BELLARDI SERUL1NE BORSTZIEKTEN CENTRALE DE LA DENIIRE ssisyïRTÏX HAHï.n Siïss ZWAVELZUUR AMMONIAK NESTLE'S KINDERMEEL, BGOT&EGIBEI VERMOUTH I i Wij Verzekeren HOOIGR AS allerlei Getuigen ZAAILANDEN EN MEERSCH BEHUISDE HOFSTEDE HOOl-en NAGRAS LAXD BOUWALEM Uil lei' band te koop GR\S-VENDITIE Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. Sleekl wel deze waarheid in uw hoofd. Gevraagd. hlllBIIAklIJS. ZAAKWAARNEMER IV onlen gevraagd Algemeene Agencie TE KOOP Aug. De Kegel-Meiitens, Vereenigde N ij veraars. ROOZELAARS Wielrijders Grondkrediel van België ALGEMEENE ASSURANTIËN BERICHT. BERICHT Meubels We Mallego JOSEPH VAN VAERENBERGH Oude wonden der beenen en velzieklen SBSf. tcB»goa»ss3eT.x.a3sf6 loi3i. Ou LANDBOUWERS Alles wordt duurder, Alleen blijft de prijs van het beste voedsel voor jonge kinderen steeds OMerandert, en voor rijk en arm geschikt. Beter en goedkooper als koe-melk. Fr 1.60 de doos. In ieder apotheek en goede kruidenierswinkel. Een dorp door een orkaan ver woest. Een vreesclijk orkaan die eindigde mei een wervels'room, heeft hel dorp Luchon bij Toulouse (Frankrijk) en omslreken verwoest. Velden en wegen zijn omgewoeld. Van de hoogten stroomde liet water neer en zette de huizen onder. I)e bewoners namen angstig de vlucht. Landerijen en wegen zijn met twee meters slijk bedekt. Vele stuks vee verdronken en vele huizen zijn weggespoeld en ander omgestort. Slachtoffers der hitte. Het 14e regiment voetvolk, in garnizoen toCour- bevoic en het 4' linieregiment van Falaiso, waren Woensdag naar liet kamp Chalons gegaan om schietoefeningen te doen. Het was stikkend heet en gedurende verschei dene uren moesten de soldaten in de brandende zon langs de vlakke baan van Chalillon sur-Marne, marcheercn. Drie soldalen werden door eenen zon» nesteek getroffen. De slachtoffers werden naar het gasthuis van Chatillon gebracht, waar zij bij hunne aankomst reeds over leden waren. wonderbaar Insectenpoeder 40 c. de doos BURGERLIJKE STAND DER STAD AALST. Geboorten Mannelijk geslacht 5),. Vrouwelijk - 6) Huwelijken J. Pauwels, metser met M. Do Meule- nacre. zb. L, Steenhaut, bakker met A. Ruyssinrk, tw. C.Boulemberg,vloeschh. met M. Buys, kleerm. M. Do Meers man, pasw. met M. Do Bruyne, kleerm. Overlijden» C Schollaert, breister, 20 j Moorselb. P. Bombeeek, w' Claessens, zb. 94 j. De Gheeststr. J. Melckenbeeck, priester, 52 j Lange Riddersir. F. Van do Meers- sche wr Podevyn, zb. 93 j. Oud. d.m. stw. M. Van der Haegen we De Smet, zb. 71 j. Ledeb. R. D'Herde, zb. 10 jaar Dirk Martensstr. E. Lenssens vr Dc Haeck zb. 38 j. Moutstr. M. Do Wolf, Wr Vermoosen zb. 62 j. Oud. d. m. stw. 4 kinderen onder de 7 jaren. Hlarklpriizei). Aalst. Zaterdag 21 Juni 1913 Aardappelen de 100 k. 5,00 a 7,00 Boter per 3 kilo 9,00 a 0,00 Roomboter per kilo 3,00 a 0,00 Eiers do 25 2.25 a 2,50 Ajuin do 100 kilo 2,00 a 0,00 Viggenen per koppel 80,00 a 90,00 BOTERMERKT. Heden Zaterdag werden 211 klonten boter ter markt ge bracht, wegende te samen 1690 kgr. HOPMARKT ANTWERPEN, 20 Juni. Men kwo- teert Aalst beschikbare a Juni 95 a 00,nieuwe oogst 1913, 110, a 111,Poperinghe beschik. a - Juni 92,50 a Nieuwe oogst 1913, 107, a - de 100 kil. Markt kalm. volkomene genezing in 3 uren van den Afloop of 't Schijt der kalvers en veulens door bet A merikaansche Poeder Dki raterk nu Constipogcne genoemd. Eene enkele doos is voldoende, om verscheidene dieren te redden en hot kost maar een frank. Te bekomen in alle apotheken, namelijk to Aalst, bij De Valkeneer en Callehaut. OPENBARE VERKOOPING van allerbeste en na te wassen NA GRAS te AALST-MIJLBEKE. De Notaris PAUL EEMAN Ie Moorse!, zal op Maandag 23 Juni 1913, te begin nen om 1 ure namiddag, te Aalst-Mijlbeke, op de nagemolde plaatsen en namens de nagenoemdc eigenaars in hot openbaar ver- koopen 1) Namens M. Max Moens te Aalst 12 koopen schoon hooigras op eene partij meersch nabij de Breedestraat, achter do hofstede van dame Van Neck en kinderen. 2) Door bevoegd ambt, namens M. Ach. Eeman te Aalst 25 koopen hooigras 011 te wassen nagras, op eenen meersch, in de Bergemeerschen, aan den Brusselsolien steenweg. N B Men zal vorgaderen to Aalst- Mijlbeke, aan de partij meersch van M. Max Mocns, aangeduid onder n. 1, alwaar de verkooping op gestelde uur zal aanvang nemen. 1-Iet hooi- en nagras in do Bergemeor- sclien zal verkocht worden om 3 ure van den namiddag. Deze vorkooping zal geschieden op ge wone voorwaarden en met tyd van beta ling, mits te stellen goede borg. OPENBARE VERKOOPING van benoodigd tot 't bedrijf van Mouterij en Gerieven van Brouwerij. Do Notaris MEERT to Erpe, zal inge volge vonnis verleend door de Handels- reeli'bank van Sint-Niklaas. den 23 Juli 1912, op Donderdag 20 Juni 1913om 2 uren van den namiddag, in bet openbaar verkoopon De volgende voorwerpen dienende tot het bedryf van Moutprij en Brouwerij, zich bevindende in de gebouwen van mouterij en brouwerij welke in eigendom hebben toebehoord aan de heeren Callehaut, te Hofstade, Dorp, Dendermondschen Steen weg, zooals Dégernour, Moulin a moudre (Pletter- molen), Bluteur, Concasseur, fompo aspi- rante et fouianto, Moteur a naphte, Cour- roios (Riemen), Transmission, Katrollen, groote Bascule, Zakkenwagentje, Eléva- teur (Zakkenophaler). Schuppen, allerlei klein gerief, Basculcn met Gewichten, Ladders, Waterbak, Wan- molfn (Moulin a vanner), Vuurwagentje, Bachen. Verders Brouwerijgetuigen en gerieven Cuve matière, Réservoir, twee groote Ketels in rood koper, oude Maohien, Bier wagen, Reepen, Tonnen en meer andere voorwerpen. De verkooping geschiedt up de gewone voorwaarden, de betaling met gereede gelden, en 10 voor onkosten. Te verborgen ter herberg In den bonten Os bij de Kinderen Clinckaert, te Hofstade, Dendermondschen Steenweg. Bij stergcval. OPENBARE VERKOOPING van te Erondegem en Ottergem De Notaris MEERT, te Erpe. zal na mens wien het behoort, zonder gewin van palmslag en gelagen in het openbaar ver- koopen Gemeento Erondegem. Koop een. Een perceel land, gelogen op don Kleinen Meulenkauter, gekadas treerd sectie B, deel van nummer 666 met eene grootte van IS aren. Koop twee. Een perceel hooiland en land op don grooten meersch gekadastreerd sectie A nummers 5G en 52 met eene grootte van 28 aren 20 centiaren. Koop drij. Een perceel zaailand op den kleinen Mculenkantor, gekadastreerd sectio B, nummer 668a, met eene grootte van 21 aren 60 centiaren. Gemeente Ottergem. Kcop vier. Een perceel land, gelegen op den Meulenkauter, gekadastreerd eenige sectie, nummer 837, met eene grootte van 12 aren 40 centiaren. ZITDAGEN Instel Donderdag 24 Juli Q.Q Verblijf Donderdag 7 Oogst Telkens om 3 ure namiddag ter herberg van den heer Jean Do Wint, to Erondegem, Kapelhof. OPENBARE VERKOOPING van Bouwgronden, Zaailanden, Meerschen en Bosch, te Aalst, Erenibodegem, Denderleeuw, Erpe en Niéuw er kerken door de Notarissen LIMPENS, te Aalst, VAN WEZEMAEL, te Sint Mariene- Len- nick on VAN I)E VELDE, te Lebbcke. Zie plakbrieven. LAATSTE ZITDAG Donderdag 3 JULI Igi3 om 1 ure nanoen, ter herberg gehouden door M. F. Van Landuyt,to Aalst, Groote Markt, OPENBARE VERKOOPING van schoone en w elgelegene te AALST, nabij den Gentse hensteenweg. Do Notaris Oscar TIBBAUT, te Aalst, zal met gewin van palmslag en gelagen in het openbaar verkoopen STAD AALST. Eerste Koop Een w elgelegen perceel bouwgrond, gelegen aan de Steenstraat, gekadastreerd wijk C,nummers 595 en 613, met eene grootte van 73 aren 30 centiaren en volgens meting 73 aren 56 centiaren, houdende ten ooste aan Mjjnheeren August Moyorsoen, Henri Marcoen, Frans Scliuer- mans, Albert De Wilde, Leo De Nul, Theophile Van dor Heyden en de Steen- straat, ten zuide aan de nieuwe straat lei dende naar den Gentschen steenweg en daarover aan Mijnheer Victor Monfils, ton weste aan Mynheeren Camille Liénart en Victor Dc Saedelecr en ten noorde aan Mijnbeer Romain Moyersoen. Gebruiker den heer Theodore Van den Borre. Tweede Koop Een welgelegen perceel bouwgrond, gelegon aan de Steenstraat, gekadastreerd wijk C, nummer 643, met eeno grootte van 33 aren 70 centiaren en volgens meting 32 aren 9S centiaren, pa lende ten ooste aan de straat leidende naar dc Klottestraat, ten zuide aan de nieuwe straat leidende naar den Gentschen steen weg en daarover aan Mijnheer Petrus Wauters, ten weste aan do Steenstraat en ton noorde aan Mijnheer Joseph De Smet, Gebruiker den heer Theodore Van den Borre. Voorschrevene twee perceelen bouw grond zijn verdeeld in 46 loten met elks grootte aangewezen in bet grondplan opge maakt door Mijnheer Henri Van Cleynen- breugel, gezworen landmeter te Aalst. Zie plakbrieven. Derde en laatste Zitdag Donderdag 26 Juni 1913, Ten 4 uren namiddag ter Eataminet De Casino bij den heer Camille Verleysen te Aalst, Nieuwstraat. NB. Voor verdere inlichtingen zich te wenden ter studie van bovengenoemde!) Notaris TIBBAUT te Aalst, Korte Zout- straat, nevens de Afspanning De Mei boom alwaar er ten allo tijde groote en kleine kapitalen zijn te bekomen aan ge ringen interest, mits bezet of wol aflosbaar met annuïteiten. OPENBARE VERKOOPING van te AALST-MIJLBEKE, Moorselbaan. Do Noiaris Oscar TIBBAUT ie Aalst, zal ten verzoeke van Mijnheer Eduard Van der Smissen, Professor ter Hoogeschool 011 grondeigenaar, wonende to Brussel op Dijnsdag 24 Juni 1913. ten 4 uren na middag, te Aa'st-Mijlbeko, aan de Moorsel baan, gescheed van Aalst en Moorsel, op eenen meersch van den aanzoeker overgaan tot eene openbare verkooping van aldaar wassende allerbeste hooigras, verdeeld in 19 koopen. Verders nog bot nagras, te wassen op gezegden meersch. Gewone voorwaarden en tijd van beta ling mits stollende goede en gekende borge. Docr uitscheiding van Landbouwbedrijf. VENDITIE VAN en Vruchten te velde, TE AALST-MIJ LBEEK, Ouden Dendermondschensteenweg. De Notaris Oscar TIBBAUT te Aalst, zal op Dijnsdag 1 Juli 1913, te beginnen om 8 uren voormiddag, ter hofstede van Juffrouw Weduwe Joseph Do Smedt Van Laugenliove.te Aalst-Mijlbeek, Ouden Dendermondscbeiisieenweg, n. 273, overgaan tot do openbare verkooping van bet aldaar te bevinden groot en klein Land- bouwalcm, als Rossortkarre, kruiwagen, reeken, schuppen, braken, beir- en andere kuipen, botervat, tobbens, teelen en meer andere voorwerpen. Verders eenen trekhond en brandhout. Daarna op landen gelegen te Aalst Mijl- boek, in de Larewee en Ouden Dender mondschensteenweg 30 aren hoppe met de staken, 60 aren tarwe en koorn, 60 aren aardappelen, 45 aren hooi- en nagras, 7 aren scborscnelen, enz. Gewone voorwaarden entijd van beta ling, mits borgstelling. Studie van de Notaris TIBBAUT, te Aalst. Een welgelegen vvconhuis, zeer dienstig voor winkel of koffiehuis te Aalst, aan do Groote Markt. Zich te bevragen ten boven gemelde kanloore Studie van den Notaris BRECKPOT te Ar.lst C. En den 23 Juni 1913, 0111 2 uren namiddag, te Meldert, aan bet Klooster Affligem, Falluintjes en Hoogemeersehen. De Notaris BRECKPOT, te Aalst, zal openbaarlijk verkoopen Eenen Nijverheidsgrond met liet Maga zijn erop staande en 28 Woonhuizen, te Aalst, in de Eilandstraat, nabij liet Sas. Samen ingesteld fr. 66100 ZITDAGEN Instel, Maandag 16 Juni .,-. Verblijf, - 30 - )u10 telkens om 3 uren namiddag, ter Estaminet van den lieer Van der Vorst, Zaadhande laar te Aalst, aan de St-Martenskerk. De Notaris BRECKPOT, tc Aelat, zal openbaarlijk verkoopen I" 3 hectaren, 13 aren 51 centiaren land te Gysegem winning. Verdeeld in 10 doe len. Boomprijzen fr. 519.00 G bruikers de kinderen J.-B. Van Hau- wermeiren en de kinderen J.-B. Rombaut. Samen gebracht op 22,440 fr. 2® 2 hectaren, 08 aren 73 centiaren land tc Gysegem, Hoek. verdeeld in 6 doelen. Gebruikers de kinderen Rombaut en de kindoren Van Hauwermeiren. Samen gebracht op 12,00 fr. 3e 59 aren 04 centiaren'land te Gysegem, Munte Boomprijs fr. 520,00. Gebruiker Gustaaf Van Gyseghem. Gebracht op 1500 fr. 4® 31 aren 78 centiaren land te Gysegem Munte. Boomprijs fr. 20,00. Gebruiker Frans Govaert. Gebracht op 900 fr. LAATSTE ZITDAG DIJNSDAG 24 JUNI 19I3 om 3 uren namiddag, tor herberg «DEN UIL" bij Juffrouw Weduwe Frans Van Belle, te Gysegem, Dorp. Eene verwaarloosde valling zet zich over vap den eenen mensoh aan den anderen en is gevaarlijk ei. zelfs doodclyk voor kin deren en ouderlingen Daarom moeten wij ons er zoo spoedig mogelyk van genezen. De beste, ja wij mogen zeggen, do cenigste remedie die u zal alle voldoening geven is de Ileprnlere. Dit is ejn wetenschappelijk produkt dat door dc Doktors zelf genomen werd. Prijs FiiANKKNJ in alle Apot heken, namenlijk tc Aalst, bij Valkeneer en Callehaut. Te koop VÉLO hebbenOe I stcctits eenige malen gebruikt geweest, zich te wenden ten bu- recle van dit blad. KEUKENMEID kunnende goede bur- gerskcuken. Zich te bevragen ton bureele dezer. Het huis Gillard te Framcries, vraagt goede kieermakors goed loon en werk voor gansch 't jaar verzekerd by kontrakt. Men moet te Frameries wonen verhuis kosten worden terugbetaald. zoekt eenige groote en kleine kapitalen op eerste klas hypotheek te plaatsen. S. P. D. Agcnce Star, Strooistraat 22, Brussel. ET. EEMAN, Ingénieur Chimiste, Q Analyses et dosages - - Ma- tières fertilisantes Enux 0 Minerais Alliages Ma- tières grasses Albumine. Ron vr'l'lo l WEVERS in liot ill Uil >1 fabriek Mertens, te Hal. in de Werkhuizen DINCQ-GILBERT to Cuesmes een buizenmaker kunnende wer ken met ijzer en koper, ook ketelmakcrs welke plaat van middelbare dikte kunnen bewerken. eener oudo en machtige compagnie, leven ongeval, brandramp en uitdoover, to ver- leenen aan deftig en solvabel persoon. 300 frank ter maand, voorwaarde af te spre ken, (onnoodig bediening te verlaten). Op zichter brengt ter hoogte. Schrijven Z. Postbus 616, Antwerpen. 52.275 Groote sparren voor metsersstollingen, in bet Tegel- en Pannefabnek De Kegel- Mertens, te Aalst. Meuleschettestruat. AALST, Meuleschettestraat. Fabriek van Cimente Vloertegels, Dak pannen (nieuw model met verbeterde aansluiting), Cimentbuizen. Putbuizen van 0,80 m. tot 1,50 m. doorsnede en grootcr op aanvraag. Muurdeksels,Varkensbakken, P.iardekribbenenz. Verzekering tegen brandgevaar. Hoofdagent M. Achille EEMAN, Hooge- vesten, fabriek van chemische meststoffen te Aalst. het beste beuoudmiddei. van liet Hout. Bederfwerend. Ongediert vernielend. Verzekert een driemaal langeren duur aan hot Hout ru geeft eene schoone bruine kleur. Vervangt voordeeliglyk het teer en de olieverf. Vraagt voor zijne verschillige toepas singen, het Prospectus n" 4. Zilveren eermetaal ter Wereldtentoon stellingvan Parijs 1900.Gulden eermetaal ter Wereldtentoonstelling van Luik 1905. CHAULINE, beschermt de zaaisels tegen de aanvallen der kraaien en andere vogels, ook tegen de ziekte, verbetert de kwaliteit cn vermeerdert de opbrengst. Belgische Maatsch. v. Carbonyle: HERVE Frères GOFFAERT, TROOZ, (België). Depositaris*M' R. Schelfhout, Bouwmaterialen, Boudewijnkaai, 8, Aalst De vermaarste en schoonste verscheidenheden van ZIJN DIE VAN SOUPERT NOTTING te LUXEMBURG, (Gr. Hertogd.) Leveranciers van 6 Koningshoven. Eerste Specialist ingericht sedert 1855 Schoon geïllustreerde Prijscourant FRANCO. REK LA AM COLI 20 Dwerg of 15 klimmende Rozelaars, 9 frank, (FRANCO;. vraagt do velos vaardigd met de stuk ken B.S.A. en de velos mirk Créator. De beste en onverslyt- bairste rol lemen ten. Het buis levert uok de beste en goedkoopste naaimachienen Sparta Groot gemak van betaling. Men aanvaardt allo repuratiën, goed en goedkoop. Gustaaf DE BRUYNE, Koolstraat, 113, AALST. NAAMLOOZE maatschappij ingericht in 1835 Geldleeningen te bekomen voor liet bouwen van luizen, aankoop van gebou wen en landen, aan gewonen intrest, aflosbaar in eons of met drij maandelijksche afkortingen, met of zonder levensverzeke ring. Uitgave van obligatiën van 100, 200, 500 en 1000 franken, intrestende aan -4 °/o 's jaars. GELUCITZETTING VAN EERSTEN RANG. Kostclooze inlichtingen te bekomen ter studie van den Notaris EEMAN te Moorsel, en in bet bureel der maat schappij te Aalst, Leopoldstraat 28, van 8 tot 11 ure 's morgens. Hoofdagontschap van verzekeringen tegen brand, ongevallen, op 't leven, enz. MAATSCHAPPIJ VAN tegen Brandgevaar, op 't Leven en Ongelukken van allen aard. Eenige Premie Ongelukken op den yzerenweg en tramways. Hoofdagent Aug. DE WINTER. Nieuwstraat, Aalst, VOLKSVERZEKERINGEN met weke- lykschc betalingen voor Eerste Communie, Huwelijk, enz. enz. N. B Agenten worden gevraagd, zich te wenden op bovengemeld adres. Alle Donderdagen en Vrijdagen bezon- dere groote keus van vele soorten verscben ZEEVISCII aan de laagste dagprijzen. Alle Viscliwaren worden zeer wel gerei nigd op verzoek ten huize gebracht. Ik beveel my aan de gunst van eenieder, bezonderlijk aan de achtbare ingezetenen die van leveranciers verandoren. Zeer voordeelige prijzen voor Avondma len, Hoteliers, enz. Ph. V AN STY VEND AEL Eonig buis der stad sedert 25 jaren in do Oostcndsche Visschcrijen gevestigd. VlSSCHERIJ. Lange Zoutstraat, 38, Aalst Leveraar der bijzonderste buizen der stad. TELEFOON Nr 44. Broncliici- oude en ras ontstane, konden, aan tallen ea bevangenheid, asthma, korlcn adem, stekingen in de zijde. Imest en fluimen, hartklop pingen. keelpijn, gejaagdheid, oonuiiiugen. lering," zwee'en <-o vrrinagci mg zijn gansch en volkomen genezen do >r tie meowe behandeling der doktert Uerinhsten tan hel oud en wel gekend 102, Nieuwstraat, BRUSSEL (Noord-Statie) Raadgevingen alle dagen en ?.ondng van 8 tot 2 uur (Dinsdag cn Zaterdag uilgeuomen). ANTWERPEN 14, Pelikaanstraat (rechtover de groote statie), eertien en derden Zoterdag der inaauil, van 8 tol 12 uur. liehandcliug en raadgeviugen door briefwisseling. h'ekjes en getuigschriften van gene- aan Landbouwers en Hofliefhebbers Indien gy wilt goed en deftig gehandeld worden voor bet aankoopen van pulpen van bet fabriek Wittouck om U in October of November af te leveren ofwel plantaard appels afkomstig uit Friesland ook alle soorten van Fruitboomen, Sieraadplanten, Haagplanten, Boschplanton, tegen zeer ge ringe prijzen. Wendt U in volle vertrouwen tot de Gebroeders Van Vaerenbergh te Wieze op tien minuten afstand van de statie van BaerJegem, deze handelen altijd met de beste zorgen. GROOT MAGAZIJN van rechtover het Postbureel, HOPMARKT, N»3, te AALST. Schoone keus er. voordeelige prijzen. Zaakwaarnemer Esplanadestraat 14, Aalst, gelast zicli met vernieuwingen van bepande scbuldvoi deringen, vernieuwingen, opma ken van aangiften van nalatenschap en onderbandscbe akten, voor alle proeessen en erfenissen en allo moeilijkheden. Bij hem is ook geld tc bekomen aan kleinen intrest op eerste hypotheek. Wordt kosteloos raad gegeven. Genezing door de eigenaardige behandeling van Doctor CL VAN VOSSEL, te Wieze bij-Aalst. Talrijke getuigenissen sedert 20 jaar uit Aalst en omliggende. SPREEKUREN dagelijks na de aan komst der Postkoets. Verzorging ook ten huize. Naamlooze Vennootschap. Agentschap der Sociélé Générale de Belgique SUCCURSAaL VAN AALST 20. NIEUWSTRAAT. Telefoon 113. Depóts van geld aan 3 en 4 Disconto en invordering van wissels Voorschotten op titels Aau- en verkoop van checks, vreemde bankbil jetten en munten Beursorders Uitbetaling vau koepons Inbewaar neming van waarden. VERHURINGSTARIEF DER BRAND KOFFERS BRANDKOFFERS Afmetingen binnenwaarts ?rl]9 der Verliuring hoogte breedte diepte Per maand Per 3 maand Per 6 maand Per JAAR Meter Meter Meter F k ranK Frank Frank Frank Model A 0.12 0.30 0,55 2.— 5.— 9.- 15.— B 0.20 0.30 0-55 3. - 8.— 15.— 25.— C 0.50 0.30 0.55 5. 12.— 20.— 35.— D 0.50 0.62 0 55 8.— 20 30.- 50 E 0.53 0.62 0.55 9.— 22.- 35.- 60 De zaal der brandkoffers is toegankelijk voor het publiek alle werkdag-en van 9 tot 4 uur ('s Zaterdags van 9 tot 2 uur). DRINKT Jt UXXJAAAU HASSELT DE FIJNSTE,DB ZUIVERSTE DERG3NSVERS. DE MOOISTE lELOOKUdfEH. Wordt gevraagd in de beste Cafés en Estaminets. ■P" Q U AGENT GENERAL: I Ur\in« GfACOMINI BRUXELIES rences, (leiliande personnes honorables disposant loisirs pour la représentation. Adresscr demandes et réfé- 18-20,rue de la Bourse, Bruxelles. VOOR: Maïs Inkamaatklaver Spurrie j Mostaard Saradelle Nagras Aller- j hande voeclermengoels Rapen Kool- 5 rapen Wortelen, b BEPROEFT HET a Krachtige, rijke, spaarzame sl kstofmest a Gij zult verwonderd zijn over den uitslag. Geefl ook. einde Juli. AMMONIAKSU ERFOSFAAT aan uwe vruchtboomen- Zoo zult gij voor toekomend jaar eenen rijken bloei voor- j Ij bereiden. a s a Die meststoffen zijn te verkoopen bij al de mesthandelaars en in al de Landbouvvsyndikaten. KOSTELOOZE INLICHTINGEN IN HET S COMPTOIR BELGE DU SULFATE D'AMMONIAQUE S (Naamloos Vennootschap) jj 8. Berckmansstraat, BP.US^EL jassi-jaccü. besmettingen te voorkomen, om uwe duiven van alle lichte aandoeningen te bevrijden, die hun in den tijd der Prijsvluchten een deel hunner middelen ontnemen, ontsmet, maakt uwe instellingen gezond met den NIET GIFTIG NIET BRANDEND A. R. PEARSON. HEX EENIGSTE ontsmettingsmiddel, dat in duivenliefhebberij zonder gevaar mag gebruikt worden hij mengt zich met water, met kalkwit. Om de vochtigheid te doen verdwijnen en de jongen tegen alle insekten en ongedierte te bevrijden, be- poeiert de nesten, schalen en potten met het OntsmettendOpdroogend "PoederCréseptone A. R. jP. inhoudende. Voor dokumenten, verklarende uittreksels A. R. PEARSON Cle, 39, BleeRerijstraat, BRUSSEL Hei Huis A. R. PEARSON C" heeft niets gemeens met gelijknamige firma's. r 1 cira ,vy- "Tgjaagcfy rnjMwrwaaN»

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1913 | | pagina 3