ZONDAG 22 JUNI 1915. 5 cenlieiiieii liet nummer 66sle Jaar 4588. G O I) S D I l{ N S T HUISGEZIN, EIGENDOM, VADERLAND, TAAL, VRIJHEID. Vertrekuren uit Aalst naar BUUR I TRAM. Vertrekuren uit de volgende Statiën naar Aalst W eek-Kalen cler. juni. DE SCHOOLSTRIJD IN HENEGOUWEN. LICHT en SCHADUW Politiek overzicht. Hof en Tuinbouw. OP EEN GRAF Ave Maria. 'T EEN EN 'T ANDER Dit blad verschijnt den Zater dag van iedere week onder dagteekening van den volgenden dag. De prijs ervan is voor de Stad 3 frank met den Post verzonden 3.50 frank 's jaars, voorop te betalen De inschrij ving eindigt met 31 December De onkosten der kwittanlien door de Post ontvangen zijn ten laste van den schuldenaar. Men schrijft in bij C. VAN DE PUTTE GOOSSENS, 31 Korte Zoutstraat en in alle Postkan toren des Lands. DE DENDERBODE Vrij onafhankelijk volksgezind orga.n van de Stad en 't Arrondissement van Aalst. An.noncen, per drukregel Gc- vonc 15 centiemen Kleine Aankondigingen fr. 0,60 13 A 4 regels Reklamen fr. 1,00; Von nissen op 3' bladzijde 50 centie men. Dikwijls te herhalen bekendmakingen bij accoord. Niet opgenomen handschriften worden niet teruggestuurd. Hccren Notarissen worden ïcndelijk verzocht hunne in zendingen tedoen,uiterlijk tegen in den voormiddag, advertentiën uit T.;r. q.l. Denderleeuw—Brussel (Noord) 3.53 4»i4 5.07 5.26 5,39 6,12 6,46 7,44 *7.31 *8,54 *9,26 9,26 I 10,01 11,50 *12,48 14,05 14,33 15,30 *16,16 16,28 *16,50 j 17,37 *18,36 18,55 *19.08 *19,32*19,37*19,45 21,08*22,20 *22,54 Denderleeuw, Ninove, Geeraardsbergen, Lessen, Ath, Bergen: 5>3J 7,44 10,01 ",5o 14,33 16,28 17,37 18,55 21,08 Erpe-Meire, Burst, Herzele, Sottegem, Ronsse, met aanslui ting te Sottegem en Ronsse voor Kortrijk *3,23 4,17 7,4o 8,59 IX.54 14,40 *17,42 'gaat tot Sottegem. Moorsel, Opwyck, Londerseel, Willebroe ck, Boom, Ant werpen, met aansluiting te Londerzele naarMechelen *4,02 3,45 9,02 11,55 M,48 18,00 *19,50 (*naar Opwyck) De treinen met een of eenaangeduid zijn rechtstreeks. Hofstade, Gijsegem, Dendermonde, Lokeren, Moerbeke, Eedoo, met aansluit, te Denderm. naar Antwerpen (Mid.st.j: 3,32 4,01 6,13 7,37 8,27 1050 14,42 15,20 17,44 19,13 21,10 Gent (Zuid) o,55 6,40 r7,44 r8,i5 8,38 10,24 12,06 12,17 14.34 ri5>l6 16,26 ri7,04 17,39 ri7,4Ö 18,09 18,44 19.38 20.41 (Z. n.) 21,08 22,18 '22,57 ro,3g. Lede Wetteren ■■0,55 6,40 8,38 '10,24 I2,o6 '12,17 14,34 '16,26 18.09 '18.44 19,38 20,41 (Z. n.) 22,18 Brugge Blankenberglie '6,08 7,44 9,59 10,24 12,55 15,!5 17,04 18,38 18,44 2i,08 Brugge Heyst 6,08 7,44 9,59 10,24 I2,55 I5,i5 X7,»4 18,38 18,44 21,08 Aalsl (KooimamltOstr.) naar OonJcgom 7,32 8,55 11,35 1&,20 19,12 Aalsl iZcebergbr 1 n. Affligeui, Assclie 8,25 11,55 14,24 16,45 20,14 Brussel.Denderleeuw 0,06 '5,40 5,58 6,14 7,00 7,07 7,4°* 7,47 7,53* '8,15 '8,25 9,06 *9,27 9,32*10,10 10,44 11,40 12,09*12,25 13,24'14.42 '15,57 '16 0716.26 16.29 16,32*17,06 '17,13 17.16 '18.08 18.14 '20.40 20.57 '22.21 23.55 Bergen, Ath, Lessen, Geeraardsbergen, Ninove, Denderleeuw 4.42 5.16 6.43 8.45 ix.41 13.47 17-23 18.30 19,50. Ronsse, Sottegem, Herzele, Burst, Erpe-Meire met aanslui ting te Ronsse en Sottegem van Kortrijk naar Aalst (Zaterd. v. Sottegem 5,36) 6,24 10,23 11,45 15,33 (19,43 tot Sottegem) 21,34 van sottegem. Antwerpen (Zuid), Boom, Willebroek, Londerzele, Opwyck, Moorsel, met aansluiting van Mechelen naar Aalst 4,55 6,12 6,42 8,14 9,49 (10,05 over Denderm.i 11,22 13,40 15,22 17,04 19.04 Eecloo, Moerbeke, Lokeren, Dendermonde, Gijsegem, Hofstade, met aansluit, van Antwerpen (Middenst.) n. Aalst 5.11 8.12 10.02 11.38 13.27 16.52 19.05 20.38 Gent (Zuid). 4.42 '5,42 '5.50 '7.11 '8.22 '8.43 '9.28 10.55 ri2.i8 '13,32 13.40 '15.00 Terv. '15.47 '16.24 17.33 18.59 20.10 '21.50 21.53 WetterenLede. 4.59 6.18 '7.27 '9.44 11.22 14.07 [18.01 '19.15 20.37 22.18 Blankenberghe Brugge. 5-5° 6.53 '8.28 10.53 14.53 14.53 17.20 20.04 Heyst Brugge. 5.33 ^.07 '6.30 '9.47 10.34 I3-56 '17-14 19-47 <;i uji 1-: m i iu. öoidegcm - Aalst Aflligem Aalst .- 5,15 S,14 11,11 14,20 18,25 Assclie (Slaatsstatie) Aalst 6,30 10,53 13,18 15,30 19,15 6,56 11,17 13,18 15,56 19,41 UURTABEL van den 1 Mei tot den 30 Juni. Aalst, den 21 Juni 1913. Den 1 ga.it de zon op ten 3 u. 35 m onder ten 7 u. 4ii min. Van dep 1 tot dun 18 lengen de dagen 23 min. Van den 18 lot den 30 korten de E. v. d Z Jesus spijst vier duizend menschen. Matth. vm. 22 Zondag H. Piulimis, bisschop van Nola; Alha- nus, martelaar. 23 Maandag II. Ediltrmlis, koninzin en maagd. II. Maria vad Oignies. 21 Dijnsdag H. Joannes-Baptista 2'i Woensdag II Gulielmus, abt. II Pebronia, m. cn m. Prosper. bies. H Adelbortus, bel. 20 Donderdag HH. Joannes en Paulas. martel. 27 Vrijdag H. Ladielaus I, kon. H. Crescens.mart. 28 Zaterdag H. Leo II, paus. U. Irenieus, biss. en martelaar. I Algemeene taktiek van den vijand. Een Kamerlid der rechterzijde heeft eens te recht verklaard dat de Schoolwet van 1895, een gevaarlijk wapen is ge worden in de handen onzer tegenstrevers. In hoe ver dit waar is, kunnen wg opmaken uit de verwoestingen sedert jaren in Henegouwen aangericht door het zoo genaamd onzijdig, dat is god deloos onderwijs. Een der punten waarop de Wet van 1895 grovelijk dwaalt, is het volgende zij wil in ons onderwijs de vrijheid der onzijdige gedachte doen waarborgen en eerbiedigen, doch, zij doet hel op zulke wijze dat zij meteen de gewetensvrijheid on de overtuiging der christone familie vaders die de overgroole meerderheid uitmaken, eenen gevoeligen knak geeft. We gaan dit nader onderzoeken. Art. 4 der Wet van i8g5, luidt als volgt Al was er maar één leerling ontslagen van de godsdienstlessen, dan zal ook de onderwijzer zich verplicht zien uit zijn wetenschappelijk onderricht alles te bannen, beschouwing of uitlegging, wat betrek heeft op de dogma's van den godsdienst. Zijn onderwijs zal geen enkel princiep van geloofsbelijdenis mogen inhouden in an ti dere woorden, hij zal zijne leerlingen noch over de dogma's, noch over het verschil der verschillende eerediensten mogen spre- ken. Men ziet al aanstonds wat groot gemak hiermede wordt gegeven aan den vijand, om in de scholen van den Staat het gods dienstonderwijs heolomaal lam te leggen. De logemannen hadden dit ook begre pen, en pas kwam die nieuwe ongeluks wet in voege, of overal werd er eene verwoede propaganda op touw gezet om do leerlingen te doen ontslaan van de godsdienstlessen. Op het zoogezegd princiep der onzijdig heid konden onze tegenstrevers 111 volle vrijheid hun goddeloos onderwijs op bouwen. Op het ordewoord der loge werd daarom overal Eene hardnekkige jacht gemaakt op godsdienstvrijstellingen. Het antiklerikaal orgaan Le Bulle tin de la I.igue de l'Enseignemenl schreef in 1907, 4dB aflevering, hel vol gende Schets uit het Volksleven. 5* Vervolg. Zy trachtte hare droefheid voor Nieuw port te verbergen, van zyn kant sprak hy zelden over Willem om de arme moeder te sparen. I)och beider hart werd door een zelfde smart gefolterd. In de laatste weken had Nieuwport zich zelf meermalen verweten, dat hij overijld was te werk gegaan. Arme knaap, zuchtte hij meermalen, welk een treurig, geestdoo- dend leven op die afgelegen plantage 1 Dag in dag uit geen ander gezelschap dan die twee oude Creolen Ach, wist ik raad Philomena was niet minder bekommerd omtrent haar Willem, doch slechts zelden spraken zij over hem, zy waren bevreesd elkanders leed te vergrooten. Op zekeren avond zaten zij weder, gelijk sinds Willéms vortrek zoo vaak gebeurde, sprakeloos,liet hart vol droefheid by elkan der. De gedrukte stemming, waarin zijne vrouw verkeerde, deed Nieuwport het zwjjgen verbreken. Gedenkt zeker weer aan Willem, Phi- lemcna - Om de waarheid te zoggen, ja arme man, wat zal hij het stil hebben daar gin der op Thomas-grond, Ju antwoordde Nieuwpoort met bit terheid in Mine st -m. 't is een treurige Wanneer er in c-ene school leerlingen ontslagen zijn van den cursus van Gods dienst, al was het maar één enkele, dan moet het onderwijs van de andere punten van het programma noodzakelijk een onzijdig karak ter aannemen, en deze voorschriften zijn niet alleen van toepassing op de gemeentescho len, maar ook op de aangenomene. De partij gangers van een openbaar onzijdig onderwijs (dat is een goddeloos onderwijs, N. D. R.) hebben er dus grootelijks belang bij te waken opdat er ten minste in elk gesticht één leer ling zou vrijgesteld zijn van de godsdienst lessen. Is het klaar Van haren kant, stemde de Vrijmetse larij in hare vergadering van 27 Maart 1901, het volgende punt Het collegie van Burgemeester en Sche penen, ofwel de antiklerikale minderheid van den Gemeenteraad, zal ieder jaar, vóór de heropening der klassen, eenen omzendbrief sturen aan de ouders der leerlingen waarin hen wordt bekend gemaakt dat zij het recht hebben hunne kinderen van den leergang van Godsdienst te doen ontslaan, en men zal daar eene formuul van vrijstelling aan toe voegen. Is het klaar In een volgend nummer zullen wij zien hoe schaamteloos de goddeloozen daarin te werk gaan, en met welk een Razenden ijver zij het godsdienstig enderwijs bekampen. Men mag zich aan alles verwachten van wege mannen, die durven schrijven Les joumaux eatlioliques croient noas confondre en disanl que nous voidons déchrislianiser l'école publi- que. Comme si nous nous en cachi- ons (Gazelle de Charleroi) Dal is in 't Vlaamsch De katholieke bladen denken ons te beschamen met le zeggen dal wij de openbare school unllen ontchrislenen. Also/'wij dit onder de banken steken Men onthoude die bekentenis Van af de eerste toepassing der Wot van 1895, werd de schikking van art. 4, betrek hebben de op de vrijstellingen van godsdienstlessen, m haren geest verkracht door diegenen zelf welke geroepen w aren oin op de uitoefening er van te waken De wetgevende macht had het recht lot vrijstelling toegekend uit verdraagzaamheid. De gemeenten bedienden er zich van als van een wapen, om het stelsel der wet te bekampen. l'ierre Verhaegen. in zijn hoek Les Savages de l'Ecole Xeutrc en Hainan/ Wij hebben met dit zeer streng gedokunienteerd boek rijkelijk ons voordeel gedaan. De goedkeuring van het vredesverdrag. M Pavlovitch, Servisch afgevaardigde bij de vredeskonfereneie, die tc Londen is gebleven, ontving Woensdag uit Belgrado hol goedge keurd of beter bekrachtigd vredesverdrag. Hij heeft eveneens volmacht gekregen van koning Peter, voor de uitwisseling der bekrach tigingen met Turkije. De gezant van Turkije is verwittigd geworden van het feit; zoodra deze volmacht zal bekomen hebben van den Sultan, zal de uitwisseling plaats hebben. Men verklaart te Londen in de diplomatische kringen dat, in strijd met hetgeen aangekondigd werd. de nota der mogendheden, waarbij de demobiliseering aan de Balkanstaten wordt aangeraden nog met is overhandigd geworden aan de regeeringen te Sofia en Beigrado. De toetredingen tot de Konferencie. Uit St-Petersburg wordt geseind, dat de mi misier van Buitenlandsche Zaken, Woensdag avond enkel de toetredingen van Servië, Grie kenland en Montenegro had ontvangen voor dc konferencie der kabinetshoofden van de Balkan staten. Hij wacht nog steeds op het antwoord van Bulgarie. zaak.Dat nu juist zoo iets ons inoest treffen. Waaraan hebben wij dat verdiend Zijn eigen kind uit het huis to moeten verban nen en aan vreemden toe te vertrouwen.» Nieuwport rees op en begon langzaam op en neer te loopen terwijl hij voortdurend herhaa'.do 't Is vroeselyk, vreeselijk Men moet maar voor liet ongeluk geboren zijn Zacht trad Philomena op hetn toe, legde hare hand op zijn arm en zegde Ferdinand wees nu bedaard. Laten wfj niet morren tegen Onzen Lieven Heer. Gij hebt mij onlangs nog herinnerd aan de preek die de missionaris op den dag Van ons hu welijk hceit gehouden. Weet go niet meer hoe hy ons ook zeide,dat 's menschen leven een mengeling is van lyden cn troost, en dat wy elkander moesten opbeuren en be moedigen in de beproevingen, die niot zou den uitblijven. God heeft ons altyd geze gend; nu legt Hy ons een kruis op. Het is zwaar, vervolgde hij met bevende stem maar wy moeten geloovon, dat liet voor onzen Willem zoo liet beste is.Myn moeder zaliger placht te zeggen Onze Lieve Heer 8la.it nooit met twee handen als Hij een kruis oplegt, geeft Hy ook buitengewone genade. Hebt ge niet opgemerkt, hoe on derworpen en geduldig onze jongen is. hij, die vroeger zoo driftig kon worden, dat w ij ons ongerust maakten. Toen ik de vorige week bij hem was en ik mij niet langer kon goed houden, zeide hij «Mama, schrei nu niet. Alle men'ichen moeten toch eenmaal Uit Weenen wordt verzekerd, dat een lid van de Bulgaarsche regeering Woensdag aan den briefwisselaar van de Politische Korrespon- denz heeft verklaard, dat er geene geldige j reden bestaat om eene samenkomst te wettigen? der eerste ministers van de Balkanstaten en datcJ het zelfs niet waarschijnlijk is dat die samen-L komst plaats zal hebben. Oostenrijk dringt aan. Men verneemt dat Oostenrijk steeds met de andere mogendheden aandringt hij Servië en bij Bulganë, opdat zij zich zouden onthouden van eene gewapende botsing. Een Grieksch-Servisch Verbond - De heer Madjarofï". Bulgaarsch afgevaardigde te Londen, is van oordeel, dat het bezoek van den: Griekenland te Sint-Petersburg heli ■en van Grieksch-Servisch verbond, tegen Bulgarie bevestigt Bulgai ie zal weigeren het scheidsgerecht toe te lieden, zoo Servie in zake zijne aanvaarding, - voorbehoudingen maakt. Bulgarië en de demobilisatie. Hel Da-, nclT-kabinet heeft naar Begrado en naar Athc-j nen zijn antwoord gezonden op de voorstellen gedaan door Servië en Griekenland, met het oog op de demobilisatie. Gelijk het te voorzien was, zou Bulgarië aan de volgende voorwaarden, de demobilisatie aan vaarden welke door Servië en Griekenland voor gesteld wordt i° De Serveirs zullen al de gewesten ontrui men welke erkend worden door het verbonds- verdrag met Bulgarië. 2° Voor de betwiste streken, zouden militaire en bestuurlijke onderhandelingen aangeknoopt' worden tusschen Bulgarië en Scrvic, ofwel zou men aan die streken het zelfbestuur of autono mie verleenen, ten einde de bevolking, bij mid del van een plebisciet, te kunnnen raadplegen. 3° Ontruiming door Griekenland van de grond gebieden ten Oosten en ten Noorden van Salo nika gelegen cn ook ontruiming van die stad zelve door de Grieksche troepen. Onnoodig te zeggen dat die drie punten zoo min door Servië als door Griekenland zullen aangenomen worden en dal,naar alle waarschijn lijkheid, de konferencie of samenkomst der kabi netshoofden te St-Petersburg en het scheids- rechtelijk optreden van czaar Nikolaas van Rusland op eenen kolosalen sisser zullen ui' loopen. Bulgarië en Servië De Servische dagbla den vreczcn dat in de konferencie van St-Peters burg, de belangen van Servië zullen geslacht offerd worden. Enkelen voorzien er de mislukking van en geloovcn dat een nieuw tijdperk van spanning aanbreekt.' Legerwetten in Frankrijk en Duitschland In de Fransehe Kamer is een voorstel van den socialist Vaillant, strekkend tot instelling van de nationale militie en afschaffing van het staande leger, verworpen met 49S stemmen tegen 72. M. Jaurès begon daarna met de ontwikkeling van zijn tegenvoorstel, waarbij dc diensttijd ge leidelijk verminderd wordt iS 12 en 6 maanden. In den Rijksdag werd de bespreking over de legerwel voortgezet en een voorstel der socialis ten. om den diensttijd tot 12 maanden te ver minderen, levendig bestreden door woordvoer ders van alle partijen. In den loop der bespreking kwamen de socia listen in botsing met den minister van oorlog, die weigerde hunne uitdrukkingen tc bestem pelen. In het Engelsch Lagerhuis. Het Lager huis heeft de wet op de scheiding van Kerk en Staat in Wallis voor de tweede maal aangeno men met 337 tegen 258. Onlusten te Barcelona. Het gerucht looptdat wegens eene betooging tegende Spaan- sche krijgsverrichtingen in Marokko, erge onlus ten zijn voorgevallen te Barcelona. Bij eene bctooging alhier zijn revolverschoten gelost. Verscheidene malen verstrocid kwamen de groepen weer terug bijeen. Er zijn geen ge- Veertiendaagsehe werkzaamheden. GROENTENTUIN. Zooeven zijn de laatst ingang gebrachte teelten begonnen, of wij moeten er reeds aan denken sommige der vroegste te vernieuwen. Vergeten wij nooit, dat de grond 111 den hof geenen dag ziek worden Sehrci nu niet- ik heb niet veel pijn." Lina zegt, dat hij bijna altijd vroolyk on opgeruimd is Zie, Ferdinand, dc goede God zalft toch ook onze wonde niet waar?» Ge hebt misschien wel gelijk, Philo mena, gaf de bedroefde vader ten antwoord, maar nu wij over Willem spreken, ik heb iets op liet hart wat ik sinds lang had wil len zeggen. Ik kan liet niet gelooven dat hij altijd opgeruimd en vroolijk is. Mij dunkt dat liet kind op die doodsohe plantage niat vroolijk zjjn kan. Dat do omgeving opwekkend is, kan ik juist niet zeggen, hernam Philomena.Daar bij moet Willlem langzamerhand tot do eerste II. Communie voorbereid vorden cn hiervoor is op Thomas-grond geen gelegen heid. Ik bon blyde, dat ge er juist zoo over denkt als ik, besloot Nieuwpoort. We z.il- len ons best doen een geschikter verblijf voor onzen Willem te zoeken. Zyne vrouw was het mot hem eens, en men eindigde, waar men had moeten be ginnen raad te vragen aan oen man van ondervinding. Toen de missionaris cenige dagen later op Sluisdam den heiligen dienst kwam verrichten, bracht Nieuwport het gesprek op zyn kind en vroeg liet oordeel van den priester over zijn verblijfplaats. Pater Van Ruyten.een priester vergrijsd in liet missieleven, was een vaderlijk vriend der familie cn kende Nieuwport door en door. Hij zeido glimlachend Ferdinand, Ferdinand, zult gij ilan mag onbezet zijn. Zoodia eene groente inge- oogstof verbruikt i.-;. moet cenè andere hare plaats innemen. Dc groenten tuin moet eene fabriek gelijken die 110 u stil ligt. Daarom, zoo ds wij overigens reeds gezegd hebben, heeft de verstandige en vooruitziende tuinier van in den winter een j lan opgemaakt, waarop de opeenvolgende teelten bepaald zijn en dit levert hem op dit oogenbhk en later veel gemak. Natuurlijk houdt men eraan, bij het op nieuw bewerken van den grond, gebruik te maken van korten geteerden mest, alsook van scheikundige meststoffen,a's zwavelzuur ammo aak, superfosfaat en chloorpota.sc'n Het gebruik van scheikundige meststoffen laat mniers bij den tuinier nog veel te wen- schen. Bij de opeenvolging der groenten past men evenals te lande, zooveel mqgelijK de kul- tuurafwisseling toe een bladgewas wordt niet door een ander bladgewas gevolgd zoo b. v. plant men geen spruiten na vroege bloeniKoo). üm eenige voorbeelden op te ■geven zeggen wij dat men 11a vroege aard appels met goed gevolg porei en selder kan telen na erwten, salade na radijzen en spinazie, boenen, witloof, tomaten, enz. Ge bruik vooral deze groenten van tweede sei zoen per are 3 kgr. zwavelzuur ammoniak en eene evenredige hoeveelheid superfosfaat en chloorpotasch. Werk al deze meststoffen goed in den grond. Er valt intusschen goed te waken op het tijdig uitdunnen, wieden, ophakken en an dere onderhoudswerken De late erwten en de schorseneeren wor den niet zelden aangetast door eene witte schimmelplant. Nu en dan eens bestrooien met wat solferbloem is een uitmuntend mid del om die ziekte tegen te werken, of nog beter om ze le voorkomen. Het wordt ook tijd om den Bordeaux'schen f>ap in gereedheid te brengen voor het tijdig )esproeien van aardappels en tomaten. "Im mers, nog al te veel wordt er maar gebruik van gemaakt als men de eerste ziekteteekens bestatigt. Men vergeet dat de besproéing een voorkomend en geen geneesmiddel is. Hooger hebben wij gesproken van spruiten. Welnu, deze groente mag niet te veel ge mest worden, zij moet, zooals men zegt, met oude of navette wassen, om te beletten dat de spruitjes doorschieten. FRUITTUIN en BOOMGAARD. De waakzame tuinier zal dikwijls een bezoek brengen aan fruittuin en boomgaard, om in te nijpen, overbodige scheuten weg te nemen, desnoods fruit te dunnen, de ruspen te Wat de appelboomen aangaat, men houde vooral een waakzaam oog op de wollige bloedluis. Het is raadzaam de stammen en de takken zooveel mogelijk te wasschen, en de kroon te besproeien met eene oplossing van soda, bruine zeep en tabaksap. LUSTTUIN. De meeste bloemperken zijn gewis aangelegd misschien blijven er nog enkele aan te vullen. De mozaïeken, waarop men gebruik maakt van allerhande Alternanthem's, worden laatst afgewerkt. Men maakt van het goed weder gebruik om tusschen de heestergewassen den grond op te hakken, enz. William. Zondag 11. gingen de socialen cono rouwkroon nedeeleggen op hol graf van één hunner loden. Adolf Do Neef, die hel groot geluk heeft gehad in den schoot der H. Kerk le sterven. Fred Nichols hield daar eene lijkrede, waaruit wij het volgende knippen Tijdens uwen levensloop hadt ge afge broken met alle kerkelijke dogma's. Ge waart een vrijdenker met woord en daad, in handel en wandel, in geheel uw doen en laten Ge waart niet dien pocher, dien praalhans, dien bluffer, die het edele vrij gedacht tot eene gemeene papenvreterij verlaagt en ver- valscht, maar een vrijdenker in de meest verhevenste, inde reinste, in de meest breede en verheffende opvatting des woords. Tijdens uw verblijf in Engeland, leefdet nooit veranderen Eerst uwe plannen uit voeren en dan raad vragen Uwe keuzo is, dunkt me, zoor ongelukkig geweest. Ware de zaak niet beklonken,toen ik ervan hoorde ik had het u ten sterkste afgeraden. - In hun hart w.-rcn de ouders blijde, dat de missionaris hun gevoelen d«cldc vooral in de laatste weken hadden zy een buiten gewonen angst omtrent hun kind. een voor gevoel van een dreigend kwaad in zich be speurd. Het stond dan ook vast, Willem mocht daar niet blijven. Hadden zij gowo ten wat er op Thoinas-grond was voorge vallen, zij zouden de uitvoering van hun besluit geen dag hebben uitgesteld. Thomas had zich in dc eerste ma inden weinig om den kleinen Willem bekommerd. Maar sinds Sa-loekoo hem geregeld kwam bezoeken, was daarin oenigo verandering gekomon. Wut hiervan de reden was 1 Op zekeron dag vroeg Sa-lookoo aan Thomas Wie is die kleine blanke, dien ge in buis hebt Thomas vertelde hem Willems geschie denis 011 toen hy geëindigd had, greep de wi9iman hein bij den arm en zeide a Wel broeder Thomas eene heerlyke gelegenheid om wat to verdienen. Als wij den kleine konden genezen, zou Imt den vader eene goede som waard zijn. Onmogelijk, kameraad, hernam Tho mas. Hij heeft my streng verboden het kim! cenig meilccijn te geven. gij als een echten, als een waren vrijdenker met gansch uw gezin, en met de waarheid der rede, hadt ge uwe dierbare gade zoodanig overtuigd, dat ze met U, en door U, de vrije gedachte was aangekleefd. Bij uwen terugkeer in uwe geboortestad, bleeft ge steeds den zelfden vrijdenker, en die overtuiging zijt ge bij gebleven tot op uwen laatsten levensstond, want zoolang uw verstand U is bij gebleven, zoolang uw ge heugen U onderscheid liét maken, hebt ge steeds alle kerkelijke hulp gewijgerd, zoolang uwe krachten het toelieten belet, dat er een geestelijk man uw sterfbed naderde. Het is maar op den oogenblik dat ge geen geheugen meer bezat, dat ge niemand meer kendet, dat er door toedoen en medehulp van een uwer bloedverwanten, U kerkelijke ceremoniën zijn bediend Dat hetgene wat met U voorgevallen is, de vrijdenkers tot les strekke. Gij vriend Adolf, had verwaarloosd uwe laatste wilsbeschikkin gen eigenhandig op papier te brengen, men schen aan te duiden, in wien Ge volle betrou wen mocht stellen, dat die laatste wilsbe schikkingen op de letter zouden uitgevoerd zijn worden. Helaas vriend Adolf, wat metU is gebeurd, is reeds tnet zoovele andere vrijdenkers voor gevallen, en 't is hierom dat we de innige hoop uitdrukken, dat dezen die vrij leven en vrij willen sterven en vrij willen begraven worden de noodige schikkingen er toe zouden nemen. - Recht en Vrijheid 15 Juni 1913.) Werklieden, die rond het graf van uwen overleden vriend stond, en spijts al de bedorvenheid van het socialisme, misschien nog een groot geloof hadt bewaard in een ver borgen hoekje van uw hart, wat is er in uw binnenste omgegaan toen gij aldus hoven de ascli van uwen werkhroeder de vermetele taal van eenen godsdienst hater hebthooren klinken ITeefl uwe z'el niet getrild van afgrij zen en verontwaardiging toen op dien geheiligde» doodenakker, waar een geest van vrede en gebed moet heerschon, een verwaand en goddeloos kopstukje dat zich vet mest met uw arbeids zweet-, u kwam aanzetten om buiten allo religie te leven, en als Een hond te sterven E11 't was diezelfde vent die over 14 dagen dierf schrijven dat men in zijne partij den godsdienst eerbiedigt Zelfs de doodt-n eerbiedigt hy niet meer, want indien hij in zijn hart nog een greintje edel gevoel had, dan zou hij zulk eene heiligschondende taal niet dur ven voeren hebben boven een pas gedol ven graf. Eerbiedig onze dooden a. u. hl. mijn heer, en eerbiedig uw eigen zei ven, want het Is eene schande alzoo den armen werkman zijn geloof trachten te ontstelen, en die zwakke zielen in eenen afgrond van zedelijke ellende te willen storten. Eerbiedig de nagedachtenis van uw afgestorven lid,dat in de laatste en bange levensstonden, als wanneer een menscli voor de Vreeselijke eeuwigheid slaat, zijn oogen heeft zien opengaan, en het onbesefbaar geluk gehad in dn armen van het Kruisbeeld te sterven. Voor dat Kruisbeeld hebt ge niets dan woorden van spot en haat,maar weet wel dat zoovelo mannen van uw kaliber, als hun oogen aan 't breken gingen, en het klamme doodzweet op hun voorhoofd po- Och kom de blanken boelden zich in dat onze kunst niets dan bedrog is. Begint de kleine te genezen dan zal hij wel anders praten en z'yn beurs openen.Tliomas ik heb geld noodig. Onze voorraad dram (een soort van rum) raakt op en hier is niets te ver dienen. Thomas krabde zich achter het oor. Het vooruitzicht op een goede portie dram, waarvan de neger z ilk een geducht liefheb ber is, deed hem aarzelen. Dat is alles goed en wel, gaf hij ton antwoord, maar de jongen zal zich nooit door u laten geneeskundig behandelen. Hij is zoo bang voor u, dat hy aanstonds weg kruipt, als ge hier komt. O, dat is minder, hernam Sa-loekoe, ik zal betooverd water gereed maken en gij wascht den knaap ermee.Binnen 2 maand is hij gezond. Do bakra zal onze macht erken nen, betalon en wij deelen do winst. Thomas aarzeling was overwonnen, hij stemde toe. Van dien dag af begon bij den kleinou Willem tot zich te trekken. Op zekeren mórgen zeide hij hem 1 Wel, pikien masra (jongheer), komt ge niet eens kyken, hoe mooi de manja's groeien De manja, een door de jeugd zeer ge zochte boomvrucht, deed Willem over zijn afkeer van den ouden neger heonstappen en hy volgde hem tot achter in de cacaoplan tage, waar de afgodstempel verscholen stond tusschen het geboomte. relde en de stervensreutel hen reeds vas had, zoo blijde waren wanneer zij door oeno bijzondere genade van de grenzen- loozc goedheid Gods, de armen van een Kruisbeeld naar hen konden gestrekt zien en een priester aan hun zijde wisten. Waarom vertelt gij niet eens aan uwe mannen, de dood van een uwer grootste vrijdenkers, De dood van Voltaire Zij was afgrijselijk I Als een vrijdenker leven dat is alraaal goed en wel, zoolang men melde dood kan lachen en zijn rond en dik buikje aan lekkere brokjes deugd doen en smeren op den kap van den werkman, niet waar Fred Maar eens komt de dood om ons, en dan... is van mee te gaan en een mensch sterft maar éénmaal Tegenover het leven stelt zich al die vrijdenkerij heel stout en moedig aan, maar tegenover de dood slaat ze zwak en machteloos gelijk oen bevond riet. Werklieden DO"t dan uwe oogen open terwijl het nog lijd is, cn vlucht gelijk de pest die gewetenlooze mannen die u op een kerk hof komen spreken van als vrijdenker te leven en te sterven Dat ik een avondklokje waar, Wat zou 'k aan beemd en velden En met een stemme, zoet en klaar, Den englengroet vermelden Ave Maria Of waar ik eens een vogelijn Hoe zoude ik lieflijk zingen Hoe juub'lend zou nnjn toon niet zijn En tot in 't harte dringen Ave Maria Was ik een bloempje,"schoon van kleur, 'k Zou bloeien aan uw voeten, En met den zoetsten lentegeur U, Moeder, immer groeten Ave Maria O Bloempjes, die den stormwind tart, O Vogeltjes en klokken, Wilt dikwijls aan mijn kinderhart Die reine bede ontlokken Ave Maria Gii,.schoone Bloem van 's Hemels hof, Laat het U welgevallen, Dat ik, ter uwer eer en lof, Het juichend doe weerschallen Ave Maria VOOR DIE NOG WAT LEEREN WILLEN. Wedersta aan 't begin 't is te late gemeesterd, Als de wonde verkankert. O,vriend, Iet toch op! Ja, let op Want heelt Satan uw ziel eens begeesterd, Ik beklaag u dan hangt gij welhaast in zijn strop... 't Zijn lichte vogels, die zoo licht van lucht en land veranderen. Horatiuszegt ons:«Ccelum, non animum mutant, qui trans mare eurrunt.» dat is Gij en moet niet elders loopen' om beter tc zijn dan t huis. Karei. Gakymans (zei dat ook, als hij, in zijne zatte bermhertigheid, tegen eene tronke liep, of al ievers in eenen'' gracht naar zijn hoofd lag te zoeken. Eene moeder die goede dochters wil kwee ken. moet zelve geern te huis blijven en hare dochters weten den tehuis aantrekkelijk te ma ken. Ook mag zij niet vergeten, dat er niets ter wereld zoo krachtig is om brave kinders tc kweeken. dan de vreeze Gods in hunne harten te storten. Maar wederom mag eene moeder niet vergeten dat niemand geven kan wat men niet heeft, en dat bijgevolg geene [moeder hare kinders kan godsdienstig maken als zij zelve niet godsdienstig is. Matig zijn in eten, drinken. Was en is nog altijd goed Om van vettigheid te blinken, Hoeft men geenen overvloed Thomas bloei' mot opzet voor de deur dralen en vroeg met een vriendelijk lachje of pikien-masra niet oens wilde binnenko men. Gelijk alle Surinaamsche kinderen, vooral die op de plantages woonden, kende Willem het kwaad der afgoderij en wist, dat hij nooit een gado-liosso mocht binnen treden. Maar door kinderlijke nieuwsgie righeid gedreven, gaf hij toe en volgde den ouden neger in don afgodstempel. De knaag keek angstig rond, zijn geweten begon te spreken en de ontvleesche koppen joegen hem zulk een schrik aan dat hij haastig wilde wegloopen. Blijf myn jongen, sprak Thomas met geveinsde vriendelijkheid, daar zal u geen kwaad overkomen. Zie eens hier. Dit is water dat de kracht heeft om alle zieke menschen gezond te maken. Als ik u daar- medo wascli wordt gij zeker beter. 0 Willem keek naar do groote kalebas met water en bladeron, die Thomas hem voor hield. Neen, oom Thomas, dat mag niet, va der vindt het zeker niet goed. Gekheid, mijn jongen, antwoordde Thomas. Vader is niet luer en hij wil tocli wel dat ge weder gezond wordt Welnu, om gezond te worden moet men geneesmid del nemen.- W ordt voortgezet.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1913 | | pagina 1