tor in de uitoefening van zijnen last optreedt; Dat bedoeld voorrecht niet meer kan ingeroepen worden door den volksvertegen woordiger die zooals de verweerder, na de wetgevende kamers te hebben verlaten, zijne redevoering in dagbladen doet overdrukken zonder aan de 'lezers het antwoord dat onmiddelijk op zijne aanrandingen volgde, te doen kennen Dat bijgevolg de rechtsvordering ontvan kelijk is (verb. 11 April 1904. Vas x. 201 Overwegende dat zij insgelijks gegrond is vermits de verweerder in de aangeklaagde nummers zijner weekbladen den eischer afgeschildertals zijnde een broodroover die in het toekennen der ouderdomspensioenen alleenlijk gehoor geeft aan zijne politieke dweepzucht; Dat die eerkrenkende aantijgingen bij voorkeur tegen den eischer werden gericht met het doel een politieken tege 11stever en handelsmededinger tc treficn en aan de wcr kersbevolking hatelijk te maken Dat nochtans, wat de toegebrachte schade betreft, er dient opgemerkt te worden dat deze niet aanzienlijk is en derhalve door hiernavolgende schikking behoorlijk zal her overwegende dat bovenstaande bewijs voering medebrengt dat de wedereisch onge- "Omdeze redenen de Rechtbank gehoord den heer De Bic, substituut-procureur des Konings in zijn advies, alle verdere eischen en tegeneischen van de hand wijzende ver klaart de ingestelde rechtsvordering ontvan kelijk en de aangeklaagde artikels belee- di"end en schadeveroorzakend voor den eischer bijgevolg zegt dat dc eischer ge rechtigd in het huidige vonnis te doen ver schijnen in een dagblad te zijne keuze op dt kosten van den verweerder eischbaar op vertoon van het kwijtschrift, zegt dat die kosten de honderd frank niet zullen mogen overtreffen, veroordeelt den verweerder 111 de kosten zegt, dat er bij gebrek aan drin- Schets uit het Volksleven. Philomena scheen een weinig verlegen met de vraag zij aarzelde een oogonblik en zeido dan glimlachend Och 1 hij heeft mij al een paar koe ren gezegd Moeder, als ik groot ben, word ik missionaris, en dan kom ik alle da»en bij u kerk houden, maar dat zyn natuurlijk gezegden van kinderen. Nu, gelicht gelijk, hernam Nieuw - port, maar liet kon wel, dat God die eer en dat geluk voor 011s had weggelegd. Och, Ferdinand, antwoordde I I11I0- menamet tranen in de oogen, spreek toch zoo niet. Wij zijn zoo iets met waardig. Wij zullen maar veel bidden voor de kinde ren, dat is het beste Zeker zullen wij dat. En wat go mij daar vertelt, zal mij aansporen om onzen Willem mot meer ijver nog aan Onzen Lieven Heer aan to bevelen. Het zal ongeveer een halfjaar later zijn geweest, als mevrouw Nieuwport op zeke ren middag zorgde voor het naar Suri- naamsch gebruik dagelijksch bad der kin deren. Terwijl Willem flink in bet frissche wa ter sparteld», werd zijne moeder plotseling doodc-lijk bleek, begon te beven en barstte in tranen uit. Willem keek baar verbaasd gendheid, geene redenen bestaan om het vonnis uitvoerbaar te verklaren bij voorraad niet tegenstaande hooger beroep. De kosten op taksaatAldus gewezen en uitgesproken in openbare zitting van deze rechtbank, eerste kamer, den vier en twintigsten De cember 1900 en negen. Tegenwoordig de Heeren Vanderlinden, voorzitter, Langerock, rechterBroeckaert. rechter-plaatsvervanger bij gebrek aan titu laris wettelijk belet, De Bie, substituut procureur des Konings, Pien, bijgevoegd- grelfier (geteekend) Vanderlinden, Pien; lasten en bevelen aan alle deurwaarders, daartoe aanzocht, het tegenwoordig vonnis ten uitvoer te leggen, aan onze Procureurs bij de Rechtbanken van eersten aanleg daar aan de hand te houden. Aan alle commandanten en officieren der openbare macht er de sterke hand toe te leenen, wanneer zij daartoe wettelijk zullen aanzocht worden ten blijke waarvan het tegenwoordig vonnis is geteekend en met den zegel dezer Rechtbank is bezegeld ge worden. Voor eerste gelijkvormige grosse, afgele verd aan M. Cooremans, pleitbezorger van den eischer. De Griffier, (get.) (Verwée). HET HOF VAN BEROEP TE GENT, eerste burgerlijke kamer, heeft het volgend arrest verleend I11 zake van M. DAENS Pieter, drukker-uitgever der dagbladen De Werkman - en Het Land van Aalst volksvertegenwoordiger, wo nende te Aalst, beroeper hebbende ids pleit bezorger Meester Van Heuverswyn, advokaat M' Mechelvnck tegen M. VAN DE PUTTE Clemens, drukker uitgever van het dagblad «De Denderbode», wonende te Aalst, gedaagd in beroep, heb bende als pleitbezorger Meester Bouckaert, advokaat M' Bosteels Aannemende de beweegredenen van den eersten rechter Aangezien de eisch des gedaagden in "be roep geenszins. het voorrecht krenkt,- waar van beroeper in zijne hoedanigheid van volksvertegenwoordiger, geniet Aangezien bet tusschenkomend beroep in allen stand der zaken mag ingesteld worden (artikel 443 van het Wetboek'van burgerlijke rechtspleging), zelfs wanneer de gedaagde in beroep tot de bekrachtiging van het von nis heeft besloten (Verbrekingshof van Frankrijk, 23 April 1895. D. P. I. 454) Dat overigens de gedaagde in beroep al zijne rechten heeft voorgehouden Aangezien de door den eersten toegekende schadevergoeding niet dient vermeerderd te worden, dat er sleehts plaats zal grijpen het tegenwoordig arrest onmiddelijk na het von nis in te lasschen Om deze redenen Het Hof. Alle tegenstrijdige einden en besluitselen verwerpende Bekrachtigt het vonnis waarvan beroep Zegt dat het tusschenkomend beroep ont vankelijk, maar niet verder gegrond is Beveelt dat het tegenwoordig arrest onmid deliik 11a het vonnis waarvan beroep zal ingélascht worden Stelt den heer van'Graeve, adjunct-griffier bij het Hof van Beroep te Gent, aan om het te vertalen, ten koste des beroepers Verwerpt als ongegrond den tegeneisch van den beroeper Verwijst den beroeper tot de kosten van beroep Beveelt de afscheiding der kosten ten behoeve van Meester Bouckaert, pleitbezor ger. dewelke, ter zitting van heden, beves tigd het ft het grootste deel der kosten ver schoten te hebben. Aldus uitgesproken ter openbare zitting van het Ilof van Beroep te Gent, eerste bur gerlijke kamer, van 3» April 19x3. Tegenwoordig de heeren Verbeke, eerste voorzitter, Roland, de Bast, Baron van Zuy- len van Neyvelt, Halleux, Raadsheeren Thienpont, Advocaat generaalvan Grave griffier. (Geteekend G. Verbeke, van Grave. Voor eensluidende vertaling, De Vertolker (Geteekend van Grave. De Godsdienst is een schat Men heeft het dikwerf gezegd, men kan het niet ge noeg herhalen. Bijzonder voor den werk man is hij een schal van vertroosting, van diep geluk en echte hoop. De werk man is do vertroeteling van den Zaligma ker, wiens leven een leven was van lasligen handenarbeid. In een hutjo heeft Hij gewoond lot Zijn dertig jaren, nederig doende Zijn stiel van schrijnwerker dien Hij leerde van Zijn voedstervader den Heiligen Jozef. Ha dat klein gezonde huizeke van Na zareth, waar al ie dagen Maria de Moeder Maagd aanzat bij het spinnewiel, en Je- zuke aanstond bij dc schaafbank, onder het minzaam oog van S111-Jozef, zal eeuwig blijven het beeld van rein familie geluk in armen werkmafishuiskring. Eilaas, zoovele bedro gene en verdoolde werkmenschen. die den bitteren lach van het ongeloof op hunne lippen hebben, en de grooto wonde ervan in hun weemoe dige ziel, kunnen hun hart niet meer verkwikken aan de heilige bronnnen van onzen Godsdienst. Goddelooze wijsgeeren hebben de blau we vergezichten van den hemel wegge rukt uit het leven van den Zaligmaker, en meteen al de goddelijke kracht en schoonheid gestolen welke de minste Zijner daden omstraalt, en al zijne woorden tot bronnen maakt van eeuwige waarheid. Aan het vertoog van een zulkdanig leven, heeft de ongelukkige werkman, noch troost noch hoop. De christene werkman integendeel die, te midden van al zijne armoede misschien den grooten rijkdom van het Geloof bezit, zi t die prachtige figuur van den Zaligmaker, in al haar waarheidsvolle en goddelijke schoonheid lot hem m-igen te eiken stap op den weg van zijn hard leven, met oogen die al goedheid zijn, met lippen waarvan woor den vallen vol vertroosling en hemelbe- loften voor de nederigen en scharnelen met handen, altijd bereid om te zegenen, om wonden te zalven 011 te boelen, om het zvve-t weg te vagen dat op zijn ver moeid aangezicht staal in dikke droppels, welke daarboven evenveel parels zullen worden aan zijne kroon Die werkmensch heeft daarenboven nog het zoo diep en zalig geluk van Jcsus,met al zijne honingzoete en versterkende deugden le ontvangen, in het grootste mirakel dat Zijne Liefde ooit wrocht, en daar, aan tie H. Tafel, waar armen en rijken op gelijken rang zitten,zijn d eer sten zeker wel hel dichtst gezeten tol het Hart van Hem die tijdens Z'.jn leven, de nauwste broederbanden smeedde tus- schen do kleinen en minbedeelden Aan dien werkman zal het socialismus, met al zijne gedachten van oproer en afgunst geen vat hebben. Gewis, hij weet dat hij voor geen hongerloon mag arbei den, ilat hij de plicht en hel recht heeft aan vrouw en kinderen eenigon welstand te zien verschaffen ten pryze van zijn dagelijksch labeur, maar hij weet ook dat dit alleen kan geschieden buiten den school der partijen die God uit hun pro gramma wegcijferen. Het socialismus wil het welzijn van den werkmap, welnu, daar kan het nooit in gelukken daar het begint mei die menseheii leberooven van Moeder, wat scheelt u Hel) ik 11 iets misdaan Schrei niet, moe, ik zal het niet meer doen Philomena drukte een kus op hot voor hoofd van haar kind en zeido snikkend Neen, Willem, gij zijt braaf, gij zijt een goed kind van moeder, en met zenuw achtige gejaagdheid drukte zij den knaap aan haar hart. De andore kinderen begrepen even wei- ni", wat moeder doerde, en trachtten haar op hunne wijze te troosten. Toen allen verzorgd waren, gaf moeder hun verlof om onder den tamarindeboom voor het huis te gaan spelen en goed op te letten, of vader niet terugkwam uit het veld. Na snelde Philomena naar boven, naar hare kamer. Aan den wand hing eene tref fende afbeelding van do Moeder van Smar ten. De zielsbedroefde vrouw wierp zicli met het gelaat in de handen voor di" beel tenis neder, en zij weende en bad lang en innig. Do Koningin der Martelaren kon de diepte van haar lijden peilen, kon haar kracht verworven om het zware kruis geduldig to dragen. Eindelijk wekten de vroolijke stemmen der kinderen bij de komst van vader haar uit het gebed. Zij stond haastig op en wicsch de sporen der tranen weg. Kalm en overgegeven aan Gods wil trad zij haar echtgenoot mot een glimlach op het gelaat tegemoet. Aan tafel werd weinig gesproken. Phi lomena had het buitengeonn druk met dc hun eerste en kostbaarste erfgoed «le Godsdienst. J Geeft den arbeider welstand, maar laai hem ook den grooten schal behouden van zijn geloofdan alleen zult ge hem een duurzaam geluk hebben ver zekerd, een geluk gericht naar omhoog, waar liet eenmaal zal omgezet worden in vrougden zonder schaduw noch einde. Dat weet de christen werkman, die laai en koppig houdt aan zijn ziel en aan de schoone ziel van zijn kroost, waarvan hij heeft gelezen op de wanden onzer Katholieke Kringen, en diep geprent in zijn verstand, deze spreuk welkö meer dan goud is: t Geld verloren, iets verloren. Eer verloren, meer verloten, Ziel verloren, al verloren In Denemarken is men tengevolge der Algcmcenc Kiezingen in de laag der ministe- rieele crisissen. De minister-president heeft aan het besturend comiteit der rcgccrende Partij laten weten dat het ministerie gezamentlijk be sloten heeft aan den Koning voor toestellen, zoo gauw mogelijk den Riksdag bijeen te roepen en dat het kabinet voornemens is bij de herope ning van het Parlement zijn ontslag te geven. Men verwacht zich aan een radikaal-socia- listisch ministerie. Verleden Donderdag verklaarde sir Ed ward Grey in hel Lagerhuis dal de Regeering aan het parlement de gelegenheid ging geven om de laatste consulaire verslagen te onder zoeken en uitspraak tc doen, aangaande het herkennen door England van den Congo Staat als Belgische Kolonie. Men verwacht er zich aan dat de vooraf- gaandelijke vredesvoorstellen verleden Donder dag zouden onderteekend worden. Het zou de gelukkige uitslag zijn der krachtige houding van Sir Edward n- welke sterk de Serbïschc en Gricksche afgeveerdigden bèmvlocdigd heeft, hij zegde hun datzij ofwel moesten teekenen ofwel er van door trekken. Naar men uit Londen meldt hebben de eene en de andere van hunne regeering de toelating ontvangen den tekst zooals hij door .de Groot machten opgesteld wierd te ondcrtcekenen, wat dc echtheid daarvan zou bevestigen is dal de conferencie verleden Vrijdag namiddag om 312 ure bijeengeroepen wierd Men zal zich geden ken dat de Voorzitter. Sir Edward Grey, eenige dagen geleden verklaarde, dat de conferencie niet moest vergaderen om een gerechtelijk ver slag op te stellen. De krachtige verklaringen verleden Woens dag door M. Barthou gedaan aangaande de op- roermakende handelwijze der C G T in zake de wet van den drie-jarigen diensttijd in't leger, zijn met verlichting gansch Frankrijk door ont haald. Maar men vindt dat het kabinet veel tijds noodig had om zich van het gevaar rekening te geven.daar die handelwijze de publieke instellin gen bedreigden Wat de C. G. T. betreft, zij schreeuwt en verklaart dat eens hier ontbonden zij zich elders opnieuw zal inrichten zonder iets aan haar programma te wijzigen Ontvlekken der kleederen. Gevlekte klecdingslukkon moeten sef fens gereinigd worden versche vlekken kan men licht uitmaken, terwijl de oude niet zelden aan alle middelen weerstaan. Als men niet weet hoe de vlekken ver oorzaakt werden, zal men het uitmaken mot henzin beproeven. Bougievlekken moeten eerst goed afgekrabd en geborsteld worden. Men legt onder en boven de vlek een kladpa pier, waarop men herbaalde malen een heet strijkijzer zet, terwijl men eikons het papier verlegt lot er geen vet meer in gedrukt wordt. Men zie toe, de vet vlekken van het papier niet voort le zet ten door het strijken. Vet boter-en olievlekken worden owooidijk met naphta of benzin uitge maakt.Op donker goed toekent men eerst de vlek rondom af met wit garen men borstelt de plaats rechts en avercchls men legt en dubbelgevouwen linnen on der de vlekken en men wrijft haar met een wollen doek, in naphta of benzin gedoptdit vocht en meteen liet opge loste vel, dringendoor liet goed in liet linnen Men verlegt nu en dan het linnen en wrijft tot do vlekken uit zijn, waarna men de stof strijkt langs de keerzijde, of rechts met een doek over. De naphta reuk vervliegt spoedig, als men de kleoren in den lucht openhangt. Alcohol en zwavel- elter worden op gelijke wijze tot het maken dier vlekken aangewend Versche vetvlekken worden ook met ossengal uitgemaakt of door strijken met een eet ijzer, zooals bougievlekken.Voor men strijkt bevochtigt men de vlek met een weinig alcohol of zwaveletter ofwel legt men er langs de keerzijde talk op, en men borstelt de stof 11a hot strijken. U-IAM. De uitwijking der bewoners van de plaltelaudsche gemeenten naar de grooto steden neemt op onrnstbare wijze loe. Overgroot is het getal jongelieden en zelfs getrouwde inonschen, die het boe renbedrijf vaarwel zeggen en hunne dor pen verlaten om zich in de steden ten dienste te stellen der nijverheid. Die ont volking van den buiten is zoo groot ge worden dat de vroegere burgemeester van Antwerpen liet noodig oordeelde op dien toestand te wijzen 111 zijne aan spraak bij hel vaderlaiidscli leest voor de schooljeugd der provincie Antwerpen, lor gelegenheid der Nationale Jubelfees ten Prinskensdag vierend. Wij oordeelen het niet onnuttig die merkwaardige woorden onzen lezers voor oogen te leggen ..Ik wil eenige woorden richten tot de land jeugd. Gij, kinderen, die in de stad zijl gekomen op een dag als h.-den, wanneer liet feest l* alom denkt waarschijnlijk Wat is liet in-de-stad- wonen toch pleizierig en schoon1» Zij «lie in do stail wonen, denken er anders over Er is geen lucht in die enge, mulle straten, laten wij naar bui lt Waar d.-in t.ocli is hol best 0111 leven hoor ik er vragen. Mijn antwoord is Blijft waar gij zijt en doet er uw plicht. Kinderen van den buiten, welk onwaardeerbaar voorrecht is bet uwe, steeds te leven in bel aanschijn der natuur De afwisselende jaargetijden, de hemelen zoo beweeglijk, de akkers zoo liellijk en de bosscben zoo plechtig, welk een schouwspel van menscbenaauden baalt, bet daarbij? Of zijt ge geen dichters maar kleine prozamenschen, dunkt clan Ieder moet werken voor zijn brood, op een klein getal uitzonderingen na, die zich dooile- lijk vervelen. Leven zonder werken bestaat enkel in toeversprookjes en gij zijt nu groot genoeg, om te beseffen dat gij niet op «len schoot eener gravin igd zijt, zoo min als de steedsche kinderen... mijn raad, komt bet getal stedelingen niet •ootcn. De honger nijpt hier nog ééns zoo fel. Biijtt op uwe dorpen .-n leeft er blijmoedig Mogen die woorden diep geprent bli.j- 'ii in harten geest der kleinen, die ze mochten aanhooren mogen zij later ook door die kleinen,tol volwassen menschen opgegroeid, met vrucht worden begrepen ■li gevolgd. 't Is inderdaad niet al weelde in rijkdom, niet al geluk en vrede, dat 11 tie steden hel aandeel wordt onzer buitenmenschen. De meesten worden er liep ontgoocheld en gaan in de steden hel overgroot gelal misnoegden vergroo- ten. Evenals op de dorpen, moeten die He len in de-groole steden werken, hard en pijnlijk soms, In plaats van op den bui ten in volle natuur te wonen, in een net, bekoorlijk huizeken, zijn zij in degroote steden mees!tijds gedwongen eene huis vesting te zoeken in enge en muffe ste gen, op kwartieren, die geene kamers zijn, maar vuile holen soms, waar de onaangenaamste geuren «le lucht besmet ten. Meestal ook worden die uitgeweken lieden de slachtoffers van het grootste zedelijk verval. Hunne eigene gewoon ten, zeden en gebruiken verliezen zij met tertijd, en hel grootste gedeelte wordt medegesleept in «len maalstroom van zedeloosheid en losbandigheid. Die toestand wordt treffend afgebeeld in De Gevloekte Gast van L. De Paeuw: Aliins verscheen in bare naaktheid de heden- daa;.'sche stad, «lie niet bare zuiirarmen al het levenssap uit de lauilelijke dorpen put.De menschen slijten er een ellendie leven. De kinderen komen er ziekelijk ter wereld, en traag kruipt hunne jeugd daarheen, bloeilarin en zonder lieftalligheid I)e frissche lucht, «lie spij- van 't leven, zooals de ouden ze noemden, ontbreekt er. De onaangename en ongezonde walm dringt overal door, drukt op alles en vergiftigt «le lovende wezens Hadden de buitenlieden, dio bekoord worden om hunne dorpen to verlaten, tocli maar genoog besef van dien toesland, zij zouden voorzeker de frissche buitenlucht verkiezen boven de verpestende lucht dergroole steden,-en het edel landbouwbedrijf in Gods vrije natuur liefhebben boven het slavenleven in ongezonde fabrieken. Die steeds toenemende uit wijking «Hent derhalve krachtdadig bestreden, niet alleen ter wille der stoffelijke aangele- genheilen der buitenlieden, maar ook in hel belang van hun zedelijk welvaren. Dat door ook al wie op den buiten iets te zeggen heeft, de onderwijzers en onze katholieke maatschappelijke werkers vooral, die ievoron voor het wejzijn der platlelandsclu: - bevolking, steods dc droeve waarheid over hot leven in groote steden en nijverheidscentrums aan onze buitenbewom'i's voor oogen houden en onze dorpelingen «len toestand doen in zien, zooals hij werkelijk is. Dusdoende zullen zij een groot, een edel werk van menschlievendheid en naastenliefd<! verrichten en den dank verdienen van allen, die het wel meenen met hel stofielijk en zedelijk welzijn van onsVlaamsche volk. Aan de Jeugd. Besteedt den dieren tijd Van dagen en van nachten, Terwijl gij in uw krachten En onversleten zijt. Het schijntjong en ervaren En is niet wel te paren Maar 't is een valsche schijn Men kan wel jong van jaren En oud van urerf zijn. Constiinstijn Huygens, kinderen, zoodat haar man eindelijk zetde Maar, moeder, ga nu toch zilten, en eet gij zijt maar bezig met do kinderen. Doch liet was haar niet mogelijk iets te gebruiken, haar keel was als toege- schroefd. Na tafel trok Philomena zich terug naar ,1e achtergalerij, waar zij een groot pren tenboek voor den dag haalde Fluisterend, opdat vader wat zou kunnen rusten, begon zij den kleinen de fraaie prenten uit te leg gen. E11 telkens als Willem haar met zijne schrandere en naieve opmerkingen ver- rastte, was het of een priem haar het hart doorstak. Tegen den avond van dienzelfden dag zaten Nieuwport en zi.ine vrouw in de voorgalerij van hun woning en genoten de frissche koelte. Dc maan wierp een fantas tisch licht Dp den grooten tamarindeboom voor hot huis, welks kolossale takken als reuzenarmen zich smeekend ten hemel schenen te verheffen. Niets verbrak do stilte tenzij het zacht ruische» van den wind door de suikerrietvelden en het een tonig gegons der tallooze veelkleurige avondvlindors. Reeds een kwartier lang zaten beiden zwijgend naast elkander. Wat zijt gy stil, Philomena begon eindelijk Nieuwport liet gesprok. Zijt gij misschien niet wel Ge hebt van middag niets gegoten. Hindert 11 do avondlucht Laten wij dan liever naar binnen gaan. Oe'i, Ferdinand, neen z«*k In-n ik niet, m.iar ik b' .i zoo terneergedrukt.. Ik vrees, dat een groot ongeluk ons zal over komen. Ferdinand ik durf het u niet zeg gen Mijn God onze lieve Willem en zy begon luid te snikken. De arme moeder had te voel van hare krachten gevorderd. Met kalmte wilde zij dc vreeselijka ontdekking van dien middag aan haar echtgenoot mededeelen, maar het gelukte haar niet. Nieuwport vatte hare hand en sprak haar bemoedigend toe .- Philomena, ge weet immers wat de priester zeido, toen hij ons voor het altaar des Hoeren verbond lief en leed moeten wij altyd inet elkander dëelen. Kom, zeg my, wat is er met onzen jongen Ik ben vader, maar ook man. Spreek, wat is er met ons kind Philomena verzamelde al haar moed, want veel kostte het haar de vreeselijke openbaring to doen, «lie haar man zcu ver- plottoren. Eindelijk bracht zij snikkend uit: Ferdinand, onze Lieve Heer beproeft ons zwaar Willem, ónze lieve Willem is.... melaatsch, en opnieuw begon z'j hevig te schreien. Als door den bliksem getroffen week Nieuwport achteruit; een doodelyke bleek beid overtoogziju gelaathet hart bonsde in zyn borst hij wilde spreken, maar kon nietals een waanzinnige rees hij plotse ling op, en terwijl liy de balustrade krampachtig omklemde, zuchtte hij met gesmoorde stem Myn God Mijn God 114 was «-en V-rsi-.lr ikk' lijk<! acht voor den armen vailcr geen oogonblik look de slaap zijne oogen. Nauwelijks was do dag aangebroken, of hij snelde naar zijn kind, om zich van «le vro.selijke waarheid te overtuigen.Helaas, geen twijfel was moge lijk, de arme knaap was aangetast door die afzichtelijke kwaal, waartegen de kunst tot nog to«> geen middel heeft ge vonden. Toen de dokter eenige dagen later do plantage bezocht, kwam ook hjj tot liet treurige besluit de knaaap w as geslagen met de zoo gevreesde lepra. Dan wat de droefheid der ouders ten top voerde was, dat de geneesheer, niet deelend in do ineo- ning der meeste Surinamers. als zou de melaatsckheid met besmettelijk zijn, de aanwezigheid van Willem gevaarlijk voor de overige kinderen verklaarde. Wilt gij uwe andere kleinen redden, dan moet Willem liet huis verlaten Met st -mme smart aanhoorden dc ouders hot vonnis Hun oudsten lieveling, hun hoop voor de toekomst, hun vreugde on roem moesten zij voor altijd missen. De kleine Willem, hoewel nog niet ten volle acht jaar oud, had alles begrepen. Moeder, zeide hij, als ik de ziekte heb, zal ik op zolder gaan slapen, 011 dun mogen Gerard en Anna en Marie niet bij mij komen. Hanna kan mij eten brengen. Zijne woorden sneden de bedroef«le moe der door de ziel. Evenwel moesten, hoe hard het ook viel, maatregelen genomen worden, en na la «g beraail kwnnen Wii- STAD AALST. Carnaval Maatschappijen - De Plezie rige Bébés De Ilollandsche Boeren en Boerinnen en De Lustige Boe' ren en Boerinnen met ondersteuning van den Onpartijdi ge!) Neringsbond en toeliüing van het Gemeentebestuur op Zondag 8 Juni 1913. Ontvangst der vreemde maatschappijen om 12,15 ure. Vorming van den stoet om 2 ure stipt, in de Zonnestraat en aanpa lende straten. Om 8 ure stipt, concert, op het kiosk der Groote Markt, door de deelnemende muzieken aan den Stoet. lems ouders tot een besluit, dat hun duur zou te staan komen. Hanna, de oude keukenmeid, had e broeder, die ongeveer een dagreis verder op cone kleine cacaoplantage woonde. Hij was reeds jaren gehuwd, maar had geen kindoren. Wellicht wasdaar oene geschikte plaats voor Willem. Nieuwport, de noodzakelijkheid van den pijnlijken maatregel inziend, trok op zeke ren dag naar Tliomasgrond, zou heette de plantage van Hanna's broeder. Bezjek was op Tlmmas-grond iets zeer ongewoons. De eigenaar Thomas en Lina, zyne vrouw, kwamen dan ook haastig afgeloopen, toen degroote tentboot van Sluisdam' voor hun erf stilhield. Nieuwport kend_a Thomas slechts bjj naam. De eerste ontmoeting met den neger was niet gunstig. Zijn kort ineengedrongen gestalte, zijne kruipende beleefdheid on gemaakte lach, zijn met bloed beloopen oogen en schorre stem maakten een zeer onaangenamen indruk. Hij wendde zich dan ook spoedig iot Tho mas' en vroeg haar. Lina, hoeveel kamers hebt gij in uw huis Drie, meneer, twee beneden en een boven. Het huisje had inderdaad drie ruime ver trekken. Dc benedenkamers, ofschoon ar melijk gemeubelcerd, waren toch zindelijk

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1913 | | pagina 1