MAANDAG 2 JÜNI DE MAAGZIEKTEN flSTIL Gezomhieidspillen DEFENSE IAXA \o(iiui(ii:sTiarf "XITeWs HUIS OTTO KOENTGES C. PRAETDE WITTE, ACH. EEMAN, AALST. DE NAAIMACHIENEN SINGER ZENUWLIJDERS! STAAT OP UW HEIL IS NABIJ OÜJTutïsTr-B. JOU RËT^CÜÖUEREAUX GEBROEDERS SCHOONJANS BRUSSEL. NIEUWSTRAAT VAXELAIRE-GLAES VERZENDING FRANCO OP AANVRAAG VAN STALEN, CATALOGEN EN VAN ALLEN AANKOOP TE REGINNEN VAN 20 FRANK VRAAGT DE geperfectioneer de Chronometer juistheid gewaarborgd llorlogiemakerij Ju meden Brillen G Lange Zoutstraat, 6, Aalst. Vraagt de Horlogie Louis Roskopf, S. A. FABRIEK VRK SUPEBPHOSPAHTEK.SGHEiKUKDIGE VETTEN ER KURSTGIIfiROS. Belangwekkende uitvinding. Laai U niet omklappen. roozelaars Wat is eene maagziekte Imtserpe» «.të BERICHT ALGEMEENE ASSURANTIËN Aug. De Kegel-SIertens, LA COMPAGNIE SINGER, ^00^. BeriGlii aan k LandDnuwers. Meubels Wc Mallego m STOOM VER WERIJ 13, Sint-Jacobsstraat, 13, Brugge. Hiilphuis le Aalst bij Alfons WILLEMS, Belgische Hypotheekmaatschappij EN SPAARKAS VOLMAAKTE BUIKZUIVEREND MIDDEL bet meest de gan- scbe wereld door ge bruikt. Hel VOLKSHULPMIDDEL onmis baar in alle huisgezinnen. Opvolgers 27, Sint-Jorisstraat, 2T. A.ELST. Broek- en Kleerslojjen, Laatste Nieuwigheden AU BON MARCHE UITVERKOOPna ZOHEKAKiTKELS HU ïfi (Let wel oi. het adres). Iloi logieën \»n Genève, «tukken geregleerd door liet Obitorvaloriuai van Genève en IV'enlelinlel. Huis gesticht in 1876. Prijzen volgens samenstel. Vraagt prijst-courant. Samengestelde opgeloste Guano DE ZON GRONDSTOFFEN aan prijs van den dag Nitraat van Soda Sulfaat van Ammoniak, Superphosphaten, Nitraat van Potasch, Sulfaat van Potasch, Chloorzuur. Potasch, Kaïniet IJzersiakken (Scones). Plaaster, IJzersulfaat Phosphaat Bernard, Magnesium, Kopersulfaat (blauwen aluin) 98 99 zuiver Vergruizers Vermorel, Eclair n. 1. De Cachets antinévralgiques Jos. Guthier, zijn een uitnemend geneesmiddel tegen HOOFDPIJN (mi graine), tegen Rhumatisine, tegen alle NEVRALGIEKE PIJNEN zooals TANDPIJN, enz. ZIJ GENEZEN RADIKAAL en om zoo te zeggen, oogenblikkeiijk. De Cachets antinévralgiques Jos. Gauthier, bevatten geene de minste scnadelijke noch gevaarlijke stoffen; zij mogen genomen worden, zelfs door personen welke geene Anlipyrine kunnen verdragen zij zijn integendeel een hulpmiddel voor onstelde magen. De Cachets antinévralgiques Jos. Gauthier, zijn onderzocht ge weest door de meest bescheiden overhe den in het vak, en hebben de algemeene goedkeuring verworven. De maatschappij var. Gezondheids leer van België heeft ze zorgvuldig ontleed, goedgevonden en aanbevolen (zitting van 24 Juli 1907). De Cachets antinévralgipue Jos. Gauthier zijn in alle goe.(inge richte apotheken te bekomen, in een docsjc van 6 cachetten, aan 1 fr. of van 13 cachetten aan 2 fr. Als echt en onvervalscht aanzien, en kel en alleen* de cachets,welke in blauw gedrukt, het merk dragen Antiné vralgiques Jos, Gauthier Indien uw apotheker er geen bezit en 1 iets anders aanraadt, wendt u dan tot het algemeen depot CENTRAL APO THEEK JOS. GAUTHIER, MECHE- LEN. Tclcph. 96. De doosjes worden geheel het land door vrachtvrij, tegen postmandaat, verzonden mits eene verliooging van 10 centiemen. Depóts te Aalst I)e Valckeneer, Ësplanadcplein en 6allcbaul, Boter markt. TANDMEESTER - SPECIALIST, te Aalst, Statiestraat, 33- naast hel Hotel du Comle de Flandre sedert veertien jaren te Aalst. Kostei.oozk Raadplegingen alle dag» n var. 8 tot 5 uren Zondag morgeud, van 8 tot 12 uren. Dijnsdag voormid dag, teNINOVE. bij M® Van Laer. - Dijnsdag namiddag, te Aalst, Genezing en opvulling dor bedorven tan den Plaatsen van Kunsttanden zonder uittrekken en na het vooraf genezen dei- wortels van de oude tanden. Hot uit trekken der tanden volgens de keus ven den klient, na volledige gevoelloosraaking eewaarborgd zonder de minste pijn GEBITTEN op Goud, I'latine en Caout- chouc. - GEBITTEN .onder plaat in 80 wortels vastgcsel, nieuw stelsel.- IlMlit- letten der tanden bij de kinderen (menig vuldige be wijzen).Wit maken dertandrn, ens„ Reparatien, Hermaken van Gebitten, elders gemankeerd. Daar M' NEEFS de gebitten zelf maakt, dus uit de eerste hand, kan hij deze goed- kooper leveren cn met meer juistheid en gemak voor den Klient maken, dan andere Dentisten die,bij gebrek van kenms, hunne Gebitten elders moeten doen maken. Begeeft zich ten huize op aanvraag. De vermaarste en schoonste verscheidenheden van zijn die van SOUPERT NOTTING te LUXEMBURG, (Gr. Hertog-d Leveranciers van 6 Koningshoven. Eerste Specialist ingericht sedert 1855 Schoon geïllustreerde Prijscourant FRANCO. REKLAAM COLI 120 Dwerg of 15 klimmende Rozelaars. 9 frank, FRANCO). Eene maagziekte is eene ware besmetting van de maag, het is eene maag die de spijzen niet goed meer verteert, het is een algemeen ongemak vergezeld van oprispingen, zwaartegcvoel, zuur, di alngen, hoof Ipijuen, zwellingen, fassen, stikkingeu, hartkloppingen, slaperigheid e.i afgematheid, bijzonderlijk na et eten. Het is een Zenuwachtige toestand der maag, die krampen veroorzaakt, kolijken, brakingeu, slechte spijsvertering, pijnen in den rug, den buik, tusschen de schouders nachtmerrie, slapeloosheid, droefgeestigheid, gevooi vau droeiheid, ontmoediging, neerslachtigheid eu zwarte get!a nten. Het is oen diepen ommekeer van het geheelo geste!, Ir r is een pijnlijke en ondragelijke toestand. Er bestaat slechts een warr geneesmiddri flatten volle de maagziekte kangenezeu, dit zij i de Poeiers de Cock, omdat de Poeiers de Cock de maag ontsmetten, alsook de ingewanden, haar al hare krachten terugschenken en de spijsvertering doen werken alsof de maag nooit ziek geweest ware. Het is een onschadelijk middel, volkomen werkzaam'eu dat altijd gelukt, zelfs in de meest ingewikkelde gevallen. Eene enkele doos Poeiers de Cock geeft betere uitslagen dan lange maanden van eene andere behandeling. Beoroeft eene doos Poeiers de Cock, gij zult er over verwonderd zijn. De Poeiers de Cock genezen alle dagen maagziekten die door geene enkele andere, remedie konden genezen worden. Men kan de Poeiers de Cock koopen in alle goede apotheken, aan 2.50 fr. de doos Alle andere remediën weigeren. INDIEN GIJ LIJDT '-riiincienis in ar...— o -- m.'Cilelooslieid, droefgeestigheid, Ii-n.it/i-r iiiaagi'ij». slicht slapen, geen eu««. "uiu-'Ti-r vcrsh'i'Uu-id. tuile tong, hartkloppingen. n "ïangeuluid. algemeene en v-O'g ii- ig. indien gij alles miUeln .s I. ncien zijt, schrijft ul wend: n tui n- iiur'b" !-spou>alisten van heioud enwelgakt-- i (15®f jaargang) 1102. Nieuwstraat (Brussel-Noordstatie) 1 R iadplegingen alle dagen en Zondag vi -* S (Dini ino en Zaterdag uitgenomen). \rechuteer de Gronle Sloffe), ie e-.ns van iedere maaud. va- Verzending der uitleggeudc schriften van genezingen lege Waadaevingen en hehandeling d( ^Als men tegenwoordig nog ehn paard in eenen tramwagen 1 ziet voortsukkelen, lacht men den voerman uit. Werpt ook al die oude bullen van borstsiropen, pillen en poeders van over 10 en 20 jaar weg. Gaat met den vooruitgang mede EN NEEMT I S» li T()\ rude brochniir met getuig- tegen fr. 0.70 in postzegels idelmg door briefwisseling B Alle Dondeidagcn e» Vrydagon bezon- dere groote keus van vele soorten verschen ZEEVISCH aan de laagste dagprijzen. Alle Vischwaren worden zeer wel gerei nigd op verzoek ten huize gebracht. Ik beveel mij aan de gunst van eenieder, bezonderlijk aan de achtbare ingezetenen die van leveranciers veranderen. Zeer voordeeligo prijzen voor Avondma len, Hoteliers, enz. Ph. VAN STY VEND AEL Eonig liuis dor stad sedert 25 jaren in de Oostendsche Visscherijeti gevestigd. VlSSCHERlJ. Lange Zoutstraat, 38, Aalst Leveraar der bijzonderste buizen der stad. TELEFOON Nr 44. MAATSCHAPPIJ VAN tegen Brandgevaar, op T Leven cn Ongelukken van allen aard. 1 Eenige Premie Ongelukken op den ijzeren weg en tramways. Hoofdagent Aug DE WINTER, Nieuioslraal, Aalst, VOLKSVERZEKERINGEN met weke- lyksche betalingen voor Eerste Communie, Huwelijk, enz. enz. j N. B Agenten worden gevraagd, zich te wenden op bovengemeld adres. AALSTMeuleschettestraat. Fabriek van Cimente Vloertegels, Dalc- pannen (nieuw model met verbeterde aansluiting), Cimentbuizen, Putbuizen van 0,80 m. tut 1,50 111. doorsnede en grootcr op aanvraag. Muurdeksels,Varkensbakken, i Paardekribben, enz. der Apotheek "DE BIEKOKF" 36, Lange Oijkstraat, Antwerpen. I Die pastillen ontsmetten de longtakken door haar vluchtig geneesmiddelen, j stillen seffens den hoest en, daar/men ze langzaam moet opzuigen, verfrisschen zij de keel en strotten-hoofd. Ook te verkrijgen bij Apothekers F. Callebaut, Botermarkt en V. De Val- keneer. Esplanadeplein, Aclst, De Grecf, 8, Sint Gudulaplaats, Brussel en Martin, Haechtschensteënweg, 163, Sehaerbcek-Brussel. toorden geleverd met groot gemak van betaling, naar keus der klantenper week, per 14 dagen of per maand. Machienen van alle modellen aan eenieders bereik DE BESTE KWALITEIT AAN DEN LAAGSTEN PRIJS GROOTE KORTING OP COMPTANT Verwisseling van oude machienen aller stelsels. KOSTELOOS ONDERRICHT. GOED VERZORGDE REPARATIEN 27=31, Oud-Kleerkooperstraat, BRUSSEL, AKLST Albert-Lienartstraat9. nilA'OVË: Geer aar dsbergschestraat. 20 )TrF(I Kil Neerstraal. 35 Te bekomen bij VAN DER VORST, te Aalst, aan de St-Martenskerk, recht over den ingang links Oud huis don Biën- korf allerhande soorten van HOVENIERS ZADEN, eerste kwaliteit van BLOEM KOOLZAAD, extra goed MAASKLAVER- ZAAl), GRASZADEN voor weiden en hoomgaards, schoone keus van BLOEM ZADEN alles gewaarborgd aan goedkoope pryzen. GROOT MAGAZIJN van rechtover het Postbureel, H O PM A R K T, N° 3, te AALST. Sclioono kous er. voonleelige prijzen. Wonderbare Poeders van het Wit Kruis (en d.-ze alleen) verzachten ^googci.hlikkelijk i-n genezen spoedig- allo ZENUWZIEKTEN:smartrolli' maand- stonden, hoofd/ i/n,schele hoofdpijn in::graino|,draaiing,hoofdduizelii ■vei ''f'Oits, Je hevigste tandpijn, seln-uti-n in de tanden, hartklopping, slapeloosheid, jP j-«c''.en, zenuwzwakte, vallend-! ziekte, z-nu a aanvallen hij de vrouwen (hystérie), ■|f| zwaarinocdiglieitl. stukken in do keel, benauwdheid influenza, koorts, netel- koorts, poldei koorts, rhumatism, florecijn, jicht, ruggepyn, enz. De Wonderbare Poeders van het Wit Kruis verstolken de schadeloos voor de gezondheid, en missen nooit hun uitwerksel. Te koop in alle apotheken aan den prijs van fr. 1,25 tie doos fr 3,25 de 3 doozen of driedubbele d os fr. 6,25 de 6 dnozen of zesdubbele doos OPGELET. Aanvaardt geen andere doozen dan deze omringd met eenen waarhorghond, en een wit kruis van Sint-Andreas, tusschen Vlaamschen en Franschen tekst, boven of onder op dc doos dragende Depots AALST, Caliebaut, De Valkeneer, Renneboog NINOVE, Cobbaert. en, zijn KERKSTRAAT, 16, AALST. Bijzondere verwerij van zijden niet spantuig. Verwen en kuischen in het droog van alle stoffen voorwerpen, zooals kleed u-en van dame:-., heeren en kinders, gordijnen, tafelkleederen, tapijten en salongarnituren, sjaals, pane, enz. WiMMhsn en solferen v.an beddekens. Verwen en wasscbep in liet droog van handschoenen. DE ZWARTE STOFFEN VOOR ROUW WORDEN IN 24 UREN GELEVERD. NAAMLOOS VENNOOTSCHAP Kapitaal 5.000.000 Frank Zetel «e ANTU'KltPEN, 5V' T1, Kuivstlei. Beheerraad MM. Baron Fredegand Cogels, Voorzitter, Edouard Thys, Onder voorzitter, Alp. Ullens de Schooien, Léon Van den Bosch, Henri-J. Engels Collegie DER Commissarissen MM. Jean delta Faille de Léverghem, Voor zitter de Graaf Adrien de Borchgrai-e d'Altena, Léon Collmet-Plissaert, Baro Auguste Delbeke, Edouard Joly, de Graaf Oscar l.e Grelle. SPA ARBOEKJES AAN 3,25% en 3.60 Renteboekjes op Naam met zesmaandelijksebe coupons aan 4 0;„ Uitgifte van grondobligatién aan 4 LEE VINGEN OP HYPOTHEEK --VOORSCHOTTEN OP TITELS. Aalst, Urbmn Roux, Gentsi-hensteenweg, Baerdegem, Oscar Joostbns, GcriMontesecroUris Erembodegem. L opold Van Vaerensergh Gemeente-Sekretaris Erpe, René Bogaert, Gemeenie-Secretaris Haeltert, Theopiiii.e De Brouwer, ilelk.-rij Bestuurder Herdersem. Denis Cooreman, Gemeente Sekretaris Herzele, Jules Droeshout, bediende bij de Nationale Hank Meire bij Aalst, Remy Baeten, Eere-S cretaris Molhem, Frans Droeshout, Gemeente-Ontvanger Moorsel, Benoit Carrïn, ruftend Onderwijzer Nieuwerkerken-bij-Aalst, Emeri De Kegel, koster Oordegem, Alfons De Brauwkr, Zaakwaarnemer. De GEZONDHEIDSPILLEN DEFENSE zijn gemak kelijk om in te nemen en veroorzaken nooit buikpijn.Zij verdryven slijmen en gal, verzui veren het bloed en ge nezen Verstoptheid, Maagpi/nen, Schee/hoofdpijn, Zenuwpijnen, Jicht en Rhumatism Speen, Huidziekten, enz. sa,- 1 Fr de doos van 3o pillen, in ALLE APOTHEKEN

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1913 | | pagina 4