ZONDAG 15 JUNI 1913. 5 centiemen liet nummer 66slc Jaar 4587. GODSDIENST HUISGEZIN, EIGENDOM, VAD E R L A N D TA A E V It I J II E I D IJZEREN WEG. - Vertrekuren uil Aalst naar BUURTTRA1I. Vertrekuren uit de volgende Statiën naar Aalst Week-Kalen cler Waar zijn zij de scholen zonder God?! LICHT en SCHADUW Politiek overzicht. ROOKKUNST. CtENIETEN. IETS OM TE LEZEN Dit blad verschijnt den Zater dag van iedere week onder dagteekening van den volgenden dag. - De prijs ervan is voor de Stad 3 frank met den Post verbonden 3.50 frank 's jaars. voorop te betalen. De inschrij ving eindigt met 31 December De onkosten der kwittanticn door de Post ontvangen zijn ten laste van den schuldenaar. Men schrijft in bij C. VAN DE PUTTE-GOOSSENS, 31. Korte Zoutstraat en in alle Postkan toren des Lands. DE DENDERBODE Vrij onafhankelijk volksgezind orgaan van de Stad en 't Arrondissement van Aalst. Annoncen, per drukregel Ge wone 15 centiemen Kleine Aankondigingen fr. 0,60 13 A 4 regels; Reklamen fr. 1,00; Von nissen op 3« bladzijde 50 centie men. Dikwijls te herhalen bekendmakingen bij accoord. Niet opgenomen handschriften worden "niet teruggestuurd. Hecren Notarissen worden vriendelijk verzocht hunne in zendingen te doen,uiterlijk tegen den Vrijdag in den voormiddag. Voor de advertentiën uit •reemde landen zich te wenden en bureele van dit blad. r.T. Q.T.. DenderleeuwBrussel (Noord) 3ó3 4-r4 5i°7 5>26 5>39 6,12 6,46 7.44 *7-3x *8,54 *9>26 9>26 10,01 11,50 *12,48 14.05 14,33 15,30 *16,16 16,28 *16.50' 17,37 *x«,36 18,55 *1908 *i9>3-:;x9>37*x9>45 21,08*22.20 *22,54 Denderleeuw, Ninove, Geeraardsbergen, Lessen, Ath, Bergen 5,39 7,44 10,01 IT>5° r4,33 x6,28 17,37 18,55 2I,o8 Erpe-Meire, Burst, Herzele, Sottegem, Ronsse, met aanslui ting te Sottegem en Ronsse voor Kortrijk 3,23 4A7 7,4° 8,59 11,54 I4>4° *x7>42 *gaat tot Sottegem. Moorsel, Opwyck, Londerseel, VVillebroeck, Boom, Ant werpen, met aansluiting te Londerzele naar Mechelen *4,02 3,45 9,02 11,55 14,48 [8,oo *19,50 (*naar Opwyck) De treinen met een of een aangeduid zijn rechtstreeks. Hofstade, Gijsegem, Dendermonde, Lokeren, Moerbeke, Lecloo, met aansluit, te Denderm. naar Antwerpen (Mid.st.): 3.32 4,01 6,13 7,37 8,27 10 50 14,42 15,20 17,44 19,13 21,10 Gent (Zuid) g °i55 6,40 7,44 '8,15 8,38 10,24 12,06 12,17 14,34 16,26 '17,04 17,39 ri7,46 18.09 18.44 19.38 20,41 (Z. n.) 21.08 f 22,18 '22,57 '0,39. Lede Wetteren '0,55 6,40 8,38 '10,24 12,06 ri2,i7 14,34 '76,26 18,09 ri8,44 19,38 20,41 (Z. n.) 22,18 Brugge Blankenberghc '6,08 7,44 9,59 10,24 12,55 I5,I5 17,04 18,38 18,44 21,08 Brugge Heyst 6,08 7,44 9,59 10,24 12/55 15,ï5 17,04 18,38 18,44 21,08 Aalsl (Koophandelstr.) naar Oordegein Aalst (Zoebergbr n. AlBigem, Asschc 7,32 8,55 11,55 15,20 19,12 8,25 11,55 14,2-1 16,45 20,14 Brussel Denderleeuw 0,06 "3,40 5,58 6,14 7,00 7,07 7,40* 7,47 7,53* r8,i5r8,25 9,06 *9,27 9,32 *10,ro 10,44 11,40 12,03*12.25 13,24 riJ.,42 ri5,57 ri6i07 16.26 16.29 16,32*17,06 ■77,13 17-16 rx8.o8 18.14 r20.40 20.57 r22-21 23-55 Bergen, Ath, Lessen, Geeraardsbergen, Ninove, Denderleeuw 4.42 5.16 6.43 8.45 11.41 13.47 17.23 18.30 19,50 5 Ronsse, Sottegem, Herzele, Burst, Erpe-Meire met aanslui- e| ting te Ronsse en Sottegem van Kortrijk naar Aalst (Zaterd. v. Sottegem 5,36) 6,24 10,23 11,45 15.33 (19,43 tot Sottegem) 21,34 van Sottegem. Antwerpen (Zuid), Boom, Willebroek, Londerzele, Opwyck, Moorsel, met aansluiting van Mechelen naar Aalst 4,55 6,12 6,42 8,14 9,49 (10,05 over Denderm.) 11,22 13,40 15,22 17,04 I9'°4 Eecloo, Moerbeke, Lokeren, Dendermonde, Gijsegem, Hofstade, met aansluit, van Antwerpen (Middenst.) n. Aalst: 8.12 10.02 11.38 13.27 16.52 19.05 20.38 Gent (Zuid). 4.42 '5,42 '5.50 7.11 '8.22 r8.43 '9.2S 10.55 'i2tS '13,32 13.40 -75.00 Terv. '15.47 '16.24 x7-33 x8-59 2010 '21.50 21.53 WetterenLede. 6.18 7.27 '9.44 11.22 14.07 18.01 '19.15 20.37 22>I8 Blankenberghe Brugge. 5-50 6.53 '8.28 10.53 14.53 14-53 17*20 2°*o4 Heyst Brugge. 5.33 '6.07 '6.30 '9.47 10.34 X3-56 '1714 x9-47 5-ïi 4-59 cuiq* I-: Kijuri Oordegoat Aalsl Aflligem Aalst 5,15 8,14 11,11 14,20 IS,25 6,56 11,17 13,18 15,56 19,41 Assche (Staatsstatie) Aalst 6,30 10,53 13,18 15,30 19,15 UURTABEL van den 1 Mei tot den 30 Juni. Aalst, den 14 Juni 1913. ••••••••••••••••••••••••••••a* JUNI Den l gaat <le zon op ten 3 u. 35 ni onder ten 7 u. 4<i min. Van den 1 tot den IS lengen de dagen 23 min. Van den 18 tot den 30 korten de dagen 2 min. Volle maan den 18, om 5,51 's avonds. E. v. d. Z. Ihoedrrlijke rerzoening. Mattii. v. 15 Zondag HII. Vitus, Modeslus en Crcscentia, ui 16 Maandag ri. Lulgardis, maagd. H. Joannes- Franöisous Regis, bel. H. Julitta, mart. 17 Dijnsdag II. Adulpbus, biss v. Maastricht. 18 Woensdag HU. Marcus en Marcellianus. mart. 10 Donderdag H. Juliana de Fale, maagd. HH. Gervasïus cn l'rolasius, mart. H, Alena. maagd en martelares. 20 Vrijdag H. Silverius, paus en mart. H. Flo- rentina. maagd. 21 Zaterdag II. Aloysius van Gonzaga, bel, H. Engelmttndus, bel. II. Itodolpliiis, biss. ••••••••••••••••••••••••••••a* Die vraag durft de - Volksgazet stel len zonder schaamrood to worden. E11 huichelend voegt zij er nog hij Waar zijn zij de meesters zonder geloof Waar wordt n u de vrijheid van den Katholieken familievader geknakt (Volksgazel 8 Juni 1913). Op dien toon gaat liet voort in een hoofdartikel, waar met'alh' mogelijk la waai waardig van een hoerentanfaar,den oorlog wordt verklaard aan de Nieuwe Schoolwet. Die wet schijnt dclibeialen weer in hun vuur te jagen, on de afgezaagde deuntjes over de kloosters die miljoe nen stelen enz. komen weer voorden dag. Dit alles laat ons volstrekt kalm eene nieuwe schoolwel moet er door Het is geen ijdcle galm geweest toen de straten van Leuven, tijdens de mach tige Schollaerl-betooging, van dien fleren kreet weerdrcunden. Neen De onver- geetbare zegedag van 27 Oogst 1911, is het uitgangspunt geweest van eono nood zakelijke hervorming op gebied van onderwijs: die hervorming mag noch kan niet lang meer uitblijven. Thans gaan weer door heel België Duizenden familievaders, sterk door hun recht cn de liefde lot de ziel hunner kinderen, meer vrijheid en hetere waarborgen voor hunne gewe tensvrijheid vragen. Met de gebrekkolijke schoolwet van 1895, hebben wij zelf de wapens in de handen onzer tegenstrevers gegeven, en die hebben zij tot nu toe meteen waarlijk hefschen ijver tegen ons gebruikt. Zij weten even goed als wij dat de school de toekomst is van ons land, en hun droom is, door een onderwijs volgens hunne leerstelsels, de jeugd te bederven en aan den godsdienst te onttrekken. Tegenover dit ideaal dat het ideaal is van bet Vrijdenkersprogramma, stellen wij ons ideaal de jeugd opvoeden tot een gezond en zuiver geslacht, en dit door een onderwijs dat het geloof heeft tot grondslag. Vele jaren geleden verklaarde eens de Fransche St aalsman Thiers, die geens zins klerikaalgeztnd was, hel volgende Indien ik in mijne handen de wel daden van het geloof had,zegde hij.dan zou ijl die openen over mijn land. Voor mijn deel houd ik honderdmaal meer van eene geloovige dan van eene onge- Schets uit het Volksleven. 4" Vervolg. Het natuurlijk gevolg was, dat zijn geloof zeer (lauw, zyn liefde voor godvruchtige oefeningen zeer koel was. Langzamerhand herleefde in Thomas weder de oude neger, de voorliefde voor allerlei bijgeloovigc dwaasheden, die liet zwarte ras schijnt aangebo-en. Dc afgoderij in haar onzinnig ste!) vorm is inderdaad oen kanker voor de Surinaamsche bevolking. De Surinamer schreef Is liet zoo trourig nog in onze dagen gesteld, wat. moet liet dan geweest zijn, toen dc katholieke missie bij gebrek aan priesters haar lteilzamen werkkring slechts tot een zeer beperkt aantal kon uitstrekken Thomas had dan ook dc oude vriendschap met zijne jorken weder aangeknoopt. Op een zijner akkers had hij achter een bosehje een tempel gebouwd, groot als een kippen hok, gce:i Hollandse!), maar een Suri- naamsch, van ruwe palen en latten opge trokken en overdekt met palmbladeren. Zulk een hok draagt by de inlanders den wijdscltcn naam van godshuis. In liet gado- hosso van Thomas stond een oude drievoet, die vroeger tot stuurstoel op een schoener had gediend daarop lag liet deksel van een pakkist, en op deze altaartafel prijkten de ontvleesehde koppen van oen Snri- loovige natie. Eene geloovige natie slaat hoog er voor wat de werken van den geest aangaat zij is heldhaftiger zelfs als het er op aankomt hare grootheid le verdedigen. - En M. Woeste die ter Volkskamer op 8 Mei 1879 die woorden in bet aangezicht slingerde van Van Humbecck, Bara, en consoorten, voegde er bij Hei was de gezonde rede welke die taal aan M. Thiers ingaf. Maar naar de gezonde rede luistert gij niet, gij luistert nog alleen naar de taal der revolutionnnire driften. Het staat aan de logemannen vrii liun bedervingswerk te verrichten. Wij van onzen kant, op gebied van onderwijs eischen Gelijke wapens, om hen le bekampen. Welnu, met den huldigen toestand, hebben wijnoch ware vrijheid, noch ware gelijkheid. Dat moet veranderen Do 0 Volksgazelis schaamteloos ge- noogomte vragen waar er scholen zonder God zijn, en waarde kalholieke familie vader in zijne vrijheid gekrenkt wordt Om zooveel valschheid voelen wij ons bloed koken. Wij zullen het toch maar ernstig opnemen en dien liberalen schrij- velnar, die zoo 'n naieve onwetendheid aan den dag legt, eens op de hoogte brengen. Binnen acht dagen dus vangen wij over dit .onderwerp eene reeks artikelen aan. Wij' zullen dan eens eenige schandalige feiten uit liet Verrot Henegouwen laten antwoorden. Iuliissclien. weze liet nogmaals gezegd: hoe do loge ook huile en dreige, het uur eener nieuwe schoolwel is geslagent Na deonderteekening van het vredesver drag. Men heeft in /ekerc middens beweerd dat de houding der Gricksche afgevaardigden, in de laatste zitting dei vredeskonferencie kon laten veronderstellen, dat Griekenland tenge volge van dc houding der Turken, die wei gerden hem de verzekeringen tc geven, welke zij hem eerst beloofd hadden, zich aanzag als zijnde hoegenaamd niet verbonden jegens Tur kije. M. Skoulondis,hoofd van dc Gricksche afvaar diging, alhoewel bekennend en erkennend dat hij het vredesverdrag heeft onderteekend omdat deTurkschc afvaardigingen hem de uitdrukke lijke verzekering hadden gegeven dat dc verdra gen of overeenkomsten gesloten voor den oor log. zouden hersteld worden zoodra de vrede onderteedend was, logenstraft krachtdadig, dat Griekenland er niet in toestemt het vredesver drag bij te treden. De czaar treedt op als scheidsrechter. - Dc czaar zou telegrammen gezonden hebben aan de koningen van Servië en Bulgarië. om hen uit tc noodigen een broederoorlog tc vermij den cn denuensch uitdrukkende hem als scheids rechter te erkennen. Onrustwekkende maatregel Al de Rus sische officiers in het Servisch leger hebben be vel gekregen onnuddelijk hunne regimenten te vervoegen. De cholera. Een inwoner van Serrés, die er in geslaagde het dubbel gezondheidskordon door tc breken, die rond de stad getrokken is, verklaarde dat er zich dagelijks 200 gevallen van cholera voordoen onder dc Bulgaarsche solda ten Ook enkele gevallen deden zich onder de burgerlijke bevolking voor. Oorlogstoebereidselen te Belgrado. De oorlogstoebei eidselen worden te Belgrado voortgezet. De hospitalen worden in staat gebracht om in alle geval voor hunne zending gereed te zijn. Volgens den korrespondent te Belgrado van de Neue Freie Presse verwacht men in de militaire en politieke kringen dat Servië, indien liulgarie weigert het Bulgaarsch-Servisch ver- naamsck bosclivarken, van een hert en van een buffel. De ovcrigo ruimte was aange vuld mot mandjes vol klei, die met pijpaarde bestrooid was. In die klei staken vlaggetjes, waartoe afgesloten kleeding- stukken van beroemde Sunnaamsclie toove- naars da stof hadden geleverd. Vóór het altaar vovmden drie ruwe stok ken, door lianen bijeengebonden, een soort van drievoet, die tot steunsel diende voor een mand met klei cn pijpaarde. Hierin zat of liever stak de tooVergod. Schrik niet, lezer, bij zal u volstrekt geen kwaad doen. Het is een groete, uitgeholde kalebas, aan een stok bevestigd, juist een rammelaar, waarmee dc kinderen spelen In de kalebas bevinden zich kleine steen tjes en hierin steekt do tooverkracht. Wil de toovcnaar de jorka's raadplegen, dan rammelt bij met de godo, draait baar eerst vrug rond, dan al langzamer en langzamer, en uit liet zacht ruisehen der steentjes langs den binnenwand hoort hij do stem van den jorka. Geruimen tyd bleef liet bestaan van liet gado-ltosso voor Lina een geheim. De vrome ziel trachtte in baar man den ijver voor zijne christelijke plichten levendig te houden.Zelfs gelukte liet haar mei, Pasehen Sacramentsdag en Kerstmis hem naar de kerk van Paramaribo mede te nemen. I)at was oen reis van acht dagen. Toen Thomas de gebreken van den ouden dag begon tc gevoelen, kwam er van dien kerkgang niets meer. Bidden deed lui drag te herzien, de bezette grondstreken zal aangehecht verklaren. In dezelfde kringen vermeent men dat Bul garia, op de verklaring dei aanhechting door Servië, met eene oorlogsverklaring zou ant- Te Sofia Dc staat van beleg is in de Bul gaarsche hoofdstad uitgeroepen. Ren Servische trein zou. volgens berichten uitWeenen, Dins dag door Bulgaarsche troepen zijn tegengehou den. Volgens dc Mali Journal zou eene bloedige botsing tuSschcn Serviërs en Bulgaren hebben plaats gehad. De ministerieéle krisis in Bulgarië. De krisis is nog niet opgelost Men denkt dat M. Guechol door M. Daneff zal vervangen wor den In dit geval zou M Malinoff. leider van de demokratenpartij, in het nieuw kabinet treden. Men denkt niet dat andere politieke partijen zullen tusschenkomon in dc kombinalie. Behoud van den vrede? Ondanks het, ernstige van den toestand, wanhoopt men nog niet den vrede te behouden Servië. Men heeft alle reden om tc geloo- ven dat in de zitting van den ministerraad van Woensdag het kabinet besloten heelt nog eenige dagen tc wachten, welk gevaar er ook voor Servië in zou liggen aan Bulgarië den tijd te laten zijne troepen op de Servische grens samen te trekken. Spaansche Senaat De Senaat, na ver werping van eenige amendementen, heeft art. 1 van het wetsontwerp op de gemeenschappen met in stemmen tegen 97 aangenomen. 7'usschen dc tegenstemmers zijn er niet min der dan 37 liberalen, waartusschen 6 gewezen ministers en dc oud-voorzitter. M. Montero' Rios. Minister president Romanones drukte zijne voldoening uit over de stemming, die niettemin eene morcele neerlaag voor de regeering is, vermits zij niet bereikt werd dan nadat de voor zitter van den Senaat, twee ondervoorzitters en twee sekretarissen hun ontslag gegeven hadden.' De politieke toestand blijft nog altijd beden kelijk. Statenverkiezingen in Holland. Dins dag hadden dc provinciale statenverkiezingen in Ovcrijsel plaats. Zijn gekozen 24 leden van rechts, iS van links cn ci zijn 5 herstemmingen. De Staten van Ovcrijsel blijven dus in alle geval rechts. De Maasbode noemt dezen uilslag zeer bevre digend te meer omdat er thans grond is. te verwachten dat de rechtschcn al de 27 oude zetels zullen bezetten. Ook in Noord-Brabant grepen de Provinciale Statenverkiezingen plaats. De drie aftredende Roomsch-Katholieke kan didaten tc Bergen-op-Zoom werden herkozen. In de andere distriktcn waren de aftredende leden reeds bij enkele kandidaatstelling op 3 Juni laatstleden gekozen. Daar het ('ruil.soizoon aanstaande i.s willen wij hieronder eenige recepten of wijzen om confituren on dranken te maken laten volgen. Voor liet opleggen van vruchten be slaat er, benevens verkregen praktissclie kennissen, twee punten in acht le nemen waarop men niet genoeg kan drukken. De vruchten moeten van aller eersten keus zijn en voornamelijk rijp maar niet te veel. De suiker moet van eerste hoedanig heid wezen al afschuimend is er minder afval, de siroop is klaarder en de zooge zegde besparingen welke men denkt te doen met hel gebruiken van middelmatige producten gebeurt ten nadeele van den goeden smaak en de bewaring. Hel is verstandiger geen gelei in temaken indien men op den prijs ziet om zich goede waar aan le schaffen. Wel is verstaan dat hetgebruikt gerief zooals ketels, schuimspaan, terrinen, teemsen, potten en flesschen uiterst zui ver moe'en wezen, vooral gebruikt geen vertinde kelelsofandcre gereedschappen. Het vullen der potten. De pot ten moeten geheel gevuld worden en slechts des anderendaags mogen zij ge stopt worden 1° met een rond papier, best echt perkament papier, (11 in bran dewijn gedopt en ter grootte van 't bin nenste van den pol2°met rond een sterk papier te plakken ten einde luchtdicht te sloppen Alvoorens een band papier rond den pot te plakken, moet men den pot met een nieuw perkament papier over dekken en dan luchtdicht afsluiten. De confituren moeten bewaard worden vrij van vochtigheid en groote warmte. De confituur is gaar wanneer men er een droppel van op eene lelloor Iaat val len, hij zich uitspreidt in vorm van pastil. Aalbessen gelei. Doe in eèuen ketel, liefst een koperen, 2 kg. roode aalbessen, 1/2 kg. witte, roer op liet vuur tot dat het fruit lauw weze, werp ze dan op een sterken doek op eene ter rine gespannen, wring getweeën, zet het sap op het vuur met 1 kg. gestoolen sui ker por liter roer met do schuimspaan, schuim met zorg af. De*gelei is gaar wan neer als men dc schuimspaan opheft, de droppelser blijven aankleven, wat ge schiedt, indien liet vuur hevig is, na 0 tot 8 minuten zieding. Soms doet men et- frambozen bij voor hooger aangeduide hoeveelheid, is een 1/2 kg. noodig. Limonaden met perziken, abri kozen of meloenen. Doe een dozijn van een der twee eerst genoemde rijpe vruchten geplot, of dezelfde hoeveelheid meloen, in eene teel, giet er 1/2 liter zie dend water op, dok, laat verkoelen. Giet dan door eene wel gereinigde ser vet, laat wel afdruipen, voeg er 300 gr. tn stukken geslagen suiker en het sap van oenen dikken citroen bij. Maak gaar met 1/2 dl marasquin voor de perziken, en kirsch voor de twee andere vruchten. (ijl'erkementpapier is verkrijgbaar ten bureele van het blad. ook niet, en als Lina hem aanspoorde toch wat meeraal) zijr. ziel todenken, klonk hot antwoord Laat mij, go zijt. mijn moeder niet De teleurstelling der arme vrouw steeg ten tcp, toen zij op zekeren dag liet gadó- hosso ontdekte. Zij verhaalde het den missionnaris, zoodra deze de kleine plantage bezocht. De priester nam Thomas duchtig onder handen, liet hem beterschap beloven cn het gado-liosso werd in elkander getrapt. Werkelijk hield Thomas zicli enkele maanden uitstekend. Lina kreeg weer hoop, dat haar man thans vo< r goed zou bekeerd zijn, toen op zekeren dag een oud vriend uit de slaventijd bent kwam bezoe ken A sa-loekoo was een groote, struisclie neger en stond onder de bo3clniegers als een dor eerste w simannen bekend. Zelfs te Paramaribo was bij bij niet weinigen boog in aanzien om de toovermacht, die mei; hem toeschreef. Wel broeder Thomas, riep A-sa-Ioc- k je, zoodra liy aan wal gestapt was, hoe gaat het Ge hebt toch uw ouden kameraad Sa-loekoc niet vergoten Dc kennis was spoedig hernieuwd. Wei- dra zaten beiden rondom een hoogopvlam- mend muskiotenvuur neergehurkt,en onder het genot van een pijp Amerikaansclic tabak haalden zij de herinneringen van vroeger jaren op en vertelde Sa-loekoo aan Thomas liet doel van zijne reis. Wij hebben besloten, zeidc hij, onzen troep in tweeën te splitsen. In do 't- Is al vreugde, wat do klok slaat feesten en nog feesten zwemmen in 'n onmeetbare zee van wereldsche ver maken, en zich niet kunnen verzadigen. Dronken dc straten op en af dwijlen, de keel zich lteesch schreeuwen, met 't uit brullen van zoogezegde volksliederen, die hart en,geest bederven van lien die hui len en van degenen die luisteren 't be zoeken van schouwburgen, cinema's, dans- en speolkoten, daar de vuilste drif ten opwekkon en voldoen; het edel wezen van den mensch sleuren door het slin kend slijk der ontucht, ziedaarde vreugde van onzen tijd. Dierbaar Vlaamsche volk, wat zijt ge laag gezonken.Waar is de tijd, dat al uwe feesten den stempel droegen van diepen godsdienstzin en inenschlieveud- lieid waar is de Vlaming bij wie ontucht 'n schande was, de eerbaarheid bij de jonkheden beider geslachten 'n eer, de huwelijksponde 'n heilige zaak en over spel 'n afschuwelijkheid. Weet ge dan niet dat de ondeugd de lichamelijke en geestelijke krachten steelt dat sterkte en gezondheid maar hel erfdeel zijn van goede zeden «lat 'n volk, overgeleverd aan de wulpschheid, moet verdwijnen Arm ras, go zoekt naar vreugde en ge vindt ze niet, omdat ge niet zoekt waar ze' schuilt. Neen 's menschenhart is niet le vullen met wereldsche blijheid, ze be volksvergadering ken ik benoemd tot kapi tein der nieuwe stichting. Van cudere broeders bad ik gehoord, dat er een ge schikte vestigingsplaats te vinden is een dagreis stroomopwaarts van uwe plantago Verwijderd. Nu zyn wy op weg om liet terrein to verkennen. Kunnen wij den nacht bij u doorbrongen Thomas had daar niets tegen. Weldra waren de negers uit de boot geroepen, do hangmatten vastgeknoopt aan de hoornen en lagen allen in diepe rust. Vroeg in den morgen trok het gezelschap vorder, en was na eenige dagen terug met de tijding, dat zij voortreffelijk waren geslaagd. Z.etire, broeder zei Sa-loekoe, cn hij nam Thomas ter zijde, we zijn gereed om hier tc komen wonen, maar we dienen toch eerst den grooten geest te raadplegen. Hebt gij liier niet een gado-hosso Thomas keek schuchter rond, of Lina niet in de nabijheid was. Dan trok hij een grasspiertje uit den grond en l.egon dit verlegen uit te rafelen, terwyl hij zonder Sa-loekoe aan te zien zeide u Ik had er een, maar de blanke heeft liet afgebroken. Die blanken bederven alles, ant woordde spytig de neger-kapitein. Maar wij zullen ons wel redden Ik heb pijpaarde in overvloed. Morgén in de vroegte zullen wij in liet achterste gedeelte van de plan tage een altaar oprichten cn den grooten geest con offer opdragen, om hem te ver- vredigt niet dc ziel, die trekt naar hoo ger, naar God, ons levensdoel en ideaal de godsdiensten hij alleen kan den mensch vreugd baren en hem verzadigen, want «hij alleen*, zegst Foèrstcr, - spreekt de tie oortaai der ziel wie de ziel wil en de bezieling van het leven, die kan den godsdienst niet missen Hij is de zonneschijn, die uil ons hart den lommer jaagt waarin we zouden kunnen treuren. «Hebt go de vreugde ties harten, dan is uwe geest vruchtbaarder en opgewekter,uw denken klaarder, uwe verbeelding levendiger, uw hart tevredener, uwe gemocdsstclto- nis verhevener,uw omgang aangenamer, ttwc gezondheid bestendiger,althans min der zwak, uwe godsvrucht inniger, uwe deugd offervaardiger. (Ambrosius de Lombez Dan ook bezilge immer dezelfde zachtmoedigheid jegens anderen, want wanneer we blijgezind zijn, komt niets ons blijgelegon. Keer terug, dierbaar volk, bewandelt de baan door uwe voorouders betreden, kniel vóór het kruis, bid met kinderlijk betrouwen, 'n liemelsche balsem zal uwe zielewonden heelen, nadert dikwijls tot de H. Sacramenten en laaft u met volle teugen aan die bronnen van rust en le vensblijheid wordt wat ge vroeger waart: sterk van ziel en rein van zeden, en de kankers, die thans wroeten cn vreten in uw eens zoo .stoere en vruchtbare lijf, zullen uitgeroeid worden 'n gezonde ziel zal uw gezond lichaam bewonen, en met ware vreugde en wonderen moed zult ge den harden levenskamp strijden en zegepralen. Thf.odoor. Verlangen naar den Hemel. Waren wieken mij gegeven, O mocht ik een duive zijn v1-.. t r^1 ;i. 'k Ging aan 't Vaderhart mij prangen; Aan de zoete liefdebron, Ging ik stillen mijn verlangesf, Nooit gestild in 't aardsche dal. O gij dwaze, wees bescheiden. Wie vliegt zoo ten hemel in Slechts door werken, bidden, strijden Stijgt men op naar 't Hemelrijk. Draag uw leed gewillig verder Langs het smalle doornenpad Eens neemt dan de Goede Herder U in Zijnen schaapsstal op. Hebt gij hier genoeg geleden Op uw aardsche levenspad, En den goeden strijd gestreden, Dun hecht God u wieken aan. Dan eerst, zonder band of teugel, Als een duive vliegt uw ziel, Sneller dan op pen of vleugel Vroolijk naar het Vaderhart. Tot over een paar maanden nog, zagen wij de namen van Daens en Nichels sa- menstaan onder een tnanifestje, over de fameuze Alg. Werkstaking, zaliger ge dachtenis... Het schijnt dat die politieke verbroedering weerom al om zeep is, want heden zien wij de vrienden van gis teren elkander in het haar vliegen, en lieve dingen verwijten dat het een lust is. In die oogenblikken van ruzie, laten die vriendjes gewoonlijk hun hart eens spre ken, cn dan is hun proza waarlijk in teressant. Dat is ook het geval met Recht en Vrijheid - van Zondag 11. waarin broeder Fred aan zijn broeder Petrus de volgende streeling zet Het slokpa.inlje van M. Daens is zijn schermen met .le godsdienst. zoenen voor liet afbreken van zijn huis, en hem tevens raad tc vragen omtrent onze nieuwe stichting. 11 Wees voorzichtig, dat mijn vrouw liet niet merkt, fluisterdo Thomas. Vrouwen hebben niets te zeggen, klonk liet kortaf, en hiermede was liet besluit genomen. Den volgenden morgen werd 111 alle haast een altaar opgericht. Twee palen droegen een oude plank, waarop een mand inet klei en pijpaarde geplaatst werd. Aan de eeno zijde honden zij een witten haan stevig vast, aan de andere lag een kleine landschildpad. Ka-lockoe nam een kalabas vol wator, prevelde daarvoor eenige Afrikaanscho woorden om -den zegen van den grooten goest af to hidden en hurkte voor het altaar neer, terwyl hij zeide Zyt gij gereod, broeder 0 Wacht nog even, sprak Thomas on verborg zich achter een wilden bananen boom. Hier ontdeed hij zich van zijn scapu lier en kwam weder te voorschijn. Nu ben ik gereed. Sa-lockoe goot bet water in de richting der vier windstreken tegen het altaar onder het uitspreken der woorden Groote geest, wij bieden u verscltoo- 11 ing voor den smaad 11 heden aangedaan. Ook vragen wij u, of wij ons op den uitge kozen grond mogen vestigen. Nu werd de toovcrrammelaar geroerd, en uit het geruisch der steentjes vernam Sa-lockoo natuurlijk, dat de grooten geest I)c stichter van onze fanfare Hand aan Hand is overleden de fanfare vergezelt hem tot aan zijne laatste rustplaats, maar ze gaat in de kerk niet, en dat is iets erg voor M. Daens. Hij vraagt of hy het recht niet heeft te zeggen, dat we ralsck spreken en schrijven, als we in onze dat we met tegen de godsdienst zijn. Neen, M. Daens. we zijn dan niet valscli, maar integendeel heel rechtzinnig. Indien we tegen de godsdienst waren, dan zouden we eischen, dat onze leden, onze bedienden, onze mandatarissen geen godsdienst beleden, maar vrij denker zijn, en dit gebeurt niet, nietwaar M. Daens Al de socialisten zijn vrij op dit gebied, en dit is zoo waar, dat priesters in de lokalen der socialisten toegelaten worden, wanneer er den concierge, zijn vrouw of kinderen ziek zijnde, de hulp van een priester verlangen, en dat zij bij afsterven, ook christelijk begraven worden. Hebben er in onze lokalen gehoorlens plaats, nie mand verzet er zich tegen dal ze gedoopt worden, en er eerste communiën plaats hebben. Zeg M. Daens, is dit niet eerbied hebben voor' eenieders overtuiging Do waarheid is M. Daens, dat wij ons niet be moeien met de godsdienstige overtuiging onzer vrienden, omdat, wij den godsdienst aanzien als privaatzaak, waarover ieder zijne goesting doet. Maar wanneer uwe partij er zich wil op roemen, eene Cbrislene partij te zijn. dan zoudt go al dezen moeten bannen, die hunne kerkelijke plichten niet onderbonden, dan zoudt ge moeten eischen, dat zij Christenen zijn, cn dat doet uwe partij niet. Gij, M. Daens, zoowel als ik, kent christen demokraten, die nooit ter kerke gaan, die vleescb eten alle .lagen, zelfs des Vrijdags, wanneer ze bet hebben, en nogthans bedrijvige mannen zijn voor uwe Chrittcnc partij, het zijn bestuurleden van uwe groepen, woordvoerders van uwe partij. De waarheid is M. Daens, dat uwe partij den godsdienst uitbaat, enkel en alleen uit kieshclang. Wij zeggen en herbalen het godsdienst is voor ons pri vaatzaak onze partij staat open voor chris tenen en niet-christenen, voor joden en protestan ten, voor alle eerlijke menschen, omdat wc weten dat de arbeiders uitgebuit worden, zoowel door cbrislene als vrijdenkende kapitalisten. Wij willen eenheid in den strijd der arbeiders, de Cbrislene demokraten, de verdeeldheid. Kn dit is misdadig tetrenoverde belangen van hel werken de volk. Wat daaruit besluiten Fred schrijft waarheid als hij zegt dal Daens en zijne mannen enkel met den Godsdienst schermen uit kiesbelang dat welen we reeds langer dan van van daag Maar als Fred ons wil komen wijs maken dat zijne partij den Godsdienst eerbiedigt, dan is hij voorwaar naicf Al de leiders van het socialisme zijn razende godsdiensthaters die niet aarze len hunne onschuldige schaapjes van kinderen aan de communiebank te ont rukken, dan, als die kleinen reeds hun hartje voelden kloppen van geluk bij het aanbreken van bunnen schoonen Eerste Communiedag. Als Fred het verlangt, zullen wij wat duidelijker spreken. Wij zullen onder meer de voorstellen ken baar maken, gedaan aan eene zekere weduwe, bij het overlijden van haren echtgenoot, aangezien M. Fred spreekt van vrijheid van Godsdienst in hun kamp Socialisme en Godsdienst, dat gaat al even goed te samen als Suiker en vitriool, en van zoohaast een ongelukkige zich hij 't roode slavenleger heeft laten inlijven, is het met zijne vrijheid en zijn geloof gedaan. Dat weet iedereen. Wij besluiten dus De Dacnsisten omhangen zich met een valschen lapmantel van godsdienstigheid, uit politiek belang. De socialisten vervolgen den Gods dienst uit on verzoenbaren haat. Beide partijen zijn verderfelijke vijan den van ons geloof als katholiek heb ben wij tot plicht hen onvermoeibaar te ontmaskeren en te bekampen. verzoend was en uiterst voldaan over do nieuwe stichting, als er maar een tempel gebouwd werd. Hierop kwant de beurt aan do offerdieren. De haan werd geslacht en aan een boomstaak gehangen, de schild pad door do negers opgegeten. Maar mot hot bloed besprenkelden zij liet altaar. Het gevolg dezer plechtigheid was, dat Thomas voorgoed de vervulling zijner chris telijke plichten naliet, cn zich aansloot bij zijne nieuwe buren. Weken lang verbleef hij telkens in liet midden om deel to nemen aan hun zedelooze dansen en afgodische spelen. Nu gij Thomas kent, lezer, zult gij wel begrijpen, dat het juist geen prettige omgeving was voor den kleinen Willem. Het waren dan ook feestdagen voor hein, als de tentboot van Sluisdam aan den oever landde, en vader of moeder hem in de armen drukte. Overigens zocht de speel zieke knaap zijn troost in liet vangen van vogeltjes, vlinders en visschen, of luisterde naar dc sprookjes, di? de oude Lina Item verhaalde. Op Sluisdam kon men Willem niet ver geten. Drie maanden was hij reeds weg uit de ouderlijke woning, maar nog altijd zwcefdo het beeld van haar kind Philomcna voor de oogen, en schreide zij in stilte, als zij dacht aan haar lieveling. (Wordt vomtgozot).

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1913 | | pagina 1