Schoonheid* Dada Dada Dada DepIrKing. Eene - I z HISTORISCHE STOET. Een scttoone Karei Schabelle, soldaat onder 't zesde linie regiment, II" bataillon, stond de wacht aan den ingang van het Museum, en hij had voor con signe gekregen, dat hij niemand binnen mocht laten die niet eerst zijnen paraplu in de voor plaats afgegeven had. Uwen paraplu vroeg Karei aan allen die wilden binnengaan. 'k En heb geenen meê zeiden velen Dan komt gij hier niet binnen zei Karei; al die hierbinnen willen, moeten eerst hunnen paraplu iri de voorplaats zetten Maar wij hebben geenen paraplu meê Haalt er eenen, zei KareiFerssz Koningin Wilhelmina aan onze Noordelijke grens. Do 's-liert. Gt. kan mot zekerheid meededen, dat de koningin Maandag 1-4 Juli haar voorgenomen niot-officied bezoek aan de tentoonstelling van oude kerkelijke kunst te 's-Hertogenbosch zal brengen.Dit bezoek zal omstreeks 10 ure plaatshebben. Ook zal H. M. de opvoe ring van het mysteriespel bijwonen, dat voor deze gelegenheid op dien dag in den voormiddag zal plaats hebben. In den namiddag reist de koningin waarschijnlijk naar Tilburg door. Onze buitenlandsch handel. Gedurende de vijf eerste maanden van dit jaar is de invoer geklommen van 1.076.935,000 fr. tot 2,001,599,000 fr., dus 87.664,000 fr. meer of 4,1 n. c, De uitvoer is daarentegen verminderd van 1,561.057,000 frank in 1912 tot 1,483.068,000 in 1913,'t zij 77,989,000 of 5 p. c. minder. De tolontvangsten zijn met 1,591.414 fr. of 5,2 p. geklommen. Aan het Hof. De koning keerde Woensdag morgend rond 8 uren uit Zwit serland terug, en ontving heden middag de afvaardiging van de vlaswevers. De koningin zal ook eerlang in België terugkeeren en op 13 Juli den koning naar Luik vergezellen. De kleine prinsen zullen hunne ouders vergezellen. Eene Fransche zending in België. De Fransclie minister van Handel heeft besloten, eene missie te zenden van be ambten van de post, telegraaf en tele foon, om hem inlichtingen te verschaffen over ile uitslagen opgeleverd door de post-checks, die in België sedert 1 April ingevoerd zijn. Ongeluk hebben. Iemand, die laat thuis komt. Men moet maar ongeluk hebben. Om mijn vrouw niet to wekken, trek ik beneden mijn schoenen uit, trap in een nagel, struikel over de mat, en val op mijn neus die een half uur bloedt, en nu zie ik dat zij zelf nog niet thuis is uit de vrouwen vereniging. Gebrek aan onderwijzers in Frankrijk. Sedert 6 jaren stelt men in Frankrijk vast dal het getal leerlingen der nor maalscholen vermindert. Van 4939 kandidaten onderwijzers is men gevallen op 3692 en van 7614 kandi daten-onderwijzeressen op 6826. Wat al zoo erg is, 'i is dat de school- opzichters klagen over de hoedanigheid der kandidaten-ouderwijzers en -onder wijzeressen. Dat moet niet verwonderen. In Frank rijk worden het onderwijzend personeel sleclu betaald; daarbij de oorlog die dooi de ofliciëele school gevoerd wordt tegen den Godsdienst schaadt aan het gezag van den onderwijzer. De ouders hebben liever dat hunne kinderen eene andere loopbaan kiezen. De kiezingen in Nederland. Gekozen 13 katholieken, 4 auti-revo lutionnairs, 2 kristelijk bistorischen, 1 vrij kristelijk historische, 8 liberalen, 1 vrijzinnige domokraat en 1 socialist. lu 40 distrikten moeten herkiezingen plaats hebben. Ei welken lijd beleven wij toch Zie te allen kante rijzen drinkpa- leizen, bier- en jeneverkroegen, dans-, cinema- en schouwburgzalen en andere inrichtingen van openbare vermakelijk heden op. Het zijn alle huizen, waai- men, op korten lijd, zijn geld kan kwijt geraken, tegen een kortstondig,snel voorbijgaande genieten. En wie zijn hel, die met hun geld al die nuttelooze en dikwijls verderfelijke inrichtingen ondersteunen Zijn het de begoede burgers en de rijke menschen i\'een Wie zijn het dan Het zijn de mindere standen, die dat doen, en die daarvoor dikwijls betelen uit liuiiDcn mond sparen, of zich tot over de ooren in de schuld steken Is dat niet droevig om vast stellen Niemand zal ontkennen, dat men zich treffelijk mag verzetten, dat men eene treffelijke uitspanning nemen mag op tijd en stond. Maar do uitspanning, zooals die tegenwoordig door het uitgaande publiek verstaan wordt, is veeleer eene inspanning- dan eene uitspanning met zulke uitspanning te nemen verspilt men veel meer kracht dan door den gewonen dagelijkschen arbeid. Is dat redelijk De oorzaak van liet kwaad zit in de overtolligheid van de gelegenheden tot genieten. Daarom is er beperking noodig. Ja daar is beperking noodig van drankhuizen, van cinema's en openbare danszalen, beperking van al wat onder den naam - volksvermaken» kan gerang- sclnki worden. En 't is hoogst noodig al wie liet wel meenen met het geluk en het heil van oi:s volk, roepen het luide. Terz. DE OZANAM-ViERING TE AALST Zondag 11. was St Martenskerk, voor de elf ure mis proppende vol volk,om den gekonden redenaar, den Eerw. Paler Slracko te komen liooren in zijne feest rede over Ozanam. Moeten wij zeggen dat zij prachtig was In een taal zoo zuiver als kristal, die in zoeten melodie- val van klaar gcklinkcrde woorden rui- scheu ging en zingen onder de statige ge welven onzer hoofdkerk schetste hij ge durende meer dan eene halve uur die groolc christelijke flgutir der XIX* eeuw, ■ten onsl- rfelijkeii stichter van hel Sinl- De rede van Pater Stracko maakte die pen indruk en voor ons Vlamingen was hel een bijzonder genot onze taal m heer lijken zang te hooren vloeien Van die wel sprekende lippen. Allen waren hot eens om hein a s con ferencier hoog te roemen. Wij twijfelen er niet aan of die roerende feestrede heeft ook de milddadigheid warm aangespoord en eenen ronden stuiver voor de armen doen storten. Wij zeggen den goeden Pater een har- teijk tol. wederziens en wenschen het St-Vincentiusgenootscliap geluk met het genomen initiatief men ga voort opdien weg Baron Lod. de Bethink, Volksverte genwoordiger te Aalst komt van wege den lieer Minister van Spoorwegen den volgenden brief te ontvangen Weerde Kolleg a Ik heb het genoegen u te melden dat met het oog op het degelyk vervoerder Vlaamsclie werklieden in de koolbekken gebezigd,ik beslist heb do volgondenicuwe treinen in te richten. A) van Hctine St-Pierre naar Aalst-N. Haine St. Pierre La Louvière (Botivi Houdeng-Gcegnies Edingen Herne (Edingen) Thollembeek Gaimaerde Viane-Moerbeko Geeraardsbergon Schendelbeke Idegein Santbergen Appelterre-Eycliem Ninove Okegem Iddergem Denderleeuw Krembodogom Aalst (Noord) A Aalst (Noord) Erembodegem Denderleeuw Iddergem Okegem Ninove Eychem Appel terre Santbergen Idegem Schendelbeke 's Gravenbrakel Houdeng-Gcegnies vert, van St Vnast Haine St-Pierre A Aanvaard enz. Get. Van de Vyyere. Brussel, 13 Juni 1913. V 4.12 5 I 4.17 4 25 4.58 5.04 5.09 to 5 5.13 5.19 5.31 't 5 39 5.43 5.49 i 1 5 53-! 3.56 l 6.02 1 6.08 6.12 6.34 6.41 1 5 i) 46 O e Ilaine Si-Piet •re V 14 37 14.43 O 14.52 ~2 14.56 ■- 15 00 g 15.06 15.11 15.15 '2 15.19 15.25 15.29 q 16.22 17.25 ledig 17.29 17.35 NOG DE Wij vernemen dat de aanplakbrieveu van den Hislorischen Stoel van 20 en 27 Juli, in al de steden en gemeenten van onze provincie zijn gezonden geweest, en dat zij overal den grootsten bijval be ha len. Iedereen verwacht nu met onge duld het oms'amlig programma van den Stoet. Onnoodig te zeggen, dat dit de algemeene geestdrift /.al verwekken, want er is geen Iwijfel meer, onze Histo rische Stoet zal deze van Antwerpen, M echel en en Gent gelijken. Tusschen de talrijke praalwagens, is er onder andere eene, welke getrokken wordt door 6 prachtige ossen, al de an dere met 4 en 6 paarden. De ruiters zul len zeer talrijk zijn, de ontelbare vaan dels zullen nieuw en prachtig zijn. Einde lijk de kostumen van al de eeuwen te beginnen van de eerste tijden tol lieden- daagsch zullen ook zoo rijk als eigen aardig zijn. Zou het Bestuur in tegenwoordig!) id van de buitengewone voorbereidselen, en de opofferingen van onze maatschappijen en der onkosten, welke deze zich opleg gen, aan de inwoners niet vragen hunne huizen niet alleenlijk met de driekleurige vlag te versieren de:i 20 en 27 Juli aan slaande, maar ook nog deze op te schik ken, bij middel van bloomen, draperijen en bloemkorven. Dit zou eene nieuwe aantrekkelijkheid zijn voorde vrcemdo- lingon, en de kleine handel van onze stad zou er alle voordeel uit trekken. Naar Congo Madeira, li Juni 1913 Koud regenachtig weder bij 't insche pen te Southampton op 7 Juni. Boot «Walmer-Cnstlc vertrokken met 11/4 u. vertraging.Prachtige boot van 12973 ton; de "Kildonan meelte onnaar 9G92.Schrik- kelijk veel passagiers. Alle kabienen zijn volzet, men slaapt soms met -1 in een ka- bion, wij zijn met 3, twee jonge Engelscli mans, vertrekkende naar Delgoa-bay, en ik. Een boelen troep Duitschers zitten bij ons aan de eettafel,die gaan naar Duilsch zuid Oost-Afrika en 3 ervan naar Elisa- belhslad als ambachters. Heb drie Belgen ontmoet. lc een agent voor de Intertro pical Compagnie 2e een bankbediende te Elisabelhville 3e een loezichter voor 't leggen van ijzerenwegen in Katanga. Aan boord alles wel, met mij ook. P. COSYN. f Sterfgeval. Men meldt ons uit Lier het overlijden van Mevrouw Joanna Marin Nezy, wedu we van M. Ludovicus Taymans, oud uit geefster der Gazet van Lier. Wij bieden de achtbare familie onze oprechte Christcne deelneming. PRIESTERLIJKE BENOEMINGEN. Bisdom van Gent. Zijne Hoogweer- digheid beeft benoemd aalmoesenier dor Toevlucht van Maria te Geut, den E. II. Rijsenaar Pastoor teQuaromont, den E. H. Dhuy- vetler, id. van het H. Hert Ie St-Amantls- berg. Stad Aalst.-Werkbeurs. Worden gevraagd door Patroons- Goede machienbreislers. 2 smeders, leerjongen en halve gast. 1 lel terzetter, leerjongen. 1 meubelmaker. Vragen der .We r/i liet len 1 brei werker, (voor de pers). 1 magazijnier, goede getuigschriften. 3 schrijnwerkers. Werklieden van allen aard. 44e BELGISCHE BEDEVAART naar O. L. V. van Lourdes, naar liet H. Hart van Montmartre en O. L Y. van Zegepraal, ingericht door L'Alliance Catliolique -. Noordlaan 15, Brussel, van l lot 12 Oogst 1913. De deelnemers aan de bedevaart wen den zich lot M. Van do Pntto Goossons drukker, Korte Xoutslrait 31. Aalst. Treurige verjaardag. Donderdag. 19 Juni,was het 46 jaar ge ledon dal Mnximiliaau van Oostenrijk, de ongelukkige ech'genoot van prinses Char lotte, verraden door kolonel Lopez, bevel hebber van het regiment der keizerin van Queretaro, in Mexico, word doodge schoten. In 1867, na de inneming van Vera- Cruz, waren keizer Maximiliaan en de generaals Miramar en Molia, door de Mexikaansche opstandelingen voor den krijgsraad gedaagd geworden. Het proces den 13 Juni 1867 begon nen, eindigde twee «lagen nadien keizer Maximiliaan ziek zijnde, kon de gerechts zitting niet bijwonen en de generaals verschenen alleen voor liet hof. De dood straf werd tegen de drie beschuldigden uitgesproken. De strafuitvoering had om 6 u. 's mor- gends plaats Op de helling, achter de gevangenen, stond het volk, bijna uitsluitend samen gesteld uit Indianen. De keizer overhan digde aan eiken soldaat van hel uitvoe- ringspeleton eene once goud (81 frank), hun vragende dat zij goed zouden mikken en niet naar zijn hoifd zouden schieten. Dan plaatste Z M. zijn hand op de borst om aan de soldalen te toonen waar zij moesten schieten en opende de armen om de kogels te ontvangen. Het signaal weerklonk en vier soldaten schoten hu» geweer af. De keizer richtte zijn oogen hemelwaarts en viel langzaam in gezeten houding op don grond. De vier kogels hadden hem getroffen. Een soldaat van het reservepelelon trad nader en loste een vijfde schot, maar de kogel doorboorde slechts do rechterlong. In zijnen doodstrijd, trok Maximiliaan krampachtig aan zijn gilet, als om liet los te rukken, en hij scheurde het in het midden open Nu waren er geeno solda ten moer die nog een geladen wapen hadden, en men was verplicht er een te gaan zoeken. Een zesde schot werd op korten afstand op den ongelukkige gelosL en hij werd door eenen kogel in volle borst getroffen. Maximiliaan zag verwil derd voor zich, loosde eenen zucht ei: viel dood neer. HET ONWEER. Te Antwerpen. Zoo bij het onweer van Dijnsdag de bliksem geen ongelukken of schade heeft veroorzaakt, het water heeft daarente gen zooveel te meer schade aangericht, en wel bijzonderlijk op het Zuid en het Kiel. Het getal kelders die Dijnsdag vol water zijn geloopen, bedraagt bij hon dorden De schade moet op duizenden geschat worden. Het is droevig om zien hoe liet in sommige huizen gestold is. Zoo wer den in hot koekskensfabriek van M. Pa rein, bij het onderloopen der kelders al de ovens uitgedoofd. Bij M. Dierickx, leerhandelaar in de Bredorodestraat, liep de kelder onder, waar voor 10,000 fr. leder verborgen was en dat natuurlijk grootendeels is beschadigd of onbruikbaar geworden. Bij tabakhandelaars, kruideniers, win keliers, die hunne kelders opgepropt heb ben met koopwaren, is de schade natuur lijk zeer groot. Ook werden de pompiers der Paleis straat, met aanvragen om kelders leeg te pompen bestormd Alle handpompen wa ren met de noodige manschappen reeds op weg, toen nog maar voortdurend aanvragen toekwamen. Men is ten laat ste verplicht geweest, de stoompomp in werking te brengen, die dan ook hulp bracht, daar waar het groote kelders waren. In de provincie Antwerpen. In heel de provincie Antwerpen beeft hel onweer op verschrikkelijke wijze gewoed. Het ergste ongeluk viel voor te Cappc- len. Twee werklieden werden in een in opbouwzijnde huis der Koning Al hertlei door den bliksem getroffen. Henri Lam- breclils. 22 jaar, een pas uit het leger teruggekeerd jongeling, werd op den slag gedood en alle hulp was overbodig zijn gezel, Hens genaamd, kwam er met eene tijdelijke verlamming van af. Te YVuestwezel werden drie kooien ge dood, twee van Jaak Beyers, m zijnen stal, en eene van Jef Verellen,in do weide, terwijl op liet gehucht Deureind de schuur van de kinderen Francken in brand werd gestoken. Te Minderhout is de hoeve van Louis Van Ham afgebrand dank aan de hulp van tolbeambten werd hot vee gered. Te Beirend recht is de welbekende mo len op liet Solfl door den bliksem ge troffen en afgebrand. In Vlaanderen. Te Aalst viel de bliksem in de politie wachtDe agent Vlasschaert en eenen anderen agent werden achteruit geslagen en bleven een tijd lang als bedwelmd aan den grond genageld. De bliksem was midderwijl naar de gegalvaniseerde dra den van den tele.'oon getrokken en langs daar verdwenen. Hier komt men er nog tamelijk goed van af Alles bepaald zich aan eenige stof felijke schade veroorzaakt door 't water en overslroomingcn. Te Erpe sloeg do bliksem langs den gang in eene herberg van de Vijf Huizen. Dan klom hij langs de trappen naar den zolder, wierp eenige dakpannen af en vloog zoo buiten. Te Erondegem zijn een derligtai hoo rnen door den bliksem vernield en eenige huizen beschadigd. Te Wanzele op de Kerkerneerschen werd een meisje dat in het hooi werkte bijna door den bliksem getroffen. Novens haar werd een kanadaboom tot splinters geslagen Hel meisje, liep half zinneloos van schrik huiswaarts. Te Lede stak de bliksem brand op den zolder van den herbergier Louis I)e Gendt en weldra was alles die zich op den zolder bevond door het vuur verslonden. Door medehulp der geboren kon het binnen huis gevrijwaard worden. De schade is zeer groot. Do burgemeester van Gent, M. Braun, was bezig liet woord te voeren op liet noenmaal der katoenspinners, zoowal omtrent kwaarl vóór 2 uur, als de don der. die al lang drei -de, zijn vervaarlijk gcdominel met alle krach! deed ratelen. Als een wolkbreuk viel't water in de stad neer en een heelen tyd pletsten zware hagclstecnen tusschen den stroomenden regen. Er is water bij beken gevallen. Later vernamen we dal men te Eekloo en le.Ursel het onweer reeds van rond 11.-uren had. Om 2,25 u lïad men in de wijk van 't Arsenaal (Gent-Gentbrugge) nog geen regen gezien. Nog later in den namiddag is 't herbegonnen, om 4 uur Uioeslen we op ons bureel de lichten aan steken, zegt het Volk', o.n na 5 u. was 't nog volop aan T regenen en donderen. Bij 6 u. was't opgeklaard: Te Aalter werden de twee zusters Maria en Martha Hallaert, van de wijk Nobelstede, op hel veld verrast en door den bliksem getroffen de eene werd op do slag gedood de andere werd erg ge wond. Te Stekene werd de schuur van den landbouwer Van Vlierbergho in brand gesloken door den bliksem en geheel ver nield hot. vee bleef er in. Te St-Gillis is eene 87jarige vrou\v door den bliksem gedood. Te Dendermonde was hot een ware stortvloed en do Groote Markt leek als oen eiland, omringd door onder water geloopen straten. In de streek van Oudenaarde werden hoornen ontworteld en is de schac aan de veldvruchten aanzienlijk het was geen regen meer, 't was alsof men het water inel bakken omlaag gooide In andere streken van Vlaanderen heeft het onweer ook nog al-schade aan gericht, vooral de zware slagregen, die hier en daar doormengd was met iiagel- steenen, die het gewas stuk hakten. In den omtrek van Oudenaarde zijn veel velden overstroomd. Te Moerbeke Viane verdronken de var kens in den stal. In liet Lorijinestraalje waar eene arme vrouw alleen woonde, hebben gebureu moeten deur en vensiers instampen om de vrouw Ie kunnen red den. Het water stond omtrent een meter hoog in haar huis Te Schoorisse drong het water in dc huizen en stallen en stond 65 cent. hoog. De koeien stonden tot aan den buik 111 het water.Hier en daar vond men viggens en varkens verdronken. Te Leupegem overstroomden de Non- nemculen en de Schapendries. Hier ook drong het water in de huizen zoodat de bewoners genoodzaakt werden op den zolder te vluchten. De koeibcesten wer den buiten gedreven. Weiden en landen staan onder water. In de fabriek van M. De Bisschop is veel schade veroorzaakt. De schade in de streek veroorzaak is zeer groot. Te Sogelsem is het huis van M. Le- maitre afgebrand Te Eist is de landbouwer L. De Cubler, wijk Smissenlioek, doodgeblikscmd. In Brabant. Te Laken is dc bliksem op het dak van eene apotheek gevallon en heeft er nogal veel schade aangericht. Te Schaarbeek ontstond door den blik sem brand in de gemeenteschool der Gaucheretplaats. De pompiers hebben een uur moeten werken oin don brand te blusschen. De bovenbouw van de school is zwaar beschadigd. Zon<la»Tiisl. Van 's middags tot middernacht, eenige dienstdoende Apotheek, op Zondag 22 Juni M. Meganck, Lcopoldstraat Allerhande nieuws. Haast u om er van te genieten. 'l Is do 29 Juni aanst. dat de buitenge wone occasies van einde seizoen der groote magazijnen Merchie-Pède, 4S tot 54, Loei looiersstraat, Brussel zullen te koop gesteld worden. 25 lot 75 b/0" ver mindering op al de artiekels. (Mercerie, Breigoed. Flgoed enz. enz.» Ter gelegenheid der blijde intrede van Zijne Majesteit den Koning te Gent, zullen morgen Zondag, 22 Juni, do vol gende speciale treinen loopen Vertrek uit Aalst naar Gent (Zuid) 10,33 12,45 13,10. Uit Gent (St-Pieters) naar Aalst 18,06 22,15 23,45. Uit Gent (Zuid) naar Aalst 20,38 23,22. Aankomst der Zomerkleerstof fen,en andere ïieuwigheden, mou- selinen voor bloesen, J. Van den Bergh-Jouret, Aalst, Mariafeesten te Aalst. -- Wij ver nemen uit goede bron dal de Pontificale Mis in open lucht in de Molenstraat zal plaats hebben. Do Maria-Cantate vordert in 't aanleeron en alles laat verhopen dat do uitvoering opperbest zal wezen. Wij doen nogmaals een oproep aan de maatschappijen om zooveel mogelijk op te komen en hunne medewerking tot het wellukkon dier Cantate te verleunen. De groote Magazijnen van den Bon Marchë, Nieuvvslraat, Brussel, laten vandaag in onze stad een slrooi- brief ronddragen betrek k- lijk den groo te» uitverkoop van einde seizoen, op dewelke wij de aandacht trekken onzer lezers. Aalst. Die/te. I)e landbouwer Amandus Van der Biest, Groenstraat,had Zondag geboft op zijne vroege aardappe len, echte Krugers, die te velde stonden. De brave man had er waarlijk een hart 0|i. 's Anderdaags hestaligde Van der Biest,dal men voor hem de schoone aard appelen had uitgedaan. Tot nu toe heeft men de dieven met ontdekt. Aalst. Maandag waren verschil lende jongelingen van 15 tot 17 jaar aan 't zwemmen in de zwemkom, toen op eens een der jongelingen naar onder ging. De Groodl, welke dit bemerkte, sprong den jongeling ter hulp en gelukte er in hem behouden aan wal tc brengen. Het Huis C. Praet-De Witte, is langs de overzijde der Lange Zoutstraat dichter bij de Groote Markt, in n° 6. Aalst. Baldadig aards. Maan dag namiddag,liepen drie dronken kerels op liet Slalicpleiu rond die iedereen lastig vielen. Dc politio ter plaats gekomen werd door eenen dronkaard tol vechten uitgedaagd en gesmaad. Deze werd aan gehouden en naar het polilieburcel over gebracht. Aalst. Erge val. Op den Den- dermondschon steenweg, zijn de knech ten van Frans De Cock, bezig een huis te zetten voor G. Boeykens. Dinsdag na middag viel L. Van Vaeronbergh door de roostering drie metersdiep. Hij werd erg gewond en heeft geneeskundige huipont- vangen. Overwerking, neurasthenie, ex- VROSIS, HERSTELLINGEN. lil elk gOVal waar het organism moet versterkt wor den, in elk geval dat het noodig is de roode bloedhollotjes te vermeerderen om aan het bloedserum loe te laten met goed gevolg te strijden tegen de gevaarlijke microben, geeft het Elixir Saint Vin cent de Paul, wonderbare uilslagen met twintig dagen behandeling. (20 jardn bij val) In alle apotheken. a. Aalst. De l ljarige Ph. Van Sande, wonende in de Doolhofstraat, is uit dc ouderlijke woning verdwenen. Hij was gekleed met bruine broek, wit en zwarte ondervest, zwarte vest, bruine klak en houten blokken. Aalst. Dinsdag morgend ontstond er in de Herlslraat een verwoed gevecht tusschen twee personen, waardoor er ëen van zijn werk ontslagen werd. Daardoor in woede ontstoken wachte hij zijn mak ker aan de brug af, gewapend met een groot mes gelukkig heeft men hem het mes kunnen ontnemen. Proces-verbaal is tegen liern opgemaakt. Mad. Zoó Griffon-Hernolle, wonende te Cul-des-Sarls, provincie Namen, heeft ons geschreven om ons te zeggen hoe tevreden zij is geweest over de behan deling met de Pink Pillen. i - Madame Zoé Griffon-Hernotte. i< Ik ben, schrijft zij, zeer bloedarm en zeer verzwakt geweest. Daar de gevolgde geneeswijzen geen gelukkigen uilslag hadden gegeven, vroeg ik mij al wat ik zou worden, indien ik er niet toe kon komen mijne gezondheid te herstellen. Ik heb eindelijk de Pink Pillen genomen en Goddank zy hebben mij in enkele weken genezen door mij alle mijne krachten, mijn goede eetlust, mijne schoone gezond heid van vroeger te doen weervinden. Er is geen gevai van algemeene zwakte dat niet door de Pink Pillen kan worden tegengehouden en genezen. Do algemeene zwakte heeft geene verborgen oorzaken en hare aanvallen zijn plotseling. Do ondervonden verschijnselen gebrek aan eetlust, bleekheid, hoofdpijnen, vermoei ende en verstoorde slaap, smarten in den rug. zwakte in «ie beenen, verlies van de levendigheid van den geest en van het herinneringsvermogen zijn eenvoudig even zoovele waarschuwingen van gebrek aan bloed, dat een herlever en versterker noodig heeft. De man die arm bloed hoeft, is noodzakelijk zwak. De Pink Pillen zijn onovertroffen als herlever van het bloed, versterker van liet zenuwstelsel. Zij hebben merkwaardige genezingen gegeven aan bloedarmen, en jonge lieden en jonge meisjes uitgeput door een snel len groei danken er hunne gezondheid aan. De Pink Pillen hebben velen die beter werden van de koortsen en van de gevolgen der griep hunne krachten weer geven, zooals zij dit do gezondheid heb ben gedaan aan lien die door het werk en de buitensporigheden zijn overspannen. Zij worden verkocht in allo apotheken en in het depot Apotheek Derneville, 66. Waterloolaa», Brussel. Fr. 3 50 de door. Fr. 17.50 de zes doozen. franco. Aalst, apotheek CallebauL, Botermarkt. Aalst. Brand. Dinsdag rond 1 uur, is brand uitgebroken in de wo ning der weduwe Meganck Niettegen staande allo spoedige hulp der toegesnelde personen is liet huis ganscli afgebrand. Er beslaat verzekering. Lede. Brand. Dinsdag namid dag brak er een hevig ouwe Ier los over onze gemeente De bliksem sloeg op de tweewoonst locbehoorende aan Louis De Gendt, Statieweg, op een oogwenk stond gansch hel dak in brand. Spoedig werd alarm geklept en de pompiers kwamen ter plaats, welke de nevenstaande huizen vrijwaarden. De schade wordt gerekend op 1300 fr en is door verzekering gedekt. De verstoptheid en al hare gevolgen, (draainissen, schele hoofdpijn, verblind heid, zwarigheid, slechte spijsvertcering, lendenpijnen, enz.) zijn altijd vlug gene zen door de slijmverdrijvende Pil Wal- théry. 1 fr. de doos. Welle. Dinsdag namiddag, rond 1 ure, is brand ontstaan in het huis van weduwe Hendrik Meganck. Ondanks de spoedige hulp der toegesnelde geburen, brandde het huis ten gronde af. Goluk- kiglijk is er verzekering. Denderhautem. Maandag namid dag is op de wijk Duin brand ontstaan in de woning van Petrus Van der Stockt, lamhverker. Hot vuur nam spoedig groo te uitbreiding en de vlammen sloegen over op de woning van de weduwe Praet een vijftal meiers verder gelegen. Beide woningen werden ten gronde vernield. Bij Van der Stockt zijn alle meubelen, kleederen, enz. in den brand gebleven. Gölukkiglljk is er verzekering. De wedu we Praet was niet verzekerd. Men heelt echtereen deel van den huisraad kunnen redden. De eerste mijnramp in Limburg. Het ongeluk, de mijn van Beeringen overkomen, zal niet zulke erge gevolgen hebben, als men eerst vreesde. De put n. die op eene diepte van •120 meters liet ondcraardsclie water doorliet, is nu door de ingenieurs geheel onder water gezet, opdat de bersten niet grooter zouden- worden Opzoekingen worden nu gedaan om de plaats te vinden waar de ijsmuur gewe ken is en om te zien of, bij middel van bijgevoegde peilingeu. de plaats kan wor den bepaald, om door nieuwe bevriezin gen. den wand sterker te n aken. In geen geval zal de put verlaten wor den. De vertraging zal zelfs de drie of vier maanden niet overtroffen. De gevaren der rugpijn. De rugpijn vertoont zulke groote gevaren omdat zij in waarlijkheid do nierpijn (gew. lenden) is. De nieren alleen kunnen aan het bloed al zijne zuiverheid behouden al regelmatig te werken, maar zij zijn van eene huilen- gewone broosheid. Ook moet men zich dit wel inprenten de rugpijn zelf licht onbepaald, «loof, kortstondig of indien zij gevolg geeft aan oenen slag, aan eenen val, aan eene krachtinspanning, aan oone verkoudheid, kan op het oogenblik dat men er zich liet minste aan verwacht den sterkste» zoo als den zwaksten verrassen. De Brighlziekle of sleepende ciwilziok- te, doodelyko nierziekte, deze waarin «le rugpijn misschien de zwakste is, het rhu- matiek, de jicht, de nierzuclit, met hunne pijnen en inwikkelingen bedreigen ieder een die verwaarloost zijne nieren ter hulp te snellen, van af het verschijnen der rugpijn. Men ziet hoeveel belang'die- genen hebben die er zelfs licht aan lijdon ze zonder uitstel te bestrijden. De Foster Pillen voor de Nieren (Aalst, Apolheek De Valkeneer, 15, Esplanade- plaats) op tijd gebruikt, genezen de rug pijn. Zij ontlasten, kuischen de nieren en de blaas Zij regel matigen en zuiveren de wateren Al krachtdadig door de nie ren het urinezuur on al de vergiften van het lichaam te doen afjagen, doen zij een aantal ongemakken en gevaarlijke ken- leekens verdwijnen.» Zij zijn erkend geweest vrij te zijn van alle vergiftige zelfstandigheid door eene ontleding van het municipale Laborator- mus van Scheikunde, der s»ad Parijs. Zij zijn dus volstrekt verdragen, zelfs in groote hoeveelheid door de zwakste, kin deren, vrouwen ouderlingen, en zijn zon der werking op de hersens en de maag. Alle apotheken (3,50 fr. de doos, 6 doo zen voor 19 fr.) of vrachtvrij por post. Algemeen depot voor België Engelsclie Apotheek, Cli. Delacre, 64, Coudenberg- straat,Brussel. Vraagt en cischt wel de echte Foster Pillen voorde nieren. Weigert of doet u terug betalen al hetgeen het hierne- venstaande merk niet draagt. i Benzinebrand te Evere. Heel de Brusselsche omgeving werd Woensdag avond, om 9 ure, in opschudding gebracht door eenen brand, dio de benzinefabriek Modjapo vernielde. Die fabriek is gelegen nabij het kloos ter der II. Famine, te midden van een vijftiental werkmanswoningen. In een omzien stond heel de fabriek iu vollen brand Niet minder dan 175,000 liters der gevaarlijke vloeistof vlamden op, terwijl onophoudelijk ontploffingen gehoord worden, ten gevolge het bersten en springen van vaten en bussen benzine. De kazerne, der' carabiniers bad van 't begin af een piket manschappen gezon den om de orde te handhaven, terwijl de bewoners derhuizen in't ronde vluchtten, meenemende wal zij dragen konden. De fabriek werd geheel vernield en toen vatton de werkmanswoningen vuur. Een kind dat vergeten was, word een uur nadien slapende in een der brandende huizen gevonden. De pompiers van Schaarbeek hebben wonderen van dapperheid aan don dag gelegd, docli daar al hun werk toch niet hielp, moesten zij laten branden wat brandde. Men weel nog niet of er slachtoffers gebleven zijn, daar de omwonende huis gezinnen in alle richtingen gevlucht zijn en men vooreerst geen conlrool kon maken. De schade zal zeker 250,000 fr. bedra gen. De fabriek moest eerlang naar de nieuwgebouwdejlokalcn van Haren wor den gebracht. Zeep Het stuk 0.75 0.75 Onfeilbaar voor de «eneezing van kloven: maakl de h ui d blank IN BEN NACHT AUerfiinst en op" \De doos 2.50 SCtealblijvend.'onontbeei De 1/2 doos 1.50 'W' V00f elke toileiiafiel. ^9 TE KOOP [ft ALU GOEDE HUIZEn TE AALST te verkrygen ler Apotheken De Valkent-er, Esplanadeplein, en Van Caelenbergh, Lcopoldstraat 24, ter dro gerij Taymans, Groote Markt, bij A. De Paepc-Singelyn, Lcopoldstraat, en bij de Gezusters Meganck, Lange Zoutstraat. De deserteurs van Forchies. Zooals onze lezers weten word gedurende de laatste werkstaking de soldaat Sèvrin die op dienst was, doodgeschoten door twee deserteurs. Een der deserteurs, Rommclaere. heeft zich in het gevang verhangen en de an dere, Van Gheluwe, die in liet hoofd ge raakt scheen, werd naar Meehelen ge stuurd om er onderzocht te worden en volkomen verantwoordelijk verklaard. Dinsdag werd die zaak voor den krijgs raad van Henegouw opgeroepen. Op verzoek van den verdediger van Van Gheluwe word het proces tot onbepaal de» datum uitgesteld otn toe te laten den betichte aan een nieuw geneeskundig on derzoek te onderwerpen. Voor uwe zijt gij best en snelst bediend ten Mu- reele van De De.nderbode. Wel verzorgd werk.Malige //rijzen Alloi>diO()iis.e keus van Kkhstk Com MUNIli en ÜOODSHEKLUKKëNS,

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1913 | | pagina 2