1 TANDPIJNEN REPARATIEN ii CliNTRALli DE LA ÜENDliE SKSïfVrCTïY nARï.n SïSïï HOOIGR AS m bmsempiiaim DEÜTOOENE i iWavelzuur Ammoniak Wij Verzekeren BURGERSHUIS WOONHUIZEN BOinSTSROOBIC JOSEPH VAN VAERENBERGH Voor Hoest, Bronchiet en Influenza Voor Maagpijn, I Onze schoonste velden volkomene genezing in 3 uren van den Afloop of 't Scliijt der kalvers en veulens door het A merikaansche Poeder Dm ratere nu Constipogene genoemd. Eene enkele doos is voldoende, om verscheidene dieren te redden en hot kost maar een frank. Te bekomen in alle apotheken, namelijk le Aalst, bij De Valkeneer en Callehaut. OPENBARE VERKOOPING van allerbeste en na te wassen NAGRAS te A ALST-MIJLBEKE. De Notaris PAUL EEMAN te Moorsel, zal op Maandag 23 Juni 1913, te begin nen om 1 ure namiddag, te Aalst-Mijlbeke, op de nagemelde plaatsen en namens de nagenoemde eigenaars in het openbaar ver- koopen 1) Namens M. Max Moens te Aalst 12 koopen schoon hooigras op eene party moersch naby de Breedostraat, achter de hofstede van dame Van Neek en kinderen. 2) Door bevoegd ambt, namens M. Ach. Ecman te Aalst 25 koopen hooigras en te wassen nagras, op eenen meersch, in de Bergemeerschen! aan den Brusselschen steenweg. NB Men zal vergaderen te Aalst- Mijlbeke, aan de partij meersch van M. Max Moens, aangeduid onder n. 1, alwaar de verkooping op gestelde uur zal aanvang nomen. Het hooi- en nagras in do Bergemeor- schen zal verkocht worden om 3 ure van den namiddag. Deze verkooping zal geschieden op ge wone voorwaarden en met tijd van beta ling, mits te stellen goede borg. Openbare Verkooping. I)e Notaris BRECKPOT, te Aalst, zal openbaarlijk verknopen Eenen Nijverheidsgrond met het Maj, zijn erop staande on 28 Woonhuizen, te Aalst, in de Eilandstraat, nabij het Sas. ZITDAGEN Instel, Maandag 16 Juni Verblijf, - 30 - )1J10 telkens om 3 uren namiddag, ter Estaminet van den lieer Van der Vorst, Zaadhande laar te Aalst, aan de St-Martenskerk. Openbare Verkooping. Do Notaris BRECKPOT, te Aelst, zal oponbaarlyk verkoopen lc 3 hectaren, 13 aren 51 centiaren land te Gysegem winning. Verdeeld in 10 dee- len. Boomprijzen fr. 519,00 Gebruikers de kinderen J.-B. Van Hau- wermeiren en de kinderen J.-B. Rombaut. Samen ingesteld fr. 21,940. 2° 2 hectaren, 08 aren 73 centiaren land te Gysegem, Hoek, verdeeld in 6 deelen. Gebruikers de kinderen Rombaut en de kinderen Van Hauwerraeiren. Samen ingesteld fr. 12,000. 3e 59 aren 04 centiaren land te Gysegem, Munte. Boomprys fr. 520,00. Gebruiker Gustaaf Van Gyseghem. Samen ingesteld fr. 1.500. 4* 31 aren 78 centiaren land te Gysegem Munte. Boomprijs fr. 20,00. Gebruiker Frans Govaert. Samen ingesteld fr. 800. ZITDAGEN Instel, Dinsdag 27 Mei L,, Verblijf, Dinsdag 10 Juni (iy10 telkens om 3 uren namiddag, ter herberg «DEN UIL" by Juffrouw Weduwo Frans Van Belle, te Gysegem, Dorp. Openbare Verkooping. De Notaris BRECKPOT, te Aalst, zal openbaarlijk verkoopen Stad Aalst. 1. Drie hektaren 29 aren 72 centiaren land te Aalst Mijlbeke op den Bergen- bosch. Boomprijs fr 1000. Gebruikt door Gustaaf Kieckens, do We Petrus Borms en Jan-Baptist Wouters. Verdeeld in 10 deelen. Samen gebracht op fr. 15,600 2. Een hektaar 63 aren 75 centiaren land te Aalst-Mijlbeke, op den Hoogen- boscli, gescheed met Moorsel. Gebruikt door de kinderen Benoit Ver- eecken en de weduwe Charles Merckx. Samen gebracht op fr. 7,000 Gemeente Erondegem. 3. 62 aren 83 centiaren land te Eronde gem, Gentschen steenweg, genaamd Krom- veldeken. Gebruikt door Augustien Eloot. Verdeeld in 2 deelen. Boomprijs fr. 540. Slechts ingesteld fr. 2,200 Gemeente Lede. 4. 33 aren 83 centiaren land te Lede, wijk gehucht, genaamd Zavelveldeken. Gebruikt door Aloys Van den Steen. Gebracht op fr. 1,420 5. 46 aren bosch te Lede, Suikerstraat, genaamd do Peerdenweide. Gebruikt door M. Joseph Moens. Boomprys fr. 940. Slechts ingesteld fr. 600 6. 5 hektaren 62 aren 44 centiaren bosch, land en meersch te Lede, genaamd do Brakkenhaag. Gebruikt ten dcele door verscheidene en ten deele in beheer. Op te leggen boom- en houtpryzen fr. 6074. Verdeeld in 11 deelen. Samen gebracht op fr. 9,600 LAATSTE ZITDAG DONDERDAG 5 JUNI 1913 Telkens om 2 uren namiddag, ter Esta minet van M. Van der Vorst, Zaadhande laar, te Aalst, aan de St-Martenski rk. Openbare Verkooping. De Notaris BRECKPOT, te Aalst, zal openbaarlijk verkoopen Een HUIS, wezende eene herberg, te Aalst Mylbeko, hook der Breedestraat en don weg naar de Kerkstraat, groot 1 aar 57 centiaren. Bewoond door Joseph De Brui,. Ingesteld fr. 3000. Zitdagen Instel, Donderdag 22 Mei Lqjo Verblijf, Donderdag 5 Juni Telkens om 3 uren namiddag, ter te ver koopen herborg by Joseph De Brul, te Aalst Mylbeke, Breedestraat. Studie van den Notaris BRECKPOT te Aalst V E N D I T I E van 5 scboone Trekpaarden wagens, camions, karren, verhuiswagen, dockar, paardenharnussuren en voermans- goreedschappen, te Aalst, Vaartkaai, ten verzoeke van de gebroeders Meert, op Dijnsdag 3 Juni 1913, om 1 ure namid* dag. Nutteloos bet linnen te verslijten met bet in stukken te wrijven, of scheikundige mengsels te gebruiken. De Sunlight doet bet werb £ebee! alléén. Het is niet noodig meer den wascb te bo- benbij zal beter £erei- ni£d zijn en bet linnen zal veel langer duren. 3UNL1GHI iitOLWtWNtUl Om uit onverdeeldheid te scheiden OPENBARE VERKOOPING van een schoon EN BOUWGROND te AALST, Zoutstraatpoort. De Notaris SCHELFHOUT, te Oorde gen?, zal namens wien het behoort, met ge win van palmslag en gelagen, openbaar- lijk verkoopen Koop I. Een perceel BOUWGROND, te Aalst, aan de Zoutstraatpoort, volgens meting 1 are 54 centiaren, gekadastreerd Sectie B, n. 54b doel, palende noord-west de Hoesestraat, oost den Steenweg naar Geeraardsbergen, zuid de naboschrovene koopen west den heer Alfons Van Iseghem. Verhuurd zonder termijn. Koop II. - Een schoön BURGERSHUIS dienstig voor alle stielen, met stalling, in gangpoort, erve en hof, gestaan en gelegen to Aalst, Zoutstraatpoort., aan den hook der Hocsestraat, groot volgens meting 1 are 24 centiare, palende noord de voorschre- vene koop, oost den Steenweg naar Geer- aerdsbergen, zuid den heer Frans De Vuyst en west den lieer Alfons van Iseghem, ge kadastreerd Sectie B. n. 54b deel. Ver huurd zonder termijn. Zie plan plak- prieven. ZITDAGEN Instel, Donderdag 5). Verblijf Donderdag 12 )Jun""'d om 2 uren nanoen, ter lierbeg - In don Haring bij Madame-Weduwe De Bundel te Aalst, Zoutstraatpoort. DOOR STERFGEVAL. OPENBARE VERKOOPING van Bouwgrond en Land TE NIEUWERKERKEN. De Notaris SCHELFHOUT toOordegem, zal namens wien het behoort, in liet open baar verkoopen Eerste Koop. Een woonhuis met grond, gestaan en gelogen te Nieuwerker ken, op den Restert, gekend ten kadaster wyk B, nummer 3SSa en deel ten wèste van nummer 388b, groot volgens moting 9 aren, palende ten ooste den volgenden koop, ten zuido met den voetweg vrouw-weduwe Theophile Vonck-Eeckhout, ten weste het Armburecl van Nieuwerkerken en ten noorde de Restertstraat. Boomprijs fr. 135. Bewoond en gebruikt door vrouw-weduwe Theophile Vonck-Eeckhout. Tweede Koop. Een perceel bouw grond, gelegen te Nieuwcrkerken, op den Restert. neven voorgaande koop, gekend op het kadaster wyk B, deel ten ooste van nummer 388b, groot volgens meting 5 aren 89 centiaren, palende ten ooste over de rede don lieer Jozef Van den Steen-Laureys, den volgenden koop en vrouw-weduwe Theophile Vonck-Eeckhout, ten weste voor- gaanden koop en ten noorde de Restort- straat. Boomprijs fr. 60. Gebruikt door voornoemde weduwe Vonck-Eeckhout. Derde Koop. Een woonhuisje met grond, gestaan en gelegen te Nieuwerker ken, op den Restert, ten kadaster aange duid wijk B, nummer 393c, met eene groot te van 1 are 40 centiaren, palende ten ooste den lieer Alfons Petit, ten zuide den heer Leon Coppens en vrouw-weduwe Theophile Vonck-Eeckhout, ten weste met do rede koop twee hiervoren en ten noorde den heer Jozef Van don Steen-Laureys. Be woond en gebruikt door M. Jozef Berlan- ger. Vierde Koop. Een perceeltje land, gelegen te Nieuwerkerken, op den Haese- laer, gekadastreord wyk B, nummer 422b, groot 7 aren 70 centiaren, palende ten ooste den heer Camiel Bogaert-Eeckhout, ten zuide en ten weste de Hospiciën van Aalst en ten noorde de loshaan. Gebruikt door do weduwe Vonck-Eeckhout, voornoemd. Vijfde Koop. Een perceel land, gele gen te Nieuwerkerkon, op het Dooreveld, gekend ten kadaster wijk B, nummer 445b, met eene grootte van 13 aren 90 centiaren, palende ten ooste de Hospiciën van Aalst, len zuide met den weg de erven Jozef De Moor en den heer Gustaaf Moyersoen-De Breyne, ten noorde den heer Charles Van Hauwermeiren en de Hospiciën van Aalst. Geb nikt door M. Tlicofie'. Coppens, te N ion wei kei ken. Zesde en laatste Koop. Een perceel land, gelegen te Nieuwerkorkcn, op liet Dooreveld, up bet kadaster gezend wijk B, nummer 565m, met eene grootte van 8 aren 90 centiaren, palende ten ooste den heer Vrederechter Ernest Baetcn, ten zuide de baan, ten weste juffrouw Marie-Julie De Meyer en ten noorde juffrouw Laurence Fiovet en Mijnheer de Volksvertegenwoor diger Romain Moyersoen. Gebruikt door M. Jozef De Scheppor, te Nieuwerkerken. ENKELE ZITDAG Donderdag 5 Juni 1913, om 3 ure namiddag, ter herberg genaamd In do Tulp gehouden door den heer Theophile Coppenste Nieuwerkerken, Restert. ZAAKWAARNEMER zoekt eenigc groote en kleine kapitalen op eerste klas hypotheek te plaatsen. S. F. D. Ag.-nce Star, Strooistraat 22, Brussel. iVIon vriao-f WEVERSinhct 11 ■CU 1 <1(1^1 fa|„.jek Mertens. te Hal. Bij uitscheiding van bedrijf. OPENBARE VERKOOPING van LANDBOUWALEM Var hens, Geit, Vruchten le velde en HOOIGRAS te Meire, Oostdorp. De Notaris OSCAR TIBBAUT te Aalst, zal op Dijnsdag 10 Juni 1913, te begin nen om 8 uren zeer stipt voormiddag, in de volgende orde, overgaan tot de openbare verkooping van het volgende, te weten A. Ten verzoeke van Mijnheer Remy Baten, te Meire Ongeveer 30 aren allerbeste gras, was sonde op eenen meersch te Meire, in den Dael. B. Eu ten huize van den heer Hcnricus Janssens De Ryck, to Meire, Oostdorp Bakmoulie,ijdele zakken, vleesch-,waseh- en beirkuipen, twee kortewagens, egge, reeken, braken, vleugels, tobbens, eene hoeveelheid strooi, twee varkens, gezegd drijvers, goede geit en meer andere voor werpen. Verders op het Geetegemveld en op hot IJsgat, de aldaar te velde wassende vruch ten als tarwe, klavers en aardappels. Gewone voorwaarden en tyd van beta ling mits borgstelling. Studie van de Notaris TIBBAUT, te Aalst. Uil tei' hand te koop Een welgelegen wconlmis, zeer dienstig voor winkel of koffiehuis te Aalst, aan de Groote Markt. Zich te bevragen ten boven gemelde kantoore. OPENBARE VERKOOPING van HOOI- en NAGRAS te AALST-MIJLBEKE. Moorselbaan. Do Notaris Oscar TIBBAUT te Aalst, zal ten verzoeke van Mijnheer Eduard Van der Smissen, Professor ter Hoogeschool en grondeigenaar, wonende te Brussel op Dijnsdag 24 Juni 1913. ten 4 uren na middag, te Aa'st-Mylbeke, aan de Moorsel baan, geselleed van Aalst en Moorsel, op eenen meersch van den aanzoeker overgaan tot eene openbare verkooping van aldaar wassende allerbeste hooigras, verdeeld in 19 koopen. Verders nog liet nagras, te wassen op gezegden meersch. Gewone voorwaarden en tijd van beta ling mits stellende goede en gekende borge. OPENBARE VERKOOPING van scboone en welgelegene te AALST, nabij den Gentschensteenweg De Notaris Oscar TIBBAUT, te Aalst, zal met gewin van palmslag en gelagen in het openbaar verkoopen STAD AALST. Eerste Koop Een welgelegen perceel bouwgrond, gelegen aan de Steenstraat, gekadastreerd wijk C,nummers 595 en 643, niet eeno grootte van 73 aren 30 centiaren en volgens meting 73 aren 56 centiaren, houdende ten ooste aan Mynheeren August Moyersoen, Henri Marcocn. Frans Scliuer- mans, Albert De Wilde, Leo De Nul, Theophile Van der Ileyden en de Steen straat, ten zuide aan de nieuwe straat lei dende naar den Gentschen steenweg en daarover aan Mynheer Victor Monfils, ten weste aan Mijnheeren Camille Liénart en Victor De Saedeleer en ten noorde aan Mijnbeer Romain Moyersoen. Gebruiker den heer Theodore Van den Borre. Tweede Koop Een welgelegen perceel bouwgrond, gelegen aan de Steenstraat, gekadastreerd wijk C, nummer 643, met eeno grootte van 33 aren 70 centiaren en volgens meting 32 aren 98 centiaren, pa lende ten ooste aan do straat leidende naar de Klottestraat, ten zuide aan de nieuwe straat leidende naar den Gentsehen steen weg en daarover aan Mijnheer Petrus Wauters, ten weste aan de Steenstraat en ten noorde aan Mijnheer Joseph De Smet. Gebruiker den lieer Theodore Van den Borre. Voorschrevene twee perceelen bouw grond zyn verdeeld in 16 loten met elks grootte aangewezen in het grondplan opge maakt door Mynheer Henri Van Cleynen- breugel, gezworen landmeter te Aalst. Zie plakbrieven, ZITDAGEN Instel, Donderdag 29 Mei ,Q. Verblijf, Donderdag 12 Juni Ten 4 uren namiddag ter Estaminet De Casino by den heer Camille Verleysen, te Aalst, Nieuwstraat. NB. Voor verdere inlichtingen zich tc wenden ter studie van bovengenoemdon Notaris TIBBAUT te Aalst, Korte Zout- straat, nevens de Afspanning De Mei boom alwaar er ten alle tyde groote en kleine kapitalen zyn te bekomen aan ge- ringen interest, mits bezet of wol aflosbaar met annuïteiten. Studie van den Notaris DE SADELEER, te Erembodogem. VERKOOP VAN genaamd Loopers of Drijvers, waaronder volle en ledige zeugen, te Erembodegem en Haaltert. Door den heer Jules Moens, koopman in varkens te Haekendover. I. Te Erembodegem, Dorp, nabij de Statie, ter herberg van den heer Louis De Ryck op Maandag 2 Juni 1913, om 8 ure 's morgens. II. Te Haeltert, Statie, ter afspanning De Graaf van Vlaanderen gehouden door den heer Remi Van de Perre, op Woensdag 4 Juni 1913, om 8 ure 's morgens. Tijd van betaling tot 1 December 1913 mits borgstelling. Ageul aanwijzer gevraagd voor boventallige bezigheid, zeer winstgevend in verzekering (zondor bedio- ning te verlaten) Jaarwedde tot 3600 fr. volgens beschikbaren tijd, relaties en be kwaamheden, voorwaarden te bespreken. Referencies geëischt en aanwijs hedendaag. sche bediening. Schrijven Z. Postbus. 616. Antwerpen. 52275. Oude wonden der beenen en velziekten Genezing door de eigenaardige behandeling v.«n Doctor CL VAN VOSSEL, te Wieze bij-Aalst. Talrijke getuigenissen sedert 20 jaar uit Aalst en omliggende. SPREEKUREN dagelijks 11a do aan komst der Postkoets. Verzorging ook ten huize. Tp bnnn een VÉLO 'lebbende U KUO|J slechts ecnige malen gebruikt geweest, zich te wenden ten bu- reele van dit blad. Worden gevraagd in de Werkhuizen UlNCQ-GILBERT te Cuesmes een buizenmaker kunnende wer ken met ijzer en koper, ook ketelmakcrs welke plaat van middelbare dikte kunnen bewerken. KLEERMAKERS. Het huis Gillard te Frameries, vraagt goede kleermakers goed loon en werk voor gansch 't jaar verzekerd bij kontrakt. Men moet te Frameries wonen verhuis kosten worden terugbetaald. Gevraagd. KEUKENMEID kunnende goede bur gerskeuken. Zich te bevragen ton bureele TE KOOP Groote sparren voor metsersstollingen, in liet Tegel- en Pannefabriek De Kegel- Merlens, te Aalst. Meuleschettostraat. O ET. EEMAN, Z Ingénieur Chimiste, A Q Analyses et dosages Ma- «g» tières fertilisantes Eaux A Q Minerals Alliages Ma- A tières grasses Albumine. Vereeuigde i\ ij veraars. Verzekering tegen brandgevaar. Hoofdagent M. Achille EEMAN, Hooge- vesten, fabriek van chemische meststoffen te Aalst. Sleekl wel deze waarheid in uw hoofd. Eene verwaarloosde valling zet zich over van den eenen mensch aan den anderen en is gevaarlijk ei. zelfs doodelyk voor kin deren en ouderlingen Daarom moeten wij ons er zoo spoedig mogelyk van genezen. De beste, ja wij mogen zeggen, de cenig8te remedie die u zal alle voldoening geven is de Ë$iro«»|> Drpralei e. Dit is esn wetenschappelijk produkt dat door de Doktors zelf genomen werd. Prijs Fraivuev in alle Apot heken, namenlijk te Aalst, bij Valkeneer en Callebaut. Grondhrediet van llelgië NAAM LOOZE MAATSCHAIPIJ ingericht in 1835 Geldleeningen te hekomen voor het bouwen van luizen, aankoop van gebou wen en landen, aan gewonen intrest, aflosbaar in eens of met drij maandelijksclic afkortingen, met of zonder levensverzeke ring. Uitgave van obligatiën van ïoo. 200, 500 en 1000 franken, intrestende aan 41 's jaars. GELDIHTZBTTING VAN BEESTEN RANG Kostclooze inlichtingen te bekomen lei- studio van den Notaris EEMAN te Moorsel en in het bureel der maat schappij te Aalst, Leopoldstraat 28, van 8 tot 11 ure 's morgens. Huofdagentschap van verzekeringen tegen brand, ongevallen, op 't leven, enz. het beste behoudmiddel van liet Hout. Bederfwerend. Ongediert vernielend. Verzekert een driemaal langoren duur aan het Hout en geeft eene schoone briiir.e kleur. Vervangt voordeeligüjk het teer en de olieverf. Vraagt voor zijne verschillige toepas singen, het Prospectus nr 4. Zilveren eermetaal ter Wereldtentoon stelling van Parijs 1900.—Gulden eermetaal ter Wereldtentoonstelling van Luik 1905. CHAULINE, beschermt de zaaisels tegen de aanvallen der kraaien en andere vogels, ook tegen de ziekte, verbetert de kwaliteit vermeerdert de opbrengst. Belgische Maatsch. v. Carbonyle HERVE Frères GOFFAERT, TROOZ, (Belgiè). Depositaris M' R. Schelfhout, Bouwmaterialen, Boudewijnkaai, 8, Aalst Wielrijders vraagt de velos ver vaardigd met de stuk ken B.S.A. on de volos mark Créator. De beste en onverslijt- baarste rollementen. Het huis levert ook de beste en goedkoopste naaimaehiencn Sparta Groot gemak van betaling. Men aanvaardt alle reparatiën, goed en goedkoop. Gustaaf DE BRUYNE, Koolstraat, 113, AALST. BERICHT aan Landbouwers en Hofliefhebbers Indien gij wilt goed en deftig gehandeld worden voor liet, aankoopen van pulpen van het fabriek Wittouck om U in October of November af te leveren ofwel plantaard appels afkomstig uit Friesland ook alle soorten van Fruitboomen, Sieraadplanten, Haagplan ten, Boschplanten, tegen zeer ge ringe pryzen.Wendt U in volle vertrouwen tot de Gebroeders Van Vaerenbergh te Wieze op tien minuten afstand van de slati- vuil i'.aerdcgi-m, dnze bandelen ui ij I in-1 do beste zorgen. Zaakwaarnemer Esplanadestraat 14, Aalst, gelast zich met vernieuwingen van bepande schuldvorderingen, vernieuwingen, opma ken van aangiften van nalatenschap en onderhandsche akten, voor alle processen en erfenissen en alle moeilijkheden. Bij hem is ook geld tc bekomen aan kleinen intrest op eerste hypotheek. Wordt kosteloos raad gegeven. van N A AIM ACHIENEN aller stelsels en merken worden zorgvuldig gedaan in de bijzondere werkhuizen der Maatschappij SINGER Aalst9, Albert Liéuartstraat, Spoedige bediening - Goedkoop zijn de BESTE geneesmiddelen voorzeker van Fr. CALLEBAUT, Apotheker, Botermarkt, Aalst. Fr. 1,26 de doos. Dezo Pillen, aangezien hunne aangcnamen smaak, mogen opgezogen worden. Maagzuur, Gal, Slijmen, slechte Spijsver tering, Verstoptheid, Speen, Puisten, enz., gebruikt de Bloedzuiverende Pillek van Fr. CALLEBAUT. Apotheker, Overdekte Botermarkt, AALST. Fr. 1,00 de doos. In dezelfde Apotheek zijn te verkrygen Remedie voor Eksteroogen 0,50; Tandpyn stillende druppels stillen onmiddelyk de tandpijn, 0,50 Pillen tegen de razende tandpijn, 1 fr. de doos.' Pakken tegen het slecht boter geven der koeien fr. 1,25. Pakken voor liet bevruchten van koeien en morrieën Remedie tegen het snot der kiekens. Zekere remedie voor den cholera der kiekens, 1 fr. 'de 1/2 doos, 2 fr. de doos. VOLKOMENE GENEZING De geweldigste tandpijnen zijn genezen in één minuut en voor altijd door de I>out.ogr«Nne. Met de Dentogcne, geen tand meer te trekken, geen abcessen, geen opzwellii g meer, geen pijn meer bij het eten. Laatu net bedriegen met gevaarlijke, kraclitelooze, iiamakingen, de Denfogëne, is aangeraden en geprezen door dc geneesheeren wier familieleden het geneesmiddel gebruiken. Eiicbt dus de echte de lleach fr. 1.25 In alle Apotheken AALST, De Valokeneer, Esplanade NINOVE, De RuyverSOTTE- GEM, Vandersclieuren, ot franco l'inst de 21 uren togen fr. 1,30 in postzegels te sturen aan een der hierboven gemelde Apothekers. BLEEKE KLEUREN WITVL0ED, NEURASTHENIE GROEI SPOEDIGE HERSTELLINGl PRODUITS SAINT VINCENT de PAUL,' A' L.GIE Te lioof, BRANDKOFFERS Afmetiagonbianoa-waarts Prijs der Verhuriag hoogte breedte diepte Per maand Per 3 maand Per 6 maand Per JAAR Meter Meter Meter I'rank Frank Frank Frank Model A 0.12 0.30 0.55 2. 5. 9.- 15.— B 0.20 0.30 0-55 3. - 8.— 15.. 25.— C 0.50 0.30 0.55 5. 12.— 20 35.— D 0.50 0 62 0.55 8.— 20- 30.— 50 i E 0.53 0.62 0.55 9.- 22.- 35.— 60 I«r eet ELIKIR cf CONFITUUR S VINCENTIUS» PAOS.O DE EENJGSTE BIJZONDERLIJK TOEGELATEN SaussuxK. PAHIJ3. ine Aoothaken. Brochuur franco. ...ie Apothekvu. - Pkijs S FllANK Naamlooze Vennootschap. Agentschap der Société Générale de Belgique "-'•ll'l: SUCCURSAAL VAN AALST 20. NIEUWSTRAAT. Telefoon 113. Dópöls van gold aan 3 en 4 0/„ Disconto en invordering van wissels Voorschotten op titels Aan- en verkoop van checks, vreemde bankbil jetten en munten -Beursorders Uitbetaling van koepons Inbewaar neming van waarden. VERIIUIUNGSTAIUEF DER BRANDKOF'FISRS De zaal der brandkoffers is toegankelijk voor het publiek alle werkdagen van 9 tot 4 uur ('s Zaterdags van 9 tot 2 uur). DKINKT X kkX\J J.Y. \jXXk\kjAJ HASSELT DE FIJNSTE,DE ZUIVERSTE DER GENEVERS. DE GBOOTSTE BELDOJIIKfiEN. Wordt gevraagd in de beste Cafés en Estaminets. SJBH-X, TBKTOOKSTBr.iDÏMS £913. zijn bemest bij middel van het die ten andere de beste stikstofmest is. HET BEVAT 20 TOT 21 t. h. STIKSTOF WELKE DE PLANTEN RECHTREEKS OF NA SALPETERGISTING OPSLORPEN Met deze meststof, geen stikstofverlies door uitlooging der gronden, geene korsten aan de oppervlakte der velden, geen te kort gewicht bij de a-tnkoimt, geenc verliezen onder weg en gedurende de lossing ten gevolge van den slechten staat der zakken, geen gevaar voor het vee, gecne vruch ten vernietigd door onzuiverheden, voor den wasdom schadelijk. Spaarzaamheid van vervoerkosten, van verhandelen en van uitstrooien ten gevolge zijns grooteren rijkdoms.Mindere hoeveelheid te gebruiken per hectaar, gezien zijn hooger stikstofgehalte en zijne regelmatiger uit- strooiing. Betere verdeeling in den bouwgrond. Regelmatiger wasdom en bijgevolg betere oogst. Ontvangst, onderzoek en verdeeling tusschen verscheidene koopers ver- gemakkelijKt, dank aan het regelmatig gewicht en aan de goede hoedanig heid der zakken. Zelden vervalscht. Levering vrachtvrij ter bestemmingsplaats, snel en verzorgd. Schoone, op 00 kilos ger gelde en met lood verz gelde zakken. Overvloedige oogst van goede hoedanigheid. Dat zijn de voordeelen dezer meststof, welke door al de handelaars en door al de landbouwsyndikaten verkocht wordt. VOOR ALLE INLICHTINGEN NOPENS HET GEBRUIK, zich wenden tot het Compïoir Beige du Sulfate d'Ammoniaque fij. (Naamloos Vennootschap)

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1913 | | pagina 3